ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดลำปาง | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดลำปาง

มหานิกาย

 

อำเภองาว

วัด เจ้าอาวาส
วัดจองคำ พระอารามหลวง  ตำบลบ้านหวด
จล. พระพรหมมงคลวัชโรดม (โอภาส โอภาโส)
วัดท่านาค  ตำบลนาแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาแก  ตำบลนาแก
จร. พระครูโอภาสสุนทรกิจ (มานิตย์ โอภาโส)
วัดหนองเหียง  ตำบลนาแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่แป้น  ตำบลนาแก
จร. พระครูสุทินพัฒนสาร (ทินกร ชนาสโก)
วัดบ้านข่อย  ตำบลบ้านร้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านร้อง  ตำบลบ้านร้อง
จร. พระครูพิศาลปัญญาวินิฐ (จรูญรัตน์ อคฺคปญฺโญ)
วัดผาแดง  ตำบลบ้านร้อง
จร. พระครูปฏิภาณศุภการ (ศุภกร ปฏิภทฺโท)
วัดสบป๋อน  ตำบลบ้านร้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแก้ว  ตำบลบ้านหวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหวด  ตำบลบ้านหวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยมงคลวนาราม  ตำบลบ้านหวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านอ้อน  ตำบลบ้านอ้อน
จร. พระครูขันติบุญโชติ (บุญหงส์ ขนฺติโก)
วัดปงมะโอ  ตำบลบ้านอ้อน
จร. พระครูถาวรปุญญาภิรัต (สุนทร ฐิตปุญฺโญ)
วัดแม่กวัก  ตำบลบ้านอ้อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแหง  ตำบลบ้านแหง
จร. พระครูโกศลสุนทรกิจ (กำธร)
วัดบุญยืน  ตำบลบ้านแหง
จร. พระครูโสภณบุญญารักษ์ (ผจญศิลป์ รตินฺธโร)
วัดร่องเห็ด  ตำบลบ้านแหง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลบ้านแหง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาแช่  ตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเป๊าะ  ตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโป่ง  ตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงทอง  ตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบพลึง  ตำบลบ้านโป่ง
จร. พระครูโกวิทบวรกิจ (อุดม ปญฺญาวชิโร)
วัดต้นมื่น  ตำบลปงเตา
จร. พระครูบุญกิจสุทัศน์ (สุทัศน์ กตปุญฺโญ)
วัดบ้านพร้าว  ตำบลปงเตา
จร. พระครูพิเศษธรรมรัต (จรัญ ธมฺมรโต)
วัดปงเตา  ตำบลปงเตา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยอูน  ตำบลปงเตา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองมูล  ตำบลปงเตา
จร. พระครูสุสีลพิมล (สมเดช ตปสีโล)
วัดดอกป้าน  ตำบลหลวงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นต้อง  ตำบลหลวงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมุงเมือง  ตำบลหลวงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบแหง  ตำบลหลวงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวง  ตำบลหลวงเหนือ
จร. พระครูสุนทรวรวงศ์ (พงศ์ปณต สุนฺทโร)
วัดดอนมูล  ตำบลหลวงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสุ่ม  ตำบลหลวงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางเหลียว  ตำบลหลวงใต้
จร. พระครูสุวัฒน์บุญกิจ (เจริญ)
วัดน้ำล้อม  ตำบลหลวงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงคก  ตำบลหลวงใต้
จร. พระครูสีหสุวรรณวิจิตร (สิงห์คำ มงฺควิโก)
วัดม่อนทรายนอน  ตำบลหลวงใต้
จร. พระครูสถิตธรรมพิทักษ์ (มานะ ฐานรโต)
วัดวังควาย  ตำบลหลวงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอกคำใต้  ตำบลแม่ตีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำหลง  ตำบลแม่ตีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ตีบหลวง  ตำบลแม่ตีบ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังเหนือ

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งฮั้ว  ตำบลทุ่งฮั้ว
จร. พระครูพิศาลสารคุณ (วิทยา นรุตฺตโม)
วัดป่าบง  ตำบลทุ่งฮั้ว
จร. พระครูพิศิษฎ์บวรการ
วัดป่าแหน่ง  ตำบลทุ่งฮั้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาดิน  ตำบลทุ่งฮั้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาแดง  ตำบลทุ่งฮั้ว
จร. พระครูอรุณปุญโญภาส (บุญ โชติปุญฺโญ)
วัดพระเกิด  ตำบลทุ่งฮั้ว
จร. พระใบฎีกา มงคล มงคโล
วัดวังมน  ตำบลทุ่งฮั้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยกันทา  ตำบลทุ่งฮั้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ทรายเงิน  ตำบลทุ่งฮั้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแก้ว  ตำบลร่องเคาะ
จร. พระครูรัตนกิตติโสภณ (คำอ้าย กิตฺติโสภโณ)
วัดต้นผึ้ง  ตำบลร่องเคาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งฝูง  ตำบลร่องเคาะ
จร. พระครูวิสุทธิ์พัฒนโกวิท (ดวงแก้ว ฐานิสฺสโร)
วัดผาช่อเหนือ  ตำบลร่องเคาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ตำบลร่องเคาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุสบแสด  ตำบลร่องเคาะ
จร. พระครูพิพัฒน์กิจสุนทร (ชำนิ ฐิตวํโส)
วัดร่องเคาะ  ตำบลร่องเคาะ
จร. พระครูสถิตอมรกิตติ์ (นราทิพย์ กิตฺติฐาโน)
วัดสบลืน  ตำบลร่องเคาะ
จร. พระครูสถาพรปริยัติ (บุญมี ฐิตธมฺโม)
วัดห้วยก้อด  ตำบลร่องเคาะ
จร. พระครูเกษมปัญญาวัฒน์ (นพดล เขมปญฺโญ)
วัดแม่ลืน  ตำบลร่องเคาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่สงเหนือ  ตำบลร่องเคาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่สงใต้  ตำบลร่องเคาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแขม  ตำบลวังซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบม่า  ตำบลวังซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่สุขนอก  ตำบลวังซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่สุขใน  ตำบลวังซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งฮี  ตำบลวังทรายคำ
จร. พระครูอุดมกิตติวัฒน์ (คำแก้ว กิตฺติญาโณ)
วัดบ้านก่อ  ตำบลวังทรายคำ
จร. พระอธิการสุพัฒน์ จารุธมฺโม
วัดปงถ้ำ  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองตึงเหนือ  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองตึงใต้  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่เย็น  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขันหอม  ตำบลวังเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทัพป่าเส้า  ตำบลวังเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเป้า  ตำบลวังเหนือ
จร. พระครูสุนทรธรรมานุกูล (คำอ้าย ธมฺมจาโร)
วัดบ้านใหม่  ตำบลวังเหนือ
จร. พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์ (ดุสิทธิ์ ธีรวํโส)
วัดป่าเหียงพัฒนาราม  ตำบลวังเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยข่อย  ตำบลวังเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแพะใต้  ตำบลวังเหนือ
จร. พระครูปัญญาพนารักษ์ (เอกพล ปญฺญาวชิโร)
วัดแม่เฮียว  ตำบลวังเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค่ายวัง  ตำบลวังแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งปี้  ตำบลวังแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านฮ่าง  ตำบลวังแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่หีด  ตำบลวังแก้ว
จร. พระครูจันทปัญญากร (สมบูรณ์ จนฺทปญฺโญ)
วัดทุ่งห้า  ตำบลวังใต้
จร. พระครูสถิตบุญญานุวัตร (บุญยัง สุมโน)
วัดบ้านกวาง  ตำบลวังใต้
จร. พระครูประภัศร์วัฒนกิจ (ถาวร ธมฺมวโร)
วัดบ้านดง  ตำบลวังใต้
รก.จร. พระครูจิรธรรมปรีชา (ปรีชา จิรธมฺโม)
วัดปงวัง  ตำบลวังใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสัก  ตำบลวังใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่อนเขาแก้ว  ตำบลวังใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่โป่ง  ตำบลวังใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่กลาง  ตำบลวังใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่เหนือ  ตำบลวังใต้
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสบปราบ

วัด เจ้าอาวาส
วัดชัยมงคล  ตำบลนายาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาปราบ  ตำบลนายาง
จร. พระครูโสภณจริยานุวัตร (อิ่นคำ ทีฆายุโก)
วัดนายาง  ตำบลนายาง
จร. พระครูอุปถัมภ์วีรากร (บุญก้ำ ติกฺขวีโร)
วัดนาไม้แดง  ตำบลนายาง
จร. พระครูโกศลสุนทรวัฒน์ (ทนงศักดิ์ ปญฺญาพหุโล)
วัดบ้านกาด  ตำบลนายาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวนาลัย  ตำบลนายาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองวัวแดง  ตำบลนายาง
จร. พระครูวิบูลธรรมศาสก์ (เสาร์แก้ว รตนญาโณ)
วัดชัยศรีภูมิ  ตำบลสบปราบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหล่าย  ตำบลสบปราบ
จร. พระครูสาทรพัฒนพิศาล (สุพรรณ สุวณฺณโชโต)
วัดบ้านแพะ  ตำบลสบปราบ
จร. พระครูวิจิตรปัญญานันท์ (อนันต์ นนฺทปญฺโญ)
วัดวังพร้าว  ตำบลสบปราบ
จร. พระครูกิตติสังฆไพโรจน์ (สมศักดิ์ กิตฺติสาโร)
วัดวัฒนาราม  ตำบลสบปราบ
จร. พระครูสุวัฒนธรรมานิต (มานิตย์ สิริธมฺโม)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสบปราบ
จร. พระครูคัมภีร์พัฒโนทัย (อุทัย คมฺภีรโต)
วัดหลวงสบปราบ  ตำบลสบปราบ
จร. พระครูพิศาลพิพัฒนสุนทร (สมพงษ์ ฐิตญาโณ)
วัดน้ำหลง  ตำบลสมัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านจัว  ตำบลสมัย
จร. พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ (ศราวุฒิ อิสิญาโณ)
วัดบ้านทุ่ง  ตำบลสมัย
จร. พระครูคามเขตพิทักษ์
วัดสมัย  ตำบลสมัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมัยใต้  ตำบลสมัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุมลอง  ตำบลสมัย
จร. พระครูอดุลพัฒนวิมล (นิพนธ์ พุทฺธสโร)
วัดบ้านอ้อ  ตำบลแม่กัวะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแก่น  ตำบลแม่กัวะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงกา  ตำบลแม่กัวะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธาราม  ตำบลแม่กัวะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่กัวะ  ตำบลแม่กัวะ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอห้างฉัตร

วัด เจ้าอาวาส
วัดต้นค่า  ตำบลปงยางคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทะล้า  ตำบลปงยางคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม  ตำบลปงยางคก
จร. พระครูภัทรศิลปาคม (มงคล สิริภทฺทเมธี)
วัดนางแล  ตำบลปงยางคก
จร. พระครูวิสิฐพัฒนานุยุต (สมพงษ์ จิตฺตญาโณ)
วัดบ้านหม้อ  ตำบลปงยางคก
จร. พระมหาโสภณ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๔
วัดปงยางคก  ตำบลปงยางคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงเหนือ  ตำบลปงยางคก
จร. พระครูรัตนาภิรัต (สามแก้ว จาครโต)
วัดปงใต้  ตำบลปงยางคก
จร. พระครูพิมลพิพัฒนกิจ (เดช กตปุญฺโญ)
วัดพระงามบ้านข่วง  ตำบลปงยางคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงชุม  ตำบลปงยางคก
จร. พระครูอัมพวันสันติวัฒน์ (เจริญ สนฺตจิตฺโต)
วัดสันบุญเรือง  ตำบลปงยางคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันหนองบง  ตำบลปงยางคก
จร. พระครูโสภณพัฒนรัต (ประพันธ์ อิทฺธิโชโต)
วัดสันหลวง  ตำบลปงยางคก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเปียง  ตำบลวอแก้ว
จร. พระครูจารุวงศ์พิพัฒน์ (อุดม จารุวํโส)
วัดทุ่งงิ้ว  ตำบลวอแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งผา  ตำบลวอแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหก  ตำบลวอแก้ว
จร. พระครูประโชติบุญเขต (สุทิน โชติปุญฺโญ)
วัดวอแก้ว  ตำบลวอแก้ว
จร. พระครูรัตนสิทธิบวร (ประสพ วรปุญฺโญ)
วัดแม่ติวทุ่งตุ่น  ตำบลวอแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดง้าวพิชัย  ตำบลหนองหล่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านล้อง  ตำบลหนองหล่ม
จร. พระครูเกษมอินทเขต (อินสม เขมนนฺโท)
วัดป่าไคร้เหนือ  ตำบลหนองหล่ม
จร. พระครูโกศลพัฒนวิธาน (นิคม กิตฺติวณฺโณ)
วัดป่าไคร้ใต้  ตำบลหนองหล่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขาม  ตำบลหนองหล่ม
จร. พระอธิการจักรกริช อนามโย
วัดหนองหล่ม  ตำบลหนองหล่ม
จร. พระครูสุสีลสถาพร (วรพล ฐิติสีโล)
วัดหลิ่งก้าน  ตำบลหนองหล่ม
จร. พระครูอดุลกิจปราโมทย์ (บรรจง อานนฺโท)
วัดแม่ยิ่ง  ตำบลหนองหล่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขามแดง  ตำบลห้างฉัตร
จร. พระครูวิโรจน์บุญยวัฒน์ (ผจญ ปุณฺณโก)
วัดดอนมูล  ตำบลห้างฉัตร
จร. พระครูธีรการโกวิท (สมศักดิ์)
วัดดอนสัก  ตำบลห้างฉัตร
จร. พระครูประภัศร์วัชรพงษ์ (วัชรพงษ์ อภินนฺโท)
วัดต้นซ้อ  ตำบลห้างฉัตร
จร. พระครูโพธิสุตสุนทร (จันทร์คำ คมฺภีรปญฺโญ)
วัดปันง้าว  ตำบลห้างฉัตร
จร. พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์ (อินจันทร์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๔)
วัดปางม่วง  ตำบลห้างฉัตร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร  ตำบลห้างฉัตร
จร. พระครูวรฉัตรมงคลการ (มงคล มงฺคโล)
วัดห้างฉัตร  ตำบลห้างฉัตร
จร. พระครูปิยโชติธำรง (เสน่ห์ ชุตินฺธโร)
วัดเตาปูน  ตำบลห้างฉัตร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหลวง  ตำบลเมืองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาปัว  ตำบลเมืองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อหิน  ตำบลเมืองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเหล่า  ตำบลเมืองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันกำแพง  ตำบลเมืองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวียงทอง  ตำบลเมืองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวียงใต้  ตำบลเมืองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ยามเหนือ  ตำบลเมืองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ยามใต้  ตำบลเมืองยาว
จร. เจ้าอธิการพุทธินันท์ สนฺตกาโย
วัดดอนหัววัง  ตำบลเวียงตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนไชย  ตำบลเวียงตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเกวียน  ตำบลเวียงตาล
จร. พระครูพิสิฐสมาธิคุณ (ธรรมนูญ)
วัดปางปง  ตำบลเวียงตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางอ้อย  ตำบลเวียงตาล
จร. พระครูอาทรพิพัฒนคุณ (สนิท สุภาจาโร)
วัดยางอ้อยใต้เทพนิมิตมงคล  ตำบลเวียงตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันทราย  ตำบลเวียงตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเรียน  ตำบลเวียงตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ตาลน้อย  ตำบลเวียงตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ปาง  ตำบลเวียงตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปันเต้า  ตำบลแม่สัน
จร. พระครูอาภากรโสภิต (ราช อาภาธโร)
วัดป่าเหียง  ตำบลแม่สัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดส้มป่อย  ตำบลแม่สัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวทุ่ง  ตำบลแม่สัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวทุ่งพัฒนา  ตำบลแม่สัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่สัน  ตำบลแม่สัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งขวาก  ตำบลแม่สัน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเกาะคา

วัด เจ้าอาวาส
วัดนาเวียง  ตำบลท่าผา
จร. พระอธิการจำรัส กตปุญฺโญ
วัดบ้านใหม่  ตำบลท่าผา
จร. พระครูวีรธรรมพิลาศ (ฟอง มหาวีโร)
วัดศาลาบัวบก  ตำบลท่าผา
จร. พระอธิการสุชาติ ฐิตปุญฺโญ
วัดศาลาหม้อ  ตำบลท่าผา
จร. พระครูวิสิฐพัฒนวิมล (ณรงค์ อิทฺธิญาโณ)
วัดศาลาเม็ง  ตำบลท่าผา
จร. พระครูวิสุทธิธรรมทัต (สะอาด สุทฺธิญาโณ)
วัดสบตาล  ตำบลท่าผา
จร. พระครูพิศาลธรรมทิน (สนั่น สุรินฺโท)
วัดสบปุง  ตำบลท่าผา
จร. พระอธิการประพันธ์ ญาณธโร
วัดจอมปิงลุ่ม  ตำบลนาแก้ว
จร. พระครูสุจิณศาสนกิจ (ทองคำ ปภสฺสโร)
วัดทุ่งกู่ศาลา  ตำบลนาแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนากิ๋มเหนือ  ตำบลนาแก้ว
จร. พระครูสุธรรมวีรสุนทร (ศรีนวล วรธมฺโม)
วัดนาแก้วตะวันตก  ตำบลนาแก้ว
จร. พระครูสุเขตรัตนานุรักษ์ (น้อย ถาวโร)
วัดป่าแข  ตำบลนาแก้ว
จร. พระอธิการบุญช่วย ขนฺติธโร
วัดพระธาตุจอมปิง  ตำบลนาแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดอนมูล  ตำบลนาแก้ว
จร. พระครูพิพัฒน์อินทวงศ์ (อินคำ อินฺทวํโส)
วัดสบต๋ำ  ตำบลนาแก้ว
จร. พระอธิการพงษ์ศักดิ์ ปิยสีโล
วัดสองแควสันติสุข  ตำบลนาแก้ว
จร. พระอธิการสมพักตร์ ธมฺมโชโต
วัดสองแควเหนือ  ตำบลนาแก้ว
จร. พระครูสาทรนวการ (ศรีรัตน์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดสองแควใต้  ตำบลนาแก้ว
จร. พระครูวีรทัศนานุรักษ์ (อุดม วิสารโท)
วัดนากิ๋มใต้  ตำบลนาแส่ง
จร. พระครูปุณณยติการ (สมบูรณ์ อิสิญาโณ)
วัดนาแก้วตะวันออก  ตำบลนาแส่ง
จร. พระครูขันติบุรพรัตน์ (สมพงษ์ ขนฺติพโล)
วัดนาแส่ง  ตำบลนาแส่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่อนเจดีย์ไชย  ตำบลนาแส่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลนาแส่ง
จร. พระอธิการศักรินทร์ มหาชโย
วัดหาดปู่ด้าย  ตำบลนาแส่ง
จร. พระครูประโชติชยาภิรักษ์ (ศรชัย กตทีโป)
วัดแม่ไฮ  ตำบลนาแส่ง
จร. พระครูพิสณฑ์อรรถกิจ (วิเชียร ตุฏฺฐจิตฺโต)
วัดจู้ดใต้  ตำบลลำปางหลวง
จร. พระอธิการส่ง โชติปญฺโญ
วัดท่าช้าง  ตำบลลำปางหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางเหลียว  ตำบลลำปางหลวง
จร. พระครูถาวรปริยัติกิจ (มีนา ถาวโร ป.ธ.๓)
วัดป่าเหียง  ตำบลลำปางหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุลำปางหลวง  ตำบลลำปางหลวง
จร. พระครูพิธานนพกิจ (นิยม ฐานทตฺโต ป.ธ.๓)
วัดม้าเหนือ  ตำบลลำปางหลวง
จร. พระครูปลัด กิตติพันธ์ กิตฺติพโล
วัดม้าใต้  ตำบลลำปางหลวง
จร. พระอธิการส่ง โชติปญฺโญ
วัดไชยาทุ่งล้อม  ตำบลลำปางหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านผึ้งนาเกลือ  ตำบลวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสาด  ตำบลวังพร้าว
จร. พระครูมนูญสาธุกิจ (สุทิน ทนฺตจิตฺโต)
วัดวังพร้าว  ตำบลวังพร้าว
จร. พระครูสุมนบุญวัฒน์ (จรูญ กุสลจิตฺโต)
วัดสบจาง  ตำบลวังพร้าว
จร. พระครูประทีปศาสนกิจ (อนุ ทีปกโร)
วัดหนองแหวน  ตำบลวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอารัญญิการาม  ตำบลวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่หลง  ตำบลวังพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย  ตำบลศาลา
จร. พระครูวิจิตรพัฒนวิมล (มานิตย์ ฐิตสาโร)
วัดศาลาดงลาน  ตำบลศาลา
จร. พระครูพิสุทธิ์พัฒนพิธาน (ประพันธ์ ภทฺทสิริ ป.ธ.๔)
วัดศาลาหลวง  ตำบลศาลา
จร. พระครูนิวิฐวรธรรม (บุญส่ง วรธมฺโม)
วัดศาลาไชย  ตำบลศาลา
จร. พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์ (นิรันดร์ อภิวฑฺฒโน)
วัดไร่อ้อย  ตำบลศาลา
รก.จร. พระวชินภรวงศ์ ธีรทสฺสี
วัดท่าผา  ตำบลเกาะคา
จร. พระครูปัญญาศีลวิมล (สังวร ภทฺทสีโล ป.ธ.๓)
วัดนางแตน  ตำบลเกาะคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำล้อม  ตำบลเกาะคา
จร. พระอธิการสุทิน พลญาโณ
วัดพระธาตุดอยน้อย  ตำบลเกาะคา
จร. พระครูบรรพตวรานุศาสน์ (ชรัด อริโย)
วัดม่วงน้อย  ตำบลเกาะคา
จร. พระครูปัญญาวรานุสิฐ (สุทันต์ มหาปญฺโญ)
วัดม่อนศรีบุญโยง  ตำบลเกาะคา
จร. พระครูโสภิตกิตติวงศ์ (ศิริพงษ์ สิริวณฺโณ)
วัดศิลา  ตำบลเกาะคา
รก.จร. พระนิติพงษ์ สมาจาโร
วัดสันทุ่งแฮ่ม  ตำบลเกาะคา
จร. พระครูสังฆรักษ์ เกียรติพงษ์ อธิปญฺโญ
วัดหนองหล่าย  ตำบลเกาะคา
จร. พระอธิการสิทธิชัย ฐิตวีโร
วัดเกาะคา  ตำบลเกาะคา
รก.จร. พระอนันต์ ญาณธโร
วัดต้นผึ้ง  ตำบลใหม่พัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญวาทย์นิมิต  ตำบลใหม่พัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ปุ้มหลวง  ตำบลใหม่พัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งร้อน  ตำบลใหม่พัฒนา
จร. พระครูโฆสิตจันทสุนทร (สนั่น สิริจนฺโท)
วัดนาโป่งหาญ  ตำบลไหล่หิน
จร. พระครูอาทรพัฒนวิกรม (สกล วิสารโท)
วัดมะกอก  ตำบลไหล่หิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวนาราม  ตำบลไหล่หิน
จร. พระครูอัมพวันวิจิตร (ณรงค์ สิริธมฺโม)
วัดเข้าซ้อน  ตำบลไหล่หิน
จร. พระอธิการประหยัด ติกฺขญาโณ
วัดแม่ฮวก  ตำบลไหล่หิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไหล่หิน  ตำบลไหล่หิน
จร. พระครูสุนทรเสลคุณ (ชัยพร อตฺตสาโร)

 

อำเภอเถิน

วัด เจ้าอาวาส
วัดนาเบี้ย  ตำบลนาโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาโป่งเหนือ  ตำบลนาโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาโป่งใต้  ตำบลนาโป่ง
จร. พระครูพิพัฒน์ธรรมวิมล (นิไพร ขนฺติโก)
วัดปากกอง  ตำบลนาโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าค่า  ตำบลนาโป่ง
จร. พระครูวิธานพัฒนคุณ (ทวี ปภสฺสโร)
วัดสันป่าหนาด  ตำบลนาโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันหลวง  ตำบลนาโป่ง
จร. พระครูสุจิณสาธุกิจ (กูน สุจิณฺโณ)
วัดหนองห้า  ตำบลนาโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเกี๋ยง  ตำบลนาโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยแก้ว  ตำบลนาโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนไชย  ตำบลล้อมแรด
จร. พระครูโสภณศิลปานุรักษ์ (ศรีนวล อินฺทวํโส)
วัดดอยน้อย  ตำบลล้อมแรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่านาง  ตำบลล้อมแรด
จร. พระครูวัชรเขมาจาร (วิเชียร)
วัดพระธาตุดอยแดง  ตำบลล้อมแรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดล้อมแรด  ตำบลล้อมแรด
จร. พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ (วรากรณ์ ญาณวโร)
วัดสบคือ  ตำบลล้อมแรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลล้อมแรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเชียงราน  ตำบลล้อมแรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเตา  ตำบลล้อมแรด
จร. พระครูถาวรมงคลกิจ (ยงค์)
วัดอุมลอง  ตำบลล้อมแรด
จร. พระครูสุวรรณทัศนสุนทร (สุทัศน์ สุวณฺโณ)
วัดเด่นแก้ว  ตำบลล้อมแรด
จร. พระครูวิสุทธิพัฒนกิจ (จม กลยาโณ)
วัดเวียง  ตำบลล้อมแรด
จร. พระครูจันทธรรมวัฒน์ (ชัยวัฒน์ จนทธมุโม)
วัดเหล่าน้อย  ตำบลล้อมแรด
จร. พระครูสุธรรมจินดากร (วัชรากร สุธมฺโม)
วัดเหล่าหลวง  ตำบลล้อมแรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแพะหลวง  ตำบลล้อมแรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยป่าตาล  ตำบลเถินบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าหลวง  ตำบลเถินบุรี
จร. พระครูสุธรรมวรดิตถ์ (ประสงค์ สิริธมฺโม)
วัดท่าเมล์ชัย  ตำบลเถินบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าใหม่  ตำบลเถินบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำโท้ง  ตำบลเถินบุรี
จร. พระครูผาสุกพัฒนพิศาล (เที่ยง ผาสุโก)
วัดป่าตาล  ตำบลเถินบุรี
จร. พระครูวิสิฐพัฒนากร (เดช ญาณเตโช)
วัดพระบาทนาเกลือ  ตำบลเถินบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหิน  ตำบลเถินบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหินพัฒนาราม  ตำบลเถินบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสองแควชัยมงคล  ตำบลเถินบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแก้ว  ตำบลเถินบุรี
จร. พระอธิการนิยม
วัดท่าเวียง  ตำบลเวียงมอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางอ้า  ตำบลเวียงมอก
จร. พระครูพิศาลพัฒนสุนทร (โท ธมฺมวโร)
วัดสะเลียมหวาน  ตำบลเวียงมอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยริน  ตำบลเวียงมอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหอรบ  ตำบลเวียงมอก
จร. พระครูผาสุการบัณฑิต (สำราญ ติสฺสโร)
วัดแม่พุ  ตำบลเวียงมอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่แสลม  ตำบลเวียงมอก
จร. พระครูถาวรคุณาภิรักษ์ (ไสว)
วัดนาบ้านไร่  ตำบลแม่ถอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดง  ตำบลแม่ถอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูนเรศ  ตำบลแม่ถอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบเติน (ตะวันตก)  ตำบลแม่ถอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบเติน (ตะวันออก)  ตำบลแม่ถอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขสวัสดิ์  ตำบลแม่ถอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ถอด  ตำบลแม่ถอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ถอดใต้  ตำบลแม่ถอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่เติน  ตำบลแม่ถอด
จร. พระครูถาวรธรรมพิเนต (ตา ถาวโร)
วัดแม่เตี้ยะ  ตำบลแม่ถอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่แก่ง  ตำบลแม่ถอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามะเกว๋น  ตำบลแม่ปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางกุ่ม  ตำบลแม่ปะ
จร. พระครูประภัศร์วรกิตติ์ (พร ปภสฺสโร)
วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ตำบลแม่ปะ
รก.จร. พระกิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก
วัดแม่ปะดอย  ตำบลแม่ปะ
จร. พระครูพิศาลบวรกิจ (สุพร อภิปุณฺโณ)
วัดแม่ปะหลวง  ตำบลแม่ปะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุ่มเนิ้ง  ตำบลแม่มอก
จร. พระครูสัทธรรมรังษี
วัดพระธาตุดอยแก้ว  ตำบลแม่มอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะพานหิน  ตำบลแม่มอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่ามอน  ตำบลแม่มอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่มอกดอย  ตำบลแม่มอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่มอกหลวง  ตำบลแม่มอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่มอกหัวน้ำ  ตำบลแม่มอก
จร. พระครูอาภัสสรนิเวศน์ (มณเฑียร อาภสฺสโร)
วัดน้ำดิบ  ตำบลแม่วะ
จร. พระครุประภัทรกิจจานุยุต (เผื่อ ปภสฺสโร)
วัดพระบาทแม่วะ  ตำบลแม่วะ
จร. พระครูวิรุฬห์พิพัฒนกิจ (ปรีชา ธมฺมพโล)
วัดแม่วะกลาง  ตำบลแม่วะ
จร. พระครูประจักษ์นพกิจ (ไสว ปริปุณฺณสีโล)
วัดแม่วะหลวง  ตำบลแม่วะ
จร. พระครูสิริพัฒนพิศาล (จิรวัฒน์ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดแม่วะเด่นชัย  ตำบลแม่วะ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองปาน

วัด เจ้าอาวาส
วัดจงพัฒนา  ตำบลทุ่งกว๋าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งกว๋าว  ตำบลทุ่งกว๋าว
จร. พระครูอรรถสารโกศล (เสกสรร นริสฺสโร)
วัดทุ่งข่วง  ตำบลทุ่งกว๋าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งจี้ศรีเจริญ  ตำบลทุ่งกว๋าว
จร. พระครูพิพัฒน์วิริยคุณ (เสถียร ฐิตธมฺโม)
วัดทุ่งปงชัย  ตำบลทุ่งกว๋าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านจ๋ง  ตำบลทุ่งกว๋าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านถ้ำ  ตำบลทุ่งกว๋าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลายนาหลวง  ตำบลทุ่งกว๋าว
จร. พระครูวิจารณ์วรการ (ทอง อภิปุณฺโณ)
วัดปลายนาเฮี้ย  ตำบลทุ่งกว๋าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวทุ่ง  ตำบลทุ่งกว๋าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขอหัวช้าง  ตำบลบ้านขอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขอใต้  ตำบลบ้านขอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งบอน  ตำบลบ้านขอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งบอมใต้  ตำบลบ้านขอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสะแกงดอนชัย  ตำบลบ้านขอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งส้าน  ตำบลบ้านขอ
จร. พระครูโสภิตพัฒนสาร (บุญสืบ จนฺทปญฺโญ)
วัดบ้านกลาง  ตำบลบ้านขอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนอง  ตำบลบ้านขอ
จร. พระครูโสภิตวรธรรม (สง่า ฐานธมฺโม)
วัดปางดะ  ตำบลบ้านขอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงหลวง  ตำบลบ้านขอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธิจิตตาราม  ตำบลบ้านขอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่กองปิน  ตำบลบ้านขอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นงุ้น  ตำบลหัวเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเดื่อ  ตำบลหัวเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งปิ้ง  ตำบลหัวเมือง
จร. พระครูสุจิตบุณยโชติ (บุญยิ่ง สุจิตฺโต)
วัดบ้านขาม  ตำบลหัวเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านต๋อม  ตำบลหัวเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่  ตำบลหัวเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนแก้ว  ตำบลเมืองปาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งโป่ง  ตำบลเมืองปาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำโจ้  ตำบลเมืองปาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางอ่าย  ตำบลเมืองปาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบปาน  ตำบลเมืองปาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงเมืองปาน  ตำบลเมืองปาน
จร. พระครูกิตติอรรถวิทย์ (ประสงค์ กิตฺติปญฺโญ)
วัดแพะก้อม  ตำบลเมืองปาน
จร. พระครูวิธานสารกิจ (ชาญ วรปญฺโญ)
วัดข่วงกอม  ตำบลแจ้ซ้อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยเต่าคำ  ตำบลแจ้ซ้อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านทุ่ง  ตำบลแจ้ซ้อน
จร. พระครูโสภณพัฒนวิกรม (เสนาะ กนฺตสีโล)
วัดป่าเหมี้ยง  ตำบลแจ้ซ้อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดอนมูล  ตำบลแจ้ซ้อน
จร. พระครูประภัศร์จิตตานุยุต (เจริญ ปสนฺนจิตฺโต)
วัดศรีหลวงแจ้ซ้อน  ตำบลแจ้ซ้อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบลี  ตำบลแจ้ซ้อน
จร. พระครูอนุศาสน์วีรธรรม (ระฌานนท์ ปสนฺโน)

 

อำเภอเมืองลำปาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง  ตำบลต้นธงชัย
จล. พระราชจินดานายก (คำอ้าย สิริธมฺโม)
วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง  ตำบลหัวเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง  ตำบลเวียงเหนือ
จล. พระจินดารัตนาภรณ์ (เสริม กตกิจฺโจ ป.ธ.๔)
วัดกล้วยหลวง  ตำบลกล้วยแพะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุม่วงคำ  ตำบลกล้วยแพะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเจ้านั่งแท่น  ตำบลกล้วยแพะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระแท่น  ตำบลกล้วยแพะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่อนธาตุ  ตำบลกล้วยแพะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวฝาย  ตำบลกล้วยแพะ
จร. พระครูวรธรรมาธร (อภินันตชัย)
วัดกาศเมฆ  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมเมือง  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมพูหลวง  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาก่วมเหนือ  ตำบลชมพู
จร. พระครูวรการโกวิท (เรียบ อติชาคโร)
วัดนาก่วมใต้  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านต้า  ตำบลชมพู
จร. พระครูวินิตสังวรคุณ (เอกรินทร์ ถิรจิตฺโต)
วัดบ้านฟ่อน  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านร้องต้นธง  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดย่าเป้า  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำปางกลาง  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีปงชัย  ตำบลชมพู
จร. พระครูภัทรชัยสุนทร (ชัยภัทร ขนฺติธโร)
วัดศรีหมวดเกล้า  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันปินไชย  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเจริญ  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยหล่อ  ตำบลชมพู
จร. พระครูสีลวรนาถ (อานุภาพ นาถสีโล)
วัดเข้าหมู่  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่คำ  ตำบลต้นธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นธงชัย  ตำบลต้นธงชัย
จร. พระวิสุทธิธรรมพิลาส (คูณสมบูรณ์ สิริธมฺมชโย)
วัดนาป้อใต้  ตำบลต้นธงชัย
จร. พระใบฎีกา วันไชย วฑฺฒนชโย
วัดพระธาตุหมื่นครื้น  ตำบลต้นธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเจ้าทันใจ  ตำบลต้นธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหม้อ  ตำบลต้นธงชัย
จร. พระครูวิทิตพัฒนพิธาน (ยุวรัตน์ ธมฺมสโร)
วัดศรีดอนชัย  ตำบลต้นธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันป่าลาน  ตำบลต้นธงชัย
จร. พระครูพิพัฒน์กิจจานุกิจ (น้อย กตปุญฺโญ)
วัดแม่ทรายคำ  ตำบลต้นธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช้างเผือก  ตำบลทุ่งฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโทก  ตำบลทุ่งฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาป้อเหนือ  ตำบลทุ่งฝาย
จร. พระครูบุณยวรวัฒน์ (จิราวัฒน์)
วัดวนะคิรีบุญมาราม  ตำบลทุ่งฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีภูมิมา  ตำบลทุ่งฝาย
จร. พระครูอุดมสิริทัต (เรือน อุตฺตโม ป.ธ.๓)
วัดสาหลวง  ตำบลทุ่งฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยฮี  ตำบลทุ่งฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่นิคมศรีธรรมาราม  ตำบลทุ่งฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่นิคมเขต๓  ตำบลทุ่งฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคล  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิคมสามัคคี  ตำบลนิคมพัฒนา
จร. พระครูพิพัฒนวิธาน (ถนอม ปภสฺสโร)
วัดศรีไตรภูมิ  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่มอน  ตำบลบ่อแฮ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับหมาก  ตำบลบ่อแฮ้ว
จร. พระครูโอภาสปุญญประสิทธิ์ (บุญเลิศ)
วัดท่าขัว  ตำบลบ่อแฮ้ว
จร. พระครูโสภณวีรบัณฑิต (ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน)
วัดท่าล้อ  ตำบลบ่อแฮ้ว
จร. พระครูจักรธรรมนูญ (อนุรักษ์ มนุญฺโญ)
วัดทุ่งโค้ง  ตำบลบ่อแฮ้ว
จร. พระครูตาน ปิยวณฺโณ
วัดน้ำโท้ง  ตำบลบ่อแฮ้ว
จร. พระครูพิชัยบุญญารักษ์ (วิชัย)
วัดบ่อแฮ้ว  ตำบลบ่อแฮ้ว
จร. พระครูสาทรพิพัฒนกิจ (บุญส่ง สิริธมฺโม)
วัดป่ายะ  ตำบลบ่อแฮ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเหียง  ตำบลบ่อแฮ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงแงว  ตำบลบ่อแฮ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่อนกระทิง  ตำบลบ่อแฮ้ว
จร. พระครูวิมลนพการ (สมชาย กตปุญฺโญ)
วัดร่องกอก  ตำบลบ่อแฮ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค่ากลาง  ตำบลบ้านค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค่าหลวง  ตำบลบ้านค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งฝาง  ตำบลบ้านค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งโจ้  ตำบลบ้านค่า
จร. พระครูวิสารทธรรมรัต (วีระเชษฐ์ วิสารโท)
วัดห้วยเป้ง  ตำบลบ้านค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งม่านเหนือ  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งม่านใต้  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเป้า  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเหล่า  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแค่  ตำบลบ้านเป้า
จร. พระครูสมิทธิพิมล (บุญฤทธิ์ จตฺตมโล)
วัดบ้านใหม่  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสบก๋ง  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดอนมูลไชยสันฐาน  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบไพร  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองร่อง  ตำบลบ้านเป้า
จร. พระครูวาปีธรรมเกษม (เกษม ธมฺมิโก)
วัดหัวทุ่ง  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ก๋ง  ตำบลบ้านเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่เกวียน  ตำบลบ้านเสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจำค่าวนาราม  ตำบลบ้านเสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านลู  ตำบลบ้านเสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงอ้อม  ตำบลบ้านเสด็จ
จร. พระครูวิสุทธิศีลประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ สีลสุทฺโธ)
วัดพระธาตุคว่ำหม้อ  ตำบลบ้านเสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุเสด็จ  ตำบลบ้านเสด็จ
จร. พระครูโสภิตพัฒนานุยุต (สุรศักดิ์ สุภทฺโท)
วัดพระเจ้าไม้ซ้อ  ตำบลบ้านเสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งกล้วย  ตำบลบ้านเอื้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งปงเรือน  ตำบลบ้านเอื้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านผึ้ง  ตำบลบ้านเอื้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสัก  ตำบลบ้านเอื้อม
จร. พระครูวิมลธรรมคุณากร (นิพนธ์ พุทฺธธมฺโม)
วัดบ้านฮ่อง  ตำบลบ้านเอื้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเอื้อม  ตำบลบ้านเอื้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบค่อม  ตำบลบ้านเอื้อม
จร. พระครูสิทธิวีรธรรม (ประสิทธิ์)
วัดสบเฟือง  ตำบลบ้านเอื้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ต๋ำ  ตำบลบ้านเอื้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่เฟือง  ตำบลบ้านเอื้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายมูล  ตำบลบ้านแลง
จร. พระครูวีรธรรมโกวิท (สมคิด มหาวีโร)
วัดทรายเหนือ  ตำบลบ้านแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหมาก  ตำบลบ้านแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแลง  ตำบลบ้านแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาทเมืองมาย  ตำบลบ้านแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังเลียบ  ตำบลบ้านแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีปรีดา  ตำบลบ้านแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัววัง  ตำบลบ้านแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหาดเชี่ยว  ตำบลบ้านแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองมาย  ตำบลบ้านแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่อาง  ตำบลบ้านแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าธรรมรังสี  ตำบลบุญนาคพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธสันติวิเวก  ตำบลบุญนาคพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกาศโป่ง  ตำบลปงแสนทอง
จร. พระครูพิทักษ์วรญาณ (สมพงศ์ ญาณิสฺสโร)
วัดกู่สีขันฑ์  ตำบลปงแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดข่วงเปา  ตำบลปงแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งกู่ด้าย  ตำบลปงแสนทอง
จร. พระอธิการจรัญ มนาโป
วัดนาน้อย  ตำบลปงแสนทอง
จร. พระครูอดิสัยสนธิการ (สนธิ)
วัดบ้านกาดใต้  ตำบลปงแสนทอง
จร. พระครูสุพัฒนวิมล (ม้อน ธมฺมโชโต)
วัดปงแสนทอง  ตำบลปงแสนทอง
จร. พระครูวิจิตรวรโกศล (ศักดิ์ ทีฆายุโก)
วัดป่ากล้วย  ตำบลปงแสนทอง
จร. พระครูปริยัติรัตนสุนทร (รัตนวัฒน์ พุทฺธิสิริ ป.ธ.๓)
วัดป่าตันกุมเมือง  ตำบลปงแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำปางกลาง  ตำบลปงแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีก้ำ  ตำบลปงแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบตุ๋ย  ตำบลปงแสนทอง
จร. พระครูวิรัชธรรมวิสิฐ (ไพรัช ธมฺมวโร)
วัดสำเภา  ตำบลปงแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองห้าตะวันตก  ตำบลปงแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมอสม  ตำบลปงแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่กืย  ตำบลปงแสนทอง
จร. พระครูภูริปัญญาวัฒน์ (พิภพ วิภโว)
วัดไชยสถาน  ตำบลปงแสนทอง
จร. พระครูสิริชยาภรณ์ (บุญศรี อริญฺชโย)
วัดกอกชุม  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจองคำ  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบรรพตสถิต  ตำบลพระบาท
จร. พระมหานพดล สุวณฺณเมธี ป.ธ.๗
วัดบ้านหัวทุ่ง  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญเกิด  ตำบลพระบาท
จร. พระครูพิศาลพัฒนวิกรม (ชาญศิลป์ ถิรปุญฺโญ)
วัดป่าขาม  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าฝาง  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาท  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่อนจำศีล  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่อนสัณฐาน  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชุม  ตำบลพระบาท
จร. พระครูสุตชยาภรณ์ (สิงห์ชัย ธมฺมชโย ป.ธ.๕ ,ผศ.ดร.)
วัดสุขสวัสดิ์  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองห้า  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโทกหัวช้าง  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยมงคล  ตำบลพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นต้อง  ตำบลพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นมื่น  ตำบลพิชัย
จล. พระครูสาทรพัฒนกิจ (ชัยพงษ์ อภโย ป.ธ.๔)
วัดต้นยาง  ตำบลพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายใต้  ตำบลพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าวิมล  ตำบลพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่  ตำบลพิชัย
จร. พระครูสถิตธรรมวิภัช (ไตรณรงค์ ฐิตธมฺโม)
วัดปงวัง  ตำบลพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปูเหลือง  ตำบลพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฝายน้อย  ตำบลพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิชัย  ตำบลพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่อนคีรีชัย  ตำบลพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่อนพระยาแช่  ตำบลพิชัย
จร. พระครูประภาสสารธรรม (วอ อติธมฺโม)
วัดมิ่งเมืองมูล  ตำบลพิชัย
จร. พระครูสิริธรรมบัณฑิต (ภาณุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี ป.ธ.๕ ,ผศ.)
วัดอุทุมพร  ตำบลพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแก้ว  ตำบลพิชัย
จร. เจ้าอธิการมานิตย์ จารุวํโส
วัดดำรงธรรม  ตำบลสบตุ๋ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าคราวน้อย  ตำบลสบตุ๋ย
จร. พระครูโสภณพิพัฒนาทร (สมนึก ปิยวณฺโณ)
วัดบ้านดง  ตำบลสบตุ๋ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรองเมือง  ตำบลสบตุ๋ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงห์ชัย  ตำบลสบตุ๋ย
จร. พระครูพิบูลสมณธรรม (บูรินทร์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดน้ำล้อม  ตำบลสวนดอก
จร. พระครูสมุห์ สุผัด ฐิตสํวโร
วัดสวนดอก  ตำบลสวนดอก
จร. พระครูสิริธรรมวิภัช (กำจัด ยโสภโณ ป.ธ.๕)
วัดเกาะวาลุการาม  ตำบลสวนดอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงราย  ตำบลสวนดอก
จร. พระปลัด สมโภช ฐิตธมฺโม
วัดเมืองศาสน์  ตำบลสวนดอก
จร. พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจ (วิสุทธิ์ พุทฺธสโร)
วัดคะตึกเชียงมั่น  ตำบลหัวเวียง
จร. พระครูสุวิมลธรรมานุสิฐ (องอาจ อตฺถกาโม)
วัดบุญยืน  ตำบลหัวเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดัวะ  ตำบลหัวเวียง
จร. พระอธิการดำรง
วัดป่ารวก  ตำบลหัวเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเกิด  ตำบลหัวเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมื่นกาด  ตำบลหัวเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่างแต้ม  ตำบลเวียงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอกบัว  ตำบลเวียงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอกพร้าว  ตำบลเวียงเหนือ
จร. พระครูวิบูลปริยัตยากร (ประทิน ป.ธ.๔)
วัดท่ามะโอ  ตำบลเวียงเหนือ
จร. พระอธิการจรัญ กุมาโร
วัดนางเหลียว  ตำบลเวียงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงสนุกเหนือ  ตำบลเวียงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงสนุกใต้  ตำบลเวียงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประตูต้นผึ้ง  ตำบลเวียงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประตูป่อง  ตำบลเวียงเหนือ
จร. พระครูวิทิตวรเวช (อ่อนแก้ว กนฺตสีโล)
วัดศรีบุญโยง  ตำบลเวียงเหนือ
จร. พระครูสังฆรักษ์บุญรัตน์
วัดศรีล้อม  ตำบลเวียงเหนือ
จร. พระครูมงคลคุณธาดา (บุญสม ธมฺมจารี)
วัดหนองละคอน  ตำบลเวียงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวข่วง  ตำบลเวียงเหนือ
จร. พระครูสุธรรมาจารวัตร (คชกร อาจารธมฺโม)
วัดแจ่งหัวริน  ตำบลเวียงเหนือ
จร. พระครูสุนทรธรรมาภิวัฒน์ (อินคำ อภิวฑฺฒโน)
วัดแสงเมืองมา  ตำบลเวียงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเสริมงาม

วัด เจ้าอาวาส
วัดครกขวาง  ตำบลทุ่งงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งงามหลวง  ตำบลทุ่งงาม
จร. พระครูพิบูลพัฒนานุยุต (สุภาพ ปภสฺสโร)
วัดนาบอน  ตำบลทุ่งงาม
จร. พระครูพิบูลศีลคุณ (ประวิล คุเณสโก)
วัดบ้านมั่ว  ตำบลทุ่งงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุดอยกู่  ตำบลทุ่งงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดอนแก้ว  ตำบลทุ่งงาม
จร. พระครูบัณฑิตรัตนบวร (เสนอ ญาณวีโร)
วัดสันดอนแม่กึ๊ด  ตำบลทุ่งงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสาแลไชย  ตำบลทุ่งงาม
จร. พระครูชัยสารพิศิษฎ์ (ทองเพชร สมาจาโร)
วัดทุ่งต๋ำ  ตำบลเสริมกลาง
จร. พระครูวิจารณ์พัฒนคุณ (อินปั๋น จกฺกวโร)
วัดนาเอี้ยง  ตำบลเสริมกลาง
จร. พระครูโสภณวิริยการ (แก้วมูล สุภตฺโต)
วัดผาลาด  ตำบลเสริมกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดอนชัย  ตำบลเสริมกลาง
จร. พระครูพิบูลวรพิพัฒน์ (เหลี่ยม อตฺถกาโม)
วัดศรีลังกา  ตำบลเสริมกลาง
จร. พระครูประภาสศีลาภิรัต (แดง ตปสีโล)
วัดสันโป่ง  ตำบลเสริมกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหล่ายาว  ตำบลเสริมกลาง
จร. พระครูบริบูรณ์ธรรมวัตร (บุญเติง สิริธมฺโม)
วัดทุ่งไผ่  ตำบลเสริมขวา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงทุ่งล่าม  ตำบลเสริมขวา
จร. พระครูสุธรรมสุวรรณเขต (อิ่นคำ สิริธมฺโม)
วัดปงหลวง  ตำบลเสริมขวา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปงแพ่ง  ตำบลเสริมขวา
จร. พระครูสีลสารวิบูลย์ (สุพรรณ สีลสาโร)
วัดศรีทรายมูล  ตำบลเสริมขวา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ผึ้ง  ตำบลเสริมขวา
จร. พระครูมงคลกิตติรักษ์ (ยศ)
วัดดอยเงิน  ตำบลเสริมซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนทีวังการาม  ตำบลเสริมซ้าย
จร. พระครูสีลสังวรานุรักษ์ (สุทธิพร สีลสํวโร)
วัดนางอย  ตำบลเสริมซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาศาลา  ตำบลเสริมซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเดา  ตำบลเสริมซ้าย
จร. พระครูไพโรจน์ปัญญาวุธ (ศรีมูล ปญฺญาธโร)
วัดม่วงชุม  ตำบลเสริมซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ต๋ำ  ตำบลเสริมซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแจ้ห่ม

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งผึ้ง  ตำบลทุ่งผึ้ง
จร. พระครูสุนทรนวการ (คล้าย ฐิตจาโร)
วัดศรีดอนมูล  ตำบลทุ่งผึ้ง
จร. พระครูสถาพรโสภณ (มอน ฐิตธมฺโม)
วัดหัวฝาย  ตำบลทุ่งผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้คอน  ตำบลทุ่งผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแพะมหาโปน  ตำบลทุ่งผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแป้น  ตำบลบ้านสา
จร. พระครูวิธานสาธุกิจ (สมบัติ กิตฺติวณโณ)
วัดสาญาณพลาราม  ตำบลบ้านสา
จร. พระครูจารุอาวาสวัตร (สุพรรณ ชยธมฺโม)
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลบ้านสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสาแพะ  ตำบลบ้านสา
จร. พระครูสันติพนารักษ์ (บรรลา อตฺตสนฺโต)
วัดไผ่ปง  ตำบลบ้านสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่แพะ  ตำบลบ้านสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไฮ  ตำบลปงดอน
จร. พระครูอนุสิฐธรรโมภาส (จารุวัฒน์)
วัดม่อนเจริญธรรม  ตำบลปงดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ตาหลวง  ตำบลปงดอน
จร. พระครูวิจิตรพัฒนโชติ (จันทร์ จนฺทรํสี)
วัดแม่ตาใน  ตำบลปงดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่เต้าวนาราม  ตำบลวิเชตนคร
จร. พระครูอดุลวีรธรรม (อุดม เขมวโร)
วัดดงนั่งคีรีชัย  ตำบลวิเชตนคร
จร. พระครูวินิตวรการ (บุญธรรม จิตฺตธมฺโม)
วัดดงเย็น  ตำบลวิเชตนคร
จร. พระครูวิสาลธรรมคุณ (บุญแทน สุธมฺโม)
วัดทุ่งทอง  ตำบลวิเชตนคร
จร. พระครูอุปถัมภ์สุวรรณเขต (สมชาย ปุณฺณสิริ)
วัดประตูเหล็ก  ตำบลวิเชตนคร
จร. พระครูอภิชาติสิทธิคุณ (อำนวย อภิชาโต)
วัดผ้าขาว  ตำบลวิเชตนคร
จร. พระครูสุวิธานวรคุณ (สุวิทย์ โชติวโร)
วัดสันรุ่งเรือง  ตำบลวิเชตนคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอักโขชัยคีรี  ตำบลวิเชตนคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกู่คำน้อย  ตำบลแจ้ห่ม
จร. พระครูประภัศร์ศีลสังวร (ชัยพร ยนฺตสีโล)
วัดผาแดงหลวง  ตำบลแจ้ห่ม
จร. พระครูปัญญาประสุตคุณ (สุพรรณ อินฺทปญฺโญ)
วัดม่อนกัญญาราม  ตำบลแจ้ห่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีหลวง  ตำบลแจ้ห่ม
จร. พระครูสิริปุญญาภิรัต (สงคราม กตปุญฺโญ)
วัดเชียงหมั้น  ตำบลแจ้ห่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนไชย  ตำบลแม่สุก
จร. พระอธิการเศวต ปญฺญาวชิโร
วัดถ้ำผาช่อ  ตำบลแม่สุก
จร. พระอธิการขวัญชัย ปภากโร
วัดทุ่งคา  ตำบลแม่สุก
จร. พระครูศีลสารวิสิฐ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธสีโล)
วัดทุ่งตึง  ตำบลแม่สุก
จร. พระครูสุปุญญเขต (บุญธรรม อภิปุญฺโญ)
วัดหนองกอก  ตำบลแม่สุก
จร. พระสมุห์ เอกพันธ์ ปญฺญาวโร
วัดห้วยแหน  ตำบลแม่สุก
จร. พระครูไพโรจน์ธรรมรัต (สมศักดิ์ สุนนฺโท)
วัดแม่สุก  ตำบลแม่สุก
จร. พระมหาจิราวัฒน์ จิรเมธี ป.ธ.๔

 

อำเภอแม่ทะ

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนไฟ  ตำบลดอนไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนากวาง  ตำบลดอนไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาบง  ตำบลดอนไฟ
จร. พระครูสุจิตบุญญาคม (บุญยัง ปุญฺญกาโม)
วัดนาฟาน  ตำบลดอนไฟ
จร. พระครูประดิษฐ์บุญเขต (ณรงค์ ฐิตปุญฺโญ)
วัดบ้านเอียก  ตำบลดอนไฟ
จร. พระครูดิลกธรรมาภรณ์ (เมธี จารุสิริ)
วัดบ้านใหม่  ตำบลดอนไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าแหน  ตำบลนาครัว
จร. พระครูวิธานพัฒนสุนทร (มนต์ศักดิ์ จนฺทโชโต)
วัดน้ำโท้ง  ตำบลนาครัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหลวง  ตำบลนาครัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหลุก  ตำบลนาครัว
จร. พระครูไพโรจน์ยติกิจ (สุวรรณ รตินฺธโร)
วัดบ้านฮ่อม  ตำบลนาครัว
จร. พระครูวิจิตรพัฒนคุณ (ประเสริฐ สุเมโธ)
วัดบ้านเหมี้ยง  ตำบลนาครัว
จร. พระครูนันทวรคุณ (อานนท์ ฐิตาจาโร)
วัดพรหมพิราม  ตำบลนาครัว
จร. พระครูสุทัศนประภาส (สง่า ปภสฺสโร)
วัดศรีถ้อย  ตำบลนาครัว
จร. พระอธิการสมัคร
วัดศรีอ้วน  ตำบลนาครัว
จร. พระครูสิริชัยพิพัฒน์ (สุรชัย สุหชฺโช)
วัดหล่ายทุ่ง  ตำบลนาครัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวฝาย  ตำบลนาครัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต๋อแก้ว  ตำบลน้ำโจ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำโจ้  ตำบลน้ำโจ้
จร. พระครูอุดมธรรมทิน (สมนึก ฐานทตฺโต)
วัดบ้านหนอง  ตำบลน้ำโจ้
จร. พระครูอุปถัมภ์สมณกิจ (อนุสิทธิ์ สุภทฺโท)
วัดป่าจ้ำ  ตำบลน้ำโจ้
จร. พระครูบัณฑิตธรรมานุวัตร (ประถม ปณฺฑิโต)
วัดป่าม่วง  ตำบลน้ำโจ้
จร. พระครูสาทรนพกิจ (สมเดช เตชวโร)
วัดม่อนแสนศรี  ตำบลน้ำโจ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฮ่องห้า  ตำบลน้ำโจ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ปุง  ตำบลน้ำโจ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกิ่วหลวง  ตำบลบ้านกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาต๋ม  ตำบลบ้านกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันดอยน้อย  ตำบลบ้านกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันนารินทร์  ตำบลบ้านกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่อิบ  ตำบลบ้านกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบอมธาตุ  ตำบลบ้านบอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบอมหลวง  ตำบลบ้านบอม
จร. พระครูไพบูลธรรมกิตติ์ (บรรจบ กิตฺติสมฺปนฺโน)
วัดพระบาทแม่ไทย  ตำบลบ้านบอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งแน่น  ตำบลบ้านบอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนากว้าว  ตำบลป่าตัน
จร. พระครูวิทิตพัฒนสุนทร (ทันยา สุธมฺโม)
วัดนาคตหลวง  ตำบลป่าตัน
จร. พระครูธีรธรรมพิพัฒน์ (พรหมพิพรรธน์)
วัดปงหอศาล  ตำบลป่าตัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตันหลวง  ตำบลป่าตัน
จร. พระครูโกศลอรัญญกิจ (วีระพงษ์ วีรวํโส)
วัดสบทะ  ตำบลป่าตัน
จร. พระครูพิพิธพัฒนสุนทร (บุญจันทร์ โชติธมฺโม)
วัดสันฐาน  ตำบลป่าตัน
จร. พระครูปริยัติสุนทร (เลื่อน อุชุจาโร ป.ธ.๓)
วัดสุทธาวาส  ตำบลป่าตัน
จร. พระครูวิสุทธิรัตโนภาส (ทินกร ติสฺสโร)
วัดทุ่งตอน  ตำบลวังเงิน
จร. พระครูปรีชาชัยเขต (ชัยอารีย์ สีลพุทฺโธ)
วัดนาดง  ตำบลวังเงิน
จร. พระครูอดุลพิพัฒนกิจ (น้อย นรินฺโท)
วัดนาดู่หลวง  ตำบลวังเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านมาย  ตำบลวังเงิน
จร. พระครูไพศาลบุญเขต (พิบุญ ปุญฺญผโล)
วัดพระธาตุสันดอน  ตำบลวังเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านด่าน  ตำบลสันดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านอ้อ  ตำบลสันดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเด่น  ตำบลสันดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบแม่นาง  ตำบลสันดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันดอนแก้ว  ตำบลสันดอนแก้ว
จร. พระครูไพศาลสารสิทธิ์ (บุญสา)
วัดสันป่าเปา  ตำบลสันดอนแก้ว
จร. พระครูประสิทธิ์สาธุการ (ศรีไว เตชปุญฺโญ)
วัดแม่ทาน  ตำบลสันดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่วะ  ตำบลสันดอนแก้ว
จร. พระครูวิสาลสีลคุณ (สุก สุจิตฺโต)
วัดดอนมูล  ตำบลหัวเสือ
จร. พระครูวิสิฐสุภาจาร (จรารินทร์ อาจารสุโภ)
วัดนายาบ  ตำบลหัวเสือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อด้ง  ตำบลหัวเสือ
จร. พระครูพินิตสารคุณ (สมบูรณ์ สารคโร)
วัดบ้านก้อม  ตำบลหัวเสือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านทุ่ง  ตำบลหัวเสือ
จร. พระอธิการสันติสุข ญาณเมธี
วัดผาแมว  ตำบลหัวเสือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบไร่  ตำบลหัวเสือ
จร. พระครูสุภัทรบุญเขต (บุญ สุภทฺโท)
วัดสามขา  ตำบลหัวเสือ
จร. พระครูสิริรัตนกิจ (ขันแก้ว สิริมงฺคโล)
วัดหนองมุงพัฒนา  ตำบลหัวเสือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยมะเกลือ  ตำบลหัวเสือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวเสือ  ตำบลหัวเสือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านจว้าก  ตำบลแม่ทะ
จร. พระครูอุปถัมภ์นพกิจ (วีนัส จนฺทวํโส)
วัดห้วยฟ้าหลั่ง  ตำบลแม่ทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลแม่ทะ
จร. พระครูเวฬุวันสุตวัฒน์ (วิชัย อคฺควํโส ป.ธ.๔)
วัดแม่ทะ  ตำบลแม่ทะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ทะหลวง  ตำบลแม่ทะ
จร. พระครูโสภิตวชิรคุณ (สมนึก วชิรญาโณ)

 

อำเภอแม่พริก

วัด เจ้าอาวาส
วัดผาปังกลาง  ตำบลผาปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาปังหลวง  ตำบลผาปัง
จร. พระครูมงคลเกษม (เสน)
วัดห้วยไร่  ตำบลผาปัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำผางาม  ตำบลพระบาทวังตวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระพุทธบาทวังตวง  ตำบลพระบาทวังตวง
จร. พระเอกรัฐ อคฺคธมฺโม
วัดเกาะหัวช้าง  ตำบลพระบาทวังตวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ตั๋ง  ตำบลพระบาทวังตวง
จร. พระครูปัญญาวโรดม (ศรีทุน ปญฺญาวโร)
วัดแม่เชียงรายบน  ตำบลพระบาทวังตวง
จร. พระครูเกษมวรคุณ
วัดต้นธงชัย  ตำบลแม่ปุ
จร. พระอธิการสมจิต สนฺตจิตฺโต
วัดท่าไม้  ตำบลแม่ปุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร่มโพธิ์ทอง  ตำบลแม่ปุ
จร. พระครูสถิตวรการ (สมหมาย สาทโร)
วัดศิริบุญมาราม  ตำบลแม่ปุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ปุ  ตำบลแม่ปุ
จร. พระอธิการสุรชัย เขมปญฺโญ
วัดโป่งขาม  ตำบลแม่ปุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังสำราญ  ตำบลแม่พริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยขี้นก  ตำบลแม่พริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่พริกบน  ตำบลแม่พริก
จร. พระครูวิธานพัฒนาภรณ์
วัดแม่พริกลุ่ม  ตำบลแม่พริก
จร. พระครูโสภณสาธุกิจ (พันคำ จนฺทสโร)
วัดแม่เชียงรายลุ่ม  ตำบลแม่พริก
จร. พระครูสถิตปัญญาธร

 

อำเภอแม่เมาะ

วัด เจ้าอาวาส
วัดกอรวก  ตำบลจางเหนือ
จร. พระครูสถิตปัญญาวัฒน์ (สมคิด)
วัดนาแช่  ตำบลจางเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดข่วงม่วง  ตำบลนาสัก
จร. พระครูวิจิตรศีลวัตร
วัดนาสัก  ตำบลนาสัก
จร. พระครูอรรถการโกศล (หลัน)
วัดปางป๋วยศรัทธาราม  ตำบลนาสัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบจาง  ตำบลนาสัก
จร. พระครูสุนทรปุญญาคม (บุญมา อชฺฌาจาโร)
วัดสบม่ำ  ตำบลนาสัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสี  ตำบลบ้านดง
จร. พระครูสถิตวรพินิต (วินิด ฐานธมฺโม)
วัดบ้านดง  ตำบลบ้านดง
จร. พระมหาภูมิภัทร ฐานสมฺปนฺโน ป.ธ.๓
วัดหัวฝาย  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉลองราชศรัทธาราม  ตำบลสบป้าด
จร. พระครูปิยวรานุกิจ (อัครพล กนฺตธมฺโม)
วัดสบป้าด  ตำบลสบป้าด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยรากไม้  ตำบลสบป้าด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสบเติ๋น  ตำบลสมป้าด
จร. พระครูประทีปปุณณทัศน์ (สมบูรณ์ ปญฺญาทีโป)
วัดสบเมาะ  ตำบลสมป้าด
จร. พระครูกิตติศีลวิสุทธิ์ (กฤษฎา)
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม  ตำบลแม่เมาะ
จร. พระครูมนูญกิจปรีชา (ปรีชา ปิยธมฺโม)
วัดนาแขม  ตำบลแม่เมาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลเกษตร  ตำบลแม่เมาะ
จร. พระครูไพบูลย์มงคลเขต (กำจร)
วัดม่อนคีรีไชยแม่เมาะ  ตำบลแม่เมาะ
จร. พระครูถาวรคุณาภิวัฒน์ (นิรันดร์)
วัดห้วยคิง  ตำบลแม่เมาะ
จร. พระครูอุปถัมภ์ปุญญาคม (พิพัฒน์ ผลปุญฺโญ)
วัดหางฮุงศรัทธาราม  ตำบลแม่เมาะ
จร. พระครูอุดมสัทธาภิรม (ศักดิ์)
วัดเมาะหลวง  ตำบลแม่เมาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ปง  ตำบลแม่เมาะ
จร. พระครูพิเชษฐ์ธรรมสุนทร (วิเชษ จนฺทธมฺโม)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอวังเหนือ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าบุญนาก   ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสารภี   ตำบลวังทอง
จร. พระครูสุนทรปัญญาวุฒิ (ยนต์ ปญฺญาวุโธ)
วัดพระธาตุดอยแก้วชัยมงคล   ตำบลวังเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสบปราบ

วัด เจ้าอาวาส
วัดม่อนหินขาว   ตำบลสบปราบ
จร. พระครูฐิติธรรมปโพธิ (สมโพธิ สคารโว)

 

อำเภอห้างฉัตร

วัด เจ้าอาวาส
วัดจำทรายมูล   ตำบลปงยางคก
จร. พระครูสุวีรญาณโสภณ (วีระ สุวีโร ป.ธ.๓)
วัดศรีสัจจาธิษฐาน   ตำบลหนองหล่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปู่ฮ้อ   ตำบลห้างฉัตร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าปงสนุก   ตำบลเมืองยาว
จร. พระครูพรหมเทพ (อุทินเทพ อติธมฺโม)
วัดพระธาตุดอยคู่แก้ว   ตำบลเมืองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุม่อนตุ๊ป่า   ตำบลเมืองยาว
จร. พระนิติรัตน์ ญาณพโล
วัดม่อนไก่แจ้   ตำบลเมืองยาว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเกาะคา

วัด เจ้าอาวาส
วัดสำราญนิวาส   ตำบลศาลา
จร. พระอธิการเรืองฤทธิ์ จิตฺตธมฺโม
วัดถ้ำขุมทรัพย์   ตำบลใหม่พัฒนา
จร. พระครูเมธีธรรมวงศ์ (ชนาเมธ อตฺตทีโป)
วัดสันตินิคม   ตำบลใหม่พัฒนา
จร. พระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ สุมงฺคโล)
วัดสันติสุข   ตำบลใหม่พัฒนา
จร. พระครูประโชติธรรมสิริ (รุ่งเรือง สิริธมฺโม)
วัดทุ่งขาม   ตำบลไหล่หิน
จร. พระครูวิมลคณานุรักษ์ (สวัสดิ์ อุปสโม)
วัดป่าชัยมงคล   ตำบลไหล่หิน
จร. พระมหาพีรศิษฎ์ ปุญฺญวิชโย

 

อำเภอเถิน

วัด เจ้าอาวาส
วัดสันติสุขสามัคคี   ตำบลล้อมแรด
จร. พระครูไพศาลธรรมคุณ (บุญ เตชปญฺโญ)
วัดป่าแท่นดอกไม้   ตำบลเถินบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาวารี   ตำบลเถินบุรี
จร. พระครูสุจิตตานุรักษ์ (แสวง)
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์   ตำบลแม่ถอด
จร. พระครูอุดมธีรคุณ

 

อำเภอเมืองปาน

วัด เจ้าอาวาส
  
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองลำปาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุนายาง   ตำบลบ้านเสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่อนจำศีล   ตำบลบ้านเอื้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวียงทอง   ตำบลปงแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีบุญญาราม   ตำบลพระบาท
จร. พระวิสุทธิวชิรวิมล (ชายแดน สีลสุทฺโธ)
วัดเชตวัน   ตำบลหัวเวียง
จร. พระครูปิยสีลโสภณ (อาสน์ ปิยสีโล)

 

อำเภอแจ้ห่ม

วัด เจ้าอาวาส
วัดพุทธบาทสุทธาวาส   ตำบลวิเชตนคร
จร. พระครูสังวรศีลคุณ (คำปอน คุตฺตสีโล)

 

อำเภอแม่ทะ

วัด เจ้าอาวาส
วัดถ้ำพระสบาย   ตำบลนาครัว
จร. พระครูนันทธรรมสุนทร (ศักดิ์นรินทร์ นนฺทโก)
วัดป่าเพิ่มพูน   ตำบลบ้านกิ่ว
จร. พระครูสิริโสมคุณ (สมยศ สิริจนฺโท)
วัดเวียงสวรรค์   ตำบลแม่ทะ
จร. พระอธิการสมพร ฐานุตฺตโร

 

อำเภอแม่เมาะ

วัด เจ้าอาวาส
วัดถ้ำอินทร์เนรมิต   ตำบลนาสัก
จร. พระครูพิศาลธรรมคุณ (สมศักดิ์ อคฺคธมฺโม)
วัดรัตนคูหา   ตำบลแม่เมาะ
จร. พระครูสุวัจนรัตนาภรณ์ (สุพจน์ สุวโจ)

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook