พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒


พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสมจิต อกิญฺจโน ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหานวน เขมนิวตฺโต ป.ธ.๕
เจ้าอาวาสวัดสีหไกรสร
รายละเอียด


พระมหาสุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๕ ,ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาประสพ เตชธมฺโม ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธีระ ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุพิน ธมฺมวํโส ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวัชระ ชยธมฺโม ป.ธ.๕
วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาขาบ โกวิโท ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธนากร เมธงฺกุโร ป.ธ.๕
วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาอภิชาติ ชยเมธี ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภาณุรังษี
รายละเอียด


พระครูปลัด ธงชัย ฐิตชโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโพโอมาวาส
รายละเอียด


พระครูปลัด ภัทรพล ภทฺทธมฺโม ป.ธ.๓
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่ามหาวีรวงศ์
รายละเอียด


พระครูปลัด บุรมณ์ เตชธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด บัณฑิต อินฺทเมธี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด ไชยวุฒิ อาภานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐาราม
รายละเอียด


พระครูปลัด สมพงษ์ สุภวํโส ป.ธ.๔
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด เดชา กวิวํโส ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด เฉลิม อุทโย ป.ธ.๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัด สามารถ เขมวํโส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook