พระครูสารธรรมพินิจ
รองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
วัดบ้านอ้อ
รายละเอียด


พระครูโอภาสกิจจานุกูล
(อุทัย ตนฺติปาโล)
รองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
เจ้าอาวาสวัดศิริบ้านไร่
รายละเอียด


พระครูสุทธิวิริยคุณ
เจ้าคณะตำบลถนนโพธิ์
วัดบ้านแฉ่ง
รายละเอียด


พระครูวิจักษ์ธรรมทัศน์
เจ้าคณะตำบลสำโรง เขต ๑
วัดมงคลสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูสันติธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลสำโรง เขต ๒
วัดนารายณ์
รายละเอียด


พระครูรัตนาภิธาน
(แก้ว)
เจ้าคณะตำบลบ้านวัง
วัดดอนตำแย
รายละเอียด


พระครูบุญเขตสิริคุณ
เจ้าคณะตำบลกำปัง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดกระเสียว
รายละเอียด


พระครูจิตรการประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลกำปัง เขต ๒
วัดกระเสียว
รายละเอียด


พระครูโสภณบุญกิจ
(สมพงษ์ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสระตะเฆ่
รายละเอียด


พระครูวิมลสุทธิวัตร
(ประสิทธิ์)
เจ้าคณะตำบลค้างพลู
เจ้าอาวาสวัดค้างพลูใต้
รายละเอียด


พระครูสุตธรรมประภาต
(สาย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองหัวฟาน
เจ้าอาวาสวัดโนนเกษตร
รายละเอียด


พระครูกัมปนาทวรคุณ
เจ้าคณะตำบลขามสะแกแสง
วัดดอนพะงาด
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิสีลพรต
(จำนงค์)
เจ้าคณะตำบลเมืองนาท
วัดหนองไร่
รายละเอียด


พระครูศรีธวัชชัยคุณ
(สมชาย ตุฎโฐ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
เจ้าอาวาสวัดกลางปักธงชัย
เจ้าอาวาสวัดกลางปักธงชัย
รายละเอียด


พระครูสุทธิสีลคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
วัดห้วยสะแกราช
รายละเอียด


พระครูธวัชเมธคุณ
เจ้าคณะตำบลเมืองปัก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เมืองปัก
รายละเอียด


พระครูกิตติศีลวัตร
เจ้าคณะตำบลธงชัยเหนือ
วัดแหลมรวกอินทรนิมิตร
รายละเอียด


พระครูสุวรรณกิจจานุการ
เจ้าคณะตำบลสุขเกษม
วัดพุปลาไหล
รายละเอียด


พระครูชัยวัฒน์พิศาล
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำนางแก้ว เขต ๒
วัดบ้านกลาง
รายละเอียด


พระครูถิรธรรมรังษี
เจ้าคณะตำบลตะขบ เขต ๑
วัดหนองชุมแสง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook