พระอธิการนอน ธมฺมฏฺโฐ
เจ้าอาวาสวัดตาดม
รายละเอียด


พระเอกชิต อนุตฺตโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
วัดรัตนมานิตย์
รายละเอียด


พระฉะอ้อน ปภากโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพวงมาลัย
รายละเอียด


พระยงยุทธ วิชโย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพวงมาลัย
รายละเอียด


พระอธิการสมบูรณ์ กิตฺติสาโร
เจ้าอาวาสวัดวชิรคาม
รายละเอียด


พระวิสุตร คุณวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางขันแตก
รายละเอียด


พระปริญญา จารุวณฺโณ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแม่น้ำ
รายละเอียด


พระคมสัน ธนปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่น้ำ
รายละเอียด


พระวิรัตน์ ปภสฺสโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคู้สนามจันทร์
รายละเอียด


พระวรรณชัย วณฺณธโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่บางปืน
รายละเอียด


พระไพบูลย์ สุวณฺโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
รายละเอียด


พระมงคล ปญฺญาทีโป
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
รายละเอียด


พระปัญญา กิตฺติโก
เจ้าอาวาสวัดปรกสุธรรมาราม
รายละเอียด


พระสันติ กุสโล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางแคกลาง
รายละเอียด


พระอธิการสุธรรม กลฺยาณธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโคกเกตุบุญญศิริ
รายละเอียด


พระเสมา ถาวโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์วัฒนาราม
รายละเอียด


พระเอกรินทร์ ถิรปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคลองขุดเล็ก
รายละเอียด


พระอนุชาติ อนุชาโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนหลวง
รายละเอียด


พระขวัญยืน ปภสฺสโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง
รายละเอียด


พระประเสริฐ มุนิจโร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook