ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดสงขลา | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดสงขลา

มหานิกาย

 

อำเภอกระแสสินธุ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งบัว  ตำบลกระแสสินธุ์
จร. พระอธิการสุทิน กลฺยาโณ
วัดอินทราวาส  ตำบลกระแสสินธุ์
จร. พระอธิการสุชาติ สนฺตมโน
วัดอ่าวบัว  ตำบลเกาะใหญ่
จร. พระมหาวิชาญ ปภสฺสโร ป.ธ.๔
วัดเกาะใหญ่  ตำบลเกาะใหญ่
จร. พระครูวิจิตรสาธุรส
วัดแหลมบ่อท่อ  ตำบลเกาะใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมหาด  ตำบลเกาะใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโตนดด้วน  ตำบลเกาะใหญ่
จร. พระครูพิพัฒน์ธรรมโชติ (พันธ์ ธมฺมโชโต)
วัดรัตนาราม  ตำบลเชิงแส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงแสกลาง  ตำบลเชิงแส
จร. พระมหามานพ ปภสฺสโร ป.ธ.๕
วัดเชิงแสใต้  ตำบลเชิงแส
จร. พระครูปิยพัฒนมงคล (ปรีชา ธมฺมปาโล)
วัดเอก  ตำบลเชิงแส
จร. พระสิริพัฒโนดม (มนัส คุณธมฺโม ป.ธ.๗)
วัดกาหรำ  ตำบลโรง
จร. พระครูวินิจธรรมานุกูล
วัดโรง  ตำบลโรง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอคลองหอยโข่ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดเลียบ  ตำบลคลองหลา
จร. พระครูสิทธิสุตากร ป.ธ.๓
วัดโคกกอ  ตำบลคลองหลา
จร. พระครูสุธากิจจาภิรม (ศักรินทร์)
วัดโพธิ์  ตำบลคลองหอยโข่ง
จร. พระครูประสุตโพธิคุณ (จิภาณุ)
วัดบางศาลา  ตำบลทุ่งลาน
จร. พระครูสุภัทรธรรมรส (โชคชัย)
วัดปรางแก้ว  ตำบลทุ่งลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชูนวลรัตนาราม  ตำบลโคกม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลักคล้า  ตำบลโคกม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกม่วง  ตำบลโคกม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเหรียง  ตำบลโคกม่วง
จร. พระครูโสภณคณาภิบาล (กล่อม ปญฺญาคโม)

 

อำเภอควนเนียง

วัด เจ้าอาวาส
วัดควนโส  ตำบลควนโส
จร. พระครูปิยอรรถากร (ปรี)
วัดบ่อหว้า  ตำบลควนโส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากจ่า  ตำบลควนโส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิธรรมาราม  ตำบลควนโส
จร. พระครูโพธิธรรมญาณ (ผิน)
วัดบางทีง  ตำบลบางเหรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางเหรียง  ตำบลบางเหรียง
จร. พระครูกิตติธำรง (ดำ)
วัดป่ากันตพงษ์  ตำบลบางเหรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแพรกสุวรรณ  ตำบลบางเหรียง
จร. พระครูวิมลสมณกิจ (เสรี)
วัดแสงอรุณ  ตำบลบางเหรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเมือง  ตำบลบางเหรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาวดี  ตำบลรัตภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนเนียง  ตำบลรัตภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนเนียงใน  ตำบลรัตภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าม่วง  ตำบลรัตภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อบัวแก้ว  ตำบลรัตภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกรอบ  ตำบลรัตภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปานศึกษาธิการาม  ตำบลรัตภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ารัตภูมิ  ตำบลรัตภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าข้าม  ตำบลห้วยลึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าหยี  ตำบลห้วยลึก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอจะนะ

วัด เจ้าอาวาส
วัดขุนตัดหวาย  ตำบลขุนตัดหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่องเขา  ตำบลคลองเปียะ
จร. พระครูบรรพตวรคุณ (วินัย โชติปญฺโญ)
วัดทุ่งแนะ  ตำบลคลองเปียะ
จร. พระครูประภัสสรปัญญาคุณ (ไสว ชวนปญฺโญ)
วัดมัชฌิมเขต  ตำบลคู
จร. พระครูเกษมโชติวัฒน์ (เฉิน)
วัดขุนทอง  ตำบลจะโหนง
จร. พระครูธีรสุตคุณ (สราวุธ)
วัดป่าแจ้งแก้ว  ตำบลจะโหนง
รก.จร. พระธรรมรัตน์ ธมฺมรตโน
วัดโคกทราย  ตำบลจะโหนง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช้างคลอด  ตำบลท่าหมอไทร
จร. พระครูคชสารรักษา (อนุชิต)
วัดโพรงงู  ตำบลท่าหมอไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเจริญ  ตำบลนาทับ
จร. พระครูสุเขตศาสนคุณ (จวน เขมจิตฺโต)
วัดคลองคล้า  ตำบลนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนนาหว้า  ตำบลนาหว้า
จร. พระปลัด สุรเดช เตชวณฺโณ
วัดประจ่า  ตำบลนาหว้า
จร. พระครูกิตตยาภิวัฒน์
วัดกาญจนาวาส  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งพระ  ตำบลป่าชิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่  ตำบลป่าชิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะกอม  ตำบลสะกอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะพานไม้แก่น  ตำบลสะพานไม้แก่น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษมรัตน์  ตำบลสะพานไม้แก่น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนาทวี

วัด เจ้าอาวาส
วัดในวัง พระอารามหลวง  ตำบลนาทวี
จล. พระครูโชตยาธิคุณ (ดวงแข โชติธมฺโม)
รก.จล. พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร อริโย)
วัดนาปรังประชาราม  ตำบลคลองกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย์ศรีทักษิณ  ตำบลคลองทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำชิง  ตำบลคลองทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโต้นนทาราม  ตำบลคลองทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าพรุ  ตำบลฉาง
จร. พระครูติตถานุรักษ์ (ชัยวัฒน์)
วัดนาหว้า  ตำบลฉาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดู่หมู่  ตำบลฉาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลักชะเมา  ตำบลฉาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับช้าง  ตำบลทับช้าง
จร. พระครูโชติปัญญาโสภณ (เนือง โชติปญฺโญ)
วัดบ้านลุ่ม  ตำบลทับช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังไทร  ตำบลทับช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าประดู่  ตำบลท่าประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขตตาราม  ตำบลท่าประดู่
จร. พระครูสิริจันทโชติ (ปาน จนฺทสุวณฺโณ)
วัดนาทวี  ตำบลนาทวี
จร. พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร อริโย)
วัดวังโต้  ตำบลนาทวี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังใหญ่  ตำบลนาทวี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะไม้ใหญ่  ตำบลประกอบ
จร. พระครูประทีปโสตถิคุณ (โชค)
วัดปลักหนู  ตำบลปลักหนู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลักหนูเหนือ  ตำบลปลักหนู
จร. พระครูวาปีบุญญากร (ไกรสร)
วัดปลักหนูใต้  ตำบลปลักหนู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะท้อน  ตำบลสะท้อน
จร. พระครูสุธรรมานุรักษ์ (จร ธมฺมปาโล)
วัดหลวงปู่อิ่ม  ตำบลสะท้อน
จร. พระอธิการสวาท โอภาโส

 

อำเภอนาหม่อม

วัด เจ้าอาวาส
วัดแม่เปียะ  ตำบลคลองหรัง
รก.จร. พระครูกิตติปริยัติสุนทร (สนอง กิตฺตปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ  ตำบลทุ่งขมิ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธาราม  ตำบลทุ่งขมิ้น
จร. พระครูโพธิธรรมาภิยุต (นิคม)
วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม  ตำบลนาหม่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งโตนด  ตำบลนาหม่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาหม่อม  ตำบลนาหม่อม
จร. พระมหากิตติพัฒน์ สิริธมฺโม ป.ธ.๗
วัดป่ากอสุวรรณาราม  ตำบลนาหม่อม
จร. พระมหาวิชิต ฐิตธมฺโม ป.ธ.๙
วัดพรหมประดิษฐ์  ตำบลพิจิตร
จร. พระครูประดิษฐ์พรหมวิหาร (จับ)
วัดเนินพิจิตร  ตำบลพิจิตร
จร. พระครูโสตถิธาดา (สวัสดิ์)
วัดโคกพยอมสุการาม  ตำบลพิจิตร
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางกล่ำ

วัด เจ้าอาวาส
วัดคงคาเลียบ  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดินลาน  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าช้าง  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ายาง  ตำบลท่าช้าง
จร. พระครูอรัญญานุรักษ์ (เอื้อม)
วัดยูงทอง  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินพิชัย  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชลธาราวาส  ตำบลบางกล่ำ
จร. พระครูพิมลชลธาร (มนูญ)
วัดท่าเมรุ  ตำบลบางกล่ำ
จร. พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์
วัดบางหยี  ตำบลบางกล่ำ
จร. พระครูประกิตศาสนการ (นิคม)
วัดศาลาโพธิ์  ตำบลบ้านหาร
จร. พระครูโพธิสุตรักษ์ (พิศ ป.ธ.๔)
วัดคูเต่า  ตำบลแม่ทอม
จร. พระครูปราโมทย์สมณกิจ (มาโนช กตบุญฺโญ)
วัดนารังนก  ตำบลแม่ทอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงหอม  ตำบลแม่ทอม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอระโนด

วัด เจ้าอาวาส
วัดสิกขาราม  ตำบลคลองแดน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวารีปาโมกข์  ตำบลตะเครียะ
จร. พระครูปาโมกข์คณานุรักษ์ (สมบูรณ์ อโสโก)
วัดท่าบอน  ตำบลท่าบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลนิมิต  ตำบลท่าบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาหลวงบน  ตำบลท่าบอน
จร. พระครูอาทรภัทรคุณ (จักรภัทร)
วัดหัวคุ้ง  ตำบลท่าบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอู่ตะเภา  ตำบลท่าบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดู่  ตำบลบ่อตรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเจดีย์งาม  ตำบลบ่อตรุ
จร. พระครูโสภณรัตนบัณฑิต (เทพรัตน์ อริยวํโส ป.ธ.๓ ,ดร.)
วัดสีหยัง  ตำบลบ่อตรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูวา  ตำบลบ้านขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวป่า  ตำบลบ้านขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผักกูด  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาธรรม์  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัววัง  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะพังหม้อ  ตำบลปากแตระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากแตระ  ตำบลปากแตระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอกสร้อย  ตำบลพังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพังยาง  ตำบลพังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามี  ตำบลพังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหน้าเมือง  ตำบลพังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวถิน  ตำบลพังยาง
จร. พระครูสุนทรธรรมาภิยุต
วัดพร้าว  ตำบลระวะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพังตรี  ตำบลระวะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวระวะ  ตำบลระวะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเถรแก้ว  ตำบลระวะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเบิก  ตำบลระวะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้ง  ตำบลระวะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหญ่  ตำบลระวะ
จร. พระครูปริยัติสิกขการ (สะพรั่ง กิตฺติญาโณ ป.ธ.๔)
วัดมหาการ  ตำบลระโนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขามเฒ่า  ตำบลระโนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดระโนด  ตำบลระโนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลระโนด
จร. พระครูศรีคณาภิรักษ์ (พงศธร เขมจาโร ป.ธ.๖)
วัดหัวเค็ด  ตำบลระโนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเฉียงพง  ตำบลระโนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนก  ตำบลวัดสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนธิ์  ตำบลวัดสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามบ่อ  ตำบลวัดสน
จร. พระครูวรสุตาธิคุณ (ประเสริฐ ป.ธ.๔)
วัดทุ่งสงวน  ตำบลแดนสงวน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอรัตภูมิ

วัด เจ้าอาวาส
วัดธรรมาวาส  ตำบลกำแพงเพชร
จร. พระครูสุตธรรมโชติ (ไพรัตน์ ธมฺมโชโต ป.ธ.๔)
วัดม่วงทอง  ตำบลกำแพงเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองอ้น  ตำบลกำแพงเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาตกน้ำ  ตำบลกำแพงเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ทุ่งคา  ตำบลกำแพงเพชร
จร. พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ (จวง)
วัดคูหานอก  ตำบลควนรู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะบกรัตนาราม  ตำบลควนรู
จร. พระครูสิริญาณวิมล
วัดไทรใหญ่  ตำบลควนรู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไสท้อน  ตำบลควนรู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนขัน  ตำบลคูหาใต้
จร. พระครูจันทกิตติวิมล (ห้อง)
วัดควนหวาด  ตำบลคูหาใต้
จร. พระครูวรสุตาภรณ์ (ประเสริฐ ป.ธ.๔)
วัดคูหาใน  ตำบลคูหาใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจังโหลน  ตำบลคูหาใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งมะขาม  ตำบลคูหาใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปฐมยาตราธรรมาราม  ตำบลคูหาใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยหลาด  ตำบลคูหาใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญภูผา  ตำบลคูหาใต้
จร. พระครูสุวัฒนมงคล (วิชัย)
วัดช่องเขารัตนาราม  ตำบลท่าชะมวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนวราราม  ตำบลท่าชะมวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณวนาราม  ตำบลท่าชะมวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขารักเกียรติ  ตำบลท่าชะมวง
จร. พระครูกิตติธรรมานุรักษ์ (ณรงค์ ป.ธ.๕)
วัดเสรีสามัคคีธรรม  ตำบลท่าชะมวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาเลี้ยว  ตำบลเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเขาล้อน  ตำบลเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเขาพระ  ตำบลเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาสีทอง  ตำบลเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสุวรรณ  ตำบลเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสทิงพระ

วัด เจ้าอาวาส
วัดกระดังงา  ตำบลกระดังงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลาง  ตำบลกระดังงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพังเถียะ  ตำบลกระดังงา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองรี  ตำบลคลองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าคุระ  ตำบลคลองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดู่หอม  ตำบลคลองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกโพธิ์  ตำบลคลองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูขุด  ตำบลคูขุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนคัน  ตำบลคูขุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีไชย  ตำบลคูขุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมวัง  ตำบลคูขุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจะทิ้งพระ  ตำบลจะทิ้งพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชลธาร์วาส  ตำบลชุมพล
จร. พระครูเจี้ยง ยสธมฺโม
วัดชุมพล  ตำบลชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางเหล้า  ตำบลชุมพล
จร. พระครูธรรมกถาสุนทร (อิทธิกร)
วัดพะโคะ  ตำบลชุมพล
จร. พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญฺโญ)
วัดศิลาลอย  ตำบลชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชะลอน  ตำบลดีหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชะแม  ตำบลดีหลวง
จร. พระครูพลิทธิธรรมวงศ์ (สมทรง อิทฺธิพโล)
วัดดีหลวง  ตำบลดีหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นเลียบ  ตำบลดีหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าหิน  ตำบลท่าหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยลาด  ตำบลท่าหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์กลาง  ตำบลท่าหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลบ่อดาน
จร. พระครูโฆษิตสุวรรณคุณ (นิคม)
วัดใหม่  ตำบลบ่อดาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อแดง  ตำบลบ่อแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิกุล  ตำบลบ่อแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวาส  ตำบลบ่อแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์  ตำบลวัดจันทร์
จร. พระครูจันทคุณาทร (วิจิตร)
วัดบ่อประดู่  ตำบลวัดจันทร์
จร. พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ (อิทธิพล)
วัดดอนเค็ด  ตำบลสนามชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประเจียก  ตำบลสนามชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพังกก  ตำบลสนามชัย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนามชัย  ตำบลสนามชัย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสะบ้าย้อย

วัด เจ้าอาวาส
วัดคูหา  ตำบลคูหา
จร. พระครูสุนทรธรรมานุกิจ (จำลอง สุนฺทโร)
วัดนาม่วง  ตำบลบ้านโหนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโหนด  ตำบลบ้านโหนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบาโหย  ตำบลบาโหย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทำเนียบธรรมาราม  ตำบลสะบ้าย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อทอง  ตำบลสะบ้าย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธฤทธิ์วนาราม  ตำบลสะบ้าย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะบ้าย้อย  ตำบลสะบ้าย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเพ็งยา  ตำบลสะบ้าย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำตลอด  ตำบลเขาแดง
จร. พระครูญาณโกศล (กล้าย ญาณสํวโร)
วัดทุ่งไพล  ตำบลเขาแดง
จร. พระครูสุภัทรธรรมพินิจ (เฉย)
วัดตำแย  ตำบลเปียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเภา  ตำบลเปียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเก่า  ตำบลเปียน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสะเดา

วัด เจ้าอาวาส
วัดสองพี่น้อง  ตำบลท่าโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อเกตุ  ตำบลทุ่งหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประทุมทอง  ตำบลทุ่งหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางทอง  ตำบลทุ่งหมอ
จร. พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์)
วัดควนนิมิต  ตำบลปริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่  ตำบลปริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวถนน  ตำบลปริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดต้นพยอม  ตำบลปาดังเบซาร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปาดังเบซาร์  ตำบลปาดังเบซาร์
จร. พระครูสุทธิจิตสุนทร (สุจิต)
วัดเขารูปช้าง  ตำบลปาดังเบซาร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพังลา  ตำบลพังลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงก้อง  ตำบลพังลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสืบสุข  ตำบลพังลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิเทศสังฆาราม  ตำบลสำนักขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติวรคุณ  ตำบลสำนักขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลักเขต  ตำบลสำนักขาม
จร. พระครูสุจิตเขตตานุรักษ์ (ธนา)
วัดห้วยคู  ตำบลสำนักแต้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังปริง  ตำบลเขามีเกียรติ
จร. พระครูอรุณวิริยานุศาสก์ (สว่าง วิริยาโม)
วัดเขามีเกียรติ  ตำบลเขามีเกียรติ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสิงหนคร

วัด เจ้าอาวาส
วัดชะแล้  ตำบลชะแล้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดีหลวงใน  ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อทอง  ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อป่า  ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อสระ  ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประตูไชย  ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสลักป่าเก่า  ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสลักป่าใหม่  ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเปรมศรัทธา  ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลียบ  ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสภณคุณาราม  ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตางหน  ตำบลทำนบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทำนบ  ตำบลทำนบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่ลาด  ตำบลทำนบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรทอง  ตำบลทำนบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางเขียด  ตำบลบางเขียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อทราย  ตำบลปากรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมจาก  ตำบลปากรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าขาด  ตำบลป่าขาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลป่าขาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาเลี้ยว  ตำบลม่วงงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประตูเขียน  ตำบลม่วงงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปะโอ  ตำบลม่วงงาม
จร. พระครูสุเทพมงคลคุณ (ทิพย์)
วัดพระชี  ตำบลม่วงงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงงาม  ตำบลม่วงงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะขามคลาน  ตำบลม่วงงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรุณดาราราม  ตำบลม่วงงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสื้อเมือง  ตำบลม่วงงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขนุน  ตำบลวัดขนุน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวาส  ตำบลวัดขนุน
จร. พระครูประโชติกิตติสาร (จรูญ)
วัดหนองหอย  ตำบลวัดขนุน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมโฆษณ์  ตำบลสทิงหม้อ
จร. พระมหาบุญทิพย์ กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๗
วัดบ่อปาบ  ตำบลสทิงหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะม่วงหมู่  ตำบลสทิงหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสถิตย์ชลธาร  ตำบลสทิงหม้อ
จร. พระครูสุตชลธารสถิต (สุภาพ ปิยธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดโลการาม  ตำบลสทิงหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อทรัพย์  ตำบลหัวเขา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูผาเบิก  ตำบลหัวเขา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณคีรี  ตำบลหัวเขา
จร. พระครูสุวรรณคีรีสถิตย์ (มงคล)
วัดเขาน้อย  ตำบลหัวเขา
จร. พระครูปริยัติกิจจาภิรม (กระจาย ป.ธ.๔)
วัดเจ้านคร  ตำบลหัวเขา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหาดใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง  ตำบลหาดใหญ่
รก.จล. พระราชวรเวที (ชิต ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.)
วัดท่าแซ  ตำบลคลองอู่ตะเภา
จร. พระอธิการทรงกลด ถาวโร
วัดคลองแห  ตำบลคลองแห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลคลองแห
จร. พระครูกิตติอัมพรักษ์ (ศักดิ์)
วัดแก้วสว่างวนาราม  ตำบลคลองแห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนลัง  ตำบลควนลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยชนะสงคราม  ตำบลควนลัง
จร. พระภาวนาสุตาจารย์ วิ. (อำนวย ฐานวโร ป.ธ.๔)
วัดท่าเคียน  ตำบลควนลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงค่อม  ตำบลควนลัง
จร. พระครูอุทัยธรรมธาดา (อุเทน)
วัดหาดใหญ่สิตาราม  ตำบลควนลัง
จร. พระราชปริยัติธาดา (สมโภชน์ กิจฺจสาโร ป.ธ.๕)
วัดเกาะวัด  ตำบลควนลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเปล  ตำบลคอหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเรียน  ตำบลคอหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหงษ์ประดิษฐาราม  ตำบลคอหงส์
จร. พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน สนฺตจิตโต)
วัดโคกนาว  ตำบลคอหงส์
จร. พระครูสังฆรักษ์ ผาด ฐิติโก
วัดชลธารประสิทธิ์  ตำบลคูเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอน  ตำบลคูเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางโหนด  ตำบลคูเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอู่ตะเภา  ตำบลคูเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญราษฎร์  ตำบลฉลุง
จร. พระครูเกษมพัฒนคุณ (จันทร์)
วัดท่าข้าม  ตำบลท่าข้าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินเกลี้ยง  ตำบลท่าข้าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่เตย  ตำบลท่าข้าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสูง  ตำบลท่าข้าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญมณีวนาราม  ตำบลทุ่งตำเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรุชะบา  ตำบลทุ่งตำเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหูแร่  ตำบลทุ่งตำเสา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรุเตาะ  ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่านางหอม  ตำบลน้ำน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำน้อยนอก  ตำบลน้ำน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำน้อยใน  ตำบลน้ำน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีษะคีรี  ตำบลน้ำน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินไศล  ตำบลน้ำน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองพระยา  ตำบลบ้านพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชินวงศ์ประดิษฐ์  ตำบลบ้านพรุ
จร. พระครูสุนทรสุตาภรณ์ (ชัชรินทร์ จตฺตภโย ป.ธ.๓)
วัดบางธน  ตำบลบ้านพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่  ตำบลบ้านพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิมลคุณากร  ตำบลบ้านพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพชุมนุม  ตำบลบ้านพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนเนียง  ตำบลพะตง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งปรือ  ตำบลพะตง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งลุง  ตำบลพะตง
จร. พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร (มนูญ)
วัดมงคลเทพาราม  ตำบลหาดใหญ่
จร. พระปลัด เจษฎา ปิยธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม  ตำบลหาดใหญ่
จร. พระครูมงคลถาวรกิจ (กรวิทย์)
วัดศรีสว่างวงศ์  ตำบลหาดใหญ่
จร. พระปลัด ภูวนัย สุเมธโส

 

อำเภอเทพา

วัด เจ้าอาวาส
วัดนิคมเทพา  ตำบลท่าม่วง
จร. พระครูสุเทพธรรมโชติ (อิ้น ธมฺมโชโต)
วัดโคกกอ  ตำบลท่าม่วง
จร. พระใบฎีกา พรประดิษฐ์
วัดโคกนา  ตำบลท่าม่วง
จร. พระสมุห์ ชม กตปุญฺโญ
วัดป่าปากบางเทพาราม  ตำบลปากบาง
จร. พระครูอรัญญาภิรักษ์ (ทวี ปสนฺนจิตฺโต)
วัดท่าไทร  ตำบลลำไพล
จร. พระปลัด วชิรวรรชย์ ปฎิภาโณ
วัดทุ่งโพธิ์  ตำบลลำไพล
จร. พระครูโพธยาภิรักษ์
วัดปริก  ตำบลลำไพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำไพล  ตำบลลำไพล
จร. พระครูพิพัฒน์เมธากร
วัดคลองยอ  ตำบลวังใหญ่
จร. พระครูถาวรจิตคุณ
วัดควนหมาก  ตำบลวังใหญ่
จร. พระครูโสภิตกิตติวัฒน์ (พิภพ)
วัดวังใหญ่  ตำบลวังใหญ่
จร. พระครูวรคุณโสภณ (สุขสวน)
วัดไทรประดิษฐ์  ตำบลวังใหญ่
จร. พระสมุห์ พรชัย อตฺตมโน
วัดคงคาสวัสดิ์  ตำบลสะกอม
จร. พระครูโสตถิธีรคุณ (สายัณห์)
วัดเขาแก้ว  ตำบลสะกอม
รก.จร. พระธราธร จิตฺตสํวโร
วัดนิคมประสาท  ตำบลเกาะสะบ้า
จร. พระครูนวการวิจิตร (สัญญา)
วัดพรุตู  ตำบลเกาะสะบ้า
จร. พระครูไพบูลย์ปริยัตยาภรณ์ (ภูษิต ป.ธ.๔)
วัดโคกพยอมวนาราม  ตำบลเกาะสะบ้า
จร. พระปลัด โชคดี ผลปุญฺโญ
วัดสุริยาราม  ตำบลเทพา
จร. พระครูภัทรคุณาภรณ์ (แดง ภทฺทวโร)

 

อำเภอเมืองสงขลา

วัด เจ้าอาวาส
วัดชัยมงคล พระอารามหลวง  ตำบลบ่อยาง
จล. พระเทพสุธรรมญาณ (แฉล้ม เขมปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง  ตำบลบ่อยาง
จล. พระโสภณวราภรณ์ (บัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ ป.ธ.๗)
วัดทรายขาว  ตำบลทุ่งหวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหวังนอก  ตำบลทุ่งหวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหวังใน  ตำบลทุ่งหวัง
จร. พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ (ถาวร ป.ธ.๓)
วัดภูเขาหลง  ตำบลทุ่งหวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ่างทอง  ตำบลทุ่งหวัง
จร. พระครูพิมลธรรมวิจิตร (จรูญ)
วัดดอนแย้  ตำบลบ่อยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตีนเมรุศรีสุดาราม  ตำบลบ่อยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางทอง  ตำบลบ่อยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาหัวยาง  ตำบลบ่อยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเกษ  ตำบลบ่อยาง
จร. พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
วัดหัวป้อมนอก  ตำบลบ่อยาง
จร. พระครูสุเมธปริยัติสุนทร (สนอง ป.ธ.๔)
วัดหัวป้อมใน  ตำบลบ่อยาง
จร. พระมหาณรงค์ชัย สุวณฺณวํโส ป.ธ.๓
วัดอุทัย  ตำบลบ่อยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเพชรมงคล  ตำบลบ่อยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลียบ  ตำบลบ่อยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้ง  ตำบลบ่อยาง
จร. พระพิศาลสิกขกิจ (สุทิน ฉนฺทธมฺโม)
วัดแหลมทราย  ตำบลบ่อยาง
จร. พระมหาสนิท อตฺถโกวิโท ป.ธ.๖
วัดโรงวาส  ตำบลบ่อยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรงาม  ตำบลบ่อยาง
จร. พระครูโสภณนิโครธารักษ์ (ยอดโดม สิริปญฺโญ)
วัดนาป๋องเจริญธรรม  ตำบลพะวง
จร. พระอธิการณัฐวรรธน์ ปุญฺญกาโม
วัดน้ำกระจาย  ตำบลพะวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อระกำ  ตำบลพะวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางดาน  ตำบลพะวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยขันประชาราม  ตำบลพะวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาบ่อ  ตำบลเกาะยอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมพ้อ  ตำบลเกาะยอ
จร. พระครูวาทีธรรมวิภัช (สุชาติ)
วัดเขาแก้ว  ตำบลเขารูปช้าง
จร. พระครูสถิตรัตนบรรพต (ณพฤทธิ์)
วัดแช่มอุทิศ  ตำบลเขารูปช้าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอจะนะ

วัด เจ้าอาวาส
วัดควนมิตร   ตำบลคลองเปียะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนไม้ไผ่   ตำบลนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำขาวนอก   ตำบลน้ำขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำขาวใน   ตำบลน้ำขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรณาราม   ตำบลน้ำขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโรจนาราม   ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงคีรี   ตำบลป่าชิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูนายสังข์   ตำบลแค
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนาทวี

วัด เจ้าอาวาส
วัดลำพดจินดาราม   ตำบลคลองทราย
จร. พระครูสุธรรมวรประสาธน์ (เหียน)
วัดนาหมอศรี   ตำบลนาหมอศรี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนาหม่อม

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสัก   ตำบลทุ่งขมิ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาล้อม   ตำบลนาหม่อม
จร. พระครูสุภัทรปัญญาคุณ (สุรีย์)

 

อำเภอระโนด

วัด เจ้าอาวาส
วัดเกษตรชลธี   ตำบลตะเครียะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแกล้วทรงธรรม   ตำบลตะเครียะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเป็ด   ตำบลท่าบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาหลวงล่าง   ตำบลท่าบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านขาว   ตำบลบ้านขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจาก   ตำบลระโนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางหรอด   ตำบลแดนสงวน
จร. พระครูเกษมสาธุกิจ (ไสว ฉนฺทโก)

 

อำเภอรัตภูมิ

วัด เจ้าอาวาส
วัดรัตภูมิธรรมาวาส   ตำบลกำแพงเพชร
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสทิงพระ

วัด เจ้าอาวาส
วัดธรรมประดิษฐ์   ตำบลคูขุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าลัฏฐิวัน   ตำบลจะทิ้งพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาสุกาวาส   ตำบลบ่อดาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดิษฐ์สโมสร   ตำบลสนามชัย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสะเดา

วัด เจ้าอาวาส
วัดบุญศิริประชาชื่น   ตำบลปริก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกอบกุลรัตนาราม   ตำบลพังลา
จร. พระครูบวรชัยวัฒน์ (วันชัย เมธิโก ,ดร.)
วัดปัจจันตาราม   ตำบลสะเดา
จร. พระครูสุธรรมเขตคณารักษ์ (สุชิน ธมฺมธโร)
วัดอมฤตวราราม   ตำบลสะเดา
จร. พระครูประภัสสรสีลโสภณ (สำราญ)
วัดสำนักหว้า   ตำบลเขามีเกียรติ
จร. พระครูสุทธิธรรมโกศล (จตุรวิทย์)

 

อำเภอสิงหนคร

วัด เจ้าอาวาส
วัดภูตบรรพต   ตำบลชะแล้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดีหลวงนอก   ตำบลชิงโค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสามัคคีธรรมาราม   ตำบลบางเขียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าขวาง   ตำบลรำแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยพุด   ตำบลรำแดง
จร. พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ)

 

อำเภอหาดใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดพุทธิการาม   ตำบลคอหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขากลอย   ตำบลท่าข้าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งงาย   ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมทราวาส   ตำบลบ้านพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดวงตะวันธรรม   ตำบลบ้านพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแสงธรรม   ตำบลบ้านพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาท   ตำบลบ้านพรุ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเทพา

วัด เจ้าอาวาส
วัดตาแปด   ตำบลท่าม่วง
จร. พระครูภัทรธนากร (ธนภัทร)
วัดรัตนาราม   ตำบลเกาะสะบ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิกุลบุญญาราม   ตำบลเทพา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองสงขลา

วัด เจ้าอาวาส
วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง   ตำบลบ่อยาง
จล. พระราชศีลสังวร (ผ่อง จิรธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดเขาราม   ตำบลทุ่งหวัง
จร. พระครูอรุณธรรมบรรพต (ผ่อง)
วัดดอนรัก   ตำบลบ่อยาง
จร. พระราชวชิรเมธาจารย์ (ฉาย ปิยธมฺโม)
วัดท้ายยอ   ตำบลเกาะยอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเปี้ยว   ตำบลเกาะยอ
จร. พระครูโกศลอรรถกิจ (ชัยศักดิ์ เปสโล)
วัดควนเจดีย์   ตำบลเกาะแต้ว
จร. พระครูกิตติศาสนคุณ (อุดมเกียรติ)
วัดสามกอง   ตำบลเกาะแต้ว
จร. พระครูปลัด วุฒิพร ยติโก
วัดเกาะถ้ำ   ตำบลเขารูปช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาเก้าแสน   ตำบลเขารูปช้าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook