ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดภูเก็ต | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดภูเก็ต

มหานิกาย

 

อำเภอกะทู้

วัด เจ้าอาวาส
วัดกะทู้  ตำบลกะทู้
จร. พระครูโกวิทวินัยสาร (เชย จิตฺตสีโล ป.ธ.๕)
วัดกิตติวนาราม  ตำบลกะทู้
จร. พระครูถิรสังฆานุยุต
วัดอนุภาษกฤษฎาราม  ตำบลกะทู้
จร. พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ (แผ้ว อภินนฺโท ป.ธ.๓)
วัดสุวรรณคีรีวงก์  ตำบลป่าตอง
จร. พระครูโพธิปัญญากร

 

อำเภอถลาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่าศักดิ์  ตำบลป่าคลอก
จร. พระอธิการบัญชา วชิรญาโณ
วัดโสภณวนาราม  ตำบลป่าคลอก
จร. พระครูโสภณพลธรรม
วัดท่าเรือ  ตำบลศรีสุนทร
จร. พระราชสิริมุนี (สมใจ ชินปุตฺโต ป.ธ.๕)
วัดศรีสุนทร  ตำบลศรีสุนทร
จร. พระครูสุนทรสิริวัฒน์ (จ้อย ญาณธโร)
วัดเทพวนาราม  ตำบลศรีสุนทร
จร. พระครูพรหมประภัสสร (เศวก อาภสฺสโร)
วัดมงคลวราราม  ตำบลสาคู
จร. พระครูสัทธาวราภิยุติ
วัดอนามัยเกษม  ตำบลเชิงทะเล
จร. พระอธิการสหัส สิรินฺทโร
วัดเชิงทะเล  ตำบลเชิงทะเล
จร. พระครูการุญกิจจานุยุต (ประเวศน์)
วัดพระทอง  ตำบลเทพกระษัตรี
จร. พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล (บุญออด สุวุฑฺโฒ)
วัดพระนางสร้าง  ตำบลเทพกระษัตรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพกระษัตรี  ตำบลเทพกระษัตรี
จร. พระครูสุเทพสิริวัฒน์ (อรุณ)
วัดเมืองใหม่  ตำบลเทพกระษัตรี
จร. พระครูภัทราภรณ์
วัดแขนน  ตำบลเทพกระษัตรี
จร. พระครูโอภาสศิลปคุณ (นำศิลป์)

 

อำเภอเมืองภูเก็ต

วัด เจ้าอาวาส
วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง  ตำบลตลาดใหญ่
จล. พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม)
วัดกิตติสังฆาราม  ตำบลกะรน
จร. พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ (เติม ป.ธ.๔)
วัดสุวรรณคีรีเขต  ตำบลกะรน
จร. พระครูสุวรรณธรรมวินิจ (วิรัตน์)
วัดลัฏฐิวนาราม  ตำบลฉลอง
จร. พระครูนิมิตรมังคลาทร (สุริยา สุนทราจาโร)
วัดสีลสุภาราม  ตำบลฉลอง
จร. พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม ป.ธ.๙
วัดไชยธาราราม  ตำบลฉลอง
จร. พระมหาพงษ์ศักดิ์ เตชวณฺโณ
วัดขจรรังสรรค์  ตำบลตลาดเหนือ
จร. พระครูสุนิตวิหารการ
วัดวิชิตสังฆาราม  ตำบลตลาดใหญ่
จร. พระครูปริยัตยานุยุต (แนบ ป.ธ.๔)
วัดโฆษิตวิหาร  ตำบลตลาดใหญ่
จร. พระครูโฆษิตวิหารธรรม (สมชาย โชติธมฺโม)
วัดบ้านเกาะสิเหร่  ตำบลรัษฎา
จร. พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว ป.ธ.๗
วัดรัษฎาราม  ตำบลรัษฎา
จร. พระครูรัษฎากิจจาภิวัฒน์ (ประยุต)
วัดเขารังสามัคคีธรรม  ตำบลรัษฎา
จร. พระครูบรรพตสารธรรม (ชาตรี กนฺตสีโล)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลราไวย์
จร. พระครูสุพจน์ธรรมาทร (ปิยะพงษ์)
วัดในหาน  ตำบลราไวย์
จร. พระครูสุนทรกิตยานุกูล
วัดนาคาราม  ตำบลวิชิต
จร. พระครูครุกิจจานุการ
วัดเทพนิมิตร  ตำบลวิชิต
จร. พระครูกิตติญาณโกวิท (อมรศักดิ์)
วัดสะปำธรรมาราม  ตำบลเกาะแก้ว
จร. พระครูถิรธรรมมงคล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกะทู้

วัด เจ้าอาวาส
ที่พักสงฆ์ดอยเทพนิมิต   ตำบลป่าตอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอถลาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่าฉัตรไชย   ตำบลไม้ขาว
จร. พระครูวิสุทธิธรรมโสภิต
วัดไม้ขาว   ตำบลไม้ขาว
จร. พระอธิการปรีดา ปริโท

 

อำเภอเมืองภูเก็ต

วัด เจ้าอาวาส
วัดถาวรคุณาราม   ตำบลตลาดใหญ่
จร. พระครูสังฆรักษ์ สุธี
วัดเจริญสมณกิจ   ตำบลตลาดใหญ่
จร. พระอธิการจำรัส จนฺทโชโต
วัดพิทักษ์สมณกิจ   ตำบลรัษฎา
จร. พระครูพิทักษ์สมณกิจ
วัดอร่ามรัตนาราม   ตำบลรัษฎา
จร. พระครูจารุธรรมพินิจ (เสมียน)

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook