พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูประทีปธรรมรัต
(ทองแคล้ว ทีปโก)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
รายละเอียด


พระครูโกวิทสิริวัฒน์
(สงกา)
เจ้าอาวาสวัดขจรศิริ
รายละเอียด


พระครูโสภิตบุญญาทร
(มนัส)
รองเจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดยายร่ม
รายละเอียด


พระครูอนุกูลวีราภรณ์
(สมศักดิ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสุทธิธรรมานุกูล
(ณรงค์)
เจ้าอาวาสวัดคลองใหม่
รายละเอียด


พระครูกิตตินันทคุณ
(กิตติ กิตฺตินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดคุณแม่จันทร์
รายละเอียด


พระครูญาณกิจจาทร
(เกษม)
เจ้าอาวาสวัดใต้
รายละเอียด


พระครูปิยศีลาภรณ์
(จำปี)
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน
รายละเอียด


พระครูสุตจันทวงศ์
(สมบูรณ์ ฉนฺทสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดจันทวงศาราม
รายละเอียด


พระครูสุนทรจริยาภิรม
(สยาม ปญฺญาปชฺโชโต)
เจ้าอาวาสวัดจำปา
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาธาร
(ณัฐกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดฉัตรแก้วจงกลณี
รายละเอียด


พระครูวิมลศีลสุนทร
(พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดช่องนนทรี
รายละเอียด


พระครูขันติวโรภาส
(ขาว ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดช่องลม
รายละเอียด


พระครูประยุตปุญญากร
(บุญยง)
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
รายละเอียด


พระครูปริยัติธรรมคุณ
(เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
รายละเอียด


พระครูวิธานธรรมปรีชา
(ธีระวัฒน์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสถิตบุญวัฒน์
(ชาญ ถิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะเขตยานนาวา
เจ้าอาวาสวัดด่าน
รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอกไม้
รายละเอียด


พระครูติลกานุรักษ์
(ปราโมทย์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง
รายละเอียด


พระครูสุนทรพัฒนวิมล
(วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดดิษหงสาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook