พระอธิการสุนิตย์ วุฑฺฒิโก
เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีวิลัย
รายละเอียด


พระอธิการอุทิศ อุตฺตโม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองค้า
รายละเอียด


พระอธิการสมศรี เตชธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดศิริญาณวนาราม
รายละเอียด


พระอธิการธวัฒน์พล จนฺทโชโต
เจ้าอาวาสวัดป่าอินทราราม
รายละเอียด


พระอธิการบุญลือ สมาหิโต
เจ้าอาวาสวัดเขาสวนกวาง
รายละเอียด


พระอธิการยูวิน ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างพร
รายละเอียด


พระอธิการสุรชัย กิตฺติชโย
เจ้าอาวาสวัดกลางธรรมนิมิต
รายละเอียด


พระอธิการคำผาง จารุวณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองแอม
รายละเอียด


พระอธิการวีระพงษ์ สุตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนข่า
รายละเอียด


พระอธิการสำรอง สิริธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส
รายละเอียด


พระอธิการสุชาติ อนงฺคโน
เจ้าอาวาสวัดสว่างวงษ์
รายละเอียด


พระอธิการเสวียน จนฺทสาโร
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการชาลี อธิจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดหนองแวงน้อย
รายละเอียด


พระอธิการจำลอง สนฺตกาโย
เจ้าอาวาสวัดป่าหัวนากลาง
รายละเอียด


พระอธิการธีรเทพ จารุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดป่าภูหันบรรพต
รายละเอียด


พระอธิการบัญชา วชิรญาโณ
เจ้าอาวาสวัดท่าศักดิ์
รายละเอียด


พระอธิการจำรัส จนฺทโชโต
เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ
รายละเอียด


พระอธิการปรีดา ปริโท
เจ้าอาวาสวัดไม้ขาว
รายละเอียด


พระอธิการประหยัด อิทธิโก
เจ้าอาวาสวัดสถารศ
รายละเอียด


พระอธิการสมหมาย ฐิตสาโร
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook