พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒


พระครูใบฎีกา จินตศักดิ์ จิตฺตปุณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใต้
รายละเอียด


พระครูใบฎีกา วีรศักดิ์ สุสตฺติโก
รายละเอียด


พระสมุห์ ทวี ธมฺมธโร
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มราย
รายละเอียด


พระสมุห์ อนันต์ โชติธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดมณฑป
รายละเอียด


พระสมุห์ สุเมธ เทวสโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ ณัฏฐพัฒน์ โชติธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ
รายละเอียด


พระสมุห์ คงศักฐิ์ ปณฺฑิโต
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรมาราม
รายละเอียด


พระสมุห์ พูนศักดิ์ สิริธมฺโม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระใบฎีกา พิพัฒน์ จิตฺตวฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดตะโน
รายละเอียด


พระใบฎีกา สิริเชษฐ์พงษ์ ธีรสมฺปนฺโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระใบฎีกา เอกกมล กิตฺติภทฺโท
วัดเทวสุนทร
รายละเอียด


พระกิตติเมธี กิตฺติธโร
เลขานุการเจ้าคณะแขวงบุคคโล
วัดกระจับพินิจ
รายละเอียด


พระสมชาติ ภทฺทโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก
รายละเอียด


พระอธิการสมภพ ปญฺญาธโร
เจ้าอาวาสวัดบัวผัน
รายละเอียด


พระพิเชษฐ ปญฺญาธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
รายละเอียด


พระอธิการเส็ง กวิวํโส
เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
รายละเอียด


พระพีรศรี ภทฺทโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ
รายละเอียด


พระสวัสดิ์ วิสุทฺโธ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆราชา
รายละเอียด


พระสุทธิพล ปิยสีโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
รายละเอียด


พระกันตพัฒน์ สุภทฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองเตยนอก
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook