พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูสาทรปัญญาวิจิตร
(สมจิตร ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสมอโคน
รองเจ้าอาวาสวัดวิเศษวานิช
รายละเอียด


พระครูผาสุกวรนิเวศน์
(สำราญ)
เจ้าคณะตำบลวังนกแอ่น
เจ้าอาวาสวัดวังนกแอ่น
รายละเอียด


พระครูบริบูรณ์โกวิท
(วัลลพ)
เจ้าคณะตำบลตลุกเทียม
เจ้าอาวาสวัดสันติกาวาส
รายละเอียด


พระครูปิยกิจบัณฑิต
(กรกิจ ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสามเรือน
วัดโพธาราม
รายละเอียด


พระครูเวฬุวันจันทรัศมี
(เสน่ห์ จนฺทรํสี)
เจ้าคณะตำบลแม่ปะ
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระครูสุขบทบริหาร
(วีระ)
เจ้าคณะตำบลน้ำไคร้
วัดประชาสวรรค์
รายละเอียด


พระครูประคุณสาธุกิจ
(ทวี)
เจ้าคณะตำบลศรีสัชนาลัย
วัดแสนตอ
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์สุตากร
(สุทัศน์)
เจ้าคณะตำบลแม่สลิด
วัดเวฬุวัน
รายละเอียด


พระครูพิพัฒน์ปัญญากร
(ทองหล่อ)
เจ้าคณะตำบลประดาง
เจ้าอาวาสวัดท่าตะคร้อ
รายละเอียด


พระครูธำรงสีลวัตร
(เภา)
เจ้าคณะตำบลจริม
เจ้าอาวาสวัดท่าแฝก
รายละเอียด


พระครูชัยศีลวัตร
(วินัย)
เจ้าคณะตำบลน้ำไผ่
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะพล
รายละเอียด


พระครูไพบูลจันทสาร
(บัวศรี จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองกาดำบำรุงธรรม
รายละเอียด


พระครูสุภาจารประสิทธิ์
(ไสว คมฺภีโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านมุง
เจ้าอาวาสวัดอัมพรินทร์คูหา
รายละเอียด


พระครูนิวิฐจันทประโชติ
(บุญหลาย จนฺทาโภ)
เจ้าคณะตำบลสวนเมี่ยง
วัดโคกใหญ่
รายละเอียด


พระครูประกาศบุญญากร
(ศักดิ์ชัย กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต ๑
เจ้าอาวาศวัดมณีไพรสณฑ์
รายละเอียด


พระครูสุพพิธานจันโทภาส
(ณัฐวัฒน์ จนฺทวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
เจ้าอาวาสวัดสองแคว
รายละเอียด


พระครูนิวิฐตารกานุรักษ์
(สมบัติ อหึสโก)
เจ้าคณะตำบลท่าสัก
วัดบ้านดารา
รายละเอียด


พระครูวิจิตรศีลสังวร
(บุญล้ำ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลชาติตระการ
วัดนาเปอะ
รายละเอียด


พระครูไพโรจน์กิตติคุณ
(สง่า กิตฺตินธโร)
เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์
รายละเอียด


พระครูประคุณธรรมวิจารณ์
(แช่ม)
เจ้าคณะตำบลนครชุม
เจ้าอาสวัดนาลานข้าว
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın