ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดลพบุรี | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดลพบุรี

มหานิกาย

 

อำเภอชัยบาดาล

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองนารายณ์  ตำบลชัยนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกรกรกฟ้า  ตำบลชัยนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทาราม  ตำบลชัยบาดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนโค้ง  ตำบลชัยบาดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามะกอกชยากร  ตำบลชัยบาดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำโกฎิทอง  ตำบลชัยบาดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินศิลาสุวรรณาราม  ตำบลชัยบาดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยดิตถาราม  ตำบลชัยบาดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับกระโดน  ตำบลซับตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับตะเคียน  ตำบลซับตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโก  ตำบลซับตะเคียน
จร. พระครูมงคลสุนทร (ทองสุข)
วัดเขาตะแคงสามัคคี  ตำบลซับตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าดินดำ  ตำบลท่าดินดำ
จร. พระครูพิพิธกิจจานุยุต
วัดท่าปลวกสูง  ตำบลท่าดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าแสมสาร  ตำบลท่าดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังตะเคียน  ตำบลท่าดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปลาไหล  ตำบลท่าดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสมบูรณ์  ตำบลท่าดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองไทร  ตำบลท่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าฉางราษฎร์บำรุง  ตำบลท่ามะนาว
จร. พระถาวร โชติพโล
วัดธงชัยวราราม  ตำบลท่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันตะลุง  ตำบลท่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับงูเหลือม  ตำบลนาโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาโสม  ตำบลนาโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล  ตำบลนาโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาตำบล  ตำบลนาโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีเจริญธรรม  ตำบลนิคมลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิคมพัฒนาราม  ตำบลนิคมลำนารายณ์
จร. พระครูนิคมพัฒนานุรักษ์ (กฤษดา)
วัดบ้านไร่พัฒนาราม  ตำบลนิคมลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ  ตำบลนิคมลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุบลจันทาราม  ตำบลนิคมลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินหาด  ตำบลนิคมลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม  ตำบลนิคมลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับกระทิงวราราม  ตำบลบัวชุม
จร. พระครูวบิูลธรรมานันท์ (อดุลย์)
วัดซับเค้าแมว  ตำบลบัวชุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรังนกวนาราม  ตำบลบัวชุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำพญาไม้  ตำบลบัวชุม
จร. พระอธิการจักรกฤช อติภทฺโท
วัดสิงหาราม  ตำบลบัวชุม
จร. พระครูสุนทรธรรมทิน (ดาว ธมฺมทินฺโน)
วัดเขาสมโภชน์  ตำบลบัวชุม
จร. พระภาวนาสมณคุณ วิ. (ทอง ฐานคุโณ ป.ธ.๙)
วัดน้อยสามัคคีธรรม  ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่สามัคคี  ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
จร. เจ้าอธิการอุดม อุตฺตโม
วัดเขาชัณกาศ  ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาศรีสามัคคี  ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพประสิทธิ์  ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนารายณ์ทรงธรรม  ตำบลม่วงค่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลม่วงค่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยนา  ตำบลม่วงค่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันวนาราม  ตำบลม่วงค่อม
จร. พระครูอนุวัตรนันทสาร
วัดโคกมะขามป้อม  ตำบลม่วงค่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสะอาด  ตำบลม่วงค่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะกอกหวาน  ตำบลมะกอกหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสำเริง  ตำบลมะกอกหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลเทพประสิทธิ์  ตำบลลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำนารายณ์  ตำบลลำนารายณ์
จร. พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เตชปุญฺโญ)
วัดอุดมสันติวรรณ  ตำบลลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขายายกะตา  ตำบลลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับผาสุข  ตำบลศิลาทิพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับยาง  ตำบลศิลาทิพย์
จร. พระครูชัยวัฒน์สุตกิจ (สะริ ป.ธ.๓)
วัดซับสมบูรณ์  ตำบลศิลาทิพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับไทร  ตำบลศิลาทิพย์
จร. เจ้าอธิการสนธิ ญาณิสฺสโร
วัดดงน้อย  ตำบลศิลาทิพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียนคู่  ตำบลศิลาทิพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทรเทพคีรี  ตำบลศิลาทิพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุโศกทรงธรรม  ตำบลศิลาทิพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาสลัดไดโสภณ  ตำบลศิลาทิพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาหางตลาด  ตำบลศิลาทิพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อน้ำ  ตำบลหนองยายโต๊ะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราศรีสว่าง  ตำบลหนองยายโต๊ะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์งาม  ตำบลหนองยายโต๊ะ
จร. พระครูชัยกิจจารักษ์ (สมวงศ์ ฐิตธมฺโม)
วัดศูนย์ศิลปาราม  ตำบลห้วยหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ  ตำบลห้วยหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับกระบอก  ตำบลเกาะรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับน้ำหวาน  ตำบลเกาะรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับลังกา  ตำบลเกาะรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับหลุมวนาราม  ตำบลเกาะรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อยราษฎร์บำรุง  ตำบลเกาะรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงศิลาทอง  ตำบลเกาะรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบง  ตำบลเกาะรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปล้อง  ตำบลเกาะรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะรัง  ตำบลเกาะรัง
จร. พระอธิการบุญเพ็ง สุทฺธิจิตฺโต
วัดนภาราษฎร์พัฒนาราม  ตำบลเขาแหลม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนราษฎร์บำรุง  ตำบลเขาแหลม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยหิน  ตำบลเขาแหลม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขากำพร้า  ตำบลเขาแหลม
จร. พระครูบรรพตชยาภินันท์ (สมเดช มหาวีโร)

 

อำเภอท่าวุ้ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกระดังงา  ตำบลท่าวุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงตะเคียน  ตำบลท่าวุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภิญโญสโมสร  ตำบลท่าวุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกตุ  ตำบลท่าวุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าราบ  ตำบลบางคู้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากคลอง  ตำบลบางคู้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพยัคฆาราม  ตำบลบางคู้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิหารขาว  ตำบลบางคู้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางงาศรัทธาราม  ตำบลบางงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากน้ำ  ตำบลบางงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมน  ตำบลบางงา
จร. พระครูวรดิตถ์สิทธิคุณ (เพิ่มศักดิ์)
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลบางงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงกระทุ่ม  ตำบลบางลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางลี่  ตำบลบางลี่
จร. พระครูสาธุกิจบริหาร (พิพัฒน์ ปณีตจิตฺโต)
วัดหนองปลาดุก  ตำบลบางลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหลวง  ตำบลบางลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านม่วง  ตำบลบ้านเบิก
จร. พระครูกันตธรรมารักษ์ (อารักษ์ ป.ธ.๓)
วัดบ้านลาด  ตำบลบ้านเบิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเบิก  ตำบลบ้านเบิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยวด  ตำบลบ้านเบิก
จร. พระครูอนุยุตศาสนกิจ (สำรวล)
วัดโพธิ์ตรุ  ตำบลบ้านเบิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุจลินท์  ตำบลมุจลินท์
จร. พระครูวรดิษฐ์สาธุกิจ (จรัญ ธมฺมธโร)
วัดลาดสาลี่  ตำบลลาดสาลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาราม  ตำบลหัวสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะค่า  ตำบลหัวสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลหัวสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวสำโรง  ตำบลหัวสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำช้างเผือก  ตำบลเขาสมอคอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำตะโก  ตำบลเขาสมอคอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโขลง  ตำบลเขาสมอคอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบันไดสามแสน  ตำบลเขาสมอคอน
จร. พระครูสุธรรมรัตนรักษ์ (คำทรณ์)
วัดบางพาน  ตำบลเขาสมอคอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางสำราญ  ตำบลเขาสมอคอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาสมอคอน  ตำบลเขาสมอคอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไลย์  ตำบลเขาสมอคอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเม่า  ตำบลโคกสลุด
จร. พระครูจริยาภิราม (สมพร)
วัดสนามไชย  ตำบลโพตลาดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอท่าหลวง

วัด เจ้าอาวาส
วัดซับจำปา  ตำบลซับจำปา
จร. พระครูอุดมวรรักษ์ (อัศวิน)
วัดทรัพย์เจริญ  ตำบลซับจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งสวองคีรีวรรณ  ตำบลซับจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทะเลวังวัด  ตำบลทะเลวังวัด
จร. พระครูอมรธรรมรัต (อดุลย์ ยสินฺธโร)
วัดท่าหลวง  ตำบลท่าหลวง
จร. พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ โอวาทกาโม)
วัดศรีสง่าเจริญพร  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะพานน้ำโจน  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่เทพมงคล  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระสังข์  ตำบลหนองผักแว่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองน้ำใส  ตำบลหนองผักแว่น
จร. เจ้าอธิการสุเทพ อิทฺธิเตโช
วัดหนองผักแว่น  ตำบลหนองผักแว่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสวอง  ตำบลหนองผักแว่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับน้อยสามัคคี  ตำบลหัวลำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับยางราษฎร์บำรุง  ตำบลหัวลำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส  ตำบลหัวลำ
จร. พระครูบวรจิตตานุรักษ์ (สมชาย)
วัดศิริธรรมวนาราม  ตำบลหัวลำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจาน  ตำบลหัวลำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแกชฎาทอง  ตำบลหัวลำ
จร. พระครูสุจิตธรรมาทร (จำนงค์ อาทโร)
วัดหัวลำ  ตำบลหัวลำ
จร. พระครูวิสุทธิ์ญาณวัฒน์ (ทุเรียน)
วัดเขาใหญ่สามัคคี  ตำบลหัวลำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปึกธรรม  ตำบลแก่งผักกูด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาราม  ตำบลแก่งผักกูด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธาวาส  ตำบลแก่งผักกูด
จร. พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์
วัดเนินทองวราราม  ตำบลแก่งผักกูด
จร. พระครูสุวรรณวรานุรักษ์ (ต๋อย)

 

อำเภอบ้านหมี่

วัด เจ้าอาวาส
วัดดงกลาง  ตำบลชอนม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุน้อย  ตำบลชอนม่วง
จร. พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน)
วัดพุสะอาด  ตำบลชอนม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุดม  ตำบลชอนม่วง
จร. เจ้าอธิการบุญนำ จนฺทรํสี
วัดดงน้อย  ตำบลดงพลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงพลับ  ตำบลดงพลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแคสูง  ตำบลดงพลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดขาม  ตำบลดอนดึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำสร้าง  ตำบลดอนดึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบรรพตวนาราม  ตำบลดอนดึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไผ่ล้อม  ตำบลดอนดึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมเพิ่ม  ตำบลดอนดึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งแค  ตำบลดอนดึง
จร. พระอธิการทนงศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต
วัดบางกะพี้น้อย  ตำบลบางกะพี้
จร. เจ้าอธิการวิชาญ โชติปุญฺโญ
วัดบางกะพี้ใหญ่  ตำบลบางกะพี้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังเหนือ  ตำบลบางกะพี้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังใต้  ตำบลบางกะพี้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมิการาม  ตำบลบางขาม
จร. พระครูวิจิตรสุทธาการ (อำนวย สิริจนฺโท)
วัดประชาแสวงธรรม  ตำบลบางขาม
จร. พระครูถาวรวิหารธรรม (ทนงศักดิ์ ถาวรจิตโต)
วัดเทพอำไพ  ตำบลบางขาม
จร. พระครูวิมลสังวรกิจ (ประทุม ฐานิสสโร)
วัดคุ้งท่าเลา  ตำบลบางพึ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกัทลีพนาราม  ตำบลบ้านกล้วย
จร. พระครูโสภณปัญญาวุธ (โกมิน จนฺทวํโส)
วัดกำแพง  ตำบลบ้านชี
จร. พระครูปราการเขมคุณ (จันทร์เกษม ปุณฺณญาโณ)
วัดจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ตำบลบ้านชี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้องคุ้ง  ตำบลบ้านชี
จร. พระครูวรกิจจาภิรม (ประทุม สจฺจวโร)
วัดท่าช้าง  ตำบลบ้านชี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบรรพตธรรมาวาส  ตำบลบ้านชี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกริ่นกฐิน  ตำบลบ้านชี
จร. พระครูภาวนาวราภรณ์ (ภัทรภณ เขมปญฺโญ)
วัดบ้านทราย  ตำบลบ้านทราย
จร. พระครูใบฎีกา วิเชียร อินฺทปญฺโญ
วัดสุนทริการาม  ตำบลบ้านทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปฐมพานิช  ตำบลบ้านหมี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโคก  ตำบลพุคา
จร. พระครูสีลกันตาภรณ์ (ประสิทธิ์ กนฺตสีโล ป.ธ.๔)
วัดผดุงธรรม  ตำบลพุคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระตาแวว  ตำบลพุคา
จร. พระครูพิศาลโชติวัฒน์ (วิฑูรย์ โชติปญฺโญ)
วัดหนองน้ำทิพย์  ตำบลพุคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางพึ่ง  ตำบลมหาสอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาสอน  ตำบลมหาสอน
จร. พระครูสุตคุณากร (เฉลิม คุณกโร ป.ธ.๓)
วัดวงเทพ  ตำบลมหาสอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยแก้ว  ตำบลมหาสอน
จร. พระครูรัตนาธิคุณ (ไพฑูลย์ รตนฺวณฺโณ)
วัดคลองสุทธาวาส  ตำบลสนามแจง
จร. พระครูปิยธรรมธีราภรณ์ (พิบูลย์ ปิยธมฺโม)
วัดท่าตะโก  ตำบลสนามแจง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาวงกฎ  ตำบลสนามแจง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาสนามแจง  ตำบลสนามแจง
จร. พระครูกิตติปัญญาโสภณ (ทนง กิตฺติปญฺโญ)
วัดเขาสว่างวงษ์  ตำบลสนามแจง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาสาริกา  ตำบลสนามแจง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านน้อย  ตำบลสายห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายห้วยแก้ว  ตำบลสายห้วยแก้ว
จร. พระอธิการไพฑูรย์ จิรธมฺโม
วัดหนองกระเบื้อง  ตำบลสายห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหินใหญ่  ตำบลสายห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้ายลาด  ตำบลหนองกระเบียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระใหญ่  ตำบลหนองกระเบียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระเบียน  ตำบลหนองกระเบียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคูใหญ่  ตำบลหนองกระเบียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโพธิ์  ตำบลหนองกระเบียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคลอง  ตำบลหนองทรายขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขามเฒ่า  ตำบลหนองทรายขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเตยน้อย  ตำบลหนองทรายขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเตยใหญ่  ตำบลหนองทรายขาว
จร. พระครูประภัสธรรมคุณ (สมชาย ปภสฺสโร)
วัดหนองทรายขาว  ตำบลหนองทรายขาว
จร. พระครูพิมลปัญญา
วัดเนินยาว  ตำบลหนองทรายขาว
จร. พระครูประภากรวิสุทธิ์ (ธีระ ปภงฺกโร)
วัดบ้านลาด  ตำบลหนองเต่า
จร. พระอธิการวสันต์ วสนฺโต
วัดพานิชธรรมิการาม  ตำบลหนองเต่า
จร. พระครูอดุลธรรมารักษ์ (พูนศักดิ์)
วัดสระกระเบื้อง  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต่า  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสูข  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาจาน  ตำบลหนองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำบ่างามวิชา  ตำบลหนองเมือง
จร. พระครูโสภณคุณวัตร (โสภณ โสภโณ)
วัดสระมะเกลือ  ตำบลหนองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเมือง  ตำบลหนองเมือง
จร. พระครูวาปีนครานุรักษ์ (สราวุธ เขมกาโม)
วัดหนองแก  ตำบลหนองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยกรวด  ตำบลหนองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรงน้อย  ตำบลหินปัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรงใหญ่  ตำบลหินปัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินปักทุ่ง  ตำบลหินปัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินปักเหนือ  ตำบลหินปัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินปักใหญ่  ตำบลหินปัก
จร. พระครูพิบูลปัญญากร (วิชัย)
วัดกลางสว่างอารมณ์  ตำบลเชียงงา
จร. พระครูพิพัฒน์สีลวงศ์ (สมพงษ์ ญาณมุนี)
วัดราษฎร์ธานี  ตำบลเชียงงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมย์  ตำบลเชียงงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงงา  ตำบลเชียงงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์โพธิ์งาม  ตำบลเชียงงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนทอง  ตำบลเชียงงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งทะเลหญ้า  ตำบลโพนทอง
จร. พระครูประภากรวิวัฒน์ (บุญเรือง ปภงฺกโร)
วัดบ้านหมี่ใหญ่  ตำบลโพนทอง
จร. พระครูปิยคามพัฒนกิจ (สุวัช)
วัดหัวเขา  ตำบลโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำจั้น  ตำบลไผ่ใหญ่
จร. พระครูสิริธรรมกิตติ์ (สมเกียรติ ธมฺมปาโล ป.ธ.๕)
วัดบ้านโป่ง  ตำบลไผ่ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนางาม  ตำบลไผ่ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่ใหญ่  ตำบลไผ่ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพัฒนานิคม

วัด เจ้าอาวาส
วัดช่องสาริกา  ตำบลช่องสาริกา
จร. พระครูพัฒนาภิบาล (อนุชา)
วัดดำรงบุล  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำบ่อทอง  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากช่องสาริกา  ตำบลช่องสาริกา
จร. พระครูรัตนโชติวัตร
วัดมณีศรีโสภณ  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์มงคล  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สามัคคี  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโพธิ์  ตำบลช่องสาริกา
จร. พระครูวิสุทธิ์พัฒนคุณ (พายัพ)
วัดอินทราราม  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมพัฒนาราม  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพชัยมงคล  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมตตาธรรม  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสอาด  ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชอนน้อย  ตำบลชอนน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประชาราม  ตำบลชอนน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยแก้วสามัคคี  ตำบลชอนน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแหลม  ตำบลชอนน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่โพธิ์ทอง  ตำบลชอนน้อย
จร. พระครูสถิตโพธิธรรม
วัดจันทรังษี  ตำบลดีลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดีลัง  ตำบลดีลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพนมวัน  ตำบลดีลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมรังษี  ตำบลดีลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภาวนาสิตาราม  ตำบลดีลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมรกตวราราม  ตำบลดีลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณวัฒนาราม  ตำบลดีลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนครสวรรค์  ตำบลน้ำสุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำสุด  ตำบลน้ำสุด
จร. พระครูนิคมธรรมานุรักษ์ (มะลิต)
วัดบ่อน้ำเดือด  ตำบลน้ำสุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญญาราม  ตำบลน้ำสุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฟ่าวงาม  ตำบลน้ำสุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะดัน  ตำบลน้ำสุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทร์อัมพวัน  ตำบลน้ำสุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรงาม  ตำบลน้ำสุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลั่งเจตนาราษฎร์  ตำบลพัฒนานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพัฒนาธรรมาราม  ตำบลพัฒนานิคม
จร. พระครูภัทรธรรมคุณ (อำนาจ)
วัดมณีโสภณ  ตำบลพัฒนานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์นิมิต  ตำบลพัฒนานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามแสน  ตำบลพัฒนานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิริธรรมโสภณ  ตำบลพัฒนานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนา  ตำบลพัฒนานิคม
จร. พระครูสุธรรมนิวิฐ
วัดห้วยบง  ตำบลพัฒนานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาพญาธง  ตำบลพัฒนานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกัณฑาพฤกษ์  ตำบลมะนาวหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดำรงธรรม  ตำบลมะนาวหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์สำราญ  ตำบลมะนาวหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะนาวหวาน  ตำบลมะนาวหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีโสภณ  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมสราราม  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูชลสิทธิ์พัฒนกิจ (ประนอม)
วัดหนองบัวน้อย  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดิน  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาพระ  ตำบลหนองบัว
จร. พระครูพิพัฒน์กิตติสาร (สวง)
วัดเขาสูง  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญธรรม  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งเสือเต้น  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโฆสิตาราม  ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองกุ่ม  ตำบลห้วยขุนราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับโศก  ตำบลห้วยขุนราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำตะเพียนทอง  ตำบลห้วยขุนราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำระฆังทอง  ตำบลห้วยขุนราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์  ตำบลห้วยขุนราม
จร. พระครูวิเวกสันติคุณ (สุรพงษ์)
วัดมะขามคู่  ตำบลห้วยขุนราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสี่ซับ  ตำบลห้วยขุนราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะค่า  ตำบลห้วยขุนราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทุมพรวนาราม  ตำบลห้วยขุนราม
จร. พระครูอุทุมพรพัฒนคุณ (ฉลวย)
วัดเขาเจริญธรรม  ตำบลห้วยขุนราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งมะนาว  ตำบลห้วยขุนราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งเกตุ  ตำบลห้วยขุนราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคันนาหิน  ตำบลโคกสลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาคุณาธาร  ตำบลโคกสลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมิ่งมงคลวราราม  ตำบลโคกสลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยยาง  ตำบลโคกสลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสำราญ  ตำบลโคกสลุง
จร. พระครูผาสุกพัฒนสุนทร (ฉลวย ตนฺติปาโล)

 

อำเภอลำสนธิ

วัด เจ้าอาวาส
วัดกุดตาเพชร  ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองหิน  ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญสามัคคี  ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองประดู่ตอ  ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปล้อง  ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพรม  ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโกวราราม  ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินลาว  ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่กุดตาเพชร  ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับสมบูรณ์  ตำบลซับสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าใหญ่สามัคคี  ตำบลซับสมบูรณ์
จร. พระครูสิทธิธาราคุณ (นิยม)
วัดศิลาอาสน์เจริญธรรม  ตำบลซับสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดินทอง  ตำบลซับสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเยี่ยม  ตำบลลำสนธิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบำรุงศรัทธาธรรม  ตำบลลำสนธิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำสนธิ  ตำบลลำสนธิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนาสามัคคี  ตำบลลำสนธิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจงโก  ตำบลหนองรี
จร. พระครูประดิษฐ์นวการ (ประมุข ปชากุโล)
วัดด่านโคกคลี  ตำบลหนองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองรี  ตำบลหนองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีบัววนาราม  ตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านฉางประชานิมิต  ตำบลเขาน้อย
จร. พระครูวิธานพัฒนานุกิจ (สนอง)
วัดปรางค์น้อย  ตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง  ตำบลเขาน้อย
จร. พระครูศีลสังวรพิมล (กำจัด)
วัดใหม่ศรีตาบัว  ตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังทอง  ตำบลเขารวก
จร. พระครูสุวรรณธาราภรณ์ (ชาญณรงค์)
วัดเขารวกสามัคคี  ตำบลเขารวก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่คลองมะนาว  ตำบลเขารวก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสระโบสถ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดกุ่มสูง  ตำบลทุ่งท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งท่าช้าง  ตำบลทุ่งท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยมงคลวนาราม  ตำบลนิยมชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงน้อยสุนทราราม  ตำบลนิยมชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงหลุ่ม  ตำบลนิยมชัย
จร. พระอธิการปรีชา ถิรปุญฺโญ
วัดธรรมวงษ์  ตำบลนิยมชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิยมชัย  ตำบลนิยมชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดู่งาม  ตำบลนิยมชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังมโนราห์  ตำบลนิยมชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังไทร  ตำบลนิยมชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม  ตำบลนิยมชัย
จร. พระครูวิสิฐธรรมานุศาสก์ (ธรรมชาติ จารุธมฺโม)
วัดเนินศิลาวงษ์  ตำบลนิยมชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระดานเลื่อน  ตำบลมหาโพธิ
จร. พระครูพิทักษ์ศีลคุณ (พิทักษ์)
วัดบ้านคลอง  ตำบลมหาโพธิ
จร. พระครูโพธิสรานุวัตร (รุ่งโรจน์ ปวฑฺฒโน)
วัดมหาโพธิ์  ตำบลมหาโพธิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลมหาโพธิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโพธิปักขิยธรรม  ตำบลสระโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร่องเพกา  ตำบลสระโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรังเตี้ย  ตำบลสระโบสถ์
จร. พระครูวิริยกิจธำรง (สมควร ชยวุฑฺโฒ)
วัดสระใหญ่  ตำบลสระโบสถ์
จร. พระครูมหาสรานุรักษ์ (จอม)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลสระโบสถ์
จร. พระครูอุดมสราภิรักษ์
วัดสามแยกมาเจริญ  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพุมัญยาราม  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองม่วง

วัด เจ้าอาวาส
วัดคุ้งลาน  ตำบลชอนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชอนตะเคียน  ตำบลชอนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัตนาราม  ตำบลชอนสมบูรณ์
จร. พระครูใบฎีกา ทรงพล ชยนนฺโท
วัดหนองกลาง  ตำบลชอนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกะอ้น  ตำบลชอนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขามสามัคคี  ตำบลชอนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพิกุลทอง  ตำบลชอนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไทร  ตำบลชอนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพปัญญาราม  ตำบลชอนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ศรีอุดม  ตำบลชอนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีนาครัตนาราม  ตำบลชอนสารเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชอนสารเดช  ตำบลชอนสารเดช
จร. พระครูวาปีรัตนวิบูล (ไพบูลย์)
วัดชอนเหล็กไฟ  ตำบลชอนสารเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำสิทธาราม  ตำบลชอนสารเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระพม่า  ตำบลชอนสารเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงดินแดง  ตำบลดงดินแดง
จร. เจ้าอธิการวินัส อนุตฺตโร
วัดธรรมรักษ์นิเวศน์  ตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อดินสอพอง  ตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหน่วยประคอง  ตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขุด  ตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคันโซ้  ตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองระเริง  ตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสำราญ  ตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเกตุ  ตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกลาง  ตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อทอง  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวงษ์สว่างสามัคคี  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเสมา  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขากระทิง  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาลำแพน  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกขาม  ตำบลบ่อทอง
จร. พระอธิการคำ ฐานวโร
วัดโพธิ์เงิน  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่โสพิมพ์  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อเสมา  ตำบลยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางโทนสามัคคี  ตำบลยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตะแบก  ตำบลยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาแดง  ตำบลยางโทน
จร. พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์ (บุญรัตน์)
วัดหนองมะกรูด  ตำบลยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไก่ห้าว  ตำบลยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเขากระเจียว  ตำบลหนองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อยาง  ตำบลหนองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร่มจำปาวนาราม  ตำบลหนองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวาปีอัมพาราม  ตำบลหนองม่วง
จร. พระครูวาปีธรรมรักษ์
วัดศรีรัตนาราม  ตำบลหนองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนสวรรค์  ตำบลหนองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาวงหนองม่วง  ตำบลหนองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่เจริญ  ตำบลหนองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองลพบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดกวิศรารามราชวรวิหาร  ตำบลท่าหิน
จล. พระเทพเสนาบดี (ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔)
วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง  ตำบลท่าหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกกโก  ตำบลกกโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขุนนวน  ตำบลกกโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงน้อย  ตำบลกกโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่  ตำบลกกโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่  ตำบลกกโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสัก  ตำบลกกโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกม่วง  ตำบลกกโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระเจียว  ตำบลงิ้วราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชีแวะ  ตำบลงิ้วราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมเจดีย์  ตำบลงิ้วราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ลอย  ตำบลงิ้วราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนโพธิ์  ตำบลดอนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใดยาว  ตำบลดอนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใดใหญ่  ตำบลดอนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรย้อย  ตำบลดอนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะลุง  ตำบลตะลุง
จร. พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ (ประทิน ป.ธ.๓)
วัดบางพุทโธ  ตำบลตะลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยาง ณ รังสี  ตำบลตะลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงสุวรรณาราม  ตำบลตะลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกโพธิ์กุญชร  ตำบลตะลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ค้ำชรินทราราม  ตำบลตะลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซาก  ตำบลถนนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถนนแค  ตำบลถนนใหญ่
จร. พระมหาสันติ สุกิตฺติ
วัดถนนใหญ่  ตำบลถนนใหญ่
จร. พระครูโสภณวิสุทธิ์ (สมชัย)
วัดคลองสายบัว  ตำบลทะเลชุบศร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชีป่าสิตาราม  ตำบลทะเลชุบศร
จร. พระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ)
วัดตองปุ  ตำบลทะเลชุบศร
จร. พระมหาณรงค์ วฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดป่าธรรมโสภณ  ตำบลทะเลชุบศร
รก.จร. พระภาวนาวชิรมงคล วิ. (สมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดมงคลประสิทธิ์  ตำบลทะเลชุบศร
จร. พระครูประสิทธิ์ภาวนาวิสุทธิ์ (พรชัย สุกธมฺโม)
วัดสะพานอิฐ  ตำบลทะเลชุบศร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียน  ตำบลท้ายตลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าข้าม  ตำบลท้ายตลาด
จร. พระครูสุสีลาภรณ์ (ณรงค์)
วัดหลวงท้ายตลาด  ตำบลท้ายตลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าศาลา  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาจาน  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัตนคีรี  ตำบลท่าศาลา
จร. พระครูรัตนคีรีบริรักษ์ (หนัก ฐานสุโภ)
วัดหัวช้าง  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงท่า  ตำบลท่าหิน
จร. พระครูสุธรรมโฆษิต (ปิยชัย)
วัดท่าแค  ตำบลท่าแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ากล้วย  ตำบลท่าแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแขม  ตำบลท่าแค
จร. พระครูวาปีคุณวัฒน์ (จำรัส)
วัดคูหาสวรรค์  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซับเสือแมบ  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำมงคลนิมิต  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเดื่อ  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีธรรมโสภณ  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณคีรี  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขามสามัคคยาราม  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองถ้ำ  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระครูวิจิตรธรรมนันท์
วัดเจริญธรรม  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่จำปาทอง  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรคีรีวัน  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองแท่งนิสยาราม  ตำบลบางขันหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงห์ทอง  ตำบลบางขันหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแก้ว  ตำบลบางขันหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดข่อยกลาง  ตำบลบ้านข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดข่อยเหนือ  ตำบลบ้านข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดข่อยใต้  ตำบลบ้านข่อย
จร. พระครูสุวรรณวิลาศ (วิจิตร สุวณฺโณ)
วัดป่าตาล  ตำบลป่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหวายทุ่ง  ตำบลป่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหวายเก่า  ตำบลป่าตาล
จร. พระครูโกศลนันทสาร
วัดห้วยเปี่ยม  ตำบลป่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองใหม่  ตำบลป่าตาล
จร. พระครูโกศลนิมมานการ
วัดพรหมมาสตร์  ตำบลพรหมาสตร์
จร. พระครูวรวิหารานุรักษ์ (วันชัย อคควโร)
วัดมะปรางหวาน  ตำบลพรหมาสตร์
จร. พระครูสิริธีรพงศ์ (ธีรพร ทีปงฺกโร ป.ธ.๕)
วัดศรีสุทธาวาส  ตำบลพรหมาสตร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคุ้งนาบุญ  ตำบลสี่คลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเลา  ตำบลเขาพระงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงสวอง  ตำบลเขาสามยอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำจั้น  ตำบลเขาสามยอด
จร. พระครูนวกรรมาธิวัฒน์ (อธิวัฒน์)
วัดพระบาทน้ำพุ  ตำบลเขาสามยอด
จร. พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ ,ดร.)
วัดสระมะเกลือ  ตำบลเขาสามยอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติมรรค  ตำบลเขาสามยอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวขาว  ตำบลเขาสามยอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหัวช้าง  ตำบลเขาสามยอด
จร. พระครูกิตติคุณวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดญาณเสน  ตำบลโก่งธนู
จร. พระครูสันติญาณประยุต
วัดตะโก  ตำบลโก่งธนู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดาบ  ตำบลโก่งธนู
จร. พระครูวิศิษฏ์ปัญญาวุธ (จะเล)
วัดโบสถ์  ตำบลโก่งธนู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคอกกระบือ  ตำบลโคกกระเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปลิง  ตำบลโคกกระเทียม
จร. พระครูสังฆรักษ์ ทวีศักดิ์ ธมฺมธีโร
วัดโคกกะเทียม  ตำบลโคกกระเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีวงค์  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเต่า  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำซับสังฆาราม  ตำบลโคกตูม
จร. พระครูโสภณสังฆานุรักษ์ (รากรี ปภากโร)
วัดปราสาทนิมิต  ตำบลโคกตูม
จร. พระครูนิมิตนวธรรม (สมพร สิริจนฺโท)
วัดศรีจำปา  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัตนาวาส  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายตรี  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายโท  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแฝกเลื่อม  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยขมิ้น  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยจันทร์  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยบง  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยส้ม  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสมาทอง  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกตูม  ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกระถิน  ตำบลโคกลำพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกลำพาน  ตำบลโคกลำพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งน้อย  ตำบลโคกลำพาน
จร. พระครูสีลวิสุทธิ์
วัดไผ่แตร  ตำบลโพธิ์ตรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมิกาวาส  ตำบลโพธิ์เก้าต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางหนู  ตำบลโพธิ์เก้าต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อเงินเจริญสุข  ตำบลโพธิ์เก้าต้น
จร. พระครูโสภณกิตติธำรง (วิโรจน์)
วัดบัว  ตำบลโพธิ์เก้าต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำราญ  ตำบลโพธิ์เก้าต้น
จร. พระครูผาสุกโพธิธรรม (อั้น ป.ธ.๓)
วัดโคกหม้อ  ตำบลโพธิ์เก้าต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์งาม  ตำบลโพธิ์เก้าต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เก้าต้น  ตำบลโพธิ์เก้าต้น
จร. พระครูโสภิตนิมมานการ (สำริด ปวโร)
วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์  ตำบลโพธิ์เก้าต้น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโคกสำโรง

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองเกตุ  ตำบลคลองเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระมะเดื่อราษฎร์บำรุง  ตำบลคลองเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลคลองเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเจริญ  ตำบลคลองเกตุ
จร. พระครูปลัด สมาน อารโย
วัดหัวดง  ตำบลคลองเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดินสามัคคีธรรม  ตำบลคลองเกตุ
จร. พระอธิการคนึง อธิปุญฺโญ
วัดเขานมนาง  ตำบลคลองเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาลังพัฒนา  ตำบลคลองเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแร่  ตำบลคลองเกตุ
จร. พระครูธรรมธร ธนดล สุวณฺโณ
วัดโคกกฐิน  ตำบลคลองเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสะอาด  ตำบลคลองเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงตาขาว  ตำบลดงมะรุม
จร. พระครูโสภาจารวัตร
วัดดงมะรุม  ตำบลดงมะรุม
จร. พระครูสุวิมลธรรมพิทักษ์
วัดดงหนาม  ตำบลดงมะรุม
จร. พระอธิการสิน ปริปุณฺโณ
วัดตะกุดหว้า  ตำบลดงมะรุม
จร. พระอธิการอิทธิพล กุสโล
วัดวังไผ่  ตำบลดงมะรุม
จร. พระอธิการมิตร มนฺตสีโล
วัดเกาะรี  ตำบลดงมะรุม
จร. พระครูโสภาจารวัตร (สุรัตน์ สุภาจาโร)
วัดเนินจันทร์  ตำบลดงมะรุม
จร. พระอธิการเฉลิม โกวิโท
วัดโชคอำนวย  ตำบลดงมะรุม
จร. พระอธิการสุขสันติ สนฺตจิตฺโต
วัดราชวันทนาราม  ตำบลถลุงเหล็ก
จร. พระอธิการสมศักดิ์ ฐานวโร
วัดศิริมงคง  ตำบลถลุงเหล็ก
จร. พระอธิการถวรรค์ สจฺจวโร
วัดศิริมงคล  ตำบลถลุงเหล็ก
รก.จร. พระบุญมี จิรปุญฺโญ
วัดหนองบัวหิ่ง  ตำบลถลุงเหล็ก
จร. พระสมุห์ ราชัน ฐานวโร
วัดนิมิตมงคล  ตำบลวังขอนขว้าง
จร. พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ (ชาตรี ธมฺมคุตฺโต)
วัดวังขอนขว้าง  ตำบลวังขอนขว้าง
รก.จร. พระครูปลัด สมาน อารโย
วัดศรีสุวรรณรัตนาราม  ตำบลวังขอนขว้าง
รก.จร. พระวัชรพงษ์ นนฺทิโย
วัดห้วยวัวตายสามัคคี  ตำบลวังขอนขว้าง
จร. พระครูขันติสารโสภณ (สนธยา โสภิโณ)
วัดคลองสายบัว  ตำบลวังจั่น
จร. พระอธิการประเทือง อนุตฺตโร
วัดท่าฉนวน  ตำบลวังจั่น
รก.จร. พระวรรณชัย มหาปญฺโญ
วัดวังกระเบียน  ตำบลวังจั่น
จร. พระสมุห์ ชาติชาย สิริจนฺโท
วัดวังจั่น  ตำบลวังจั่น
จร. พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ (ชนิด ฉนฺทโก)
วัดวังจั่นน้อย  ตำบลวังจั่น
รก.จร. พระมหาประเสริฐ ภทฺราวุโธ
วัดดอนไชโย  ตำบลวังเพลิง
จร. พระอธิการประทิน อติธมฺโม
วัดบ้านเขาเตียน  ตำบลวังเพลิง
จร. พระอธิการถุงเงิน ติสาโร
วัดพุม่วง  ตำบลวังเพลิง
จร. พระครูปลัด สามารถ พฺรหฺมโชโต
วัดมะม่วงเจ็ดต้น  ตำบลวังเพลิง
จร. พระอธิการเส็ง สุกธมฺโม
วัดราษฎร์อุษาราม  ตำบลวังเพลิง
จร. พระปลัด มานพ ธมฺมโชโต
วัดเขาจรเข้  ตำบลวังเพลิง
จร. พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ (ชล จนฺทสาโร)
วัดโป่งยอ  ตำบลวังเพลิง
จร. พระครูวิรุฬห์ปัญญาคุณ (ชลอ ชลปญฺโญ)
วัดคงคาราม  ตำบลสะแกราบ
รก.จร. พระธนากร ธนากโร
วัดพรหมจริยาราม  ตำบลสะแกราบ
รก.จร. พระอภิวัฒ เขมภิรโต
วัดลิ้นทอง  ตำบลสะแกราบ
จร. พระอธิการชัยวัฒน์ อุตฺตมญาโณ
วัดศรีสอาด  ตำบลสะแกราบ
รก.จร. พระประสิงห์ ผุสฺสธมฺโม
วัดสะพานคง  ตำบลสะแกราบ
รก.จร. พระวันชัย ชยธมฺโม
วัดหนองขุย  ตำบลสะแกราบ
รก.จร. พระสุรชัย สุรชโย
วัดหนองสำโรง  ตำบลสะแกราบ
จร. พระอธิการสนอง ภทฺทปญฺโญ
วัดชอนขุด  ตำบลหนองแขม
จร. พระครูสถาพรบุญเขต (บุญธรรม ฐานวุฑฺโฒ)
วัดท่าม่วง  ตำบลหนองแขม
รก.จร. พระตุ้ม อนายโย
วัดพัฒนาราม  ตำบลหนองแขม
จร. เจ้าอธิการสุนทร ฐานทินฺโน
วัดพุน้ำทิพย์  ตำบลหนองแขม
รก.จร. พระสายบัว สีลเตโช
วัดศรีรัตนประชาราม  ตำบลหนองแขม
จร. พระอธิการสุชาติ อนุตฺตโร
วัดหนองข่อย  ตำบลหนองแขม
จร. พระครูใบฎีกา วัฒนา ฐิตวฑฺฒนเมธี
วัดหนองจับเขียด  ตำบลหนองแขม
จร. พระอธิการสาทิตย์ ผาสุกธมฺโม
วัดหนองแขมสามัคคี  ตำบลหนองแขม
จร. พระวิโรจน์ ธมฺมโชโต
วัดหนองไผ่สามัคคี  ตำบลหนองแขม
จร. พระอธิการโดมนิกรม สุนฺทโร
วัดโพธิ์ชราราม  ตำบลหนองแขม
รก.จร. พระเสริม ขนฺติสาโร
วัดใหม่สันติธรรม  ตำบลหนองแขม
จร. พระอธิการธนู อิสิญาโณ
วัดธัญญะนิตยาราม  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระมหาพยนต์ สทฺธาธิโก
วัดพรมทินเหนือ  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระอธิการสมบัติ ตปสีโล
วัดพรมทินใต้  ตำบลหลุมข้าว
รก.จร. พระโอภาส โอภาโส
วัดเนินส้มกบ  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระอธิการประสพชัย ฐิตธมฺโม
วัดโคกพรม  ตำบลหลุมข้าว
จร. พระอธิการคำสิงห์ อิทธิญาโณ
วัดวรรณวราราม  ตำบลห้วยโป่ง
จร. พระครูสัทธาวิริยคุณ (สวัสดิ์ ญาณสาโร)
วัดสระพรานพุฒ  ตำบลห้วยโป่ง
จร. พระอธิการทวิทย์ จารุวณฺโณ
วัดสะพานจันทร์  ตำบลห้วยโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัมพันธมิตร  ตำบลห้วยโป่ง
จร. พระอธิการสมใจ ญาณวโร
วัดหนองคู  ตำบลห้วยโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหลวง  ตำบลห้วยโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหอย  ตำบลห้วยโป่ง
รก.จร. พระอนุสรณ์ สนฺติกโร
วัดห้วยโป่ง  ตำบลห้วยโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาทับควาย  ตำบลห้วยโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาวงพระจันทร์  ตำบลห้วยโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาสะพานนาค  ตำบลห้วยโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชอนบอน  ตำบลเกาะแก้ว
จร. พระครูสังฆรักษ์ วิโรจน์ อนาวิโล
วัดบ้านชอนอุดม  ตำบลเกาะแก้ว
จร. พระอธิการวิรัช ถาวโร
วัดวังหัวแหวน  ตำบลเกาะแก้ว
จร. พระครูปลัด วิจารย์ ธีรงฺกุโร
วัดวังโพรงเข้  ตำบลเกาะแก้ว
จร. พระครูพิทักษ์วิหารการ (อุดร เหมวณฺโณ)
วัดหนองชนะชัย  ตำบลเกาะแก้ว
รก.จร. พระวิพล วิพลโต
วัดหน้าพระน้อย  ตำบลเกาะแก้ว
จร. พระอธิการคำพันธ์ พนฺธุธมฺโม
วัดเกาะแก้ว  ตำบลเกาะแก้ว
จร. พระอธิการบัวลา ผลสมฺปนฺโน
วัดใหม่ชัยมงคล  ตำบลเกาะแก้ว
จร. พระอธิการนาวา จิรตฺถิโก
วัดนกเขาเปล้า  ตำบลเพนียด
จร. พระอธิการบุญเลิศ สุเมโธ
วัดราชบรรทม  ตำบลเพนียด
รก.จร. พระกมล ธมฺมคุตฺโต
วัดหนองปล้อง  ตำบลเพนียด
รก.จร. พระสุชาติ สุชาโต
วัดกำแพงประชาราม  ตำบลโคกสำโรง
จร. พระครูสุคนธปราการ (วิรัตน์)
วัดตะวันเย็น  ตำบลโคกสำโรง
จร. พระปลัด ธีรศานติ์ ถิรปญฺโญ
วัดป่าเจริญธรรม  ตำบลโคกสำโรง
จร. พระอธิการเฉลิม ปญฺญาวโร
วัดรัตนาราม  ตำบลโคกสำโรง
รก.จร. พระสารนาถ รมณียธมฺโม
วัดวังกระทุ่ม  ตำบลโคกสำโรง
จร. พระครูวิวัฒน์บุญโชติ (บุญถึง ชนาสโภ)
วัดสิงห์คูยาง  ตำบลโคกสำโรง
จร. พระครูภัทรปัญญาวุธ (เภก ภทฺทปญฺโญ)
วัดหนองพิมาน  ตำบลโคกสำโรง
จร. พระสมุห์ มาโนชญ์ พุทฺธธมฺโม
วัดเขากระโหลก  ตำบลโคกสำโรง
จร. พระครูภูริวุฒิกร
วัดแก้วจันทราราม  ตำบลโคกสำโรง
จร. พระครูสุนทรวิริยคุณ (เพียร ฐิตญาโณ)
วัดโคกสำโรง  ตำบลโคกสำโรง
จร. พระสมุห์ ปรีชา ปริชาโน

 

อำเภอโคกเจริญ

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองกระชาย  ตำบลยางราก
จร. พระครูพัฒนกิจวิบูล (สกูล)
วัดพืชมงคลวรญาณ  ตำบลยางราก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังตาอินทร์  ตำบลยางราก
จร. พระครูอุดมอินทานุรักษ์ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ)
วัดวังวัด  ตำบลยางราก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเพลง  ตำบลยางราก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีประชาราม  ตำบลยางราก
จร. พระครูสุวัฒน์จันทโชติ (อำไพ จนฺทโชโต)
วัดหัวเขาสามัคคี  ตำบลยางราก
จร. พระครูสิริธรรมประยุต (สมพงษ์ ป.ธ.๕)
วัดเขาราบกุตราช  ตำบลยางราก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสวรรค์  ตำบลยางราก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคุ้งตะแบก  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุกะชัด  ตำบลวังทอง
จร. พระครูพิทักษ์สิทธิคุณ (สิทธิวันท์ กิตฺติภทฺรเมโธ)
วัดวังทอง  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองระเริง  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเป็ด  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยบงเฉลิม  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยสาราม  ตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำโป่งเพชร  ตำบลหนองมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะค่า  ตำบลหนองมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินสามบ่อ  ตำบลหนองมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาขุยสามัคคีธรรม  ตำบลหนองมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมชนแดน  ตำบลหนองมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดินแดง  ตำบลโคกเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทะเลทอง  ตำบลโคกเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองประดู่กลาง  ตำบลโคกเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเจริญ  ตำบลโคกเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมภู  ตำบลโคกแสมสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุบลวนาราม  ตำบลโคกแสมสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริมงคล  ตำบลโคกแสมสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองอีเก้ง  ตำบลโคกแสมสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกลุ่ม  ตำบลโคกแสมสาร
จร. พระครูเกษมจริยากร (บุญส่ง ธมฺมรโต)
วัดโคกสันคู  ตำบลโคกแสมสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ไพศาลี  ตำบลโคกแสมสาร
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอชัยบาดาล

วัด เจ้าอาวาส
วัดธารีรัฐการาม   ตำบลชัยนารายณ์
จร. พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด)
วัดศิริบรรพต   ตำบลชัยนารายณ์
จร. พระครูโสตถิกิตติสาร (สวาสดิ์ กิตฺติสาโร)
วัดสิริโสภณวนาราม   ตำบลชัยนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวารินบุญญาวาส   ตำบลท่าดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ามะนาว   ตำบลท่ามะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเขาปรางค์   ตำบลนิคมลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังอ่าง   ตำบลบัวชุม
จร. พระครูกิตติวุฒิคุณ (ณรงค์)
วัดโบสถ์   ตำบลบัวชุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลนิมิต   ตำบลบ้านใหม่สามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเนินหาญ   ตำบลลำนารายณ์
จร. พระครูโสรัจธรรมนันท์ (วารี)
วัดหนองหัววัว   ตำบลศิลาทิพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนกขัมมวิสุทธิ์   ตำบลศิลาทิพย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำพรหมโลก   ตำบลหนองยายโต๊ะ
จร. พระอุดมศีลคุณ (บุญเลิศ อภิปุญฺโญ)
วัดหนองมนต์น้อย   ตำบลห้วยหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาน้อย   ตำบลเกาะรัง
จร. พระครูภาวนานุโยค (หล ปภสฺสโร)

 

อำเภอท่าวุ้ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดรัมภาราม   ตำบลท่าวุ้ง
จร. พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์)
วัดโพธิ์เกษตร   ตำบลหัวสำโรง
จร. พระครูพุทธิธรรมสังวร (ฉลวย)
วัดโพธิ์แก้ว   ตำบลโพตลาดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอท่าหลวง

วัด เจ้าอาวาส
วัดพุพะเนียง   ตำบลท่าหลวง
จร. พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
วัดลพบุรีวราราม   ตำบลท่าหลวง
จร. พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ (เกรียงศักดิ์)
วัดหนองประดู่   ตำบลหนองผักแว่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหัวช้าง   ตำบลหนองผักแว่น
จร. พระครูวินยาภิรัต (สนิท)

 

อำเภอบ้านหมี่

วัด เจ้าอาวาส
วัดสว่างจิต   ตำบลชอนม่วง
จร. พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ อาภสฺสโร)
วัดวาสนวราราม   ตำบลบางขาม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพัฒนานิคม

วัด เจ้าอาวาส
วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์   ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวขาวศิริไชโย   ตำบลช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณคูหา   ตำบลช่องสาริกา
จร. พระครูพิศาลปัญญาโศภิต (ไสว ปญฺญาทีโป)
วัดนิคมเกษม   ตำบลชอนน้อย
จร. พระครูพิสณฑ์วีรวัฒน์ (วิชาญ)
วัดพุทธเทพศิริวนาราม   ตำบลพัฒนานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำพระวิปัสสนา   ตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำพระวิปัสสนาราม   ตำบลหนองบัว
จร. พระครูพิศาลธรรมนิวิฐ (พัก อุชุจิตฺโต)
วัดเนินสว่าง   ตำบลโคกสลุง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลำสนธิ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าค่ายจุฬาภรณ์   ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด   ตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมมิการาม   ตำบลหนองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธบูชานิมิตร   ตำบลหนองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกคลีสามัคคี   ตำบลหนองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าชุมชน   ตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแก้วรัตนวนาราม   ตำบลเขารวก
จร. พระครูพิสิฏฐ์ธรรมสาร (ยงยุทธ)

 

อำเภอสระโบสถ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดซับตะกั่ว   ตำบลนิยมชัย
จร. พระครูสุภัทรธรรมาจาร (สุภาพ)

 

อำเภอหนองม่วง

วัด เจ้าอาวาส
วัดหนองบุ   ตำบลชอนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำสันติสุข   ตำบลหนองม่วง
จร. พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)

 

อำเภอเมืองลพบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร   ตำบลเขาพระงาม
จล. พระศรีวรคุณ (ถวิล วรคุโณ ป.ธ.๗)
วัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง   ตำบลพรหมาสตร์
จล. พระครูวิมลญาณอุดม (ธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน)
วัดป่าเทพเนรมิต   ตำบลถนนใหญ่
จร. พระครูวรญาณโกศล (ทวีศักดิ์ ญาณวโร)
วัดถ้ำช้าง   ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนประดู่   ตำบลท่าแค
จร. พระครูโกศลธรรมาภิบาล (อำนวย)
วัดนิคมสามัคคีชัย   ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระภาวนาวชิรญาณ (อริยะ วรปุญฺโญ)
วัดวังน้ำดำ   ตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน   ตำบลนิคมสร้างตนเอง
จร. พระราชสังวรญาณ วิ. (สมุทร อภิปุญฺโญ)
วัดกลาง   ตำบลบางขันหมาก
จร. พระกิตติญาณเมธี (สมเกียรติ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๗)
วัดพระนางจามเทวี   ตำบลบางขันหมาก
จร. พระปัญญาวิสุทธิโมลี (วันชัย เขมวิชโย ป.ธ.๕)
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ   ตำบลบางขันหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน   ตำบลบางขันหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ระหัต   ตำบลบางขันหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพกุญชรวราราม   ตำบลพรหมาสตร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสิงห์โต   ตำบลเขาพระงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อแก้ว   ตำบลเขาพระงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล   ตำบลเขาพระงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำพิบูลธรรมคีรี   ตำบลเขาสามยอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีธรรมาราม   ตำบลโคกตูม
จร. พระครูวิบูลศีลโสภิต (ประเสริฐ)
วัดถ้ำพระธาตุ   ตำบลโคกตูม
จร. พระครูธรรมาภิรัต (สมเจต สมจิตฺโต)
วัดถ้ำม่วง   ตำบลโคกตูม
จร. พระครูพิศิษฐศีลาจารย์ (ธีรวิสิฏฐ์ รกฺขิตฺสีโล)
วัดป่าถ้ำเสือ   ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภัทรปิยาราม   ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพีระภูมาราม   ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวงษ์เพชร   ตำบลโคกตูม
จร. พระครูพิพัฒน์วีรญาณ (เทอม)
วัดสามัคคีพัฒนาราม   ตำบลโคกตูม
จร. พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์)
วัดหนองผือ   ตำบลโคกตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพลอยสุวรรณ   ตำบลโพธิ์ตรุ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโคกสำโรง

วัด เจ้าอาวาส
วัดโคกคาม   ตำบลถลุงเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโคกเจริญ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าโพธิ์ทอง   ตำบลโคกเจริญ
จร. พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ)
วัดเทพปัญญาราม   ตำบลโคกเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook