พระอธิการวันรบ วชิราวุโธ
เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น
รายละเอียด


พระอธิการสมชาย อหึสโก
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวใต้
รายละเอียด


พระอธิการอุทิศ จิตฺตปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดหนองพุก
รายละเอียด


พระอธิการประยุทธ์ อคฺคธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดเหล่างิ้วบุญญาวาส
รายละเอียด


พระอธิการเฟื่องฟู ฐานวุฑฺโฒ
เจ้าอาวาสวัดนกเหาะ
รายละเอียด


พระอธิการศรีไพร สิริสาโร
เจ้าอาวาสวัดชัยประดู่
รายละเอียด


พระอธิการปรัชา นาถกโร
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
รายละเอียด


พระอธิการประจักษ์ ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดศรีคุณาราม
รายละเอียด


พระอธิการไพฑูรย์ อโสโก
เจ้าอาวาสวัดป่าแกสว่างธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสมนึก ปสนฺโน
เจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รายละเอียด


พระอธิการวิเชียร วิสุทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
รายละเอียด


พระอธิการยงยุทธ คุตฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดวังทอง
รายละเอียด


พระอธิการปรีชา สนฺตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดซับตะแบก
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ วรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดบ้านซับผุด
รายละเอียด


พระอธิการวอระ จารุวํโส
เจ้าอาวาสวัดดงน้อย
รายละเอียด


พระอธิการมนตรี ถาวโร
เจ้าอาวาสวัดน้ำเดือดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการณัฐกิตต์ หาสธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
รายละเอียด


พระอธิการเศวต ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดดอนไชย
รายละเอียด


พระอธิการขวัญชัย ปภากโร
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาช่อ
รายละเอียด


พระอธิการวิทยา จิตฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook