พระสุเมธ ฌานาภิรโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลนิคมฯ - ทุ่งโพธิ์ทะเล
วัดมหาโพธิมงคล
รายละเอียด


พระเจริญ ทีปธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๓
วัดคลองสุวรรณ
รายละเอียด


พระประสิทธิ์ชัย ฐิตเมโธ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๒
วัดศรีปุณณาวาส
รายละเอียด


พระทรรศพล ปุณฺณวโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๑
วัดศรีสุทธาวาส
รายละเอียด


พระวิโรจน์ วิโรจโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๓
วัดหนองใหญ่ศรีโสภณ
รายละเอียด


พระสิทธิชัย มหาปุญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๑
วัดปากอ่าง
รายละเอียด


พระกู้เกียรติ ฐานวีโร ,ดร.
เลขานุการเจ้าคณะตำบลลานดอกไม้
วัดบ่อสามแสน
รายละเอียด


พระเมธา สุเมโธ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๒
วัดทุ่งสวน
รายละเอียด


พระอธิการไพโรจน์ ฐิตธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลทรงธรรม
เจ้าอาวาสวัดคลองสีนวล
รายละเอียด


พระนัฐกานต์ เตชปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๑
วัดนาบ่อคำ
รายละเอียด


พระอธิการวิเชียร ผุสฺสธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดป่าเจดีย์ทอง
รายละเอียด


พระพน ฉนฺทโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๓
วัดหนองกองเหนือ
รายละเอียด


พระอธิการสีน้ำ เขมธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าขุนราม
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง
รายละเอียด


พระวิษณุ กมฺมสุโภ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๑
วัดมอสูง
รายละเอียด


พระอาทิตย์ อธิปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๒
วัดบ่อสามแสน
รายละเอียด


พระรุ่ง กุสลจิตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลคลองแม่ลาย
วัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระกฤตติกรณ์ จารุธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลคณฑี เขต ๑
วัดสว่างอารมณ์
รายละเอียด


พระยุทธนา ฐิตเปโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลคณฑี เขต ๒
วัดคณฑีศรีวชิราราม
รายละเอียด


พระประวิทย์ ขนฺติสาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๑
วัดบ้านไร่
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ ฐิตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดคลองน้ำแดง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook