ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดอุดรธานี | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดอุดรธานี

มหานิกาย

 

อำเภอกุดจับ

วัด เจ้าอาวาส
วัดดงธาตุ  ตำบลกุดจับ
จร. พระครูพิพัฒน์ชัยโสภณ (ชัยวิชิต)
วัดดงบัง  ตำบลกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบรมสมภรณ์  ตำบลกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองโน  ตำบลกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิชัยวนาราม  ตำบลกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติพัฒนาราม  ตำบลกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษมสันตาราม  ตำบลกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่โพนทอง  ตำบลกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงสคูห์วิทยา  ตำบลขอนยูง
จร. พระครูจันโทภาส (แสงเดือน)
วัดนิคมพัฒนา  ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวรพุทธาราม  ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าห้วยเชียง  ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลนาราม  ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลนิมิตร  ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริวนาราม  ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสังคมวิทยาราม  ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญศรัทธา  ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วสว่าง  ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนอุดม  ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาสีนวล  ตำบลตาลเลียน
จร. พระครูประทีปปัญญาโสภิต (อ้ม)
วัดบ้านผังสามัคคี  ตำบลตาลเลียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเหล่าตำแย  ตำบลตาลเลียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัยวราราม  ตำบลตาลเลียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างพัฒนาราม  ตำบลตาลเลียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิโครธาราม  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวรรัตนคุณ  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทราราม  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิไลย์  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลปะโค
จร. พระครูสุทธิประภากร (ศักดิ์ศรี)
วัดอุดมวิทยาราม  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนม่วง  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนแดงพัฒนาราม  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่เชียงคง  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลสร้างก่อ
จร. พระครูสุพัฒน์ชัยมงคล (สุพจน์)
วัดดงหัน  ตำบลสร้างก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเต่าสุทธาราม  ตำบลสร้างก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลสร้างก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชานิยมพัฒนาราม  ตำบลสร้างก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิสุทธาวาส  ตำบลสร้างก่อ
จร. พระครูวิสุทธิกัลยาณวัตร (ยศกร)
วัดศรีสระแก้ววนาราม  ตำบลสร้างก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีศรีวนาราม  ตำบลสร้างก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุยางชุม  ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเวฬุวัน  ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิริยกิจพิศาล  ตำบลเชียงเพ็ง
จร. พระครูอุดรวิริยกิจ (สุรพงษ์)
วัดศรีชมชื่น  ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างอารมณ์  ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระบัว  ตำบลเชียงเพ็ง
จร. พระครูปทุมศีลวัฒน์ (วิชัย สุทฺธสิโล)
วัดอรัญญาจันทาราม  ตำบลเชียงเพ็ง
จร. พระครูอรัญจันทารักษ์ (ฉัตรเวช ภูริปญฺโญ)
วัดอัมพวัน  ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเดชสว่าง  ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลเชียงเพ็ง
จร. พระครูสิริโพธาภิบาล
วัดโพธิ์ไทรสว่าง  ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนยอ  ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำเจริญ  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงหมากหลอด  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวิปัสนาชัยยาราม  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพัฒนวารี  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุธรรมมาราม  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีหนาราม  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันวิทยาราม  ตำบลเมืองเพีย
จร. พระครูอาทรสิริธรรม (ถวิล ป.ธ.๓)
วัดเรียบทายราม  ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกุมภวาปี

วัด เจ้าอาวาส
วัดปุญญาธิการาม  ตำบลตูมใต้
จร. พระครูสิทธิธรรโมภาส (เฮือง)
วัดศรีนคราราม  ตำบลตูมใต้
จร. พระราชวัชรวิสุทธิ์ (ชาญชัย กิตฺติโก)
วัดศิริชัยตลิ่งคงคาราม  ตำบลตูมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริสุสานโนนนิเวศน์  ตำบลตูมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโยมาลัย  ตำบลตูมใต้
จร. พระครูประโชติธรรมานุวัตร (ประมวล)
วัดเทพสุรินทร์  ตำบลตูมใต้
จร. พระครูอุดมกิจจาภรณ์ (อุดร ป.ธ.๓)
วัดเวฬุวัน  ตำบลตูมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลตูมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลตูมใต้
จร. พระครูมงคลโพธิอุดม (ถาวร ปสาโท)
วัดโพธิ์สระ  ตำบลตูมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสภณานิการาม  ตำบลตูมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนจันทร์  ตำบลท่าลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลท่าลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สามัคคี  ตำบลท่าลี่
จร. พระครูสุธรรมกิตติวิธาน (สมควร)
วัดศรีธาตุ  ตำบลท่าลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างนาทัน  ตำบลท่าลี่
จร. พระครูโอภาสศุภคุณ (จำเนียร)
วัดโพธิ์ศรีสง่า  ตำบลท่าลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลท่าลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำมัง  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่างปะโค  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุราลัย  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะผดุงชาติ  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะศีรษะเกตุ  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนสวรรค์  ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสี่แจ  ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณประดิษฐ์  ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมแจ้งศรีบุญเรือง  ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่างวราราม  ตำบลพันดอน
จร. พระครูธำรงกิตติคุณ (ปัญญา กิตฺติปญฺโญ)
วัดพิศิษฏ์ภมราราม  ตำบลพันดอน
จร. พระครูอมรธรรมาภิศิษฏ์ (สนั่น)
วัดราษจันทาราม  ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราสีสุนทราวาส  ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำดวนสุริยาวาส  ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกียรติไพบูลย์  ตำบลพันดอน
จร. พระครูกิตติรัตนสุนทร (แก้ว สุนฺทโร)
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีคุณเมือง  ตำบลพันดอน
จร. พระมหาภูวเมศฐ์ สุขกาโม ป.ธ.๔
วัดศรีมงคล  ตำบลสีออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุข  ตำบลสีออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างหนองหอย  ตำบลสีออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนเขวา  ตำบลสีออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมหนองแดง  ตำบลสีออ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนมะพลับ  ตำบลสีออ
จร. พระครูมงคลเขมากร (หัดชา)
วัดศรีมงคลดงเย็น  ตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจินดาราษฎร์บำรุง  ตำบลห้วยเกิ้ง
จร. พระครูปัญญาวชิรธรรม (ประดิษฐ์)
วัดชัยมงคล  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่างมะข่า  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวระพา  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมภู  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมภู  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีนวน  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริพุทธาวาส  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนยอ  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพสุวรรณาราม  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกศรีสว่าง  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สว่าง  ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนยาง  ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่างโนนแก  ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาธาตุเทพจินดา  ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีแก้ว  ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมศรีสะอาด  ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนมอญธรรมาราม  ตำบลเชียงแหว
จร. พระครูปัญญาธรรมาภิมณฑ์ (สมัย)
วัดสว่างหายโศก  ตำบลเชียงแหว
จร. พระครูอรุณธรรมาทร (สุนทร)
วัดอัมพวัน  ตำบลเชียงแหว
จร. พระครูอัมพวันวรธรรม (มาย)
วัดเจติยรัตน์  ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศรีไพรวัน  ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูง  ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ตาก  ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าหนองเทา  ตำบลเวียงคำ
จร. พระครูสันติธรรมรักษ์ (ตุ่น)
วัดบัวระพา  ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิมลธรรมาราม  ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีธาตุป่ายาง  ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างรัตนาราม  ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศุภกิจเจริญธรรม  ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโนนตูม  ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันวาริการาม  ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะเกษวาริการาม  ตำบลเวียงคำ
จร. พระครูกิตติวรพิพัฒน์ (มงคล สุมงฺคโล)
วัดแสงสว่างวนาราม  ตำบลเวียงคำ
จร. พระครูโอภาสโชติคุณ (ปรีชา)
วัดจันทร์ประสิทธิ์  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดาวดึงสาราม  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัยเจริญ  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล  ตำบลเสอเพลอ
จร. พระครูชัยวัฒโนดม (ชัยวัฒน์)
วัดสวนมอญ  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีศรีสมพร  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนาคำ  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอนุราษฏร์โสภาราม  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมรินทราราม  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพระ  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สงเปลือย  ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุจอมศรี  ตำบลแชแล
จร. พระครูสุวรรณธรรมธาดา
วัดนครศรีสว่าง  ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนรวาสคงคา  ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนท่าราษฏร์คงคา  ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนน้ำย้อย  ตำบลแชแล
จร. พระครูประสิทธิ์ธรรมธาดา (ประสาท)
วัดโพธินันทาวาส  ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สว่าง  ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ไทรทอง  ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกู่แก้ว

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่าเรือ  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุโพนเสมา  ตำบลคอนสาย
จร. พระครูฉันทธรรมคุณ
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างธรรมาวาส  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างพุทธาราม  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอรุณ  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญ  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสมพร  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมีชัย  ตำบลค้อใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหงษาวดี  ตำบลค้อใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่างสามัคคี  ตำบลค้อใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูงสุทธาวาส  ตำบลค้อใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีพัฒนาราม  ตำบลค้อใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุมภีวนาราม  ตำบลบ้านจีต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่แก้วรัตนาราม  ตำบลบ้านจีต
จร. พระครูรัตนธรรมประสิทธิ์ (ประดิษฐ์)
วัดมังคลาราม  ตำบลบ้านจีต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุทธาวาส  ตำบลบ้านจีต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลบ้านจีต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณารี  ตำบลบ้านจีต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวบึงสว่าง  ตำบลบ้านจีต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหายโศก  ตำบลบ้านจีต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลบ้านจีต
จร. พระครูวิจักษ์วโรปการ (ปัดถา)
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลบ้านจีต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศุภวนาราม  ตำบลโนนทองอินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลโนนทองอินทร์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอทุ่งฝน

วัด เจ้าอาวาส
วัดคอนสวรรค์  ตำบลทุ่งฝน
จร. พระครูมงคลวิรุฬห์เขต (คำไสย์ วชิรญาโณ)
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านฝาง  ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเลไลย์  ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสงคราม  ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขสะอาด  ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุสานไตรลักษณ์  ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญธรรมวาส  ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนโพธิ์  ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีทุ่ง  ตำบลทุ่งฝน
จร. พระครูปริยัติโพธิพิทักษ์ (สัญญา ฐานวโร ป.ธ.๔)
วัดทิพย์ศรีปัญญา  ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิยมบวร  ตำบลทุ่งใหญ่
จร. พระครูโกวิทบวรธรรม (สินธุ์)
วัดศรีบุญยืน  ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมพร  ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสวาท  ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมอินทราวาส  ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยศิริมงคล  ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านโพธิ์  ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมวราราม  ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดาราม  ตำบลนาชุมแสง
จร. พระครูอุดรสันติคุณ (บุญหนัก)
วัดศรีวิทยาราม  ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างสุทธาวาส  ตำบลนาชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุญชรดาราม  ตำบลนาทม
จร. พระครูสุวรรณบรรณกิจ (สุบรรณ)
วัดญาณสุทธิวนาราม  ตำบลนาทม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตระการพืชผล  ตำบลนาทม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนายูง

วัด เจ้าอาวาส
วัดชัยมงคลสามัคคี  ตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคลสามัคคีธรรม  ตำบลนายูง
จร. พระครูมงคลชยาภิวัฒน์ (ทองล้วน)
วัดเทพชุมพล  ตำบลนายูง
จร. พระครูพิศาลธรรมปสุต (ทวี กตธมฺโม)
วัดเทพสิงหาร  ตำบลนายูง
จร. พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์
วัดใหม่สัญญาศิริเขต  ตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทวีวิหาร  ตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศิลา  ตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธราษฎร์บำรุง  ตำบลบ้านก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหันตาราม  ตำบลบ้านก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริธรรมาราม  ตำบลบ้านก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลบ้านก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแก้ววันทา  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัมมัฏฐมุขขาราม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทกมัจฉาราม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอน้ำโสม

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าศิริเจริญชัย  ตำบลนางัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทการาม  ตำบลนางัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคเขตตาราม  ตำบลนางัว
จร. พระครูอุดรสุนทรเขต (พิสิฐพล ป.ธ.๔)
วัดกลางแหลมทอง  ตำบลน้ำโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเมืองไทย  ตำบลน้ำโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าธรรมาราม  ตำบลน้ำโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงนิมิตร  ตำบลน้ำโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงสว่างวนาราม  ตำบลน้ำโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลน้ำโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสง่า  ตำบลน้ำโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวารีวราราม  ตำบลบ้านหยวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลบ้านหยวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทธริการาม  ตำบลบ้านหยวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วอินทราราม  ตำบลบ้านหยวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนคูหา  ตำบลศรีสำราญ
จร. พระมหาก้องไพร สาคโร ป.ธ.๗
วัดศรีสำราญ  ตำบลศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิต  ตำบลศรีสำราญ
จร. พระครูนิมิตกิจจาภิวัฒน์ (เกตุ)
วัดโพธิ์ศรีภักดี  ตำบลศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผากลางนา  ตำบลสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริเจริญสุข  ตำบลสามัคคี
จร. พระครูวุฒิสิริคุณ (ขันธชัย สิรินฺโท)
วัดวินัยทรงธรรม  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสะอาด  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้ว  ตำบลหนองแวง
จร. พระอธิการสัมฤทธิ์ ฉนฺทจิตฺโต
วัดกุญชรเกษาราม  ตำบลโสมเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลโสมเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุพัฒนาราม  ตำบลโสมเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุตตสมาราม  ตำบลโสมเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านดุง

วัด เจ้าอาวาส
วัดศรีสำราญ  ตำบลดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนชัยศิลป์  ตำบลดงเย็น
จร. พระครูวิชิตชยานุวัฒน์ (ทองใบ)
วัดโพธิ์ศรี ข  ตำบลดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่างอารมณ์  ตำบลถ่อนนาลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวรมงคล  ตำบลถ่อนนาลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลถ่อนนาลับ
จร. พระครูพิสิฐธรรมภาณ (สุริยา)
วัดศรีสุข  ตำบลถ่อนนาลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล  ตำบลถ่อนนาลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองทุ่มบัณฑิต  ตำบลถ่อนนาลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพเทวีวนาราม  ตำบลถ่อนนาลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำเจริญมงคล  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงวัฒนา  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรสันติ  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณเขต  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวดงยาง  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนงาม  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมโภชน์  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิลาวัลย์ธิยาราม  ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคลประดู่  ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุวอ  ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัยเจริญ  ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณภูมิ  ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมมงคล  ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพประดิษฐ์  ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวรรค์  ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประสิทธิมงคล  ตำบลบ้านจันทน์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดระฆังทอง  ตำบลบ้านจันทน์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์  ตำบลบ้านจันทน์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดาราม  ตำบลบ้านจันทน์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมสะอาด  ตำบลบ้านจันทน์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างศรีชมภู  ตำบลบ้านจันทน์
จร. พระครูมงคลปุณณวัฒน์ (หลง)
วัดโนนสิมมา  ตำบลบ้านจันทน์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านจันทน์
จร. เจ้าอธิการแสงจันทร์ สจฺจญาโณ
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลบ้านจันทน์
จร. พระครูสุวรรณธรรมประโชติ
วัดชัยมงคล  ตำบลบ้านชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเจริญ  ตำบลบ้านชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนาสีนวล  ตำบลบ้านชัย
จร. พระครูโอภาสมงคลวัฒน์ (สว่าง)
วัดประชาสามัคคี  ตำบลบ้านชัย
จร. พระครูพิพัฒน์สีลาภรณ์ (สมัย)
วัดปราสาทชัย  ตำบลบ้านชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิเศษสมบูรณ์  ตำบลบ้านชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างมงคล  ตำบลบ้านชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุมังค์  ตำบลบ้านชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุพรรณแสงศรี  ตำบลบ้านชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพศิริมงคล  ตำบลบ้านชัย
จร. พระครูสุวรรณปัญญานุยุต (ทองใบ)
วัดโนนสะอาด  ตำบลบ้านชัย
จร. พระครูสุทธิญาณโสภิต (สิทธิชัย)
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลบ้านชัย
จร. พระครูโพธิจันโทภาส (บรรทม)
วัดใหม่ศรีสุมังค์  ตำบลบ้านชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดโด  ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคำชน  ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมบูรณ์พัฒนา  ตำบลบ้านดุง
จร. พระครูโกวิทพัฒนคุณ (เต็ม)
วัดสระแก้ว  ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสองห้องใต้  ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไฮ  ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลิศมงคล  ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์  ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์ศรีมงคล  ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาบำรุง  ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตาดธารทิพย์  ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแสงธรรม  ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมวิไล  ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริวนาราม  ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทองหลาง  ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือ  ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี ก  ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสะอาด  ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิลัย  ตำบลบ้านม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุวรรณมงคล  ตำบลบ้านม่วง
จร. พระครูอุดมมงคลธรรม
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลบ้านม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหว้า  ตำบลบ้านม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญมาวาส  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังแสนสุข  ตำบลวังทอง
จร. พระครูโพธิธรรมโชติ (สุตตา)
วัดสามัคคีเจริญธรรม  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงคำ  ตำบลศรีสุทโธ
จร. พระครูวรปัญญาวิทิต (พินิจ ปญญฺญาวโร)
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลศรีสุทโธ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีขวัญเมือง  ตำบลศรีสุทโธ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอาสาพัฒนาราม  ตำบลศรีสุทโธ
จร. พระครูพัฒนถาวรคุณ (ลำพูน)
วัดบ้านหนองสวรรค์  ตำบลหนองสวรรค์
จร. พระครูวิมลสมานคุณ (ทองดา)
วัดบัวบก  ตำบลอ้อมกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลอ้อมกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมบูรณ์  ตำบลอ้อมกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุคันธาวาส  ตำบลอ้อมกอ
จร. พระครูสุคนธ์บุญวัฒน์ (บุญลุ)
วัดเวฬุวัน  ตำบลอ้อมกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเวช  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพัฒนาราม  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิลัย  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมบูรณ์  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโชคสำราญ  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านผือ

วัด เจ้าอาวาส
วัดดงสะพังทอง  ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีราษฎร์บำรุง  ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่าง  ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสังฆคณาราม  ตำบลกลางใหญ่
จร. พระครูสีลคุณารักษ์ (สาคร)
วัดแสงสว่าง  ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยสวรรค์  ตำบลข้าวสาร
จร. พระครูโสภณสุตาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ.๓)
วัดท่าวารีสาคร  ตำบลข้าวสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าธรรมวิเวก  ตำบลข้าวสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิเศษสรรพคุณ  ตำบลข้าวสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลข้าวสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสำราญ  ตำบลข้าวสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาประดิษฐาราม  ตำบลข้าวสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยพฤกษาราม  ตำบลคำด้วง
จร. พระราชสิทธาจารย์ วิ. (ทองใบ ปภสฺสโร)
วัดตระคลอง  ตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาหลวง  ตำบลคำด้วง
จร. พระภาวนาธรรมาภินันท์ วิ. (บุญทัน อคฺคธมฺโม)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนงาม  ตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศิริชัยมงคล  ตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสง่าธาราราม  ตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขธรรมาราม  ตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขวนาราม  ตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยทรงธรรม  ตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจักเสตตาราม  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยสว่าง  ตำบลจำปาโมง
จร. พระครูโอภาสเขมาภรณ์ (ก้าน)
วัดถ้ำจันทรคราส  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนีลถาราม  ตำบลจำปาโมง
จร. พระครูขันติบุญโญภาส (บุญชู)
วัดบ้านหลอด  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัตนดำรง  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทกโสภาราม  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิตทุ่งสว่าง  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคธาราม  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสะอาด  ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างอรุณ  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมธัญญาผล  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุตมาวาส  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัยมงคล  ตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไวกูลฐาราม  ตำบลบ้านค้อ
จร. พระครูไพศาลกิจจานุกูล (พงษ์ศักดิ์ ป.ธ.๔)
วัดจันทราราม  ตำบลบ้านผือ
จร. พระครูปิยสีลานุวัตร (วัชรชัย ปิยสีโล)
วัดพลับ  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลุมพลีวัน  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิสุทธิมัคคาราม  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสะอาด  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโสภณ  ตำบลบ้านผือ
จร. พระครูวิชิตชัยโสภณ (วิชัย)
วัดสระแก้ว  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรุณรังษี  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัยศรี  ตำบลบ้านผือ
จร. พระภาวนาวิมล วิ. (อัมพร อโสโก ป.ธ.๖)
วัดฉิมพลีวัลย์  ตำบลหนองหัวคู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายโทงทอง  ตำบลหนองหัวคู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลหนองหัวคู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุมังคลาราม  ตำบลหนองหัวคู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมชาติวิทยา  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาแก้วเวียงชัย  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมนิคมเขต  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมทอง  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวรรค์  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมพวงสวรรค์  ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุวารุการาม  ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าลำดวน  ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลนิมิตร  ตำบลหายโศก
จร. พระครูนิมิตเขมคุณ (นเรศ)
วัดวังแสงสามัคคีธรรม  ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างมงคล  ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหงษาวดี  ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุตตมาราม  ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วชาตรี  ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทองวนาราม  ตำบลหายโศก
จร. พระครูประสิทธิ์กัลยาณวัตร (วิศิษฐ์)
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลเขือน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำดวน  ตำบลเขือน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมพร  ตำบลเขือน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุนทริกาวาส  ตำบลเขือน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสูงเนิน  ตำบลเขือน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างลำดวน  ตำบลเขือน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิมมะลี  ตำบลเขือน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมมหาวัน  ตำบลเขือน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลเขือน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลก่อง  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุอุปสมาราม  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโคกก่อง  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอุดมสรรพผล  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระพุทธบาทบัวบก  ตำบลเมืองพาน
จร. พระครูพุทธบทบริรักษ์ (คำห่วง)
วัดพระพุทธบาทบัวบาน  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวันทนียวิหาร  ตำบลเมืองพาน
จร. พระครูสุมนวุฒิสุนทร (มนตรี)
วัดหนองด้วง  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษศิริวิหาร  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศิลาอาสน์  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีวิไล  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสะอาด  ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโยธานิมิตร  ตำบลเมืองพาน
จร. พระครูนิมิตรปิยคุณ (อนันท์)
วัดช้างเผือกวนาราม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนตาล  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิโครธ์เขตตาราม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างอาราม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาสดาราม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างศรีชมภู  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุพรรณาราม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุภาวาส  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัตตวีวิหาร  ตำบลโนนทอง
จร. พระครูขันติธรรมนาถ (สุธรรม)
วัดเคารพ  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหิตาราม  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรคำ  ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

