พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูอาทรโชติวัฒน์
(ณัฐวิทย์ รตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดสะอัก
รายละเอียด


พระครูสังวรยติวัฒน์
(ทะนัง สงฺวโร)
รองเจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดบ้านเนินมะครึด
รายละเอียด


พระครูพิศิษฏ์จริยาวัตร
(สมศักดิ์ ฉนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลทุ่งเสลี่ยม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น
รายละเอียด


พระครูสุนทรถิรธรรม
(บุญตัน ถิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลอุ้มผาง
เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์สุนทร
รายละเอียด


พระครูบรมธาตุธำรง
(เชาว์ ญานิโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะตะเภา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ
รายละเอียด


พระครูภาวนารัตยาธิคุณ
(แสวง)
เจ้าคณะตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบึงสัมพันธ์
รายละเอียด


พระครูวิหารกิจจานุยุต
(ประสาทพร รกฺขิโต)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
รองเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิวิธาน
(มาโนช)
เจ้าคณะตำบลไร้อ้อย
เจ้าอาวาสวัดคลองละมุง
รายละเอียด


พระครูผาสุกิจวิจารณ์
(สำราญ)
เจ้าคณะตำบลสนามคลี
เจ้าอาวาสวัดกำแพงมณี
รายละเอียด


พระครูอุภัยโกศล
(เจริญ)
เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม
เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ
รายละเอียด


พระครูโอภาสสถาพร
(วานิช)
เจ้าคณะตำบลท่าสะแก
วัดชุมแสง
รายละเอียด


พระครูพิศาลธรรมรังสี
(รุ่ง)
เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังสำโรง
รายละเอียด


พระครูเมธากิตตยาทร
(ณัฏฐ์ธน)
เจ้าคณะตำบลนครไทย
วัดกลาง
รายละเอียด


พระครูนครวรานุสิทธิ์
(ทวีป)
เจ้าคณะตำบลยางโกลน
วัดนครไทยวราราม
รายละเอียด


พระครูสุจิตพัฒนพิธาน
(สมพงษ์ สมจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา
เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญธรรม
รายละเอียด


พระครูอรุณชัยประดิษฐ์
(ประดิษฐ์ กมฺพโล)
เจ้าคณะตำบลท่ามะเฟือง
วัดศรีจำปาศักดิ์
รายละเอียด


พระครูสถิตธรรมเวทย์
(สุเวทย์)
เจ้าคณะตำบลด่านนาขาม
เจ้าอาวาสวัดด่านนาขาม
รายละเอียด


พระครูสุขุมธรรมวิจิตร
(สุรศักดิ์ ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลเกาะตาเลี้ยง
เจ้าอาวาสวัดศรีสังวร
รายละเอียด


พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์
(การะเวก กลฺยาโณ)
เจ้าคณะตำบลท่าอิฐ
เจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม
รายละเอียด


พระครูปัญญาผาสุกิจ
(สำราญ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าปลา
เจ้าอาวาสวัดท่าปลา
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın