ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดเชียงใหม่ | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดเชียงใหม่

มหานิกาย

 

อำเภอกัลยาณิวัฒนา

วัด เจ้าอาวาส
วัดจันทร์  ตำบลบ้านจันทร์
จร. พระครูจันทรกิจจารักษ์ (นิคม กิจฺจสาโร)
วัดบ้านเด่น  ตำบลบ้านจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยบง  ตำบลบ้านจันทร์
จร. พระครูพิศิษฏ์พัฒนสาร (สุชาติ สุวฑฺฒโก)
วัดห้วยฮ่อม  ตำบลบ้านจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขุนแม่รวม  ตำบลแจ่มหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสาแดง  ตำบลแจ่มหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบแม่แดด  ตำบลแม่แดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยปู  ตำบลแม่แดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ผาปู  ตำบลแม่แดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่แดดน้อย  ตำบลแม่แดด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอขุนตาล

วัด เจ้าอาวาส
  
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอจอมทอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร  ตำบลบ้านหลวง
จล. พระสุวรรณเมธี (แสวง ปญฺญาปชฺโชโต ป.ธ.๗)
วัดข่วงเปา  ตำบลข่วงเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขะแมด  ตำบลข่วงเปา
จร. พระครูวิมลจันทรังษี (สมพร)
วัดท่าศาลา  ตำบลข่วงเปา
จร. พระครูนิวิฐสีลาภรณ์ (คมกริช)
วัดมงคลวารี  ตำบลข่วงเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังดิน  ตำบลข่วงเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยตองสัก  ตำบลข่วงเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สันตึง  ตำบลข่วงเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยน้อย  ตำบลดอยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยแก้ว  ตำบลดอยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าต้นแหน  ตำบลดอยแก้ว
จร. พระครูประโชติจารุวรรณ (ทวีชัย จารุวณฺโณ)
วัดน้ำตกแม่กลาง  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำต้อง  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำลัด  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาท  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเกิ๊ด  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันไก่แจ้  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงดอย  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองกลาง  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแท่นคำ  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดข่วงเปาใต้  ตำบลบ้านแปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงเย็น  ตำบลบ้านแปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าข้าม  ตำบลบ้านแปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนากบ  ตำบลบ้านแปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแปะ  ตำบลบ้านแปะ
จร. พระครูสุจิตปัญญารัตน์ (นิกร จิตฺตปญฺโญ)
วัดม่อนหิน  ตำบลบ้านแปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอัมพวันรัตนาราม  ตำบลบ้านแปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบแจ่ม  ตำบลบ้านแปะ
จร. พระครูบุญวชิรารักษ์ (วิเชียร)
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย  ตำบลบ้านแปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบแปะ  ตำบลบ้านแปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยทราย  ตำบลบ้านแปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าหลุกวังปลาสร้อย  ตำบลสบเตี๊ยะ
จร. พระครูสุคนธ์สีลาภิรม (สิงห์แก้ว)
วัดทุ่งปูน  ตำบลสบเตี๊ยะ
จร. พระครูคัมภีรธรรม (บุญเป็ง)
วัดพุทธนิมิตร  ตำบลสบเตี๊ยะ
จร. พระครูอินทญาณรังษี (มา ปญฺญาวโร)
วัดวังจำปา  ตำบลสบเตี๊ยะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังปาน  ตำบลสบเตี๊ยะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบเตี๊ยะ  ตำบลสบเตี๊ยะ
จร. พระครูพิพิธบุญญาภิรม (สอน)
วัดหนองอาบช้าง  ตำบลสบเตี๊ยะ
จร. พระครูโสภิตปุญโญภาส
วัดห้วยม่วง  ตำบลสบเตี๊ยะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยโจ้  ตำบลสบเตี๊ยะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหาดนาค  ตำบลสบเตี๊ยะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโมคคัลลาน  ตำบลสบเตี๊ยะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่สารภี  ตำบลแม่สอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำหยาด  ตำบลแม่สอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบสอย  ตำบลแม่สอย
จร. พระครูสุจิณรัตนญาณ (ประพันธ์)
วัดหนองคัน  ตำบลแม่สอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่สอย  ตำบลแม่สอย
จร. พระครูปัญญาพิลาศ (คำกอง โชติปญฺโญ)
วัดโรงวัว  ตำบลแม่สอย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอดอยสะเก็ด

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง  ตำบลเชิงดอย
จล. พระราชโพธิวรคุณ (พายัพ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖ ,ดร.)
วัดบ้านถ้ำ  ตำบลตลาดขวัญ
จร. พระอธิการพัชรากร ภทฺทวฑฺฒนจารี
วัดวาลุการาม  ตำบลตลาดขวัญ
จร. พระอธิการแสงสุริย์ พุทฺธิญาโณ
วัดศิริมังคลาราม  ตำบลตลาดขวัญ
จร. พระอธิการเสนอ กลฺยาณสิริ
วัดพรหมจริยาราม  ตำบลตลาดใหญ่
จร. พระครูจันทพรหมทัศน์ (สุทัศน์ สิริจนฺโท)
วัดมหาวนาภิมุข  ตำบลตลาดใหญ่
รก.จร. พระใบฎีกา มงคล สติสมฺปนฺโน
วัดศรีชยาราม  ตำบลตลาดใหญ่
จร. พระอธิการคำนึง คณิสฺสโร
วัดศรีดอนดู่  ตำบลตลาดใหญ่
จร. พระครูสังฆรักษ์ อานนท์ อานนฺโท
วัดสุนทรศิริ  ตำบลตลาดใหญ่
จร. พระใบฎีกา มงคล สติสมฺปนฺโน
วัดชยาลังการ์  ตำบลป่าป้อง
จร. พระปลัด เชี่ยวชาญ สุวิชฺชาโน
วัดชัยประดิษฐ์  ตำบลป่าป้อง
จร. พระครูชัยประดิษฐ์โสภณ (ประดิษฐ์ รกฺขิตธมฺโม)
วัดดวงดี  ตำบลป่าป้อง
จร. พระอธิการจำลอง จรณธมฺโม
วัดป่ายาง  ตำบลป่าป้อง
จร. พระอธิการพงศกร พฺรหฺมวโร
วัดไพรสณฑ์สว่าง  ตำบลป่าป้อง
จร. พระอธิการชญานนท์ ญาณจารี
วัดน้ำแพร่  ตำบลป่าลาน
จร. พระครูใบฎีกา บุญช่วย ญาณธโร
วัดป่าลาน  ตำบลป่าลาน
จร. พระครูวรวรรณวิทิต (มนตรี อภิวณฺโณ)
วัดปิตยาราม  ตำบลป่าลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประดู่  ตำบลป่าลาน
จร. พระครูขันติศุภการ (บรรจง ขนฺติธโร)
วัดตาดเหมย  ตำบลป่าเมี่ยง
จร. พระอธิการนิรันดร์ ฐิตธมฺโม
วัดบ้านโปง  ตำบลป่าเมี่ยง
จร. พระครูกิตติธรรมประกาศ (ประพันธ์)
วัดปางอั้น  ตำบลป่าเมี่ยง
จร. พระอธิการพิศาล ธมฺมทีโป
วัดแม่หวาน  ตำบลป่าเมี่ยง
จร. พระอธิการจำเริญ ฐานวีโร
วัดโป่งน้ำร้อน  ตำบลป่าเมี่ยง
รก.จร. พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ)
วัดป่าสักงาม  ตำบลลวงเหนือ
รก.จร. พระบรรจง จนฺทูปโม
วัดมงคลวราราม  ตำบลลวงเหนือ
จร. พระครูปริยัติกิตติวิมล (บุญชู กิตฺติสาโร ป.ธ.๔)
วัดวังธาร  ตำบลลวงเหนือ
รก.จร. พระภาณณริณทร์ ภูริปญฺโญ
วัดสารคามรังสรรค์  ตำบลลวงเหนือ
จร. พระครูมงคลศีลวงศ์ (อนันต์ เตชธมฺโม)
วัดสุขวิเวการาม  ตำบลลวงเหนือ
จร. พระครูอมรสุตคุณ (อินผล อนุตฺตโร ป.ธ.๓)
วัดใหม่ชลประทานชูชาติ  ตำบลลวงเหนือ
จร. พระครูโสภณกิตติคุณ (จันทร์ กิตฺติญาโณ)
วัดดอกแดง  ตำบลสง่าบ้าน
จร. พระครูวรคุณพิพัฒน์ (กำพล คุณวโร)
วัดป่าฝาง  ตำบลสง่าบ้าน
จร. พระครูพิทักษ์อรัญวัตร (คำมูล ติกฺขปญฺโญ)
วัดสุวรรณฉิมพลี  ตำบลสง่าบ้าน
จร. พระอธิการนิวัฒน์ สิริวฑฺฒนเมธี
วัดกู่ม่านมงคลชัย  ตำบลสันปูเลย
จร. พระครูวรสุตสุนทร (วีระ อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๔)
วัดชัยสถาน  ตำบลสันปูเลย
จร. พระครูประภัศร์ชัยคุณ (นิเวศน์ ปภงฺกโร)
วัดชัยสถิตย์  ตำบลสันปูเลย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนชัย  ตำบลสันปูเลย
จร. พระครูสถาพรธรรมประโชติ (ปัญญา โชติธมฺโม)
วัดยางทอง  ตำบลสันปูเลย
จร. พระครูเขมาภิราม (ถวิลทอง ชุติปาโล)
วัดรัตนปัญญารังสิตย์  ตำบลสันปูเลย
จร. พระครูธรรมธร ศุภณัฐ มหาปญฺโญ
วัดวารีสุทธาวาส  ตำบลสันปูเลย
จร. พระอธิการอำนวย ฐานวีโร
วัดศรีสวัสดิ์  ตำบลสันปูเลย
จร. พระศุภชัย ปญฺญาวุฑฺโธ
วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว  ตำบลสันปูเลย
จร. พระครูปลัด วรกร เขมปญฺโญ
วัดอัมพวัน  ตำบลสันปูเลย
จร. พระครูชัยวัฒน์สุนทร (ชินกร)
วัดเจติยานุสรณ์  ตำบลสันปูเลย
จร. พระอธิการมงคล กตธมฺโม
วัดเชฏฐาวรคุปต์  ตำบลสันปูเลย
จร. พระครูสุวัฒนวรคุปต์ (ภูมิตร)
วัดป่าสักหลวง  ตำบลสำราญราษฎร์
จร. พระอธิการสุชิน วุฑฺฒิธมฺโม
วัดป่าเหมือด  ตำบลสำราญราษฎร์
จร. พระครูประพัฒน์ชินวงศ์ (ผดุง ชินวํโส)
วัดพันหลัง  ตำบลสำราญราษฎร์
จร. พระครูสุนทรพัฒนาภิรัต (จรัญ สุเมโธ)
วัดสันต้นม่วงเหนือ  ตำบลสำราญราษฎร์
จร. พระครูอัมพวนานุรักษ์ (อุดม อานนฺโท)
วัดสันมะเกี๋ยง  ตำบลสำราญราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันโป่ง  ตำบลสำราญราษฎร์
จร. พระครูวินัยธร เฉลิมพล สุทฺธเมธี
วัดดอยกู่  ตำบลเชิงดอย
จร. พระอธิการศิริชัย ปภสฺสโร
วัดนาถสำราญ  ตำบลเชิงดอย
จร. พระอธิการนที ชวนจิตฺโต
วัดนิวาสไพรสณฑ์  ตำบลเชิงดอย
จร. พระครูธีรปัญญานุโยค (อินปั๋น ปญฺญาธีโร)
วัดปทุมสราราม  ตำบลเชิงดอย
จร. พระครูศรีปทุมรักษ์ (แสน สุทฺธิเมธี ป.ธ.๖)
วัดป่าไผ่ศรีโขง  ตำบลเชิงดอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้องขี้เหล็ก  ตำบลเชิงดอย
รก.จร. พระประเสริฐ ญาณวีโร
วัดรังษีสุทธาวาส  ตำบลเชิงดอย
จร. พระครูสุตธรรมวิจิตร (วินัย วิจิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดศรีประดิษฐ์  ตำบลเชิงดอย
จร. พระสมุห์ นิวัตร กิตฺติสาโร
วัดสุขเกษม  ตำบลเชิงดอย
จร. พระครูเกษมธรรมถาวร (จำนงค์ ฐิตธมฺโม)
วัดอมราราม  ตำบลเชิงดอย
จร. พระครูสิริอมราภิรัต (จำลอง ฐานรโต ป.ธ.๕)
วัดโพธิ์ทองเจริญ  ตำบลเชิงดอย
จร. พระครูโพธิสุวรรณวัฒน์ (สมมิตร สมจิตฺโต)
วัดกำแพงหิน  ตำบลเทพเสด็จ
จร. พระครูโสภณบุญวัตร (อุทัย จนฺทรํสี)
วัดปางไฮ  ตำบลเทพเสด็จ
จร. พระครูวินัยธร สุรพล สุชาโต
วัดพงษ์ทอง  ตำบลเทพเสด็จ
จร. พระอธิการบุญเลิศ อนาลโย
วัดแม่ตอน  ตำบลเทพเสด็จ
จร. พระครูพิศาลชัยสถิต
วัดนาคาสถิตย์  ตำบลแม่คือ
จร. พระอธิการธงชัย สิริมงฺคโล
วัดป่าแพ่ง  ตำบลแม่คือ
จร. พระครูถาวรบุญรังสี (บุญเรือง ฐานวุฑฺโฒ)
วัดสารภี  ตำบลแม่คือ
จร. พระครูสมุห์ วินัด อธิสีโล
วัดเทพินทราราม  ตำบลแม่คือ
จร. พระปลัด ทศพล ขนฺตยาภรณสิริ
วัดแม่คือ  ตำบลแม่คือ
จร. พระอธิการประพันธ์ พุทฺธสีโล
วัดไชยพฤกษาวาส  ตำบลแม่คือ
จร. พระครูสถิตสีลคุณ (ณรงค์)
วัดถาวรรังสี  ตำบลแม่ฮ้อยเงิน
จร. พระครูสังฆรักษ์ ธวัชร์ สุทฺธิญาโณ
วัดศรีทรายมูล  ตำบลแม่ฮ้อยเงิน
จร. พระอธิการธนันท์ คุณวโร
วัดหิรัญญาวาส  ตำบลแม่ฮ้อยเงิน
จร. พระอธิการบุญตัน รตนธมฺโม
วัดแม่ฮ้อยเงิน  ตำบลแม่ฮ้อยเงิน
จร. พระครูหิรัญศุภธาดา (ยอดชาย สิรินฺธโร)
วัดกัญจน์นิธยาราม  ตำบลแม่โป่ง
จร. พระครูพุทธิธรรมรักษ์ (บุญเท็น พุทฺธรกฺขิโต)
วัดดอยจอมแจ้ง  ตำบลแม่โป่ง
จร. พระครูบรรพตศาสนกิจ (มานพ กิตฺติญาโณ)
วัดดอยปล่อยนก  ตำบลแม่โป่ง
รก.จร. พระมหาธิติวุฒิ ญาณวีโร
วัดแม่ฮ่องไคร้  ตำบลแม่โป่ง
จร. พระครูชลธารพิทักษ์ (อินจันทร์ ฐิตายุโก)
วัดแม่โป่ง  ตำบลแม่โป่ง
จร. พระครูมานิตภัทรคุณ
วัดใหม่มงคลชัย  ตำบลแม่โป่ง
จร. พระอธิการนิพนธ์ เตชธมฺโม

 

อำเภอดอยหล่อ

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนชื่น  ตำบลดอยหล่อ
จร. พระครูมานัสสุทธิกร (สังวาลย์ สุทฺธมานโส)
วัดดอยหล่อ  ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากทางสามัคคี  ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากทางเจริญ  ตำบลดอยหล่อ
จร. พระครูอภิวัฒนวิกรม (บรรยง อภิวฑฺฒโน)
วัดป่าอัมพวัน  ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุดอยน้อย  ตำบลดอยหล่อ
จร. พระครูสาธุกิจจานันท์ (อุดม)
วัดพระธาตุดอยหล่อ  ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฟ้าหลั่ง  ตำบลดอยหล่อ
จร. พระครูปิยกิจปรีชา
วัดม่อนห้วยแก้ว  ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังขามป้อม  ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันคะยอม  ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิริมังคลาจารย์  ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหงอก  ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญวาส  ตำบลดอยหล่อ
จร. พระครูวิภาตวรคุณ (สมบูรณ์)
วัดเหล่าเป้า  ตำบลดอยหล่อ
จร. พระอธิการสุรสีห์ ญาณาสโย
วัดดอนชัย  ตำบลยางคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านถ้ำ  ตำบลยางคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางคราม  ตำบลยางคราม
จร. พระครูวิภัชบุญสาร (จีรเดช)
วัดศรีทรายมูล  ตำบลยางคราม
จร. พระครูสุทธิกิตยาภรณ์ (จีรศักดิ์)
วัดศรีแดนเมือง  ตำบลยางคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหลั้ว  ตำบลยางคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชตวัน  ตำบลยางคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่พัฒนา  ตำบลยางคราม
จร. พระครูสถาพรพัฒนรังษี (อังคาร)
วัดทุ่งท้อ  ตำบลสองแคว
จร. พระครูปัญญาพิสุทธิ์ (จรัญ)
วัดป่าลาน  ตำบลสองแคว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุโขงขาว  ตำบลสองแคว
จร. พระครูสุนทรธรรมานุโยค (สมพงษ์ เกสโร)
วัดสองแคว  ตำบลสองแคว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลังถ้ำ  ตำบลสองแคว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวข่วง  ตำบลสองแคว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคันธาวาส  ตำบลสันติสุข
จร. พระครูสุคนธ์บุญญากร
วัดป่าลาน  ตำบลสันติสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลามงคล  ตำบลสันติสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเหียง  ตำบลสันติสุข
จร. พระครูวรธรรมนาถ (สมศักดิ์)
วัดห้วยดินจี่  ตำบลสันติสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่หนองหอย  ตำบลสันติสุข
จร. พระครูสังวรยติกิจ (อินทร)

 

อำเภอดอยเต่า

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอยเต่า  ตำบลดอยเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่  ตำบลดอยเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาจุก  ตำบลดอยเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุม่อนจอมธรรม  ตำบลดอยเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติสุข  ตำบลดอยเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเด่นคา  ตำบลดอยเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านชั่ง  ตำบลท่าเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง  ตำบลท่าเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหลวง  ตำบลท่าเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแปลงห้า  ตำบลท่าเดื่อ
จร. พระครูประดิษฐ์ชัยโกศล (ณัฏฐชัย)
วัดท่าเดื่อ  ตำบลบงตัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านน้อย  ตำบลบงตัน
รก.จร. พระครูสันตจิตตาภิรัต (ประทิน อริยวํโส)
วัดบ้านบงตัน  ตำบลบงตัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโท้ง  ตำบลบงตัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหล่ายแก้ว  ตำบลบงตัน
จร. พระครูสุจิณรัตนาลังการ (ทวน สุจินโณ)
วัดบ้านแอ่น  ตำบลบ้านแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิงคาราม  ตำบลบ้านแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพิงค์ชัย  ตำบลบ้านแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉิมพลีวุฒาราม  ตำบลมืดกา
จร. พระครูวิรุฬห์บุญญาภรณ์ (สมประสงค์)
วัดประถมการาม  ตำบลมืดกา
จร. พระครูสันตจิตตาภิรัต (ประทิน อริยวํโส)
วัดปัจฉิมการาม  ตำบลมืดกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าครั่ง  ตำบลโป่งทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโป่ง  ตำบลโปงทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระพุทธบาทตะเมาะ  ตำบลโปงทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอฝาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดคงคานิมิตร  ตำบลม่อนปิ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านลาน  ตำบลม่อนปิ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประทุมมาวาส  ตำบลม่อนปิ่น
จร. พระครูอดุลธรรมโสภิต (สิงหวรรณ์)
วัดพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลม่อนปิ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงชุม  ตำบลม่อนปิ่น
จร. พระครูโฆษิตวรศาสน์ (ถวิล ชินวโร)
วัดสวนชา  ตำบลม่อนปิ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทราวาส  ตำบลม่อนปิ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลม่อนปิ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวนา  ตำบลม่อนปิ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลม่อนปิ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นส้านสามัคคี  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนันทาราม  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีถ้อย  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสันทราย
จร. พระครูศรีสิทธิพิมล ป.ธ.๗
วัดศรีมงคล  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันต้นดู่  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทราราม  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสตยาราม  ตำบลสันทราย
จร. พระครูวรานุวัตร (สองเมือง)
วัดโสภณาราม  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางทุ่ง  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองศิลา  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูหาวารีเกษม  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจองแป้น  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชยาราม  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นรุง  ตำบลเวียง
จร. พระครูถาวรสุวรรณวัตร (สุคำ ถิรจิตฺโต ,ดร.)
วัดท่าสะแล  ตำบลเวียง
จร. พระครูสุเมธกิตติสุนทร (กฤษดา สุเมธี)
วัดปัณณาราม  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางผึ้ง  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอยธรรมประทีป  ตำบลเวียง
จร. พระครูวิจารณ์ศุภวัตร (บัณฑิต)
วัดป่าแดง  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาทอุดม  ตำบลเวียง
จร. พระครูสุจิตตานุรักษ์ (แก้ว ทนฺตจิตฺโต ,ดร.)
วัดม่วงคำ  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดอนชัย  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระนิคม  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจดีย์งาม  ตำบลเวียง
จร. พระราชกิตติสุนทร (บุญเลิศ ธมฺมกาโม ป.ธ.๗)
วัดเทพอำนวย  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสาหิน  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาราม  ตำบลแม่ข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงป่าลัน  ตำบลแม่ข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงผักแค  ตำบลแม่ข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบัวเงิน  ตำบลแม่ข่า
จร. พระครูอุปถัมภ์ปทุมรัตน์ (สุทัศน์)
วัดสันต้นเปา  ตำบลแม่ข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยโจ้  ตำบลแม่ข่า
จร. พระครูสุมนสังวราภิรม (นิกร)
วัดหาดสำราญ  ตำบลแม่ข่า
จร. พระครูรัตนจันทรังษี (จันทร์แก้ว)
วัดอุดมมงคล  ตำบลแม่ข่า
จร. พระครูประคุณจิตการ (เชี่ยวชาญ)
วัดอุทกวารี  ตำบลแม่ข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวียงไชยปราการ  ตำบลแม่ข่า
จร. พระครูสุชัยพัฒนกิจ
วัดคยานุสิทธิ์  ตำบลแม่คะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยเวียงน้อย  ตำบลแม่คะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงยืน  ตำบลแม่คะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิต  ตำบลแม่คะ
จร. พระครูนิมิตธรรโมทัย (อุทัย)
วัดเหมืองแร่  ตำบลแม่คะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งทรายคำ  ตำบลแม่คะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งจำลอง  ตำบลแม่งอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมจริยาวาส  ตำบลแม่งอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุดอยแก้ว  ตำบลแม่งอน
จร. พระครูสังวรประภัศร์ (คำปัน ปภสฺสโร)
วัดสุคันธวารี  ตำบลแม่งอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยห้อม  ตำบลแม่งอน
จร. พระครูบริรักษ์ธรรมวิจิตร
วัดแม่งอน  ตำบลแม่งอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยเกษม  ตำบลแม่สูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดล้องอ้อ  ตำบลแม่สูน
จร. พระครูสุภัทรปุญญากร (ธนาพล)
วัดวิเวกการาม  ตำบลแม่สูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันดินแดง  ตำบลแม่สูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันปูเลย  ตำบลแม่สูน
จร. พระครูปัญญาธนาภิรัต (สุชาติ)
วัดหนองยาว  ตำบลแม่สูน
จร. พระครูวิจิตรกรรมโกศล
วัดเทพประสิทธิ์  ตำบลแม่สูน
จร. พระครูปัญญาพัฒนสิทธิ์ (เจริญ)
วัดแม่สูน  ตำบลแม่สูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธัมมิกาวาส  ตำบลโป่งน้ำร้อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปิตยาราม  ตำบลโป่งน้ำร้อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมธุราวาส  ตำบลโป่งน้ำร้อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวาฬุการาม  ตำบลโป่งน้ำร้อน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพร้าว

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งหลวง  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูปรีชาภิวัฒน์ (อภิชิต)
วัดบ้านหม้อ  ตำบลทุ่งหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าจี้  ตำบลทุ่งหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำดอกคำ  ตำบลน้ำแพร่
จร. พระครูวินิตโสตถิคุณ (สวัสดิ์)
วัดน้ำแพร่  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่างิ้ว  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเจ้าล้านทอง  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันขวาง  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปลามัน  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโล๊ะป่าตอง  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งน้อย  ตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดง  ตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโป่ง  ตำบลบ้านโป่ง
จร. พระครูศรีปริยัตยานุกิจ (สุรชัย ป.ธ.๖)
วัดป่าลัน  ตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหวาย  ตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าฮิ้น  ตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งงาม  ตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยใต้  ตำบลป่าตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นกอก  ตำบลป่าตุ้ม
จร. พระครูขันตยากรมานิต (มานิตย์ ขนฺติโก)
วัดต้นรุง  ตำบลป่าตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งกู่  ตำบลป่าตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งห้า  ตำบลป่าตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตุ้มดอน  ตำบลป่าตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตุ้มโห้ง  ตำบลป่าตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันคะมอก  ตำบลป่าตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันถนน  ตำบลป่าตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยกุ  ตำบลป่าตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้าวพญาผาบ  ตำบลป่าไหน่
จร. พระครูอมรสาธุวัตร (อินสม อินฺทปญฺโญ)
วัดบ้านเหล่า  ตำบลป่าไหน่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไหน่  ตำบลป่าไหน่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุขุนโก๋น  ตำบลป่าไหน่
จร. พระครูสารกิตติวิมล (กิตติชัย)
วัดม่วงคำ  ตำบลป่าไหน่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงถ้อย  ตำบลป่าไหน่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันกลาง  ตำบลป่าไหน่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันต๊ะผาบ  ตำบลป่าไหน่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันปอธง  ตำบลป่าไหน่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันยาว  ตำบลป่าไหน่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโล๊ะปูเลย  ตำบลป่าไหน่
จร. พระครูโกวิทธรรมาวุธ (คธา ธมฺมธีโร)
วัดขามสุ่มป่า  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามะเกี๋ยง  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อเต่า  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุกลางใจเมือง  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันทราย  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันปง  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองครก  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปิด  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยส้าน  ตำบลสันทราย
จร. พระครูอดุลสิทธิวัฒน์ (วิรัตน์ สิริวฑฺฒโน)
วัดสหกรณ์แปลงสอง  ตำบลเขื่อนผาก
จร. พระครูวิบูลปริยัติการ (สมศักดิ์ ป.ธ.๔)
วัดห้วยบง  ตำบลเขื่อนผาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขื่อนผาก  ตำบลเขื่อนผาก
จร. พระครูวิมลธรรมานุศาสน์ (สุนันท์ สุนนฺโท)
วัดกลางเวียง  ตำบลเวียง
จร. พระครูประสิทธิ์พุทธศาสน์ (กฤษฎา สิริวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดขามสุ่ม  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเสี้ยว  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองอ้อ  ตำบลเวียง
จร. พระครูโสภณกิตติญาณ
วัดแม่กอย  ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งบวกข้าว  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดู่  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสหธรรมิการาม  ตำบลแม่ปั๋ง
จร. พระครูพัฒนเขมคุณ
วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาแดง  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเจ้าตนหลวง  ตำบลแม่ปั๋ง
จร. พระครูวัชรสารวิสุทธิ์ (สมเพ็ชร์)
วัดม่อนหินไหล  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันกำแพง  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติสุข  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยงู  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยทราย  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ปั๋ง  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่แพง  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งบัวบาน  ตำบลแม่ปั๋ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านล้อง  ตำบลแม่แวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแขม  ตำบลแม่แวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวไชยมงคล  ตำบลแม่แวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่พวก  ตำบลแม่แวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่เหียะ  ตำบลแม่แวน
จร. พระครูศุภชัยธัช (ฉัตรชัย กมฺมสุโก)
วัดแม่แวน  ตำบลแม่แวน
จร. พระครูวชิรปัญญาวิมล (สมบัติ จิตฺตปญฺโญ)
วัดดงมะไฟ  ตำบลโหล่งขอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งแดง  ตำบลโหล่งขอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหลวง  ตำบลโหล่งขอด
จร. พระครูวรวรรณวิวัฒน์ (นพบุรี มหาวณฺโณ ,ดร.)
วัดประตูโขง  ตำบลโหล่งขอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าห้า  ตำบลโหล่งขอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุดอยเวียง  ตำบลโหล่งขอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมหาโพธิ์  ตำบลโหล่งขอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันนาเม็ง  ตำบลโหล่งขอด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสะเมิง

วัด เจ้าอาวาส
วัดศรีรัตนวาฏคีรี  ตำบลบ่อแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยั้งเมิน  ตำบลยั้งเมิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดอนมูล  ตำบลยั้งเมิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอังคาย  ตำบลยั้งเมิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นตัน  ตำบลสะเมิงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นลาน  ตำบลสะเมิงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งล้อม  ตำบลสะเมิงเหนือ
จร. พระครูเทพวรธรรม (ดี เทวธมฺโม)
วัดบ้านป้อก  ตำบลสะเมิงเหนือ
จร. พระครูโกวิทชาครธรรม (ธีรศักดิ์ ชาคโร)
วัดศาลาโป่งกวาว  ตำบลสะเมิงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่เลย  ตำบลสะเมิงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่แพะ  ตำบลสะเมิงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งปะ  ตำบลสะเมิงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกองขากน้อย  ตำบลสะเมิงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกองขากหลวง  ตำบลสะเมิงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายมูล  ตำบลสะเมิงใต้
จร. พระครูโสรัจพัฒนคุณ (เสงี่ยม จิรวฒฺฑโณ)
วัดท่าศาลา  ตำบลสะเมิงใต้
จร. พระครูสุภัทรปราโมทย์ (ปราโมทย์)
วัดน้ำริน  ตำบลสะเมิงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ากล้วย  ตำบลสะเมิงใต้
จร. พระครูชัยธรรมานันท์ (ธรรมชัย)
วัดสะเมิง  ตำบลสะเมิงใต้
จร. พระครูธีรธรรมพิสุทธิ์ (เสาร์คำ ธีรธมฺโม)
วัดแม่สาบเหนือ  ตำบลสะเมิงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่สาบใต้  ตำบลสะเมิงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนทอง  ตำบลสะเมิงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดงาแมง  ตำบลแม่สาบ
จร. พระครูสุวัฒน์วรธรรม (เจริญ ฐานวโร)
วัดงิ้วเฒ่า  ตำบลแม่สาบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นผึ้ง  ตำบลแม่สาบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งยาว  ตำบลแม่สาบ
จร. พระครูสุจิตชัยภัทร (สุภัทรชัย)
วัดปางเติม  ตำบลแม่สาบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรุ่งอรุณ  ตำบลแม่สาบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหาดส้มป่อย  ตำบลแม่สาบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมลอง  ตำบลแม่สาบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ขาน  ตำบลแม่สาบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ตุงติง  ตำบลแม่สาบ
จร. พระครูชาคริยานุรักษ์ (ถนอม ชาคโร)

 

อำเภอสันกำแพง

วัด เจ้าอาวาส
วัดต้นผึ้ง  ตำบลต้นเปา
จร. พระครูสุคนธ์คุณธาดา (วิฑูรย์ คนฺธวํโส)
วัดต้นเปา  ตำบลต้นเปา
จร. พระครูถิรธรรมวัชร์ (วัชระพล)
วัดบวกเป็ด  ตำบลต้นเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อสร้าง  ตำบลต้นเปา
จร. พระครูรัตนานุวัตร (แก้ว รตนโต)
วัดพระป้าน  ตำบลต้นเปา
จร. พระครูสิทธิวโรทัย (อุเทนะ อุเทโน)
วัดสันป่าค่า  ตำบลต้นเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าแดง  ตำบลต้นเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันมะฮกฟ้า  ตำบลต้นเปา
จร. พระครูสุตปัญญาวิทิต ป.ธ.๓
วัดหนองโค้ง  ตำบลต้นเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยชนะมงคล  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนมูล  ตำบลทรายมูล
จร. พระครูสุนทรธรรมวิจิตร (บุญเรือง ป.ธ.๓)
วัดทรายมูล  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันก้างปลา  ตำบลทรายมูล
จร. พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
วัดสันโค้ง  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกอสะเลียม  ตำบลบวกค้าง
จร. พระครูพิศาลบุญโญปถัมภ์ (บุญช่วย)
วัดช่างเพี้ยน  ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำล้อม  ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวกค้าง  ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อหิน  ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านลื้อ  ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโป่ง  ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตาล  ตำบลบวกค้าง
จร. พระครูถิรบุญวัฒน์ (มงคล ฐิตมงฺคโล)
วัดย่าพาย  ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้องกองข้าว  ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้อยพร้อม  ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันขะยอม  ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำจำ  ตำบลร้องวัวแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงม้าเหนือ  ตำบลร้องวัวแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงม้าใต้  ตำบลร้องวัวแดง
จร. พระครูอดุลญาณประยุต (จันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน)
วัดม่วงเขียว  ตำบลร้องวัวแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้องวัวแดง  ตำบลร้องวัวแดง
จร. พระครูวิมลญาณประยุต (บุญชู ปญฺญาปชฺโชโต ,ดร.)
วัดลังการ์  ตำบลร้องวัวแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังธาร  ตำบลร้องวัวแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านมอญ  ตำบลสันกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันกลางเหนือ  ตำบลสันกลาง
จร. พระครูสุนทรกิจจาภิรม (ศราวุธ)
วัดสันกลางใต้  ตำบลสันกลาง
จร. พระครูวิมลจันทวงศ์ (สมชาติ)
วัดสีมาราม  ตำบลสันกลาง
จร. พระครูวิสิฐธรรมากร (วิบาล)
วัดคำซาว  ตำบลสันกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทรวิโรจน์  ตำบลสันกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านน้อย  ตำบลสันกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเห็ว  ตำบลสันกำแพง
จร. พระครูปิยวัณณากร (สันติสุข ปิยวณฺโณ)
วัดป่าแดง  ตำบลสันกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขาม  ตำบลสันกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสันกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันกำแพง  ตำบลสันกำแพง
จร. พระครูวินิจสุภาจาร (ชัยวรรณ สุภาจาโร)
วัดสันติวนาราม  ตำบลสันกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันใต้  ตำบลสันกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยซิว  ตำบลห้วยทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งต้อม  ตำบลห้วยทราย
จร. พระครูปิยธรรมทัต (ทองอินทร์ ปิยธมฺโม)
วัดป่าตึง  ตำบลห้วยทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดล้านทอง  ตำบลห้วยทราย
จร. พระครูสุวรรณภัทรรังษี (ประพัฒน์)
วัดสันข้าวแคบกลาง  ตำบลห้วยทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแสะ  ตำบลห้วยทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ตาด  ตำบลห้วยทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทะธรรมรังษี  ตำบลออนใต้
จร. พระครูโสภิตทัศนียคุณ (โสภณต์)
วัดบ้านโห้ง  ตำบลออนใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตึง  ตำบลออนใต้
จร. พระครูวิสุทธิเขมรัต (เกษม)
วัดป่าห้า  ตำบลออนใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแงะ  ตำบลออนใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีออนใต้  ตำบลออนใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรุณโชติการาม  ตำบลออนใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงแสน  ตำบลออนใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ผาแหน  ตำบลออนใต้
จร. พระครูสันติธาดา (ณัฐศักดิ์)
วัดกฤษณา  ตำบลแช่ช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทรังษีบุญญาราม  ตำบลแช่ช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงขี้เหล็ก  ตำบลแช่ช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนปีน  ตำบลแช่ช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเปา  ตำบลแช่ช้าง
จร. พระครูสันติรัตนากร (สมประสงค์)
วัดแช่ช้าง  ตำบลแช่ช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงป่าเอื้อง  ตำบลแม่ปูคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสักน้อย  ตำบลแม่ปูคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปูคาเหนือ  ตำบลแม่ปูคา
จร. พระครูประภัสสรนิรันดร์ (นิรันดร์ ปภสฺสโร)
วัดปูคาใต้  ตำบลแม่ปูคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันมะแปป  ตำบลแม่ปูคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิริมงคล  ตำบลแม่ปูคา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสันทราย

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอยแท่นพระผาหลวง  ตำบลป่าไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเหมือด  ตำบลป่าไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแดด  ตำบลป่าไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลป่าไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองอุโบสถ  ตำบลป่าไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต่าคำ  ตำบลป่าไผ่
จร. พระครูสุนทรญาณรังษี (สุรินทร์ วชิรญาณโณ)
วัดเมืองขอน  ตำบลป่าไผ่
จร. พระครูสถาพรพิพัฒน์ (ประชัน)
วัดแม่แก้ดน้อย  ตำบลป่าไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันคะยอม  ตำบลสันทรายน้อย
จร. พระครูสถิตธุราทร (ประหยัด ฐานธมฺโม)
วัดสันทรายมูล  ตำบลสันทรายน้อย
จร. พระครูพิพัฒน์ศีลสังวร (สังวร สํวโร)
วัดแม่ย่อย  ตำบลสันทรายน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดข้าวแท่นน้อย  ตำบลสันทรายหลวง
จร. พระอธิการสุพรรณโชติ สนฺตมโน
วัดข้าวแท่นหลวง  ตำบลสันทรายหลวง
จร. พระครูโกศลธรรมวิจัย (สุวรรณ ธมฺมวิจาโร)
วัดบ้านท่อ  ตำบลสันทรายหลวง
จร. พระครูปิยสีลานุรักษ์ (วิชาญ รกฺจิตสีโล)
วัดป่าลาน  ตำบลสันทรายหลวง
จร. พระครูพิมลสุตากร (บุญธรรม ธมฺมสิริ ป.ธ.๔)
วัดสันทรายหลวง  ตำบลสันทรายหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคอกหมูป่า  ตำบลสันนาเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ากล้วยท่ากุญชร  ตำบลสันนาเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้องสัก  ตำบลสันนาเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันนาเม็ง  ตำบลสันนาเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันหลวง  ตำบลสันนาเม็ง
จร. พระครูสังวรเขมกิจ (เกษม)
วัดหลักพัน  ตำบลสันนาเม็ง
จร. พระครูมนูญพัฒนโกวิท (สว่าง)
จร. พระครูมนูญพัฒนโกวิท (สว่าง)
วัดแม่กวง  ตำบลสันนาเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นสาร  ตำบลสันป่าเปา
จร. พระณัฏฐภูมรินท์ เอกวณฺณสิริ
วัดพยากน้อย  ตำบลสันป่าเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันต้นเปา  ตำบลสันป่าเปา
จร. พระครูโสภณจริยาภิรัต (ประพันธ์ อตฺตทนฺโต)
วัดสันป่าค่าง  ตำบลสันป่าเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าทุ่ม  ตำบลสันพระเนตร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันพระเนตร  ตำบลสันพระเนตร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันศรี  ตำบลสันพระเนตร
จร. พระครูวินัยสารโสภิต (ดวงจันทร์ กนฺตสาโร)
วัดแม่คาว  ตำบลสันพระเนตร
จร. พระครูวิบูลศีลาภินันท์ (เสริมสุข)
วัดต้นจันทน์  ตำบลหนองจ๊อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเกวียน  ตำบลหนองจ๊อม
จร. พระครูประภากรกิจโกศล (อื่นคำ)
วัดนางเหลียว  ตำบลหนองจ๊อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฟ้ามุ่ย  ตำบลหนองจ๊อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลเศรษฐี  ตำบลหนองจ๊อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีทรายมูล  ตำบลหนองจ๊อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าสัก  ตำบลหนองจ๊อม
จร. พระครูโสภิตศีลคุณ (นิรันดร์)
วัดหนองไคร้หลวง  ตำบลหนองจ๊อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่แก้ดหลวง  ตำบลหนองจ๊อม
จร. พระครูวิริยกิจพิศาล (วีรพันธ์)
วัดทุ่งป่าเก็ด  ตำบลหนองหาร
จร. พระครูไพศาลสุตากร (ชัน จกฺกวโร ป.ธ.๓)
วัดทุ่งหมื่นน้อย  ตำบลหนองหาร
จร. พระครูจันทสรการ (ชาญณรงค์ จนฺทสโร)
วัดป่าบง  ตำบลหนองหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิเวกวนาราม  ตำบลหนองหาร
จร. พระครูศรีปัญญาวุธ (กุลวุฒิ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๖)
วัดสิริมงคลบุญญาราม  ตำบลหนองหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเกี๋ยง  ตำบลหนองหาร
จร. พระครูสุธรรมานุสิฐ (วิชัย วณฺณเมธี)
วัดแม่เตาไห  ตำบลหนองหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่โจ้  ตำบลหนองหาร
รก.จร. พระครูปลัด ลอง ญาณวโร
วัดทุ่งข้าวตอก  ตำบลหนองแหย่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวกเปา  ตำบลหนองแหย่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดงเจริญชัย  ตำบลหนองแหย่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาทตีนนก  ตำบลหนองแหย่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้องเม็ง  ตำบลหนองแหย่ง
จร. พระครูโกวิทธรรมโสภณ
วัดหนองบัวเธียรสิริ  ตำบลหนองแหย่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแหย่ง  ตำบลหนองแหย่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ชลประทาน  ตำบลหนองแหย่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขัวสูง  ตำบลเมืองเล็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองก้นครุ  ตำบลเมืองเล็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวฝาย  ตำบลเมืองเล็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองวะ  ตำบลเมืองเล็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองเล็น  ตำบลเมืองเล็น
จร. พระครูสถิตวิริยาภรณ์ (ประทีป ฐิตวิริโย)
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ  ตำบลแม่แฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโป่ง  ตำบลแม่แฝก
จร. พระครูวิสุทธิศีลโสภณ (สุวิน ชีวสุทฺโธ)
วัดพระธาตุจอมกิตติ  ตำบลแม่แฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร่มหลวง  ตำบลแม่แฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีงาม  ตำบลแม่แฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีทรายมูล  ตำบลแม่แฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสหกรณ์นิคมหัวงาน  ตำบลแม่แฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะจับ  ตำบลแม่แฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแสะ  ตำบลแม่แฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยแก้ว  ตำบลแม่แฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขัวมุง  ตำบลแม่แฝกใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังขุมเงิน  ตำบลแม่แฝกใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบแฝก  ตำบลแม่แฝกใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจดีย์แม่ครัว  ตำบลแม่แฝกใหม่
จร. พระครูสถิตเจติยารักษ์
วัดแม่แฝก  ตำบลแม่แฝกใหม่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสันป่าตอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนชัย  ตำบลท่าวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นแหนหลวง  ตำบลท่าวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าวังพร้าว  ตำบลท่าวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคล  ตำบลท่าวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัตนาราม  ตำบลท่าวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันควงคำ  ตำบลท่าวังพร้าว
จร. พระครูสาทรวีรกิจ (วีรชาติ)
วัดกลางทุ่ง  ตำบลทุ่งต้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดก่อเก๊า  ตำบลทุ่งต้อม
จร. พระครูสุวรรณปัญญาโสภิต (คำปัน สิริปญฺโญ)
วัดช่างกระดาษ  ตำบลทุ่งต้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญนาค  ตำบลทุ่งต้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าลาน  ตำบลทุ่งต้อม
จร. พระครูมานิตรัตนคุณ (อนันต์)
วัดรัตนาราม  ตำบลทุ่งต้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอรุณ  ตำบลทุ่งต้อม
จร. พระครูอรุณพัฒนโกศล (มานิตย์)
วัดสบหาร  ตำบลทุ่งต้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุพรรณรังษี  ตำบลทุ่งต้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแก้ว  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลาดแก้ว  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าจำปี  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสา  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเกี๋ยง  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปราสาท  ตำบลทุ่งสะโตก
จร. พระครูเกษมจริยาภิวัฒน์ (จำเริญ)
วัดป่าชี  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไม้แดง  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพนัง  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้องส้มป่อย  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลทุ่งสะโตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวริน  ตำบลทุ่งสะโตก
จร. พระครูวิวิธประชานุกูล (ธนวรรธน์)
วัดจอมแจ้ง  ตำบลน้ำบ่อหลวง
จร. พระครูสมุห์ อานนท์ ปญฺญาปโชโต
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม  ตำบลน้ำบ่อหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำบ่อหลวง  ตำบลน้ำบ่อหลวง
จร. พระครูธรรมาภิรม (อินถา วรธมฺโม)
วัดป่าตึงโรงวัว  ตำบลน้ำบ่อหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุดม  ตำบลน้ำบ่อหลวง
จร. พระครูพิพัฒน์อุดมคุณ (สายคำ)
วัดหนองหวาย  ตำบลน้ำบ่อหลวง
จร. พระครูสิทธิพัฒนโกศล (สายหนุน อิทฺธิภิญฺโญ)
วัดห้วยโท้ง  ตำบลน้ำบ่อหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโรงวัว  ตำบลน้ำบ่อหลวง
จร. พระครูสิริวุฒิกร ป.ธ.๕
วัดใหม่หัวฝาย  ตำบลน้ำบ่อหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นกอก  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้องฝาย  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ากาน  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปวงสนุก  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสัก  ตำบลบ้านกลาง
จร. พระครูวิจารณ์พัฒนกิจ (บญเลิศ)
วัดพระเจ้าทองทิพย์  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้องธาร  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีนวรัฐ  ตำบลบ้านกลาง
จร. พระครูถาวรนพรัฐ (สุเทพ)
วัดสันห่าว  ตำบลบ้านกลาง
จร. พระครูประภัศร์พุทธิคุณ (สนิท)
วัดสามหลัง  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลบ้านกลาง
จร. พระครูเวฬุวนาภิรัต (พนมพร)
วัดกิ่วแลน้อย  ตำบลบ้านแม
จร. พระครูโอภาสวรกิตติ์ (พรชัย)
วัดต้นงิ้ว  ตำบลบ้านแม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโป่ง  ตำบลบ้านแม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมชัย  ตำบลบ้านแม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดง  ตำบลบ้านแม
จร. พระครูพิพัฒนกิจโกศล (เจริญ)
วัดบ้านสัน  ตำบลบ้านแม
จร. พระครูกัลยาณกิตติรัต (สัมพันธ์ กลฺยาณธมฺโม)
วัดบ้านเปียง  ตำบลบ้านแม
จร. พระครูอุเทนปัญญารังษี (ภานุพงศ์)
วัดร้องขุ้ม  ตำบลบ้านแม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหางดง  ตำบลบ้านแม
จร. พระครูประภัศร์ปัญญากร (สุริยนต์)
วัดข่วงมื่น  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควรนิมิตร  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นแก้ว  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งตูม  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งปุย  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าจู้  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาทยั้งหวีด  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคล  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขามหลวง  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันคะยอม  ตำบลมะขามหลวง
จร. พระครูโชติธรรมบัณฑิต (อัมพร ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
วัดหนองอึ่ง  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุโบสถ  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงสว่าง  ตำบลมะขามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่างิ้ว  ตำบลมะขุนหวาน
จร. พระครูภัทรญาณวิโรจน์ (ศิวภัช ภทฺรญาโณ ป.ธ.๓)
วัดป่าซาง  ตำบลมะขุนหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเจ้าสององค์  ตำบลมะขุนหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงพี่น้อง  ตำบลมะขุนหวาน
จร. พระครูสุทธิชัยธัช (ธงชัย วิสุทธิญาโณ)
วัดมะขุนหวาน  ตำบลมะขุนหวาน
จร. พระครูวิจิตรสุตาภรณ์ (จรัญ จิตฺตสํวโร ป.ธ.๔)
วัดส้มป่อย  ตำบลมะขุนหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันทรายมูล  ตำบลมะขุนหวาน
จร. พระครูวีรปุณณเขต (สมเพ็ญ)
วัดหนองเต่าคำ  ตำบลมะขุนหวาน
จร. พระครูไพบูลย์ธีรพงษ์ (ธีรพงษ์)
วัดกิ่วแลหลวง  ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่คำ  ตำบลยุหว่า
จร. พระปลัด อาทิตย์ อิทฺธิโชโต
วัดต้นผึ้ง  ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นโชค  ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกลาง  ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะกับตอง  ตำบลยุหว่า
จร. พระครูวิสาลธรรมานุยุต (นวล)
วัดร้องสร้าน  ตำบลยุหว่า
จร. พระครูสุตภัทรกิตติ์ (ณัชภพ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดศรีปันเงิน  ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเกิด  ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าตอง  ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปึ๋ง  ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพันเงิน  ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุเม็ง  ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคันธาราม  ตำบลสันกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุปผาราม  ตำบลสันกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาททุ่งอ้อ  ตำบลสันกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยส้ม  ตำบลสันกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุโบสถ  ตำบลสันกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกอโชค  ตำบลแม่ก๊า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายมูล  ตำบลแม่ก๊า
จร. พระครูสังวรศีลาภิรักษ์ (ถนอม)
วัดบ่อก๊าง  ตำบลแม่ก๊า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้องขุด  ตำบลแม่ก๊า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันกาวาฬ  ตำบลแม่ก๊า
จร. พระครูสังวรสีลพิพัฒน์
วัดสันคอกช้าง  ตำบลแม่ก๊า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองครอบ  ตำบลแม่ก๊า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแขม  ตำบลแม่ก๊า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทวิชัย  ตำบลแม่ก๊า
จร. พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์)
วัดแม่ก๊า  ตำบลแม่ก๊า
จร. พระครูวรกิจจาภรณ์ (สวัสดิ์ ญาณวโร)
วัดโรงวัว  ตำบลแม่ก๊า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสารภี

วัด เจ้าอาวาส
วัดขัวมุง  ตำบลขัวมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากเหมือง  ตำบลขัวมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเดื่อ  ตำบลขัวมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมูลเรือง  ตำบลขัวมุง
จร. พระครูปราโมทย์วุฒิกร (บรรเทิง ญาณวุฒฺโฒ)
วัดหัวดง  ตำบลขัวมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทุมพราราม  ตำบลขัวมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไร่ดงพุทธาราม  ตำบลขัวมุง
จร. พระครูวิรุฬห์ศีลนิวิฐ (ธีรศักดิ์)
วัดท่าต้นกวาว  ตำบลชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งขี้เสือ  ตำบลชมภู
จร. พระครูพิพัฒน์ปริยัตยาภรณ์ (อภิวัฒน์ กนฺตสีโล ป.ธ.๔)
วัดบุบผาราม  ตำบลชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเป้า  ตำบลชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพญาชมภู  ตำบลชมภู
จร. พระครูพิทักษ์วีรคุณ (วิเชียร)
วัดศรีดอนมูล  ตำบลชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองป่าแสะ  ตำบลชมภู
จร. พระครูประภัศร์ศุภกิจ (วัลลภ)
วัดแม่สะลาบ  ตำบลชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแก้ว  ตำบลดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตำหนัก  ตำบลดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำโจ้  ตำบลดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันกลาง  ตำบลดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันต้นกอก  ตำบลดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันดอนมูล  ตำบลท่ากว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ธรรมชัยญาราม  ตำบลท่ากว้าง
จร. พระครูชาคริยานุวัตร (ศรชัย)
วัดช้างค้ำ  ตำบลท่าวังตาล
จร. พระครูสถิตวีรวัตร (วีรเดช)
วัดบวกครกเหนือ  ตำบลท่าวังตาล
จร. พระครูประภัสสรการ (บวร)
วัดบวกครกใต้  ตำบลท่าวังตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกลาง  ตำบลท่าวังตาล
จร. พระครูโกวิทวิหารการ
วัดป่ากล้วย  ตำบลท่าวังตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่างิ้ว  ตำบลท่าวังตาล
จร. พระปลัด ปิย ธมฺมวโร
วัดป่าเปอะ  ตำบลท่าวังตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจดีย์เหลี่ยม  ตำบลท่าวังตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบงหลวง  ตำบลป่าบง
จร. พระครูสังวรสีลานุรักษ์ (อนุรักษ์)
วัดร้องดอนชัย  ตำบลป่าบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีคำชมภู  ตำบลป่าบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุพรรณ  ตำบลป่าบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพาราม  ตำบลป่าบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยสถาน  ตำบลป่าบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่เสือ  ตำบลยางเนิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นเหียว  ตำบลยางเนิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระนอนป่าเก็ดถี่  ตำบลยางเนิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธาราม  ตำบลยางเนิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลยางเนิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนหลวง  ตำบลยางเนิ้ง
จร. พระใบฎีกา ปรีชา มุนิวํโส
วัดต้นผึ้ง  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุปผาราม  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากคลอง  ตำบลสันทราย
จร. เจ้าอธิการพงษ์มิตร วิสุทฺธสีโล
วัดป่าสา  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมวนาราม  ตำบลสันทราย
จร. พระครูโชติพรหมวิหาร (ทองใบ)
วัดศรีดอนชัย  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันทราย  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแบน  ตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกองทราย  ตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกอประจำโฮง  ตำบลสารภี
จร. พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์ กิตฺติธมฺโม)
วัดช่างเคิ่ง  ตำบลสารภี
จร. พระครูปริยัติกิจมงคล (มงคล ป.ธ.๔)
วัดต้นผึ้ง  ตำบลสารภี
จร. พระครูปลัด จิรวัฒน์ กิตฺติโสภโณ
วัดปากกอง  ตำบลสารภี
จร. พระครูถาวรสาธุวัตร (คำจันทร์)
วัดมงคลวนาราม  ตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสารภี  ตำบลสารภี
จร. พระครูสาทรกิจโกศล (ชาญ ชวนปญฺโญ)
วัดฮ่องกอก  ตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนจืน  ตำบลหนองผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแคโยง  ตำบลหนองผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผางยอย  ตำบลหนองผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระนอนหนองผึ้ง  ตำบลหนองผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันคือ  ตำบลหนองผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุโบสถ  ตำบลหนองผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงแสน  ตำบลหนองผึ้ง
จร. พระครูโสภิตวีรานุวัตร (วีระพันธ์ ญานวิโร)
วัดกู่แดง  ตำบลหนองแฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสี่แจ่ง  ตำบลหนองแฝก
จร. พระครูวรคุณารักษ์ (ดวงดี)
วัดหนองแฝก  ตำบลหนองแฝก
จร. พระครูสุจิตบุญญาภรณ์ (บุญชุม จิตฺตสุโภ)
วัดหวลการณ์  ตำบลหนองแฝก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นยางหลวง  ตำบลไชยสถาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นโชคหลวง  ตำบลไชยสถาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนันทาราม  ตำบลไชยสถาน
จร. พระปลัด วีระคุณ พฺรหฺมญาโณ
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลไชยสถาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสองเมือง  ตำบลไชยสถาน
จร. พระครูสิทธิภาวนานุศาสก์ (ศุภชัย สิริญาโณ)
วัดอุโบสถ  ตำบลไชยสถาน
จร. พระครูประจักษ์สังวรคุณ (ณรงค์)
วัดเชียงขาง  ตำบลไชยสถาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิมงคล  ตำบลไชยสถาน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหางดง

วัด เจ้าอาวาส
วัดขุนคง  ตำบลขุนคง
จร. พระครูสุสีลานุรักษ์ (นิพันธ์ รกฺขิตสีโล)
วัดต้นแก้ว  ตำบลขุนคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถวาย  ตำบลขุนคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมประดิษฐ์สถาน  ตำบลขุนคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวงค์เมธา  ตำบลขุนคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวหลวง  ตำบลขุนคง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเดชดำรงค์  ตำบลขุนคง
จร. พระครูจารุวรรณพิพัฒน์
วัดจำปาลาว  ตำบลน้ำแพร่
จร. พระครูวิรัชปัญญากร (สิงห์คำ)
วัดดอยถ้ำ  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิลประภา  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลา  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุโบสถ  ตำบลน้ำแพร่
จร. พระครูประดิษฐ์ธีรคุณ (อดิศักดิ์)
วัดเขตคิชฌาราม  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวียงด้ง  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเอรัณฑวัน  ตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีเขต  ตำบลบ้านปง
จร. พระครูคีรีเขตสิทธิการ (สิทธิศักดิ์)
วัดทองศิริ  ตำบลบ้านปง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาเกษม  ตำบลบ้านปง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญวาส  ตำบลบ้านปง
จร. พระอาชวปรีชา อภิชวานนฺโท
วัดจอมทอง  ตำบลบ้านแหวน
จร. พระครูธีรกิจจารักษ์ (รักษ์)
วัดชัยวุฒิ  ตำบลบ้านแหวน
จร. พระครูชัยธรรมวุฒิ (ธงชัย)
วัดช่างคำ  ตำบลบ้านแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนมะไฟ  ตำบลบ้านแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนไฟ  ตำบลบ้านแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้าวบุญเรือง  ตำบลบ้านแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปู่ฮ่อ  ตำบลบ้านแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวรเวทย์วิสิฐ  ตำบลบ้านแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธิ์ทอง  ตำบลบ้านแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวเสือ  ตำบลบ้านแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพประสิทธิ์  ตำบลบ้านแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโขงขาว  ตำบลบ้านแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทราวาส  ตำบลสบแม่ข่า
จร. พระครูถาวรปุญญาภินันท์ (นิเวศน์ เตชปุญฺโญ)
วัดศรีวารีสถาน  ตำบลสบแม่ข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลสบแม่ข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยสถาน  ตำบลสบแม่ข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉิมพลีวัน  ตำบลสันผักหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยสถิต  ตำบลสันผักหวาน
จร. พระครูพิศาลชัยสถิต (กิตติศักดิ์)
วัดถาวรธรรม  ตำบลสันผักหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาสุการาม  ตำบลสันผักหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลัฏฐิวนาราม  ตำบลสันผักหวาน
จร. พระครูอุดมกิตยากร (ศรจันทร์ กิตฺติปญฺโญ)
วัดขุนเส  ตำบลหนองควาย
จร. พระครูวิสิฐธรรมจารี (จำเนียร)
วัดดอยเปา  ตำบลหนองควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตองกาย  ตำบลหนองควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาบุก  ตำบลหนองควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้อยจันทร์  ตำบลหนองควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวุฑฒิราษฎร์  ตำบลหนองควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสหัสสคุณ  ตำบลหนองควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทราวาส  ตำบลหนองควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิพิชิต  ตำบลหนองควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคันธรส  ตำบลหนองตอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่านาค  ตำบลหนองตอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคนิมิตร  ตำบลหนองตอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าลาน  ตำบลหนองตอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเจ้าเหลื้อม  ตำบลหนองตอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพฤกษาราม  ตำบลหนองตอง
จร. พระครูปัญญาภิมณฑ์ (บุญปั๋น ปญฺญาวโร)
วัดวาฬุการาม  ตำบลหนองตอง
จร. พระครูวรคุณสถิต (ทองดี คุณวโร)
วัดศรีลังกา  ตำบลหนองตอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตอง  ตำบลหนองตอง
จร. พระครูอาทรวิสุทธิคุณ (บุญตัน ปริสุทฺโธ)
วัดหนองบัว  ตำบลหนองตอง
จร. พระครูพิศิษฏ์ปทุมวัฒน์ (วงศกร)
วัดอินทราพิบูลย์  ตำบลหนองตอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเด่น  ตำบลหนองตอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพกุญชร  ตำบลหนองตอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลเกษม  ตำบลหนองแก๋ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดละโว้  ตำบลหนองแก๋ว
จร. พระครูวิทิตปัญญาคุณ (ถนอม ปัญญา)
วัดศรีสุพรรณ  ตำบลหนองแก๋ว
จร. พระครูปัญญาวัชราวุธ (สมเพชร ปญฺญาวโร)
วัดสอาดกุญชร  ตำบลหนองแก๋ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันทราย  ตำบลหนองแก๋ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญราษฎร์  ตำบลหนองแก๋ว
จร. พระครูประดิษฐ์พัฒนสาร (โยธิน ฐิตสาโร)
วัดกำแพงงาม  ตำบลหางดง
จร. พระครูรัตนธรรมพินิต (สิงห์แก้ว ธมฺมธีโร)
วัดดอยแก้ว  ตำบลหางดง
จร. พระครูสถิตปุญญาภินันท์ (สมพงษ์)
วัดทรายมูล  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้าวคำวัง  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประสาทธรรม  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณประดิษฐ์  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหางดง  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขันแก้ว  ตำบลหารแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งอ้อ  ตำบลหารแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีล้อม  ตำบลหารแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่าง  ตำบลหารแก้ว
จร. พระครูโสภณบุญโญภาส (บุญต่อ)
วัดอินทร์เทพ  ตำบลหารแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภออมก๋อย

วัด เจ้าอาวาส
วัดกู่พฤกษาราม  ตำบลม่อนจอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมหมอก  ตำบลม่อนจอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสถิตบุญวาส  ตำบลม่อนจอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะฐาน  ตำบลม่อนจอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหลวง  ตำบลยางเปียง
จร. พระครูโอภาสธรรมธารี (สุริยัน อาภาธโร)
วัดยางเปียง  ตำบลยางเปียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดวงดีศรัทธาราม  ตำบลอมก๋อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนทอง  ตำบลอมก๋อย
จร. พระครูสุนทรวิภาต (สมบูรณ์ ธมฺมนนฺโท)
วัดจอมแจ้ง  ตำบลแม่ตื่น
จร. พระครูวิรุฬห์ธรรมานันท์ (ทนงเดช จิตฺตสํวโร)
วัดดอยชัยมงคล  ตำบลแม่ตื่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคา  ตำบลแม่ตื่น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอฮอด

วัด เจ้าอาวาส
วัดอรัญญาวาส  ตำบลนาคอเรือ
จร. พระครูพิทักษ์อรัญคุณ (แดง)
วัดทุ่งสน  ตำบลบ่อสลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหลวง  ตำบลบ่อสลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อสลี  ตำบลบ่อสลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุกองลอย  ตำบลบ่อสลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกิ่วลม  ตำบลบ่อหลวง
จร. พระครูพิมลสุขวัฒน์ (สุธรรม)
วัดนาฟ่อน  ตำบลบ่อหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อพะแวน  ตำบลบ่อหลวง
จร. พระครูปริยัติธรรมพินิจ
วัดบ่อสะแง๋  ตำบลบ่อหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อหลวง  ตำบลบ่อหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านขุน  ตำบลบ่อหลวง
จร. พระวชิรกิจโสภณ (วิชาญ อิทฺธินาโค)
วัดป่าแม่สะนาม  ตำบลบ่อหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังกอง  ตำบลบ่อหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งโป่ง  ตำบลบ้านตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าขาม  ตำบลบ้านตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิมพิสารรังสรรค์  ตำบลบ้านตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลัฏฐิวัน  ตำบลบ้านตาล
จร. พระครูจันทกิจวิโรจน์ (ดวงศรี)
วัดหนองหลวง  ตำบลบ้านตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเด่นสารภี  ตำบลบ้านตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ยุย  ตำบลบ้านตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าข้าม  ตำบลหางดง
จร. พระครูพิศิษฏ์ปุญญาภิรักษ์ (เสาร์)
วัดบ้านโป่ง  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปัญญาวุธาราม  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมัคคาราม  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนวราราม  ตำบลหางดง
จร. พระครูรัตนวราภิรม (อินถา)
วัดวังลุง  ตำบลหางดง
จร. พระครูธรรมรสวิจิตร (พิชัย)
วัดศิลานิมิตร  ตำบลหางดง
จร. พระครูประยุตขันติคุณ (สีมา)
วัดหางดง  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทาราม  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ลอง  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโค้งงาม  ตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคัมภีราราม  ตำบลฮอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงดำ  ตำบลฮอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุเจดีย์น้อย  ตำบลฮอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว  ตำบลฮอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงฮอด  ตำบลฮอด
จร. พระครูพิสุทธิ์ศีลขันธ์ (นพดล)
วัดห้วยทราย  ตำบลฮอด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเชียงดาว

วัด เจ้าอาวาส
วัดกอนสุทธาวาส  ตำบลทุ่งข้าวพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนันติยาราม  ตำบลทุ่งข้าวพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัฐวนาราม  ตำบลทุ่งข้าวพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างมงคล  ตำบลทุ่งข้าวพวง
จร. พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ (กรกต)
วัดห้วยตีนตั่ง  ตำบลทุ่งข้าวพวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเป้า  ตำบลทุ่งข้าวพวง
จร. พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปัญญา ปิยธมฺโม)
วัดปางมะกง  ตำบลปิงโค้ง
จร. พระครูเกษมจริยานุกูล (กิตติชัย เขมจารี)
วัดปางเฟือง  ตำบลปิงโค้ง
จร. พระครูวิบูลกมลธรรม (กมล กมโล)
วัดสุวรรณคีรี  ตำบลปิงโค้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ป๋าม  ตำบลปิงโค้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจรูญวัฒนาราม  ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนศรีสะอาด  ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดับภัย  ตำบลเชียงดาว
จร. พระครูโสตถิกิจวิธาน (สวัสดิ์)
วัดถ้ำเชียงดาว  ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหลุก  ตำบลเชียงดาว
จร. พระอธิการนรินทร์ คมฺภีรปญฺโญ
วัดบุนนาค  ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแดง  ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงคำ  ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีทรายมูล  ตำบลเชียงดาว
จร. พระครูสุจิตเมธาภรณ์ (นวพล สุเมโธ)
วัดอัมพวัน  ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทาราม  ตำบลเชียงดาว
จร. พระครูบุรีตารกานุรักษ์ (บุญทา วชิรปาโล)
วัดอุตตาราม  ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญราษฎร์  ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่อีด  ตำบลเชียงดาว
จร. พระครูปลัด รัฐกร สนฺตจิตฺโต
วัดวังมะริว  ตำบลเมืองคอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่มงคลธรรม  ตำบลเมืองคอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางทุ่ง  ตำบลเมืองงาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลเมืองงาย
จร. พระครูโอภาสชัยวัฒน์ (อานนท์)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลเมืองงาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะอาดชัยศรี  ตำบลเมืองงาย
จร. พระครูสุตสิริชัยวิสุทธิ์ (เคน สนฺติกโร ป.ธ.๓)
วัดอัมพาราม  ตำบลเมืองงาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงมั่น  ตำบลเมืองงาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงยืน  ตำบลเมืองงาย
จร. พระครูสุนทรพิมลศีล (ทวี)
วัดนาหวาย  ตำบลเมืองนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงคำ  ตำบลเมืองนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยไส้  ตำบลเมืองนะ
จร. พระครูโอภาสศีลวิบูลย์
วัดเวฬุวัน  ตำบลเมืองนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโละป่าหาญ  ตำบลเมืองนะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมคีรี  ตำบลแม่นะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเตาปูน  ตำบลแม่นะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางมะโอ  ตำบลแม่นะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระนอนสบคาบ  ตำบลแม่นะ
จร. พระครูโกศลสังฆพิทักษ์ (มนตรี ญาณเมธี)
วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ตำบลแม่นะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดอนชัย  ตำบลแม่นะ
จร. พระครูวิศาลบุญโญภาส (บุญ อธิปญฺโญ)
วัดศรีอุ่นเมือง  ตำบลแม่นะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล  ตำบลแม่นะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลแม่นะ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร  ตำบลพระสิงห์
จล. พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ)
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร  ตำบลสุเทพ
จล. พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.๗)
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  ตำบลช้างเผือก
จล. พระเทพปริยัติ (สะอาด ขนฺติโก ป.ธ.๗)
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง  ตำบลสุเทพ
จล. พระธรรมวชิรโกศล (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดสวนดอก พระอารามหลวง  ตำบลสุเทพ
จล. พระราชรัชมุนี (นิมิต สิขรสุวณฺโณ ป.ธ.๙)
วัดชัยมงคล  ตำบลช้างคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่างฆ้อง  ตำบลช้างคลาน
จร. พระครูประกาศชินธรรม (ดุสิต ชินปุตฺโต)
วัดบุพพาราม  ตำบลช้างคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันตอง  ตำบลช้างคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาวัน  ตำบลช้างคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลอยเคราะห์  ตำบลช้างคลาน
จร. พระครูสุวิมลธรรมรักษ์
วัดศรีดอนไชย  ตำบลช้างคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวฝาย  ตำบลช้างคลาน
จร. พระครูมนูญธรรมศาสก์ (พุทธกร ทินฺนญาโณ)
วัดอุปคุต  ตำบลช้างคลาน
จร. พระครูพัทธนาธิมุต (ประพันธ์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดชมพู  ตำบลช้างม่อย
จร. พระครูพิพัฒน์สมาจาร (มานัส ธมฺมวุฑฺโฒ)
วัดชัยศรีภูมิ  ตำบลช้างม่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแพ่ง  ตำบลช้างม่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคำ  ตำบลช้างม่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอู่ทรายคำ  ตำบลช้างม่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชตวัน  ตำบลช้างม่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนฝาง  ตำบลช้างม่อย
จร. พระมหาดุลภาร ญาณสมฺปนฺโน ป.ธ.๕
วัดข่วงสิงห์  ตำบลช้างเผือก
จร. พระครูพิศิษฏ์พิพิธการ (บุญปั๋น ปญฺญาธโร)
วัดช่างเคี่ยน  ตำบลช้างเผือก
จร. พระครูสมุห์ พอใจ ฉนฺทโก
วัดแม่หยวก  ตำบลช้างเผือก
จร. พระครูสมุห์ อภิสิทธิ์ อิสิญาโณ
วัดโชติกุลสุวรรณาราม  ตำบลช้างเผือก
จร. พระครูสังฆรักษ์ ณัฐฐ์ฐิภัทร ณฏฺฐกาโร
วัดดอนจั่น  ตำบลท่าศาลา
จร. พระประชานาถมุนี วิ. (อานันท์ อานนฺโท)
วัดบวกครกหลวง  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบัวเงิน  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านท่อ  ตำบลป่าตัน
จร. พระครูอาทรสังวรคุณ
วัดป่าตัน  ตำบลป่าตัน
จร. พระครูสุจิตวรญาณ
วัดเมืองลัง  ตำบลป่าตัน
จร. พระครูผาสุกศุภการ
วัดดอนชัย  ตำบลป่าแดด
จร. พระอธิการวุฒิพงษ์ วุฒิญาโณ
วัดต้นตาลโตน  ตำบลป่าแดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าใหม่อิ  ตำบลป่าแดด
จร. พระครูศรีวุฒิคุณ (ไพศาล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๖)
วัดป่าพร้าวนอก  ตำบลป่าแดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแดด  ตำบลป่าแดด
จร. พระครูปลัดนันทวัฒน์ (พยุงศักดิ์ ธีรธมฺโม)
วัดวังสิงห์คำ  ตำบลป่าแดด
จร. พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)
วัดเกาะกลาง  ตำบลป่าแดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่างแต้ม  ตำบลพระสิงห์
จร. พระครูวิบูลกิตติรักษ์ (สายัณห์ ยสปาโล)
วัดทรายมูลพม่า  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายมูลเมือง  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผ้าขาว  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเจ้าเม็งราย  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพวกหงส์  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพวกแต้ม  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันอ้น  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันเตา  ตำบลพระสิงห์
จร. พระครูบุญยากรวิโรจน์
วัดพันแหวน  ตำบลพระสิงห์
จร. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล ป.ธ.๕ ,ดร.)
วัดฟ่อนสร้อย  ตำบลพระสิงห์
จร. พระครูเมธาธรรมประยุต
วัดศรีเกิด  ตำบลพระสิงห์
จร. พระครูสุนทรขันติรัต (คำนึง ขนฺติพโล)
วัดสระปทุม  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมื่นตูม  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมื่นเงินกอง  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจ็ดลิน  ตำบลพระสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมธัง  ตำบลพระสิงห์
จร. พระครูสิทธิวรคุณ (ดวงทิพย์ สิริภทฺโท)
วัดขะจาว  ตำบลฟ้าฮ่าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ากระดาษ  ตำบลฟ้าฮ่าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฟ้าฮ่าม  ตำบลฟ้าฮ่าม
จร. พระครูปรีชานิภากร (ปัญญา)
วัดลังกา  ตำบลฟ้าฮ่าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันทรายต้นกอก  ตำบลฟ้าฮ่าม
จร. พระครูโกศลปริยัติคุณ (เฉลิมพล สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดกู่คำ  ตำบลวัดเกตุ
จร. พระครูสุวรรณเจติยคุณ (ประเสริฐ)
วัดท่าสะต๋อย  ตำบลวัดเกตุ
จร. พระมหาเกษม เขมาภินนฺโท ป.ธ.๗
วัดศรีโขง  ตำบลวัดเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าข่อย  ตำบลวัดเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกตการาม  ตำบลวัดเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชตุพน  ตำบลวัดเกตุ
จร. พระมหาวิเศษ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.
วัดเมืองกาย  ตำบลวัดเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่เต้า  ตำบลศรีภูมิ
จร. พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ศรศักดิ์ จนฺทรํสี)
วัดควรค่าม้า  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยพระเกียรติ  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดวงดี  ตำบลศรีภูมิ
จร. พระครูสุนทรพัฒนการ (อาทิตย์ อภิวฒฺฑโณ)
วัดดอกคำ  ตำบลศรีภูมิ
จร. พระครูวิภาตปัญญาคุณ (ประทวน)
วัดดอกเอื้อง  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดับภัย  ตำบลศรีภูมิ
จร. พระครูโอภาสปัญญาคม (ทวี ปริชาโน)
วัดทุงยู  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านปิง  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปราสาท  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป้านปิง  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพร้าวใน  ตำบลศรีภูมิ
จร. พระครูอรุณสีโลภาส (ทิพย์)
วัดป่าเป้า  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาบ่อง  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระครู  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชมณเฑียร  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดล่ามช้าง  ตำบลศรีภูมิ
จร. พระครูปลัด อานนท์ วิสุทฺโธ
วัดสำเภา  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหม้อคำตวง  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมื่นล้าน  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทขิน  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุโมงค์  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงมั่น  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงยืน  ตำบลศรีภูมิ
จร. พระครูสิริญาณวัชร์ (วิตัน วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
วัดแสนเมืองมาหลวง  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโลกโมฬี  ตำบลศรีภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าหลุก  ตำบลสันผีเสื้อ
จร. พระครูปลัด ธรรมาภิวัฒน์ อภิญาณสํวโร
วัดท่าเดื่อ  ตำบลสันผีเสื้อ
จร. พระสมุห์ ไสว ถิรจิตฺโต
วัดป่าข่อยเหนือ  ตำบลสันผีเสื้อ
จร. พระอธิการอุเทน สุจิตโต
วัดป่าข่อยใต้  ตำบลสันผีเสื้อ
จร. พระครูประภาสปริยัติวิมล (อรุณ ป.ธ.๔)
วัดร้องอ้อ  ตำบลสันผีเสื้อ
จร. พระอธิการชาญชัย กตฺตวีโร
วัดช่างทอง  ตำบลสุเทพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปันเสา  ตำบลสุเทพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแดงมหาวิหาร  ตำบลสุเทพ
จร. พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ (ธีรพงษ์ สิรินฺธโร ป.ธ.๔)
วัดผาลาด  ตำบลสุเทพ
จร. พระครูธีรสุตพจน์ (สง่า ธีรสํวโร ป.ธ.๓ ,ดร.)
วัดฝายหิน  ตำบลสุเทพ
จร. พระครูปริยัติยานุศาสน์ (ไสว เทวปุญฺโญ ป.ธ.๕ ,ดร.)
วัดร่ำเปิง  ตำบลสุเทพ
จร. พระครูภาวนาวิรัช (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม  ตำบลสุเทพ
จร. พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท)
วัดโป่งน้อย  ตำบลสุเทพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ห้วยทราย  ตำบลสุเทพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวกครกน้อย  ตำบลหนองป่าครั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองป่าครั่ง  ตำบลหนองป่าครั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลหนองหอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าเลียง  ตำบลหนองหอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองสาตรน้อย  ตำบลหนองหอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองสาตรหลวง  ตำบลหนองหอย
จร. พระครูรัตนชัยธรรม (ชัยรัตน์ ชยธมฺโม)
วัดเสาหิน  ตำบลหนองหอย
จร. พระครูกันตบุญโญปถัมภ์ (บุญส่ง)
วัดดาวดึงษ์  ตำบลหายยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุคำ  ตำบลหายยา
จร. พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ)
วัดนันทาราม  ตำบลหายยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพวกช้าง  ตำบลหายยา
จร. พระครูวิมลรัตนวัฒน์ (รุ่งโรจน์ ฐานวีโร)
วัดพวกเปีย  ตำบลหายยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางกวง  ตำบลหายยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีปิงเมือง  ตำบลหายยา
จร. พระครูปลัด ประสิทธิ์ รตนเมธี
วัดศรีสุพรรณ  ตำบลหายยา
จร. พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ
วัดหมื่นสาร  ตำบลหายยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองมาง  ตำบลหายยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นปิน  ตำบลแม่เหียะ
จร. พระครูอาภัสรัตนธาดา (วิรัตน์)
วัดตำหนัก  ตำบลแม่เหียะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าข้าม  ตำบลแม่เหียะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าชี  ตำบลแม่เหียะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุดอยคำ  ตำบลแม่เหียะ
จร. พระครูสุนทรเจติยารักษ์ (พิณ)
วัดสวนพริก  ตำบลแม่เหียะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุโบสถ  ตำบลแม่เหียะ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเวียงแหง

วัด เจ้าอาวาส
วัดฟ้าเวียงอินทร์  ตำบลเปียงหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมกายอน  ตำบลเปียงหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงเครือ  ตำบลเปียงหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยไคร้  ตำบลเปียงหลวง
จร. พระครูธีรกิจโกศล (ศรีทนต์)
วัดอุทัยธาราม  ตำบลเปียงหลวง
จร. พระครูประพัฒโนทัย (มนตรี)
วัดเปียงหลวง  ตำบลเปียงหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกองลม  ตำบลเมืองแหง
จร. พระครูกันตศีลานุยุต
วัดกำแพงใหม่  ตำบลเมืองแหง
จร. พระครูปราการวรศาสน์ (นพดล)
วัดนายาง  ตำบลเมืองแหง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยหก  ตำบลเมืองแหง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวียงแหง  ตำบลเมืองแหง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่หาด  ตำบลเมืองแหง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่แพม  ตำบลเมืองแหง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุแสนไห  ตำบลแสนไห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงป๊อก  ตำบลแสนไห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามภู  ตำบลแสนไห
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่ริม

วัด เจ้าอาวาส
วัดคุณานุสรณ์  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูโกวิทคุณานุสรณ์ (อุเทน)
วัดมงคลประสิทธิ์  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชลธาร  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุรินทราษฎร์  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปันเจียง  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทราราม  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูศาสนกิจโกศล (ศรายุทธ)
วัดอุดมชัยราษฎร์  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูสุวรรณชโยดม (สวิง)
วัดดอนแก้ว  ตำบลดอนแก้ว
จร. พระครูสุภัทรรัตนากร (เจริญศักดิ์ สิริภทฺโท)
วัดดาราภิมุข  ตำบลดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปิยาราม  ตำบลดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระนอน  ตำบลดอนแก้ว
จร. พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์
วัดสันเหมืองประชาราม  ตำบลดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสภณาราม  ตำบลดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร่มไทรคำ  ตำบลริมเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวดง  ตำบลริมเหนือ
จร. พระครูสถิตรัตนวงศ์ (ฐิติกร)
วัดเจดีย์สถาน  ตำบลริมเหนือ
จร. พระครูมนูญบุญญากร (คมสัน สิริปญฺโญ)
วัดดวงดี  ตำบลริมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายมูล  ตำบลริมใต้
จร. พระครูปริยัติวีรคุณ (ชูชาติ ป.ธ.๓)
วัดบุปผาราม  ตำบลริมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนาราม (ต้นแก้ว)  ตำบลริมใต้
จร. พระอธิการคะนอง ภทฺทวโร
วัดลัฎฐิวัน  ตำบลริมใต้
จร. พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์
วัดอรุณนิวาส  ตำบลริมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ริม  ตำบลริมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชลประทาน  ตำบลสะลวง
จร. พระครูชลธารรัตนารักษ์ (สิงห์แก้ว)
วัดประกาศธรรม  ตำบลสะลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระพุทธบาทสี่รอย  ตำบลสะลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะลวง  ตำบลสะลวง
จร. พระครูสุปุญญานุยุต (บุญชู)
วัดสิทธิทรงธรรม  ตำบลสะลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาวา  ตำบลสะลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองก๊ะ  ตำบลสะลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุมภประดิษฐ์  ตำบลสันโป่ง
จร. พระครูประดิษฐ์ธีรพล (ธีรพล)
วัดนันทาราม  ตำบลสันโป่ง
จร. พระครูประทีปธรรมภิรัต
วัดพระธาตุจอมแตง  ตำบลสันโป่ง
จร. พระครูวิสุทธิเจติยาภิบาล (สุระ วิสุทฺธิญาโณ)
วัดมณีประดิษฐ์  ตำบลสันโป่ง
จร. พระครูมณีวรรณประดิษฐ์ (บรรพต)
วัดศรีชมพู  ตำบลสันโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระฉัททันต์  ตำบลสันโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันโป่ง  ตำบลสันโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาวาส  ตำบลสันโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธินิมิตร  ตำบลสันโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตำหนักธรรมนิมิตร  ตำบลห้วยทราย
จร. พระครูนิมิตธรรมวัชร์ (ธวัช วชิโร)
วัดวาลุการาม  ตำบลห้วยทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างเพชร  ตำบลห้วยทราย
จร. พระครูวชิรสุตคุณ (อิสรเชษฐ์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔)
วัดแม่แอน  ตำบลห้วยทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมพูนุท  ตำบลเหมืองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนตัน  ตำบลเหมืองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนันทาวาส  ตำบลเหมืองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมประดิษฐ์  ตำบลเหมืองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิจิตรวารี  ตำบลเหมืองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีปิงชัย  ตำบลเหมืองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลเหมืองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนชัย  ตำบลแม่สา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าไคร้  ตำบลแม่สา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลแม่สา
จร. พระครูสิริอาภากร (บุญธรรม)
วัดสมเด็จอาสภวัน  ตำบลแม่สา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างบรรเทิง  ตำบลแม่สา
จร. พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์ (ทวี)
วัดแม่สา  ตำบลแม่สา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีบรรพต  ตำบลแม่แรม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำตกแม่สา  ตำบลแม่แรม
จร. พระครูสถาพรพัฒนวงศ์ (ฐาปนพงศ์ ฐิตวฑฺฒโณ)
วัดบ้านโห้ง  ตำบลแม่แรม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหิรัญนิคม  ตำบลแม่แรม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลแม่แรม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่แรม  ตำบลแม่แรม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงไคร้  ตำบลโป่งแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางลุง  ตำบลโป่งแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพาราม  ตำบลโป่งแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเภรีพิชัย  ตำบลโป่งแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลโป่งแยง
จร. พระครูวิสิฐปัญญาวัฒน์ (ผดุงพันธ์ ป.ธ.๓)

 

อำเภอแม่วาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดชัยมงคล  ตำบลดอนเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเปา  ตำบลดอนเปา
จร. พระครูสุเมธธรรมวงศ์ (อุดม)
วัดดอยสัพพัญญู  ตำบลดอนเปา
จร. พระครูสุตกิจจาภิรม (อุทัย อาทิจฺโจ ป.ธ.๓)
วัดทุ่งศิลา  ตำบลดอนเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุดอยหยุด  ตำบลดอนเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรังษีสุทธาราม  ตำบลดอนเปา
จร. พระครูสุทธิญาณรังษี (สมใจ สุจิตฺโต)
วัดสันปูเลย  ตำบลดอนเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงขุนวิน  ตำบลดอนเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยแก้ว  ตำบลดอนเปา
จร. พระครูสุเมธรัตนสุนทร (สมศักดิ์)
วัดใหม่สวรรค์  ตำบลดอนเปา
จร. พระครูอินทคุโณภาส (วิรัตน์)
วัดใหม่เมืองสวรรค์  ตำบลดอนเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมแจ้ง  ตำบลทุ่งปี้
จร. พระครูอรุณสุวรรโณภาส (คำจันทร์)
วัดดอนแก้ว  ตำบลทุ่งปี้
จร. พระครูรัตนสุภาจาร (จันทร์แก้ว เขมรํสี)
วัดท่าช้าง  ตำบลทุ่งปี้
จร. พระครูบริรักษ์นาคดิตถ์ (อินสอน)
วัดบุญยืน  ตำบลทุ่งปี๊
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันตน  ตำบลทุ่งปี๊
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะกับตองหลวง  ตำบลทุ่งปี๊
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์เกษม  ตำบลทุ่งรวงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนปิน  ตำบลทุ่งรวงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาวัน  ตำบลทุ่งรวงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชุม  ตำบลทุ่งรวงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสารภี  ตำบลทุ่งรวงทอง
จร. พระครูวรกิจพิธาน
วัดแสนคันธา  ตำบลทุ่งรวงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจำลอง  ตำบลบ้านกาด
จร. พระครูสุนทรธรรมโชติ (ทวนทอง ทีปธมฺโม)
วัดบ้านใหม่ปางเติม  ตำบลบ้านกาด
จร. พระครูสุชาตธรรมาวุธ
วัดป่าแดด  ตำบลบ้านกาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีคฤห์  ตำบลบ้านกาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัยนิมิตร  ตำบลบ้านกาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพาราม  ตำบลบ้านกาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสภาราม  ตำบลบ้านกาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำดอยโตน  ตำบลแม่วิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมัชฌิมาราม  ตำบลแม่วิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิมุตติการาม  ตำบลแม่วิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบวิน  ตำบลแม่วิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยโป่ง  ตำบลแม่วิน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่ออน

วัด เจ้าอาวาส
วัดแม่ตะไคร้  ตำบลทาเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ดอนแก้ว  ตำบลทาเหนือ
จร. พระครูวีรสารโกวิท (องอาจ)
วัดถ้ำเมืองออน  ตำบลบ้านสหกรณ์
จร. พระครูวิบูลพัฒนานุยุต (อาคม)
วัดโป่งวนาราม  ตำบลบ้านสหกรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคันธาพฤกษา  ตำบลห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพชนาราม  ตำบลห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางกอง  ตำบลห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยแก้ว  ตำบลห้วยแก้ว
จร. พระอธิการสุเทพ จนฺทสโร
วัดเมืองแม่เลน  ตำบลห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ลาย  ตำบลห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่เตาดิน  ตำบลห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเหล่า  ตำบลออนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านวาก  ตำบลออนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง  ตำบลออนกลาง
จร. พระครูสิริสุตานุสิฐ (อำนาจ อภิปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดออนกลาง  ตำบลออนกลาง
จร. พระครูธีรธรรมานนท์ (อานนท์ ธมฺมธีโร)
วัดเปาสามขา  ตำบลออนกลาง
จร. พระครูสุเมธกิจวิธาน (เดช)
วัดเหล่าจันทรังษี  ตำบลออนกลาง
จร. พระครูจันทรังสีพิทักษ์ (วสันต์ จนฺทสิริ)
วัดดอนทราย  ตำบลออนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหอย  ตำบลออนเหนือ
จร. พระครูประทีปวรธรรม (สมพร)
วัดหัวฝาย  ตำบลออนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดออนหลวย  ตำบลออนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมธรรม  ตำบลแม่ทา
จร. พระครูสุภัทรธรรมรังษี (พิสูตร สุภทฺโท)
วัดดอนชัย  ตำบลแม่ทา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงกา  ตำบลแม่ทา
จร. พระครูวีรมงคลสถิต (สมพงษ์)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลแม่ทา
จร. พระครูอมรธรรมวงศ์ (ธนู ติสฺสวํโส)
วัดห้วยทราย  ตำบลแม่ทา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่อาย

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่าตอน พระอารามหลวง  ตำบลท่าตอน
จล. พระเทพมังคลาจารย์ (สมาน กิตฺติโสภโณ)
วัดท่ามะแกง  ตำบลท่าตอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันต้นดู่  ตำบลท่าตอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมอกจ๋าม  ตำบลท่าตอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยปู  ตำบลท่าตอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองงามใต้  ตำบลท่าตอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าลัน  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแดง  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงสามฮ้อย  ตำบลบ้านหลวง
จร. พระครูใบฎีกา อาทิตย์ อภินนฺโท
วัดวัฒนาราม  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสองเมือง  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างไพบูลย์  ตำบลบ้านหลวง
จร. พระครูโอภาสมงคลธรรม (สุทัศน์)
วัดสันห้าง  ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยสถาน  ตำบลมะลิกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลนิมิตร  ตำบลมะลิกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดส้มสุข  ตำบลมะลิกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันต้นม่วง  ตำบลมะลิกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันผักหละ  ตำบลมะลิกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยชนาราม  ตำบลสันต้นหมื้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายแดง  ตำบลสันต้นหมื้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันต้นหมื้อ  ตำบลสันต้นหมื้อ
จร. ่ พระครูศรีพัฒนโกศล (วารินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๖)
วัดสันติวัน  ตำบลสันต้นหมื้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฮ่องห้าน้อย  ตำบลสันต้นหมื้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลแม่นาวาง
จร. พระครูชัยมังคลารักษ์ (พิรุณ สิริจนฺโท)
วัดธัมมิกาวาส  ตำบลแม่นาวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองขี้นกยาง  ตำบลแม่นาวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป๊อกป่ายาง  ตำบลแม่นาวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุสบฝาง  ตำบลแม่นาวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร่องห้าหลวง  ตำบลแม่นาวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีลาอาสน์  ตำบลแม่นาวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยพระเจ้า  ตำบลแม่นาวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยม่วง  ตำบลแม่นาวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกาวีละ  ตำบลแม่สาว
จร. พระครูรัตวรานุรักษ์
วัดปัญจคณานุสรณ์  ตำบลแม่สาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง  ตำบลแม่สาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนาวาส  ตำบลแม่สาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดอนแก้ว  ตำบลแม่สาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลแม่สาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเวียง  ตำบลแม่สาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันเวียงมูล  ตำบลแม่สาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองหนอง  ตำบลแม่สาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่สาว  ตำบลแม่สาว
จร. พระครูประภัศร์วีรธรรม (บรรดิษฐ์)
วัดดอนชัย  ตำบลแม่อาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยแก้ว  ตำบลแม่อาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิวาสสถาน  ตำบลแม่อาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่ปูแช่  ตำบลแม่อาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางต้นเดื่อ  ตำบลแม่อาย
จร. พระครูรัตนสุตาภิมณฑ์ (นิรันดร์ รตนปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดพระธาตุปูแช่  ตำบลแม่อาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลสถาน  ตำบลแม่อาย
รก.จร. พระมหาปฏิทาน ลกฺขสุวณฺณโสภโณ ป.ธ.๓
วัดมาตุการาม  ตำบลแม่อาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่อายหลวง  ตำบลแม่อาย
จร. พระครูวิธานธรรมโสภณ (คำอ้าย สิริธมฺโม ป.ธ.๔)

 

อำเภอแม่แจ่ม

วัด เจ้าอาวาส
วัดกองแขกใต้  ตำบลกองแขก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวดอย  ตำบลกองแขก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวฝาย  ตำบลกองแขก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมขูด  ตำบลกองแขก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่  ตำบลช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่างเคิ่ง  ตำบลช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยสะกาน  ตำบลช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต่อเรือ  ตำบลช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งยาว  ตำบลช่างเคิ่ง
จร. พระครูกมลวรโกศล (อุ่นใจ)
วัดน้อย  ตำบลช่างเคิ่ง
จร. พระครูสังวรเขมนิวิฐ (เกษม)
วัดบนนา  ตำบลช่างเคิ่ง
จร. พระครูวิบูลกัลยาณกิตติ์
วัดบ้านเจียง  ตำบลช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุปผาราม  ตำบลช่างเคิ่ง
จร. พระครูมงคลวิสิฐ (วิศิษฐ์)
วัดพร้าวหนุ่ม  ตำบลช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธเอ้น  ตำบลช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยริน  ตำบลช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ปาน  ตำบลช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกองแขก  ตำบลท่าผา
จร. พระครูปุณณชัยวัฒน์ (วันชัย)
วัดบ้านทัพ  ตำบลท่าผา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเหล่า  ตำบลท่าผา
จร. พระครูวิบูลกิตติสาร (ถวัลย์ กิตฺติปญฺโญ)
วัดป่าแดด  ตำบลท่าผา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาท  ตำบลท่าผา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางหลวง  ตำบลท่าผา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมเม็ง  ตำบลท่าผา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่นาจร  ตำบลแม่นาจร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่วาก  ตำบลแม่นาจร
จร. พระครูประภัศร์รัตนโชติ (โชติ ปภสฺสโร)
วัดกองกาน  ตำบลแม่ศึก
จร. พระครูประโชติภัทรกิจ (ชูชาติ)
วัดนาฮ่อง  ตำบลแม่ศึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสองยอด  ตำบลแม่ศึก
จร. พระครูอรุณพัฒนโชติ (พัฒนา)

 

อำเภอแม่แตง

วัด เจ้าอาวาส
วัดเมืองกื๊ด  ตำบลกื้ดช้าง
จร. พระครูสีลรัตโนภาส (ถา)
วัดแม่ตะมาน  ตำบลกื้ดช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายมูล  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูสังวรประชานุสิฐ (นิกร)
วัดบวกหมื้อ  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางเปา  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูวิริยกิตติสุนทร (เกรียงศักดิ์)
วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะองค์นก  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูพิศาลวิริยกิจ (ประเสริฐ มหาวิริโย)
วัดร่ำเปิง  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระภาวนาธรรมาภิรัช วิ. (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)
วัดสหกรณ์ศรีดอนไชย  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าสัก  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโค้ง  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยไร่  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูปิยคุณธาดา (อภิชาติ)
วัดแม่ขะจาน  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่อแลพระงาม  ตำบลช่อแล
จร. พระครูโสภิตพัฒนโชติ (สุพรรณ โชติธมฺโม)
วัดบ้านกาด  ตำบลช่อแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่  ตำบลช่อแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไผ่  ตำบลช่อแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าสัก  ตำบลช่อแล
จร. พระครูธรรมธร สุพจน์ สุวโจ
วัดหนองบัว  ตำบลช่อแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านช้าง  ตำบลบ้านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางไม้แดง  ตำบลบ้านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอย  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งล้อม  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุนาปง  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเป้า  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแพะ  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตึงงาม  ตำบลบ้านเป้า
จร. พระครูสุเมธพนารักษ์
วัดสบเลิม  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่เลิม  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่โจ้  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าผา  ตำบลป่าแป๋
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางมะกล้วย  ตำบลป่าแป๋
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางลัน  ตำบลป่าแป๋
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าธรรมแสงทอง  ตำบลป่าแป๋
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ายางหนาด  ตำบลป่าแป๋
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแป๋  ตำบลป่าแป๋
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาเด็ง  ตำบลป่าแป๋
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเจียง  ตำบลสบเปิง
จร. พระครูอรรถการวิสิฐ (สมชาย อคฺคจิตฺโต)
วัดดอยตะแคง  ตำบลสบเปิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าข้าม  ตำบลสบเปิง
จร. พระครูสันติธรรมโชติ
วัดบ้านสันปงงาม  ตำบลสบเปิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางม่วง  ตำบลสบเปิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางฮ่าง  ตำบลสบเปิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบเปิง  ตำบลสบเปิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสหกรณ์ทุ่งใหม่  ตำบลสบเปิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวหลวง  ตำบลสบเปิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าตึง  ตำบลสันป่ายาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่ายาง  ตำบลสันป่ายาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองก๋าย  ตำบลสันป่ายาง
จร. พระครูไพสิฐธรรมโชติ (ประเสริฐ โชติธมฺโม)
วัดหนองบัวน้อย  ตำบลสันป่ายาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมคีรี  ตำบลสันมหาพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดติยะสถาน  ตำบลสันมหาพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากทาง  ตำบลสันมหาพน
จร. พระครูวิสิฐสุตากร (วินัย ธมฺมวิชโย ป.ธ.๓)
วัดสันติพนาราม  ตำบลสันมหาพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันธาตุ  ตำบลสันมหาพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหล่ม  ตำบลสันมหาพน
จร. พระครูพิศาลธรรมวงศ์
วัดแม่แตง  ตำบลสันมหาพน
จร. พระครูจิรธรรมประภัศร์ (นิรันดร์)
วัดทับเดื่อ  ตำบลอินทขิล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านปง  ตำบลอินทขิล
จร. พระครูปิยสีลธัช (เกตุ กนฺตสีโล)
วัดบ้านเด่น  ตำบลอินทขิล
จร. พระครูไพศาลพัฒนโกวิท (เทือง นาถสีโล)
วัดป่าจี้  ตำบลอินทขิล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงคำ  ตำบลอินทขิล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมืดกาพัฒนาราม  ตำบลอินทขิล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังแดง  ตำบลอินทขิล
จร. พระครูถาวรสังฆกิจ (ประมวล อธิจิตฺโต)
วัดหนองผึ้ง  ตำบลอินทขิล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองออน  ตำบลอินทขิล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหางดง  ตำบลอินทขิล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทขิล  ตำบลอินทขิล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดก๋ายน้อย  ตำบลเมืองก๋าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านออบ  ตำบลเมืองก๋าย
จร. พระครูสุพัฒนเขต (สุวัตสาร)
วัดบ้านเหล่า  ตำบลเมืองก๋าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองก๋าย  ตำบลเมืองก๋าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านผึ้ง  ตำบลแม่หอพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเลา  ตำบลแม่หอพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุสุนันทา  ตำบลแม่หอพระ
จร. พระครูนันทเจติยาภิบาล (สักขี กิตฺติโสภโณ)
วัดภูดิน  ตำบลแม่หอพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันนาเม็ง  ตำบลแม่หอพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิตนันทาราม  ตำบลแม่หอพระ
จร. พระครูนิมิตนันทคุณ (พรชัย)
วัดเหล่าก๋อง  ตำบลแม่หอพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่นาป๊าก  ตำบลแม่หอพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่หอพระ  ตำบลแม่หอพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหลวง  ตำบลแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์  ตำบลแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเนรมิต  ตำบลแม่แตง
จร. พระสมุห์ จักรพันธ์ สุริยรํสี
วัดพระธาตุจอมธรรม  ตำบลแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุศรีวิชัย  ตำบลแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงชุม  ตำบลแม่แตง
จร. พระครูอัมพวันจิรภัทร์ (จิรภัทร)
วัดสันปูเลย  ตำบลแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่กะหลวง  ตำบลแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอไชยปราการ

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งยาว  ตำบลปงตำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อสร้าง  ตำบลปงตำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงตำ  ตำบลปงตำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหิงสาวาส  ตำบลปงตำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุปัฎนาราม  ตำบลปงตำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยม่วง  ตำบลปงตำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญวาสี  ตำบลปงตำ
จร. พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม (ปิน คมฺภีรธมฺโม)
วัดกิ่วจำปี  ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำตับเตา  ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายขาว  ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดงเย็น  ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันต้นเปา  ตำบลศรีดงเย็น
จร. พระครูวิมลบุญญาคม (อคฺคปุญโญ)
วัดสันทราย  ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุกาวาส  ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเทียนคำ  ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวฝาย  ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทาราม  ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงหมั้น  ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นโชค  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทาน้ำงาม  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูกัลยาณกิจจานันท์ (อานันต์)
วัดบ้านปง  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุณฑริกาวาส  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูพัฒนการโสภิต (ธนู)
วัดป่าไม้แดง  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ (ดวงคำ ฐานิสฺสโร)
วัดเด่นสามัคคี  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูเกษมนันทกิจ (พิมล)
วัดฉิมพลีวัน  ตำบลแม่ทะลบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยหล่อ  ตำบลแม่ทะลบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปักกัณตาวาส  ตำบลแม่ทะลบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแดง  ตำบลแม่ทะลบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุจอมคีรี  ตำบลแม่ทะลบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งข่อย  ตำบลแม่ทะลบ
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอจอมทอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดล้านนาญาณสังวราราม   ตำบลข่วงเปา
จร. พระเทพมงคลโมลี (บุญส่ง สุขปฺปตฺโต ป.ธ.๓)
วัดดอยพระเจ้า   ตำบลบ้านหลวง
จร. พระครูถาวรวรคุณ (สาม)
วัดบ่อแฝด   ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจดีย์แม่หม้าย   ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพเจติยาจารย์   ตำบลบ้านหลวง
จร. พระราชปัญญาวชิโรดม (สุพล ขนฺติพโล)
วัดโบสถ์   ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอดอยสะเก็ด

วัด เจ้าอาวาส
วัดฝั่งหมิ่น   ตำบลลวงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมุงเมือง   ตำบลลวงเหนือ
จร. พระครูสุนทรอรรถสิทธิ (อรรถสิทธิ์ ชินวํโส)

 

อำเภอดอยหล่อ

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระป่า   ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยบง   ตำบลดอยหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสวนธรรมรส   ตำบลสันติสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสันติสุข   ตำบลสันติสุข
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอฝาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดถ้ำห้วยบอน   ตำบลเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ากิ่วดู่   ตำบลแม่คะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองบัวคำ   ตำบลแม่คะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติวนาราม   ตำบลแม่คะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสันกลางพัฒนา   ตำบลแม่สูน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพร้าว

วัด เจ้าอาวาส
วัดกู่เบี้ย   ตำบลบ้านโป่ง
จร. พระครูขจิตปุญญโสภณ (ณธนพงศ์)
วัดสันบัวนาค   ตำบลป่าตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงป่าดะ   ตำบลป่าไหน่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอาจารย์มั่น   ตำบลเวียง
จร. พระครูสถาพรธรรมโสภณ (วิชิต)
วัดดอยแม่ปั๋ง   ตำบลแม่ปั๋ง
จร. พระครูสุจิณณานุวัตร (หนูพิน ฐานุตฺตโม)
วัดนิคมสหกรณ์   ตำบลแม่แวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจติยบรรพต   ตำบลโหล่งขอด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสะเมิง

วัด เจ้าอาวาส
วัดสะหลีดอยโตน   ตำบลสะเมิงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม   ตำบลแม่สาบ
จร. พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ (สรยุทธ)

 

อำเภอสันกำแพง

วัด เจ้าอาวาส
วัดต้นเปาสันดินกี่หนา   ตำบลต้นเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นขาม   ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาโก๋   ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดล่องกอขาม   ตำบลบวกค้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโรงธรรมสามัคคี   ตำบลสันกำแพง
จร. พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ)

 

อำเภอสันทราย

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสุรีย์พรวนาราม   ตำบลสันนาเม็ง
รก.จร. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (วิเชียร สมตฺถิโก)
วัดพระเจ้าดวงฤทธิ์   ตำบลสันป่าเปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทิพวนาราม   ตำบลหนองหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยบงวัฒนาราม   ตำบลแม่แฝกใหม่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสันป่าตอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกู่   ตำบลท่าวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจำปาราว   ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเจริญธรรม   ตำบลยุหว่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม   ตำบลแม่ก๊า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสารภี

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าเป้า   ตำบลชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไม้แดง   ตำบลชมภู
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหางดง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าธรรมชาติ   ตำบลบ้านปง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพุทธพจนาราม   ตำบลบ้านปง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยไร่   ตำบลบ้านปง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าสักวรอุไร   ตำบลหนองควาย
จร. พระครูอินทรวงศาจารย์ (ภูมิพงษ์)

 

อำเภอเชียงดาว

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าธาราภิรมย์   ตำบลปิงโค้ง
จร. พระครูโสภณพัฒนกิจ (โยธิน ชยานนฺโท)
วัดถ้ำปากเปียง   ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำผาปล่อง   ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติธรรมเชียงดาว   ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใจ   ตำบลเชียงดาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอยเสียงธรรม   ตำบลแม่นะ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัด เจ้าอาวาส
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร   ตำบลพระสิงห์
จล. พระกิตติวิมล (อัมพร กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดสันติธรรม   ตำบลช้างเผือก
จร. พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล ป.ธ.๓)
วัดนาบุญธรรมาราม   ตำบลสันผีเสื้อ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่ริม

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง   ตำบลริมใต้
จล. พระเทพวชิราธิบดี (ฤทธิรงค์ ญาณวโร)
วัดป่าน้ำริน   ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (คำหล้า วรสุวณฺโณ)
วัดธรรมสันติเจดีย์   ตำบลริมเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสะลวง   ตำบลสะลวง
จร. พระครูสันตยาธิคุณ (สันติ)

 

อำเภอแม่วาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ   ตำบลดอนเปา
จร. พระครูโสภณธรรมประทีป (ประทีป ธมฺมปทีโป)
วัดน้ำออกรู   ตำบลทุ่งปี๊
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะกายอน   ตำบลบ้านกาด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่อาย

วัด เจ้าอาวาส
วัดม่วงหาร   ตำบลบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน   ตำบลแม่นาวาง
จร. พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช)
วัดป่าดอยกุสุม   ตำบลแม่สาว
จร. พระครูปุญญนันทคุณ (จำนงค์)
วัดวังดิน   ตำบลแม่อาย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่แจ่ม

วัด เจ้าอาวาส
วัดเหล่าป่าตาล   ตำบลช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่แตง

วัด เจ้าอาวาส
วัดจิตตาราม   ตำบลช่อแล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมิการาม   ตำบลป่าแป๋
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยพระเจ้าตนหลวง   ตำบลสันป่ายาง
จร. พระราชวชิรคุณ วิ. (ทองแดง วรปญฺโญ)
วัดป่าอาจารย์ตื้อ   ตำบลสันมหาพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติบถ   ตำบลสันมหาพน
จร. พระครูสันติธรรมากร (สุวิทย์)
วัดปางกว้าง   ตำบลอินทขิล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าปางกึ๊ดกิตติธรรม   ตำบลอินทขิล
จร. พระราชวัชรปัทมคุณ (บัวเกตุ ปทุมสิโร)
วัดอรัญญวิเวก   ตำบลอินทขิล
จร. พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล)
วัดขันติวนาราม   ตำบลแม่หอพระ
จร. พระครูขันตยาธิคุณ (บญมา)
วัดโป่งช้างแก้ว   ตำบลแม่หอพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาบุญ   ตำบลแม่แตง
จร. พระราชวชิรกิจโกศล วิ. (เกรียงไกร โกสโล)
วัดป่าหมู่ใหม่   ตำบลแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอไชยปราการ

วัด เจ้าอาวาส
วัดประตูโขง   ตำบลศรีดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำผาผึ้ง   ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook