พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


เจ้าอธิการบุญเสริม ธีรชโย
เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
เจ้าอาวาสวัดท่าแก่ง
รายละเอียด


พระอธิการประเสริฐ อิทฺธิญาโณ
เจ้าอาวาสวัดบัวหลวง
รายละเอียด


พระอธิการสุรสิงห์ ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดหนองขอน
รายละเอียด


พระอธิการมานิต มหาวิริโย
เจ้าอาวาสวัดน้ำหักพัฒนา
รายละเอียด


พระอธิการช่วย อตฺถกโร
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเตี้ย
รายละเอียด


พระอธิการอภิชาติ อภิชาโต
เจ้าอาวาสวัดน้ำโจน
รายละเอียด


พระอธิการจรณ จิตตฺสงฺวโร
เจ้าอาวาสวัดนอก
รายละเอียด


พระอธิการพาทิศ อธิปุญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดคลองช้าง
รายละเอียด


พระอธิการสุรพล จนฺทาโภ
เจ้าอาวาสวัดหนองผาสันติการาม
รายละเอียด


พระอธิการประเชิญ อุตตโม
เจ้าอาวาสวัดยางวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการอุดร กนฺตสาโร
เจ้าอาวาสวัดประชาธรรม
รายละเอียด


พระอธิการวิรัตน์ วิรตฺตโน
เจ้าอาวาสวัดห้วยปลาดุก
รายละเอียด


พระอธิการสุชาติ อินฺทาโภ
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทดงงู
รายละเอียด


พระปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลท้อแท้
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเหล่าขวัญ
รายละเอียด


พระอธิการณรงค์ อาภทฺธโร
เจ้าอาวาสวัดท่าสะเดาะศรัทธาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın