ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดนครสวรรค์ | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดนครสวรรค์

มหานิกาย

 

อำเภอชุมตาบง

วัด เจ้าอาวาส
วัดชุมตาบง  ตำบลชุมตาบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม  ตำบลชุมตาบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต  ตำบลชุมตาบง
จร. พระครูนิมิตกิตติรักษ์ (กิตฺติญาโณ)
วัดป่าเขาเขียว  ตำบลชุมตาบง
จร. พระครูนีลบรรพตพิทักษ์ (ใหม่)
วัดหนองจิกทรายมูล  ตำบลชุมตาบง
จร. พระปลัด ประเสริฐ เขมวีโร
วัดเขาจั๊กจั่นวนาราม  ตำบลชุมตาบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแดงเจริญธรรม  ตำบลชุมตาบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโปร่งสะเดา  ตำบลชุมตาบง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมม่วงเหนือ  ตำบลปางสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางสวรรค์  ตำบลปางสวรรค์
จร. พระครูนิรุติวิเชียร (วิเชียร อาทโร)
วัดศรีอุดมวนาราม  ตำบลปางสวรรค์
จร. เจ้าอธิการกฤษวี สุรเตโช
วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม  ตำบลปางสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชุมแสง

วัด เจ้าอาวาส
วัดฆะมัง  ตำบลฆะมัง
จร. พระครูนิปุณธรรมประกาศ (ชลอ ปริปุณฺโณ)
วัดพิกุล  ตำบลฆะมัง
จร. พระครูนิสิตประภัสสร (มหาด ปภสฺสโร)
วัดแหลมยาง  ตำบลฆะมัง
จร. พระครูนิเทศธรรมากร
วัดคลองปลากดใน  ตำบลทับกฤช
จร. พระอธิการเสน่ห์ อนุตฺตโร
วัดทับกฤชกลาง  ตำบลทับกฤช
จร. พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ ป.ธ.๙
วัดทับกฤชเหนือ  ตำบลทับกฤช
จร. พระครูนิเวศน์บวรกิจ (นุตร์)
วัดทุ่งแว่น  ตำบลทับกฤช
จร. พระครูนิวาสธรรมโสภณ (สมคิด ผลธมฺโม)
วัดหนองแม่พังงา  ตำบลทับกฤช
จร. พระอธิการหนู ญาณทีโป
วัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา  ตำบลทับกฤช
จร. พระครูนิกรเหมรัชต์
วัดดอนสนวน  ตำบลทับกฤชใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับกฤชใต้  ตำบลทับกฤชใต้
จร. พระครูนิสิตคุณสาร (นิกูล อติชาโต)
วัดช้าง  ตำบลท่าไม้
จร. พระครูนิวิฐธรรมธาดา
วัดดงกะพี้  ตำบลท่าไม้
จร. พระอธิการเพ็ง ฐิตปุญฺโญ
วัดท่าไม้  ตำบลท่าไม้
จร. พระอธิการสม จนฺทวณฺโณ
วัดปึกวงฆ้องชัย  ตำบลท่าไม้
จร. พระมหาศุภชัย ปญฺญาวชิโร
วัดวังใหญ่  ตำบลท่าไม้
จร. พระครูนิคมธรรมทัต (สมทรง ฐานทตฺโต)
วัดหนองขอน  ตำบลท่าไม้
จร. พระครูนิวาสบุญรังสี (บุญเกิด ธมฺมรํสี)
วัดคลองยาง  ตำบลบางเคียน
จร. พระครูนิยุตธรรมวงศ์
วัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง  ตำบลบางเคียน
จร. พระครูนิยมสัทธาคุณ (ปิยะวัฒน์ ฐิตสทฺโธ)
วัดบางเคียน  ตำบลบางเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านลาด  ตำบลบางเคียน
จร. พระครูนิทัศน์ธรรมคุณ (สมยศ)
วัดเนินสะเดา  ตำบลบางเคียน
จร. พระอธิการสุชาติ สุรกฺโข
วัดคลองปลากดนอก  ตำบลพันลาน
จร. พระครูนิพันธ์เขมคุณ (วิเชียร เขมวโร)
วัดคลองสำพรึง  ตำบลพันลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าจันทร์วิปัสสนา  ตำบลพันลาน
จร. พระครูนิวาตเขมากร (เกษม อตฺตสาโร)
วัดพันลาน  ตำบลพันลาน
จร. พระอธิการวิชาญ สุวิชาโน
วัดชุมแสง  ตำบลพิกุล
จร. พระมหาออน พุทฺธธมฺโม
วัดบางไซ  ตำบลพิกุล
จร. พระอธิการณรงค์ ฐิตาจาโร
วัดสองพี่น้อง  ตำบลพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหางตลาด  ตำบลพิกุล
จร. พระครูนิยมภัทรธรรม (ทอน ภทฺราวุโธ)
วัดแสงสวรรค์  ตำบลพิกุล
จร. พระครูนิสัยสุตาทร
วัดดงขุย  ตำบลหนองกระเจา
จร. พระครูนิปุณพุทธิญาณ (รวง พุทฺธญาโณ)
วัดมงคลสุจริตธรรม  ตำบลหนองกระเจา
จร. พระอธิการทองคำ ธมฺมทินฺโน
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลหนองกระเจา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระตาล  ตำบลหนองกระเจา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระเจา  ตำบลหนองกระเจา
จร. พระอธิการสายันต์ มหาคุโณ
วัดหนองกุ่ม  ตำบลหนองกระเจา
จร. พระอธิการชัยวัฒน์ อติชาโต
วัดหนองยาวตะโก  ตำบลหนองกระเจา
จร. พระอธิการธนบดี ธมฺมสาโร
วัดหนองโก  ตำบลหนองกระเจา
จร. พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ (คะนอง กลฺยาโณ ,ดร.)
วัดหัวกระทุ่ม  ตำบลหนองกระเจา
จร. พระอธิการสัมฤทธิ์ ปภากโร
วัดคลองระนง  ตำบลเกยไชย
จร. พระครูนิรภัยประสิทธิ์ (อตฺตสุโภ)
วัดท่านา  ตำบลเกยไชย
จร. พระครูสังฆรักษ์ จำรัส ปุญฺญโชโต
วัดหนองคาง  ตำบลเกยไชย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกยไชยเหนือ  ตำบลเกยไชย
จร. พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)
วัดเกยไชยใต้  ตำบลเกยไชย
จร. พระครูนิวุตถ์มงคลวัตร (ลำไย)
วัดโคกหม้อ  ตำบลโคกหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สุทธาวาส  ตำบลโคกหม้อ
จร. พระครูนิทัศน์โพธิธรรม (บรรพต)
วัดคลองเกษมกลาง  ตำบลไผ่สิงห์
จร. พระครูนิพัทธ์ธรรมคุณ (จนฺทสุวณฺโณ)
วัดคลองเกษมใต้  ตำบลไผ่สิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์หนองยาว  ตำบลไผ่สิงห์
จร. พระครูนิมิตบุญโพธิ (บุญส่ง ธนวณฺโณ)
วัดไผ่ขวาง  ตำบลไผ่สิงห์
จร. พระครูนิภาธรรมานุสิฐ
วัดไผ่สิงห์  ตำบลไผ่สิงห์
จร. พระมหาสมพงษ์ กนฺตวณฺโณ ป.ธ.๔

 

อำเภอตากฟ้า

วัด เจ้าอาวาส
วัดตากฟ้า พระอารามหลวง  ตำบลตากฟ้า
จล. พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที ป.ธ.๙)
วัดชุมพลสามัคคีธรรม  ตำบลตากฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุนิมิต  ตำบลตากฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขากา  ตำบลตากฟ้า
จร. พระครูนิธิสุวรรณากร (สุวรรณ)
วัดไผ่นาเริง  ตำบลตากฟ้า
จร. พระครูนิวิฐภาวนาคุณ (อำนวย อตฺตทนฺโต)
วัดชอนทุเรียน  ตำบลพุนกยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชอนพลูวราราม  ตำบลพุนกยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุนกยูง  ตำบลพุนกยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุเม่น  ตำบลพุนกยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งสังข์  ตำบลพุนกยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรคีรีวราราม  ตำบลพุนกยูง
จร. พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ (อิสฺสโร)
วัดไผ่เจริญ  ตำบลพุนกยูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับไพรเงิน  ตำบลลำพยนต์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำธรรมรัศมี  ตำบลลำพยนต์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำพรสวรรค์  ตำบลลำพยนต์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุนาค  ตำบลลำพยนต์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำพยนต์  ตำบลลำพยนต์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเจริญธรรม  ตำบลลำพยนต์
จร. พระครูนิยุตธรรมทัตต์ (สายยนต์ โฆสธมฺโม)
วัดเทพพนม  ตำบลลำพยนต์
จร. พระครูนิวาสวุฒิคุณ (วุฒิเมธี ฐิตวํโส)
วัดเพิ่มทรัพย์  ตำบลลำพยนต์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับตะเคียน  ตำบลสุขสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งทองสามัคคีธรรม  ตำบลสุขสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมโสภณ  ตำบลสุขสำราญ
จร. พระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ (ชวโน)
วัดประชาสรรค์  ตำบลสุขสำราญ
จร. พระครูวินัยธร สรยุทธ ฐานวุฑฺโฒ
วัดพุขมิ้น  ตำบลสุขสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังสำราญ  ตำบลสุขสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขสำราญ  ตำบลสุขสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาบัวขาว  ตำบลสุขสำราญ
จร. พระครูนิรุติวรมงคล (มงคล)
วัดหนองพิกุล  ตำบลหนองพิกุล
จร. พระครูนิเวศน์คุณากร (จำรัส ฉนฺทโรจโน)
วัดห้วยลำใย  ตำบลหนองพิกุล
จร. พระครูนิพันธประโชติ (ปรีชา)
วัดดำรงธรรม  ตำบลอุดมธัญญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่สามัคคี  ตำบลอุดมธัญญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์  ตำบลอุดมธัญญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุสว่าง  ตำบลอุดมธัญญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดล้ำเจริญ  ตำบลอุดมธัญญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเกตุโมลี  ตำบลอุดมธัญญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขสันต์สามัคคี  ตำบลอุดมธัญญา
จร. พระครูนิยุตสุตกิจ (ประเสริฐ จารุโก ป.ธ.๔)
วัดหนองรั้ว  ตำบลอุดมธัญญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมธัญญา  ตำบลอุดมธัญญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมพร  ตำบลอุดมธัญญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแคทราย  ตำบลอุดมธัญญา
จร. พระครูนิรภัยวิเทต (เดช ธมฺมวโร)
วัดโคกขาม  ตำบลอุดมธัญญา
จร. พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต (โชติปญฺโญ)
วัดคีรีวง  ตำบลเขาชายธง
จร. พระครูนิยมธรรมสถิตย์ (ดำรงศักดิ์)
วัดพลับพลาชัย  ตำบลเขาชายธง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาบันไดกลีบ  ตำบลเขาชายธง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอตาคลี

วัด เจ้าอาวาส
วัดจันเสน  ตำบลจันเสน
จร. พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี)
วัดดงมัน  ตำบลจันเสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะโก  ตำบลจันเสน
จร. เจ้าอธิการทศกร อุชุจาโร
วัดหนองตามี  ตำบลจันเสน
จร. พระครูนิมิตศาสนคุณ (โกปาน)
วัดหนองถ้ำวัว  ตำบลจันเสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทรเมรี  ตำบลจันเสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่องแค  ตำบลช่องแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงน้อย  ตำบลช่องแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อนิมิต  ตำบลช่องแค
จร. พระครูนิมิตวาปีพิทักษ์ (สุนทร)
วัดหนองดุก  ตำบลช่องแค
จร. พระครูนิวิฐกิตติวรรณ (เสนาะ กิตฺติโก)
วัดอัมพวันคีรี  ตำบลช่องแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาทอง  ตำบลช่องแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาฝา  ตำบลช่องแค
จร. พระครูนิเวศน์สีลากร (สมพงษ์ สุจิตฺโต)
วัดเขาวงษ์  ตำบลช่องแค
จร. พระครูนิยมสิริทัต (สงัด ทตฺตสิริ)
วัดเขาสูง  ตำบลช่องแค
จร. พระครูนิติธรรมธัช (จนฺทูปโม)
วัดเทพมรกต  ตำบลช่องแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลช่องแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชอนเจริญธรรม  ตำบลตาคลี
จร. พระครูนิวาตธรรมวัฒน์ (สมศักดิ์)
วัดดงพลับ  ตำบลตาคลี
จร. พระครูศรีธีรานันท์ (หรรษา ธีรานนฺโท ป.ธ.๖)
วัดตาคลี  ตำบลตาคลี
จร. พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร)
วัดถ้ำผาสุขใจ  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำมหาโพธิ์ทอง  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมรงค์สวัสดิ์  ตำบลตาคลี
รก.จร. พระประกอบ ฐานวโร
วัดศรีวังคาง  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสำราญ  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวงษ์  ตำบลตาคลี
จร. พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ (จำนงค์ สุธีโร)
วัดสันธยาศรัทธาธรรม  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุธรรมดวงดี  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขาม  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจิกรี  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสีนวล  ตำบลตาคลี
จร. พระครูนิทัศน์กิจจาทร (วันชัย กมฺมสุทฺโธ)
วัดหลาสะแก  ตำบลตาคลี
จร. พระครูนิรุติโสภณ (ทองอินทร์ ติกฺขวีโร)
วัดหัวเขาตาคลี  ตำบลตาคลี
จร. พระครูนิติภัทรคุณ (สายบัว อนุภทฺโท)
วัดเขาถ้ำบุญนาค  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาถ้ำประทุน  ตำบลตาคลี
จร. พระปลัด ปราโมช วิสุทฺโธ
วัดเขาเจดีย์  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาใบไม้  ตำบลตาคลี
จร. พระครูศรีสุตนิเทศก์ (เสริมศักดิ์ ป.ธ.๖)
วัดโคกคูณ  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์เทพนิมิต  ตำบลตาคลี
จร. พระครูนิมิตสันตยากร (บุญฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต)
วัดโพนทอง  ตำบลตาคลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกกกว้าว  ตำบลพรหมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีโชติการาม  ตำบลพรหมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาสรรค์  ตำบลพรหมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหญ้ารังกา  ตำบลพรหมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลังเขา  ตำบลพรหมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสลุด  ตำบลพรหมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตาล  ตำบลลาดทิพรส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมประชาราม  ตำบลลาดทิพรส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดทิพยรส  ตำบลลาดทิพรส
จร. พระครูนิทัศน์ธรรมรส (จารุวณฺโณ)
วัดหนองคูน้อย  ตำบลลาดทิพรส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกระเทิน  ตำบลลาดทิพรส
รก.จร. พระมหาวิทยา ญาณสาโร
วัดใหม่ราษฎร์บำรุง  ตำบลลาดทิพรส
จร. พระครูนิพัทธ์ขันติธรรม (ทองมา)
วัดชัยมงคล  ตำบลสร้อยทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งทะเลทราย  ตำบลสร้อยทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสร้อยทอง  ตำบลสร้อยทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแขม  ตำบลสร้อยทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกร่าง  ตำบลสร้อยทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสีซอ  ตำบลหนองหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหม้อ  ตำบลหนองหม้อ
จร. พระครูนิวิฐพรหมคุณ (ประดิษฐ์)
วัดหนองแอก  ตำบลหนองหม้อ
จร. พระครูนิรันตรวงศ์ (สาย รวิวํโส)
วัดคีรีรัตนาราม  ตำบลหนองโพ
จร. พระครูนิวาตรัตนากร (ประจวบ)
วัดดงขวาง  ตำบลหนองโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตตวัน  ตำบลหนองโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวาปีรัตนาราม  ตำบลหนองโพ
จร. พระปลัด ปุญญวิชช์ ปุญฺญกาโม
วัดสอนจันทร์  ตำบลหนองโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาราม  ตำบลหนองโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต็งรัง  ตำบลหนองโพ
จร. พระครูนิพัทธ์ธุราทร (สวัสดิ์)
วัดหนองโพ  ตำบลหนองโพ
จร. พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ (สมพงษ์ ทนฺตจิตฺโต)
วัดห้วยดุก  ตำบลหนองโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญิการาม  ตำบลหนองโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุช้างล้วง  ตำบลห้วยหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดตะกุด  ตำบลห้วยหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระสังข์  ตำบลห้วยหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลห้วยหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวทอง  ตำบลห้วยหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยหอม  ตำบลห้วยหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดุม  ตำบลห้วยหอม
จร. พระครูนิวุตถ์คีรีรัตน์ (ประทีป)
วัดโคกเจริญ  ตำบลห้วยหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์น้อย  ตำบลหัวหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกรวด  ตำบลหัวหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาพัน  ตำบลหัวหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยอ  ตำบลหัวหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองลาดสามัคคี  ตำบลหัวหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวหวาย  ตำบลหัวหวาย
จร. พระครูนิพัทธปัญญาคุณ (พัลลภ)
วัดเขาตอง  ตำบลหัวหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาภูคา  ตำบลหัวหวาย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอท่าตะโก

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนคา  ตำบลดอนคา
จร. พระครูนิคมประภัสสรคุณ (มงคลชัย)
วัดตุ๊กแก  ตำบลดอนคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านวังแรง  ตำบลดอนคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังปลาสร้อย  ตำบลดอนคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระโบสถ์  ตำบลดอนคา
จร. พระครูนิทัศนสารโกวิท (ฐานธมฺโม)
วัดเขาล้อ  ตำบลดอนคา
จร. พระครูนิพัทธ์สุทธิคุณ (คำพล)
วัดท่าตะโก  ตำบลท่าตะโก
จร. พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย สุวิชโย)
วัดสามัคยาราม  ตำบลท่าตะโก
จร. พระครูนิภาธรรมสิริ (สี สุวโร)
วัดหนองขานาง  ตำบลท่าตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหางน้ำ  ตำบลท่าตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาน้อย  ตำบลท่าตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทำนบ  ตำบลทำนบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระโดนสามัคคีธรรม  ตำบลทำนบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาโคกเผ่น  ตำบลทำนบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพนมรอก  ตำบลพนมรอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังใหญ่  ตำบลพนมรอก
จร. พระครูนิรุติวุฒิกร (ประเสริฐ ปภากโร)
วัดหนองคร่อ  ตำบลพนมรอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่  ตำบลพนมรอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคร่อเรียงราย  ตำบลพนมเศษ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองบอน  ตำบลพนมเศษ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพนมเศษเหนือ  ตำบลพนมเศษ
จร. พระครูนิวาตธรรมาทร (ประยูร สคารโว)
วัดพนมเศษใต้  ตำบลพนมเศษ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขอนดู่  ตำบลวังมหากร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่องแกระ  ตำบลวังมหากร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสุ่ม  ตำบลวังมหากร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากง่าม  ตำบลวังมหากร
จร. พระครูนิรันดร์วิหารธรรม (เสน่ห์)
วัดวังมหากร  ตำบลวังมหากร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังรอ  ตำบลวังมหากร
จร. พระครูนิวาตวิริยธรรม (เพียร ตปคุโณ)
วัดหัวพลวง  ตำบลวังมหากร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสำราญ  ตำบลวังมหากร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงจันทำ  ตำบลวังใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเฆ่ค่าย  ตำบลวังใหญ่
จร. พระครูนิเทศขันติคุณ (ขรรชัย ขนฺติชโย)
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลวังใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองละมาน  ตำบลวังใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสระ  ตำบลวังใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกระถิน  ตำบลวังใหญ่
จร. พระอธิการไพโรจน์ ฉนฺทธมฺโม
วัดสายลำโพงกลาง  ตำบลสายลำโพง
จร. พระครูนิติธรรมรักษ์ (เฉียด)
วัดสายลำโพงเหนือ  ตำบลสายลำโพง
จร. พระครูนิพันธ์ธรรมคุต (เดช จนฺทโชโต)
วัดสายลำโพงใต้  ตำบลสายลำโพง
จร. พระครูนิติจันโทภาส (จนฺทสโร)
วัดหนองน้ำใส  ตำบลสายลำโพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสองห้อง  ตำบลสายลำโพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะเอ้ง  ตำบลสายลำโพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเบน  ตำบลสายลำโพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินประดู่  ตำบลสายลำโพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุงธรรม  ตำบลหนองหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขว้าว  ตำบลหนองหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะแก  ตำบลหนองหลวง
จร. พระครูนิติธรรมสุนทร (สมพร อติธมฺโม)
วัดหนองหลวง  ตำบลหนองหลวง
จร. พระครูนิเทศโรจนธรรม (วิโรจน์)
วัดหนองหลวงศรัทธาราม  ตำบลหนองหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดินศิริวัฒนา  ตำบลหนองหลวง
จร. พระครูนิพันธ์สิริวัฒน์ (สุทธา เขมิโย)
วัดหนองสองห้อง  ตำบลหัวถนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเนิน  ตำบลหัวถนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวถนนกลาง  ตำบลหัวถนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวถนนเหนือ  ตำบลหัวถนน
จร. พระครูสังฆรักษ์ สมคิด จนฺทสโร
วัดหัวถนนใต้  ตำบลหัวถนน
จร. พระครูนิเทศธรรมวัตร (พริ้ง จกฺกวโร)
วัดเขาขาดวนาราม  ตำบลหัวถนน
จร. พระครูนิปุณคีรีรักษ์ (นาวี)
วัดเขาค้างคาว  ตำบลหัวถนน
จร. พระครูนิธานสุตวัฒน์ (วัฒนา ฐานวีโร ป.ธ.๓)
วัดไดตามุ่ย  ตำบลหัวถนน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบรรพตพิสัย

วัด เจ้าอาวาส
วัดด่านช้าง  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งท่าเสา  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งแคแดง  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวงฆ้อง  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสองพี่น้อง  ตำบลด่านช้าง
จร. พระอธิการจำเนียร สจฺจญาโณ
วัดหนองคล้า  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปลาไหล  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองละมาน  ตำบลด่านช้าง
จร. พระครูนิมิตปริยัติธาดา (วันชัย วิชฺชาธโร ป.ธ.๔)
วัดเนินทราย  ตำบลด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองขวัญ  ตำบลตาขีด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงคู้  ตำบลตาขีด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมรักขิตาราม  ตำบลตาขีด
จร. พระครูนิภาสิริคุณ (วิธี ธมฺมวโร ป.ธ.๖)
วัดวงษ์มณีศรัทธา  ตำบลตาขีด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีนิคมรัตนาราม  ตำบลตาขีด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสังขวิจิตร  ตำบลตาขีด
จร. พระครูนิวิฐอาจารวัตร (ไพบูลย์ สุภาจาโร)
วัดสังขสุทธาวาส  ตำบลตาขีด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเจ็ดหาบ  ตำบลตาขีด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองวิไล  ตำบลตาสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองสองหน่อ  ตำบลตาสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงป่าจันทร์  ตำบลตาสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงแม่ศรีเมือง  ตำบลตาสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาสังใต้  ตำบลตาสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านวัง  ตำบลตาสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไผ่  ตำบลตาสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่างิ้ว  ตำบลท่างิ้ว
จร. พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัย (บุญยืน ธมฺมปญฺโญ)
วัดส้มเสี้ยว  ตำบลท่างิ้ว
จร. พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา จิตฺตคุตฺโต)
วัดบึงราษฎร์  ตำบลบางตาหงาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลสถิตย์  ตำบลบางตาหงาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิวิตตาราม  ตำบลบางตาหงาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางแก้ว  ตำบลบางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประสาทวิถี  ตำบลบางแก้ว
จร. พระครูนิทานธรรมวิจิตร (สมจิตร อสโม)
วัดวังพระหิน  ตำบลบางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบราณธรรมยิกาวาส  ตำบลบางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์สามัคคีธรรม  ตำบลบางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าจันทร์  ตำบลบ้านแดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาหุบ  ตำบลบ้านแดน
จร. พระครูนิทานเขมคุณ (เขมเทโว)
วัดบ้านแดน  ตำบลบ้านแดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาหน่อ  ตำบลบ้านแดน
จร. พระครูนิเวศคีรีรักษ์ (ไพโรจน์)
วัดเขาห้วยลุง  ตำบลบ้านแดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงปลาทู  ตำบลบึงปลาทู
จร. พระครูนิยมพดุงศาสน์
วัดสระนิมิตรังสรรค์  ตำบลบึงปลาทู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะขาม  ตำบลบึงปลาทู
จร. พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร
วัดเวฬุวัน  ตำบลบึงปลาทู
จร. พระครูนิรมิตเวฬุวัน (ประยูร จิรสุโภ)
วัดคลองธรรม  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองมงคล  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสนามชัย  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมจริยาวาส  ตำบลหนองกรด
จร. พระครูนิวาสบุญวิสิฐ (บุญเลิศ)
วัดพลังไพร  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกรด  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือ  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเสือ  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่หนองกรด  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองจินดา  ตำบลหนองตางู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจิกลาด  ตำบลหนองตางู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระนางพญาแสงทอง  ตำบลหนองตางู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตางู  ตำบลหนองตางู
จร. พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ (บุญเลิศ)
วัดหนองพลับ  ตำบลหนองตางู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสะเดาหวาน  ตำบลหนองตางู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกว้าง  ตำบลหนองตางู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกล่ำหูกวาง  ตำบลหูกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหูกวาง  ตำบลหูกวาง
จร. พระครูนิทานโพธิวัฒน์ (สมบัติ)
วัดเขากองทอง  ตำบลหูกวาง
จร. พระครูนิมมานปิยสาร (รอง)
วัดท่าแรต  ตำบลอ่างทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมโชติการาม  ตำบลอ่างทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังกระชอน  ตำบลอ่างทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิมลประชาราษฎร์  ตำบลอ่างทอง
จร. พระครูนิมมานประชาพิมล (มงคล โกริโภ)
วัดอ่างทอง  ตำบลอ่างทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบมะขาม  ตำบลเจริญผล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรัทธาราม  ตำบลเจริญผล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสี่แพ่ง  ตำบลเจริญผล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญผล  ตำบลเจริญผล
จร. พระครูนิพัทธ์นวกิจ (สุวิทย์ สุวีโร)
วัดเนินโพธิ์  ตำบลเจริญผล
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพยุหะคีรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระปรางค์เหลือง  ตำบลท่าน้ำอ้อย
จร. พระครูนิสิตคุณากร (สนม อติธมฺโม)
วัดเขาไม้เดน  ตำบลท่าน้ำอ้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองบางเดื่อ  ตำบลน้ำทรง
จร. พระครูปภัสสรธรรม (ละมัย ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
วัดน้ำทรง  ตำบลน้ำทรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเศรษฐี  ตำบลน้ำทรง
จร. พระครูนิวิฐธรรโมภาส (วิชาญ กตปุญฺโญ)
วัดสำโรง  ตำบลน้ำทรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณรัตนาราม  ตำบลน้ำทรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคล่อ  ตำบลน้ำทรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเพียรอุดมธรรม  ตำบลน้ำทรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่  ตำบลน้ำทรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระนางสรง  ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
จร. พระครูนิทานบุญวัตร (บุญเริ่ม)
วัดสระปทุม  ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไม้แดง  ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
จร. พระครูนิคมรัตนากร (สวรรค์ ญาณวโร)
วัดห้วยบง  ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาบ่อแก้ว  ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งสวรรค์  ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทาราม  ตำบลพยุหะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแก้ว  ตำบลพยุหะคีรี
รก.จร. พระครูนิเทศเขมรัตน์ (เกรียงไกร เขมปญฺโญ)
วัดบ้านบน  ตำบลม่วงหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหางน้ำหนองแขม  ตำบลม่วงหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาบ่อพลับ  ตำบลม่วงหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนกระชาย  ตำบลยางขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าตะโก  ตำบลยางขาว
จร. พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์ (ย้วน ปญฺญาวฒฺโน)
วัดยางขาว  ตำบลยางขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหาดสะแก  ตำบลยางขาว
จร. พระครูนิติธรรมนาท (บันลือ มหานาโท)
วัดใหม่เจริญธรรม  ตำบลยางขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางปราบ  ตำบลย่านมัทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณีวงษ์  ตำบลย่านมัทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดย่านมัทรี  ตำบลย่านมัทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเพ็งวนาราม  ตำบลสระทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระทะเล  ตำบลสระทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพพรสวรรค์ธารหวาย  ตำบลสระทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับผักกาด  ตำบลเขากะลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธารลำไย  ตำบลเขากะลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อเพลง  ตำบลเขากะลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุหว้า  ตำบลเขากะลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกลอย  ตำบลเขากะลา
จร. พระครูนิคมวุฒิคุณ (สุวรรณ์)
วัดหนองเต่า  ตำบลเขากะลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาสามยอด  ตำบลเขากะลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่พรสวรรค์  ตำบลเขากะลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาทอง  ตำบลเขาทอง
จร. พระครูนิภาธรรมวงศ์ (ประเทือง อริยวํโส)
วัดหนองหมู  ตำบลเนินมะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวงิ้ว  ตำบลเนินมะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินมะกอก  ตำบลเนินมะกอก
จร. พระครูนิมิตปภากร (ประกอบ ปภากโร)

 

อำเภอลาดยาว

วัด เจ้าอาวาส
วัดจันทราราม  ตำบลบ้านไร่
จร. พระครูนิพิษฐ์จันทโชติ (สมชาติ)
วัดทุ่งตัน  ตำบลบ้านไร่
จร. พระครูนิยุตสิริเขต (ยโสธโร)
วัดบ้านไร่  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนหลวง  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองน้ำแดง  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแฟบ  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไทร  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินม่วง  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมชนิน  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบแก  ตำบลมาบแก
จร. พระครูนิเวศน์ธรรมประจักษ์ (กิตฺติปาโล)
วัดวังแจง  ตำบลมาบแก
จร. พระครูนิเวศน์มงคลคุณ (สังวาลย์)
วัดสนามหลวง  ตำบลมาบแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหน้าเขา  ตำบลมาบแก
จร. พระครูนิรุตสถาพร (ประดิษฐ์)
วัดคลองสาลี  ตำบลลาดยาว
จร. พระครูนิยุตสันติธรรม (ประทวน)
วัดดงมะไฟ  ตำบลลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงสีเสียด  ตำบลลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งแม่น้ำน้อย  ตำบลลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชานิมิต  ตำบลลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดยาว  ตำบลลาดยาว
จร. พระครูนิติศีลวัตร (สุวฑฺฒโน)
วัดวังชมพู  ตำบลลาดยาว
จร. พระครูนิวาตสุทธิคุณ (วิสุทฺโธ)
วัดศรีสุธรรมาราม  ตำบลลาดยาว
จร. พระศรีสุทธิพงศ์ (สมส่วน ปฏิภาโณ ป.ธ.๙)
วัดสระแก้ว  ตำบลลาดยาว
จร. พระครูนิยุตรัตนวัฒน์ (สุพัฒน์)
วัดสวนขวัญ  ตำบลลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขี้ใต้  ตำบลลาดยาว
จร. พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ (คนึง อนาวิโล)
วัดหนองจิก  ตำบลลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมทอง  ตำบลลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนกคลาน  ตำบลวังม้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดงตาแวน  ตำบลวังม้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังม้า  ตำบลวังม้า
จร. พระครูนิรมิตกิจจาทร (อนุจารี)
วัดวังศรีเจริญ  ตำบลวังม้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทิง  ตำบลวังม้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโพธิ์  ตำบลวังม้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะเปา  ตำบลวังม้า
จร. พระครูนิภาสจิรธรรม (จิรธมฺโม)
วัดดอนพลอง  ตำบลวังเมือง
จร. พระครูนิภาสธรรมาธิมุต (อำพร)
วัดท่ากกแดง  ตำบลวังเมือง
จร. พระครูนิธานประภัสสรกิจ (สุบิน)
วัดศรีอัมพวัน  ตำบลวังเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีมณีวงค์  ตำบลวังเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียนงามสุทธาวาส  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าตะโก  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบุ่ง  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบุรีรัมย์  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสันติธรรม  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีทรงธรรม  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จร. พระครูนิกรธรรมโสภณ (ภิญโญ)
วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
จร. พระครูนิสัยวุฒิธรรม (ธมฺมจารี)
วัดหนองชำนาญ  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไทร  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สามัคคี  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางโทน  ตำบลสร้อยละคร
จร. พระครูนิติภัทรธรรม (สมจิตร ภทฺทธมฺโม)
วัดสระปทุม  ตำบลสร้อยละคร
จร. พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ (อตฺตโสภโณ)
วัดหนองเตย  ตำบลสร้อยละคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนโม่  ตำบลสระแก้ว
จร. พระครูนิปุณปัญโญภาส (จตุรงค์ จิตฺตปญฺโญ)
วัดสร้อยละคร  ตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจิกรี  ตำบลสระแก้ว
จร. พระมหาพินิจ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๘
วัดชัยวนาราม  ตำบลหนองนมวัว
จร. พระครูนิทานธรรมานุศาสก์ (แตง เตชธมฺโม)
วัดดงหนองหลวง  ตำบลหนองนมวัว
จร. พระครูนิเทศสังฆกิจ (นพรัตน์ สงฺกิจโจ)
วัดดอนขวาง  ตำบลหนองนมวัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิวิฐธรรมาราม  ตำบลหนองนมวัว
จร. พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ์ (ชัชวาลย์ โชติวโร)
วัดสามัคคีประดิษฐ์  ตำบลหนองนมวัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระดูกเนื้อ  ตำบลหนองนมวัว
จร. พระครูนิติสุตากร (สุภัค วิรโช ป.ธ.๓)
วัดหนองนมวัว  ตำบลหนองนมวัว
จร. พระครูนิมิตสิทธิการ (กลฺยาโณ)
วัดหนองหูช้าง  ตำบลหนองนมวัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเดิ่น  ตำบลหนองนมวัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม  ตำบลหนองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังยิ้มแย้ม  ตำบลหนองยาว
จร. พระครูนิวาตปัญญาธร (ลมบน)
วัดหนองพลับ  ตำบลหนองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยาว  ตำบลหนองยาว
จร. พระครูนิมิตนวกรรม (จรัญ)
วัดกกกอก  ตำบลห้วยน้ำหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งนาผาสุข  ตำบลห้วยน้ำหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหิน  ตำบลห้วยน้ำหอม
จร. พระครูนิเวศน์ศิลานุรักษ์ (นพดล สุจิตฺโต)
วัดศรีทอง  ตำบลห้วยน้ำหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีไกรลาศ  ตำบลห้วยน้ำหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะเดาซ้าย  ตำบลห้วยน้ำหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวเขาลานคา  ตำบลห้วยน้ำหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงจังหัน  ตำบลเนินขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรมเขต  ตำบลเนินขี้เหล็ก
จร. พระครูวีรญาณสุนทร (ญาณวีโร)
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  ตำบลเนินขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสังข์  ตำบลเนินขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไร่  ตำบลเนินขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินขี้เหล็ก  ตำบลเนินขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองบัว

วัด เจ้าอาวาส
วัดทรัพย์ย้อย  ตำบลทุ่งทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์สวรรค์  ตำบลทุ่งทอง
จร. พระครูนิธิทิพพาวาส (บรรจง อตฺตทีโป)
วัดทุ่งทอง  ตำบลทุ่งทอง
จร. พระครูนิคมสุวรรณเขต (เวชวิสิฐ)
วัดทุ่งทองวนาราม  ตำบลทุ่งทอง
จร. พระครูนิภาธรสุวรรณเขต (ชลอ สุขุมาโล)
วัดปากดงสามัคคีธรรม  ตำบลทุ่งทอง
จร. พระครูนิวาสสุนทรกิจ (สนั่น)
วัดรังงามปทุมรักษ์  ตำบลทุ่งทอง
จร. พระครูนิเวศน์ปทุมรักษ์ (ถวิล)
วัดสหชาติประชาธรรม  ตำบลทุ่งทอง
จร. พระครูนิกรธรรมวงศ์ (สมพงษ์ สมวํโส)
วัดสายลมเจริญธรรม  ตำบลทุ่งทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกะเปา  ตำบลทุ่งทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองประดู่  ตำบลทุ่งทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะเอ้ง  ตำบลทุ่งทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรงาม  ตำบลทุ่งทอง
จร. พระครูนิโครธกิตติโสภณ (ไพศาล ยโสธโร)
วัดธารทหาร  ตำบลธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำสาดกลาง  ตำบลธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำสาดเหนือ  ตำบลธารทหาร
จร. พระครูนิวุตถ์ประชากิจ (สงวน นรินฺโท)
วัดป่าเรไร  ตำบลธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจิก  ตำบลธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปลาไหล  ตำบลธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยวารีใต้  ตำบลธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกระถิน  ตำบลธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสามัคคี  ตำบลธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุฏตามั่น  ตำบลวังบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับลุ่มศรีมงคล  ตำบลวังบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังข่อย  ตำบลวังบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังบ่อ  ตำบลวังบ่อ
จร. พระครูนิวาสโพธิธาดา (สมทรง)
วัดวังใหญ่  ตำบลวังบ่อ
จร. พระครูนิวุตถ์สีลคุณ ( สีลสํวโร)
วัดห้วยธารทหาร  ตำบลวังบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ้อยช้างงาม  ตำบลวังบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมพัฒนา  ตำบลวังบ่อ
จร. เจ้าอธิการนิรัล ปภสฺสโร
วัดเขานางต่วม  ตำบลวังบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลวังบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสะอาด  ตำบลวังบ่อ
จร. พระครูนิเวฐสารวิสุทธิ์ (สามารถ)
วัดวังมะเดื่อ  ตำบลหนองกลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังแรต  ตำบลหนองกลับ
จร. พระครูนิรภัยประสาธน์ (สังวาล ปภสฺสโร)
วัดหนองกลับ  ตำบลหนองกลับ
จร. พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙
วัดหนองม่วง  ตำบลหนองกลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโบสถ์  ตำบลหนองกลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวทำนบ  ตำบลหนองกลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขามะเกลือ  ตำบลหนองกลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาเล็บงา  ตำบลหนองกลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพสุทธาวาส  ตำบลหนองกลับ
จร. พระครูนิมิตศีลาภรณ์ (สม ฐิตสีโล)
วัดคลองกำลัง  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองลานใต้  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูนิทานธรรมเกษม (เกษม ขนฺติธมฺโม)
วัดป่าโนนฤาษี  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูนิวิฐเวฬุวัน (ธวัช)
วัดห้วยน้อย  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระดานหน้าแกล  ตำบลห้วยถั่วเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจิกยาวใต้  ตำบลห้วยถั่วเหนือ
จร. พระครูนิกรธรรมนาถ (เจียม จนฺทวณฺโณ)
วัดรังย้อยราษฎร์เจริญ  ตำบลห้วยถั่วเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยถั่ว  ตำบลห้วยถั่วเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยวารี  ตำบลห้วยถั่วเหนือ
จร. พระครูนิสิตสุทธิวารี (สะอาด อาคโร)
วัดโคกมะกอก  ตำบลห้วยถั่วเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งตาล  ตำบลห้วยถั่วใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยถั่วใต้  ตำบลห้วยถั่วใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจิกใหญ่  ตำบลห้วยร่วม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีสุนทร  ตำบลห้วยร่วม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยถั่วกลาง  ตำบลห้วยร่วม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยถั่วเหนือ  ตำบลห้วยร่วม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยร่วม  ตำบลห้วยร่วม
จร. พระครูนิรุตติธรรมาทร (พิชัย)
วัดห้วยร่วมใต้  ตำบลห้วยร่วม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้ว  ตำบลห้วยร่วม
จร. พระอธิการศศิพันธ์ สมาจาโร
วัดสระงาม  ตำบลห้วยใหญ่
จร. พระครูนิสิตสราภิรม (ประสาท)
วัดหนองแก้ว  ตำบลห้วยใหญ่
จร. พระครูนิยุตวุฒิธรรม (สุรินทร์ รตนญาโณ)

 

อำเภอเก้าเลี้ยว

วัด เจ้าอาวาส
วัดมหาโพธิเหนือ  ตำบลมหาโพธิ
จร. พระครูนิยมโพธาภิวัฒน์ (ปิยธโร)
วัดมหาโพธิใต้  ตำบลมหาโพธิ
จร. พระครูนิยุตโพธิธรรม (ถิรปญฺโญ)
วัดหนองหัวเรือ  ตำบลมหาโพธิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกัลยารัตน์  ตำบลหนองเต่า
จร. พระครูนิเวศน์ธรรมรัต (ทวี ปิยธมฺโม)
วัดทุ่งตาทั่ง  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางใหญ่  ตำบลหนองเต่า
จร. พระครูนิพันธ์ชินวงศ์ (ศักดิ์)
วัดลาดค้าว  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต่าเหนือ  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต่าใต้  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแพงพวย  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยรั้ว  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนโพธิ์  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองช้าง  ตำบลหัวดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงบ้านโพธิ์  ตำบลหัวดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาทองสามัคคี  ตำบลหัวดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวดงเหนือ  ตำบลหัวดง
จร. พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ อติลโย)
วัดหัวดงใต้  ตำบลหัวดง
จร. พระครูนิกรวรประทีป (ประทีป)
วัดหาดเสลา  ตำบลหัวดง
จร. พระครูนิภาธรรมวัตร (มานัส ทีปธมฺโม)
วัดเนินพยอม  ตำบลหัวดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก้าเลี้ยว  ตำบลเก้าเลี้ยว
จร. พระครูนิวิฐสังฆกิจ (จเร หาสจิตฺโต)
วัดดงเมืองใต้  ตำบลเขาดิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระหน่อธรณินทร์  ตำบลเขาดิน
จร. พระครูนิทานวรกิจ (สิน)
วัดมรรครังสฤษดิ์  ตำบลเขาดิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองงูเหลือม  ตำบลเขาดิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดินเหนือ  ตำบลเขาดิน
จร. พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (วิชา สิริวิชโย)
วัดแหลมสมอ  ตำบลเขาดิน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัด เจ้าอาวาส
วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง  ตำบลปากน้ำโพ
จล. พระธรรมวชิรธีรคุณ (สฤษดิ์ สิริธโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง  ตำบลปากน้ำโพ
จล. พระราชรัตนเวที (ประเสริฐ โชติธมฺโม ป.ธ.๗ ,ดร.)
วัดโพธาราม พระอารามหลวง  ตำบลปากน้ำโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางแดด  ตำบลกลางแดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลเจ้า  ตำบลกลางแดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกตุคีรี  ตำบลกลางแดด
จร. พระครูนิยุตสมาธิวัตร (โอภาส โอภาโส)
วัดตะเคียนเลื่อน  ตำบลตะเคียนเลื่อน
จร. พระราชมงคลวชิรสาร (ชอุ้ม กตสาโร)
วัดวังยาง  ตำบลตะเคียนเลื่อน
จร. พระมหาภาคภูมิ ฐานิสฺสโร
วัดเกาะหงษ์  ตำบลตะเคียนเลื่อน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าทอง  ตำบลนครสวรรค์ตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางโทน  ตำบลนครสวรรค์ตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังไผ่  ตำบลนครสวรรค์ตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุวรรณ  ตำบลนครสวรรค์ตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันคู  ตำบลนครสวรรค์ตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม  ตำบลนครสวรรค์ตก
จร. พระครูนิมิตภาวนาโฆสิต (ณรงค์ โฆสิตธมฺโม)
วัดจอมคีรีนาคพรต  ตำบลนครสวรรค์ออก
จร. พระครูสิริคีรีรักษ์ (สมคิด กนฺตธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดป่าเรไลย์  ตำบลนครสวรรค์ออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม  ตำบลนครสวรรค์ออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าดินแดง  ตำบลบางพระหลวง
จร. พระครูนิทัศน์ธรรมสถิตย์ (สมชัย)
วัดท่าล้อ  ตำบลบางพระหลวง
จร. พระครูนิวุตถ์ชินธรรม (จนฺทธมฺโม)
วัดหัวถนน  ตำบลบางพระหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิเวศวุฒาราม  ตำบลบางม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางงาม  ตำบลบางม่วง
จร. พระครูนิภาธรรมสถิต (จนฺทวณฺโณ)
วัดเทพสามัคคีธรรม  ตำบลบางม่วง
จร. พระมหาไพโรจน์ จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๗
วัดท่าพระเจริญพรต  ตำบลบ้านมะเกลือ
จร. พระราชวชิรสุนทร (สุนทร ขนฺติโก)
วัดบน  ตำบลบ้านมะเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงน้ำใส  ตำบลบ้านมะเกลือ
จร. พระมหาพนมเทียร ปุญฺญชาโต
วัดบ้านแก่ง  ตำบลบ้านแก่ง
จร. พระครูนิพัทธ์วรกิจ (คำรณ เขมวีโร)
วัดยาง  ตำบลบ้านแก่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหยวกใต้  ตำบลบ้านแก่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้ว  ตำบลบ้านแก่ง
รก.จร. พระใบฎีกา ประชุม จนฺทสีโล
วัดคลองคาง  ตำบลบึงเสนาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีวงศ์  ตำบลปากน้ำโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม  ตำบลปากน้ำโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากน้ำโพใต้  ตำบลปากน้ำโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมจริยาวาส  ตำบลปากน้ำโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุคตวราราม  ตำบลปากน้ำโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรใต้  ตำบลปากน้ำโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีสวรรค์  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระนอน  ตำบลพระนอน
จร. พระครูนินนาทสุทธิกร (ประสิทธิ์ สุทฺธิญาโณ)
วัดพุชะพลูใต้  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรังงาม  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์เจริญ  ตำบลพระนอน
จร. พระมหาสุธัน อิสฺสโร
วัดศรีมงคล  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวรรณาราม  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเจริญธรรม  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางม่วง  ตำบลวัดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบางมงคล  ตำบลวัดไทร
จร. พระครูนิสัยสรนาท (วีรพงษ์ เตชปุญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดวังหิน  ตำบลวัดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองถ่าน  ตำบลวัดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหาดทรายงาม  ตำบลวัดไทร
จร. พระครูนิรันตร์ศีลคุณ (อิสฺสโร)
วัดไทรเหนือ  ตำบลวัดไทร
จร. พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี สุขโชโต ป.ธ.๖ ,รศ.ดร.)
วัดทัพชุมพล  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวรประชาราษฎร์  ตำบลหนองกรด
จร. พระครูสมุห์ เทอดศักดิ์ ปญฺญาทีโป
วัดบ่อพยอม  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาแดง  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังเลาประชานิมิต  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุทุมพร  ตำบลหนองกรด
จร. พระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ ปญฺญาธโร)
วัดสวรรค์ธาราม  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวรรค์ประชากร  ตำบลหนองกรด
จร. พระครูนิวุตถ์ประชากร (ก้าน)
วัดสันติธรรม  ตำบลหนองกรด
จร. พระครูนิมิตรธรรมสุนทร (ทัน อภิวณฺโณ)
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโรง  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาฤาษีเวฬุวัน  ตำบลหนองกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนงาม  ตำบลหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบริรักษ์ประชาสาร  ตำบลหนองกระโดน
จร. พระครูนิสิตประชารักษ์ (เพ็ชร จตฺตมโล)
วัดบวรประชาสัคค์  ตำบลหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังสวัสดี  ตำบลหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประชาสรรค์  ตำบลหนองกระโดน
จร. พระครูนิสิตธรรโมภาส (ประชุม)
วัดศรีอัมพวัลย์  ตำบลหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมานประชาชน  ตำบลหนองกระโดน
จร. พระครูนิวิฐธรรมโกศล
วัดสวรรค์วิถีธรรมาราม  ตำบลหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระโดน  ตำบลหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมรประสิทธิ์  ตำบลหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขามโน  ตำบลหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาเรือ  ตำบลหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินมะขามงาม  ตำบลหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภัทรสิทธาราม  ตำบลหนองปลิง
จร. พระครูนิทัศน์ภัทรสิทธิ์ (วันชาติ วิชาโต)
วัดสุบรรณาราม  ตำบลหนองปลิง
จร. พระครูนิพันธ์ปัญญาธร (สายทอง อานนฺโท)
วัดหนองปลิง  ตำบลหนองปลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขมิราษฎร์  ตำบลหนองปลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกรียงไกรกลาง  ตำบลเกรียงไกร
จร. พระครูนิรุติจิตตาภรณ์ (สมพร)
วัดเกรียงไกรเหนือ  ตำบลเกรียงไกร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกรียงไกรใต้  ตำบลเกรียงไกร
จร. พระครูนิวิฐสมาธิคุณ (สมนึก วรจิตฺโต)
วัดปากน้ำโพเหนือ  ตำบลแควใหญ่
จร. พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ (บรรจง ธมฺมาราโม)
วัดสโมสร  ตำบลแควใหญ่
จร. พระมหาจิรวัฒน์ อิทฺธิญาโณ

 

อำเภอแม่วงก์

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองม่วง  ตำบลวังซ่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองม่วงใต้  ตำบลวังซ่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองสำราญ  ตำบลวังซ่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับมะม่วงงาม  ตำบลวังซ่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะกรุด  ตำบลวังซ่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียนงาม  ตำบลวังซ่าน
จร. เจ้าอธิการมนตรี จารุวณฺโณ
วัดทุ่งสาคร  ตำบลวังซ่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเปราะ  ตำบลวังซ่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางสองพี่น้อง  ตำบลวังซ่าน
จร. พระครูนิปุณสีลวิสุทธิ์ (สมชาย วิสุทฺธสีโล)
วัดวังซ่าน  ตำบลวังซ่าน
จร. พระครูนิเทศจิตตาภรณ์ (สมพงษ์)
วัดวังป่าใหญ่  ตำบลวังซ่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีกัลยาณนิคม  ตำบลวังซ่าน
จร. พระครูนิคมภัทรกิจ (เลี่ยม ภทฺทกาโม)
วัดศรีสวรรค์  ตำบลวังซ่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางพรมฉิมพลี  ตำบลเขาชนกัน
จร. เจ้าอธิการมังกร จิรสุโภ
วัดคลองสายทอง  ตำบลเขาชนกัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านพัฒนา  ตำบลเขาชนกัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์มากเจริญธรรม  ตำบลเขาชนกัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งรวงทอง  ตำบลเขาชนกัน
จร. พระครูนิวุตถ์ธัญเขต (สมบูรณ์ จนฺทสาโร)
วัดวังชุมพร  ตำบลเขาชนกัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีมาราม  ตำบลเขาชนกัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปล้องสามัคคีธรรม  ตำบลเขาชนกัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่ไทรงาม  ตำบลเขาชนกัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพสวรรค์สีมาราม  ตำบลเขาชนกัน
จร. พระครูนิทานภัทรกิจ (นิติพล สุภทฺโท)
วัดเนินใหม่สิทธิมงคล  ตำบลเขาชนกัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรรัตนาราม  ตำบลเขาชนกัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองน้ำโจน  ตำบลแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถังแดง  ตำบลแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์สมบูรณ์  ตำบลแม่วงก์
จร. พระครูนิสิตธรรมทัต (ประเจิด)
วัดปากดงศรัทธาธรรม  ตำบลแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลานตะแบก  ตำบลแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระหลวง  ตำบลแม่วงก์
จร. พระครูนินนาทธีรพงศ์ (ธีรพงศ์ ติสรโณ)
วัดหนองอ้ายสา  ตำบลแม่วงก์
จร. เจ้าอธิการบรรจง รตนปญฺโญ
วัดหนองเย็นสามัคคี  ตำบลแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาพรหมาราม  ตำบลแม่วงก์
จร. เจ้าอธิการสมหมาย ติกฺขปุญฺโญ
วัดเขาแม่กระทู้  ตำบลแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพมงคลทอง  ตำบลแม่วงก์
จร. พระครูนิวาตสุภาจาร (สมพงษ์ สุภาจาโร)
วัดเนินสมบูรณ์  ตำบลแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่วงก์  ตำบลแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไร่ไทรทอง  ตำบลแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองแบ่ง  ตำบลแม่เล่ย์
จร. เจ้าอธิการสุริยนต์ สิริภทฺโท
วัดคลองไทร  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์ทวีคูณ  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านน้อย  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่ศรีนคร  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางขนุน  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางมะกอ  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปางสุด  ตำบลแม่เล่ย์
จร. พระครูนิธานสีลวงศ์ (ยงยุทธ ปิยสีโล)
วัดป่าแก้วนิมิต  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฝาถังเจริญธรรม  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูเขาทองพุทธาราม  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมฤคทายวัน  ตำบลแม่เล่ย์
จร. พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน)
วัดมอช้างงาม  ตำบลแม่เล่ย์
จร. เจ้าอธิการวรากร อภโย
วัดมอสวรรค์วนาราม  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมอสวรรค์เทพนิมิต  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยอดห้วยแก้ว  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำขาว  ตำบลแม่เล่ย์
จร. เจ้าอธิการวรานนท์ สุเมโธ
วัดวิกสิตวิทยาราม  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเจริญธรรม  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามแยกพัฒนา  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะเคียน  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไม้เหนือ  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไม้ใต้  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินดาดสามัคคี  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหญ่โพธิ์ศรี  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่เจ้าพระยา  ตำบลแม่เล่ย์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่เปิน

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองโพธิ์พัฒนา  ตำบลแม่เปิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดู่งาม  ตำบลแม่เปิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเลไลย์สามัคคีธรรม  ตำบลแม่เปิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพนาสวรรค์  ตำบลแม่เปิน
จร. พระมหาทรงศักดิ์ กนฺตวีโร
วัดลานชัยสามัคคี  ตำบลแม่เปิน
จร. พระครูนิยุตชัยกิจ (สาคร)
วัดศรีสว่างอารมณ์  ตำบลแม่เปิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิมมาวนาราม  ตำบลแม่เปิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขามะตูม  ตำบลแม่เปิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่กะสี  ตำบลแม่เปิน
จร. พระครูใบฎีกา ประมวล สุจิตฺโต
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลแม่เปิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่คลองเจริญ  ตำบลแม่เปิน
จร. พระครูโพธิสารโสภณ (รวิวํโส)
วัดใหม่ไทรทอง  ตำบลแม่เปิน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโกรกพระ

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่าทราย  ตำบลนากลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนากลาง  ตำบลนากลาง
จร. พระครูนิรมิตสันติคุณ (สมเกียรติ ป.ธ.๓)
วัดสามัคคีราษฎร์  ตำบลนากลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่องรวก  ตำบลบางประมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าซุด  ตำบลบางประมุง
จร. พระครูนิเทศภัทรคุณ (บุญมี อติภทฺโท)
วัดบางประมุง  ตำบลบางประมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมโนราษฎร์  ตำบลบางประมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษมศานติ์  ตำบลบางประมุง
จร. พระครูนิยุตปุญญเกษม (สิริจนฺโท)
วัดดงชะพลู  ตำบลบางมะฝ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางมะฝ่อ  ตำบลบางมะฝ่อ
จร. พระครูนิยมธรรมสาร (บุญชู ปสนฺโน)
วัดเนินเวียง  ตำบลบางมะฝ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหว้า  ตำบลยางตาล
จร. พระครูนิรมลธรรมสถิต (ถิรธมฺโม)
วัดประชาศึกษา  ตำบลยางตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางตาล  ตำบลยางตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระจังงาม  ตำบลศาลาแดง
จร. พระครูนิรุติวรโสภณ (วรชน ป.ธ.๓)
วัดศาลาแดง  ตำบลศาลาแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตากแดด  ตำบลหาดสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหาดสูง  ตำบลหาดสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินหญ้าคา  ตำบลหาดสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อพลับ  ตำบลเนินกว้าว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพรมหน่อ  ตำบลเนินกว้าว
จร. พระครูนิสัยสุตากร (จักรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
วัดทองคำอิง  ตำบลเนินศาลา
จร. พระครูนิภาคูหาภิยุต (ยงยุทธ์)
วัดเขาถ้ำพระ  ตำบลเนินศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินกะพี้  ตำบลเนินศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกรกพระเหนือ  ตำบลโกรกพระ
จร. พระครูนิวาตปุญญานุยุต (สุวฑฺฒโน)
วัดโกรกพระใต้  ตำบลโกรกพระ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอไพศาลี

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองมะม่วงเตี้ย  ตำบลตะคร้อ
จร. พระครูนิพัทธ์บุญญาคม (โกมล ปญฺญาคโม)
วัดช่องคีรี  ตำบลตะคร้อ
จร. พระครูนิยมคีรีรักษ์ (วิบูลย์)
วัดตะคร้อ  ตำบลตะคร้อ
จร. พระครูนิภาพัฒนกิจ (วิษณุ)
วัดประชาสามัคคี  ตำบลตะคร้อ
จร. พระครูนิพันธ์ประชามานิต (สมยศ)
วัดวังกระโดนน้อย  ตำบลตะคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังกระโดนใหญ่  ตำบลตะคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาขอม  ตำบลนาขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประจันตคีรี  ตำบลนาขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล  ตำบลนาขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติประชาราม  ตำบลนาขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตกกล้า  ตำบลนาขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือเทพนิมิต  ตำบลนาขอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองม่วง  ตำบลนาขอม
จร. พระใบฎีกา ธนกร โฆสธมฺโม
วัดกระทุ่มทองศรัทธาธรรม  ตำบลวังข่อย
จร. พระอธิการสำราน สุรปญฺโญ
วัดซับสมบูรณ์  ตำบลวังข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุฝรั่ง  ตำบลวังข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดระหอกเหียง  ตำบลวังข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังข่อยสามัคคีธรรม  ตำบลวังข่อย
จร. พระครูศรีศาสนนิวิฐ (นรายณ์ อคฺควณฺโณ ป.ธ.๖)
วัดหนองกระทุ่มทอง  ตำบลวังข่อย
จร. พระครูนิวิฐปรากรม (เขียว)
วัดหนองสะแกยาว  ตำบลวังข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสำโรงสามัคคีธรรม  ตำบลวังข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวพุ  ตำบลวังข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะกุดภิบาล  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อทอง  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธนิมิต  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำลัด  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโพธิ์ศรี  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยขว้าว  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดินวนาราม  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาหินกลิ้ง  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์งาม  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่เจริญธรรม  ตำบลวังน้ำลัด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะคร้อลาด  ตำบลสำโรงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่  ตำบลสำโรงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระพุทธบาท  ตำบลสำโรงชัย
จร. พระอธิการประเวศน์ ฐานวีโร
วัดวังกรด  ตำบลสำโรงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังสีคราม  ตำบลสำโรงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังเตียน  ตำบลสำโรงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรงชัย  ตำบลสำโรงชัย
จร. พระครูนิภาประชานาถ (สายชล)
วัดหนองไผ่  ตำบลสำโรงชัย
จร. พระครูพิคมพัฒนสิทธิ์ (ประสิทธิ์)
วัดโคกมะขวิด  ตำบลสำโรงชัย
จร. พระอธิการธนสิน ธนวํโส
วัดหนองเสือ  ตำบลโคกเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแทงแรด  ตำบลโคกเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยตะโก  ตำบลโคกเดื่อ
จร. พระครูนิวาตธรรมรังษี (สุเทพ)
วัดเนินทอง  ตำบลโคกเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเดื่อ  ตำบลโคกเดื่อ
รก.จร. พระมหากล กิตฺติญาโณ
วัดไพศาลี  ตำบลโคกเดื่อ
จร. พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ (ลำยวง วรปญฺโญ)
วัดคีรีประสาท  ตำบลโพธิ์ประสาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีล้อม  ตำบลโพธิ์ประสาท
จร. พระครูนิทัศน์ธรรมาจารย์ (สินสมุทร วรลาโภ)
วัดตะเคียนทอง  ตำบลโพธิ์ประสาท
จร. พระครูนิติวินัยการ (วินัย)
วัดมงคลประชาสรรค์  ตำบลโพธิ์ประสาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปลาย  ตำบลโพธิ์ประสาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาหลักชัย  ตำบลโพธิ์ประสาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโค้งสวอง  ตำบลโพธิ์ประสาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ประสาท  ตำบลโพธิ์ประสาท
จร. พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ (ฉวี)
วัดเขาธรรมบท  ตำบลไพศาลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่วารีเย็น  ตำบลไพศาลี
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอชุมแสง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าพันลานใต้   ตำบลพันลาน
จร. พระสมุห์ สมชาย จารุวณฺโณ
วัดแสงธรรมสุทธาราม   ตำบลเกยไชย
จร. พระสิริวชิรสุธี (ประจวบ สุทธจิตฺโต)

 

อำเภอตากฟ้า

วัด เจ้าอาวาส
วัดคูหาโสภณ   ตำบลตากฟ้า
จร. พระครูสังฆ์รักษ์ ไสว ชยธมฺโม
วัดชายธงวราราม   ตำบลตากฟ้า
จร. พระครูถาวรบุญญากร (บุญทรง ฐานกโร)

 

อำเภอตาคลี

วัด เจ้าอาวาส
วัดพุทธนิมิต   ตำบลตาคลี
จร. พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล กิจฺจปุญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดเทพมงคลปานสาราม   ตำบลตาคลี
จร. พระครูมงคลเทพ (อมร อกิญฺจโน)

 

อำเภอท่าตะโก

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์   ตำบลทำนบ
จร. พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ (ปราณี สุปภาโต)

 

อำเภอบรรพตพิสัย

วัด เจ้าอาวาส
วัดมงคลรัตนาราม   ตำบลท่างิ้ว
จร. พระครูไพศาลธรรมกิจ (อนีโฆ)
วัดเทพสถาพร   ตำบลบ้านแดน
จร. พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชิน ธมฺมวโร)
วัดใหม่หนองน้ำขุ่น   ตำบลบ้านแดน
จร. พระครูธรรมสถาพร (จตฺตมโล)
วัดบ้านคลอง   ตำบลอ่างทอง
จร. พระสมุห์ ถิน กิตฺติคุโณ

 

อำเภอพยุหะคีรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าบัวทอง   ตำบลเขาทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาทองพุทธาราม   ตำบลเขาทอง
จร. พระอธิการอภิชาติ ปญฺญาธโร

 

อำเภอลาดยาว

วัด เจ้าอาวาส
วัดสระแก้ววนาราม   ตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวตลุกวนาราม   ตำบลสระแก้ว
จร. พระอธิการลี ตาณงฺกโร

 

อำเภอหนองบัว

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองสมอ   ตำบลหนองกลับ
จร. พระอธิการสำราญ สุธมฺโม

 

อำเภอเมืองนครสวรรค์

วัด เจ้าอาวาส
วัดพุทธมงคลนิมิต   ตำบลปากน้ำโพ
จร. พระครูปิยธรรมคุณาภรณ์ (ปิยธมฺโม)
วัดสังฆมงคล   ตำบลหนองปลิง
จร. พระครูสุจิตตาภิวัฒน์ (เดช เตชจิตฺโต)

 

อำเภอแม่วงก์

วัด เจ้าอาวาส
วัดบุญญานุสรณ์   ตำบลแม่เล่ย์
จร. พระปลัด คำมา ธมฺมราโม

 

อำเภอไพศาลี

วัด เจ้าอาวาส
วัดเขาช้างฟุบ   ตำบลวังน้ำลัด
จร. พระสมฤกษ์ คตกุสโร

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook