พระอธิการปรัชา นาถกโร
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
รายละเอียด


พระอธิการประจักษ์ ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดศรีคุณาราม
รายละเอียด


พระอธิการไพฑูรย์ อโสโก
เจ้าอาวาสวัดป่าแกสว่างธรรม
รายละเอียด


พระอธิการสมนึก ปสนฺโน
เจ้าอาวาสวัดวังหว้า
รายละเอียด


พระอธิการวิเชียร วิสุทฺโธ
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
รายละเอียด


พระอธิการยงยุทธ คุตฺตสีโล
เจ้าอาวาสวัดวังทอง
รายละเอียด


พระอธิการปรีชา สนฺตจิตฺโต
เจ้าอาวาสวัดซับตะแบก
รายละเอียด


พระอธิการสมศักดิ์ วรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดบ้านซับผุด
รายละเอียด


พระอธิการวอระ จารุวํโส
เจ้าอาวาสวัดดงน้อย
รายละเอียด


พระอธิการมนตรี ถาวโร
เจ้าอาวาสวัดน้ำเดือดสามัคคีธรรม
รายละเอียด


พระอธิการณัฐกิตต์ หาสธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
รายละเอียด


พระอธิการเศวต ปญฺญาวชิโร
เจ้าอาวาสวัดดอนไชย
รายละเอียด


พระอธิการขวัญชัย ปภากโร
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาช่อ
รายละเอียด


พระอธิการวิทยา จิตฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย
รายละเอียด


พระอธิการศิริพันธ์ ฌาณวโร
เจ้าอาวาสวัดจุฬามุนี
รายละเอียด


พระอธิการธวัชชัย ขนฺติพโล
เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมธรรม
รายละเอียด


เจ้าอธิการอังคุลี วรวฑฺฒโน
เจ้าคณะตำบลนาด้วง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเวียงล้อม
รายละเอียด


พระประสิทธิ์ รตนโชโต
เลขานุการเจ้าคณะตำบลนาดอกคำ เขต ๒
วัดมณีศรีชุมพล
รายละเอียด


พระสุธิจันทร์ ธมฺมทีโป
เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าสะอาด
วัดน้ำสวยภักดี
รายละเอียด


พระทองดี เตชธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลท่าสวรรค์
วัดคงคาวนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook