พระอธิการวินัย ปิยธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดอนันตนิมิต
รายละเอียด


พระหวัน กิตฺติสาโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ
วัดบ้านสิ
รายละเอียด


พระบุญธรรม กิตฺติสาโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโนนสูง
วัดกระเบากันตรวจ
รายละเอียด


พระวีรพงษ์ วีรนนฺโท
เลขานุการเจ้าคณะตำบลกันทรอม
วัดกันทรอมใต้
รายละเอียด


พระสุทธี ปญฺญาสโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลไพร
วัดอรุณสว่าง
รายละเอียด


พระกิตณรงค์ กิตฺติญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลพราน
วัดโพธิ์น้อย
รายละเอียด


พระสุริยา สุทฺธิญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลกระหวัน
วัดกระหวัน
รายละเอียด


พระอนุวัฒน์ ภูริปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโพธิ์วงศ์
วัดกระมัลพัฒนา
รายละเอียด


พระสังวาลย์ ธีรธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลขุนหาญ
วัดโนนใหญ่
รายละเอียด


พระธนพงษ์ ธนวํโส
เลขานุการเจ้าคณะตำบลสิ
วัดโพธิ์น้อย
รายละเอียด


พระกิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโพธิ์กระสังข์
วัดโคกพยอม
รายละเอียด


พระศตนัน กนฺตวีโร
เลขานุการเจ้าคณะตำบลภูฝ้าย
วัดกุดนาแก้ว
รายละเอียด


พระเฉลิมชัย สิริวณฺโณ
วัดนิเทศศาสนคุณ-ฟลอริดา
รายละเอียด


พระพจนันท์ อภิวฑฺฒโน
วัดป่าชิคาโก
รายละเอียด


พระอนุวัฒน์ ภูมิวฑฺฒโน
วัดธรรมประทีป
รายละเอียด


พระสมศักดิ์ ธมฺมวโร
วัดทีปธรรมาราม
รายละเอียด


พระเจริญ ปภสฺสโร
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระจันดา โกสโล
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระศิวกร ปิตินฺธโร
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด


พระบุญแหลม กนฺตสีโล
วัดพุทธธรรมาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook