พระอธิการเอกดนัย กนฺตจารี
เจ้าอาวาสวัดเหนือ
รายละเอียด


พระอธิการรักชาติ ฐิตโสภโณ
รองเจ้าคณะตำบลแห่ใต้
เจ้าอาวาสวัดสว่างชัยศรี
รายละเอียด


พระสมชาติ สุภจิตฺโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะอาด
รายละเอียด


พระไมตรี ทนฺตกาโย
เลขานุการเจ้าคณะเขตบางบอน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล
รายละเอียด


เจ้าอธิการเสฎฐวุฒิ สนฺตจิตฺโต
เจ้าคณะตำบลเขวาไร่ เขต ๒
รองเจ้าอาวาสวัดสีแสงสิงห์มีพร
รายละเอียด


พระไวพจ ภูริปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดศรีจอมมณี
รายละเอียด


พระอธิการกัมปนาท ฉนฺทกาโม
เจ้าอาวาสวัดบุ่งซวย
รายละเอียด


พระมนตรี โกวิโท
รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านเทิน
รายละเอียด


พระอธิการวีระชัย กิตฺติสมฺปนฺโน
เจ้าอาวาสวัดป่าดงเย็น
รายละเอียด


พระณรงค์ สิริปุญฺโญ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook