พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๓


พระครูพิสิฐวิหารการ
(มนัส สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดบางบัว
รายละเอียด


พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์
(สละ กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ
รายละเอียด


พระครูประสิทธิ์สังฆคุณ
(ถวิล สญฺญจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีสุขาราม
รายละเอียด


พระครูเกษมมงคลกิจ
(คมรัฐ)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูวิจิตรโกศล
(สมบูรณ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
รายละเอียด


พระครูมงคลวุฒิสุนทร
(มานิตย์)
เจ้าอาวาสวัดดีดวด
รายละเอียด


พระครูมนูญวรธรรม
(เดชา)
เจ้าอาวาสวัดสุขใจ
รายละเอียด


พระครูพินิจสุนทรกิจ
(นิตย์ นิตโย)
เจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว
รายละเอียด


พระครูโสภณรัตนาภิรักษ์
(จำลอง อภโย)
เจ้าอาวาสวัดแก้ว
รายละเอียด


พระครูพัฒนการโกวิท
(เทพฤทธิ์ ยสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบางเตย
รายละเอียด


พระครูสถิตวรานุศาสก์
(บุญชู เตชวโร)
เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ
รายละเอียด


พระครูสุนทรกิจจานุวัตร
(สมพงษ์ ธมฺมพโล)
เจ้าอาวาสวัดทองสัมฤทธิ์
รายละเอียด


พระครูสิริวัฒนกร
(เริ่ม ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล
รายละเอียด


พระครูโสภณพิหารกิจ
(สุรศักดิ์ วิริยธโร)
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา
รายละเอียด


พระครูปริยัติยาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดตะเข้
รายละเอียด


พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์
(น้อม อตฺตมโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
รายละเอียด


พระครูกิตติธรรมานันท์
(สมเกียรติ ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดกลางดาวคนอง
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมารักษ์
(จำรูญ ฐานิสฺโร)
เจ้าอาวาสวัดกันตทาราราม
รายละเอียด


พระครูสุจิตตาภรณ์
(สมเจต)
เจ้าอาวาสวัดนก
รายละเอียด


พระครูพิมลธรรมานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook