พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูพิทักษ์บุรีเขต
(กุมาร ปทุมวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครไทย
เจ้าอาวาสวัดนาเมือง
รายละเอียด


พระครูสถาพรธรรมประสิทธิ์
(ถนอม)
รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
วัดสุนทรประดิษฐ์
รายละเอียด


พระครูสันติจันทคุณ
(บุญมี จนฺทูปโม)
เจ้าคณะตำบลบึงพระ
เจ้าอาวาสวัดสันติวัน
รายละเอียด


พระครูวิบูลศุภกิจ
(ลมูล อํสุธโร)
เจ้าคณะตำบลธานี
เจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณ
รายละเอียด


พระครูอดุลวรธรรม
(พลอย)
เจ้าคณะตำบลขุนฝาง
เจ้าอาวาสวัดปากฝาง
รายละเอียด


พระครูวิบูลสมัตถกิจ
(สามารถ)
เจ้าคณะตำบลป่าเซ่า
เจ้าอาวาสวัดป่าเซ่า
รายละเอียด


พระครูปราโมทย์วรคุณ
(บันเทิง)
เจ้าคณะตำบลหาดกรวด - วังกะพี้
เจ้าอาวาสวัดวังโป่ง
รายละเอียด


พระครูโสภณจิตการ
(สมจิตร จิตฺตกาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลงิ้วงาม
เจ้าอาวาสวัดวังขอน
รายละเอียด


พระครูสิริกิจวิธาน
(มานัส สิริมงฺคโล)
เจ้าคณะอำเภอลับแล
เจ้าอาวาสวัดเสาหิน
รายละเอียด


พระครูวิบูลวิริยกิจ
(ประภาส)
เจ้าคณะตำบลดงคู่
วัดดงคู่
รายละเอียด


พระครูปริยัติกิตติสุนทร
(กิตติ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลตลุกกลางทุ่ง - น้ำรึม
วัดคลองสัก
รายละเอียด


พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต
(ธีระพงษ์)
เจ้าคณะตำบลหนองกะท้าว เขต ๒
วัดหน้าพระธาตุ
รายละเอียด


พระครูประโชติวราคม
(อาคม)
เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๒
วัดยางแขวนอู่
รายละเอียด


พระครูโอภาสธรรมรักษ์
(ชินกร ถิรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเมืองบางขลัง
เจ้าอาวาสวัดท่าเกย
รายละเอียด


พระครูวาปีธรรมวิจิตร
(สุรศักดิ์)
เจ้าคณะตำบลบ้านโคน
วัดฟากบึง
รายละเอียด


พระครูอดุลจารุวรรณ
(พิมพ์)
เจ้าคณะตำบลน้ำอ่าง
เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
รายละเอียด


พระครูพิลาสธรรมสาร
(บุญมี)
เจ้าคณะตำบลคอรุม
เจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ
รายละเอียด


พระครูอภัยพัฒนาทร
(จีรวัฒน์)
เจ้าคณะตำบลน้ำพี้
วัดนาลับแลง
รายละเอียด


พระครูพิพิธพัฒนกิจ
(จำลอง)
เจ้าคณะตำบลวัดตายม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม
รายละเอียด


พระครูประภัศร์โสตถิคุณ
(สมปอง ตโมนุโท)
เจ้าคณะตำบลจอมทอง
เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın