พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูอุปถัมภ์ธรรมมงคล
(บุญช่วย สุมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดทองเหลือ
รายละเอียด


พระครูพิทักษ์ปสาทกิจ
(สำเริง)
เจ้าอาวาสวัดเนินกุ่ม
รายละเอียด


พระครูปิยธรรมาลังการ
(วสุ)
เจ้าอาวาสวัดสวนอธิษฐาน
รายละเอียด


พระครูสุนทรมงคลวิบูลย์
(ไพบูลย์)
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิต
รายละเอียด


พระครูเมธาประยุตต์
(สุเมธ สุเมโธ)
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
รายละเอียด


พระครูถาวรธรรมประภาส
(จิรพัฒน์)
เจ้าอาวาสวัดถาวรโพธิการาม
รายละเอียด


พระครูโสภณวรวัฒน์
(ประดิษฐ์)
เจ้าอาวาสวัดเกาะ
รายละเอียด


พระครูไพบูลธรรมากร
(วิฑูรย์)
เจ้าอาวาสวัดบ้านเหมือง
รายละเอียด


พระครูกิตติมงคลธาดา
(สำเนียง)
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
รายละเอียด


พระครูสีหบุญโชติ
(บุญโชติ)
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ศรีสว่าง
รายละเอียด


พระครูอุปถัมภ์วัชรศาสน์
(อำนวย)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ช่องลม
รายละเอียด


พระครูพิมลอาภากร
(สังข์)
เจ้าอาวาสวัดแม่กาษา
รายละเอียด


พระครูฉันทธรรมโสภณ
(มะลิ ฉนฺทธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณ
รายละเอียด


พระครูประกาศพุทธิคุณ
(สมชาย)
เจ้าอาวาสวัดโสภาราม
รายละเอียด


พระครูบรรพตคุณาธาร
(อ่อง)
เจ้าอาวาสวัดเชิงเขาวนาราม
รายละเอียด


พระครูสุตวิริยสุนทร
(บรรจง สุชาโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลวังน้ำขาว
เจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้
รายละเอียด


พระครูสุธรรมบุญเขต
(บุญมี)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเนินพะยอม
รายละเอียด


พระครูสุมนรัตนโชติ
(สมใจ อรินฺทโก)
เจ้าอาวาสวัดทะเลลอย
รายละเอียด


พระครูกิตยากรพิพัฒน์
(วัฒนากร)
เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ
รายละเอียด


พระครูอัมพวันประภาส
(เฉลิมชัย อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın