พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒ | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒


พระมหาแสน จนฺทิโม ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาบุญนา ฐานวีโร ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาคณาวุฒิ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาภูชิต ภูริปญฺโญ ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหากัมปนาท กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาอภิลักษณ์ อนาลโย ป.ธ.๖
วัดเทพากร
รายละเอียด


พระครูปลัด สุชาติ สุชาโต ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาวิสันต์ เขมสจฺจวาที ป.ธ.๖
วัดเรืองยศสุทธาราม
รายละเอียด


พระมหาพิษณุ สญฺญเมโธ ป.ธ.๖
เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสาน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพิพัฒน์ วิวฑฺฒโน ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ป.ธ.๖ ,รศ.ดร.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น
รายละเอียด


พระมหาเมธีพงษ์ อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๖
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
รายละเอียด


พระมหาศุภชัย สุภชโย ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหามงคล จกฺกวโร ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร วชิโร ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสุวรรณ์ ธนวํโส ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาสวัสดิ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหานเรศ ชินวโร ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงษ์
รายละเอียด


พระมหาสุรัช ปุญฺญาธิโก ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพรชัย กุสลจิตฺโต ป.ธ.๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook