พระเมธา ธมฺมปาโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาดิน
วัดพระหน่อธรณินทร์
รายละเอียด


พระจักรพันธ์ จนฺทโสภโณ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวดง
วัดหัวดงเหนือ
รายละเอียด


พระสมพงษ์ ปญฺญาธโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
วัดศรีกัลยาณนิคม
รายละเอียด


เจ้าอธิการวรากร อภโย
เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดมอช้างงาม
รายละเอียด


เจ้าอธิการสุริยนต์ สิริภทฺโท
เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๔
เจ้าอาวาสวัดคลองแบ่ง
รายละเอียด


เจ้าอธิการสมหมาย ติกฺขปุญฺโญ
เจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเขาพรหมาราม
รายละเอียด


พระคมกริช ธีรปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๑
วัดตะเคียนงาม
รายละเอียด


พระถนอม ขนฺติพโล
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๒
วัดเทพสวรรค์สีมาราม
รายละเอียด


พระสมพงษ์ เตชธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๓
วัดหนองไผ่ไทรงาม
รายละเอียด


พระสัตยา อิสฺสรธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลแม่เล่ย์ เขต ๒
วัดเขาพรหมาราม
รายละเอียด


พระวราทิศ ธมฺมทินฺโน
เลขานุการเจ้าคณะตำบลปางสวรรค์
วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
รายละเอียด


พระกิตติพันธ์ อินฺทปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะตำบลชุมตาบง
วัดหนองจิกทรายมูล
รายละเอียด


พระพูนยศ ฐิตวํโส
เลขานุการเจ้าคณะตำบลโกรกพระ
วัดโกรกพระเหนือ
รายละเอียด


พระวรินทร เตชธมฺโม
เลขานุการเจ้าคณะตำบลบางประมุง
วัดเกษมศานติ์
รายละเอียด


พระชัยธวัช อภิวฒฺฑโน
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ (ธ)
วัดพุทธนิมิต
รายละเอียด


พระวิวัฒน์ ฉนฺทโก
เลขานุการเจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ (ธ)
วัดพุทธนิมิต
รายละเอียด


พระอธิการอภิชาติ ปญฺญาธโร
เจ้าอาวาสวัดเขาทองพุทธาราม
รายละเอียด


พระอธิการลี ตาณงฺกโร
เจ้าอาวาสวัดหัวตลุกวนาราม
รายละเอียด


พระวิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอตาคลี (ธ)
วัดเทพมงคลปานสาราม
รายละเอียด


พระสมฤกษ์ คตกุสโร
เจ้าอาวาสวัดเขาช้างฟุบ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook