พระสงฆ์ ภาค๕ - พระสังฆาธิการ

ภาค๕


พระครูอนุชิตธรรมคุณ
(เยื้อน อชิโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโตนด
เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาราม
รายละเอียด


พระครูสุธีวุฒิคุณ
(นวปฎล กุสลญาโณ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด
เจ้าอาวาสวัดโพธิคุณ
รายละเอียด


พระครูอดุลธรรมสาร
(อุดร ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบนเนิน
รายละเอียด


พระครูสุเมธธรรมโสภณ
(สำอางค์)
เจ้าคณะตำบลบ้านป่า
เจ้าอาวาสวัดพิกุลวราราม
รายละเอียด


พระครูจิตตนันทคุณ
(ภักดี)
เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
วัดป่าศรีถาวร
รายละเอียด


พระครูธำรงบุญเขต
(บุญธรรม ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลโตนด
เจ้าอาวาสวัดวาลุการาม
รายละเอียด


พระครูโสภิตวินัยสาร
(ประทวน)
เจ้าคณะตำบลหนองกลับ
วัดสวัสติการาม
รายละเอียด


พระครูวิจิตรธรรมรส
(สนั่น ชิโนรโส)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รายละเอียด


พระครูนิวิฐธรรมวิมล
(สมชัย)
เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดดอนมูลน้ำลอก
รายละเอียด


พระครูศรีบุญญากร
(บุญส่ง ปุญฺญกุสโล ป.ธ.๖)
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดตาก
เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
วัดดอนแก้ว
รายละเอียด


พระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล
(สุชาติ โอปนยิโก)
เจ้าคณะอำเภอพบพระ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญธรรม
รายละเอียด


พระครูโกวิทธรรมมงคล
(อานนท์ อานนฺทคุโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลจังหวัดสุโขทัย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่านาบุญ
รายละเอียด


พระครูศรีบุณยาคม
(พเยาว์ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลข่อยสูง
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
รายละเอียด


พระครูพิสิฐรัตนาภิรักษ์
(พรหมสวรรค์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลท่าทอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูศรีคีรีรัตน์
(สำเนาว์ ปุณฺณรตโน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลป่ามะม่วง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร
รายละเอียด


พระครูพิจิตรธรรมสุนทร
(ธนพล จิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสิริรัตนสุนทร
(มณเฑียร ตนฺติปาโล ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูสุนทรพัฒนานุกูล
(นิมิต)
เจ้าคณะตำบลในเมือง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
รายละเอียด


พระครูประภัสสรสันติคุณ
(ศักดิ์นรินทร์ กตสาโร)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก
รายละเอียด


พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ
(สุวรรณ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอศรีนคร
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook

instagram aktif takipçi

instagram takipçi satın al

Günümüz sosyal medya sitelerinedn olan Instagram da fenomen olmakmı istiyorsunuz? o halde hemen fenomega.com ile tanışın