วัด เจ้าอาวาส
วัดจูมพร  ตำบลนาม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณีวรรณ  ตำบลนาม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลนาม่วง
จร. พระครูอุดรสุทธิธรรม
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลนาม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลนาม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแพงศรีสว่าง  ตำบลนาม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศรีสวัสดิ์  ตำบลนาม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง  ตำบลนาม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลนาม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมแจ้ง  ตำบลห้วยสามพาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทราราม  ตำบลห้วยสามพาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิชัยพัฒนาราม  ตำบลห้วยสามพาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังขอนกว้าง  ตำบลห้วยสามพาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิชัยโสภาราม  ตำบลห้วยสามพาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีษะเกษ  ตำบลห้วยสามพาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรุณธรรมรังษี  ตำบลห้วยสามพาด
จร. พระครูโอภาสชัยรังษี (พิชัย)
วัดแสงสว่างธรรมราราม  ตำบลห้วยสามพาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทประสิทธาราม  ตำบลอุ่มจาน
จร. พระครูประสิทธิ์จันทคุณ (จันมี)
วัดจันทาธิวาส  ตำบลอุ่มจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนคง  ตำบลอุ่มจาน
จร. พระครูประจักษ์คณารักษ์ (สุวรรณรัตน์ สุวณฺณวํโส ป.ธ.๕ ,ดร.)
วัดธาตุทอง  ตำบลอุ่มจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลุมพินีวันวราราม  ตำบลอุ่มจาน
จร. พระครูอาทรวนกิจ (คทาธร)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลอุ่มจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนธาตุเจดีย์  ตำบลอุ่มจาน
จร. พระครูอุดมเจติยาภินันท์ (นุกูล)
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลอุ่มจาน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพิบูลย์รักษ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดนิทัศนาลัย  ตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ายาง  ตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระสมาคม  ตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลัฏฐิวัน  ตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำดวน  ตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างแสงอรุณ  ตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุกรมงคล  ตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหอคำ  ตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุบลบวรวิหาร  ตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญพัฒนาราม  ตำบลดอนกลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโกบ  ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีธรรม  ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมประดิษฐ์  ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลสวัสดิ์  ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวารินดำรง  ตำบลนาทราย
จร. พระครูสถิตวิริยานุยุต (เพทาย)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมพร  ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจูมพลประชาสรรค์  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดงยางพรพิบูลย์  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทองธรรมนิมิต  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระแท่น  ตำบลบ้านแดง
จร. พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง ยโสธโร)
วัดศรีแก้ว  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธาราม  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยวานวัฒนา  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมีชัยท่า  ตำบลในเมือง
จร. พระครูวรดิตถ์ชัยวัฒน์

 

อำเภอวังสามหมอ

วัด เจ้าอาวาส
วัดภูดิน  ตำบลบะยาว
จร. พระครูบรรพตสิริธรรม (ชัยวัฒน์)
วัดศรีชุมพร  ตำบลบะยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกิตติดำรงธรรม  ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงผาทอง  ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยนางหงษ์  ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำแก้วบุปผาราม  ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามยอด  ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาสุการาม  ตำบลผาสุก
จร. พระครูสาธุกิจจารักษ์ (เหรียญชัย มหาปญฺโญ)
วัดมาลีสถาพร  ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวราราม  ตำบลผาสุก
จร. พระครูสุตจันทสาร (ปานจันทร์ ป.ธ.๓)
วัดถ้ำพระ  ตำบลวังสามหมอ
จร. พระครูนิวิฐปัญญาภรณ์ (สัมฤทธิ์)
วัดท่าวารี  ตำบลวังสามหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลวังสามหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคุณารักษ์วราราม  ตำบลวังสามหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าพัก  ตำบลหนองกุงทับม้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังใหญ่พัฒนาราม  ตำบลหนองกุงทับม้า
จร. พระครูเกษมพัฒนสุนทร (ประเสริฐ)
วัดเทพนรินทราราม  ตำบลหนองกุงทับม้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิชัย  ตำบลหนองหญ้าไซ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิลัย  ตำบลหนองหญ้าไซ
จร. พระครูประภาตสิทธิคุณ (ไสว)
วัดสว่างอัมพวัน  ตำบลหนองหญ้าไซ
จร. พระครูมงคลญาณประยุต (เลื่อน โชติปญฺโญ)
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลหนองหญ้าไซ
จร. พระครูสุตคุณาวสัย (โสภณ สุจิณฺโณ ป.ธ.๓)

 

อำเภอศรีธาตุ

วัด เจ้าอาวาส
วัดจอมพล  ตำบลจำปี
จร. พระครูกิตติพุฒิสาร (บุดดี)
วัดชัยภูมิ  ตำบลจำปี
จร. พระครูประสิทธิ์กิตติสาร
วัดดงบ้านแมด  ตำบลจำปี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุหนองแวง  ตำบลจำปี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมัคคราราม  ตำบลจำปี
จร. พระครูอุดมปัญญาวิสุทธิ์ (อุบล)
วัดศรีธาตุประมัญชา  ตำบลจำปี
จร. พระครูฐิติสุวรรณวัฒน์
วัดโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลจำปี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบรมโพธิสมภรณ์  ตำบลตาดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสง่าวธาราม  ตำบลตาดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญวาสี  ตำบลตาดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญศรีสมพร  ตำบลตาดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลตาดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประทุม  ตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างบรมนิวาส  ตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนตาล  ตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนครศรีสวรรค์  ตำบลบ้านโปร่ง
จร. พระครูสถิตสิริธรรม (ชาลี)
วัดประจันตะคาม  ตำบลบ้านโปร่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม  ตำบลบ้านโปร่ง
จร. พระครูสุธรรมธโรภาส (สมพาน)
วัดศรีเจริญธรรม  ตำบลบ้านโปร่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลบ้านโปร่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างบรมนิวาส  ตำบลบ้านโปร่ง
จร. พระครูนิวาสธรรมากร (ประสิทธิ์ ธมฺมิโก)
วัดเกียรติบุญมา  ตำบลบ้านโปร่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านโปร่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคำอ้อ  ตำบลศรีธาตุ
จร. พระครูสถิตธรรมนาถ (สนิท)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลศรีธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างบรมสุข  ตำบลศรีธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีแก้วอัมพวัน  ตำบลศรีธาตุ
จร. พระครูอัมพวันรัตนาภิรักษ์ (สมชัย)
วัดโพธิ์ศรีแก้ว  ตำบลศรีธาตุ
จร. พระครูประทีปโพธิวัฒน์ (จันทร์)
วัดโพธิ์สง่าศรีจำปา  ตำบลศรีธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพรสะอาดชัยศรี  ตำบลหนองนกเขียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสำราญ  ตำบลหนองนกเขียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัยศรี  ตำบลหนองนกเขียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนรินทราวาส  ตำบลหัวนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อน้ำศรีวิลัย  ตำบลหัวนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัพพโตศิลาอาสน์  ตำบลหัวนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพามังคลาราม  ตำบลหัวนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลหัวนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่าง  ตำบลหัวนาคำ
จร. พระครูประทีปธรรมพินิต (ผดุง)
วัดโคกกลาง  ตำบลหัวนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวรรค์  ตำบลหัวนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสร้างคอม

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่านาไห  ตำบลนาสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีนิยม  ตำบลนาสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหายโศก  ตำบลนาสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสมพร  ตำบลนาสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุศรีสำราญ  ตำบลบ้านยวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันวนาราม  ตำบลบ้านยวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนรัง  ตำบลบ้านยวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลบ้านยวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีเจริญ  ตำบลบ้านยวด
จร. พระครูวุฒิธรรมสุนทร (ดาววี)
วัดไชยพร  ตำบลบ้านยวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีพัฒนาราม  ตำบลบ้านหินโงม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลบ้านหินโงม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสำราญ  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริธรรมคุณ  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างพัฒนาราม  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทุมพรดอนเดื่อ  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช้างเผือก  ตำบลสร้างคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสกุณาศัย  ตำบลสร้างคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุโพธิ์ชัย  ตำบลสร้างคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างบำเพ็ญผล  ตำบลสร้างคอม
จร. พระครูโอภาสธรรมวุฒิ (สุกรรณ)
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล  ตำบลสร้างคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมมหาวรรณ์  ตำบลสร้างคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม  ตำบลสร้างคอม
จร. พระครูโพธิวชิรคุณ (รังษี วชิโร)
วัดโพธิ์ศรีโพนฆ้อง  ตำบลสร้างคอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแก้วเชียงดา  ตำบลเชียงดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสงบจิต  ตำบลเชียงดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรสวรรค์  ตำบลเชียงดา
จร. พระครูสุวิธานสุนทรกิจ (วทัญญู)
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลเชียงดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมวิทยา  ตำบลเชียงดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหล่าแก้ว  ตำบลเชียงดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลเชียงดา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองวัวซอ

วัด เจ้าอาวาส
วัดกลางบุรี  ตำบลกุดหมากไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดน้ำใส  ตำบลกุดหมากไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเลไลย์  ตำบลกุดหมากไฟ
จร. พระครูเกษมวนานุยุต (เทียม)
วัดมงคลคำบำรุง  ตำบลกุดหมากไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างบูรพาราม  ตำบลกุดหมากไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมศิลป์  ตำบลกุดหมากไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพภูดิน  ตำบลกุดหมากไฟ
จร. พระครูจันทธรรมประยุต (เสงี่ยม)
วัดแสงประทีปธัมมาราม  ตำบลกุดหมากไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีราษฎร์บำรุง  ตำบลกุดหมากไฟ
จร. พระครูสุตขันตยาภรณ์ (ทองดี ป.ธ.๓)
วัดบวรนิมิตร  ตำบลน้ำพ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแซงสร้อย  ตำบลน้ำพ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีประดิษฐ  ตำบลน้ำพ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิชิตมงคล  ตำบลหนองบัวบาน
จร. พระครูวิชิตธรรมรักษ์ (สมบูรณ์)
วัดสามขาสันติสุข  ตำบลหนองบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไร่สวรรค์  ตำบลหนองวัวซอ
จร. พระครูธำรงสุตาภรณ์ (สังคม สิรินฺธโร)
วัดบ้านหนองอ้อ  ตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุมังคลาราม  ตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสำราญราษฎร์บำรุง  ตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงบังพัฒนา  ตำบลอูบมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลอูบมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลอูบมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวเลิง  ตำบลอูบมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอูบมุงเหนือ  ตำบลอูบมุง
จร. พระครูประโชติสุตคุณ (สมชาย)
วัดโพธิ์ศรีธัมมาคม  ตำบลอูบมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสะอาด  ตำบลโนนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนหวาย  ตำบลโนนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกหนองแซง  ตำบลโนนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลโนนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีภูมิวัน  ตำบลโนนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิลัย  ตำบลโนนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกหนองแซง  ตำบลโนนหวาย
จร. พระครูโสภิตวิริยคุณ (สุเทพ วราโภ)

 

อำเภอหนองหาน

วัด เจ้าอาวาส
วัดศรีชมชื่น  ตำบลดอนหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสำราญ  ตำบลดอนหายโศก
จร. เจ้าอธิการวิปัด ชุตินฺธโร
วัดสุวรรณวารี  ตำบลดอนหายโศก
จร. พระครูสุวรรณรัตนาภิวัฒน์ (มณี อุตโม)
วัดดอนหัน  ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าธรรมรังษี  ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมหาธาตุ  ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างศรีวิไลย์  ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเรียบโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้งสว่าง  ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสุวรรณ  ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวรรค์  ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนธาตุ  ตำบลบ้านเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมรังษี  ตำบลบ้านเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพประทานพร  ตำบลบ้านเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเลไลยก์  ตำบลบ้านเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมีชัย  ตำบลบ้านเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลบ้านเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลบ้านเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติวนาราม  ตำบลบ้านเชียง
จร. พระครูสิรินันทบรรหาร (บาง เขมานนฺโท ป.ธ.๕ ,ดร.)
วัดอัมพวัน  ตำบลบ้านเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอารามมหาธาตุ  ตำบลบ้านเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพประทานพร  ตำบลบ้านเชียง
จร. พระครูวชิรธรรมประยุต (วิระชัย)
วัดโพธิ์ศรีใน  ตำบลบ้านเชียง
จร. พระครูวิมลปัญญากร (สมคิด ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดประทุมทองวนาราม  ตำบลผักตบ
จร. พระครูมงคลปทุมากร (สี)
วัดศิริวรรณ  ตำบลผักตบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาอาสน์  ตำบลผักตบ
จร. พระครูอุดมสีลาภรณ์ (สมศักดิ์)
วัดสระมณี  ตำบลผักตบ
จร. พระครูสุตวีรคุณาธาร (เกรียงไกร ญาณวีโร ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม  ตำบลผักตบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลผักตบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถาวรธรรมาราม  ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ายาง  ตำบลพังงู
จร. พระครูอุดมธรรมาภิบาล (เจียมศักดิ์)
วัดพาราณสี  ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุวรรณ  ตำบลพังงู
จร. พระครูสุวรรณวชิรวงศ์ (ทองดี)
วัดศิริมงคลชัย  ตำบลพังงู
จร. พระครูวชิรธรรมานุวัฒน์ (ยศพร)
วัดสว่างลัฏฐิวัน  ตำบลพังงู
จร. พระครูพุทธิญาโณภาส (พุดธา)
วัดสว่างโพนตาล  ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติธรรม  ตำบลพังงู
จร. พระครูสันติบุญญาทร (บุญช่วย)
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทุมวารี  ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลพังงู
จร. พระครูโพธิธรรมานุวัตร (บุญชู)
วัดโพธิ์ศรีสะอาด  ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสะอาด  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุโพธิ์ชัย  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีทรงธรรม  ตำบลสร้อยพร้าว
จร. พระครูปริยัติธรรมาภิวัฒน์ (นนทพร อานนฺโท ป.ธ.๔)
วัดสว่างสามัคคีธรรม  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโคกก่อง  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทัศนวารี  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอโสกาวาส  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญธรรมสามัคคี  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญธรรมาวาส  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหล่าหว้า  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโอภาสสวัสดิ์  ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์เพ็งวนาราม  ตำบลสะแบง
จร. พระครูอุดมจันทรังษี (สนิท)
วัดธาตุสมชนะวารี  ตำบลสะแบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวรพัฒนา  ตำบลสะแบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาภิรมย์  ตำบลสะแบง
จร. พระครูวิโรจน์ธรรมกิจ
วัดปัทมากร  ตำบลสะแบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาวนาราม  ตำบลสะแบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิริไชยาราม  ตำบลสะแบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนธาตุ  ตำบลสะแบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลเลียน  ตำบลหนองสระปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุมังค์  ตำบลหนองสระปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระสุวรรณ  ตำบลหนองสระปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างสามัคคีธรรม  ตำบลหนองสระปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรุณรังษี  ตำบลหนองสระปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเริ่มอุดมจันทราวาส  ตำบลหนองสระปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีแก้ว  ตำบลหนองสระปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำชลพัฒนาราม  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุดูกวัวอุศุภราช  ตำบลหนองหาน
จร. พระครูสิทธิญาณโสภิต (อดิศักดิ์)
วัดธาตุโข่ง  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาข่าศรีสุทธาวาส  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปัจฉิมาราม  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมัชฌิมบุรี  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่าง  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุมังคลาราม  ตำบลหนองหาน
จร. พระครูสารธรรมวิวัฒน์ (มงคล)
วัดศรีไพรวัน  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลหนองหาน
จร. พระครูไพศาลรัตโนภาส (วิลยู)
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวเชียง  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันวนาราม  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสภณนิมิตร  ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวระพาชัย  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสง่า  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุธาทิพย์  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีแก้วบัวบาน  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล  ตำบลหนองเม็ก
จร. พระครูรังษีสุทธิญาณ (จันทร์สี)
วัดสว่างแสงจันทร์  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีมงคล  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุรพลโสภานุสรณ์  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเม็ก  ตำบลหนองเม็ก
จร. พระครูอุดรภาวนาคุณ (สุรเชษฐ์ สจฺจสโก ป.ธ.๓)
วัดอัมพวัน  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกพัฒนาราม  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดาวเรือง  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองหล่อวนาราม  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมคงคา  ตำบลหนองไผ่
จร. พระครูปริยัติปทุมาภรณ์ (สมชัย ป.ธ.๓)
วัดพุทธวงศาวาส  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอริยาวาส  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระปทุม  ตำบลหนองไผ่
จร. พระครูปทุมสราภิรม (วิษณุ)
วัดสุวรรณวารี  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหายโศก  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวันวนาราม  ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉิมพลีวัน  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลชยาราม  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนจันทราราม  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีทรงธรรม  ตำบลโพนงาม
จร. พระครูสุธีธรรมธร (อำพล สุธีโร ,ดร.)
วัดศรีพุทธาราม  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระนันทะวัน  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวิชัย  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญิกาวาส  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสำราญ  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสมพร  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลโพนงาม
จร. พระครูโอภาสกัลยาณวุฒิ (ทองพูล ฉฬภิญฺโญ)
วัดโพธิ์สว่าง  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองแสง

วัด เจ้าอาวาส
วัดประเสริฐทรงธรรม  ตำบลทับกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูทองเทพนิมิต  ตำบลทับกุง
จร. พระครูนิมิตสาธุวัฒน์ (บุญเมือง ชวโน)
วัดรัตนศรีบุญเรือง  ตำบลทับกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิชัยยาวนาราม  ตำบลทับกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดครองธรรมิการาม  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัย  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาดเรืองศรี  ตำบลนาดี
จร. พระครูสิริโชติคุณ (คำปัน ฉนฺทธมฺโม)
วัดสุวรรณชัย  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพชัยพร  ตำบลนาดี
จร. พระครูกัลยาณ์วรานุกิจ (พิชิต)
วัดศรีพัฒนาราม  ตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอรุณ  ตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านทับไฮ  ตำบลแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทราราม  ตำบลแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลแสงสว่าง
จร. พระครูสันติสีลาจาร (อุดม)
วัดศรีสว่างมงคล  ตำบลแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงสว่าง  ตำบลแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงสว่าง  ตำบลแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่แสงสว่าง  ตำบลแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเพ็ญ

วัด เจ้าอาวาส
วัดกลางสามัคคี  ตำบลจอมศรี
จร. พระครูเกษมคุณาธาร (สมาน)
วัดนาพัง  ตำบลจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองบ่อ  ตำบลจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนดู่  ตำบลจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดงเย็น  ตำบลจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระพังทอง  ตำบลจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างจอมศรี  ตำบลจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างดงยาง  ตำบลจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีนารายณ์  ตำบลจอมศรี
จร. พระอธิการเกษม มหาวีโร
วัดอุดมอัมพวัน  ตำบลจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสอาด  ตำบลจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์เรไลย์  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแคน  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองสายพัฒนาราม  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาบัว  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมเขตวนาราม  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคี  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคี  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุ  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมีชัย  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระด้วง  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ววราราม  ตำบลนาบัว
จร. พระครูรัตนวีราภรณ์ (คำกอง)
วัดสิงห์นิมิตบำเพ็ญ  ตำบลนาบัว
จร. พระครูมงคลจารุธรรม (กองมี)
วัดอัมพร  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง (ข)  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสัตตนาค  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนทา  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจำปา  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงคลอง  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงสว่าง  ตำบลนาพู่
จร. พระครูอุดรปัญญารัต (นวลจันทร์)
วัดป่าชัยนิมิต  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนนาวศรีสามัคคีธรรม  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาพู่  ตำบลนาพู่
จร. พระครูสุจิตตาภิรัต (หนุน)
วัดมหาธาตุ  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำดวน  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอินทรศิลา  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้งสว่าง  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทย  ตำบลนาพู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำเกษแก้ว  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลชุม  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิคมพัฒนา  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบำเพ็ญสมณานุกูล  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญสวาท  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีเจริญผล  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคี  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาทแม่แส  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจำปา  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเจริญชัย  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเจริญโพนบก  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างบ้านโพน  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคี  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทัศน์จันทิมาราม  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทร์ศรสง่า  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสังซา  ตำบลบ้านธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพระนาไฮ  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสันติธรรม  ตำบลบ้านเหล่า
จร. พระครูสุตธรรมสานติ์ (สมัชชินทร์ ชุติปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดป่าโนนยางแสงคำ  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรอยพระพุทธบาทนฤนาถ  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพันดร  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมพร  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุดมพร  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริธรรมคุณ  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างแสงอรุณ  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพมงคล  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกแสงสว่าง  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสมพร  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีแก้ว  ตำบลบ้านเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคลพัฒนา  ตำบลสร้างแป้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคำไหล  ตำบลสร้างแป้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองแด่น  ตำบลสร้างแป้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอัมพวัน  ตำบลสร้างแป้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนคูณ  ตำบลสร้างแป้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง (ก)  ตำบลสร้างแป้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจูมศรีพัฒนาราม  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุนางขาว  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุศิลา  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมัชฌิมวงศ์  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรัทธศิลอัมพวัน  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างวงศ์  ตำบลสุมเส้า
จร. พระครูวิจิตรสิริธรรม (สุดใจ สุจิตฺโต)
วัดสระแก้ว  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างโพธิวราราม  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุริยาเย็น  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญาสามัคคี  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรุณพัฒนาราม  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทร์เอราวัณ  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพจินดา  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม  ตำบลสุมเส้า
จร. พระครูสุธรรมโพธานุรักษ์ (แพง สุธมฺโม)
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลสุมเส้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงขมิ้น  ตำบลเชียงหวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม  ตำบลเชียงหวาง
จร. พระครูมงคลธรรมโชติ
วัดพรหมจรรย์  ตำบลเชียงหวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่าง  ตำบลเชียงหวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีมงคลธรรม  ตำบลเชียงหวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลเชียงหวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงสว่าง  ตำบลเชียงหวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิสมภรณ์  ตำบลเชียงหวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลเชียงหวาง
จร. พระครูปิยโพธิวัฒน์ (คำพอง)
วัดโพธิ์ศรีจวง  ตำบลเชียงหวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีจันทร์  ตำบลเชียงหวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนสวรรค์พัฒนาราม  ตำบลเชียงหวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านฤนาทรอยพระบาท  ตำบลเตาไห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลเตาไห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลเตาไห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชุม  ตำบลเตาไห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงชัย  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวรนิเวศ  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวสระพังทอง  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดงสัมพันธ์  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอนแคน  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอนแซ  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองลุมพุก  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโพนสวรรค์  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าธรรมนิเวศน์  ตำบลเพ็ญ
จร. พระครูพัชรธรรมสถิต (วิเชียร)
วัดป่าศรีเวียงเพ็ญ  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงชุม  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุวรรณ  ตำบลเพ็ญ
จร. พระครูสุนทรมงคลรัตน์ (อำพร)
วัดศรีเจริญธรรม  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสว่าง  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงเพ็ญ  ตำบลเพ็ญ
จร. พระครูโอภาสรัตนคุณ
วัดเกาะแก้ว  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพอก  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชุม  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีชุม  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกกลาง  ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีลาทอง  ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองอุดรธานี

วัด เจ้าอาวาส
วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง  ตำบลหมากแข้ง
จล. พระพรหมวัชรคุณาภรณ์ (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดทุ่งสว่างยางบึง  ตำบลกุดสระ
จร. พระใบฎีกา แดง อุตฺตโม
วัดธาตุสว่างโนนยาง  ตำบลกุดสระ
จร. พระครูสถิตวโรภาส (สุวิทย์ ฐิตธมฺโม)
วัดบัวบาน  ตำบลกุดสระ
จร. พระครูประทุมพิทักษ์ (คมฺภีโร)
วัดวารีศรีสะอาด  ตำบลกุดสระ
จร. พระครูธีรธรรมประยุต (สุรจิตร ธีรวโร)
วัดศรีสว่าง  ตำบลกุดสระ
จร. พระครูอุดรกิตติญาณ (กิตฺติญาโณ)
วัดเสวตวงษ์นิวาส  ตำบลกุดสระ
จร. พระอธิการบัวลี จนฺทสโร
วัดโนนดู่  ตำบลกุดสระ
จร. พระอธิการถาวร ทีปธมฺโม
วัดโนนตูมสราราม  ตำบลกุดสระ
จร. พระอธิการพิศนุ สนฺตมโน
วัดโนนบ่อโคลน  ตำบลกุดสระ
จร. พระอธิการพุทธี ฐิตธมฺโม
วัดดงสร้างควาย  ตำบลนากว้าง
จร. พระอธิการธวัทชัย ธมฺมธโร
วัดป่าดอนแสบง  ตำบลนากว้าง
จร. พระอธิการสมบูรณ์ อคฺคธมฺโม
วัดศรีเมืองคุณ  ตำบลนากว้าง
รก.จร. พระอ้วน ขนฺติธโร
วัดตูมคำ  ตำบลนาข่า
จร. พระครูสถิตสุวรรโณภาส (แดง ฐานวโร)
วัดทุ่งตูมคำ  ตำบลนาข่า
จร. พระอธิการธวัชชัย ฐานิสฺสโร
วัดธาตุสว่างอารมณ์  ตำบลนาข่า
จร. พระครูสถิตเจติยานุรักษ์ (สมหวัง ธิตธมฺโม)
วัดนาคาเทวี  ตำบลนาข่า
รก.จร. พระณัฐพล ตปสีโล
วัดประดิษฐ์วนาราม  ตำบลนาข่า
จร. พระครูปภัสสรกิตติคุณ (ปภากโร)
วัดมาลัยศรีสว่าง  ตำบลนาข่า
จร. พระอธิการสุรชัย ปิยสีโล
วัดสังข์ทองวนาราม  ตำบลนาข่า
จร. พระอธิการคำปุ่น อธิมุตฺโต
วัดอัมพวัน  ตำบลนาข่า
จร. พระอธิการวรเดช โชติปญฺโญ
วัดเจริญชัย  ตำบลนาข่า
จร. พระอธิการวิทยา โกวิโท
วัดโคกศรีสำราญ  ตำบลนาข่า
จร. พระอธิการสวัสดิ์ ฐิตโสภโณ
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลนาข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีอัมพร  ตำบลนาข่า
จร. พระครูสมุห์ อุดมพร ญาณธมฺโม
วัดกุดลิงง้อ  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพัฒนาราม  ตำบลนาดี
จร. พระครูพัฒนวิมลกิจ (ยานวโร)
วัดศรีมงคล  ตำบลนาดี
จร. พระอธิการสุภาพ กตทีโป
วัดศรีเชียงใหม่  ตำบลนาดี
จร. พระอธิการสุชาติ อนาวิโร
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลนาดี
จร. พระครูอภินันท์มงคลธรรม (ชวลิต อภินนฺโท)
วัดใหม่หนองหิน  ตำบลนาดี
จร. พระอธิการวัฒนศักดิ์ สุวฑฺฒโณ
วัดมีชัยทอง  ตำบลนิคมสงเคราะห์
รก.จร. พระสมภาร สมภาโร
วัดรัตนมงคล  ตำบลนิคมสงเคราะห์
จร. พระอธิการวันชัย อริโย
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลนิคมสงเคราะห์
จร. พระครูวิจิตรธรรมประสุต (ถาวร ถาวรธมฺโม)
วัดศรีจันทราราม  ตำบลนิคมสงเคราะห์
จร. พระครูสิริจันทราภรณ์ (วิสารโท)
วัดศรีลาคุณ  ตำบลนิคมสงเคราะห์
จร. พระอธิการสมชาย วิสุทฺโธ
วัดศิริชัยมงคล  ตำบลนิคมสงเคราะห์
จร. เจ้าอธิการคำตัน คมฺภีรปญฺโญ
วัดส่งเสริมธรรม  ตำบลนิคมสงเคราะห์
รก.จร. พระถนอม กิตฺติญาโณ
วัดสังคาว  ตำบลนิคมสงเคราะห์
จร. พระอธิการตะวัน ธมฺมโชโต
วัดสุทัศน์พัฒนาราม  ตำบลนิคมสงเคราะห์
จร. พระอธิการอัมพร กิตฺติภทฺโท
วัดหนองแก้ว  ตำบลนิคมสงเคราะห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุนิมิตร  ตำบลบ้านขาว
จร. พระมหาสมใจ ธมฺมกาโม ป.ธ.๓
วัดบัวจูม  ตำบลบ้านขาว
จร. พระมหาปัญญาจิตร ถามวโร
วัดบ้านเม่น  ตำบลบ้านขาว
จร. พระอธิการณัฐพล ฐานจาโร
วัดป่ายอดแก้ว  ตำบลบ้านขาว
จร. พระอธิการประกอบ ปภสฺสโร
วัดป่าเลไลย์  ตำบลบ้านขาว
จร. พระอธิการสุรเดช ปสนฺโน
วัดศรีชมชื่น  ตำบลบ้านขาว
จร. พระครูสุธรรมาภิบาล (คำสิงห์ กลฺยานธมฺโม)
วัดศรีสว่าง  ตำบลบ้านขาว
รก.จร. พระสำอางค์ สิริปญฺโญ
วัดอรุณประทุมมาราม  ตำบลบ้านขาว
จร. พระอธิการบุญเรือง กตกุสโล
วัดโนนสวรรค์  ตำบลบ้านขาว
จร. พระครูปฏิภาณวิสุทธิคุณ (สุริยา ญาณกโร ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลบ้านขาว
จร. พระครูโกศลโพธิกิจ (สมาจาโร)
วัดป่าอินทวรรณ  ตำบลบ้านจั่น
จร. พระอธิการเรืองยศ ฐานกโร
วัดศรีลาวรรณ  ตำบลบ้านจั่น
จร. พระครูคัมภีร์สีลาคุณ (คมฺภีโร)
วัดศิลาอาสน์  ตำบลบ้านจั่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างสันติธรรม  ตำบลบ้านจั่น
จร. พระครูโอภาสสันติธรรม (กรุโณ)
วัดโพธิ์ศรีสงคราม  ตำบลบ้านจั่น
จร. พระมหาชัยวัฒน์ โชติธมฺโม ป.ธ.๓
วัดพุทธไพรวรรณ  ตำบลบ้านตาด
จร. พระครูพุทธิสิริวรรณ (อิทธิพล อินฺทวณฺโณ)
วัดวุฒิวงศ์สุขยาราม  ตำบลบ้านตาด
จร. พระอธิการรัศมี วิสุทฺโธ
วัดเฉลิมสุขอาราม  ตำบลบ้านตาด
จร. พระอธิการบำเพ็ญ ธมฺมจารี
วัดเศวตฉัตร  ตำบลบ้านตาด
รก.จร. พระดุสิต อุตฺตโม
วัดโนนเดื่อ  ตำบลบ้านตาด
จร. พระมหาเด่น พุทฺธิรกฺขิโต ป.ธ.๖
วัดไชยราษฎร์บำรุง  ตำบลบ้านตาด
จร. พระครูสุจิตชัยธำรง (สนิท สุทฺธจิต​ฺโต)
วัดป่าบ้านถ่อน  ตำบลบ้านเลื่อม
จร. พระครูอุดมสมาจาร (สมัย สมาจาโร)
วัดพระธาตุโพธิ์ชัย  ตำบลบ้านเลื่อม
จร. พระอธิการสุภักดิ์ สุมํคโล
วัดสระบัวบาน  ตำบลบ้านเลื่อม
จร. พระครูปทุมภัทราภรณ์ (สุภาจาโร)
วัดสุวรรณเกษร  ตำบลบ้านเลื่อม
จร. พระครูจันทสารวุฒิคุณ (ล้อม จนฺทสาโร)
วัดอินทราราม  ตำบลบ้านเลื่อม
จร. พระมหาชูศักดิ์ โชติโก ป.ธ.๓
วัดเจริญราษฏร์บำรุง  ตำบลบ้านเลื่อม
จร. พระอธิการบุญล้วน ปุญฺญผโล
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลบ้านเลื่อม
จร. พระครูกิตติสารวิบูลย์ (กิตฺติโสภณคุโณ)
วัดดงกกผึ้ง  ตำบลสามพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนโพธิ์ทักษิณวนาราม  ตำบลสามพร้าว
จร. พระสมุห์ สาคร ชาคโร
วัดดอนโพธิ์ทักษิณวราราม  ตำบลสามพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาวนาราม  ตำบลสามพร้าว
จร. พระครูภัทรสิริคุณ (สิรินฺธโร)
วัดป่าคลองธรรมนิมิตร  ตำบลสามพร้าว
จร. พระสมุห์ ราเมต วชิรญาโณ
วัดป่าดงบ้านเลา  ตำบลสามพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทุ่งมะไฟ  ตำบลสามพร้าว
จร. พระอธิการสงคราม ญาณธโร
วัดป่าบ้านมืด  ตำบลสามพร้าว
จร. พระครูอุดมวโนภาส (พะเนียง อาภสฺสโร)
วัดศรีอินทร์แปลง  ตำบลสามพร้าว
จร. พระครูสุชินธรรโมภาส (พล)
วัดสว่างสามัคคี  ตำบลสามพร้าว
จร. พระครูโสภิตภัทรคุณ (ประพันธ์ ฐิตฺปญฺโญ)
วัดสันติวนาราม  ตำบลสามพร้าว
จร. พระอธิการไสว โสภโณ
วัดสามพร้าว  ตำบลสามพร้าว
จร. พระครูสุพจน์ธรรมาภรณ์ (ไวพจน์ วรธมฺโม)
วัดสามพร้าวน้อย  ตำบลสามพร้าว
จร. พระอธิการยูนิตย์ ธีรปญฺโญ
วัดสุริยวงศ์ศาวาส  ตำบลสามพร้าว
รก.จร. พระบรรจง อภิญาโณ
วัดหนองบุ  ตำบลสามพร้าว
จร. พระอธิการธีรศักดิ์ อภิญาโณ
วัดหนองเจ้าปลาน้อย  ตำบลสามพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญเขต  ตำบลสามพร้าว
จร. พระอธิการธาตุ โชติธมฺโม
วัดเทพประทานพร  ตำบลสามพร้าว
รก.จร. พระอุลัย สุวณฺโณ
วัดโพธิ์คำ  ตำบลสามพร้าว
จร. พระอธิการคำไพ สิริรตโน
วัดธรรมเสนาพัฒนาราม  ตำบลหนองขอนกว้าง
จร. พระครูถาวรธรรมพัฒน์
วัดประดู่คำธเนตรนิมิตร  ตำบลหนองขอนกว้าง
รก.จร. พระวิชากร สุวิชาโน
วัดศรีชมพูบูรพา  ตำบลหนองขอนกว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุข  ตำบลหนองขอนกว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนโป่งราษฎร์บูรณะ  ตำบลหนองขอนกว้าง
รก.จร. พระโกวิท โกวิโท
วัดโสมสันตยาราม  ตำบลหนองขอนกว้าง
จร. พระครูสังฆรักษ์ ขวัญชัย จรณสมฺปนฺโน ป.ธ.๓
วัดดงสระพังทอง  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระอธิการประชา ปภสฺสโร
วัดดอนภู่  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระครูโสภิตสิริธรรม (สำรวย สิริธโร)
วัดนิโรธพิมพาราม  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระอธิการบุญ อโสโก
วัดป่าศิริมงคล  ตำบลหนองนาคำ
รก.จร. พระสุขชนะ อภิสฺสโร
วัดป่าหนองยาง  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระครูวาปีวิชัยคุณ (วิชาญ วิชฺชโย)
วัดศรัทธาราษฎบำรุง  ตำบลหนองนาคำ
รก.จร. พระบุดดี สุขกาโม
วัดศรีชมภูบูรพาราม  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระครูสุวัจน์วโรดม ( สุวโจ ป.ธ.๓)
วัดศรีทัศน์  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระครูพิศาลสาธุกิจ (สาธุวณฺโณ)
วัดศรีสว่างวงศ์  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระมหาปาน อนาลโย ป.ธ.๓
วัดศรีสว่างเกษมสุข  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระมหาจำรัส รุจิรธมฺโม ป.ธ.๖
วัดศรีแก้วตูมทอง  ตำบลหนองนาคำ
รก.จร. พระสถิต สุจิตฺโต
วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม  ตำบลหนองนาคำ
รก.จร. พระมหาชัชวาลย์ โชติธมฺโม
วัดศิริสุขาภิบาล  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระอธิการโกสินทร์ ปิยสีโล
วัดหนองไผ่คำ  ตำบลหนองนาคำ
รก.จร. พระมหาบุญเจียม จนฺทโชโต ป.ธ.๓
วัดเวฬุวัน  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระอธิการบุญตอม จนฺทิโก
วัดโพธิ์ศรีไสยสะอาด  ตำบลหนองนาคำ
จร. พระอธิการพนมไพร ปุญฺญธโร
วัดนาทราย  ตำบลหนองบัว
จร. พระอธิการคำผิน ปภสฺสโร
วัดป่าสามัคคีหนองแก้ว  ตำบลหนองบัว
จร. พระมหาสุนา สุทฺธญาโณ ป.ธ.๓
วัดวิเวกบูรพาชัย  ตำบลหนองบัว
จร. พระมหาจรัส ขนฺติพโล ป.ธ.๓
วัดสีหนาทศาสดาราม  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูอุดมธีรวัฒน์ (ดนุพงษ์ ธีรวํโส)
วัดอินทราวาส  ตำบลหนองบัว
รก.จร. พระครูอุดมธีรวัฒน์ (ดนุพงษ์ ธีรวํโส)
วัดโพธิ์ชัย  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูโพธิธรรมโฆสิต (สำเนียง ฐานิสฺสโร)
วัดป่าวิเวกวราราม  ตำบลหนองไผ่
จร. พระอธิการประยูร อภิปุญฺโญ
วัดศิริชัยมังฆราราม  ตำบลหนองไผ่
จร. พระอธิการเรณู ฐิตฺตธมฺโม
วัดถ้ำผึ่ง  ตำบลหนองไฮ
จร. พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติญาโณ
วัดบวรนิเวชธาราม  ตำบลหนองไฮ
รก.จร. พระปลัด วรากร กนฺตสาโร
วัดป่าจันทรังษี  ตำบลหนองไฮ
จร. พระอธิการฉัตรชัย สุจิตฺโต
วัดป่าจันทะรังษี  ตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าลาดทอง  ตำบลหนองไฮ
จร. พระอธิการทองแดง อตฺถจิตฺโต
วัดวังทอง  ตำบลหนองไฮ
จร. พระอธิการสิงห์ทอง สิริภทฺโท
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลหนองไฮ
จร. พระอธิการเอื้อน สมาจาโร
วัดศรีสว่างชยาราม  ตำบลหนองไฮ
จร. พระอธิการธงชัย ธมฺวิปุโล
วัดศรีหาราช  ตำบลหนองไฮ
จร. พระปลัด วรากร กนฺตสาโร
วัดหนองไฮ  ตำบลหนองไฮ
จร. พระมหาชารี สุทฺธสีโล ป.ธ.๔
วัดโนนสะอาด  ตำบลหนองไฮ
รก.จร. พระล่ำเลิศ วิสุทโธ
วัดชัยโพธิ์ทอง  ตำบลหมากแข้ง
จร. พระอธิการทวีศักดิ์ กตปุญฺโญ
วัดดงอุดมวนาราม  ตำบลหมากแข้ง
จร. พระครูอุดมคุณาธาร (กลฺยาณธมฺโม)
วัดศรีคุณเมือง  ตำบลหมากแข้ง
จร. พระมหานพดล มหาวีโร ป.ธ.๔
วัดสุนทรประดิษฐ์  ตำบลหมากแข้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเตาเหล็ก  ตำบลหมากแข้ง
จร. พระอธิการคำหมื่น คมฺภีรปญฺโญ
วัดโพธิวราราม  ตำบลหมากแข้ง
จร. พระครูโพธิวรานุรักษ์ (อุ่น อาภาธโร)
วัดโพธิสว่าง  ตำบลหมากแข้ง
จร. พระครูอุดมสิทธิกิจ (ปสิทธิโก)
วัดดงยาง  ตำบลหมูม่น
รก.จร. พระรินดา ฐานุตฺตโร
วัดท่าสว่างศรีสำราญ  ตำบลหมูม่น
จร. พระอธิการหัสชัย อมโร
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์  ตำบลหมูม่น
จร. พระครูโอภาสบุญโญปถัมภ์ ( จิตฺคปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดทุ่งสว่างโพนทอง  ตำบลหมูม่น
จร. พระอธิการสุพรรณ สุธมฺโม
วัดบ่อน้ำ  ตำบลหมูม่น
จร. พระอธิการทองสา ธมฺเมสโน
วัดป่าสามกษัตริย์  ตำบลหมูม่น
จร. พระอธิการพิทยา อตฺตทนฺโต
วัดป่าสามัคคี  ตำบลหมูม่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีโนนกุด  ตำบลหมูม่น
จร. พระอธิการสุภาพ อริโย
วัดพาราณสี  ตำบลหมูม่น
จร. พระอธิการกง ธมฺมานนฺโท
วัดรัตนมงคล  ตำบลหมูม่น
จร. พระมหานรินทร์ ปภาโส ป.ธ.๓
วัดวิทยานุกิจ  ตำบลหมูม่น
จร. พระครูประภากรสาธุกิจ (ปภากโร)
วัดสวาดรัตนสีมากิจ  ตำบลหมูม่น
จร. พระอธิการโกศล จนฺทสาโร
วัดสองศรีเวฬุวัน  ตำบลหมูม่น
รก.จร. พระพีรเกียรติ ถามวโร
วัดหนองสำโรง  ตำบลหมูม่น
จร. พระอธิการบุญจันทร์ กตธมฺโม
วัดโนนสว่าง  ตำบลหมูม่น
จร. พระอธิการกลม ปภากโร
วัดโบราณศรีราราม  ตำบลหมูม่น
จร. พระครูโสภณธรรมวิจัย (กลฺยาโณ)
วัดโพธิ์ชัยยาราม  ตำบลหมูม่น
จร. พระครูมงคลโพธิวัฒน์ (ถม อายุวฑฺฒโก)
วัดธรรมศิริบัณฑิต  ตำบลเชียงพิณ
จร. พระครูสุธรรมภัทรคุณ (เพชร สุภทฺโท)
วัดป่าวิเวกโนนแคน  ตำบลเชียงพิณ
จร. พระอธิการวิระศักดิ์ วีรสกฺโก
วัดศรีชมชื่น  ตำบลเชียงพิณ
จร. พระอธิการกันยา กิตฺติญาโณ
วัดสุริยาราม  ตำบลเชียงพิณ
รก.จร. พระบุญ ปญฺญสาโร
วัดชัยมงคล  ตำบลเชียงยืน
จร. พระอธิการไวพจน์ วิชฺชาธโร
วัดธาตุมังคลาราม  ตำบลเชียงยืน
จร. พระมหาณัฐนันทพงษ์ ณฏฺฐวํโส ป.ธ.๖
วัดป่าชัยพฤกษ์  ตำบลเชียงยืน
จร. พระอธิการชิน สิริวณฺโณ
วัดป่าสันติยาราม  ตำบลเชียงยืน
รก.จร. พระมหาเอกชัย เอกชโย ป.ธ.๖
วัดป่าอโศการาม  ตำบลเชียงยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธวงศ์  ตำบลเชียงยืน
จร. พระอธิการสมจันทร์ อตฺถกนฺโต
วัดศรีอุดม  ตำบลเชียงยืน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริกัญญาทองประเสริฐ  ตำบลเชียงยืน
จร. พระอธิการสุพัฒน์ สุทสฺสโน
วัดอัมพวัน  ตำบลเชียงยืน
จร. พระอธิการสงบ กตปุญฺโญ
วัดโนนอร่าม  ตำบลเชียงยืน
จร. พระอธิการประเสริฐ ปสฎฺโฐ
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลเชียงยืน
จร. พระมหาสายยนต์ ชยเสฏฺโฐ ป.ธ.๓
วัดบุญกองอมตธรรม  ตำบลโคกสะอาด
จร. พระมหาปิยะ ปิยสีโล ป.ธ.๔
วัดป่าอัมพวัน  ตำบลโคกสะอาด
รก.จร. พระครูสิริจันทราภรณ์ (วิสารโท)
วัดสามัคคีดอนปอแดง  ตำบลโคกสะอาด
จร. พระอธิการฉัตรชัย อนาลโย
วัดทัศนียเขต  ตำบลโนนสูง
จร. พระอธิการชยกร อิทฺธิโชโต
วัดทัศนียเขต ๒  ตำบลโนนสูง
จร. พระอธิการสุสิริ สิริมงฺคโล
วัดประชาราษฎร์บำรุง  ตำบลโนนสูง
จร. พระอธิการชินกร กิตฺติธโร
วัดวิสุทธิการาม  ตำบลโนนสูง
จร. พระอธิการเสถียร สิริธโร
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลโนนสูง
จร. พระอธิการสุพล สุธมฺโม
วัดศรีวัฒนาราม  ตำบลโนนสูง
จร. พระอธิการกฤษฏา สารคนฺโธ
วัดศิริชัยพัฒนาราม  ตำบลโนนสูง
รก.จร. พระสมพิศ ขนฺติวโร
วัดสัจธรรมาราม  ตำบลโนนสูง
จร. พระอธิการสุรินทร์ สุรินฺโท
วัดสามัคคีติการาม  ตำบลโนนสูง
จร. พระอธิการสาคร นาควโร
วัดสุวรรณุทการาม  ตำบลโนนสูง
จร. พระครูสุวรรณสิริคุณ (สุตธมฺโม)
วัดหนองสร้างคำ  ตำบลโนนสูง
จร. พระอธิการประสิทธิ์ วิมลจิตฺโต
วัดหนองหมื่นท้าว  ตำบลโนนสูง
จร. พระปลัด ชิงชัย ปสิทฺธิโก
วัดอุทิศยาราม  ตำบลโนนสูง
จร. พระมหาแสวง ปุณฺณธมฺโม ป.ธ.๔
วัดอุ่มเม่า  ตำบลโนนสูง
จร. พระครูอุดมวิริยาภรณ์ (วิริโย)

 

อำเภอโนนสะอาด

วัด เจ้าอาวาส
วัดชัยพร  ตำบลทมนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวระพา  ตำบลทมนางาม
จร. พระครูบูรพาสารสุนทร (ปราโมทย์ กตสาโร)
วัดศรีชมภู  ตำบลทมนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมแจ้ง  ตำบลบุ่งแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลบุ่งแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำดวน  ตำบลบุ่งแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างกระเบื้อง  ตำบลบุ่งแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างบุ่งแก้ว  ตำบลบุ่งแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างหนองแปน  ตำบลบุ่งแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญิกาวาส  ตำบลบุ่งแก้ว
จร. พระครูประโชติคุณาวสัย (แสง โชติโก)
วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตำบลบุ่งแก้ว
จร. พระครูโพธิปัญญาคม (สำลี)
วัดจอมมะณีย์  ตำบลหนองกุงศรี
จร. พระครูญาณวิโมกข์ (สถิตย์ อคฺคญาโณ)
วัดศรีสุมังค์  ตำบลหนองกุงศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลหนองกุงศรี
จร. พระครูมงคลสุวรรโณภาส (คำจันทร์)
วัดใหม่สุวรรณาราม  ตำบลหนองกุงศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรทอง  ตำบลหนองกุงศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยอัมพร  ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรีชาวนาราม  ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสำราญ  ตำบลโคกกลาง
จร. พระครูวิรุฬห์มงคลกิจ (กิตติ)
วัดศิริทรงธรรม  ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาอาสน์  ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมวุฒิทาราม  ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
โพธิ์ศรี  ตำบลโคกกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัยมงคล  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิรินทราวาส  ตำบลโนนสะอาด
จร. พระครูสุวิธานกิจจาภรณ์ (สุวิทย์)
วัดศิริมงคล  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอุทัย  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุธาวราราม  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพมงคล  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิสาร  ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอรุณ  ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมดารา  ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชตุพน  ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ไทร  ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอไชยวาน

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่าวารี  ตำบลคำเลาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าศิลา  ตำบลคำเลาะ
จร. พระครูจิรธรรมาภิวัฒน์ (สมปอง)
วัดบูรพาราม  ตำบลคำเลาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทรายทอง  ตำบลคำเลาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลวนาราม  ตำบลคำเลาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญ  ตำบลคำเลาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุษาวดี  ตำบลหนองหลัก
จร. พระครูกิตติสิทธิคุณ (อภิชาติ)
วัดจำปาสีหราช  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าประชาสามัคคี  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิสุทธาวาส  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุนันทา  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอู่แก้ว  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่างสามัคคี  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชลขันธ์  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ามงคลปัญญาคุณ  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีชมภูจิตตวิเวก  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุห้วยยาง  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณีวรรณ  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างไชยวาน  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสง่า  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่แก้ว  ตำบลไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าบ่อวารีรินทร์  ตำบลไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีเพียปู่  ตำบลไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลศรีไชยวาน  ตำบลไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมชื่น  ตำบลไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริวรรณ  ตำบลไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสาเกตุ  ตำบลไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมมงคล  ตำบลไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสังกา  ตำบลไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลไชยวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยนาถวราราม  ตำบลไชยวาน
จร. พระครูวิชัยสิทธิการ (จนฺทวํโส)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกุดจับ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าบัวทอง   ตำบลกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าชัยคำเจริญ   ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูแสงธรรมาราม   ตำบลขอนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร   ตำบลตาลเลียน
จร. พระครูสุนทรศีลคุณ (สมเกียรติ)
วัดป่าดอนเหมือดแก้ว   ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ่องีม   ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกเกษตร   ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูง   ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าจันทวนาราม   ตำบลสร้างก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทรงธรรม   ตำบลสร้างก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนน้อย   ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านถิ่น   ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกขาน   ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง   ตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพปัญญาราม   ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธนิมิตร   ตำบลเมืองเพีย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกุมภวาปี

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าบุรินทราวาส   ตำบลตูมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาธาตุเจดีย์   ตำบลตูมใต้
จร. พระครูโสภณจริยาทร (คำบุ สีลคุโณ)
วัดสุรพิมพาราม   ตำบลตูมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนน้ำเที่ยง   ตำบลตูมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าจันทน์ศีลคุณาราม   ตำบลท่าลี่
จร. พระครูจันทศีลคุณ (สายันต์ เตชธโร)
วัดป่าศรัทธาธรรม   ตำบลท่าลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสมณกิจสีลคุณ   ตำบลท่าลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแสงสว่าง   ตำบลท่าลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าปิยธรรม   ตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศาลาทอง   ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมภรณาราม   ตำบลผาสุก
จร. พระครูชิโนวาทธำรง (ชาญณรงค์)
วัดสระศรีทวีปุญญาราม   ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามพาดพัฒนาราม   ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเรืองศรี   ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมศรี   ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทรงธรรม   ตำบลพันดอน
จร. พระครูอุดมรัตนาภรณ์ (นครินทร์)
วัดป่าสาระธรรม   ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอุดมสามัคคี   ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวัฒนาวาปี   ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมณวิหาร   ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทัศน์   ตำบลพันดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดจิก   ตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริสุวรรณาราม   ตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุหนองหมัด   ตำบลห้วยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพโพธิ์ทอง   ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาธาตุเจติยาราม   ตำบลเชียงแหว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าม่วงน้อย   ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสวนมอน   ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโป่งคอม   ตำบลเวียงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสวนมอญ   ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสพนาราม   ตำบลเสอเพลอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ามัชฌิมวงศ์รตนาราม   ตำบลแชแล
จร. พระครูวิมลปัญโญภาส (ชาญวิทย์)
วัดป่ายางหล่อ   ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีดอนเงิน   ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมภู   ตำบลแชแล
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอกู่แก้ว

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าปฐพีบรรพต   ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองช้างคาว   ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริวัฒนา   ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวนาราม   ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน   ตำบลคอนสาย
จร. พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ (ปัญญา)
วัดป่าซำป่ารัง   ตำบลบ้านจีต
จร. พระครูไพโรจน์ธรรมโสภณ (ไสว ปญฺญาธโร)
วัดป่าแกสว่างธรรม   ตำบลบ้านจีต
จร. พระอธิการไพฑูรย์ อโสโก
วัดศรีคุณาราม   ตำบลบ้านจีต
จร. พระอธิการประจักษ์ ภูริปญฺโญ
วัดโนนทองอินทร์   ตำบลบ้านจีต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์   ตำบลโนนทองอินทร์
จร. พระราชวชิรกิจโสภณ วิ. (บุญจันทร์ สีลคุโณ)
วัดป่าโนนทองอินทร์   ตำบลโนนทองอินทร์
จร. พระครูอุดมชัยคณารักษ์ (ศรี สิริธโร)

 

อำเภอทุ่งฝน

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งพัฒนา   ตำบลทุ่งฝน
จร. พระครูพิศาลปุญญากร (บรรจง)
วัดป่ารัตนาราม   ตำบลทุ่งฝน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม   ตำบลทุ่งฝน
จร. พระครูวุฒิคณารักษ์ (ชูศักดิ์)
วัดดอนคำ   ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนายูง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าโนนสว่าง   ตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคีรีวงกต   ตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาแค   ตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านเพิ่ม   ตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวังบง   ตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวิสุทธิญาณสัมปันโน   ตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคำน้อย   ตำบลบ้านก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าชัยมงคล   ตำบลบ้านก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูก้อน   ตำบลบ้านก้อง
จร. พระครูจิตตภาวนาญาณ (ชารี ถิรธมฺโม)
วัดอุดมมงคลวนาราม   ตำบลบ้านก้อง
จร. พระราชภาวนาวชิรากร วิ. (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก)
วัดป่าผาน้ำจั้น   ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนทอง   ตำบลโนนทอง
จร. พระครูประทีปญาณคุณ (ทองทัด)

 

อำเภอน้ำโสม

วัด เจ้าอาวาส
วัดโนนผาแดง   ตำบลนางัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าผางาม   ตำบลบ้านหยวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีวนาราม   ตำบลบ้านหยวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทองคำ   ตำบลบ้านหยวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโสม   ตำบลศรีสำราญ
จร. พระครูวิศาลปัญญาคุณ (บุญมี มงฺคโล)
วัดป่าซำอ้ม   ตำบลศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโชคชัยสามัคคีธรรม   ตำบลสามัคคี
จร. พระครูอรุณวุฒิธรรม (มานิตย์)
วัดขันติยานุสรณ์   ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าท่าวารีศรีสาคร   ตำบลหนองแวง
จร. พระครูสุวิมลพัฒนาทร (นิยม)
วัดป่านาเก็นน้อย   ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศิริทัศน์   ตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองแวง   ตำบลหนองแวง
จร. พระครูวินิตธรรมากร (วินิจ)
วัดป่าบ้านหัวช้าง   ตำบลโสมเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูเขาทอง   ตำบลโสมเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าห้วยทราย   ตำบลโสมเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านดุง

วัด เจ้าอาวาส
วัดประสิทธิธรรม   ตำบลดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนชัยศิลป์   ตำบลดงเย็น
จร. พระครูปัญญาสีลาจาร (อุสา ปญฺญาสาโร)
วัดผดุงธรรม   ตำบลดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสาละไพรวัลย์   ตำบลดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีคุณเมือง   ตำบลถ่อนนาลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาดี   ตำบลนาคำ
จร. พระครูจันทรศีลคุณ (สายันต์)
วัดโนนสวรรค์   ตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหัวฝาย   ตำบลบ้านจันทน์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไร่สีสุก   ตำบลบ้านจันทน์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองคำ   ตำบลบ้านชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนสะอาด   ตำบลบ้านชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปอพาน   ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองไฮ   ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเจริญธรรม   ตำบลบ้านดุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนผักหวาน   ตำบลบ้านตาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านม่วง   ตำบลบ้านม่วง
จร. พระครูธีรปัญญานุยุต (ประยุทธ)
วัดป่าปริปุณโณ   ตำบลบ้านม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคำเจริญ   ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนธาตุ   ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหล่าหลวง   ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านฝาง   ตำบลศรีสุทโธ
จร. พระครูธรรมชยาภินันท์ (โยธิน)
วัดป่าศรีอุดม   ตำบลศรีสุทโธ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองหิน   ตำบลศรีสุทโธ
จร. พระครูวิชัยธรรมคุณ (มีชัย)
วัดศรีผดุงวัฒนา   ตำบลศรีสุทโธ
จร. พระครูไพศาลรัตนานุรักษ์ (ทองใบ เขมจิตโต)
วัดสมประสงค์   ตำบลอ้อมกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันสวัสดิธรรม   ตำบลอ้อมกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพพิทักษ์   ตำบลอ้อมกอ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านผือ

วัด เจ้าอาวาส
วัดคำด้วง   ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำพระ   ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนบ้านเทือน   ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาสีดา   ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านิโรธรังษี   ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าผักบุ้ง   ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูหินดัง   ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำดุก   ตำบลข้าวสาร
จร. พระอธิการคำพา ปวฒฺฑโน
วัดถ้ำม่วง   ตำบลข้าวสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาดน้ำพุ   ตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำพระนาหลวง   ตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเหล็ก   ตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูย่าอู่   ตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธาราม   ตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยศิลาผาสุก   ตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิต   ตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคลยราม   ตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าชัยเจริญ   ตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขมวนาราม   ตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำหีบ   ตำบลจำปาโมง
จร. พระครูมงคลธรรมโชติ (สีใส)
วัดศรีรัตนสัพพัญญู   ตำบลจำปาโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคูณ   ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูทอง   ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสาระวารี   ตำบลบ้านผือ
จร. พระครูปัญญาสีลคุณ (สังคม)
วัดป่าหนองกอง   ตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญิกาวาส   ตำบลบ้านผือ
จร. พระครูโกวิทสังฆการ (อรรฆวรรธน์ รตนปญฺโญ)
วัดป่าทรัพย์น้ำใส   ตำบลหนองหัวคู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิตร   ตำบลหนองหัวคู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคำ   ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนอุบลวนาราม   ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสีแก้ว   ตำบลหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดงบ้านดูน   ตำบลเขือน้ำ
จร. พระครูสุวรรณวโรปมคุณ (สมชาย)
วัดป่าบ้านค้อ   ตำบลเขือน้ำ
จร. พระครูปิยสีลาจารย์ (ไชยา อภิชโย)
วัดดอยบ้านใหม่   ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่   ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองกบ-นาแมน   ตำบลเมืองพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองกบนาแมน   ตำบลเมืองพาน
จร. พระครูวรธรรมานุกิจ (สันทัด)
วัดดงพระนิมิตร   ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง   ตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าประชานิมิตร   ตำบลนาม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกกลาง   ตำบลนาม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวังแสง   ตำบลห้วยสามพาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอุ่มจาน   ตำบลห้วยสามพาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเจริญธรรม   ตำบลห้วยสามพาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโพธิการาม   ตำบลอุ่มจาน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพิบูลย์รักษ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดธาตุอุโมง   ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเนินหินแดง   ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังสามหมอ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าคำหมากยาง   ตำบลบะยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูวังทอง   ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไม้งาม   ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาเทพนิมิต   ตำบลผาสุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอนาลโยภูค้อ   ตำบลผาสุก
จร. พระครูสิริธรรมสุนทร (สายัน อภิปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดถ้ำใหญ่พรหมวิหาร   ตำบลผาสุข
จร. พระครูวิศิษฐธรรมรักษ์ (ทองสัย)
วัดป่าวังสามหมอ   ตำบลวังสามหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำมันปลา   ตำบลหนองกุงทับม้า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีธาตุ

วัด เจ้าอาวาส
วัดศรีสว่างรัตนาราม   ตำบลจำปี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนม่วง   ตำบลจำปี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าท่าสิมมา   ตำบลตาดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโพนพระเจ้า   ตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล   ตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพอก   ตำบลบ้านโปร่ง
จร. พระครูสารธรรมประกาศ (ปรภาส สารธมฺโม)
วัดป่ากุดน้ำใส   ตำบลศรีธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูวังทอง   ตำบลหัวนาคำ
จร. พระครูอมรมงคล (เจริญ อมโร)
วัดป่าอุดมปัญญานุสรณ์   ตำบลหัวนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเหวไฮ   ตำบลหัวนาคำ
จร. พระครูสุนทรวิมลกิจ (ถาวร)

 

อำเภอสร้างคอม

วัด เจ้าอาวาส
วัดนาถกรณธรรม   ตำบลบ้านโคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งโพธาราม   ตำบลสร้างคอม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองวัวซอ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าหนองแวงพัฒนา   ตำบลกุดหมากไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูตะเภาทอง   ตำบลกุดหมากไฟ
จร. พระครูเขมกาญจโนภาส (สุพรรณ)
วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ   ตำบลกุดหมากไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง   ตำบลกุดหมากไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพานุสรณ์   ตำบลน้ำพ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภูพับ   ตำบลน้ำพ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล   ตำบลน้ำพ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษตรสมบูรณ์   ตำบลน้ำพ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมตตากิตติคุณ   ตำบลน้ำพ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขันธเสมาราม   ตำบลหนองบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยเทพนิมิต   ตำบลหนองบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านิโครธาราม   ตำบลหนองบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สงเคราะห์   ตำบลหนองบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองวัวซอ   ตำบลหนองวัวซอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไชยมงคล   ตำบลหนองวัวซอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทราราม   ตำบลหนองวัวซอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขันธปราณี   ตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประศาสน์ธรรม   ตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรัทธาถวาย   ตำบลหนองอ้อ
จร. พระราชวชิรญาณโกศล วิ. (บุญมี ธมฺมรโต)
วัดพระพุทธบาทบัวขาว   ตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างมงคล   ตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสวรรค์   ตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโชควิไลสามัคคีธรรม   ตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์   ตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญญานุสรณ์   ตำบลหมากหญ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญญานุสิทธิ์   ตำบลหมากหญ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีธรรม   ตำบลหมากหญ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีหมากหญ้า   ตำบลหมากหญ้า
จร. พระจันโทปมาจารย์ วิ. (สว่าง อจโล)
วัดหนองแวงยาว   ตำบลหมากหญ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง   ตำบลหมากหญ้า
จร. พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)
วัดนาล้อม   ตำบลอูบมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองคำ   ตำบลอูบมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนมงคล   ตำบลอูบมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างเชิงเขา   ตำบลอูบมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำกกดู่   ตำบลโนนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งห้วยทราย   ตำบลโนนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าผาสุการาม   ตำบลโนนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองหาน

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าดอนหายโศก   ตำบลดอนหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพพิทักษ์   ตำบลดอนหายโศก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านยา   ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีวิไลย   ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองผือ   ตำบลบ้านยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าปูลู   ตำบลบ้านเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าค้อใหญ่   ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรัทธาธรรมิการาม   ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอุสภาราม   ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเรืองชัย   ตำบลพังงู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมทองอุดมทรัพย์   ตำบลสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสะแบง   ตำบลสะแบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพนิมิตร   ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุดงยางชอง   ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสร้างแข้   ตำบลหนองหาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเม็กใหญ่   ตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองไผ่   ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเจริญธรรม   ตำบลหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธาราม   ตำบลหนองไผ่
จร. พระครูประกาศธรรมสุนทร (คณธัช คุณธมฺโม ป.ธ.๓)

 

อำเภอหนองแสง

วัด เจ้าอาวาส
วัดทับกุง   ตำบลทับกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ากัลยาณมิตร   ตำบลทับกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าราชญาณวิสุทธิโสภณ   ตำบลทับกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์   ตำบลทับกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแสงทอง   ตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทับไฮ   ตำบลแสงสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเพ็ญ

วัด เจ้าอาวาส
วัดพุทธบูชา   ตำบลนาพู่