ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหานิกาย

 

อำเภอขนอม

วัด เจ้าอาวาส
วัดกระดังงา  ตำบลขนอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณบรรพต  ตำบลขนอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาขนอม  ตำบลขนอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใน  ตำบลขนอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าน้อยคุณาราม  ตำบลควนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธารทอง  ตำบลควนทอง
จร. พระครูสุทธิสุวรรณารักษ์ (จรัญ)
วัดบางคู  ตำบลควนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเขาหัวช้าง  ตำบลควนทอง
จร. พระครูภาวนาจันทคุณ (กรีฑา)
วัดเขาวังทอง  ตำบลควนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจดีย์หลวง  ตำบลควนทอง
จร. พระครูสุนทรพจนบัณฑิต (สหัส ฐิตสาโร ป.ธ.๔)
วัดจันทน์ธาตุทาราม  ตำบลท้องเนียน
จร. พระครูอนุรักษ์จันทคุณ (ไพศาล ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)

 

อำเภอจุฬาภรณ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดสมควร  ตำบลควนหนองคว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนแดงบน  ตำบลทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำนักขัน  ตำบลทุ่งโพธิ์
จร. พระครูประโชติอินทคุณ (สนั่น อินฺทโชโต)
วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์  ตำบลทุ่งโพธิ์
จร. พระครูปริยัติกิจสุนทร (สุธีร์ ป.ธ.๔)
วัดโพธิวงศาราม  ตำบลทุ่งโพธิ์
จร. พระครูโพธยานุรักษ์ (ชาติชาย)
วัดดอนอินทนิน  ตำบลนาหมอบุญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งบก  ตำบลนาหมอบุญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุกการาม  ตำบลนาหมอบุญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทัศน์เทวเสถียร  ตำบลนาหมอบุญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญบุญญเขต  ตำบลนาหมอบุญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชะอวด  ตำบลบ้านชะอวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังฆ้อง  ตำบลสามตำบล
จร. พระครูโฆสิตศาสนกิจ (ศุภัฑฒกร ปสุโต)

 

อำเภอฉวาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกะเปียด  ตำบลกะเปียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีนุกูล  ตำบลฉวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนมะปริง  ตำบลนากะชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะเฟือง  ตำบลนากะชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรังษีบูรณาราม  ตำบลนากะชะ
จร. พระครูสถาพรธรรมรังษี (วิไล)
วัดโคกเมรุ  ตำบลนากะชะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเขลียง  ตำบลนาเขลียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนยูง  ตำบลนาแว
จร. พระครูบัณฑิตธรรมรัต (มานิตย์)
วัดวังสะพาน  ตำบลนาแว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลา  ตำบลนาแว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยทรายขาว  ตำบลนาแว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุญประสิทธิ์  ตำบลละอาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลายระแนะ  ตำบลละอาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะปรางงาม  ตำบลละอาย
จร. พระครูวิลาศธรรมนิเทศ (ดุสิต ญานธมฺโม)
วัดสวนอาย  ตำบลละอาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทรสุคนธาราม  ตำบลละอาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลห้วยปริก
จร. พระครูสุวรรณธรรมชัย (ประภาท ชยธมฺโม)
วัดหาดสูง  ตำบลไม้เรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไม้เรียง  ตำบลไม้เรียง
จร. พระครูปัญญาสิริสุนทร (อุดมศักดิ์)
วัดลอยโพธาราม  ตำบลไสหร้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณประดิษฐาราม  ตำบลไสหร้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกหาด  ตำบลไสหร้า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชะอวด

วัด เจ้าอาวาส
วัดควนใส  ตำบลขอนหาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนตาสังข์  ตำบลขอนหาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์  ตำบลขอนหาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาราม  ตำบลควนหนองหงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเตยประชาสรรค์  ตำบลควนหนองหงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสะท้อน  ตำบลชะอวด
จร. พระครูสถิตธรรมนันท์ (สมจิตต์)
วัดรักขิตวัน  ตำบลชะอวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมื่นระงับรังสรรค์  ตำบลชะอวด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนสมบูรณ์  ตำบลท่าประจะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนมะปราง  ตำบลท่าประจะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียนทอง  ตำบลท่าประจะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยแหยง  ตำบลท่าประจะ
จร. พระครูจิรธรรมนิวิฐ (พ่วง จิรตฺถิโก)
วัดเลียบ  ตำบลท่าประจะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดิษฐวราราม  ตำบลท่าเสม็ด
จร. พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ ป.ธ.๙
วัดน้ำดำ  ตำบลท่าเสม็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งคุ่ม  ตำบลนางหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งน้อย  ตำบลนางหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางหลงประชาสามัคคี  ตำบลนางหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรุบัว  ตำบลนางหลง
จร. พระครูปทุมธรรมาภิรม (บัญญัติ ฉนฺทโก)
วัดมัชฌิมวราราม  ตำบลนางหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขาสิทธาราม  ตำบลนางหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกทราง  ตำบลนางหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุมแป  ตำบลบ้านตูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนเงิน  ตำบลบ้านตูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังกลม  ตำบลบ้านตูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสีตลากร  ตำบลบ้านตูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนดินแดง  ตำบลเกาะขันธ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลานนาราม  ตำบลเกาะขันธ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไม้เสียบ  ตำบลเกาะขันธ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งโชนพุทธาวาส  ตำบลเขาพระทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาพระทอง  ตำบลเขาพระทอง
รก.จร. พระอธิการพ่วง จิรตกฺโก
วัดเขาลำปะ  ตำบลเขาพระทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกประดู่  ตำบลเขาพระทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนป้อม  ตำบลเคร็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชลธาราราม  ตำบลเคร็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางน้อย  ตำบลเคร็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขมาราม  ตำบลเคร็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธาราม  ตำบลเคร็ง
จร. พระครูโพธาภิรมสถิตย์ (วิทูน สุธีโร)
วัดไทรหัวม้า  ตำบลเคร็ง
ไม่ทราบข้อมูล
ที่พักสงฆ์จิกพนม  ตำบลชะอวด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอช้างกลาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง  ตำบลช้างกลาง
จล. พระราชสิริธรรมมงคล (สอน ฐิตวีโร)
วัดควนส้าน  ตำบลช้างกลาง
จร. พระครูสุภัทราภรณ์
วัดคีรีวรรณา  ตำบลช้างกลาง
จร. พระครูไพศาลคีรีรัต (อุดมศักดิ์)
วัดหน้าเขาเหมน  ตำบลช้างกลาง
จร. พระครูมงคลบุญเขต
วัดหลักช้าง  ตำบลช้างกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพกุญชร  ตำบลช้างกลาง
จร. พระครูสถิตเทวธรรม
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลสวนขัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนขัน  ตำบลสวนขัน
จร. พระครูกิตติวิมล
วัดจันดี  ตำบลหลักช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุน้อย  ตำบลหลักช้าง
จร. พระครูถาวรพิสุทธิ์ (เริงศักดิ์ ถาวโร)

 

อำเภอถ้ำพรรณรา

วัด เจ้าอาวาส
วัดวังรีบุญเลิศ  ตำบลดุสิต
จร. พระครูประจักษ์ธรรมวาที
วัดเศียรดุสิต  ตำบลดุสิต
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนกอ  ตำบลถ้ำพรรณรา
จร. พระครูสุจิตโสภณ
วัดถ้ำทองพรรณรา  ตำบลถ้ำพรรณรา
จร. พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ (กษม)
วัดมุขธาราม  ตำบลถ้ำพรรณรา
จร. พระครูสถิตกาญจนคุณ (ประดิษฐ์ กาญฺจนวณฺโณ)

 

อำเภอท่าศาลา

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนตะใคร  ตำบลกลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อกรูด  ตำบลกลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางสาร  ตำบลกลาย
จร. พระครูสมุห์ฐานันดร
วัดเขาพนมไตรรัตน์  ตำบลกลาย
จร. พระครูรัตนพนมกิจ
วัดจันพอ  ตำบลดอนตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหญ้าปล้อง  ตำบลดอนตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรขาม  ตำบลดอนตะโก
จร. พระครูนิโครธปัญญานันท์ (ไพรินทร์)
วัดปลักปลา  ตำบลตลิ่งชัน
จร. พระครูวิสุทธาจารวัตร (สมพิศ วิสุทฺธิจาโร)
วัดปากเจาพัฒนาราม  ตำบลตลิ่งชัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนจันทร์  ตำบลตลิ่งชัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุมณฑาธาร  ตำบลตลิ่งชัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทโชติการาม  ตำบลตลิ่งชัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดิน  ตำบลตลิ่งชัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทางขึ้น  ตำบลท่าขึ้น
จร. พระครูสังฆรักษ์ สมพร พรฺหมฺญาโน
วัดประดู่หอม  ตำบลท่าขึ้น
จร. พระอธิการณรงค์
วัดป่าวนาราม  ตำบลท่าขึ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเลียบ  ตำบลท่าขึ้น
จร. พระครูอมรธรรมรังษี (เอื้อม)
วัดยางใหญ่  ตำบลท่าขึ้น
จร. พระครูวินัยธร ณัฏฐาสันต์ สิทฺธิญาโณ
วัดสาขาชาติพงศ์  ตำบลท่าขึ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำนักม่วง  ตำบลท่าขึ้น
จร. พระครูสุภาจารวิมล
วัดหมาย  ตำบลท่าขึ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทวดาราม  ตำบลท่าขึ้น
จร. พระครูสุวรรณวิมล
วัดชลธาราม  ตำบลท่าศาลา
จร. พระครูสุจินต์เขมคุณ (สมจิตร)
วัดท่าสูง  ตำบลท่าศาลา
จร. พระครูปัญญากิตตยาธร (ธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ)
วัดนางตรา  ตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสนาราม  ตำบลท่าศาลา
จร. พระปลัด วิรุฬห์ รกฺขิตธมฺโม
วัดคงคาเลื่อน  ตำบลสระแก้ว
จร. พระครูสังวรมงคล (สำรวม ปสุโต)
วัดชุมโลง  ตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนากุน  ตำบลสระแก้ว
จร. พระครูประโชติธรรมาวุธ (นิยม ชุตินฺธโร)
วัดสระแก้ว  ตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกตะเคียน  ตำบลสระแก้ว
จร. พระครูสุนทรบุญทัต (บุญให้)
วัดโสภณตีธาราม  ตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองดิน  ตำบลหัวตะพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสโมสร  ตำบลหัวตะพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกียบ  ตำบลหัวตะพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแส็งแร็ง  ตำบลหัวตะพาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบนถนน  ตำบลโพธิ์ทอง
จร. พระครูพิจิตรโพธยาคม (สมโพธิ)
วัดชัยธารามประดิษฐ์  ตำบลโมคลาน
จร. พระครูชัยธารารักษ์ (มนตรี มนฺตชาโต)
วัดประชาอารีย์  ตำบลโมคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวดี  ตำบลโมคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางทอง  ตำบลโมคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนหมาก  ตำบลโมคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโมคลาน  ตำบลโมคลาน
จร. พระครูพิพัฒนวรกิจ (จัด)
วัดใหญ่  ตำบลโมคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระอาสน์  ตำบลไทยบุรี
จร. พระครูสุวรรณสารธารี
วัดโคกเหล็ก  ตำบลไทยบุรี
จร. พระครูสิทธิอุดมคุณ (สุนัน)

 

อำเภอทุ่งสง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกะโสมเหนือ  ตำบลกะปาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกะโสมใต้  ตำบลกะปาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านพูน  ตำบลกะปาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทาราม  ตำบลกะปาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชายคลอง  ตำบลควนกรด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรห้อง  ตำบลควนกรด
จร. พระครูกิตติสุตากร (ปน ป.ธ.๔)
วัดวังหีบ  ตำบลชะมาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขากลาย  ตำบลชะมาย
จร. พระครูอินโทปมคุณ
วัดจำปาวนาราม  ตำบลถ้ำใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำใหญ่  ตำบลถ้ำใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาตาแย้มธรรมาราม  ตำบลถ้ำใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรวิทยาราม  ตำบลถ้ำใหญ่
จร. พระครูสุจิณธรรมโสภิต (ชัยเจริญ ,ดร.)
วัดก้างปลา  ตำบลที่วัง
จร. พระครูวรธรรมวิภัช (เสฎฐี สุธมฺโม)
วัดควนชุม  ตำบลที่วัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชายคลองที่วัง  ตำบลที่วัง
จร. พระครูพิทักษ์วิหารกิจ
วัดธรรมเผด็จ  ตำบลที่วัง
จร. พระครูประคุณปัญโญภาส (ชำนาญ เตชปญฺโญ)
วัดโคกกะฐิน  ตำบลที่วัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านกำจัด  ตำบลนาหลวงเสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ตำบลนาหลวงเสน
จร. พระครูวิมลนวพินิจ
วัดศิลาราย  ตำบลนาหลวงเสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรง  ตำบลนาหลวงเสน
จร. พระครูสุทธิเขตตารักษ์ (จีรชัย ปริสุทฺโธ)
วัดควนสุทธาราม  ตำบลนาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งส้าน  ตำบลนาไม้ไผ่
จร. พระครูสัทธาธรรมโสภณ
วัดลุมพินี  ตำบลนาไม้ไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังขรี  ตำบลนาไม้ไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำตก  ตำบลน้ำตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยชุมพล  ตำบลปากแพรก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าแพ  ตำบลปากแพรก
จร. พระครูอินทปัญญากร (อรุณ อินฺทปญฺโญ)
วัดเขาปรีดี  ตำบลปากแพรก
จร. พระครูจารุวรรณโสภิต
วัดโคกสะท้อน  ตำบลปากแพรก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาเจริญ  ตำบลหนองหงษ์
จร. พระครูมนุญวัฒนโสภณ (ธรรมนูญ มนุญฺโญ)
วัดนิคมคีรี  ตำบลเขาขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันธวาราม  ตำบลเขาขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสหกรณ์นิคมทุ่งสง  ตำบลเขาขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาตาว  ตำบลเขาขาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งควาย  ตำบลเขาโร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาโร  ตำบลเขาโร
จร. พระครูโรจนธรรมาภรณ์ (สุวิทย์ ถิรธมฺโม)

 

อำเภอทุ่งใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดคงคาเลียบ  ตำบลกุแหระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูเขาดิน  ตำบลกุแหระ
จร. พระครูจิตตาภิรม (ภูมิพัฒน์ ปภสฺสโร)
วัดเสม็ดจวน  ตำบลกุแหระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนสระบัว  ตำบลท่ายาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ายาง  ตำบลท่ายาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูเขาลำทัง  ตำบลทุ่งสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูเขาหลัก  ตำบลทุ่งสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยูงทอง  ตำบลทุ่งสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหิน  ตำบลทุ่งสัง
จร. พระครูวิศาลสังฆกิจ (เทพฤทธิ์ ผลญาโณ)
วัดสระเภา  ตำบลทุ่งสัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขนาน  ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนคลัง  ตำบลทุ่งใหญ่
จร. พระครูปิยสมาธิวัตร (ชม ปิยธโร)
วัดมะเฟืองใต้  ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอู่ตะเภา  ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่  ตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางวงศ์  ตำบลบางรูป
จร. พระครูเกษมคุณาภิรัต (ณัฐพล)
วัดประดิษฐาราม  ตำบลบางรูป
จร. พระครูพิสิฐปุญญากร (วีรพงศ์)
วัดหน้าเขารูป  ตำบลบางรูป
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนอุโบสถ  ตำบลปริก
จร. พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์ (วีระพัฒน์)

 

อำเภอนบพิตำ

วัด เจ้าอาวาส
วัดนพรัตนาราม  ตำบลกรุงชิง
จร. พระครูภาวนารัตนวิสิฐ (วัชรินทร์)
วัดปากลง  ตำบลกรุงชิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเปียน  ตำบลกรุงชิง
จร. พระอธิการวารินทร์
วัดคงคาวดี  ตำบลกะหรอ
จร. พระครูกันตธรรมทัต (ประหยัด)
วัดทุ่งคาวนาราม  ตำบลกะหรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเหรง  ตำบลกะหรอ
จร. พระสมุห์ ชัยพร
วัดอู่ทอง  ตำบลกะหรอ
จร. พระครูกัลยาณมงคล (ลอบ)
วัดเขาน้อย  ตำบลกะหรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโทตรี  ตำบลกะหรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพเตมีย์  ตำบลกะหรอ
จร. พระครูนิวิฐธรรมาภิรักษ์ (ชวน)
วัดในตูล  ตำบลกะหรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนกลาง  ตำบลนบพิตำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโรงเหล็ก  ตำบลนบพิตำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ไทยเจริญ  ตำบลนบพิตำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าพุด  ตำบลนาเหรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังเลา  ตำบลนาเหรง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนาบอน

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งยวน  ตำบลทุ่งสง
จร. พระครูไพบูลย์ธรรมสาร (จรัล)
วัดสุวรรณคีรีวงศาราม  ตำบลทุ่งสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองดี  ตำบลทุ่งสง
จร. พระสมุห์ ยศกฤต ยโสธโร
วัดคลองกุย  ตำบลนาบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิกุลชัยภูมิ  ตำบลนาบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิศิษฐ์อรรถาราม  ตำบลนาบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลนาบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอำนวยสิทธิ์  ตำบลนาบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทวสิทธิ์  ตำบลนาบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณีเจริญ  ตำบลแก้วแสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะสระ  ตำบลแก้วแสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพประสิทธิ์  ตำบลแก้วแสน
จร. พระครูศรีสิทธิคุณ (พร้อม โอภาโส ป.ธ.๖)

 

อำเภอบางขัน

วัด เจ้าอาวาส
วัดต้นไทร  ตำบลบางขัน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำนาว  ตำบลบ้านลำนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนหัวไทร  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อน้ำร้อน  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหิน  ตำบลวังหิน
จร. พระครูวีรสิริคุณ (ศรีเงิน อินฺทวีโร)
วัดหนองเจ  ตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอปากพนัง

วัด เจ้าอาวาส
วัดขนาบนาก  ตำบลขนาบนาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตรงบน  ตำบลคลองกระบือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านงาม  ตำบลคลองกระบือ
จร. พระครูขันติศรัทธาคุณ (สุพร)
วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง  ตำบลคลองกระบือ
จร. พระครูอนุกูลธรรมรัต
วัดสามแพรก  ตำบลคลองกระบือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขุม  ตำบลคลองกระบือ
จร. เจ้าอธิการทนงค์น้อย ธนปุญโญ
วัดคลองน้อย  ตำบลคลองน้อย
จร. พระครูจิรธรรมกิตติ์ (สมเกียรติ)
วัดบางจาก  ตำบลคลองน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปิยาราม  ตำบลคลองน้อย
จร. พระครูสุธรรมปิยาภรณ์ (สมยศ ธมฺมกาโม)
วัดศรีสุวรรณาราม  ตำบลคลองน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมพูประดิษฐ์  ตำบลชะเมา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมัชฌิมเขตชลาราม  ตำบลชะเมา
จร. พระครูสุทธิญาณวิมล (ภคสิทธิ์)
วัดไตรสุวรรณาราม  ตำบลชะเมา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระ  ตำบลท่าพญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาวดี  ตำบลบางตะพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหงส์แก้ว  ตำบลบางตะพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหรงบน  ตำบลบางตะพง
จร. พระครูพิทักษ์อินทมุนี (สมนึก ฉนฺทธมฺโม)
วัดกาญจนาราม  ตำบลบางพระ
จร. พระครูกิตติกาญจนารักษ์ (สุพจน์)
วัดนิโครธาราม  ตำบลบางศาลา
จร. พระครูพิจิตรสรคุณ
วัดบางศาลา  ตำบลบางศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางเข็ม  ตำบลบางศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าพญา  ตำบลบ้านเพิง
จร. พระครูปัญญาสุทธิคุณ (สุวิช สุรปญฺโญ)
วัดมุขธาราราม  ตำบลบ้านเพิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้ง  ตำบลบ้านเพิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านใหม่  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระน้ำขาว  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณภูมิวิหาร  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพสิทธาราม  ตำบลบ้านใหม่
จร. พระครูเทพสิทธิการ
วัดคงคาสวัสดิ์  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
จร. พระครูพินิตธรรมสุนทร (บัญญัติ มุนินฺโท)
วัดนาควารี  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
จร. พระครูปุญญาภิมณฑ์ (บุญสิน อสิญาโณ)
วัดศรีสมบูรณ์  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
จร. พระครูโอภาสวรเวช (ชนน)
วัดสุชาโต  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทัยรัตนาราม  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนันทาราม  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
จร. พระครูปริยัติวุฒิธาดา (ภิญโญ ปนฺตรโต ป.ธ.๕)
วัดบางฉนาก  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิบูลยาราม  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขมวงศาราม  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสาธงทอง  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
จร. พระสิริวงศาจารย์ (แช่ม ปุญฺญวํโส ป.ธ.๓)
วัดไทยมังคลาราม  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
จร. เจ้าอธิการศรชัย ธมฺมเตโช
วัดบางด้วน  ตำบลปากแพรก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากแพรก  ตำบลปากแพรก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหอยกัน  ตำบลปากแพรก
จร. พระครูถิรธรรมชัย (ชัยยุทธ)
วัดป่าระกำเหนือ  ตำบลป่าระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าระกำใต้  ตำบลป่าระกำ
จร. พระครูโสภณชัยสิทธิ์ (ถาวร)
วัดอัฑฒศาสนาราม  ตำบลป่าระกำ
จร. พระครูอนันต์คุณาทร (เผียน อโนมคุโณ)
วัดเหมก  ตำบลป่าระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสองพี่น้อง  ตำบลหูล่อง
จร. พระสมุห์ เกียรติยศ โกวิโท
วัดสุวรรณาราม  ตำบลหูล่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางบูชาชนาราม  ตำบลเกาะทวด
จร. พระครูสุนทรธรรมคุณ
วัดโบสถ์ธาราวดี  ตำบลเกาะทวด
จร. พระครูพินิจธรรโมภาส (คะนึง โอภาโส)
วัดสุเทพธาราม  ตำบลแหลมตะลุมพุก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมตะลุมพุก  ตำบลแหลมตะลุมพุก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพรพรหม

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระพรหม  ตำบลนาพรุ
จร. พระครูวีรสุตากร (ชากรี ปญฺญาวีโร ป.ธ.๓)

 

อำเภอพรหมคีรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดคงคาวง  ตำบลทอนหงส์
จร. พระครูศรัทธาวิหารธรรม (เฉลิม)
วัดคลองเมียด  ตำบลทอนหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทอนหงส์  ตำบลทอนหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทะเล  ตำบลทอนหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมัชฌิมภูมิวราราม  ตำบลทอนหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิชัยพัฒนาราม  ตำบลทอนหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่  ตำบลทอนหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกำแพงถม  ตำบลนาเรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ายางประดู่หอม  ตำบลนาเรียง
จร. พระครูสุคันธมงคล (ทวี)
วัดหลวงครู  ตำบลนาเรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโยธาธรรม  ตำบลนาเรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหญ่  ตำบลนาเรียง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินคีรี  ตำบลบ้านเกาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทคีรี  ตำบลบ้านเกาะ
จร. พระครูวิมลอินทโชติ
วัดเขาขุนพนม  ตำบลบ้านเกาะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้าวโทะ  ตำบลพรหมโลก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมโลก  ตำบลพรหมโลก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะบ้าย้อย  ตำบลพรหมโลก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาปูน  ตำบลพรหมโลก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสากเหล็ก  ตำบลอินทคีรี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพระพรหม

วัด เจ้าอาวาส
วัดสาคูใต้  ตำบลช้างซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลียบ  ตำบลช้างซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแพร่  ตำบลช้างซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้ายสำเภา  ตำบลท้ายสำเภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตอ  ตำบลท้ายสำเภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์เจริญวราราม  ตำบลท้ายสำเภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงแตระ  ตำบลท้ายสำเภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าช้าง  ตำบลนาพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยระย้า  ตำบลนาพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธินิมิต  ตำบลนาพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกัตสัทธาราม  ตำบลนาสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคันนาราม  ตำบลนาสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะม่วงขาว  ตำบลนาสาร
จร. พระครูสิทธิพรหมสาร (พรหมสิทธิ์)
วัดมะม่วงตลอด  ตำบลนาสาร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแตน  ตำบลนาสาร
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพิปูน

วัด เจ้าอาวาส
วัดศรีมาราม  ตำบลกะทูน
จร. พระครูปิยสีมารัต (วัชรพงษ์ ปิยวณฺโณ)
วัดสุวรรณคีรี  ตำบลกะทูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยกลาง  ตำบลกะทูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธาราม  ตำบลกะทูน
จร. พระครูสันติธรรมธัช
วัดปากเสียว  ตำบลควนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบราณาราม  ตำบลพิปูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งนาใหม่  ตำบลยางค้อม
จร. พระราชมงคลวชิรปัญญา (อิ่ม ปญฺญาวุโธ)
วัดยางค้อม  ตำบลยางค้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองทำนุ  ตำบลเขาพระ
จร. พระครูวิจิตรสุวรรณรักษ์ (วิชิต)
วัดมัชฌิมาวาส  ตำบลเขาพระ
จร. พระครูเทวธรรมพิพัฒน์ (พูลเทพ)
วัดห้วยโก  ตำบลเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอร่อนพิบูลย์

วัด เจ้าอาวาส
วัดคันธมาลี  ตำบลควนชุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหล่อ  ตำบลควนชุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแค  ตำบลควนชุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิตร  ตำบลควนชุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุลธาราม  ตำบลควนพัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อมนาวาส  ตำบลควนพัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชุมชน  ตำบลควนพัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณโฆษิต  ตำบลควนพัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสโมสรศรัทธาวาส  ตำบลควนพัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกรูด  ตำบลควนพัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนเกย  ตำบลควนเกย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอาชา  ตำบลควนเกย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพมงคล  ตำบลควนเกย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจีบประดิษฐ์  ตำบลร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมราช  ตำบลร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมัชฌิมภูผา  ตำบลร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร่อนนา  ตำบลร่อนพิบูลย์
จร. พระมหาภิรมย์ สุจิตฺโต ป.ธ.๗
วัดวิเชียรรังสฤษดิ์  ตำบลร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณรังษี  ตำบลร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรรถธรรมาราม  ตำบลร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนมเชือด  ตำบลร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนกขัมมาราม  ตำบลร่อนพิบูลย์
จร. พระครูเนกขัมมาภิราม
วัดคีรีรัตนาราม  ตำบลหินตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูหาสันตยาราม  ตำบลหินตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถลุงทอง  ตำบลหินตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าไทร  ตำบลหินตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิภาวดีรังสิตาราม  ตำบลหินตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคยาราม  ตำบลหินตก
จร. พระครูประทีปสุตากร (คณพศ ป.ธ.๓)
วัดพัฒนาราม  ตำบลเสาธง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสารีปุตตาราม  ตำบลเสาธง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกคราม  ตำบลเสาธง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลานสกา

วัด เจ้าอาวาส
วัดคีรีวง  ตำบลกำโลน
จร. พระครูถาวรธรรโมภาส
วัดจันทร์  ตำบลกำโลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังไทร  ตำบลกำโลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมอ  ตำบลกำโลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกโพธิ์สถิตย์  ตำบลกำโลน
จร. พระครูญาณธราภรณ์ (อ่ำ ญาณธโร)
วัดตาหมอ  ตำบลขุนทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสรรเสริญ  ตำบลขุนทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำนักใหม่  ตำบลขุนทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม  ตำบลขุนทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ทอน  ตำบลขุนทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดินดอน  ตำบลท่าดี
จร. พระครูศรีเมธาวิมล (อำนวย มหาปุญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดปะธรรมาราม  ตำบลท่าดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพัทธเสมา  ตำบลท่าดี
จร. พระครูวิมลศีลคุณ (คลาด)
วัดมะขาม  ตำบลท่าดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะม่วงทองเมธาราม  ตำบลท่าดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำรอบ  ตำบลลานสกา
จร. พระครูกิตติธรรมสาร (ปลอบ)
วัดลานสกา  ตำบลลานสกา
จร. พระครูภาวนาธรรมโกศล (ต้นบูรณ์ ผลธมฺโม)
วัดวังหงส์  ตำบลลานสกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจดีย์  ตำบลลานสกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีกันทร์  ตำบลเขาแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงผาวนาราม  ตำบลเขาแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรงาม  ตำบลเขาแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสิชล

วัด เจ้าอาวาส
วัดกลาง  ตำบลฉลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาเลียบ  ตำบลฉลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุธรรมาราม  ตำบลฉลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจดีย์  ตำบลฉลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเบิก  ตำบลฉลอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุมแป  ตำบลทุ่งปรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชนาราม  ตำบลทุ่งปรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเทียนถวาย  ตำบลทุ่งปรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปัญณาราม  ตำบลทุ่งปรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณีประสิทธิ์  ตำบลทุ่งปรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต่า  ตำบลทุ่งปรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุชน  ตำบลทุ่งใส
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมทอง  ตำบลสิชล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนศาลา  ตำบลสิชล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประทุมทายการาม  ตำบลสิชล
จร. พระมหากฤษฎา ธมฺมวาที ป.ธ.๖
วัดสระสี่มุม  ตำบลสิชล
จร. พระครูวิมลชัยสุนทร (สุชัย)
วัดเขาตาสัก  ตำบลสิชล
จร. พระครูเกษมธรรมาธร (วิชัย ธมฺมธีโร)
วัดเขาพนมไตย์  ตำบลสิชล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกล็ดแรด  ตำบลสีขีด
จร. พระครูนันทพลาภิรม (นวพล นวพโล)
วัดเขาน้อย  ตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพราช  ตำบลเทพราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชนสังขรณพิจิตร  ตำบลเปลี่ยน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหลวง  ตำบลเปลี่ยน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาชลเขต  ตำบลเปลี่ยน
จร. พระครูชลธรรมวงศ์ (วิทยา)
วัดขรัวช่วย  ตำบลเสาเภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสโมสรสันนิบาต  ตำบลเสาเภา
จร. พระครูอินทวัชรคุณ (เพชร อินฺทวีโร)

 

อำเภอหัวไทร

วัด เจ้าอาวาส
วัดควนชะลิก  ตำบลควนชะลิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคีรีน้อย  ตำบลควนชะลิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาสุการาม  ตำบลควนชะลิก
จร. พระครูสันติคุณาธาร (อุดร สนฺตจิตฺโต)
วัดหัวค่าย  ตำบลทรายขาว
จร. พระครูโสภิตบุญสาร (บุญฤทธิ์ เตชปุญฺโญ)
วัดหัวช้าง  ตำบลทรายขาว
จร. พระครูศรัทธาธนวัฒน์ (เชื่อธรรม ฉนฺทกโร)
วัดอู่แก้ว  ตำบลทรายขาว
จร. พระครูรัตนคีรีเขต (เกษม สุเมธโส)
วัดโคกพิกุล  ตำบลทรายขาว
จร. พระสมุห์ บุญฤทธิ์ อริโย
วัดโคกยาง  ตำบลทรายขาว
จร. พระครูประพัฒน์ธรรมสิทธิ์
วัดบ้านด่าน  ตำบลท่าซอม
จร. พระครูกิตติปัญญาสุนทร (สมเกียรติ กิตติปญฺโญ)
วัดพัทธสีมา  ตำบลท่าซอม
จร. พระครูสิริธรรมาภิรักษ์ (จำเริญ สิริธมฺโม)
วัดเสาธง  ตำบลท่าซอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อโพง  ตำบลบ้านราม
จร. พระอธิการคลาด จิตฺตกาโร
วัดบ้านราม  ตำบลบ้านราม
จร. พระครูสังฆรักษ์ วิโรจน์ กิตฺติโก
วัดหรัง  ตำบลบ้านราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองแดน  ตำบลรามแก้ว
จร. พระครูรัตนสุตากร (ปราโมทย์ จนฺทโชโต)
วัดรามแก้ว  ตำบลรามแก้ว
จร. พระอธิการศิริชัย สิริธมฺโม
วัดฉิมหลา  ตำบลหน้าสตน
จร. พระอธิการพนมพร กมโล
วัดปากระวะ  ตำบลหน้าสตน
จร. พระครูใบฎีกา สุนันท์ นาควโร
วัดหน้าสตน  ตำบลหน้าสตน
จร. พระอธิการนิวัตร์ ธมฺมสาโร
วัดทะเลปัง  ตำบลหัวไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาแก้ว  ตำบลหัวไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวลำภู  ตำบลหัวไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวไทร  ตำบลหัวไทร
จร. พระครูภัทรปัญญาคุณ
วัดอมรานุยุตต์  ตำบลหัวไทร
จร. พระอธิการสวิส สมจิตฺโต
วัดคีรีอัศจรรย์  ตำบลเขาพังไกร
จร. พระอธิการกำพุ กุสลจิตฺโต
วัดบางตะพาน  ตำบลเขาพังไกร
จร. พระครูชัยคุณาภิมณฑ์ (ธีระชัย ธีรชโย)
วัดบุรณาวาส  ตำบลเขาพังไกร
จร. พระมหาสมพงศ์ ฐานวโร ป.ธ.๖
วัดลากชายประชานิมิต  ตำบลเขาพังไกร
จร. พระอธิการดำ ทีปธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลเขาพังไกร
จร. พระครูจิตตสุนทร (พิชิต)
วัดศิลาล้อน  ตำบลแหลม
รก.จร. พระปลัด สุทธินันท์ สุทฺธินนฺโท
วัดแหลม  ตำบลแหลม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสูง  ตำบลแหลม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัด เจ้าอาวาส
วัดจันทร์  ตำบลดอนตรอ
จร. พระครูถาวรจันทคุณ (ชำนาญ)
วัดดอนตรอ  ตำบลดอนตรอ
จร. พระอธิการสมบัติ ญาณวํโส
วัดใต้หล้าพนาราม  ตำบลดอนตรอ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเฟื้อ  ตำบลสวนหลวง
จร. พระครูสุทธิเขตตานุรักษ์ (ทวี ,ดร.)
วัดพังยอม  ตำบลสวนหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหวาย  ตำบลเชียรเขา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระใคร  ตำบลเชียรเขา
จร. พระครูประทีปสารธรรม
วัดโคกกะถิน  ตำบลเชียรเขา
จร. พระครูเหมคุณสุนทร (ภิญโญ จนฺทสุวณฺโณ)

 

อำเภอเชียรใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดท้ายทะเล  ตำบลการะเกด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทายิการาม  ตำบลการะเกด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าลิพง  ตำบลการะเกด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบาทโพธาราม  ตำบลการะเกด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนรักษา  ตำบลท้องลำเจียก
จร. พระครูอนุรักษ์สุทธิธรรม (สุทธิ ปณฺฑิโต)
วัดสำโรงงาม  ตำบลท้องลำเจียก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิต  ตำบลท้องลำเจียก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว  ตำบลท่าขนาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ใหม่  ตำบลท่าขนาน
จร. พระครูโพธิธรรมบาล (ปัญญา ตนฺติปาโล)
วัดคลองขยัน  ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยสุวรรณ  ตำบลบ้านเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทวยเทพ  ตำบลบ้านเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางทองคำ  ตำบลบ้านเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเนิน  ตำบลบ้านเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดย่านม่วง  ตำบลบ้านเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองพูน  ตำบลเขาพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระพุทธบาท  ตำบลเขาพระบาท
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแดง  ตำบลเขาพระบาท
จร. พระครูปัญญาธรานุวัตร (เคล้า ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
วัดปากเชียร  ตำบลเชียรใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแก้ววิเชียร  ตำบลเชียรใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียรใหญ่  ตำบลเชียรใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระโพธิ์  ตำบลเสือหึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อล้อ  ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
จร. พระครูสิริคณาพิทักษ์ (บัญญัติ ธมฺมสาโร ป.ธ.๕)
วัดเทพรักษ์  ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแม่เจ้าอยู่หัว  ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทาบทอง  ตำบลไสหมาก
จร. พระครูสุวรรณาภรณ์ (หนูราย ฐิตปุญฺโญ)
วัดเภาเคือง  ตำบลไสหมาก
จร. พระครูอัครธรรมโชติ

 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วัด เจ้าอาวาส
วัดแจ้ง พระอารามหลวง  ตำบลท่าวัง
จล. พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท ป.ธ.๘)
วัดชัน  ตำบลกำแพงเซา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้าวราษฎร์  ตำบลกำแพงเซา
จร. พระครูประโชติกิจจาภรณ์ (สุริยัญ)
วัดบ้านตาล  ตำบลกำแพงเซา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนพลาราม  ตำบลกำแพงเซา
จร. พระสมุห์ ภานุมาศ ยโสธโร
วัดบูรณาราม  ตำบลคลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังตะวันตก  ตำบลคลัง
จร. พระครูพรหมเขตคณารักษ์ (ชัยสิทธิ์ โชติปญฺโญ ,ดร.)
วัดวังตะวันออก  ตำบลคลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสาธงทอง  ตำบลคลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่างาม  ตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ายาง  ตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์  ตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศาลาไพ  ตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้ง  ตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโรงฆ้อง  ตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาเลียบ  ตำบลท่าซัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาวง  ตำบลท่าซัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทาราม  ตำบลท่าวัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชะเมา  ตำบลท่าวัง
จร. พระครูเกษมพัฒนกิจ (เกษม เขมจิตฺโต)
วัดประดู่พัฒนาราม  ตำบลท่าวัง
จร. พระสิริคณาจารย์ (รั่น อาริโย ป.ธ.๔)
วัดใหญ่ชัยมงคล  ตำบลท่าวัง
จร. พระครูประทีปชัยธรรม (สุวรรณ)
วัดกุฏิ  ตำบลท่าเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพังสิงห์  ตำบลท่าเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลท่าเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหนอน  ตำบลท่าเรือ
จร. พระสมุห์ สมพร ปริญาโณ
วัดหมน  ตำบลท่าเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโดนธาราราม  ตำบลท่าเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนารีประดิษฐ์  ตำบลท่าไร่
จร. พระครูอมรธรรมานันท์ (นนนนน อมรานนฺโท)
วัดบางหลวงพัฒนาราม  ตำบลท่าไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์เจริญ  ตำบลท่าไร่
จร. พระครูมงคลประภัศร์ (เปลี่ยน)
วัดสิริวัฒนาราม  ตำบลท่าไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนยาง  ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำสรง  ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหญ้า  ตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัว  ตำบลนาเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระมงกุฎ  ตำบลนาเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าสะท้อน  ตำบลบางจาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาราวดี  ตำบลบางจาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางสะพาน  ตำบลบางจาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางใหญ่  ตำบลบางจาก
จร. พระครูภาวนากิจสุนทร (ฉัตรชัย)
วัดมัชฌิมภูมิ  ตำบลบางจาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูพาย  ตำบลปากนคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางพระยา  ตำบลปากนคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากนครบน  ตำบลปากนคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุขธารา  ตำบลปากนคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์  ตำบลปากนคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิสุทธิยาราม  ตำบลปากพูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลปากพูน
จร. พระครูสิทธิเทวธรรม (เทพประสิทธิ์)
วัดโบสถ์  ตำบลปากพูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพศาลสถิตย์  ตำบลปากพูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนธิ์  ตำบลมะม่วงสองต้น
จร. พระครูวินัยธร สุริยา สุริโย ,ดร.
วัดเตาปูน  ตำบลมะม่วงสองต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งแย้  ตำบลโพธิ์เสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวนาราม  ตำบลโพธิ์เสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวอิฐ  ตำบลโพธิ์เสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชายนา  ตำบลในเมือง
จร. พระครูภาวนาจันทคุณ (แจ้ง จนฺทวณฺโณ)
วัดท้าวโคตร  ตำบลในเมือง
จร. พระครูวรวิริยคุณ (ปราโมทย์ ปสุโต)
วัดบุญนารอบ  ตำบลในเมือง
จร. พระมหาบวร ปวรธมฺโม ป.ธ.๗
วัดมุมป้อม  ตำบลในเมือง
จร. พระราชปริยัติเวที (เจือ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดศาลามีชัย  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเรียง  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนหลวง  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหน้าพระบรมธาตุ  ตำบลในเมือง
จร. พระครูอดิสัยธรรมศาสก์ (ชอบ อติเมโธ)
วัดหน้าพระลาน  ตำบลในเมือง
จร. พระครูกาแก้ว (จรัส ขนฺติโก)
วัดเสมาเมือง  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกธาตุ  ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำรอบ  ตำบลไชยมนตรี
จร. พระครูบัณฑิตธรรมชัย (มาศ ปณฺฑิโต)
วัดพระเขียน  ตำบลไชยมนตรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลไชยมนตรี
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอขนอม

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองเหลง   ตำบลควนทอง
จร. พระครูมงคลชโยดม (วิชยุตม์)

 

อำเภอฉวาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดเพ็ญญาติ   ตำบลกะเปียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดควนสูง   ตำบลฉวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากน้ำ   ตำบลฉวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังม่วง   ตำบลฉวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะเทวดา   ตำบลไสหร้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเพ็ญมิตร   ตำบลไสหร้า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชะอวด

วัด เจ้าอาวาส
วัดศรีมาประสิทธิ์   ตำบลชะอวด
จร. พระครูขันติประสิทธิคุณ (กฤษนา)
วัดเขาเทียมป่า   ตำบลเขาพระทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอช้างกลาง

วัด เจ้าอาวาส
วัดควนสงฆ์   ตำบลช้างกลาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอทุ่งสง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าถ้ำตลอด   ตำบลน้ำตก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอทุ่งใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดสระมโนราห์ภูผาราม   ตำบลปริก
จร. พระครูธีรปัญญาวิมล (ธรณินทร์)

 

อำเภอนบพิตำ

วัด เจ้าอาวาส
วัดห้วยตงพัฒนาราม   ตำบลกรุงชิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาเหล็ก   ตำบลนบพิตำ
จร. พระครูภัทรธรรมาภรณ์ (พิภพ)

 

อำเภอปากพนัง

วัด เจ้าอาวาส
วัดบางอุดม   ตำบลขนาบนาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกมะม่วง   ตำบลขนาบนาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหิสสราราม   ตำบลคลองกระบือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกัลยานฤมิต   ตำบลคลองน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรมวนาราม   ตำบลชะเมา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวเกาะรุ้ง   ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว   ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนาราม   ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรามประดิษฐ์   ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
จร. พระครูบริหารสังฆกิจ (ทวี กนฺตสีโล)
วัดบางพระ   ตำบลปากแพรก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะจาก   ตำบลเกาะทวด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพรหมคีรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่ากิ่ว   ตำบลอินทคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโท   ตำบลอินทคีรี
จร. พระครูวิริยพรหมคุณ (วิพล)
วัดโทเอก   ตำบลอินทคีรี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพระพรหม

วัด เจ้าอาวาส
วัดไสมะนาว   ตำบลช้างซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าห้วยพระ   ตำบลนาพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรุ   ตำบลนาพรุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระเพรง   ตำบลนาสาร
จร. พระครูธรรมรัตนโสภิต (วินัย)

 

อำเภอพิปูน

วัด เจ้าอาวาส
วัดมังคลาราม   ตำบลพิปูน
จร. พระครูบุญการโกศล (นิกร)

 

อำเภอร่อนพิบูลย์

วัด เจ้าอาวาส
วัดพิศาลนฤมิตร   ตำบลร่อนพิบูลย์
จร. พระครูวิชัยศีลวัตร (วิชัย)
วัดเขาน้อย   ตำบลร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเฉลิมกิตติยาราม   ตำบลร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพิบูลย์   ตำบลหินตก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธงทอง   ตำบลเสาธง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระอานนท์   ตำบลเสาธง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้ว   ตำบลเสาธง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญธรรมมาราม   ตำบลเสาธง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลานสกา

วัด เจ้าอาวาส
วัดในปุดกาญจนาคีรี   ตำบลลานสกา
จร. พระครูมงคลกาญจโนภาส (ผ่อง)

 

อำเภอสิชล

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนนนท์   ตำบลทุ่งปรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางพัฒนาราม   ตำบลสิชล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิเวกรัตนธัชมุนี   ตำบลสิชล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมเพชรวนาราม   ตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธารน้ำฉา   ตำบลเทพราช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาวดี   ตำบลเสาเภา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากด่าน   ตำบลเสาเภา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหัวไทร

วัด เจ้าอาวาส
วัดปากเหมือง   ตำบลควนชะลิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเสริม   ตำบลท่าซอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนพคุณ   ตำบลบางนบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะเพชร   ตำบลเกาะเพชร
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วัด เจ้าอาวาส
วัดสหธรรมิการาม   ตำบลทางพูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางหว้า   ตำบลเชียรเขา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเชียรใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระหอม   ตำบลบ้านกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมมัญพงศาราม   ตำบลเชียรใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเกษ   ตำบลไสหมาก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร   ตำบลในเมือง
จล. พระธรรมวชิรากร (สมปอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
วัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง   ตำบลท่าวัง
จล. พระราชญาณมุนี วิ. (จรัล โอภาโส)
วัดมเหยงคณ์   ตำบลคลัง
จร. พระพิศิษฏ์วินัยการ (เสรี ฐิตปญฺโญ)
วัดมะม่วงปลายแขน   ตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิมุตติธรรม   ตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิต   ตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีทวี   ตำบลท่าวัง
จร. พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต ป.ธ.๔)
วัดจังหูน   ตำบลท่าเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตรีนิมิตร   ตำบลบางจาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุจลินทราวาส   ตำบลบางจาก
จร. พระครูถาวรศีลวัตร (ถาวร ถาวโร)
วัดหนองนก   ตำบลบางจาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่านคร   ตำบลปากนคร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรายทองสันตาราม   ตำบลปากพูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าม่วง   ตำบลปากพูน
จร. พระครูพิศาลวิหารวัตร (บุญให้ ปทุโม)
วัดท่าแพ   ตำบลปากพูน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะม่วงทอง   ตำบลปากพูน
จร. พระครูธรรมจักรจริยวัฒน์ (จักรี ขนฺติพโล)
วัดราษฎร์ประดิษฐ์   ตำบลมะม่วงสองต้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ทอง   ตำบลโพธิ์เสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เสด็จ   ตำบลโพธิ์เสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชลเฉนียน   ตำบลในเมือง
จร. พระครูธรรมธร สมพงษ์ อุชุจาโร
วัดพระนคร   ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนป่าน   ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเพชรจริก   ตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook