พระอธิการสุภาพ สุภาจาโร
เจ้าอาวาสวัดภูคำ
รายละเอียด


พระอธิการสุนทร โชติวโร
เจ้าอาวาสวัดภูมิซรอล
รายละเอียด


พระอธิการสายทอง ธมฺมทินฺโน
เจ้าอาวาสวัดรุ่งอรุณ
รายละเอียด


พระอธิการบุญมา อินฺทปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดไร่เจริญ
รายละเอียด


พระอธิการเจษฎา จารุวํโส
เจ้าอาวาสวัดวังชมภู
รายละเอียด


พระอธิการลม อนาลโย
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
รายละเอียด


พระอธิการมี ปณฺฑิโต
เจ้าอาวาสวัดศรีลำดวน
รายละเอียด


พระอธิการแดง เขมิโย
เจ้าอาวาสวัดศิริโตนด
รายละเอียด


พระอธิการประวิทย์ สุจิณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
รายละเอียด


พระอธิการสมัน ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดโศกขามป้อม
รายละเอียด


พระอธิการถม อํสุธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดสร้างศาลา
รายละเอียด


พระอธิการบุญ ชยานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดสวนสวรรค์
รายละเอียด


พระอธิการสนิท อานนฺโท
เจ้าอาวาสวัดสันติสุข
รายละเอียด


พระอธิการเหรียญ อโสโก
เจ้าอาวาสวัดหนองขวาง
รายละเอียด


พระอธิการสัมพันธ์ อนุตฺตโร
เจ้าอาวาสวัดหนองคัน
รายละเอียด


พระอธิการเพียร จกฺกวโร
เจ้าอาวาสวัดหนองตระกาศ
รายละเอียด


พระอธิการจำลอง ปภสฺสโร
เจ้าอาวาสวัดหนองตลาดราษฎร์บำรุง
รายละเอียด


พระอธิการสนั่น สิริภทฺโท
เจ้าอาวาสวัดหนองทา
รายละเอียด


พระอธิการอุดร ฉนฺทรตโน
เจ้าอาวาสวัดหนองผักกรูด
รายละเอียด


พระอธิการพันธ์ ปุญฺญกาโม
เจ้าอาวาสวัดหนองเม็กราษฎร์บำรุง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook