ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดพิษณุโลก | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดพิษณุโลก

มหานิกาย

 

อำเภอชาติตระการ

วัด เจ้าอาวาส
วัดชาติตระการ  ตำบลชาติตระการ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาจาน  ตำบลชาติตระการ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเปอะ  ตำบลชาติตระการ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำปุ้น  ตำบลชาติตระการ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากรอง  ตำบลชาติตระการ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกผักหวาน  ตำบลชาติตระการ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสะแก  ตำบลท่าสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนงราชธาราม  ตำบลท่าสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำผึ้ง  ตำบลท่าสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคลพัฒนาราม  ตำบลท่าสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลท่าสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนไทรงาม  ตำบลท่าสะแก
จร. พระครูอุปถัมภ์สันติคุณ (เสนอ)
วัดขวดน้ำมัน  ตำบลบ่อภาค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อภาค  ตำบลบ่อภาค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมแสง  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซำหวาย  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาตาจูม  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาหล่ม  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำทองน้อย  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดง  ตำบลบ้านดง
จร. พระครูประกาศขันติคุณ (จำรัส ขนฺติพโล)
วัดพรสวรรค์วราราม  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยน้ำอุ่น  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยน้ำเย็น  ตำบลบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อยโพธิ์ไทยงาม  ตำบลป่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนา  ตำบลป่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาราษฎร์สามัคคีธรรม  ตำบลป่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแดง  ตำบลป่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชสามัคคี  ตำบลป่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัลย์ประชาสันต์  ตำบลป่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนเมี่ยง  ตำบลสวนเมี่ยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขาหย่าง  ตำบลสวนเมี่ยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกใหญ่  ตำบลสวนเมี่ยง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนครไทย

วัด เจ้าอาวาส
วัดนาขุมคัน  ตำบลนครชุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาทุ่งใหญ่  ตำบลนครชุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาฟองแดง  ตำบลนครชุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาลานข้าว  ตำบลนครชุม
จร. พระครูประคุณธรรมวิจารณ์ (แช่ม)
วัดนาเมือง  ตำบลนครชุม
จร. พระครูพิทักษ์บุรีเขต (กุมาร ปทุมวณฺโณ)
วัดกลาง  ตำบลนครไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนครไทยวราราม  ตำบลนครไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวิโมกข์  ตำบลนครไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองลาน  ตำบลนครไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหน้าพระธาตุ  ตำบลนครไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคล้าย  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาบัว  ตำบลนาบัว
จร. พระครูพิสิฐฉันทานุศาสก์ (จำรัสพัฒนา)
วัดน้ำทวน  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำลอม  ตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธาราม  ตำบลน้ำกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ไทร  ตำบลน้ำกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาตาดี  ตำบลบ่อโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำเลา  ตำบลบ่อโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อโพธิ์  ตำบลบ่อโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ารวก  ตำบลบ่อโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งทุ่ง  ตำบลบ่อโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำลัด  ตำบลบ้านพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านพร้าว  ตำบลบ้านพร้าว
จร. พระครูพิบูลธรรมวงศ์ (เสนาะ ธมฺมวํโส)
วัดป่าซ่าน  ตำบลบ้านพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระดาษ  ตำบลบ้านพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยทราย  ตำบลบ้านพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซำรู้  ตำบลบ้านแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเข็กใหญ่  ตำบลบ้านแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแยง  ตำบลบ้านแยง
จร. พระครูประคุณมโนมัย (มัย ผลปุญฺโญ)
วัดสำเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลบ้านแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหิน  ตำบลบ้านแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยกอก  ตำบลบ้านแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเฮี้ย  ตำบลบ้านแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษตรสุขวนาราม  ตำบลบ้านแยง
จร. พระครูสุวิธานศีลวัตร (ฉลอง อธิสีโล)
วัดเข็กใหม่พัฒนาราม  ตำบลบ้านแยง
จร. พระครูประภัศร์พัฒนากร (บัญชา)
วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลบ้านแยง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นม่วง  ตำบลยางโกลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำพริก  ตำบลยางโกลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุ่งตารอด  ตำบลยางโกลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางโกลน  ตำบลยางโกลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียนทองพุทธาราม  ตำบลหนองกะท้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาจาน  ตำบลหนองกะท้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาหนอง  ตำบลหนองกะท้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางยางพัฒนา  ตำบลหนองกะท้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมิ่งฟ้าคุณจักร  ตำบลหนองกะท้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกะท้าว  ตำบลหนองกะท้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลังเขา  ตำบลหนองกะท้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งหว้า  ตำบลหนองกะท้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูงอรัญญา  ตำบลหนองกะท้าว
จร. พระครูสุจิณอาจารคุณ (วันชัย อาจารคุตฺโต)
วัดป่าคาย  ตำบลห้วยเฮี้ย
จร. พระครูอนุกูลบุญสาร (ประเสริฐ ปุญฺญผโล)
วัดราษฎร์ศรัทธาวราราม  ตำบลเนินเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดผาทอง  ตำบลเนินเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแห้ว  ตำบลเนินเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวนา  ตำบลเนินเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสว่าง  ตำบลเนินเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินเพิ่ม  ตำบลเนินเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งกะเฌอ  ตำบลเนินเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางกระทุ่ม

วัด เจ้าอาวาส
วัดตาลโพลง  ตำบลท่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าตาล  ตำบลท่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งน้อย  ตำบลท่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากคลอง  ตำบลท่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลพุทธาราม  ตำบลท่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังสาร  ตำบลท่าตาล
จร. พระครูอดุลบุญญาคม (บุญสม ปสโว)
วัดหลวง  ตำบลท่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสะอาด  ตำบลท่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกรุงศรีเจริญ  ตำบลนครป่าหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงพยอม  ตำบลนครป่าหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโกรงเกรง  ตำบลนครป่าหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงลำ  ตำบลนครป่าหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญมายิการาม  ตำบลนครป่าหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามเรือน  ตำบลนครป่าหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมพระธาตุ  ตำบลนครป่าหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางกระทุ่ม  ตำบลบางกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยแก้ว  ตำบลบางกระทุ่ม
จร. พระครูสุนทรกิตติรัต (ประยูร)
วัดแม่เทียบ  ตำบลบางกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิริสุทธาวาส  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสลุด  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพรสุวรรณ  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตายม  ตำบลวัดตายม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาราม  ตำบลวัดตายม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์นิยม  ตำบลวัดตายม
จร. พระครูพิพิธพัฒนกิจ (จำลอง)
วัดเจริญราษฎร์  ตำบลวัดตายม
จร. พระครูสถิตธรรมประคุณ (ยงยุทธ)
วัดโคกสนั่น  ตำบลวัดตายม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนามคลีตะวันตก  ตำบลสนามคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนามคลีตะวันออก  ตำบลสนามคลี
จร. พระครูสังฆรักษ์ เชษฐา ปิยสาสโน
วัดดงหมี  ตำบลเนินกุ่ม
จร. พระครูสังวราภินันท์ (สำเริง)
วัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตำบลเนินกุ่ม
จร. พระครูอนุรักษ์นิติสาร (บุญส่ง)
วัดราษฎร์สถิต  ตำบลเนินกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเศรษฐี  ตำบลเนินกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกลด  ตำบลเนินกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินกุ่ม  ตำบลเนินกุ่ม
จร. พระครูพิทักษ์ปสาทกิจ (สำเริง)
วัดใหม่ไพรมณี  ตำบลเนินกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกำแพงมณี  ตำบลโคกสลุด
จร. พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ)
วัดประสาทศรัทธา  ตำบลโคกสลุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดย่านยาว  ตำบลโคกสลุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์เจริญ  ตำบลโคกสลุด
จร. พระครูพิพัฒน์นวกิจ (สมปอง)
วัดท่านา  ตำบลไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามะขาม  ตำบลไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงช้าง  ตำบลไผ่ล้อม
จร. พระครูถาวรฉันทานุโยค (มุกดา)
วัดไผ่ล้อม  ตำบลไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางระกำ

วัด เจ้าอาวาส
วัดคุยม่วง  ตำบลคุยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงหนองอ้อ  ตำบลคุยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสาวน้อย  ตำบลคุยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาโปร่งกระโดน  ตำบลคุยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยิ่งเจริญธรรม  ตำบลคุยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขานาง  ตำบลคุยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเรียงกระดกศรัทธาธรรม  ตำบลคุยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองลึก  ตำบลชุมแสงสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะแบกงาม  ตำบลชุมแสงสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากคลองชุมแสง  ตำบลชุมแสงสงคราม
จร. พระครูวิสิฐกิตติสุนทร (บุญช่วย)
วัดพรหมเกษร  ตำบลชุมแสงสงคราม
จร. พระอธิการสุรพล อิทฺธิเตโช
วัดมงคลสุทธาราม  ตำบลชุมแสงสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  ตำบลชุมแสงสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังแร่  ตำบลชุมแสงสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพยอม  ตำบลชุมแสงสงคราม
จร. พระครูวิบูลสิทธิธรรม (บุญชัย จนฺทธมฺโม)
วัดหนองอ้อ  ตำบลชุมแสงสงคราม
จร. พระครูนิวิฐธรรมทัต (ชัยกฤช ทสฺสนธมฺโม)
วัดห้วงกระได  ตำบลชุมแสงสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแตน  ตำบลชุมแสงสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแพงพวย  ตำบลชุมแสงสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกรุงกรัก  ตำบลท่านางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางแก้ว  ตำบลท่านางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดย่านใหญ่  ตำบลท่านางงาม
จร. พระครูวีรนิคมเขต (อาจหาญ)
วัดวังนัยราษฏร์อุทิศ  ตำบลท่านางงาม
จร. พระครูพิพิธเหมรักษ์ (เลี่ยม)
วัดวังเฉลา  ตำบลท่านางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปลิง  ตำบลท่านางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยชันสามัคคี  ตำบลท่านางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแท่นนางงาม  ตำบลท่านางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งหม้อข้าว  ตำบลท่านางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองน้ำเย็น  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามะเกลือ  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งอ้ายโห้  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิคมผังสอง  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิคมผังสิบหก  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากดง  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสัก  ตำบลนิคมพัฒนา
จร. พระครูเมธาประยุตต์ (สุเมธ สุเมโธ)
วัดพรสวรรค์  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคลนิมิตร  ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกวางทอง  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงยาง  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนอภัย  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนา  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ประสาท  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองวัดไร่  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะโม่  ตำบลบางระกำ
จร. พระครูวรธรรมานุยุต (สุวรรณ ฐานธมฺโม)
วัดท่าโก  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางแขวนอู่  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังเป็ด  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทรประดิษฐ์  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก้ารัง  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมเจดีย์  ตำบลบางระกำ
จร. พระครููถาวรธรรมเจดีย์
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลบางระกำ
จร. พระมหาธวัชชัย ธวชฺชยเมธี
วัดไร่ในดง  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเตย  ตำบลบึงกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคุยมะตูม  ตำบลบึงกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิคมผัง ๑  ตำบลบึงกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงกอก  ตำบลบึงกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรือกระเทียม  ตำบลบึงกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสระแก  ตำบลบึงกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะจันทร์  ตำบลบึงกอก
จร. พระครูไพโรจน์กิตติคุณ (สง่า กิตฺตินธโร)
วัดเทพนิมิต  ตำบลบึงกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสวยซุง  ตำบลบึงกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่างวนาราม  ตำบลบึงกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งชา  ตำบลปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดงโคกขาม  ตำบลปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลักแรด  ตำบลปลักแรด
จร. พระครูฉันทธรรมานุสิฐ (ประวิทย์)
วัดหนองแขม  ตำบลปลักแรด
จร. พระครูวิลาสสีลาจาร (ลำยงค์)
วัดหล่ายโพธิ์  ตำบลปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันเสา  ตำบลพันเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริชัยยาราม  ตำบลพันเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวสี่บาท  ตำบลพันเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองประดู่  ตำบลพันเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์งาม  ตำบลพันเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ทรงธรรม  ตำบลพันเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระทุ่มยอดน้ำ  ตำบลวังอิทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกรับพวง  ตำบลวังอิทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางสุริยวงศ์  ตำบลวังอิทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองกรับพวง  ตำบลวังอิทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังอิทก  ตำบลวังอิทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต่าดำ  ตำบลวังอิทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์ประเสริฐ  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงกวาง  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าไม้งาม  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองกุลา  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงจำกา  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงบอน  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกุลา  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะเคียน  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนา  ตำบลหนองกุลา
จร. พระครูนิวาสขันติคุณ (มานพ)
วัดหนองหลวง  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแขม  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยน้ำเย็น  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่คลองเจริญ  ตำบลหนองกุลา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพรหมพิราม

วัด เจ้าอาวาส
วัดดงประคำ  ตำบลดงประคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้องโพลง  ตำบลดงประคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งตาเปรี้ยว  ตำบลดงประคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังงิ้วงาม  ตำบลดงประคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนอธิษฐาน  ตำบลดงประคำ
จร. พระครูปิยธรรมาลังการ (วสุ)
วัดเขาน้อย  ตำบลดงประคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาปรัง  ตำบลดงประคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสมอ  ตำบลดงประคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลุกเทียม  ตำบลตลุกเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะแก  ตำบลตลุกเทียม
จร. พระครูอรุณวโรภาส (ชินวร)
วัดหนองไผ่  ตำบลตลุกเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเซิงหวาย  ตำบลตลุกเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับยายเชียง  ตำบลทับยายเชียง
จร. พระครูพิสณฑ์กิจจานุกิจ (รวม)
วัดพุทธสถานสันติวัน  ตำบลทับยายเชียง
จร. พระครูสันติวนานุรักษ์ (ชูชาติ อภิวฑฺฒโน)
วัดหนองมะคัง  ตำบลทับยายเชียง
จร. พระครูสุภกิจชยาภรณ์ (ศุภชัย)
วัดเขาน้ำสุด  ตำบลทับยายเชียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงเขาวนาราม  ตำบลทับยายเชียง
จร. พระครูบรรพตคุณาธาร (อ่อง)
วัดคลองแค  ตำบลท่าช้าง
จร. พระครูพิทักษ์มโนธรรม (สมประสงค์)
วัดคลองแคตะวันออก  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาขุม  ตำบลท่าช้าง
จร. พระครูสุจิณวรธรรม (สุวรรณ)
วัดวังขี้เหล็ก  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังมะสระ  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหม้อแกง  ตำบลท่าช้าง
จร. พระครูวิฑูรธรรมโสภณ (เริง)
วัดเมฆสุวรรณาราม  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกรับพวงเหนือ  ตำบลพรหมพิราม
จร. พระครูอุภัยโกศล (เจริญ)
วัดกรับพวงใต้  ตำบลพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมพิราม  ตำบลพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดย่านขาด  ตำบลพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะพานหิน  ตำบลพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยดั้ง  ตำบลพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพชุมชน  ตำบลพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่พรหมพิราม  ตำบลพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสำโรง  ตำบลมะต้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสัก  ตำบลมะต้อง
จร. พระครูพิพิธพัฒโนดม (บุญธรรม)
วัดมะต้อง  ตำบลมะต้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนามไชย  ตำบลมะต้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหางไหล  ตำบลมะต้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่ถ้ำสุวรรณ  ตำบลมะต้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าไชย  ตำบลมะตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะตูม  ตำบลมะตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังปลาดุก  ตำบลมะตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่ขอน้ำ  ตำบลมะตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสี่ร้อย  ตำบลวงฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขามทอง  ตำบลวงฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดย่านยาว  ตำบลวงฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวงฆ้อง  ตำบลวงฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังมะด่าน  ตำบลวงฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนร่มบารมี  ตำบลวงฆ้อง
จร. พระครูโฆสิตธรรมสุนทร (สุรทิน ญาณสุโภ)
วัดสันติกาวาส  ตำบลวงฆ้อง
จร. พระครูบริบูรณ์โกวิท (วัลลพ)
วัดสุธรรมาวาส  ตำบลวงฆ้อง
จร. พระครูวิจิตรจันทคุณ (สมจันทร์ จิตฺตคุโณ)
วัดหัวเขาสมอคร้า  ตำบลวงฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองทำเนียบ  ตำบลวังวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังวน  ตำบลวังวน
จร. พระครูขันติบุรีกร
วัดวังไม้แก่น  ตำบลวังวน
จร. พระครูประโชติสุวรรณคุณ (แก้ว)
วัดคลองมะเกลือ  ตำบลศรีภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยภูมิการาม  ตำบลศรีภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมพลศรี  ตำบลศรีภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าทองน้อย  ตำบลศรีภิรมย์
จร. พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล
วัดบ้านซ่อง  ตำบลศรีภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบึง  ตำบลศรีภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงธรรมโรง  ตำบลศรีภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผ่องนพาราม  ตำบลศรีภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่โพธิ์งาม  ตำบลศรีภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองตาล  ตำบลหนองแขม
จร. พระครูศุภกิจจาภิรัต (สมโชค ตาณรโต)
วัดคลองวังมะขาม  ตำบลหนองแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงสมอ  ตำบลหนองแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหาดใหญ่  ตำบลหนองแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระบังมังคลาราม  ตำบลหอกลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำคลองโปร่งนก  ตำบลหอกลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหอกลอง  วัดหอกลอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังทอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดบึงพร้าว  ตำบลชัยนาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์  ตำบลชัยนาม
จร. พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ (นวล)
วัดไชยนาม  ตำบลชัยนาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกกไม้แดง  ตำบลดินทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซำเตย  ตำบลดินทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดินทอง  ตำบลดินทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ซำเตย  ตำบลดินทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าหมื่นราม  ตำบลท่าหมื่นราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งน้อย  ตำบลท่าหมื่นราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเนินสะอาด  ตำบลท่าหมื่นราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคายวนาราม  ตำบลท่าหมื่นราม
จร. พระครูอุปถัมภ์สุทธิวัตร (ธีรพงษ์ ชีวสุทฺโธ)
วัดหนองเตาอิฐ  ตำบลท่าหมื่นราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินมะเกลือวนาราม  ตำบลท่าหมื่นราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลท่าหมื่นราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงสว่าง  ตำบลท่าหมื่นราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรงามเจริญธรรม  ตำบลท่าหมื่นราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองตานมศรัทธาราม  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยเจริญบำรุงธรรม  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซำหวาย  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาพรานสามัคคีธรรม  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำรินเจริญธรรม  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกลาง  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชเจริญชัย  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือ  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินประกาย  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสว่างวราราม  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองดู่  ตำบลพันชาลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันชาลี  ตำบลพันชาลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังกระชอน  ตำบลพันชาลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังไม้ตอก  ตำบลพันชาลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุพรรณพนมทอง  ตำบลพันชาลี
