พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลวังไผ่
เจ้าอาวาสวัดดอนทรายแก้ว
รายละเอียด


พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย ป.ธ.๙ ,ดร.
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงาม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสมศักดิ์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลตากแดด
เจ้าอาวาสวัดท่ายางกลาง
รายละเอียด


พระมหาวิเชียร วชิรวํโส ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอทัพทัน
เจ้าอาวาสวัดสาลวนาราม
รายละเอียด


พระมหานคร จรณธมฺโม ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
รายละเอียด


พระมหาบุญช่วย ปคุโณ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเจริญสุข คุณวีโร ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดศรีวิหารเจริญ
รายละเอียด


พระมหากายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดบึงครอบศรัทธาราม
รายละเอียด


พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปญฺโญ ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอชะอวด
เจ้าอาวาสวัดดิษฐวราราม
รายละเอียด


พระมหากรกฏ เขมปญฺโญ ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอธารโต
เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง
รายละเอียด


พระมหาบุญชัย ปภสฺสรเมธี ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาเกรียงไกร อหึสโก ป.ธ.๙
เจ้าคณะอำเภอเวียงสา
เจ้าอาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รายละเอียด


พระมหาศราวุธ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๙
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว
เจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ
รองเจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อย
รายละเอียด


พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์
รายละเอียด


พระมหาภาคภูมิ ภทฺทเมธี ป.ธ.๙
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสิทธิชัย ปริยตฺติเมธี ป.ธ.๙
รองเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง
รองเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระมหาสกุล โกสโล ป.ธ.๙
เจ้าคณะตำบลวังพิณพาทย์
เจ้าอาวาสวัดป่าข่อย
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook