ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหานิกาย

 

อำเภอท่าเรือ

วัด เจ้าอาวาส
วัดจำปา  ตำบลจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมแสง  ตำบลจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวงาม  ตำบลจำปา
จร. พระครูสุพจนวีราภรณ์ (พจน์)
วัดโบสถ์พัทธสีมา  ตำบลจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ไทร  ตำบลจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถลุงเหล็ก  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงลัฎฐิวัน  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางนม  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะตือ  ตำบลท่าหลวง
จร. พระครูปริยัตยาธิคุณ (เหมือน อติภทฺโท ป.ธ.๔)
วัดหัวหิน  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวียง  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไก่จ้น  ตำบลท่าหลวง
จร. พระครูวิสุทธิธรรมากร (ประยูร)
วัดจงกลณี  ตำบลท่าเจ้าสนุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตำหนัก  ตำบลท่าเจ้าสนุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขามโพลง  ตำบลท่าเจ้าสนุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสฎางค์  ตำบลท่าเจ้าสนุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลาง  ตำบลท่าเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแห้ว  ตำบลท่าเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแคท่าเรือ  ตำบลท่าเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไม้รวก  ตำบลท่าเรือ
จร. พระครูกันตสีลาภรณ์ (อนันต์ กนฺตวาโร)
วัดดอนกระสังข์  ตำบลบ้านร่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านร่อม  ตำบลบ้านร่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลบ้านร่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแคอรัญญิก  ตำบลปากท่า
จร. พระครูพิทักษ์อรัญกิจ (วิชัย ฐิติคุโณ)
วัดแดง  ตำบลปากท่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึง  ตำบลวังแดง
จร. พระครูอุดมภาวนาธิมุต (ลำเพย อุตฺตโม)
วัดวังแดงเหนือ  ตำบลวังแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช้าง  ตำบลศาลาลอย
จร. พระครูนิทัศน์ธรรมธาดา (ประเสริฐ อิสฺสโร)
วัดนางคุ่ม  ตำบลศาลาลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังแดงใต้  ตำบลศาลาลอย
จร. พระครูอดุลวิริยกิจ (เอื้อน อตฺตมโน)
วัดศักดิ์  ตำบลศาลาลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาลอย  ตำบลศาลาลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งมล  ตำบลหนองขนาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแถว  ตำบลหนองขนาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุฒาวาส  ตำบลหนองขนาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางม่วง  ตำบลโพธิ์เอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามเรือน  ตำบลโพธิ์เอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพคันธาราม  ตำบลโพธิ์เอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เอน  ตำบลโพธิ์เอน
จร. พระครูสถิตชินวงศ์ (สมาน)

 

อำเภอนครหลวง

วัด เจ้าอาวาส
วัดทองทรงธรรม  ตำบลคลองสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสด็จ  ตำบลคลองสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุฎีกรุ  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองน้ำชา  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงหวาย  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อย  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมเหยงค์  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้อยไร่  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีจำปา  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลาง  ตำบลนครหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะโหนด  ตำบลนครหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนครหลวง  ตำบลนครหลวง
จร. พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ. (บุญยงค์ ถาวโร ,ดร.)
วัดพร้าวโสภณาราม  ตำบลนครหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาพล  ตำบลนครหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพจันทร์ลอย  ตำบลนครหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ชุมพล  ตำบลนครหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดาบ  ตำบลบ่อโพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชบรรทม  ตำบลบ่อโพง
จร. พระครูชาครธรรมโสภณ (รำพึง)
วัดราษฎร์บำเพ็ญ  ตำบลบ่อโพง
จร. พระครูสังฆรักษ์ ดุสิต จนฺทโชโต
วัดเกาะแก้วเกษฎาราม  ตำบลบ่อโพง
จร. พระครูปลัด ทวีศักดิ์ สนฺตกาโย
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลบ่อโพง
จร. พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ)
วัดจันทร์  ตำบลบางพระครู
จร. พระครูโสภณปริยัตยานุยุต
วัดลาย  ตำบลบางพระครู
จร. พระครูประโชติสิริคุณ
วัดบันได  ตำบลบางระกำ
จร. พระครูฐิติญาณวิสุทธิ์
วัดบางระกำ  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวัง  ตำบลบางระกำ
จร. พระครูวิสุทธิวรการ (ชินพัธน์ ชุตินฺธโร)
วัดเรือแข่ง  ตำบลบางระกำ
จร. พระครูสีลวัฒนคุณ (อานัฐชัย สีลธโร)
วัดบ้านชุ้ง  ตำบลบ้านชุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ลำแพน  ตำบลบ้านชุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดละมุด  ตำบลปากจั่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ่างทอง  ตำบลปากจั่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทอง  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระนอน  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ลอย  ตำบลพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามไถ  ตำบลสามไถ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหญ่เทพนิมิตร  ตำบลสามไถ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบพระจันทร์  ตำบลหนองปลิง
จร. พระครูวิชิตกิตติคุณ (วิเชียร อาสโก)
วัดหนองโคก  ตำบลหนองปลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรีดาราม  ตำบลแม่ลา
จร. พระครูปิยคุณากร (สมบัติ ธมฺมทฺธโช)
วัดสระเกษ  ตำบลแม่ลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำมะกัน  ตำบลแม่ลา
จร. พระครูปิยธรรมานันท์ (ปิยวุฒิ)
วัดแก้ว  ตำบลแม่ลา
จร. พระครูโฆษิตรัตนากร (สำราญ)

 

อำเภอบางซ้าย

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองตัน  ตำบลบางซ้าย
จร. พระสมุห์ สิทธิชัย ชนาสโภ
วัดทางหลวง  ตำบลปลายกลัด
จร. พระครูศรัทธาบุญกิจ
วัดสามเพลง  ตำบลปลายกลัด
จร. พระอธิการพิน วิจิตฺโต
วัดเศวตศิลาราม  ตำบลปลายกลัด
จร. พระปลัด ศิวพันธ์ จารุวรรณโน
วัดใหม่ต้านทาน  ตำบลปลายกลัด
จร. พระอธิการพายับ ธมฺมจาโร
วัดดอนพัฒนาราม  ตำบลวังพัฒนา
จร. พระครูสุพัฒนาภรณ์ (สมบูรณ์ จนฺทโก)
วัดวังชะโด  ตำบลวังพัฒนา
จร. พระอธิการเฉลียว ปภสฺสโร
วัดใหม่หนองคต  ตำบลวังพัฒนา
จร. พระปลัด วิรัตน์ ถิรคุโณ
วัดบางซ้ายนอก  ตำบลเต่าเล่า
จร. พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ (สมจิตร ยสปาโล)
วัดบางซ้ายใน  ตำบลเต่าเล่า
จร. พระครูขันติธรรมานุวัตร (เอกนารถ)
วัดพรหมนิมิต  ตำบลเต่าเล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมฤคทายวัน  ตำบลเทพมงคล
จร. พระครูสุนทรพนารักษ์
วัดสุคนธาราม  ตำบลเทพมงคล
จร. พระครูสิริพุทธิศาสตร์ (นพรักษ์ ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
วัดเทพมงคล  ตำบลเทพมงคล
จร. พระใบฏีกา รัฐภูมิ คมฺภีรปญฺโญ
วัดแก้วฟ้า  ตำบลแก้วฟ้า
จร. พระครูประยุตเขมกิจ

 

อำเภอบางบาล

วัด เจ้าอาวาส
วัดจันทาราม  ตำบลกบเจา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านขวาง  ตำบลกบเจา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์  ตำบลกบเจา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่  ตำบลกบเจา
จร. พระครูสันติกัลยาณคุณ
วัดอินทาราม  ตำบลทางช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำเต้า  ตำบลน้ำเต้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางปลาหมอ  ตำบลน้ำเต้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแดง  ตำบลน้ำเต้า
จร. พระครูอุดมนวการ
วัดสีกุก  ตำบลน้ำเต้า
จร. พระครูชินธรรมาภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต)
วัดโรงนา  ตำบลน้ำเต้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกหิรัญ  ตำบลบางชะนี
จร. พระครูวิสิฐบุญสาร (เฉลิมพล อชิโต ป.ธ.๕)
วัดบางบาล  ตำบลบางบาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์  ตำบลบางบาล
จร. พระครูมงคลประสาธน์
วัดกอไผ่  ตำบลบางหลวงโดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวา  ตำบลบางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจุฬามณี  ตำบลบ้านกุ่ม
จร. พระครูปัญญาจุฬารักษ์ (รักษ์)
วัดธรรมโชติการาม  ตำบลบ้านคลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระขาว  ตำบลพระขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิกุล  ตำบลพระขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติการาม  ตำบลพระขาว
จร. พระครูสันติวุฒาจารย์ (ประสิทธิ์)
วัดกลาง  ตำบลมหาพราหมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงหวาน  ตำบลมหาพราหมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสาธง  ตำบลมหาพราหมณ์
จร. พระครูวิบูลจริยากร (สำราญ)
วัดแจ้ง  ตำบลมหาพราหมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะกู  ตำบลวัดตะกู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมจักร์  ตำบลวัดยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนกกระจาบ  ตำบลวัดยม
จร. พระครูสถิตจิรธรรม
วัดยม  ตำบลวัดยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกำแพงแก้ว  ตำบลสะพานไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่ล้อม  ตำบลสะพานไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสุทธาวาส  ตำบลไทรน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญกันนาวาส  ตำบลไทรน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปราสาททอง  ตำบลไทรน้อย
จร. พระครูโอภาสสัทธากร (เริ่ม)
วัดเก้าห้อง  ตำบลไทรน้อย
จร. พระครูปิยสีลพิสุทธิ์ (อดุลย์ เปมสีโล)
วัดไทรน้อย  ตำบลไทรน้อย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางปะหัน

วัด เจ้าอาวาส
วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม พระอารามหลวง  ตำบลบางปะหัน
จล. พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์ ฐิตปญฺโญ)
วัดจอมเกษ  ตำบลขยาย
จร. พระครูปราโมทย์ปิยธรรม (ปราโมทย์)
วัดต้นสะตือ  ตำบลขยาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค่าย  ตำบลขวัญเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียน  ตำบลขวัญเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทอง  ตำบลขวัญเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพอุปการาม  ตำบลตานิม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลเอน  ตำบลตาลเอน
จร. พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท)
วัดผึ่งแดด  ตำบลทับน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีภวังค์  ตำบลทับน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทางกลาง  ตำบลทางกลาง
จร. พระครูไพบูลปัญญารักษ์ (สายัณห์ ติกฺขปญฺโญ)
วัดโตนด  ตำบลบางนางร้า
จร. พระครูอุปจิตบุญญวัฒน์
วัดนาค  ตำบลบางปะหัน
จร. พระครูวิชาญวีรกิจ (ปรีชา มหาวีโร)
วัดศาลาแดง  ตำบลบางปะหัน
จร. เจ้าอธิการไพบูลย์ มหาปุญฺโญ
วัดสบสวรรค์  ตำบลบางปะหัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะเลิ่ง  ตำบลบางปะหัน
จร. พระครูจินดาพัฒนาภรณ์
วัดบางเดื่อ  ตำบลบางเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระงาม  ตำบลบางเดื่อ
จร. พระครูสุกิจสังฆกร
วัดโตนด  ตำบลบางเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางเพลิง  ตำบลบางเพลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วตา  ตำบลบางเพลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโขดเขมาราม  ตำบลบ้านขล้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านม้า  ตำบลบ้านม้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลบ้านม้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประมุง  ตำบลบ้านลี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินกัลยา  ตำบลบ้านลี่
จร. พระครูโกศลกัลยาณคุณ
วัดนนทรีย์  ตำบลพุทเลา
จร. พระครูวิจิตรการโกศล (ประดิษฐ์ ป.ธ.๕)
วัดโคก  ตำบลพุทเลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอกไม้  ตำบลหันสัง
จร. พระครูสุนทรธรรมโฆสิต (บุญเลื่อน อภิปฺปสนฺโน)
วัดตนุ  ตำบลหันสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลาด  ตำบลหันสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแจ้ง  ตำบลหันสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหงษ์  ตำบลหันสัง
จร. พระครูเกษมวัฒนาภรณ์ (วัฒนะ เขมปญฺโญ)
วัดหันสัง  ตำบลหันสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไก่  ตำบลหันสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพธาราราม  ตำบลเสาธง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสาธงเก่า  ตำบลเสาธง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสาธงใหม่  ตำบลเสาธง
จร. พระครูประทีปธรรมวิจิตร (สมชาย)
วัดดาวคะนอง  ตำบลโพธิ์สามต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วง  ตำบลโพธิ์สามต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์หอม  ตำบลโพธิ์สามต้น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางปะอิน

วัด เจ้าอาวาส
วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร  ตำบลบ้านเลน
จล. พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงค์ อุทโย ป.ธ.๗)
วัดวิเวกวายุพัด พระอารามหลวง  ตำบลคลองจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทำเลไทย  ตำบลขนอนหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโปรดสัตว์  ตำบลขนอนหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตลาดเกรียบ  ตำบลตลาดเกรียบ
จร. พระครูสุนทรโชติวัฒน์
วัดคลองพุทรา  ตำบลบางกระสั้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางเคียนวิเชียรฉาย  ตำบลบางกระสั้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชีปะขาว  ตำบลบางประแดง
จร. พระครูเขมกิตติศักดิ์ (สุรศักดิ์ เขมกาโม)
วัดทุ่งศรีโพธิ์  ตำบลบางประแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกลิ้ง  ตำบลบางประแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขนอนเหนือ  ตำบลบ้านกรด
จร. พระครูโกศลวัฒนคุณ (เนตร)
วัดขนอนใต้  ตำบลบ้านกรด
จร. พระมหาประสิทธิ์ อภิปญฺโญ ป.ธ.๘
วัดสุทธิรุจิราราม  ตำบลบ้านกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางเกาะระกำ  ตำบลบ้านสร้าง
จร. พระครูวิหารกิจโกศล (สุชิน)
วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหว้า  ตำบลบ้านหว้า
จร. พระครูสุทัศน์ธรรมาภรณ์ (จักษุพัฒน์)
วัดกำแพง  ตำบลบ้านเลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแป้ง  ตำบลบ้านแป้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านพาสน์  ตำบลบ้านโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเลนสระกระจับ  ตำบลบ้านโพ
จร. พระครูพิศาลปัญญาธร (ดิเรก)
วัดโพธิ์  ตำบลบ้านโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลาง  ตำบลวัดยม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยม  ตำบลวัดยม
จร. พระครูไพศาลธรรมสาร (อุดม)
วัดลาดระโหง  ตำบลวัดยม
จร. พระครูเกษมวุฒิกร
วัดสามเรือน  ตำบลสามเรือน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพยาญาติ  ตำบลเกาะเกิด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงท่า  ตำบลเกาะเกิด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมนาวา  ตำบลเชียงรากน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเปรมประชากร  ตำบลเชียงรากน้อย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางไทร

วัด เจ้าอาวาส
วัดสง่างาม  ตำบลกกแก้วบูรพา
จร. พระครูเกษมปุญญาคม (สำราญ)
วัดกระแชง  ตำบลกระแชง
จร. พระครูสุวรรณธรรมกิจ (ทองดี)
วัดอนุกุญชราราม  ตำบลช้างน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์อินทราราม  ตำบลช้างน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่างเหล็ก  ตำบลช่างเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริสุขาราม  ตำบลช่างเหล็ก
จร. พระครูกันตธรรมาภิรักษ์
วัดช้างใหญ่  ตำบลช้างใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุศรีรัตนาราม  ตำบลบางพลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลบางพลี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางยี่โท  ตำบลบางยี่โท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางแขยง  ตำบลบางยี่โท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางคล้า  ตำบลบางไทร
จร. พระครูสุธรรมวรคุณ (สุธมฺโม)
วัดบางไทร  ตำบลบางไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพสนทวารี  ตำบลบางไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป้อมแก้ว  ตำบลบ้านกลึง
รก.จร. พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร)
วัดทางยาว  ตำบลบ้านม้า
จร. พระครูประภัสสรธรรมพิสุทธิ์ (สวง ปภสฺสโร)
วัดไทรโสภณ  ตำบลบ้านเกาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงห์สุทธาวาส  ตำบลบ้านแป้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงเลน  ตำบลราชคราม
จร. พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส (จรัญ โอภาโส)
วัดโบสถ์สมพรชัย  ตำบลราชคราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านพาด  ตำบลสนามชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนามไชย  ตำบลสนามชัย
จร. พระครูขันติธรรมาลังการ (อภิชาต)
วัดหน้าต่างนอก  ตำบลหน้าไม้
จร. พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (แม้น อาจารสมฺปนฺโน)
วัดหน้าต่างใน  ตำบลหน้าไม้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขุนจ่าธรรมาราม  ตำบลห่อหมก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนทราราม  ตำบลห่อหมก
จร. พระมหาสำเริง ธมฺมเตโช ป.ธ.๗
วัดปากน้ำ  ตำบลแคออก
จร. พระครูศุภกิจจาภรณ์
วัดโพธิ์แตงเหนือ  ตำบลโพแตง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคสโมสร  ตำบลไผ่พระ
จร. พระครูปัญญาสโมสร (สวอง ปญฺญาธโร)
วัดท่าซุงทักษิณาราม  ตำบลไม้ตรา
จร. พระครูทักษิณวรกิจ
วัดไม้ตราสมาชิการาม  ตำบลไม้ตรา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านแพรก

วัด เจ้าอาวาส
วัดนครโปรดสัตว์  ตำบลคลองน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไก่เตี้ย  ตำบลคลองน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขียนลาย  ตำบลบ้านแพรก
จร. พระครูกิตติมงคลโชติ (แสวง)
วัดโบสถ์  ตำบลบ้านแพรก
จร. พระครูวิรุฬห์กิจโกศล (บัณฑิต วชิรญาโณ)
วัดท้าวอู่ทอง  ตำบลบ้านใหม่
จร. พระครูวิสุทธิ์ธรรมโชติ (สนิท)
วัดใหม่สองห้อง  ตำบลสองห้อง
จร. พระครูโกวิทพัฒนกิจ (โกสนธิ์)
วัดสำพะเนียง  ตำบลสำพะเนียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงพ่อเขียว  ตำบลสำพะเนียง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอผักไห่

วัด เจ้าอาวาส
วัดฤาไชย  ตำบลกุฎี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกทอง  ตำบลกุฎี
จร. พระครูวรกิจสมาทาน (สมคิด)
วัดจักราช  ตำบลจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนลาน  ตำบลดอนลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลานเหนือ  ตำบลตาลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าดินแดง  ตำบลท่าดินแดง
จร. พระครูปิยธรรมวิกรม (วิกรม ปิยธโร)
วัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์  ตำบลนาคู
จร. พระครูไพโรจน์ปัญญารัต (วิโรจน์)
วัดบ้านแค  ตำบลบ้านแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลานใต้  ตำบลบ้านใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดย่านอ่างทอง  ตำบลบ้านใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชีโพน  ตำบลผักไห่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์นิยม  ตำบลผักไห่
จร. พระครูปัญญาวิรัช
วัดโพธิผักไห่  ตำบลผักไห่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดชิด  ตำบลลาดชิด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงษาสุทธาราม  ตำบลลาดน้ำเค็ม
จร. พระครูวิโรจน์สุทธาภรณ์ (ไพโรจน์)
วัดไผ่ล้อม  ตำบลลาดน้ำเค็ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำตะเคียน  ตำบลลำตะเคียน
จร. พระครูนิวัติสิริวงศ์ (สำรวย ปญฺญาวโร)
วัดลาดชะโด  ตำบลหนองน้ำใหญ่
จร. พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล (ธนพล เขมปญฺโญ)
วัดหน้าโคก  ตำบลหน้าโคก
จร. พระครูอุดมปิยธรรม (เกรียงศักดิ์)
วัดตึกคชหิรัญ  ตำบลอมฤต
จร. พระครูพิพัฒน์วรวิทย์ (เฉวียง)
วัดบ้านอ้อ  ตำบลอมฤต
จร. พระครูวิบูลประชากิจ
วัดอมฤตสิทธาราม  ตำบลอมฤต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เผือก  ตำบลโคกช้าง
จร. พระครูสุทธิกิจจากร (สมนึก)

 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วัด เจ้าอาวาส
วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร  ตำบลหอรัตนไชย
จล. พระเมธีวชิรธาดา (เวชยันต์ เวชยนฺโต ป.ธ.๘)
วัดพนัญเชิง วรวิหาร  ตำบลคลองสวนพลู
จล. พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร)
วัดศาลาปูน วรวิหาร  ตำบลท่าวาสุกรี
จล. พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก)
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร  ตำบลสวนพริก
จล. พระญาณไตรโลก (สมคิด จินฺตยโส ป.ธ.๔)
วัดพรหมนิวาส วรวิหาร  ตำบลท่าวาสุกรี
จล. พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ)
วัดกษัตราธิราช วรวิหาร  ตำบลบ้านป้อม
จล. พระเทพวัชรจริยาจารย์ (สุชาติ ฐานิสฺสโร)
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวง  ตำบลท่าวาสุกรี
จล. พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์ ฉนฺทกโร)
วัดตูม พระอารามหลวง  ตำบลวัดตูม
จล. พระราชสิทธิโสภณ (สมชัย ธุรวาโห)
วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง  ตำบลสำเภาล่ม
จล. พระครูภาวนาภัทรคุณ (อติโชติ ธมฺมวโร)
วัดกล้วย  ตำบลกะมัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิชัยสงคราม  ตำบลกะมัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแก้ว  ตำบลกะมัง
จร. พระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์ (รุ่ง สุขุมาโล ป.ธ.๕)
วัดโคกจินดาราม  ตำบลคลองตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางคลองสระบัว  ตำบลคลองสระบัว
จร. พระครูปภัทรสรคุณ (ธวัชชัย)
วัดครุธาราม  ตำบลคลองสระบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธิ์  ตำบลคลองสระบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหญ่ชัยมงคล  ตำบลคลองสวนพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุฎีทอง  ตำบลท่าวาสุกรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดญาณเสน  ตำบลท่าวาสุกรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตึก  ตำบลท่าวาสุกรี
จร. พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม ป.ธ.๕)
วัดธรรมิกราช  ตำบลท่าวาสุกรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพนมยงค์  ตำบลท่าวาสุกรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวรโพธิ์  ตำบลท่าวาสุกรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงท่า  ตำบลท่าวาสุกรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขนอน  ตำบลบ้านป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าการ้อง  ตำบลบ้านป้อม
จร. พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน (ประยูร สุทฺธิปญฺโญ)
วัดธรรมาราม  ตำบลบ้านป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป้อมใหญ่  ตำบลบ้านป้อม
จร. พระครูไพศาลสิริวัฒน์ (สุวิชัย)
วัดพระงาม  ตำบลบ้านป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลอดช่อง  ตำบลบ้านป้อม
จร. พระครูสถิตสมณานุวัตร (ยุทธภูมิ สิริสาโร)
วัดวรเชต  ตำบลบ้านป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนามไชย  ตำบลบ้านป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไก่เตี้ย  ตำบลบ้านรุน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตองปุ  ตำบลบ้านเกาะ
จร. พระครูโกศลธรรมวงศ์ (สมใจ ธนิสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดไผ่โสมนรินทร์  ตำบลบ้านเกาะ
จร. พระครูเวฬุวันพัฒนาทร (ชัยวัฒน์)
วัดกุฎีลาย  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์ประเทศ  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบำรุงธรรม  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชบัวขาว  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกตุ  ตำบลบ้านใหม่
จร. พระครูศรีปริยัตยานุยุต (วิทู อตฺตทโม ป.ธ.๖)
วัดโพธิ์เผือก  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางปากกราน  ตำบลปากกราน
จร. พระครูพิจิตรกิจจาทร (บุญส่ง ธมฺมจารี)
วัดช้าง  ตำบลปากกราน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากกราน  ตำบลปากกราน
จร. พระครูมนูญขันติโชติ (มนูญ ขนฺติโก)
วัดสำเภาล่ม  ตำบลปากกราน
จร. พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (กำพล สิริภทฺโท)
วัดภูเขาทอง  ตำบลภูเขาทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช้างใหญ่  ตำบลวัดตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมพล  ตำบลวัดตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโขลง  ตำบลวัดตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางรามัญ  ตำบลสวนพริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป้อมรามัญ  ตำบลสวนพริก
จร. พระครูเกษมจันทวิมล (สำราญ)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลสวนพริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขุนพรหม  ตำบลสำเภาล่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางกุย  ตำบลสำเภาล่ม
จร. พระครูประภัสสรคุณ (บุญเรือง)
วัดบางกะจะ  ตำบลสำเภาล่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประสาท  ตำบลหอรัตนไชย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนชัย  ตำบลหอรัตนไชย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดุสิดาราม  ตำบลหันตรา
จร. พระครูเกษมปุญญากร (อรรถชัย)
วัดป่าโค  ตำบลหันตรา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมเหยงคณ์  ตำบลหันตรา
จร. พระราชภาวนาวชิรญาณ วิ. (สุรศักดิ์ เขมรํสี)
วัดหันตรา  ตำบลหันตรา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอโยธยา  ตำบลหันตรา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมนิยม  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณฑป  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาโลก  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชประดิษฐาน  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวงษ์ฆ้อง  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามวิหาร  ตำบลหัวรอ
จร. พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์
วัดอินทาราม  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจดีย์แดง  ตำบลหัวรอ
จร. พระครูถาวรปริยัติคุณ (เสถียร ถาวรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดแค  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่นางปลื้ม  ตำบลหัวรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่างทอง  ตำบลเกาะเรียน
จร. พระครูพิชัยเดชารักษ์ (พิชัย)
วัดทรงกุศล  ตำบลเกาะเรียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดู่ทรงธรรม  ตำบลไผ่ลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระญาติการาม  ตำบลไผ่ลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมณโกฎฐาราม  ตำบลไผ่ลิง
จร. พระครูอาทรบุญวิสุทธิ์ (งาม ฐานวโร)

 

อำเภอภาชี

วัด เจ้าอาวาส
วัดขุมแก้ว  ตำบลกระจิว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระแก้ว  ตำบลกระจิว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนหญ้านาง  ตำบลดอนหญ้านาง
จร. พระครูวินิจสังฆการ (สายัณห์ อตฺตสิโน)
วัดตะโก  ตำบลดอนหญ้านาง
จร. พระครูสิทธิสรคุณ (ธรรมทส ขนฺติพโล ป.ธ.๔)
วัดทุ่งชาน  ตำบลดอนหญ้านาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านพลับ  ตำบลดอนหญ้านาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิมลสุนทร  ตำบลดอนหญ้านาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซึก  ตำบลพระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนกลาง  ตำบลพระแก้ว
จร. พระครูสิริพิพัฒนาภรณ์
วัดหนองบัว  ตำบลพระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภาชี  ตำบลภาชี
จร. พระครูมงคลบุญสิทธิ์ (บุญเชิด ปริญฺญาโณ)
วัดอุทการาม  ตำบลภาชี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญธรรม  ตำบลภาชี
จร. พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต)
วัดผดุงธรรม  ตำบลระโสม
จร. พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร)
วัดมาบโพธิ์  ตำบลระโสม
จร. พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร)
วัดระโสม  ตำบลระโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนาง  ตำบลระโสม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมสินธุ์โสภา  ตำบลหนองน้ำใส
จร. พระครูประทีปปัญญาวิสิฐ (สมจิตร)
วัดหนองเครือบุญ  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเป้า  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกลาง  ตำบลหนองน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระญาติสามัคคีธรรม  ตำบลโคกม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนางเก่า  ตำบลโคกม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกรวด  ตำบลโคกม่วง
จร. พระครูวิชัยเขมคุณ (เริงชัย)
วัดโคกม่วง  ตำบลโคกม่วง
จร. พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร (สนชัย)
วัดโคกสังข์  ตำบลโคกม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาอุ่น  ตำบลไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกลาง  ตำบลไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวคุ้ง  ตำบลไผ่ล้อม
จร. พระครูโสภณสันติคุณ (วิชาญ อุปสนฺโต)

 

อำเภอมหาราช

วัด เจ้าอาวาส
วัดประดู่ตะบอง  ตำบลกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทองหนองจิก  ตำบลกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าตอ  ตำบลท่าตอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ปากบาง  ตำบลท่าตอ
จร. พระครูบวรธรรมรส
วัดคลองบุญ  ตำบลน้ำเต้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำเต้า  ตำบลน้ำเต้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบวรพุทธาวาส  ตำบลบางนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางสงบ  ตำบลบางนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลาง  ตำบลบ้านขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณเจดีย์  ตำบลบ้านขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพสุวรรณ  ตำบลบ้านขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางทุ่ง  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่า  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ประสิทธิ์  ตำบลบ้านนา
จร. พระครูโฆสิตกิตติคุณ
วัดธรรมรส  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุเมธ  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระโจมทอง  ตำบลพิตเพียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุฎีทอง  ตำบลพิตเพียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาค  ตำบลพิตเพียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้ง  ตำบลพิตเพียน
จร. พระครูอรุณวราสัย (สมพร นนฺทโก)
วัดวัง  ตำบลมหาราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุโลม  ตำบลมหาราช
จร. พระครูสุขุมโชติธรรม
วัดโบสถ์  ตำบลมหาราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากคลอง  ตำบลหัวไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจ้าปลุก  ตำบลเจ้าปลุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์  ตำบลเจ้าปลุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลโรงช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์  ตำบลโรงช้าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลาดบัวหลวง

วัด เจ้าอาวาส
วัดคู้สลอดวุฒิโสภณ  ตำบลคู้สลอด
จร. พระครูพิพัฒนกิจวิมล (วิจิตร ถาวรสีโล)
วัดโสภณเจติการาม  ตำบลคู้สลอด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉัตรทองดำริธรรม  ตำบลพระยาบันลือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ประสิทธิ์  ตำบลพระยาบันลือ
จร. พระครูอาทรพัฒนานุกิจ (สมชาย)
วัดสุทธาวาส  ตำบลลาดบัวหลวง
จร. พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. (สมรักษ์ อนาลโย)
วัดอินทอารี  ตำบลลาดบัวหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่หญ้าไทร  ตำบลลาดบัวหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตรีพาราสีมาเขต  ตำบลสามเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดบัวหลวง  ตำบลสามเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมวัน  ตำบลหลักชัย
จร. พระครูวิศาลพัฒนกิจ
วัดลาดประทุมคงคาราม  ตำบลหลักชัย
จร. พระครูเกษมปทุมรักษ์ (ทองหล่อ)
วัดหลักชัย  ตำบลหลักชัย
จร. พระครูอนุวัตรวรกิจ (ปรีชา ฉนฺทสีโล)

 

อำเภอวังน้อย

วัด เจ้าอาวาส
วัดธรรมจริยา  ตำบลข้าวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อมประชาสรรค์  ตำบลชะแมบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยมนาตามธรรม  ตำบลชะแมบ
จร. พระครูอมรรัตนธรรม (อำนาจ)
วัดศรีประชา  ตำบลชะแมบ
จร. พระครูปลัด อภิชาติ สุวณฺณโชโต ,ดร.
วัดสุคันธาราม  ตำบลบ่อตาโล่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยจรเข้  ตำบลบ่อตาโล่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองจันทริการาม  ตำบลพยอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพยอม  ตำบลพยอม
จร. พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน (วีรยุทธ์ ป.ธ.๓)
วัดบ้านช้าง  ตำบลลำตาเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บรรจง  ตำบลลำตาเสา
จร. พระครูอภิรมศาสนกิจ (สุรศักดิ์)
วัดศิวาราม  ตำบลลำตาเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุฎีประสิทธิ์  ตำบลลำไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดทราย  ตำบลลำไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม  ตำบลวังจุฬา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลวังจุฬา
จร. พระครูวศินสันติคุณ (เงิน ขนฺติโก)
วัดไพฑูริย์ถนิมาราม  ตำบลวังจุฬา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณฑลประสิทธิ์  ตำบลวังน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติธรรมาราม  ตำบลวังน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมาราม  ตำบลสนับทึบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต  ตำบลสนับทึบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโสน  ตำบลสนับทึบ
จร. พระครูอดุลธรรมประสาธน์ (พยนต์ อภิชาโต)
วัดลำบัว  ตำบลหันตะเภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวงษ์สวรรค์  ตำบลหันตะเภา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภออุทัย

วัด เจ้าอาวาส
วัดโตนด  ตำบลข้าวเม่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรพุทธรังสี  ตำบลข้าวเม่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคานหาม  ตำบลคานหาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร่มโพธิ์  ตำบลคานหาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกมะยม  ตำบลคานหาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกะสังข์  ตำบลธนู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขุนทิพย์  ตำบลธนู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะแก  ตำบลธนู
จร. พระครูพิศาลธรรมรักษ์ (สาลี สีลธมฺโม)
วัดเขาดิน  ตำบลธนู
จร. พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์)
วัดเทพกุญชร  ตำบลบ้านช้าง
จร. พระมหาประเมิน ฐิตคุโณ ป.ธ.๔
วัดนางชี  ตำบลบ้านหีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหีบ  ตำบลบ้านหีบ
จร. พระครูปัญญาวราธรรม (ประทุม ปญฺญาวโร)
วัดเสนานิมิต  ตำบลบ้านหีบ
จร. พระครูพิศาลอุทัยสาร (นพวรรณ คุณสาโร)
วัดกุ่มแต้  ตำบลสามบัณฑิต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนพุทรา  ตำบลสามบัณฑิต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามบัณฑิต  ตำบลสามบัณฑิต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขนอน  ตำบลหนองน้ำส้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองน้ำส้ม  ตำบลหนองน้ำส้ม
จร. พระครูอุทัยปริยัติคุณ (ขจรศักดิ์ จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
วัดกลางขุย  ตำบลหนองไม้ซุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนามทอง  ตำบลหนองไม้ซุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไม้ซุง  ตำบลหนองไม้ซุง
จร. พระครูอุทัยนิติธรรม (พีรัชเดช)
วัดขุนทราย  ตำบลอุทัย
จร. พระครูวิภัชธรรมสถิต (วิจัย)
วัดโคกช้าง  ตำบลอุทัย
จร. พระครูโสภิตสิทธิการ
วัดโตนดเตี้ย  ตำบลอุทัย
จร. พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์ ฉนฺทชาโต)
วัดอุทัย  ตำบลเสนา
จร. พระครูอุทัยธรรมาภิวัฒน์ (ศักดา สุรสกฺโก)
วัดไทรงาม  ตำบลเสนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรานนก  ตำบลโพสาวหาญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลุ่ม  ตำบลโพสาวหาญ
จร. พระครูศุภกิจวิบูล (เจริญผล อตฺถสุโภ)
วัดโคกโพธิ์  ตำบลโพสาวหาญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สาวหาญ  ตำบลโพสาวหาญ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเสนา

วัด เจ้าอาวาส
วัดปิ่นแก้ว  ตำบลชายนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วสุวรรณ  ตำบลชายนา
จร. พระครูพิศิษฎ์ประชาทร (อนันต์ สิริธมฺโม)
วัดไชยภูมิ  ตำบลชายนา
จร. พระครูปิยธรรมโฆสิต
วัดจรเข้ไล่  ตำบลดอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางนมโค  ตำบลบางนมโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมารวิชัย  ตำบลบางนมโค
จร. พระครูวิชัยพลากร (ชุมพล)
วัดสุธาโภชน์  ตำบลบางนมโค
จร. พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ ,ดร.)
วัดโบสถ์  ตำบลบ้านกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใบบัว  ตำบลบ้านกระทุ่ม
จร. พระครูพิสุทธิ์คุณากร (สนธยา สุทฺธิลาโภ ป.ธ.๓)
วัดหนองลำเจียก  ตำบลบ้านแถว
จร. พระมหาสมชาย ปญฺญาธีโร ป.ธ.๗
วัดยวด  ตำบลบ้านแพน
จร. พระปลัด อานนท์ อานนฺโท
วัดโคกเสือ  ตำบลบ้านแพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์ (ล่าง)  ตำบลบ้านแพน
จร. พระครูพิมลบุญญากร (แสวง)
วัดโพธิ์  ตำบลบ้านแพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระโดงทอง  ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลาง  ตำบลบ้านโพธิ์
จร. พระครูกิตติพัฒนาภรณ์
วัดรางจระเข้  ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอู่สำเภา  ตำบลมารวิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์  ตำบลมารวิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแพน  ตำบลสามกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามกอ  ตำบลสามกอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามตุ่ม  ตำบลสามตุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกจุฬา  ตำบลสามตุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบันไดช้าง  ตำบลหัวเวียง
จร. พระครูพิบูลรัตนากร (สมศักดิ์)
วัดบางกะทิง  ตำบลหัวเวียง
จร. พระครูสถิตสมณาจาร (สมชาย)
วัดประดู่โลกเชฎฐ์  ตำบลหัวเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณเจดีย์  ตำบลหัวเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวเวียง  ตำบลหัวเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชายนา  ตำบลเจ้าเจ็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจ้าเจ็ดนอก  ตำบลเจ้าเจ็ด
จร. พระครูเสนาวรวัฒน์ (สนอง ธนปญฺโญ)
วัดเจ้าเจ็ดใน  ตำบลเจ้าเจ็ด
จร. พระครูปลัด อนงค์ สุมงฺคโล
วัดกลางคลองวัฒนาราม  ตำบลเจ้าเสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอท่าเรือ

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านราม   ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรามพงศาวาส   ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรม   ตำบลท่าเจ้าสนุก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางปะหัน

วัด เจ้าอาวาส
วัดวชิรธรรมาราม   ตำบลหันสัง
จร. พระวชิรกิจวิมล (สมชาย อภิชโย ป.ธ.๕)

 

อำเภอบางปะอิน

วัด เจ้าอาวาส
วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร   ตำบลบ้านเลน
จล. พระราชวชิรสารสุธี (เอนก มนุญฺโญ)
วัดทองบ่อ   ตำบลขนอนหลวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางไทร

วัด เจ้าอาวาส
วัดกกแก้วบูรพา   ตำบลกกแก้วบูรพา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอารยวังสาราม   ตำบลเชียงรากน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงรากน้อย   ตำบลเชียงรากน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคา   ตำบลโคกช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์แตงใต้   ตำบลโพแตง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม   ตำบลไม้ตรา
จร. พระครูมงคลธรรมวิจิตร (บำรุง)

 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

วัด เจ้าอาวาส
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร   ตำบลหัวรอ
จล. พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ)

 

อำเภอมหาราช

วัด เจ้าอาวาส
วัดสุวรรณธรรมาราม   ตำบลน้ำเต้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีถาวรอยุธยา   ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลาดบัวหลวง

วัด เจ้าอาวาส
วัดราษฎร์ปุณณาราม   ตำบลคลองพระยาบันลือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบันลือธรรม   ตำบลพระยาบันลือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง   ตำบลสิงหนาท
จร. พระมงคลรัตนมุนี (ทองคำ ยุตฺตโยโค)

 

อำเภอวังน้อย

วัด เจ้าอาวาส
วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง   ตำบลสนับทึบ
จล. พระราชวัชราภรณ์ (สมพงษ์ ฐิตวํโส ป.ธ.๔)

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook