ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดขอนแก่น | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดขอนแก่น

มหานิกาย

 

อำเภอกระนวน

วัด เจ้าอาวาส
วัดนามูลพุทธาวาส  ตำบลดูนสาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมพรชัยศรี  ตำบลน้ำอ้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมราชรังษี  ตำบลน้ำอ้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประทุมคงคา  ตำบลน้ำอ้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดวงจันทราวาส  ตำบลน้ำอ้อม
จร. พระครูปัญญาโพธิภิมณฑ์ (ทรงเดช)
วัดเนกขัมมาภิรมณ์  ตำบลน้ำอ้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรมิตร  ตำบลน้ำอ้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลบ้านฝาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรมประสิทธิ์  ตำบลบ้านฝาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพัฒนาสีลา  ตำบลบ้านฝาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมแจ้ง  ตำบลหนองกุงใหญ่
จร. พระครูปริยัติสารกิจ (ทองดำ ธเนโส ป.ธ.๔)
วัดป่าผักหนามชัย  ตำบลหนองกุงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมวิหารธรรม  ตำบลหนองกุงใหญ่
จร. พระครูพรหมวิหารการ (สมจิตร)
วัดมธุวัณโณวาส  ตำบลหนองกุงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลหนองกุงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวียงแก้ว  ตำบลหนองกุงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมพล  ตำบลหนองโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าชัยมงคล  ตำบลหนองโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเลไลย์  ตำบลหนองโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนราศรี  ตำบลหนองโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่าง  ตำบลหนองโก
จร. พระครูประภากรสารกิจ (ทองม้วน)
วัดศรีหานาท  ตำบลหนองโก
จร. พระครูวิสุทธิศีลโสภิต (วิวัฒน์)
วัดสุทธาวาส  ตำบลหนองโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทรประสิทธิ์  ตำบลหนองโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเลาะ  ตำบลหนองโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทร์  ตำบลหนองโน
จร. พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิโก ป.ธ.๔)
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลหนองโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโน  ตำบลหนองโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหนือสำโรง  ตำบลหนองโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลหนองโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าประชาบำรุง  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุพร  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างแดนดิน  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกลาง  ตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าจันทรมณี  ตำบลห้วยโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลห้วยโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลห้วยโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัยโย  ตำบลห้วยโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่าง  ตำบลห้วยโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวังหิน  ตำบลห้วยโจด
จร. พระครูประโชติมงคลธรรม (อร่าม)
วัดอัมพวัน  ตำบลห้วยโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนสุขวนาราม  ตำบลห้วยโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสัง  ตำบลห้วยโจด
จร. พระครูขันติบุญสาร (บุญมี ขนฺติโก)
วัดไทรทอง  ตำบลห้วยโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิมิตรรังสรรค์  ตำบลหัวนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอิสาณ  ตำบลหัวนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชนบท

วัด เจ้าอาวาส
วัดราษฎร์สามัคคี  ตำบลกุดเพียขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวราราม  ตำบลกุดเพียขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระทอง  ตำบลกุดเพียขอม
จร. พระครูสุวรรณสราลัย (ธีระ)
วัดสระแก้ว  ตำบลกุดเพียขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาดโนนคูณ  ตำบลกุดเพียขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธาวาส  ตำบลกุดเพียขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพาภิบาล  ตำบลกุดเพียขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดน้ำเที่ยง  ตำบลชนบท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลชนบท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสะอาด  ตำบลชนบท
จร. พระครูอุเทศธรรมสาร
วัดธรรมณี  ตำบลบ้านแท่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพนาวาส  ตำบลบ้านแท่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวัสดี  ตำบลบ้านแท่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยประสิทธิ์  ตำบลปอแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลปอแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่าง  ตำบลวังแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเกษ  ตำบลวังแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลวังแสง
จร. พระครูไพโรจน์วุฒิสาร (หุ่ม)
วัดสันติวนาราม  ตำบลวังแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญวารี  ตำบลวังแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแท่นศิลา  ตำบลวังแสง
จร. พระครูอุดมธรรมสโรภาส
วัดโนนคำมี  ตำบลวังแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลวังแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบำรุงวิริยะ  ตำบลศรีบุญเรือง
จร. พระครูสุตวีรสุนทร (สมศักดิ์ ป.ธ.๓)
วัดบึงแก้ว  ตำบลศรีบุญเรือง
จร. พระครูปริยัติธรรมมงคล (บุญธรรม จกฺกธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดอัมพวัน  ตำบลศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรงศิลา  ตำบลห้วยแก
จร. พระครูสุภัทรสารประสิทธิ์ (ศักดิ์สิทธิ์)
วัดป่าสุริยาเย็น  ตำบลห้วยแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลห้วยแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิเวกภูนางงำ  ตำบลห้วยแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีภูบาล  ตำบลห้วยแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงห์ทอง  ตำบลห้วยแก
จร. พระครูสุวรรณสารรักษา (พรชัย)
วัดแสงจันทร์  ตำบลห้วยแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร์  ตำบลห้วยแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธงไชย  ตำบลโนนพะยอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงเบ็ญ  ตำบลโนนพะยอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลโนนพะยอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาประชาวาส  ตำบลโนนพะยอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีประชาวาส  ตำบลโนนพะยอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญวารี  ตำบลโนนพะยอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกรวด  ตำบลโนนพะยอม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชุมแพ

วัด เจ้าอาวาส
วัดราษี  ตำบลขัวเรียง
จร. พระครูรังษีธรรมสาร (จูม ธมฺมวโร)
วัดสระแก้ว  ตำบลขัวเรียง
จร. พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์ (กฤษณะพงษ์)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลขัวเรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหันสว่าง  ตำบลขัวเรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญาวาส  ตำบลขัวเรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดาวเรือง  ตำบลชุมแพ
จร. พระประสิทธิ์ ทีปธมฺโม
วัดธาตุ  ตำบลชุมแพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาโพธิ์  ตำบลชุมแพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญบาลประดิษฐ์  ตำบลชุมแพ
จร. พระครูประดิษฐ์บุญธรรม (สมคิด ป.ธ.๓)
วัดป่าสว่างรังสรรค์  ตำบลชุมแพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพัฒนาราม  ตำบลชุมแพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างหนองบัว  ตำบลชุมแพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ธาตุ  ตำบลชุมแพ
จร. พระครูจารุวรรณสาร (เกรียง จารุวณฺโณ)
วัดบ้านห้วยอีเปาะ  ตำบลนาหนองทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอิสาณราษฎร์บำรุง  ตำบลนาหนองทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมราษฏร์ประดิษฐ์  ตำบลนาหนองทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกวสินธุ์วนาราม  ตำบลนาหนองทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงนาเพียง  ตำบลนาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหินลาด  ตำบลนาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพนมไพร  ตำบลนาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนโพธิ์  ตำบลนาเพียง
จร. พระครูโพธิพิพัฒนคุณ (สุดใจ)
วัดอิสาณ  ตำบลนาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกสุมภาราม  ตำบลนาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกหย่อน  ตำบลนาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนคูณ  ตำบลวังหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงจันทร์  ตำบลวังหินลาด
จร. พระครูมงคลสารสุนทร (สวาท)
วัดโนนศิลา  ตำบลวังหินลาด
จร. พระครูสุตสารพิมล (พิมพา ธฺมมทินฺโน ป.ธ.๓)
วัดโป่งแห้งราษฎร์บำรุง  ตำบลวังหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลาง  ตำบลหนองเขียด
จร. พระครูรัตนปัญญาธำรง (มณี)
วัดจอมศรี  ตำบลหนองเขียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมิ่งมงคล  ตำบลหนองเขียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมพู  ตำบลหนองเขียด
จร. พระครูจันทสิริโชติ (ช่วง)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลหนองเขียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาลำโจด  ตำบลหนองเขียด
จร. พระครูกิตติเมธาภรณ์ (เกียรติชัย)
วัดหนองหนามแท่ง  ตำบลหนองเขียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สามัคคี  ตำบลหนองเขียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดู่ทอง  ตำบลหนองเสาเล้า
จร. พระครูสุภัทรบุญญาภรณ์ (ธนันพัชร์)
วัดพงษาวาส  ตำบลหนองเสาเล้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโกศลวนาราม  ตำบลหนองเสาเล้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีชัย  ตำบลหนองเสาเล้า
จร. พระครูสุภัทร์สารกิจ
วัดกลางสว่าง  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาราม  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประจันตวราราม  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุจลินท์  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวังบง  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนงาม  ตำบลหนองไผ่
จร. พระครูอรุณกิจจาภรณ์ (อำนาจ)
วัดอรัญญวิเวกธรรม  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมเจริญธรรม  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนลาน  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ก่อง  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนบุรุษ  ตำบลโนนสะอาด
จร. พระครูวีรสุทธิสุนทร (เฉลิม)
วัดบึงสว่าง  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนลาน  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างศรีบุญเรือง  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้งสว่างนอก  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสำราญ  ตำบลโนนสะอาด
จร. พระครูศีลธรรมาภิราม (ทรงศรี)
วัดโนนเรียน  ตำบลโนนสะอาด
จร. พระครูสุตวรสโมธาน (ประยุทธ ปวรญฺญู ป.ธ.๓)
วัดอัมพวัน  ตำบลโนนหัน
จร. พระครูอัมพวันภัทรคุณ (ประพันธ์)
วัดอุดมวิทยาราม  ตำบลโนนหัน
จร. พระครูอุดมพัฒนบัณฑิต (สมภาร)
วัดแจ้งสว่าง  ตำบลโนนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลโนนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรรงค์  ตำบลโนนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทาม  ตำบลโนนอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งชัย  ตำบลโนนอุดม
จร. พระครูพุทธิชัยโสภณ (ผ่อย)
วัดสระพัง  ตำบลโนนอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินตั้ง  ตำบลโนนอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูง  ตำบลโนนอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนแห่โพธิ์ชัย  ตำบลโนนอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยประดิษฐ  ตำบลไชยสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบรม  ตำบลไชยสอ
จร. พระครูบวรสารเขต (ฉลวย อริยวํโส)
วัดบริบูรณ์  ตำบลไชยสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านท่าเดื่อ  ตำบลไชยสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างหนองสังข์  ตำบลไชยสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอินทร์แปลง  ตำบลไชยสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนทองหลาง  ตำบลไชยสอ
จร. พระครูวิโรจน์สังฆภาร (วิรัตน์)
วัดสามัคคีพัฒนาราม  ตำบลไชยสอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลไชยสอ
จร. พระครูสุทธิธรรมาภินันท์ (สำราญ)
วัดป่าโพธาราม  ตำบลชุมแพ
จร. พระครูสุวรรณโพธานุวัตร
วัดผาพระนอนพัฒนาราม  ตำบลหนองไผ่
จร. พระอธิการเดช เตชธมฺโม

 

อำเภอซำสูง

วัด เจ้าอาวาส
วัดยางใย  ตำบลกระนวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลกระนวน
จร. พระครูโอภาสกิจจานุกิจ (สุบิน ปภสฺสโร)
วัดบัวระพา  ตำบลคำแมด
จร. พระครูบูรพาสารโสภิต (คำศรี)
วัดราษฎร์นิยม  ตำบลคำแมด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลคำแมด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุมพะศรีวิลัย  ตำบลคูคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวบาล  ตำบลคูคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพรมแพงศรัทธาราม  ตำบลคูคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธชาฎา  ตำบลคูคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิสุทธาราม  ตำบลคูคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลบ้านโนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาพิทยาราม  ตำบลบ้านโนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูง  ตำบลบ้านโนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าแขก  ตำบลห้วยเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศิริธรรมาวาส  ตำบลห้วยเตย
จร. พระครูพรหมญาณธรรมวินิฐ (ไกร)
วัดยางคำ  ตำบลห้วยเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสำราญ  ตำบลห้วยเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างธรรม  ตำบลห้วยเตย
จร. พระครูรังษีธรรมวงศ์ (วรกาญจน์)
วัดสว่างอรุณ  ตำบลห้วยเตย
จร. พระครูประโชติมงคลการ (ถาวร)
วัดหายโศก  ตำบลห้วยเตย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอน้ำพอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดบัวระพา  ตำบลกุดน้ำใส
จร. พระครูวิจักษ์สารกิจ (สมยศ)
วัดป่าโนนสวรรค์  ตำบลกุดน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลกุดน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนันทาวาส  ตำบลกุดน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธาราม  ตำบลกุดน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวระพา  ตำบลทรายมูล
จร. พระครูปริยัติบุรพศาสน์ (อรชุน ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดบึงบอล  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าปิยะราช  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพนิมิต  ตำบลทรายมูล
จร. พระครูสิริจันทวรนิมิต (อภัยดิษฐ์ จนฺทวํโส ป.ธ.๕)
วัดป่าไทรทอง  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุกดาราม  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีธรรมา  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลทรายมูล
จร. พระครูประภาสธำรงธรรม (วุฒิชัย)
วัดศรีมงคล  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระทอง  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเกษมสามัคคี  ตำบลท่ากระเสริม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลท่ากระเสริม
จร. พระครูประภาสบุญสาร (บุญศรี)
วัดบูรพาราม  ตำบลท่ากระเสริม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอิสาณ  ตำบลท่ากระเสริม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทัย  ตำบลท่ากระเสริม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทุมพร  ตำบลท่ากระเสริม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำสว่าง  ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าน้ำพอง  ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าชลประทานศรัทธาธรรม  ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอรุณ  ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีลาขันธ์  ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีสปาวัน  ตำบลน้ำพอง
จร. พระครูสุนทรสารานุกูล (บุญกอง กิตฺติสทฺโท ป.ธ.๓)
วัดหรคุณ  ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสระบัว  ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพศาล  ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำจันทราราม  ตำบลบัวเงิน
จร. พระครูสุวรรณจันทาภิมณฑ์ (บุญเกิด)
วัดนวการาม  ตำบลบัวเงิน
จร. พระครูถาวรพัฒนกิจ
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลบัวเงิน
จร. พระครูเกษมสมาจาร (ติ)
วัดศรีสุมังค์วนาราม  ตำบลบัวเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุวรรณพรหมวราราม  ตำบลบัวเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิลาอาสน์  ตำบลบัวเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกลาง  ตำบลบัวเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบัวเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลบัวเงิน
จร. พระครูสุนทรวีรากร (ชากล้า)
วัดโพนทอง  ตำบลบัวเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สามัคคีธรรม  ตำบลบัวเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่ประภาชัย  ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมมณี  ตำบลบัวใหญ่
จร. พระครูวีรญาณนุยุต (นิพนธ์ ญาณวีโร)
วัดบูรพาภิรมยาราม  ตำบลบัวใหญ่
จร. พระครูปัญญาสารภิรม (ธวัชชัย)
วัดพังคียาราม  ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างแสงอรุณ  ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีวิทยาราม  ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลบัวใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบัวใหญ่
จร. พระครูวิมลสารภาร (จวน นิมฺมโล)
วัดกลางอรัญเขต  ตำบลบ้านขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยสว่าง  ตำบลบ้านขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลบ้านขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุมังค์  ตำบลบ้านขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลบ้านขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสองคอน  ตำบลบ้านขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจติยภูมิ  ตำบลบ้านขาม
จร. พระครูสุตธรรมภาณี (สำนวน โอภาโส ป.ธ.๓)
วัดนาขาม  ตำบลพังทุย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวบานจันทรังษี  ตำบลพังทุย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโสกม่วง  ตำบลพังทุย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุดม  ตำบลพังทุย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเรืองชัย  ตำบลพังทุย
จร. พระครูกิตติญาณวิศิษฏ์ (สุวิท)
วัดสมศรี  ตำบลพังทุย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินลาด  ตำบลพังทุย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมพร  ตำบลม่วงหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบริบูรณ์  ตำบลม่วงหวาน
จร. พระครูสารกิจวิบูล (ณรงค์พร)
วัดบ้านคำใหญ่  ตำบลม่วงหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูกระแต  ตำบลม่วงหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลียบ  ตำบลม่วงหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลม่วงหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยศรี  ตำบลวังชัย
จร. พระมงคลปริยัติธาดา (อุเทียน จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดบ้านเสียว  ตำบลวังชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิชัยพัฒนาราม  ตำบลวังชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิชัยยาราม  ตำบลวังชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาอาสน์  ตำบลวังชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุปดิสทรงชัย  ตำบลวังชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำบง  ตำบลสะอาด
จร. พระครูประโชติสารกิจ (ทองยุทธ)
วัดศรีชมชื่น  ตำบลสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีนวน  ตำบลสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระทรงศิลา  ตำบลสะอาด
จร. พระครูปุณณวีรธรรม (เต็ม)
วัดสระแก้ว  ตำบลสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญนาศรี  ตำบลสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุริยะสว่าง  ตำบลสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้ว  ตำบลสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสภิตาราม  ตำบลสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุจอมศรี  ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเรียงวนาราม  ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงพลาญชัย  ตำบลหนองกุง
จร. พระครูสุจิณธรรมธาดา (ทองคำ สุจิณฺโณ)
วัดพลับพลาชัย  ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธเกษม  ตำบลหนองกุง
จร. พระครูสุตศาสนการ (ไพฑูรย์ เขมธโร ป.ธ.๔)
วัดสระชัย  ตำบลหนองกุง
จร. พระครูสิทธิสารโสภณ (ทวีศักดิ์ ชิโนรโส)
วัดหนองกุง  ตำบลหนองกุง
จร. พระเทพวิสุทธิคุณ (ถนอม ชินวํโส ป.ธ.๖)
วัดหนองนกเขียน  ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านฝาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนจันทร์  ตำบลบ้านฝาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลบ้านฝาง
จร. พระครูสิริปริยัติสาร (สุบรรณ สิรินฺธโร ป.ธ.๕)
วัดประโชติวนาราม  ตำบลบ้านฝาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประชาราม  ตำบลบ้านฝาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมบูรณ์  ตำบลบ้านฝาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลบ้านฝาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศรีเรือง  ตำบลบ้านฝาง
จร. พระครูโอภาสกิจจานุรักษ์ (ผดุง)
วัดชนบำรุง  ตำบลบ้านเหล่า
จร. พระครูโฆษิตประชารักษ์ (สำเนียง)
วัดนาฬิการาม  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธสถานบ้านเหล่า  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระบัว  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามสวน  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอาภาวาส  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแท่น  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ตาล  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนเลา  ตำบลบ้านเหล่า
จร. พระครูกิตติวราภินันท์ (สมบูรณ์)
วัดคลองสะอาด  ตำบลป่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลาดหัวหิน  ตำบลป่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาสามัคคีวนาราม  ตำบลป่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลป่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังโพน  ตำบลป่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบาลเรือง  ตำบลป่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัตนาราม  ตำบลป่ามะนาว
จร. พระครูวิมลสุวรรณสาร
วัดเกษร  ตำบลป่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวิปัสสนา  ตำบลป่าหวายนั่ง
จร. พระครูอรัญสุนทรกิจ (จันทร์เพ็ญ)
วัดศรีชมภู  ตำบลป่าหวายนั่ง
จร. พระครูวิริยธรากร (พีระ)
วัดศรีสะอาด  ตำบลป่าหวายนั่ง
จร. พระครูพิศาลสารคุณ (มณี)
วัดสว่างธรรมวราราม  ตำบลป่าหวายนั่ง
จร. พระครูพิศาลสารโสภณ (หวด ขนฺติพโล)
วัดอัมพวนาราม  ตำบลป่าหวายนั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ดก  ตำบลป่าหวายนั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าประชุม  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูคัมภีร์สโมธาน (ประชุม)
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังเย็น  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้ว  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา พุทฺธวโร)
วัดโคกสามารถ  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสกม่วงสามัคคี  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพนาวาส  ตำบลโคกงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลโคกงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทรสมุทร์  ตำบลโคกงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สาริการาม  ตำบลโคกงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขันธสีมา  ตำบลโนนฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลาดโพธิ์ศรี  ตำบลโนนฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลโนนฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดระฆัง  ตำบลโนนฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลโนนฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมบูรณ์  ตำบลโนนฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านแฮด

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนา  ตำบลบ้านแฮด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธรังษี  ตำบลบ้านแฮด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมภู  ตำบลบ้านแฮด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริทรงธรรม  ตำบลบ้านแฮด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวรรค์  ตำบลบ้านแฮด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธาวาส  ตำบลบ้านแฮด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจุมพร  ตำบลหนองแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลหนองแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรณีธงชัย  ตำบลหนองแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพนาราม  ตำบลหนองแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุมังคลาราม  ตำบลหนองแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉัททันต์  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทร์  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชุมพล  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญนาค  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีไพรวรรณ  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรเสนาราม  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างสำราญ  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาดชัยศรี  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุ่มลอง  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิมลธรรมาราม  ตำบลโนนสมบูรณ์
จร. พระครูวิริยคุณสาร (สมศรี วิริโย)
วัดศรีสุมังค์  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระจันทร์  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญาวาส  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญาวาส  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสนชัยดาประสิทธิ์  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านไผ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดจอมศรี  ตำบลบ้านลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจำปา  ตำบลบ้านลาน
จร. พระครูพิศาลจันโทภาส (ปิยณัฐ)
วัดมัชฌิมวิทยาราม  ตำบลบ้านลาน
จร. พระครูโชติธรรมสาร (ไมย์)
วัดวารีภูษาราม  ตำบลบ้านลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างเวหา  ตำบลบ้านลาน
จร. พระครูวิธานธรรโมภาส (สมจิตร)
วัดสะอาดโพธิ์ศรี  ตำบลบ้านลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุภีสีวราราม  ตำบลบ้านลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรณาวาส  ตำบลบ้านไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมุหนาถราม  ตำบลบ้านไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างทุ่งมน  ตำบลบ้านไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวาท  ตำบลบ้านไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคี  ตำบลบ้านไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกุง  ตำบลบ้านไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์กลาง  ตำบลบ้านไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สามัคคี  ตำบลบ้านไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่โคกสูง  ตำบลบ้านไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทริการาม  ตำบลป่าปอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดุสิตาราม  ตำบลป่าปอ
จร. พระครูเวฬุพัฒนาทร (ไกรศิลป์)
วัดบุปผาราม  ตำบลป่าปอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัยมงคล  ตำบลป่าปอ
จร. พระครูมงคลสารกิจ (ทองหลาง ฉินฺนาลโย)
วัดศิริมงคล  ตำบลป่าปอ
จร. พระครูมงคลศาสนธรรม (ใบ)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลป่าปอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจำปา  ตำบลภูเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหญ้าปล้อง  ตำบลภูเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญวาส  ตำบลภูเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญาวาส  ตำบลภูเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกิโลเมตรสิบหก  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างชัยศรี  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนชัย  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนกเขียน  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ตาก  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรณะสิทธิ์  ตำบลหัวหนอง
จร. พระครูกัลยาณสิทธิธรรม (บุญธรรม)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลหัวหนอง
จร. พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ (ปิยะวัฒน์ ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๓ ,ดร.)
วัดศรีประยูรพรหม  ตำบลหัวหนอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนวนวารีพัฒนาราม  ตำบลหัวหนอง
จร. พระครูไพศาลสารวิมล (มิตรชัย)
วัดสุดาราษฏร์วราราม  ตำบลหัวหนอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเอี่ยมไพบูลย์  ตำบลหัวหนอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมมงคล  ตำบลหินตั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมวิเวกประชาสรรค์  ตำบลหินตั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอาสภาวาส  ตำบลหินตั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมวิหาริการาม  ตำบลหินตั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทร์  ตำบลหินตั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลหินตั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินตั้ง  ตำบลหินตั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมรบูรญาราม  ตำบลหินตั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านขามเรียน  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันธสามัคคี  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลหลวง  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุตตมวารี  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขมาภิรมณ์  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลเมืองเพีย
จร. พระครูประดิษฐ์โพธิธรรม (สมาน)
วัดโพธิ์ตาก  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมเจดีย์  ตำบลแคนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมหาโพธิ์  ตำบลแคนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสง่า  ตำบลแคนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างจูมทอง  ตำบลแคนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลแคนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหล่าหลวง  ตำบลแคนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแคนเหนือ  ตำบลแคนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทรประสิทธิ์  ตำบลในเมือง
จร. พระครูปริยัติประสิทธิคุณ (สุเนตร ป.ธ.๔)
วัดนันทพิมพาราม  ตำบลในเมือง
จร. พระครูนันทธรรมวิมล (โฆสิต)
วัดป่าพุทธชัยมงคล  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนเพียง  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาดโนนงาม  ตำบลในเมือง
จร. พระครูสุทธิธรรมสาร (ไสว)
วัดสุทธิการาม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแวงโอง  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ่  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสกตลิ่งโสภณาราม  ตำบลในเมือง
จร. พระครูโสภณประชานาถ (วิยะกร)

 

อำเภอพระยืน

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านบ่อทอง  ตำบลขามป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเกษ  ตำบลขามป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระโนน  ตำบลขามป้อม
จร. พระครูปรีชาธรรมภิวัฒน์ (บุญถึง)
วัดเจดีย์  ตำบลขามป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทราคม  ตำบลบ้านโต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงกลาง  ตำบลบ้านโต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดาวดึงษ์  ตำบลบ้านโต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพิมล  ตำบลบ้านโต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวนาราม  ตำบลบ้านโต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบริบูรณ์  ตำบลพระบุ
จร. พระครูวิบูลสารสุนทร (เสงี่ยม เวปุลฺโล)
วัดศรีวิชัย  ตำบลพระบุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวบึง  ตำบลพระบุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ขุมดิน  ตำบลพระบุ
จร. พระครูโพธิสุทธิรักษ์ (ไพรรินทร์)
วัดธงชัย  ตำบลพระยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเรไรย์  ตำบลพระยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนบ่อ  ตำบลพระยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเนาว์ศรี  ตำบลพระยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมสะอาด  ตำบลพระยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างจันทร์  ตำบลพระยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธิมงคล  ตำบลพระยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเถาวัลย์  ตำบลพระยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชโย  ตำบลพระยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมศรีมุนี  ตำบลหนองแวง
จร. พระครูอมรธรรมสาร (สกล)
วัดธัญญาสมจิตร  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีตาล  ตำบลหนองแวง
จร. พระครูสุตสารานุกูล (ชัยชาญ สารธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสว่างแวงฮี  ตำบลหนองแวง
จร. พระครูโอภาสวีรธรรม (วีระศักดิ์)
วัดโพธาราม  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพล

วัด เจ้าอาวาส
วัดจันทรังษี  ตำบลลอมคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมวาสี  ตำบลลอมคอม
จร. พระครูสุพลจันทสาร (บุญเฮียง)
วัดสว่างทุ่งน้อย  ตำบลลอมคอม
จร. พระครูอดุลบุญวัฒน์ (บุญเที่ยง)
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลลอมคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลลอมคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพร  ตำบลลอมคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธาราม  ตำบลลอมคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิโรธาราม  ตำบลหนองมะเขือ
จร. พระครูนิโรธสิทธิคุณ (ประสิทธิ์)
วัดบูรณะธรรมาราม  ตำบลหนองมะเขือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิไล  ตำบลหนองมะเขือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนกขัมมาภิรมย์  ตำบลหนองมะเขือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมพูพฤกษ์  ตำบลหนองแวงนางเบ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีทอง  ตำบลหนองแวงนางเบ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาด  ตำบลหนองแวงนางเบ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลหนองแวงนางเบ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพาวาส  ตำบลหนองแวงนางเบ้า
จร. พระครูวิมลอัมพารักษ์ (อภิเดช)
วัดศรีมณี  ตำบลหนองแวงโสกพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัย  ตำบลหนองแวงโสกพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพรมะติตถาราม  ตำบลหนองแวงโสกพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทร์แปลง  ตำบลหนองแวงโสกพระ
จร. พระครูอินทวิหารการ (วิศิษฎ์ สุมโน)
วัดแสงสุวรรณ  ตำบลหนองแวงโสกพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกุง  ตำบลหนองแวงโสกพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์คำภาวนาราม  ตำบลหัวทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาลัยจันทร์  ตำบลหัวทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยบำรุง  ตำบลหัวทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุธรรม  ตำบลเก่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลเก่างิ้ว
จร. พระครูปริยัติสารโกศล (สอน รวิวณฺโณ ป.ธ.๔)
วัดธงชัย  ตำบลเพ็กใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประทุมวัน  ตำบลเพ็กใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสง่า  ตำบลเพ็กใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลเพ็กใหญ่
จร. พระครูสิริพลญาณพิสุทธิ์ (สวัสดิ์ สจฺจวาที ป.ธ.๕)
วัดสามัคคี  ตำบลเพ็กใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุคนธาวาส  ตำบลเพ็กใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยสถิตย์  ตำบลเพ็กใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุสวนาราม  ตำบลเมืองพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมพลบุรี  ตำบลเมืองพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมิ่งเมืองพลาราม  ตำบลเมืองพล
จร. พระครูสิริปัญญาคม (คำสิงห์ อตฺตาคโม)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลเมืองพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีหมงคล  ตำบลเมืองพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยประสิทธิ์  ตำบลโคกสง่า
จร. พระครูประสิทธิสุธรรมสาร (สุพงษ์)
วัดถาวร  ตำบลโคกสง่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประสิทธิ์  ตำบลโคกสง่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลโคกสง่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงจันทร์  ตำบลโคกสง่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงธรรม  ตำบลโคกสง่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาวาสวัสดิ์  ตำบลโจดหนองแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิลวรรณ  ตำบลโจดหนองแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวาฬุการาม  ตำบลโจดหนองแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมพู  ตำบลโจดหนองแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่าง  ตำบลโจดหนองแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีสะปาวัน  ตำบลโจดหนองแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโชติการาม  ตำบลโจดหนองแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดครองธรรมิการาม  ตำบลโนนข่า
จร. พระครูสารธรรมานุวัตร (เสาร์ สุจิตโต)
วัดชลขันธ์  ตำบลโนนข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรณาราม  ตำบลโนนข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลโนนข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลธานี  ตำบลโนนข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบวร  ตำบลโนนข่า
จร. พระครูสุวัฒน์ปัญญาคม (ประสาท)
วัดสิงห์ทอง  ตำบลโนนข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเป้าจันทราวาส  ตำบลโสกนกเต็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีหงษ์ทอง  ตำบลโสกนกเต็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุภนิมิตร  ตำบลโสกนกเต็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทัยธรรม  ตำบลโสกนกเต็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอโสการาม  ตำบลโสกนกเต็น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอภูผาม่าน

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่าสองคอน  ตำบลนาฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างยางคำ  ตำบลนาฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลนาฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะเคียนทอง  ตำบลนาฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ากระบือ  ตำบลภูผาม่าน
จร. พระครูอมรสารคุณ (หิว อมโร)
วัดป่ามะนาวศรี  ตำบลภูผาม่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลภูผาม่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่าง  ตำบลภูผาม่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาดาษ  ตำบลภูผาม่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงสะคร่าน  ตำบลวังสวาบ
จร. พระครูบรรพตธรรมานันท์ (อังชัญ)
วัดถ้ำเทพนิมิต  ตำบลวังสวาบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเจริญผล  ตำบลวังสวาบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูเขาวง  ตำบลวังสวาบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซำภูทองเหนือ  ตำบลห้วยม่วง
จร. พระครูบรรพตเขตตาภิรักษ์ (ฉลอง)
วัดห้วยซ้อ  ตำบลห้วยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาสามยอด  ตำบลห้วยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวสีมา  ตำบลโนนคอม
จร. พระครูปทุมสุวรรณาภรณ์ (ทองคำ)
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลโนนคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเฉลียงทอง  ตำบลโนนคอม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอภูเวียง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสุขิตาราม  ตำบลกุดขอนแก่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างเลิงแสง  ตำบลกุดขอนแก่น
จร. พระครูปัญญาสารโชติ (ปฏิคม)
วัดสามัคคี  ตำบลกุดขอนแก่น
จร. พระครูสิริสารานุยุต (สี สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสำราญ  ตำบลกุดขอนแก่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศิลา  ตำบลกุดขอนแก่น
จร. พระครูบรรพตสารสุนทร (ธนพงษ์)
วัดโพธิ์งาม  ตำบลกุดขอนแก่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเดื่อ  ตำบลดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเพิ่ม  ตำบลทุ่งชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองประสิทธิ์  ตำบลทุ่งชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธานี  ตำบลทุ่งชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนทองดอนไข  ตำบลทุ่งชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสะอาด  ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอรุณ  ตำบลนาชุมแสง
จร. พระครูมงคลปุญโญภาส (เคน)
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาอินทร์  ตำบลนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล  ตำบลนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวิทยาราม  ตำบลนาหว้า
จร. พระครูประโชติจารุธรรม (จำนงค์ จรณธมฺโม)
วัดหรรษาวาส  ตำบลนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม  ตำบลบ้านเรือ
จร. พระครูสารพัฒนาทร (ทองพูน วิสารโท ป.ธ.๔)
วัดวารินทร์  ตำบลบ้านเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลบ้านเรือ
จร. พระครูโอภาสธรรมานุโยค (คำพอง ปโยโค)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลบ้านเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลบ้านเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างแสงจันทร์  ตำบลบ้านเรือ
จร. พระครูประโชติพัฒนาทร (สำเนียง)
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลสงเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลสงเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสงเปลือย  ตำบลสงเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์กลาง  ตำบลสงเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทวีวัฒนาราม  ตำบลหนองกุงธนสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเทพรักษา  ตำบลหนองกุงธนสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริรัตนาวาส  ตำบลหนองกุงธนสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริวิทยาราม  ตำบลหนองกุงธนสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลหนองกุงธนสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนรัง  ตำบลหนองกุงธนสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกุงธนสาร  ตำบลหนองกุงธนสาร
จร. พระครูปรีชาธรรมสถิต (นิวรณ์)
วัดแก้วสว่าง  ตำบลหนองกุงธนสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวรรค์  ตำบลหนองกุงธนสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สว่าง  ตำบลหนองกุงธนสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทามเรืองศรี  ตำบลหนองกุงเซิน
จร. พระครูโสภณธรรมประโชติ (สมบัติ)
วัดศรีสะอาด  ตำบลหนองกุงเซิน
จร. พระครูกัลยาณ์สิริคุณ (สมาน)
วัดสว่างหนองกุง  ตำบลหนองกุงเซิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแท่นศิลา  ตำบลหนองกุงเซิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสภารัตนาราม  ตำบลหนองกุงเซิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจตุพร  ตำบลหว้าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาทโพธารา  ตำบลหว้าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาทโพธาราม  ตำบลหว้าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลา  ตำบลหว้าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลหว้าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ศรีสำราญ  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอมัญจาคีรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดตระคลอง  ตำบลกุดเค้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ามัญจาคีรี  ตำบลกุดเค้า
จร. พระครูกันตสีลานุยุต (กาวี)
วัดสระทอง  ตำบลกุดเค้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิต  ตำบลกุดเค้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์กลาง  ตำบลกุดเค้า
จร. พระครูอนุกูลสารธรรม (สวิตย์ ถิรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลกุดเค้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์หอม  ตำบลกุดเค้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำมูล  ตำบลคำแคน
จร. พระครูวิจิตรคุณาภิรัต (สมพบ)
วัดชมพูคำ  ตำบลคำแคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมภู  ตำบลคำแคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสิทธิ์  ตำบลคำแคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุข  ตำบลคำแคน
จร. พระครูพิเศษสารกิจ (ทองแดง)
วัดศรีสุมังคล์  ตำบลคำแคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วพวงมาลัย  ตำบลคำแคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชโย  ตำบลคำแคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่าง  ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉิมพลี  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชนะชัย  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างดงเค็ง  ตำบลท่าศาลา
จร. พระครูวิสุทธิสิริสาร (สง่า วิสุทฺโธ)
วัดสว่างดารา  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทรงธรรมคีรีเขต  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทร์  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมบูรณ์  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวัสดี  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาด  ตำบลนาข่า
จร. พระครูสารปิยธรรม (สุริยา ปิยธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดสิงห์ทอง  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง  ตำบลนาข่า
จร. พระครูอรุณสารเขต (อรุโณ)
วัดโนนทัน  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศิลา  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิไชย  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลาดคลอง  ตำบลนางาม
จร. พระครูสุจิตสารธรรม (สมจิตร)
วัดนามล  ตำบลนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลนางาม
จร. พระครูถาวรมงคลจิต (หนูกิจ ถาวรจิตฺโต)
วัดสุวรรณาราม  ตำบลนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุบลวนาราม  ตำบลนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนแดง  ตำบลนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขนุนโพธิ์  ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีนวล  ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุมังคล์  ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระบัว  ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเกษ  ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรุณเรืองวนาราม  ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อแก้ว  ตำบลหนองแปน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมวัน  ตำบลหนองแปน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลหนองแปน
จร. พระครูญาณกิจโสภณ (เจริญ)
วัดสถาพร  ตำบลหนองแปน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาด  ตำบลหนองแปน
จร. พระครูวิสุทธิธรรมานุวัฒน์ (น้อย วีตาลโย)
วัดไทรทอง  ตำบลหนองแปน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาราม  ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าแขก  ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีนวล  ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสิทธิ์  ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาธรรมิการาม  ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเกษ  ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาด  ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญชัย  ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญี  ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสีชมพู

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนเมือง  ตำบลซำยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสำราญ  ตำบลซำยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริธรรม  ตำบลซำยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวรรค์นาตาด  ตำบลซำยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมิการาม  ตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงกาญน์  ตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่าง  ตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้งสว่าง  ตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูง  ตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนสูง  ตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบริบูรณ์  ตำบลบริบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบริบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสำราญ  ตำบลภูห่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณบรรพต  ตำบลภูห่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสภณวนาราม  ตำบลภูห่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแก้วโกศล  ตำบลวังเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัตนปรับปรุง  ตำบลวังเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีชมพู  ตำบลวังเพิ่ม
จร. พระครูโสภณวชิรธรรม (สุพุฒ วชิรมโน ป.ธ.๔)
วัดหันสว่าง  ตำบลวังเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญาวาส  ตำบลวังเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมสุรินทร์  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิบูลย์  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิศาล  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสง่า  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัยศรี  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสักหลวง  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศิลา  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลิ่งโนนงาม  ตำบลสีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลเดี่ยว  ตำบลสีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีธรรม  ตำบลสีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังมน  ตำบลสีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิเวกวนาราม  ตำบลสีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลสีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชัยวราราม  ตำบลสีชมพู
จร. พระครูสิริชัยสาร (สายทอง ยโสธโร)
วัดสามัคคยาราม  ตำบลสีชมพู
จร. พระครูปริยัติภัทรวิธาน (น้อย กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดสามัคคี  ตำบลหนองแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายทอง  ตำบลหนองแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้ว  ตำบลหนองแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกลางสว่าง  ตำบลหนองแดง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองนาคำ

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลกุดธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมภู  ตำบลกุดธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธิ์ชัย  ตำบลกุดธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนงาม  ตำบลกุดธาตุ
จร. พระครูสุนทรสารญาณ (ถาวร ญาณวโร)
วัดโนนรัง  ตำบลกุดธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธยาวาส  ตำบลกุดธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีวราราม  ตำบลกุดธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนแพง  ตำบลกุดธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมมณี  ตำบลขนวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทมงคล  ตำบลขนวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบรมวาส  ตำบลขนวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประทุมวัน  ตำบลขนวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวนาวาส  ตำบลขนวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนรัง  ตำบลขนวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉิมพลี  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนรัง  ตำบลบ้านโคก
จร. พระครูโอภาสสิทธิสาร (ประจวบ)
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองสองห้อง

วัด เจ้าอาวาส
วัดนาราธิวาส  ตำบลคึมชาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรามศิริวาส  ตำบลคึมชาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธิ์ทอง  ตำบลคึมชาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริพัฒนาธรรมาวาส  ตำบลคึมชาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญราษฎร์  ตำบลคึมชาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิต  ตำบลคึมชาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยศรี  ตำบลดงเค็ง
จร. พระครูสุนทรสิริสาร (ชาย เตชวโร)
วัดพุทธฤทธิ์วนาราม  ตำบลดงเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวงศ์เจริญธรรม  ตำบลดงเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธาวาส  ตำบลดงเค็ง
จร. พระครูสันติสารคุณ (สงัด)
วัดทองประสาน  ตำบลดอนดั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพรหมประชานิมิต  ตำบลดอนดั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพัฒนาราม  ตำบลดอนดั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมารวิชัย  ตำบลดอนดั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษตรสุวรรณ  ตำบลดอนดั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนรัง  ตำบลดอนดั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรมิตร  ตำบลดอนดั่ง
จร. พระครูอมรวราภิวัฒน์ (พรมงคล)
วัดนิรันดร  ตำบลดอนดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิมพิลาราม  ตำบลดอนดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์ดำเนิน  ตำบลดอนดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสะอาด  ตำบลดอนดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธิจิตตาราม  ตำบลดอนดู่
จร. พระครูสุทธปุญญสาร (บุญช่วย โสติญาโณ)
วัดแสงอารมณ์  ตำบลดอนดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพศาลศิลป์  ตำบลดอนดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางสระขาม  ตำบลตะกั่วป่า
จร. พระครูมนูญฐิติญาณ
วัดวิจิตราราม  ตำบลตะกั่วป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุดร  ตำบลตะกั่วป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระยาง  ตำบลตะกั่วป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทรประสิทธิ์  ตำบลตะกั่วป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านชัย  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรงศร  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสังวาลนุเคราะห์  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองบุรี  ตำบลสำโรง
จร. พระครูวาปีกิตติสุนทร (วิญญู)
วัดคลองสินธุ์  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคามวดี  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาสามัคคี  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสกุณาวาส  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิเวศน์วิทยาราม  ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนชาด  ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบำรุงธรรม  ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปิยะวราวาส  ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประทุม  ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแคน  ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอิสาณ  ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสลบูรณ์  ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงอรุณ  ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทนิมิตร  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถิรธรรม  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าชมพู  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประทุมแสง  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมบูรณ์  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระบัวทอง  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระบัวแก้ว  ตำบลหนองเม็ก
จร. พระครูวิบูลสารการ (ภู ปญฺญาธโร)
วัดไทยนิยม  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิมลธรรมมาราม  ตำบลหนองไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลหนองไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมรินทราวาส  ตำบลหนองไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้ว  ตำบลหนองไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวีระนาวาส  ตำบลหันโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลหันโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสังข์ทอง  ตำบลหันโจด
จร. พระครูสังฆกิจบุญญากร (ประสิทธิ์)
วัดสีตาราม  ตำบลหันโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธารมณ์  ตำบลหันโจด
จร. พระครูกิตติประชานาถ (เสริม)
วัดสุทธาราม  ตำบลหันโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโชติการาม  ตำบลหันโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์พฤกษ์  ตำบลหันโจด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชลธาร  ตำบลโนนธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองหลาง  ตำบลโนนธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนมงคล  ตำบลโนนธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญจิต  ตำบลโนนธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุตาราม  ตำบลโนนธาตุ
จร. พระครูสุมนสารนิวิฐ (ฎีกา)
วัดหัวหิน  ตำบลโนนธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลโนนธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองเรือ

วัด เจ้าอาวาส
วัดกู่แก้วพัฒนา  ตำบลกุดกว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจูมพล  ตำบลกุดกว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงเกษตร  ตำบลกุดกว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวรรคงคา  ตำบลกุดกว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างชัยศรี  ตำบลกุดกว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนดู่  ตำบลกุดกว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกศลภาราม  ตำบลกุดกว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถาวรนิมิตร  ตำบลจระเข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีธรรม  ตำบลจระเข้
จร. พระครูอดุลย์ปัญญารักษ์ (บุญถม)
วัดพุทธอุทยาน  ตำบลจระเข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีตาลเรือง  ตำบลจระเข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิมมาราม  ตำบลจระเข้
จร. พระครูประดิษฐ์ธรรมาวุธ (อาวุธ)
วัดโพธิ์กลาง  ตำบลจระเข้
จร. พระครูโพธิรัตนากร (จับจอง)
วัดชัยมงคล  ตำบลบ้านกง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะคลองหัน  ตำบลบ้านกง
จร. พระครูวิจารณ์สารกิจ (คำเฟือง กตวโร)
วัดท่าลี่  ตำบลบ้านกง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนทีตีรสถิตย์  ตำบลบ้านกง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านันทิกวัน  ตำบลบ้านกง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแจ้งสว่าง  ตำบลบ้านกง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลนิมิต  ตำบลบ้านกง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลบ้านกง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุรมย์  ตำบลบ้านกง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทราวาส  ตำบลบ้านกง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลบ้านกง
จร. พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห ป.ธ.๗
วัดรัตนสามัคคี  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลบ้านผือ
จร. พระครูสิทธิอรรถสาร
วัดสว่างเชิงเขา  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงห์ทอง  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เลียบ  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดาวเรือง  ตำบลบ้านเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูศรีสว่าง  ตำบลบ้านเม็ง
จร. พระครูรังษีพัฒนาภรณ์ (สุดใจ)
วัดร่มประดู่  ตำบลบ้านเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฏร์รังสรรค์  ตำบลบ้านเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมณมงคล  ตำบลบ้านเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างมนาวาส  ตำบลบ้านเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเรไร  ตำบลบ้านเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวียงไชย์  ตำบลบ้านเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสบง  ตำบลบ้านเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์บวร  ตำบลบ้านเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลยางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูเม็งทอง  ตำบลยางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระบัว  ตำบลยางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวรรคคงคา  ตำบลยางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโพธิ์ศรี  ตำบลยางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสาลีวนาราม  ตำบลยางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญ  ตำบลยางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตระคลองโพธิ์  ตำบลหนองเรือ
จร. พระครูโพธิธรรมสาร
วัดตลาดหนองเรือ  ตำบลหนองเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสงฆ์เรือง  ตำบลหนองเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมจิตอาราม  ตำบลหนองเรือ
จร. พระครูจันทสาราภิมณฑ์ (กองพัน)
วัดสระโอภาวาส  ตำบลหนองเรือ
จร. พระครูปริยัติรัโนภาส ป.ธ.๔
วัดสิทธิการาม  ตำบลหนองเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไฮ  ตำบลหนองเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพานิช  ตำบลหนองเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนกู่  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายทอง  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าอุทุมพร  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนทอง  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสะอาด  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระโพนทอง  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างศิริเย็น  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเขื่อนช้าง  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามงคล  ตำบลโนนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพนิมิต  ตำบลโนนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพวงมาลัย  ตำบลโนนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณีจอมธรรม  ตำบลโนนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลโนนทัน
จร. พระครูสารธรรมาภิรัต (อภินันท์)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลโนนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลโนนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทันสามัคคีชัย  ตำบลโนนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์งาม  ตำบลโนนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนยาว  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร  ตำบลโนนสะอาด
จร. พระครูประสิทธิ์ธรรมสาร (วันชัย วิสารโท)
วัดสระทอง  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างหนองไฮ  ตำบลโนนสะอาด
จร. พระครูสุรนาทธรรมากร (สุกัลป์)
วัดแสงจันทร์  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรมิตร  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภออุบลรัตน์

วัด เจ้าอาวาส
วัดนิคมวนาราม  ตำบลทุ่งโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทราวาส  ตำบลทุ่งโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สง่า  ตำบลทุ่งโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำพระคำเม็ก  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคำ  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณีศิลาอาสน์  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างศรีชมภู  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลนาคำ
จร. พระครูสุวรรณสารธรรม (สมพร จนฺทโชโต)
วัดสัมพันธวาราม  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนราศรี  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สมพร  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิคมพัฒนาราม  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบารมีชัย  ตำบลบ้านดง
จร. พระครูปัญญาสารวิจิตร (สวย ปญฺญาวโร)
วัดบึงไทร  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ามัชฌิมวัลย์  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางคำ  ตำบลบ้านดง
จร. พระมหาธีระยุทธ ธีรภทฺโท ป.ธ.๗
วัดอุตสาหะ  ตำบลบ้านดง
จร. พระครูวิริยธรรมโสภณ (บุญมาก ยสปาโล)
วัดเทพนิมิตร  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทัน  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่โพธิ์งาม  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเจริญ  ตำบลศรีสุขสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวิลัยวรรณ  ตำบลศรีสุขสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลศรีสุขสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลศรีสุขสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลศรีสุขสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งโป่ง  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
จร. พระครูสุภัทรรัตนธรรม (ยงยุทธ)
วัดศรีโนนเรือง  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขื่อนอุบลรัตน์  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
จร. พระมหาจริทธิ์ วชิรเมธี ป.ธ.๗
วัดป่าประชาสงเคราะห์  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพอง  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างสามสวน  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอิสาน  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมศิลป์  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเขาสวนกวาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดคำสมบูรณ์  ตำบลคำม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมศรีวนาราม  ตำบลคำม่วง
จร. พระครูบวรสุทธิสโมธาน (สุรพล)
วัดทรัพย์สมบูรณ์  ตำบลคำม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทางพาด  ตำบลคำม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่างวนาราม  ตำบลคำม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนชุมพล  ตำบลคำม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดงเรือง  ตำบลคำม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง  ตำบลคำม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนน้ำผึ้ง  ตำบลดงเมืองแอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนน้ำผึ้ง  ตำบลดงเมืองแอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมรรคผดุงศรี  ตำบลดงเมืองแอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางคำทุ่งบ่อ  ตำบลดงเมืองแอม
จร. พระครูประภากรธรรมสิริ (ทองยนต์ อาภากโร)
วัดศิริพนปุญญาวาส  ตำบลดงเมืองแอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างคำอ้อ  ตำบลดงเมืองแอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธิวาส  ตำบลดงเมืองแอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาวาส  ตำบลดงเมืองแอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคู  ตำบลดงเมืองแอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแวงประชานิมิต  ตำบลดงเมืองแอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโน  ตำบลดงเมืองแอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาง้อง  ตำบลนางิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริวรรณ  ตำบลนางิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลนางิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลเขาสวนกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวระพา  ตำบลเขาสวนกวาง
จร. พระครูญาณสารโสภณ (เสาวภาคย์)
วัดบ้านหัวหนอง  ตำบลเขาสวนกวาง
จร. พระครูประโชติรัตนสาร (พิชัย)
วัดป่าพร้าว  ตำบลเขาสวนกวาง
จร. พระครูอรัญกิตติสาร (มานิต)
วัดมงคลศรีสวนกวาง  ตำบลเขาสวนกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระกัญญาราช  ตำบลเขาสวนกวาง
จร. พระครูกิตติสารญาณ (บุญ)
วัดหัตถวิชัย  ตำบลเขาสวนกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้ว  ตำบลเขาสวนกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำทิพย์  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพลทอง  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเปือยน้อย

วัด เจ้าอาวาส
วัดชัยสวาสดิ์  ตำบลขามป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนันทาราม  ตำบลขามป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเลา  ตำบลขามป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาลา  ตำบลขามป้อม
จร. พระครูพิทักษ์บุญญากร (สมโภชน์)
วัดศรีหงษ์ทอง  ตำบลขามป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอิสานโพธิ์ทอง  ตำบลขามป้อม
จร. พระครูวิภัชธรรมานุยุต (เสถียร)
วัดเลียบโพธิ์ทอง  ตำบลขามป้อม
จร. พระมหาเจมรบ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓
วัดฤาษี  ตำบลวังม่วง
จร. พระครูขันติธรรมรุจิ (วิ)
วัดศรีสุมังค์  ตำบลวังม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลวังม่วง
จร. พระครูอัมพวันสารกิจ (วิทยา วรสทฺโธ)
วัดโชติการาม  ตำบลวังม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายทอง  ตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดร  ตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้ง  ตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลสระแก้ว
จร. พระครูประโชติโพธิสาร (ประดิษฐ์ จนฺทโชโต)
วัดธาตุกู่ทอง  ตำบลเปือยน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมพร  ตำบลเปือยน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างวงษ์  ตำบลเปือยน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงห์ทอง  ตำบลเปือยน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดรมีชัย  ตำบลเปือยน้อย
จร. พระครูอุดรธรรมสถิตย์ (สมศักดิ์)
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลเปือยน้อย
จร. พระครูธรรมสารโพธิคุณ (ประยูร)

 

อำเภอเมืองขอนแก่น

วัด เจ้าอาวาส
วัดธาตุ พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง
จล. พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ ,รศ.ดร.)
วัดหนองแวง พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง
จล. พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส ป.ธ.๔)
วัดจันทรังษี  ตำบลดอนช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำค้าง  ตำบลดอนช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมแพงศรี  ตำบลดอนช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยอดแก้ว  ตำบลดอนช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุก  ตำบลดอนช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายราษฎร์บำรุง  ตำบลดอนช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่ประชาสามัคคีบ้านอ้อ  ตำบลดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าชลาวาส  ตำบลดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าแร่  ตำบลดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนวลจันทร์  ตำบลดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงบาล  ตำบลดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วง  ตำบลดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างมรรค  ตำบลดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างมโน  ตำบลดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญาวาส  ตำบลดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์บัลลังก์  ตำบลดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจารุกิตต์บำรุง  ตำบลท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถาวร  ตำบลท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์  ตำบลท่าพระ
จร. พระครูประยุตจักรธรรม (สาย จกฺกวโร)
วัดท่าพระเนาว์  ตำบลท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูมิหลักฐาน  ตำบลท่าพระ
จร. พระครูถิรธรรมานุวัตร (พินิจ)
วัดศิริมงคล  ตำบลท่าพระ
จร. พระครูวิชิตมงคลธรรม (ณัฐวุฒิ)
วัดสมัคคาราม  ตำบลท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธิสังวรณ์  ตำบลท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพปูรณาราม  ตำบลท่าพระ
จร. พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร ป.ธ.๗)
วัดแสงศรีนิยม  ตำบลท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูง  ตำบลท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลท่าพระ
จร. พระครูโพธิวรธรรมคุณ (วิลัย สิริธมฺโม)
วัดท่ามะเดื่อ  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนศรีเรือง  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุกดาราม  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนาราม  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิจารณาราม  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีนาแพง  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมศรี  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญ  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอาภาราม  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศิลา  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์งาม  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณฑป  ตำบลบ้านทุ่ม
จร. พระครูพุฒิสารคุณ (เสรี อิทฺธิเตโช)
วัดยอดแก้ว  ตำบลบ้านทุ่ม
จร. พระครูประโชติรัตนธรรม (ไพฑูรย์)
วัดศรีชมชื่น  ตำบลบ้านทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลบ้านทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธิ์ทอง  ตำบลบ้านทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโฆสิตาราม  ตำบลบ้านทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนขาม  ตำบลบ้านทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์กลาง  ตำบลบ้านทุ่ม
จร. พระครูปิยโพธิสาร (ศิริ ปิยธมฺโม)
วัดตะคลองสีผึ้ง  ตำบลบ้านหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีภูมิเรือง  ตำบลบ้านหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวนาวาส  ตำบลบ้านหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างธรรมาราม  ตำบลบ้านหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคี  ตำบลบ้านหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลบ้านหว้า
จร. พระครูปลัด โสภา กจฺจสาโร
วัดกองศรี  ตำบลบ้านเป็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าบึง  ตำบลบ้านเป็ด
จร. พระครูจันทสิริสาร (สุดสาคร จนฺทสิริ)
วัดศรีสะอาด  ตำบลบ้านเป็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอาราม  ตำบลบ้านเป็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระทอง  ตำบลบ้านเป็ด
จร. พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ (วาสนา อนาลโย)
วัดไทรทอง  ตำบลบ้านเป็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าประชุม  ตำบลบึงเนียม
จร. พระครูสุตธรรมสโมธาน (รณรงค์ ป.ธ.๓)
วัดสว่างชัยศรี  ตำบลบึงเนียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแก้ว  ตำบลพระลับ
จร. พระครูปริยัติภัทราลังการ (จักรภพ ป.ธ.๔)
วัดตาลเรียง  ตำบลพระลับ
จร. พระมหาบุญส่ง ปสุโก
วัดท่าสองคร  ตำบลพระลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเรียบ  ตำบลพระลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลพระลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโพธิ์ชัย  ตำบลพระลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลพระลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์นิมิตร  ตำบลพระลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรประสิทธิ์  ตำบลพระลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจุณณะปิยะวนาวาส  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าราษฎร์  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโพธิ์  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาถวนาราม  ตำบลศิลา
จร. พระครูสุตสารโสภิต (โกวิทย์ ฐานเมธี ป.ธ.๔)
วัดป่ามหาวนาราม  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพนิมิต  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงศรี  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวรรค์วนาราม  ตำบลศิลา
จร. พระครูพิเศษสารคุณ (ประพันธ์ ฐานจาโร ป.ธ.๗)
วัดสว่างสุทธาราม  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอดุลแก้วมอดี  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษรวนาราม  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดวงจันทราราม  ตำบลสาวะถี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาทิศ  ตำบลสาวะถี
จร. พระครูบูรพาสุขวัฒน์ (อัศวิน)
วัดป่าสามัคคีธรรม  ตำบลสาวะถี
จร. พระครูอรัญขันติธรรม (ถนอม)
วัดราษฎร์สังขรณ์  ตำบลสาวะถี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมบาล  ตำบลสาวะถี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสาวะถี
จร. พระครูสิริบุญวิโรจน์ (หนูแดง)
วัดสระแก้ว  ตำบลสาวะถี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญ  ตำบลสาวะถี
จร. พระครูชินวงศ์ธรรมวิจิตร (สมจิตร กณฺตวณฺโณ)
วัดเทพสุวรรณ  ตำบลสาวะถี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสมอภาพ  ตำบลสาวะถี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลสาวะถี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยศรี  ตำบลสาวะถี
จร. พระครูบุญชยากร (วสันต์)
วัดไทรงาม  ตำบลสาวะถี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมศรี  ตำบลสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยสิทธิ์  ตำบลสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าธรรมอุทยาน  ตำบลสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชบุรี  ตำบลสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิจารณ์สว่างโศก  ตำบลสำราญ
จร. พระครูสุตธรรมวิจารณ์ (สงการนต์ ธมฺมทินฺโน)
วัดอรัญญาสุทธาวาส  ตำบลสำราญ
จร. พระครูวชิรญาณสาร (แสงคมกฤต)
วัดอุดม  ตำบลสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนราศรี  ตำบลสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศิลา  ตำบลสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรคามบำรุง  ตำบลสำราญ
จร. พระครูเขมาภิยุต (เฉลิม)
วัดจันทรังษี  ตำบลหนองตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ายาราม  ตำบลหนองตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุสว่าง  ตำบลหนองตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองตูม  ตำบลหนองตูม
จร. พระครูสุนทรศีลวงศ์ (บุญศรี สจฺจวโร ป.ธ.๕)
วัดศรีชล  ตำบลหนองตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทโรวาส  ตำบลหนองตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรุณวราราม  ตำบลหนองตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางบุรี  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าราชไชยศรี  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุกุดกว้าง  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระครูปริยัติสารสุนทร (สุธรรม ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดสว่างศรีวิชัย  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวหิน  ตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายมูล  ตำบลแดงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าชาดธรรมาราม  ตำบลแดงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองหลุบ  ตำบลแดงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดอนกลาง  ตำบลแดงใหญ่
จร. พระครูสิทธิชาครธรรม (อดิศักดิ์ อติชาคโร)
วัดสระมงคล  ตำบลแดงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างพิทยา  ตำบลแดงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสมสวรรค์พิมพาวาส  ตำบลแดงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยแสงอรุณทอง  ตำบลโคกสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ายางชุม  ตำบลโคกสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีฐาน  ตำบลโคกสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริธรรมิกาวาส  ตำบลโคกสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้วสามัคคี  ตำบลโคกสี
จร. พระครูถิรธรรมาทร (ขุน ถิรจิตโต)
วัดโพธาราม  ตำบลโคกสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีธาราม  ตำบลโคกสี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายบึงสำราญ  ตำบลโนนท่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองวิทยาราม  ตำบลโนนท่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านท่อน  ตำบลโนนท่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวิสุทธิมรรค  ตำบลโนนท่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสะอาด  ตำบลโนนท่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีแก้ว  ตำบลโนนท่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างกลางฮุง  ตำบลโนนท่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลโนนท่อน
จร. พระครูเกษมวีราภรณ์ (สง่า เขมวีโร)
วัดกลาง  ตำบลในเมือง
จร. พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ (วุฒิพัน โสภโณ)
วัดจอมศรี  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตราชูวนาราม  ตำบลในเมือง
จร. พระครูอดุลสีลาภรณ์ (สมพร ป.ธ.๗)
วัดนันทิการาม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมรรคสำราญ  ตำบลในเมือง
จร. พระครูสุเมธธรรมสาร (วรรณ สุเมโธ)
วัดศรีธาตุ  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีนวล  ตำบลในเมือง
จร. พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสฺสเทโว ป.ธ.๓)
วัดศรีสว่างโนนทัน  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์  ตำบลในเมือง
จร. พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล ,ดร.)
วัดวุฒาราม  ตำลบในเมือง
จร. พระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ ป.ธ.๔)

 

อำเภอเวียงเก่า

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านบ่อ  ตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประทุม  ตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโพนงาม  ตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาโหล่ง  ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีวุฒิธรรม  ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนาคำ  ตำบลเมืองเก่าพัฒนา
จร. เจ้าอธิการบุญรอด ฐานวโร ,ดร.
วัดนคราราม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนายมวราราม  ตำบลในเมือง
จร. พระครูสุตธรรมานุกูล (ทอมสัน สุตธมฺโม ป.ธ.๓ ,ดร.)
วัดศรีชมพู  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะพานยาว  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองดู่  ตำบลในเมือง
จร. พระครูสุตสารสุนทร (โกศล ป.ธ.๓)
วัดโนนงาม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูงโพธิการาม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ตาก  ตำบลในเมือง
จร. พระครูพัฒนสารธรรม (คำฝน)

 

อำเภอแวงน้อย

วัด เจ้าอาวาส
วัดจิตวิเวก  ตำบลก้านเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจุมพล  ตำบลก้านเหลือง
จร. พระครูสิริภัทรสาร (สุธรรม)
วัดประชาสามัคคี  ตำบลก้านเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรมประสิทธิ์  ตำบลก้านเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลนิมิตร  ตำบลก้านเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาวัน  ตำบลก้านเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิชัยชนาราม  ตำบลก้านเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกตุศิริธรรม  ตำบลก้านเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะศิริ  ตำบลก้านเหลือง
จร. พระครูประทีปสารสุนทร (บุญจันทร์)
วัดโสกสว่างอารมณ์  ตำบลก้านเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคันธามวัน  ตำบลทางขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธาวาส  ตำบลทางขวาง
จร. พระครูสุธรรมาภิสมัย (ทองเลื่อน)
วัดมัคคาลัย  ตำบลทางขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทราวาส  ตำบลทางขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพบูลย์  ตำบลทางขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรงศิลา  ตำบลท่านางแนว
จร. พระครูสถิตธรรมวรคุณ (สนิท)
วัดนิเวศวิทยาราม  ตำบลท่านางแนว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธังคณาวาส  ตำบลท่านางแนว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทัยประสิทธิ์  ตำบลท่านางแนว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนารักษ์  ตำบลท่านางแนว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุพพาราม  ตำบลท่าวัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุจจลินทร์  ตำบลท่าวัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสวัสดิ์  ตำบลท่าวัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทวราช  ตำบลท่าวัด
จร. พระครูปริยัติกิจโสภณ (ประจักษ์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔)
วัดโพธิ์เย็น  ตำบลท่าวัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ไตรมิตรวราราม  ตำบลท่าวัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยนิยม  ตำบลท่าวัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมพร  ตำบลละหานนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าละหาน  ตำบลละหานนา
จร. พระครูเกษมนันทสาร (ณรงค์ เขมานนฺโท)
วัดราษฎร์อุดม  ตำบลละหานนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโพธิ์งาม  ตำบลละหานนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสารเขต  ตำบลละหานนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเรไร  ตำบลละหานนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทองหลาง  ตำบลละหานนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนศิลา  ตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรณ์  ตำบลแวงน้อย
จร. พระครูญาณกิจวิวัฒน์ (คูณ ญาณจาโร)
วัดป่าศรัทธาธรรม  ตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีธงชัย  ตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริวัน  ตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศีลขันธาราม  ตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสังข์สิริโภคา  ตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัสสัสถาราม  ตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแวงใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดจิตปาลิวัน  ตำบลคอนฉิม
จร. พระครูโกวิทสารสุนทร (เวียง)
วัดทรงธรรม  ตำบลคอนฉิม
จร. พระครูปัญญาโชติวุฒิ (สุธรรม ชุติบญฺโญ)
วัดพิเศษประดิษฐ  ตำบลคอนฉิม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลัฎฐิวัน  ตำบลคอนฉิม
จร. พระครูอนุรักษ์ลัฏฐิวัน (นิพนธ์ ฐานุตฺตโร)
วัดแสงสว่างอารมณ์  ตำบลคอนฉิม
จร. พระครูประโชติปัญญาวุฒิ (บรรยง)
วัดโนนสวรรค์  ตำบลคอนฉิม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสัมพันธ์  ตำบลคอนฉิม
จร. พระครูสุมนจันทสารคุณ (มะนัส จนฺทสโร)
วัดจิตตปริวนาราม  ตำบลแวงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนบาลไท  ตำบลแวงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเกษ  ตำบลแวงใหญ่
จร. พระครูสารธรรมาภรณ์ (เฉย ญาณธโร)
วัดหิมาลัย  ตำบลแวงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกาญจนาราม  ตำบลโนนทอง
จร. พระครูประสิทธิ์กาญจนาภรณ์ (สากล ปญฺญาธโร)
วัดบุบผาราม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมณีธรรม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสาลวัน  ตำบลโนนทอง
จร. พระครูอาคมบุญรักษ์ (บุญมา)
วัดสิงห์ขรณ์  ตำบลโนนทอง
จร. พระครูสุวรรณาธิคุณ (สมานชัย)
วัดไพรงาม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระทอง  ตำบลโนนสะอาด
จร. พระครูกันตสีลกิจจาทร (สุนทร กนฺตสีโล)
วัดกัทลีวัณ  ตำบลใหม่นาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจินดามณี  ตำบลใหม่นาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรงศีล  ตำบลใหม่นาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคสงเคราะห์  ตำบลใหม่นาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโสกไผ่  ตำบลใหม่นาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหรรณพาราม  ตำบลใหม่นาเพียง
จร. พระครูจันทสารบุญโชติ (สุพจน์ จนฺทโชโต)
วัดอินทนิมิต  ตำบลใหม่นาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแท่นศิลาอาสน์  ตำบลใหม่นาเพียง
จร. พระครูสุวรรณศิลาดล (ทองพูน)

 

อำเภอโคกโพธิ์ไชย

วัด เจ้าอาวาส
วัดตะคลอง  ตำบลซับสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากช่อง  ตำบลซับสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาดชมภู  ตำบลซับสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีสมพาน  ตำบลซับสมบูรณ์
จร. พระครูอัมพวันธรรมาทร (ทองพูล)
วัดชัยมงคล  ตำบลนาแพง
จร. พระครูสันติโพธิสาร (บุญตา)
วัดมารวิชัย  ตำบลนาแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่าง  ตำบลนาแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลนาแพง
จร. พระครูโอภาสโพธินันท์ (หนูทัศน์)
วัดสะอาด  ตำบลนาแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสาลวัน  ตำบลนาแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศิลา  ตำบลนาแพง
จร. พระครูประภากรชัยคุณ (สุจีนต์)
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลบ้าน โคก
จร. พระครูสุวรรณพุทธิสาร (ทองมา)
วัดจันทรสิรินทราวาส  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมภู  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลบ้านโคก
จร. พระครูสุวรรณธรรมวิมล (ทองใบ)
วัดหนองคูสุวรรณาราม  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพาผล  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกองศรี  ตำบลโพธิ์ไชย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลโพธิ์ไชย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมัชฌิมาวาส  ตำบลโพธิ์ไชย
จร. พระครูโพธิวชิราภรณ์ (วชิร กนฺตธมฺโม)
วัดสระทอง  ตำบลโพธิ์ไชย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหงษ์ทอง  ตำบลโพธิ์ไชย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษามคม  ตำบลโพธิ์ไชย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนศิลา

วัด เจ้าอาวาส
วัดนารานิวาส  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิสุทธิการาม  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประชาสรรค์  ตำบลบ้านหัน
จร. พระครูศีลสารสังวร (ถาวร ติสฺสวโร)
วัดสว่างน้ำใส  ตำบลบ้านหัน
จร. พระครูสิริสังวรธรรม (รัชชานนท์ สิวโร ป.ธ.๕)
วัดสว่างโนนงาม  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวนาราม  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิต  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพาราม  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วกู่ชัยมงคล  ตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระบัวรอง  ตำบลหนองปลาหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญวาส  ตำบลหนองปลาหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาดบุญญาราม  ตำบลเปือยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีหนาทาราม  ตำบลเปือยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญวาส  ตำบลเปือยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลเปือยใหญ่
จร. พระครูพิมลปัญญาสาร (จันทรา)
วัดศรีสง่าวราราม  ตำบลโนนศิลา
จร. พระครูจันทธรรมสาร (บุญมี)
วัดศรีสว่างโนนแดงใหญ่  ตำบลโนนศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโพธิ์ชัย  ตำบลโนนศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศิลา  ตำบลโนนศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุธรรม  ตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่าง  ตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้งศิริ  ตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกระนวน

วัด เจ้าอาวาส
วัดฝางศรีงามราษฎร์   ตำบลบ้านฝาง
จร. พระครูวิบูลปัญญาสารโสภณ (เมฆ เตชปุญฺโญ)
วัดป่าหนองกุงใหญ่   ตำบลหนองกุงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางธรรมนิมิต   ตำบลหนองโก
จร. พระอธิการสุรชัย กิตฺติชโย

 

อำเภอชนบท

วัด เจ้าอาวาส
วัดแสงธรรม   ตำบลกุดเพียขอม
จร. เจ้าอธิการวิเชียร สุมโน
วัดบ้านดอนข่า   ตำบลชนบท
จร. พระอธิการวีระพงษ์ สุตธมฺโม
วัดป่าธรรมวิเวก   ตำบลชนบท
จร. พระครูโอภาสธรรมปโพธ (มานิตย์ โอภาโส)
วัดศรีสุมังคล์   ตำบลชนบท
จร. พระครูกันตธรรมานุรักษ์ (ทองดี กนฺตธมฺโม)
วัดอรัญญิกาวาส   ตำบลชนบท
จร. พระอธิการสำรอง สิริธมฺโม
วัดป่าหัวนากลาง   ตำบลบ้านแท่น
จร. พระอธิการจำลอง สนฺตกาโย
วัดป่าอรุณวนาราม   ตำบลบ้านแท่น
จร. พระครูกิตติชัยคุณ (ชนะ ธมฺมิโก)
วัดป่าหนองไฮ   ตำบลปอแดง
จร. พระครูวีรสารสุนทร (สุรชัย วายาโม)
วัดป่าหัวฝาย   ตำบลปอแดง
จร. พระครูธรรมศาสน์โสภิต (ชมเชย ธมฺมวโร)
วัดสว่างวงษ์   ตำบลปอแดง
จร. พระอธิการสุชาติ อนงฺคโน
วัดสามัคคีธรรม   ตำบลปอแดง
จร. พระอธิการเสวียน จนฺทสาโร
วัดหนองแต้   ตำบลปอแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแวงน้อย   ตำบลปอแดง
จร. พระอธิการชาลี อธิจิตฺโต
วัดป่าภูหันบรรพต   ตำบลวังแสง
จร. พระอธิการธีรเทพ จารุธมฺโม
วัดโนนศิลา   ตำบลวังแสง
จร. พระครูธรรมสารบัณฑิต (จำนอง ปณฺฑิโต)
วัดป่าปริปุณณธรรมาราม   ตำบลศรีบุญเรือง
จร. พระครูปุณณธรรมานุวัตร (วินิตย์ ปริปุณฺโณ)
วัดป่าเกษมคงคาราม   ตำบลศรีบุญเรือง
จร. พระครูวิสุทธิสีลาภรณ์ (ชมเชย สุทฺธสีโล)
วัดศรีบุญเรือง   ตำบลศรีบุญเรือง
จร. พระครูปุณณธรรมาภรณ์ (ดำรง ปริปุณฺโณ)
วัดเทพนิมิต   ตำบลศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชุมแพ

วัด เจ้าอาวาส
วัดโคกม่วงบุญญาราม   ตำบลขัวเรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนคูณ   ตำบลขัวเรียง
จร. พระครูถาวรธรรมธาดา (วิชาญ ภิรคุโณ)
วัดป่าบ้านแห่   ตำบลชุมแพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาหนองทุ่ม   ตำบลนาหนองทุ่ม
จร. เจ้าอธิการสมบูรณ์ สุวุฑฺโฒ
วัดนาดี   ตำบลวังหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองศาลา   ตำบลหนองเสาเล้า
จร. พระครูโกศลธรรมสาร (สายัญ)
วัดประสิทธิ์ไพศาล   ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีบุรี   ตำบลหนองไผ่
จร. พระครูโสภณกิตติสาร (เสกสรร กิตฺติสาโร)
วัดป่าใหม่นาคำ   ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธิไชยาราม   ตำบลหนองไผ่
จร. พระครูกิตติวัฒนวิสุทธิ์ (นฐกร กิตฺติวิสาโล)
วัดป่าโนนรัง   ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองม่วง   ตำบลโนนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านโนนอุดม   ตำบลโนนอุดม
จร. พระครูวิภัชธรรมสาร (สมโภชน์)

 

อำเภอน้ำพอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าธรรมนิมิต   ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบึงเป่ง   ตำบลท่ากระเสริม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำมืด   ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบึงถุงเทียว   ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีปทุมวนาราม   ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินกองน้อย   ตำบลน้ำพอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซำขามถ้ำยาว   ตำบลบัวเงิน
จร. พระครูโสภณธรรมกิจ (โกศล จิตฺตปาโล)
วัดป่าคำบอน   ตำบลบัวเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านขาม   ตำบลบ้านขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิทักษ์ธรรมาราม   ตำบลพังทุย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาชัย   ตำบลวังชัย
จร. พระครูพิพัฒนสารสิทธิ (บรรลุ นาคสีโล)
วัดมหาวันวิหาร   ตำบลวังชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะเมตตา   ตำบลวังชัย
จร. พระครูสารปัญญากร (สมศักดิ์)
วัดป่าโนนสวรรค์   ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดินวนาราม   ตำบลหนองกุง
จร. พระครูวิมลธรรมสิริ (บัณฑิต)

 

อำเภอบ้านฝาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าชุมพลวนาราม   ตำบลบ้านฝาง
จร. เจ้าอธิการยุทธนา ปภากโร
วัดศรีประทุมวนาราม   ตำบลบ้านฝาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านค้อ   ตำบลบ้านเหล่า
จร. พระครูพิศิษฏ์สารโสภณ (พิเชษฐ์)
วัดป่าพระสถิตย์สันติธรรม   ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณเขต   ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านิตย์สุทธาวาส   ตำบลป่าหวายนั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสุจิณโณ   ตำบลป่าหวายนั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริธรรม   ตำบลหนองบัว
จร. พระครูจันทรญาณโสภณ (ผาง)
วัดสังเวชธรรมาราม   ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีวัน   ตำบลโคกงาม
จร. พระครูเกษมปริยัติกิจ (ไสว อารยธมฺโม)
วัดห้วยหินร่อง   ตำบลโคกงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูดิน   ตำบลโนนฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านแฮด

วัด เจ้าอาวาส
วัดบุญเรือง   ตำบลบ้านแฮด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวิเวกธรรมสามัคคี   ตำบลบ้านแฮด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสาทรอักขราราม   ตำบลบ้านแฮด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพนิมิต   ตำบลหนองแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกสำราญ   ตำบลโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านไผ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสุมนามัย   ตำบลบ้านไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ากู่แก้วมิ่งมงคล   ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนสวรรค์   ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าฟ้าระงึม   ตำบลหัวหนอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างสุริยาเย็น   ตำบลหินตั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองฮี   ตำบลหินตั้ง
จร. พระครูวิบูลธรรมประโชติ (สนั่น สิริปุญฺโญ)
วัดดู่ใหญ่วนาราม   ตำบลเมืองเพีย
จร. พระครูวิธานวีรวัฒน์ (ธนวัฒน์)
วัดคุ้มจัดสรรค์   ตำบลในเมือง
จร. พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ (บัวทอง ทมโก)
วัดป่าชัยวารินทร์   ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพระยืน

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าธรรมนิมิต   ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพล

วัด เจ้าอาวาส
วัดศรีพยูง   ตำบลหนองแวงนางเบ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติธรรม   ตำบลหนองแวงนางเบ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสุริยาเย็น   ตำบลเพ็กใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทรัตนาราม   ตำบลเมืองพล
จร. พระครูวิบูลธรรมรส (วิรัตน์ ธมฺมรโส)
วัดม.๔   ตำบลเมืองพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเมืองพล   ตำบลเมืองพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระจันทราวาส   ตำบลเมืองพล
จร. พระมงคลกิตติวงศ์ (ทองพูน อุตฺตโม ,ดร.)
วัดโนนทัน   ตำบลโนนข่า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอภูเวียง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าค้อสุทธาราม   ตำบลกุดขอนแก่น
จร. พระครูมงคลธรรมสาร (มงคล)
วัดสวรรค์คงคา   ตำบลดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธิธรรมวนาราม   ตำบลดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาอาสน์   ตำบลทุ่งชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอาคเนย์   ตำบลทุ่งชมพู
จร. พระครูประสาทสาสนกิจ (ประสาท มหานาโค)
วัดป่าวิเวกบำเพ็ญ   ตำบลนาชุมแสง
จร. เจ้าอธิการทองคำ ญาณวโร
วัดป่าโนนรัง   ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชุมแสง   ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสะอาด   ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิการาม   ตำบลนาชุมแสง
จร. พระครูพิมลธรรมานุวัตร (ทองแดง)
วัดโพธิ์ศรี   ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรมิตติการาม   ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีราษฏร์บำรุง   ตำบลนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีภูเวียง   ตำบลบ้านเรือ
จร. พระครูเขมวุฒิกร (อำนวย เขมปญฺโญ)
วัดสันติวนาราม   ตำบลบ้านเรือ
จร. พระครูสันติธรรมคุณากร (จำเนียร รกฺขิตฺธมฺโม)
วัดใหม่สุขสันต์   ตำบลบ้านเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสหราษฎร์ไพรวัลย์   ตำบลภูเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบริบูรณ์วราราม   ตำบลสงเปือย
จร. เจ้าอธิการปรีดี ผลญาโณ
วัดสันติการาม   ตำบลสงเปือย
จร. พระครูญาณวรวิสุทธิ์ (ปรีชา อนลโส)
วัดป่าศิริสมบัติ   ตำบลหนองกุงธนสาร
จร. พระครูวิบูลศีลโสภณ (มณเฑียร เปมิโย)
วัดเกษมสำราญ   ตำบลหนองกุงธนสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านโป่งสังข์   ตำบลหว้าทอง
จร. พระครูโอภาสธรรมคุณ (มานิตย์ อาภาธโร)
วัดป่าวิเวการาม   ตำบลหว้าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์เขมาราม   ตำบลเขาน้อย
จร. พระครูเกษมธรรมจารี (วิจัย เขมจาโร)

 

อำเภอมัญจาคีรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านโจด   ตำบลกุดเค้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโสรโยขุมดิน   ตำบลกุดเค้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำแคนเหนือ   ตำบลคำแคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวิโมกขาราม   ตำบลคำแคน
จร. พระครูศีลคุณาภิวัฒน์ (หนูสินธุ์ รกฺขิตสีโล)
วัดป่าศรีมัญจา   ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเหล่าใหญ่   ตำบลนาข่า
จร. เจ้าอธิการกิตติพงษ์ ถาวโร
วัดวงกฎคีรี   ตำบลนางาม
จร. พระครูสุทธิชยาภรณ์ (สุทธิชัย สุทฺธิชโย)
วัดอุดมคงคาคีรีเขต   ตำบลนางาม
จร. พระครูนิวิฐสมณวัตร (นงค์ ปคุโณ)
วัดบ้านโนนพยอม   ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสันติธรรม   ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอรัญญวิเวก   ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเหล่ากกหุ่ง   ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง   ตำบลสวนหม่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสำนัก   ตำบลหนองแปน
จร. พระครูสถิตสมณคุณ (สมาน ถาวโร)
วัดป่าโพนเพ็ก   ตำบลโพนเพ็ก
จร. พระครูวิมลปัญญาธร (สุบรรณ)
วัดหนองไฮ   ตำบลโพนเพ็ก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสีชมพู

วัด เจ้าอาวาส
วัดกลางสามัคคี   ตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าจันทรังษี   ตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองจองจอย   ตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีแก้ว   ตำบลนาจาน
จร. พระครูกิตติมงคลคุณ (บุญธรรม กิตฺติญาโณ)
วัดสว่างหนองไฮ   ตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณรังษี   ตำบลนาจาน
จร. พระครูสิริกัลยาณคุณ (หนูเชิด มหาปญฺโญ)
วัดป่าสามัคคีธรรม   ตำบลบริบูรณ์
จร. พระครูจารุธรรมสาร (ทองดี สุวีโร)
วัดป่าศรีดงลาน   ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสกจานนาดี   ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวรมงคล   ตำบลวังเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบุญทันธรรมาราม   ตำบลวังเพิ่ม
จร. พระครูพิบูลสารกิจ (โสภณ)
วัดป่าสันติสุข   ตำบลวังเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนงาม   ตำบลวังเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวังมน   ตำบลสีชมพู
จร. พระครูสุนทรปัญญาภรณ์ (อานนท์)
วัดประชาอุทิศ   ตำบลหนองแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองแดง   ตำบลหนองแดง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองสองห้อง

วัด เจ้าอาวาส
วัดดงเค็ง   ตำบลดงเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกกลางธรรมรังษี   ตำบลดงเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยตะกั่ว   ตำบลดอนดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธิ์ทอง   ตำบลตะกั่วป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวแดง   ตำบลตะกั่วป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าประชาสรรค์   ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนนิมิตร   ตำบลหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะสะอาด   ตำบลหนองสองห้อง
จร. พระครูเกษมสุขวัฒน์ (ทองจันทร์ เขมจิตฺโต)
วัดโพธิธรรมบ้านเมย   ตำบลหนองสองห้อง
จร. พระครูปิยธรรมโสภณ (รัน ปิยธมฺโม)

 

อำเภอหนองเรือ

วัด เจ้าอาวาส
วัดจันทร์   ตำบลจระเข้
จร. พระครูสถาพรธรรมสาร (ชัยนาท ฐานวโร)
วัดป่าอนันตคุณ   ตำบลจระเข้
จร. พระครูอนันตสารคุณ (จุฬา สุธมฺโม)
วัดบ้านผือพัฒนา   ตำบลบ้านผือ
จร. เจ้าอธิการทองพูน ปญฺญาธโร
วัดป่าศิริมงคล   ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนฆ้อง   ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองผือ   ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอรัญญวิโมกข์   ตำบลบ้านเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองแดง   ตำบลยางคำ
จร. พระครูวินัยสารพิลาส (วนิตย์ จนฺทวํโส)
วัดกุเวียน   ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทรบุรี   ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงน้อย   ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์เจริญ   ตำบลโนนทอง
จร. พระครูนนทธรรมสาร (สุนันท์ ธมฺมสาโร)
วัดบ้านกุดฉิม   ตำบลโนนทัน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภออุบลรัตน์

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสระแก้วชัยมงคล   ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนนาโพธิ์   ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาทภูพานคำ   ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
จร. พระครูจิตตโสภณ (โสม สุจิตโต)
วัดนิคมพรหมรังสี   ตำบลโคกสูง
จร. พระครูสิทธิสารรังสี (สมนึก)
วัดประชานิคมพัฒนาราม   ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองแซง   ตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเขาสวนกวาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดศรีเมืองแอม   ตำบลดงเมืองแอม
จร. พระอธิการคำผาง จารุวณฺโณ
วัดป่าสว่างพร   ตำบลเขาสวนกวาง
จร. พระอธิการยูวิน ภูริปญฺโญ
วัดหนองสองห้อง   ตำบลเขาสวนกวาง
จร. พระครูวิบูลธรรมวัฒน์ (รัตน์ ขตฺติโย ป.ธ.๓)
วัดเขาสวนกวาง   ตำบลเขาสวนกวาง
จร. พระอธิการบุญลือ สมาหิโต

 

อำเภอเปือยน้อย

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าเก่าค้อ   ตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองขอนแก่น

วัด เจ้าอาวาส
วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง   ตำบลในเมือง
จล. พระเทพพุทธิมุนี (สันติ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๗)
วัดป่าศรีอุดมสมพร   ตำบลท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสวนมอน   ตำบลท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโพนทอง   ตำบลบ้านทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านม่วง   ตำบลบ้านทุ่ม
จร. พระอธิการปรีชา กุลจิตฺโต
วัดป่าอภัยวัน   ตำบลบ้านทุ่ม
จร. พระอธิการไพบูรณ์ อิฏฺฐวณฺโณ
วัดหนองแวงโพนทอง   ตำบลบ้านทุ่ม
จร. พระครูสังฆรักษ์ ทศพล ขนฺติธมฺโม
วัดป่าญาณทัสสี   ตำบลบ้านหว้า
จร. พระอธิการเกษม กนฺตสีโล
วัดป่าธรรมาราม   ตำบลบ้านหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาล้อม   ตำบลบ้านหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอรัญญาวาสี   ตำบลบ้านหว้า
จร. พระอธิการสมาตย์ เตชวโร
วัดท่าประทาย   ตำบลพระลับ
จร. พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติญาโณ
วัดทุ่งเศรษฐี   ตำบลพระลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ารัตนาราม   ตำบลพระลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแสงอรุณ   ตำบลพระลับ
จร. พระพรหมวชิรดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ.๙ ,ดร.)
วัดมิ่งโพธิ์วนาราม   ตำบลพระลับ
จร. พระครูพิริยสารคุณ (วีระ จนฺทวีโร)
วัดสมศรี   ตำบลพระลับ
จร. พระมหาอดิศักดิ์ ฐานธมฺโม
วัดสว่างหนองไฮ   ตำบลพระลับ
จร. พระครูโอภาสธรรมพิเชษฐ์ (พิเชษฐ์ ฐิตธมฺโม)
วัดป่ารัตนมงคล   ตำบลศิลา
จร. พระครูประยุตสารธรรม (วรชัด ปยุตฺโต)
วัดป่าเรไร   ตำบลศิลา
จร. พระอธิการวรวุฒิ เตชพโล
วัดสว่างดอนยาง   ตำบลศิลา
จร. พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ป.ธ.๕
วัดโนนม่วง   ตำบลศิลา
จร. พระครูอดุลธรรมาจารย์
วัดศิริญาณวนาราม