จร. พระครูประภาตธรรมทิน (อมรทัต ธมฺมกาโม)
วัดสุวรรณดำรงธรรม  ตำบลพันชาลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกัญญา  ตำบลพันชาลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกาดำบำรุงธรรม  ตำบลพันชาลี
จร. พระครูไพบูลจันทสาร (บัวศรี จนฺทสาโร)
วัดหนองทอง  ตำบลพันชาลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาพนมทองคีรีเขต  ตำบลพันชาลี
จร. พระครูศีลาภิมณฑ์ (บญมี)
วัดเนินไม้แดง  ตำบลพันชาลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเรือ  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางสะพาน  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงราชนก  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง  ตำบลวังทอง
จร. พระครูใบฎีกา วสันต์ ปญฺญาธโร
วัดมงคลนิมิต  ตำบลวังทอง
จร. พระครูสุนทรมงคลวิบูลย์ (ไพบูลย์)
วัดราชคีรีหิรัญยาราม  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังทองวราราม  ตำบลวังทอง
จร. พระครูวิมลธรรมรักขิต (สมหวัง)
วัดวังพรม  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโสภณ  ตำบลวังทอง
จร. พระครูฉันทธรรมโสภณ (มะลิ ฉนฺทธมฺโม)
วัดท่าข้ามเมตตาธรรม  ตำบลวังนกแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำพรม  ตำบลวังนกแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบ่อวนาราม  ตำบลวังนกแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังดินสอ  ตำบลวังนกแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังตาดรัตนาราม  ตำบลวังนกแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังนกแอ่น  ตำบลวังนกแอ่น
จร. พระครูผาสุกวรนิเวศน์ (สำราญ)
วัดวังสมบูรณ์  ตำบลวังนกแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพรหมจักร  ตำบลวังนกแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ทรายมูล  ตำบลวังนกแอ่น
จร. พระครูไพโรจน์สิทธิคุณ (แปลก)
วัดคลองเป็ด  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเป็ดใต้  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเมือง  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงข่อย  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงจันทร์  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงพลวง  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดวงรัตนประทีป  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทางลัดประชาราม  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังประดู่  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังพิกุลวราราม  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังวารีศรีศรัทธาราม  ตำบลวังพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังสำโรง  ตำบลวังพิกุล
จร. พระครูพิศาลธรรมรังสี (รุ่ง)
วัดดงแตง  ตำบลหนองพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวทอง  ตำบลหนองพระ
จร. พระครูสุวิธานสาธุกิจ (ดำรงค์)
วัดสะเดา  ตำบลหนองพระ
จร. พระครูถาวรคุณวัตร (พล)
วัดหนองบัว  ตำบลหนองพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแฝก  ตำบลหนองพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญผล  ตำบลหนองพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์ไพรวัลย์  ตำบลแก่งโสภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปอยศรัทธาธรรม  ตำบลแก่งโสภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากยาง  ตำบลแก่งโสภา
จร. พระครูวิรุฬห์จันทโชติ (พยับ จนฺทโชโต)
วัดม่วงหอม  ตำบลแก่งโสภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้วสามัคคีธรรม  ตำบลแก่งโสภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต  ตำบลแก่งโสภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาน้อย  ตำบลแก่งโสภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาน้อยศรีรัตนาราม  ตำบลแก่งโสภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสภาราม  ตำบลแก่งโสภา
จร. พระครูประกาศพุทธิคุณ (สมชาย)
วัดบ้านเข็ก  ตำบลแม่ระกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแถว  ตำบลแม่ระกา
จร. พระอธิการพบธรรม ธมฺมตฺถรํสี เปรียญ
วัดวังน้ำใส  ตำบลแม่ระกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม  ตำบลแม่ระกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระทองสามัคคี  ตำบลแม่ระกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาเรือง  ตำบลแม่ระกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโบสถ์  ตำบลแม่ระกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ระกา  ตำบลแม่ระกา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวัดโบสถ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดคันโช้งวนาราม  ตำบลคันโช้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงสังโฆ  ตำบลคันโช้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียนเตี้ย  ตำบลคันโช้ง
จร. พระอธิการช่วย อตฺถกโร
วัดน้ำโจน  ตำบลคันโช้ง
จร. พระอธิการอภิชาติ อภิชาโต
วัดสุวรรณเนินปากพาน  ตำบลคันโช้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบอน  ตำบลคันโช้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองลวก  ตำบลคันโช้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเจียง  ตำบลคันโช้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งคันนา  ตำบลคันโช้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคุ้งใหญ่  ตำบลท้อแท้
จร. พระใบฎีกา มีศักดิ์ จิรสุโภ
วัดดงกระบาก  ตำบลท้อแท้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองแท้  ตำบลท้อแท้
จร. พระครูอุดมกาญจนกิจ (อำนวย สงฺกิจฺโจ)
วัดนอก  ตำบลท้อแท้
จร. พระอธิการจรณ จิตตฺสงฺวโร
วัดสันติวนาราม  ตำบลท้อแท้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหล่าขวัญ  ตำบลท้อแท้
จร. พระอธิการปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญ
วัดยางวนาราม  ตำบลท่างาม
จร. พระอธิการประเชิญ อุตตโม
วัดเขาไร่ศรีราชา  ตำบลท่างาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสนาสน์  ตำบลท่างาม
จร. เจ้าอธิการดิเรก ธีรธมฺโม
วัดท่าสะเดาะศรัทธาราม  ตำบลบ้านยาง
จร. พระอธิการณรงค์ อาภทฺธโร
วัดท่าแก่ง  ตำบลบ้านยาง
จร. เจ้าอธิการบุญเสริม ธีรชโย
วัดนาขาม  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำคบ  ตำบลบ้านยาง
จร. พระครูวิทิตตันติคุณ (แจง ตนฺติปาโล)
วัดน้ำหักพัฒนา  ตำบลบ้านยาง
จร. พระอธิการมานิต มหาวิริโย
วัดป่าคายวิสุทธาราม  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุญชรทรงธรรม  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระมหาประหยัด ฐานวโร
วัดคลองช้าง  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระอธิการพาทิศ อธิปุญฺโญ
วัดช่างเหล็ก  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระครูสุวิมลชัยคุณ (มนู ชยปาโล)
วัดท่างาม  ตำบลวัดโบสถ์
จร.กิตติ์ พระครูฉันทสีลวัตร (ทองดี ฉนฺทสีโล)
จร. พระอธิการสนั่น สนฺตจิตโต
วัดบัวหลวง  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระอธิการประเสริฐ อิทฺธิญาโณ
วัดบ้านเนินมะครึด  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระครูสังวรยติวัฒน์ (ทะนัง สงฺวโร)
วัดหนองขอน  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระสมุห์ สุรสิงห์ ปภสฺสโร
วัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระปลัด ชาญชัย อตฺตทีโป
วัดท่าหนอง  ตำบลหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเข้  ตำบลหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านชาน  ตำบลหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านน้อย  ตำบลหินลาด
จร. พระครูถาวรคามเขต (ลำใย ถาวโร)
วัดบ้านโนน  ตำบลหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินลาด  ตำบลหินลาด
จร. พระครูสุนทรพัฒนพิธาน (แร่ รกฺขิตสีโล)
วัดใหม่ท่าจรเข้สามัคคี  ตำบลหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเนินมะปราง

วัด เจ้าอาวาส
วัดชมภู  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซำรัง  ตำบลชมพู
จร. พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต (สมบูรณ์ ญาณเตโช)
วัดน้ำปาด  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาสามัคคี  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลวกง่าม  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เงิน  ตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านน้อย  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาท่าพล  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สามัคคี  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างศรีบุญเรือง  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไม้ยางคำ  ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งพระ  ตำบลบ้านมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านมุง  ตำบลบ้านมุง
จร. พระครูวรเขตบัณฑิต (สุชาติ)
วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม  ตำบลบ้านมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำภาศ  ตำบลบ้านมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเจริญธรรม  ตำบลบ้านมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม  ตำบลบ้านมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพรินทร์คูหา  ตำบลบ้านมุง
จร. พระครูสุภาจารประสิทธิ์ (ไสว คมฺภีโร)
วัดเนินสว่างสามัคคีธรรม  ตำบลบ้านมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ประชาร่วมใจ  ตำบลบ้านมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังดินเหนียว  ตำบลวังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังยาง  ตำบลวังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรดงยั้ง  ตำบลวังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังขวัญ  ตำบลวังโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังโพรง  ตำบลวังโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม  ตำบลวังโพรง
จร. พระครูอุทัยธรรมนิเทศ (บุญเทียน ถิรธมฺโม)
วัดเขาเขียว  ตำบลวังโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำทองเจริญธรรม  ตำบลเนินมะปราง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนา  ตำบลเนินมะปราง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่ทองประเสริฐ  ตำบลเนินมะปราง
จร. พระครูสมุห์ วุฒินันท์ วุฑฒินนฺโท
วัดพระพุทธบาทดงงู  ตำบลเนินมะปราง
จร. พระอธิการสุชาติ อินฺทาโภ
วัดศรีมงคล  ตำบลเนินมะปราง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขอน  ตำบลเนินมะปราง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินดิน  ตำบลเนินมะปราง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินมะปราง  ตำบลเนินมะปราง
จร. พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ (สุทิน)
วัดบ้านโคก  ตำบลไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคาย  ตำบลไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผารังหมีวนาราม  ตำบลไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุกระโดน  ตำบลไทรย้อย
จร. พระครูอาทรธรรมประพุฒิ (รังสัน ธมฺมธีโป)
วัดราษฎรศรัทธาธรรม  ตำบลไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังแก่ง  ตำบลไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังไทรย้อย  ตำบลไทรย้อย
จร. พระครูประจักษ์สารธรรม (อภิชัย)
วัดหนองขมิ้น  ตำบลไทรย้อย
จร. พระครูสุกิตติพิลาส
วัดหนองบัวงาม  ตำบลไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสำราญสามัคคีธรรม  ตำบลไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินแสงธรรม  ตำบลไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองพิษณุโลก

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ตำบลในเมือง
รก.จล. พระสุธรรมมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)
วัดงิ้วงาม  ตำบลงิ้วงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงขุนนนท์  ตำบลงิ้วงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากพิงตะวันตก  ตำบลงิ้วงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมทอง  ตำบลจอมทอง
จร. พระครูปัญญาวราภิรัต (เศรษฐวุฒิ)
วัดท่าตะเคียน  ตำบลจอมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาสูง  ตำบลจอมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะ  ตำบลจอมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนทอง  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลสุวรรณ  ตำบลดอนทอง
จร. พระครูอุดมฐานานุยุต (บุญเสริม)
วัดนครป่าหมาก  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำคำ  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงบ้านเก่า  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากห้วย  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสัก  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเจริญโพธิ์ทอง  ตำบลดอนทอง
จร. พระครูอาทรโชติวัฒน์ (ณัฐวิทย์ รตินฺธโร)
วัดหนองกวางลี้  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาฟ้าป่าหิมพานต์  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเต็งสำนัก  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจุฬามณี  ตำบลท่าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัตนาราม  ตำบลท่าทอง
จร. พระราชธรรมคณี (นารถ ลวณรกฺโข)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลท่าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหัวยาง  ตำบลท่าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคุ้งวารี  ตำบลท่าโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางเอน  ตำบลท่าโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะกัดน้ำมัน  ตำบลท่าโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ่มสุวรรณ  ตำบลท่าโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมเกษตร  ตำบลบ้านกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิมิตรธรรมาราม  ตำบลบ้านกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระขาวชัยสิทธิ์  ตำบลบ้านกร่าง
จร. พระครูพิทักษ์ชัยสิทธิ์ (จง)
วัดพระยายมราช  ตำบลบ้านกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแหลมโพธิ์  ตำบลบ้านกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม  ตำบลบ้านกร่าง
จร. พระครูมนูญบุญวาท (การุณ)
วัดแม่ระหัน  ตำบลบ้านกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่เกาะกลางตะลุง  ตำบลบ้านกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยาง  ตำบลบ้านคลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุดสวาสดิ์  ตำบลบ้านคลอง
จร. พระครูประภัศร์โสตถิคุณ (สมปอง ตโมนุโท)
วัดไก่เขี่ย  ตำบลบ้านคลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านป่า  ตำบลบ้านป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแซ่  ตำบลบ้านป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงกระดาน  ตำบลบ้านป่า
จร. พระครูเกษมวาปีพิสัย (ณัฐพล)
วัดวังยาวสามัคคีธรรม  ตำบลบ้านป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาไร่เอี่ยมโสภณ  ตำบลบ้านป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม  ตำบลบ้านป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงพระ  ตำบลบึงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตำบลบึงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติวัน  ตำบลบึงพระ
จร. พระครูสันติจันทคุณ (บุญมี จนฺทูปโม)
วัดสุธาวนาราม  ตำบลบึงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่ล้อม  ตำบลบึงพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าทรุด  ตำบลปากโทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสัก  ตำบลปากโทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงดาว  ตำบลปากโทก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่ค่อมรัตนาราม  ตำบลปากโทก
จร. พระครูรัตนเวฬุวัน (ชัยพร)
วัดตูม  ตำบลพลายชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพลายชุมพล  ตำบลพลายชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหิน  ตำบลพลายชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะโก  ตำบลมะขามสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองหลาง  ตำบลมะขามสูง
จร. พระครูสุธรรมภาณพิสิฐ (พิทักษ์ สุธมฺโม)
วัดหัววังกร่างวนาราม  ตำบลมะขามสูง
จร. พระครูประสุตปัญโญภาส (นุกูล)
วัดบางทราย  ตำบลวังน้ำคู้
จร. พระครูอภัยจริยาภรณ์ (บุญชู ชินวํโส)
วัดปากดอน  ตำบลวังน้ำคู้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากพิงตะวันออก  ตำบลวังน้ำคู้
จร. พระครูสุนทรขันตยาภิรม (สมทรง)
วัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ  ตำบลวังน้ำคู้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์ตะวันตก  ตำบลวัดจันทร์
จร. พระครูประภัสสรสันติคุณ (ศักดิ์นรินทร์ กตสาโร)
วัดราชมณฑป  ตำบลวัดจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโรง  ตำบลวัดพริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโรงตะวันออก  ตำบลวัดพริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่  ตำบลวัดพริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหล่ม  ตำบลวัดพริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทรีย์  ตำบลวัดพริก
จร. พระครูวิริยวีรกิจ
วัดเสาหิน  ตำบลวัดพริก
จร. พระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ (เอกอุดม ธีรวํโส)
วัดกรมธรรม์  ตำบลสมอแข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดบัวขาว  ตำบลสมอแข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวนาราม  ตำบลสมอแข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาสองพี่น้อง  ตำบลสมอแข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมอแข  ตำบลสมอแข
จร. พระครูอาทรอรรถสาร (ศรีไพร อตฺตสาโร)
วัดเนินมะคึก  ตำบลสมอแข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาปะขาวหาย  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อทองคำ  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางพยอม  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแดง  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขามเตี้ย  ตำบลหัวรอ
จร. พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.๖)
วัดสระเก้าห้อง  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระโคล่โสภาราม  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิญาณ  ตำบลหัวรอ
จร. พระครูสุนทรโรจนคุณ (ปิยะพงษ์)
วัดพิกุลทอง  ตำบลอรัญญิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิกุลวราราม  ตำบลอรัญญิก
จร. พระครูสุเมธธรรมโสภณ (สำอางค์)
วัดสระสี่เหลี่ยม  ตำบลอรัญญิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระไม้แดง  ตำบลอรัญญิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะพานสาม  ตำบลอรัญญิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขื่อนขันธ์  ตำบลอรัญญิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพกุญชร  ตำบลอรัญญิก
จร. พระครูอมรสุตกิจ (นิยม ฉนฺทวาที ป.ธ.๔)
วัดคูหาสวรรค์  ตำบลในเมือง
จร. พระครูประทีปธรรมานุรักษ์ (ทินกร)
วัดจันทร์ตะวันออก  ตำบลในเมือง
จร. พระครูปริยัติกิจจานุกรม (พิน ฉินฺนาลโย ป.ธ.๓)
วัดท่ามะปราง  ตำบลในเมือง
จร. พระครูวิสุทธิธรรมคุณ (จักรภพ)
วัดธรรมจักร  ตำบลในเมือง
จร. พระครูนิทัศน์บุญญากร (บำรุง ป.ธ.๓)
วัดนางพระยา  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันปี  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชบูรณะ  ตำบลในเมือง
จร. พระครูสิทธิธรรมวิภัช (สำลี วราโภ ป.ธ.๔)
วัดศรีวิสุทธาราม  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้วปทุมทอง  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญิก  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่อภัยยาราม  ตำบลในเมือง
จร. พระครูอภัยธุราทร (ชำนาญ)
วัดสุวรรณประดิษฐ์  ตำบลไผ่ขอดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงพ่อแดง  ตำบลไผ่ขอดอน
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอชาติตระการ

วัด เจ้าอาวาส
วัดเจริญราษฎร์ศรัทธา   ตำบลชาติตระการ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสมบูรณ์ธรรม   ตำบลป่าแดง
จร. พระเทพวัชรญาณเวที วิ. (สมบูรณ์ กนฺตสีโล)

 

อำเภอนครไทย

วัด เจ้าอาวาส
วัดหนองจิก   ตำบลนครไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาตาดี   ตำบลบ่อโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่อนามัย   ตำบลบ่อโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางกระทุ่ม

วัด เจ้าอาวาส
วัดอภัยสุพรรณภูมิ   ตำบลไผ่ล้อม
จร. พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)

 

อำเภอบางระกำ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าธารทอง   ตำบลนิคมพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางระกำ   ตำบลบางระกำ
จร. พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์)
วัดวังดาน   ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวรสามัคคี   ตำบลบึงกอก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพรหมพิราม

วัด เจ้าอาวาส
วัดนิคมทุ่งสาน   ตำบลทับยายเชียง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังทอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดวชิรธรรมาวาส   ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวังแสงธรรม   ตำบลวังนกแอ่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีถาวร   ตำบลหนองพระ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวัดโบสถ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดสามเส้า   ตำบลคันโช้ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเนินมะปราง

วัด เจ้าอาวาส
วัดพรหมสุทธิวนาราม   ตำบลบ้านมุง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองพิษณุโลก

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าเลไลยก์   ตำบลบ้านกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจดีย์ยอดทอง   ตำบลอรัญญิก
จร. พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (บุญมี ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook