พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูพิทักษ์กิจโกศล
(บุญช่วย นนฺทปสาโท)
เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย
เจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม
รายละเอียด


พระครูประทีปคามเขต
(นุกูล)
เจ้าคณะตำบลบ้านดารา
เจ้าอาวาสวัดบ้านเกาะ
รายละเอียด


พระครูวิลาสธรรมประทีป
(ทวีป ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๑
วัดสุนทรประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูวิรุฬห์จันทโชติ
(พยับ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลแก่งโสภา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปากยาง
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์ธรรมนิวิฐ
(สังเวียน ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองพระ
วัดบัวทอง
รายละเอียด


พระครูอาทรธรรมประพุฒิ
(รังสัน ธมฺมธีโป)
เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน
รายละเอียด


พระครูประกาศขันติคุณ
(จำรัส ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านดง
รายละเอียด


พระครูพิพิธพัฒนปรากรม
(ประโรม ปรกฺกโม)
เจ้าคณะตำบลกกแรต เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดคลองตะเข้
รายละเอียด


พระครูสถาพรจิตตานุยุต
(ประสิทธิ์ มนาโป)
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
เจ้าอาวาสวัดห้วยครั่ง
รายละเอียด


พระครูพิพิธปัญญาโสภณ
(สิทธิภูมิ โสภณปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลผาเลือด
เจ้าอาวาสวัดสิงห์คอมพัฒนา
รายละเอียด


พระครูวิรุฬห์ธรรมโชติ
(ชุมพร)
เจ้าคณะตำบลกกแรต เขต ๑
วัดป่ามะม่วง
รายละเอียด


พระครูสังวรสีลาภิรม
(เทียว)
เจ้าคณะตำบลลานหอย
เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
รายละเอียด


พระครูโฆษิตบุญโญปถัมภ์
(บุญช่วย สาทโร)
เจ้าคณะตำบลนาขุนไกร
เจ้าอาวาสวัดถ้ำระฆัง
รายละเอียด


พระครูสิทธิจิตตานุยุต
(อภิสิทธิ์)
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด
เจ้าคณะตำบลแม่ตาว
วัดแม่ตาว
รายละเอียด


พระครูนิวิฐธรรมทัต
(ชัยกฤช ทสฺสนธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลชุมแสงสงคราม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
รายละเอียด


พระครูสันติวนานุรักษ์
(ชูชาติ อภิวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลดงประคำ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน
รายละเอียด


พระครูประภาตปัญญาธร
(รุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลแสนตอ
วัดช่องลม
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมานุกูล
เจ้าคณะตำบลไทยชนะศึก
เจ้าอาวาสวัดเหมืองนา
รายละเอียด


พระครูโสภณสิทธิธรรม
(เล็ก)
เจ้าคณะตำบลบ้านด่าน
เจ้าอาวาสวัดม่อนหินขาว
รายละเอียด


พระครูสุปุญญาภินันท์
(ปุญฺญนนฺโท)
เจ้าคณะตำบลงิ้วงาม
เจ้าอาวาสวัดศรีธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın