พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูศรีรัตนาทร
(ฐานะวะ คมฺภีรเวที ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมานุสิฐ
(ทรงชัย ธวชฺชโย ป.ธ.๖)
วัดราชธานี
รายละเอียด


พระครูรัตนสุตาภรณ์
(ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๔ ,ดร.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูรัตนสารสาทร
(ชาญ สิรินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสิริภัทรโกศล
(สุขภัทร์ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดหนองคันธมาศ
รายละเอียด


พระครูปราโมชสิทธานุยุต
(วิมล สิทฺธินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลเมืองบางยม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพิพัฒนโสภิต
(จำรัส)
เจ้าอาวาสวัดข่อยสูง
รายละเอียด


พระครูปิยรัตนานุวัตร
(วรยุทธ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ
(สุเทพ สุเทวเมธี ป.ธ.๖ ,ดร.)
เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๕
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาปณตพล กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๘
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาธนศักดิ์ จินฺตกวี ป.ธ.๘
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาพรเทพ ตนฺติปาโล ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆาราม
รายละเอียด


พระมหาจันทร์ ชยาภินนฺโท ป.ธ.๗
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอทุ่งเสลี่ยม
วัดพิพัฒน์มงคล
รายละเอียด


พระมหาจรูญ เขมธมฺโม ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลฝ่ายหลวง เขต ๑
วัดดอนสัก
รายละเอียด


พระมหาสมบัติ ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๗
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองตาก
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
รายละเอียด


พระมหาภาสุ สมาจาโร ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลนาโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดนาโบสถ์
รายละเอียด


พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี ป.ธ.๗
เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนไชย
รายละเอียด


พระมหาดิเลก ปิยธมฺโม ป.ธ.๗
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวิญญู สิริมงฺคโล ป.ธ.๗
เจ้าคณะอำเภอทองแสนขัน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
รายละเอียด


พระมหามงคล กตปุญฺโญ ป.ธ.๗
เจ้าคณะอำเภอตรอน
เจ้าอาวาสวัดธรรมาธิปไตย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın