ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดราชบุรี | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดราชบุรี

มหานิกาย

 

อำเภอจอมบึง

วัด เจ้าอาวาส
วัดจอมบึง  ตำบลจอมบึง
จร. พระครูประโชติวิสุทธิธรรม (ชูชาติ โชติกาโร)
วัดรางม่วง  ตำบลจอมบึง
จร. พระอธิการณรงค์ ปญฺญาวชิโร
วัดวาปีสุทธาวาส  ตำบลจอมบึง
จร. พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี)
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลจอมบึง
จร. พระครูสังฆรักษ์ บุญช่วย รนญฺชโย
วัดทุ่งกระถิน  ตำบลด่านทับตะโก
จร. พระอธิการจรัญ จิตฺตสาโร
วัดนิยมธรรมาราม  ตำบลด่านทับตะโก
จร. พระครูใบฎีกา ธงชัย สมาจาโร
วัดพรหมธรรมนิมิต  ตำบลด่านทับตะโก
จร. พระครูปลัด บุญธรรม อภิปุญโญ
วัดหนองสีนวล  ตำบลด่านทับตะโก
จร. พระครูพินิตปัญญาวัฒน์ (มนัส ปญฺญาวฑฺฒโน)
วัดโกรกสิงขร  ตำบลด่านทับตะโก
รก.จร. พระครูใบฎีกา บุญเลิศ เขมธโร
วัดถ้ำมงกุฎ  ตำบลปากช่อง
จร. พระสมุห์ ศรีสวัสดิ์ อภิวฑฺฒโน
วัดถ้ำสิงโตทอง  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูภาวนาโชติคุณ (กุ้ยไฮ้)
วัดนาสมอ  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูโอภาสอรัญวัตร (อรุณ)
วัดปากช่อง  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูธรรมธร มานัส ฐานิสฺสโร
วัดพุแค  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูสมุห์ ธีรพันธ์ ธมฺมเตโช
วัดสูงเนิน  ตำบลปากช่อง
จร. พระอธิการแสงชัย ตปสีโล
วัดหนองตาเนิด  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูสิกขกิจธำรง (สถิต)
วัดหนองไผ่  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูพิสิฐธีรธรรม
วัดเขาปิ่นทอง  ตำบลปากช่อง
จร. พระอธิการกุน กุสลจิตฺโต
วัดเขาผึ้ง  ตำบลปากช่อง
จร. พระครูกิตติชัยสิทธิ์
วัดเขารังเสือ  ตำบลปากช่อง
จร. พระอธิการบรรพต รตนาโภ
วัดชัฎใหญ่  ตำบลรางบัว
จร. พระปลัด ธงชัย สุชาโต
วัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ  ตำบลรางบัว
จร. พระครูภาวนาชัยสิทธิ์
วัดรางบัว  ตำบลรางบัว
จร. พระสมุห์ สมบูรณ์ พลธมฺโม
วัดหนองนกกะเรียน  ตำบลรางบัว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวค่าย  ตำบลรางบัว
จร. พระอธิการสายัณห์ สุทฺธิญาโณ
วัดป่าเขาสัมมะงา  ตำบลเบิกไพร
จร. พระอธิการศักดิ์ดา ฐิตธมฺโม
วัดหนองปรือใหญ่พลายงาม  ตำบลเบิกไพร
จร. พระครูรัตนกิตติวัฒน์ (ประยูร)
จร. พระเสา ตปสีโล
วัดหนองศาลเจ้า  ตำบลเบิกไพร
จร. พระปลัด สุเทพ ยโสธโร
วัดเบิกไพร  ตำบลเบิกไพร
จร. พระอธิการระหงษ์ รตนปญฺโญ
วัดทุ่งแฝก  ตำบลแก้มอ้น
จร. พระอธิการอำพล สุภทฺโท
วัดรางเฆ่  ตำบลแก้มอ้น
จร. พระครูสุพจน์บุญญากร (สุมนต์)
วัดเขาแดน  ตำบลแก้มอ้น
จร. พระครูอุดมพัฒนโสภณ
วัดแก้มอ้น  ตำบลแก้มอ้น
จร. พระอธิการสมพงษ์ สุขิโต

 

อำเภอดำเนินสะดวก

วัด เจ้าอาวาส
วัดบัวงาม พระอารามหลวง  ตำบลบัวงาม
จล. พระครูศรีปทุมาภรณ์ (นพพร นววโร ป.ธ.๖)
วัดพิทักษ์เทพาวาส  ตำบลขุนพิทักษ์
จร. พระครูปลัด ประชุม ฌานสมฺปนฺโน
วัดสอนประดิษฐ์  ตำบลขุนพิทักษ์
รก.จร. พระครูปลัด กิจติวรากรณศ์ วรปญฺโญ
วัดสนามไชย  ตำบลดอนกรวย
จร. พระสมุห์ ชุบ ชวนธมฺโม
วัดโคกบำรุงราษฎร์  ตำบลดอนกรวย
จร. พระครูถิรบุญญาภรณ์ (ถาวร ถาวโร)
วัดดอนคลัง  ตำบลดอนคลัง
จร. พระปลัด ภูมิรวิชญ โชติปญฺโญ
วัดโคกตับเป็ด  ตำบลดอนคลัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลดอนไผ่
จร. พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย ป.ธ.๔
วัดดำเนินสะดวก  ตำบลดำเนินสะดวก
จร. พระอธิการวสันต์ วรลาโภ
วัดราษฎร์เจริญธรรม  ตำบลดำเนินสะดวก
จร. พระครูพิมลปริยัติกิจ (โสพิธ ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดโชติทายการาม  ตำบลดำเนินสะดวก
จร. พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดปรกเจริญ  ตำบลตาหลวง
จร. พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ (สถิตย์ มหาญาโณ)
วัดอมรญาติสมาคม  ตำบลท่านัด
จร. พระครูอมรวิสุทธาภรณ์ (มงคล สิริธมฺโม)
วัดตาลเรียง  ตำบลบัวงาม
จร. พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี ปญฺญาวฑฺฒโน)
วัดชาวเหนือ  ตำบลบ้านไร่
จร. พระครูปลัด ศุภชัย ขนฺติโก
วัดบ้านไร่  ตำบลบ้านไร่
จร. พระมหามานิช คุณสํวโร ป.ธ.๕
วัดปราสาทสิทธิ์  ตำบลประสาทสิทธิ์
จร. พระครูอนุกูลวรากร (รวีโรจน์ วรมงฺคโล)
วัดหลักหกรัตนาราม  ตำบลศรีสุราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุบลวรรณาราม  ตำบลศรีสุราษฎร์
จร. พระครูปลัด ผดุงศักดิ์ ธมฺมทีโป
วัดคูหาสวรรค์  ตำบลสี่หมื่น
จร. พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล ปญฺญาวโร ป.ธ.๓)
วัดตาลบำรุงกิจ  ตำบลสี่หมื่น
จร. พระครูธรรมวรทัต (ทองใบ วีรธมฺโม)
วัดใหม่สี่หมื่น  ตำบลสี่หมื่น
จร. พระปลัด ญาณเดช จนฺทโสภโณ
วัดท่าเรือ  ตำบลแพงพวย
จร. พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ (นิวัฒน์ อตฺตคุตฺโต)
วัดสีดาราม  ตำบลแพงพวย
จร. พระครูสุทธิวรคุณ (เล็ก อนาลโย)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ตำบลแพงพวย
จร. พระปิฎกโกศล (ปราโมทย์ ปโมทิโต ป.ธ.๙)
วัดเนกขัมมาราม  ตำบลแพงพวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกหลวง  ตำบลแพงพวย
จร. พระครูโสภณปุรารักษ์ (ไพสน ธมฺมรกฺขิโต)

 

อำเภอบางแพ

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนคา  ตำบลดอนคา
จร. พระครูอดุลธรรมพล (สุเทพ สุเทโว)
วัดดอนพรหม  ตำบลดอนคา
จร. พระครูถาวรวิหารการ
วัดตากแดด  ตำบลดอนคา
จร. พระอธิการสุดใจ โกวิโท
วัดดอนสาลี  ตำบลดอนใหญ่
จร. พระครูสุนทรปิยาจาร (ละมูล ปิยาจาโร)
วัดดอนใหญ่  ตำบลดอนใหญ่
จร. พระสมุห์ ไพบูลย์ ภทฺทาจาโร
วัดตาลเตี้ย  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำน้ำ  ตำบลดอนใหญ่
จร. พระมหาสละ ฉนฺทโก ป.ธ.๗
วัดดอนเซ่ง  ตำบลบางแพ
จร. พระครูโสภณธรรมศาสน์ (สิงห์)
วัดท่าราบ  ตำบลบางแพ
จร. พระครูวิบูลธรรมรัตน์
วัดบางแพใต้  ตำบลบางแพ
จร. พระครูประสาทวรคุณ (สมศักดิ์)
วัดบ้านกุ่ม  ตำบลบางแพ
จร. พระครูภาวนาธรรมากร
วัดกลางวังเย็น  ตำบลวังเย็น
จร. พระครูโสภณอาจารคุณ (เซียน อาวุธปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดหนองม่วง  ตำบลวังเย็น
จร. พระครูประภาสธรรมทัต (สนธยา)
วัดหลวง  ตำบลวังเย็น
จร. พระครูสุธีธรรมวงศ์
วัดเตาอิฐ  ตำบลวังเย็น
จร. พระครูสุธรรมประศาสน์ (ประยุทธ)
วัดใหม่อีจาง  ตำบลวังเย็น
จร. พระอธิการสมชาย สมชาโต
วัดทำนบ  ตำบลวัดแก้ว
จร. พระครูปัญญาธิการ (บุญช่วย ป.ธ.๓)
วัดบ้านใหม่บุปผาราม  ตำบลวัดแก้ว
จร. พระครูวรธรรมาภิยุต
วัดบ้านใหม่เหนือ  ตำบลวัดแก้ว
จร. พระอธิการยิ่งยศ ยสินฺธโร
วัดหนองเอี่ยน  ตำบลวัดแก้ว
จร. พระอธิการบุญส่ง วสโภ
วัดแก้ว  ตำบลวัดแก้ว
จร. พระอธิการมณฑล คมฺภีโร
วัดดอนมะขามเทศ  ตำบลหัวโพ
จร. พระอธิการวิชัย กนฺตธมฺโม
วัดหัวโพ  ตำบลหัวโพ
จร. พระครูสังฆการโกวิท (น้ำวัง อตฺถโกวิโท)
วัดแหลมทอง  ตำบลหัวโพ
จร. พระครูพิศาลรัตนากร
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลโพหัก
จร. พระอธิการประสาน มนาโป
วัดใหญ่โพหัก  ตำบลโพหัก
จร. พระสมุห์ สำเริง อาทโร

 

อำเภอบ้านคา

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านบึง  ตำบลบ้านคา
จร. พระอธิการหลี สุเมธโส
วัดลำพระ  ตำบลบ้านคา
รก.จร. พระมหาสุวรรณพงษ์ สุทนฺโต
วัดเก่าต้นมะค่า  ตำบลบ้านคา
จร. พระปลัด องอาจ อธิปุญฺโญ
วัดเขาธารมงคล  ตำบลบ้านคา
จร. พระอธิการมนตรี มหาวีโร
วัดโป่งเจ็ด  ตำบลบ้านคา
รก.จร. พระมหาสัมฤทธิ์ เตชธโร
วัดโป่งเหาะ  ตำบลบ้านคา
จร. พระใบฎีกา อนุชา นาถปุญฺโญ
วัดเจริญธรรมนิมิต  ตำบลบ้านบึง
จร. พระครูวิโรจน์ธรรมนิมิต (ไพโรจน์)
วัดโป่งกระทิงล่าง  ตำบลบ้านบึง
จร. พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (นิพนธ์)
วัดช่องลาภ  ตำบลหนองพันจันทร์
จร. พระอธิการประสงค์ โชติธมฺโม
วัดทุ่งตาลับ  ตำบลหนองพันจันทร์
จร. พระอธิการสมพงศ์ สุภาจาโร
วัดสุวรรณคีรี  ตำบลหนองพันจันทร์
จร. พระครูคันธสีลาภรณ์
วัดหนองจอก  ตำบลหนองพันจันทร์
จร. พระครูวิเวกเขตมงคล
วัดหนองพันจันทร์  ตำบลหนองพันจันทร์
จร. พระครูอรัญปริยัติคุณ (ราเชน ธมฺมรโส ป.ธ.๓)
วัดหนองโกเจริญธรรม  ตำบลหนองพันจันทร์
จร. พระอธิการนิธิ รตนญาโณ

 

อำเภอบ้านโป่ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าสันติพุทธาราม  ตำบลกรับใหญ่
จร. พระมหาวีรพงศ์ วีรวํโส
วัดหนองกลางด่าน  ตำบลกรับใหญ่
จร. พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร (บุญเชิด ฉนฺทธมฺโม)
วัดหนองประทุน  ตำบลกรับใหญ่
จร. พระครูภัทรสารสุนทร (สุรพล อาสโภ)
วัดห้วยเจริญผล  ตำบลกรับใหญ่
จร. พระครูสมุห์ สมชาย ฌานานนฺโท
วัดอ้ออีเขียว  ตำบลกรับใหญ่
จร. พระมหาอดุลวิทย์ จนฺทสาโร ป.ธ.๓
วัดตาลปากลัด  ตำบลคุ้งพยอม
จร. พระครูวิลาศวรธรรม (บุญยัง)
วัดมะขาม  ตำบลคุ้งพยอม
จร. พระครูสังฆรักษ์ สังคม ฐิติญาโณ (์สังคม ฐิติญาโณ)
วัดลำพยอม  ตำบลคุ้งพยอม
จร. พระอธิการสวน กนฺตสีโล
วัดโพธิบัลลังก์  ตำบลคุ้งพยอม
จร. พระครูวิสุทธิ์โพธิธรรม (ชัยชนะ)
วัดโพธิโสภาราม  ตำบลคุ้งพยอม
จร. พระครูศรีเมตตานุศาสก์ (นุศาสตร์ ธมฺมชฺโชโต ป.ธ.๖)
วัดดอนเสลา  ตำบลท่าผา
จร. พระปลัด สังเวียน สิริภทฺโท
วัดท่าผา  ตำบลท่าผา
จร. พระครูศรีธรรมนาท (ดำเกิง ป.ธ.๖)
วัดบ้านฆ้องน้อย  ตำบลท่าผา
จร. พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ ,ดร.)
วัดประชารังสรรค์  ตำบลท่าผา
จร. พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร)
วัดยางหัก  ตำบลท่าผา
จร. พระครูสมุห์ พิเชษฐ ชยานนฺโท
วัดโกสินารายณ์  ตำบลท่าผา
จร. พระครูเกษมปัญญาคม
วัดตาผา  ตำบลนครชุมน์
จร. พระครูถิรญาณประยุต (อำไพ)
วัดนครชุมน์  ตำบลนครชุมน์
จร. พระครูนครเขมกิจ (เทียน ญาณสมฺปญฺโณ)
วัดหัวหิน  ตำบลนครชุมน์
จร. พระครูวิมลสรกิจ
วัดอัมพวนาราม  ตำบลนครชุมน์
จร. พระครูอัมพวันวิธาน
วัดบัวงาม  ตำบลบ้านม่วง
จร. พระครูปทุมธรรมกิจ
วัดม่วง  ตำบลบ้านม่วง
จร. พระครูภัททสิริธรรม
วัดรับน้ำ  ตำบลบ้านม่วง
จร. พระครูสิริรัตนวงศ์
วัดดอนตูม  ตำบลบ้านโป่ง
จร. พระครูวินัยธร สมพร จตฺตภโย
วัดบ้านโป่ง  ตำบลบ้านโป่ง
จร. พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก ป.ธ.๖)
วัดหนองเสือ  ตำบลบ้านโป่ง
จร. พระมหาสุกฤติ สุขวฑฺฒโก
วัดโคกหม้อ  ตำบลปากแรต
จร. พระปลัด ประทุม สีลปทุโม
วัดโพธิ์รัตนาราม  ตำบลปากแรต
จร. พระครูโพธิรัตนาธร (สุรัตน์)
วัดรางวาลย์  ตำบลลาดบัวขาว
จร. พระครูสุนทรจรณคุณ
วัดลาดบัวขาว  ตำบลลาดบัวขาว
จร. พระปลัด อนุวัฒน์ อนาวิโล
วัดหนองหญ้าปล้อง  ตำบลสวนกล้วย
จร. พระครูสมุห์ สมหมาย ชยธมฺโม
วัดอุทุมพรทาราม  ตำบลสวนกล้วย
จร. พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา ป.ธ.๔)
วัดบึงกระจับ  ตำบลหนองกบ
จร. พระครูวาปีวรากร
วัดหนองกบ  ตำบลหนองกบ
จร. พระครูนิติปุญโญภาส (บุญนำ)
วัดหนองปลาดุก  ตำบลหนองกบ
จร. พระครูวรพรตธาดา
วัดชมภูพล  ตำบลหนองปลาหมอ
จร. พระครูสุพัฒน์วรกิจ (ใหม่ อุตฺตโม)
วัดมาบแค  ตำบลหนองปลาหมอ
จร. พระครูวิสิฐวิริยานุโยค
วัดสระตะโก  ตำบลหนองปลาหมอ
จร. พระอธิการประดิษฐ์ ติกฺขปญฺโญ
วัดหนองปลาหมอ  ตำบลหนองปลาหมอ
จร. พระครูประภัทรสรธรรม
วัดหนองหิน  ตำบลหนองปลาหมอ
จร. พระอธิการสมบูรณ์ กิตฺติโก
วัดจันทาราม  ตำบลหนองอ้อ
จร. พระครูพิศาลธรรมาภรณ์
วัดหนองหูช้าง  ตำบลหนองอ้อ
จร. พระครูโสตถิธรรมคุณ (รุ่งวินัย ตนฺติปาโล)
วัดหนองอ้อตะวันตก  ตำบลหนองอ้อ
จร. พระครูสุธรรมพิจิตร (เสนาะ)
วัดหนองอ้อตะวันออก  ตำบลหนองอ้อ
จร. พระมหาอดุลณัฏฐ์ ยุตฺตธมฺโม ป.ธ.๖
วัดหัวโป่ง  ตำบลหนองอ้อ
จร. พระครูธรรมธร จักรี อุชุจาโร
วัดสระสี่มุม  ตำบลเขาขลุง
จร. พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์)
วัดสัมมาราม  ตำบลเขาขลุง
จร. พระครูปัญญาภิยุต (ประจวบ)
วัดหนองไก่ขัน  ตำบลเขาขลุง
รก.จร. พระมหาสมศักดิ์ วิสุทฺโธ
วัดเขาขลุง  ตำบลเขาขลุง
จร. พระครูวิธานอรัญวัตร
วัดเขาแจง  ตำบลเขาขลุง
จร. พระมหาขวัญเมือง ขนฺติธโร
วัดเจริญธรรม  ตำบลเขาขลุง
จร. พระอธิการศิริ มหาปญฺโญ
วัดโป่งยอ  ตำบลเขาขลุง
จร. พระครูอุทัยคีรีรักษ์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.๔)
วัดไผ่สามเกาะ  ตำบลเขาขลุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางพัง  ตำบลเบิกไพร
จร. พระครูโสภณถิรธรรม
วัดปลักแรด  ตำบลเบิกไพร
จร. พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์ (หลอด เขมจาโร)
วัดหุบกระทิง  ตำบลเบิกไพร
จร. พระมหาสงกรานต์ สนฺติกโร

 

อำเภอปากท่อ

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนทราย  ตำบลดอนทราย
จร. พระครูศุภกิจพิมล (สง่า)
วัดบุรีราชวนาราม  ตำบลดอนทราย
จร. พระมหาวิเชียร ติกฺขญาโณ ป.ธ.๙
วัดรางโบสถ์  ตำบลดอนทราย
จร. พระครูปลัด วิริยะชัย วิริยสมฺปนฺโน
วัดหนองบัวหิ่ง  ตำบลดอนทราย
จร. พระครูภาวนาอินทวงศ์ (เฉลียว อินฺทวํโส)
วัดหนองระกำ  ตำบลดอนทราย
จร. พระครูโสภณธรรมาภิบาล (เล็ก ธมฺมปาโล)
วัดเขาถ่านธรรมเสนานี  ตำบลดอนทราย
จร. พระครูบุญญาภิรักษ์ (อนุชัย)
วัดเขาถ้ำทะลุ  ตำบลดอนทราย
จร. พระอธิการนรินทร์ กิตฺติสาโร
วัดเขาถ้ำพระ  ตำบลดอนทราย
จร. พระอธิการคณินธิป สุจิตฺโต
วัดเขาอีส้าน  ตำบลดอนทราย
จร. พระอธิการกำพล อภิปุญฺโญ
วัดไพรสะเดา  ตำบลดอนทราย
จร. พระครูเกษมธรรมรัตน์
วัดคุณสารหนองไร่  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระอธิการขาว คุณสาโร
วัดถ้ำกิเลนทอง  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระอธิการชัยวัธน์ อกฺกาโภ
วัดถ้ำยอดทอง  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูบรรพตดิลกรักษ์ (วิรัตน์ อินฺทปญฺโญ)
วัดทุ่งหลวง  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูภาวนาวุฒิคุณ (เสน่ห์)
วัดสนามสุทธาวาส  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูผาสุกวิริยคุณ (สุชิน)
วัดสันติการาม  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระอธิการสมพงษ์ สุธีโร
วัดหนองน้ำใส  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูวิโรจน์ญาณธารี (ไสว ญาณจารี)
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูปัญญาภัทราภรณ์ (จิรภัทร)
วัดเขากิ่ว  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ป.ธ.๓)
วัดเขาพระเอกสุวรรณคีรี  ตำบลทุ่งหลวง
รก.จร. พระเนิน ธมฺมวโร
วัดเขาหมอนทอง  ตำบลทุ่งหลวง
จร. พระอธิการชาญ หิริธมฺโม
วัดวิมลมรรคาราม  ตำบลบ่อกระดาน
จร. พระครูใบฎีกา ชาตรี ชาตวโร
วัดสุขวราราม  ตำบลบ่อกระดาน
จร. พระครูพัฒนวิสิทธิ์ (สมชาย)
วัดดาวลอย  ตำบลปากท่อ
จร. พระครูปัญญาภินันท์
วัดปากท่อ  ตำบลปากท่อ
จร. พระครูสุภัทรญาณวินิฐ (บุญยัง)
วัดหนองสรวง  ตำบลปากท่อ
จร. พระครูอุดมกิจจารักษ์ (โสภณ)
วัดโคกพระราชธรรมเสนานี  ตำบลปากท่อ
จร. พระครูประภัสสรสมณวัตร (อานันท์)
วัดป่าไก่  ตำบลป่าไก่
จร. พระอธิการมนู ปภสฺสโร
วัดท่ายาง  ตำบลยางหัก
จร. พระปลัด สมศักดิ์ อินฺทวํโส
วัดยางคู่  ตำบลยางหัก
จร. พระอธิการสุรพล จนฺทโสภโณ
วัดลานคาสุทธาวาส  ตำบลยางหัก
จร. พระอธิการชาญฤทธิ์ ติสาโร
วัดวังปลาช่อน  ตำบลยางหัก
จร. พระครูวรวัฒน์ประยุต
วัดศรีพุยางวนาราม  ตำบลยางหัก
จร. พระอธิการปติเวศ ธมฺมวโร
วัดห้วยศาลา  ตำบลยางหัก
จร. พระอธิการเล็ก ธีโร
วัดหินสีสุวรรณาราม  ตำบลยางหัก
จร. พระอธิการปรีดา อภิปุณฺโณ
วัดเบญจคีรีนคร  ตำบลยางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยประจัน  ตำบลยางหัก
จร. พระอธิการชัยสิทธิ์ คุณวิจิตฺโต
วัดไทรงาม  ตำบลยางหัก
จร. พระครูสีลาจารวัตรธำรง (สมชัย ฐิตสีโล)
วัดมณีลอย  ตำบลวังมะนาว
จร. พระครูอภิรักษ์รัตนากร (บุญมา)
วัดวังมะนาว  ตำบลวังมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลวังมะนาว
จร. พระอธิการเฉลิม ฐานวโร
วัดเขาหลาว  ตำบลวังมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางงาม  ตำบลวัดยางงาม
จร. พระครูศรีศาสนกิจจากร (อวยชัย ป.ธ.๖)
วัดหัวป่าพรหมสราภิรัต  ตำบลวัดยางงาม
จร. พระครูวิมลธรรมวัฒน์
วัดวันดาว  ตำบลวันดาว
จร. พระอธิการสมศักดิ์ กิตฺติสาโร
วัดบัวหลวงกาญจนา  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิบูลวนาราม  ตำบลหนองกระทุ่ม
จร. พระครูสุธรรมาภิรักษ์
วัดราษฎร์สมานฉันท์  ตำบลหนองกระทุ่ม
จร. พระมหาประสิทธิ์ วรปญฺโญ
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองกระทุ่ม
จร. พระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ (สาโชติ)
วัดเขาช้างมงคลวนาราม  ตำบลหนองกระทุ่ม
จร. พระมหาสนิท เตชสีโล
วัดเลิศดุสิตาราม  ตำบลหนองกระทุ่ม
จร. พระครูวิมลกิตติวัฒน์
วัดโพธิศรี  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุเกตุ  ตำบลห้วยยางโทน
จร. พระครูสีลสมานคุณ
วัดห้วยยางโทน  ตำบลห้วยยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคอก  ตำบลอ่างหิน
จร. พระใบฎีกา เขียน ปญฺญาทีโป
วัดเขากูบอินทาราม  ตำบลอ่างหิน
จร. พระครูสุนทรสารวาที (ทองดี)
วัดเจริญธรรม  ตำบลอ่างหิน
จร. พระอธิการสมเกตุ ฐานธมฺโม

 

อำเภอวัดเพลง

วัด เจ้าอาวาส
วัดแจ้งเจริญ  ตำบลจอมประทัด
จร. พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุรนารถ สีลสํวโร ป.ธ.๔)
วัดคลองขนอน  ตำบลวัดเพลง
จร. พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน์)
วัดศรัทธาราษฎร์  ตำบลวัดเพลง
จร. พระครูไพศาลวัฒนากร
วัดเพลง  ตำบลวัดเพลง
จร. พระมหาเรียน ชยทตโต
วัดหนองเกษร  ตำบลเกาะศาลพระ
จร. พระอธิการนฤเบศร์ ชินปุตฺโต
วัดเกาะศาลพระ  ตำบลเกาะศาลพระ
จร. พระครูพิหารเขมาภิรักษ์ (ประสิทธิ์ เขมรโต)
วัดเวียงทุน  ตำบลเกาะศาลพระ
จร. พระครูอุดมธรรมประยุต

 

อำเภอสวนผึ้ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ่อหวี  ตำบลตะนาวศรี
จร. พระอธิการสุชิน ฐิตธมฺโม
วัดป่าท่ามะขาม  ตำบลตะนาวศรี
จร. พระอธิการแดง อภิปุญฺโญ
วัดสวนผึ้ง  ตำบลตะนาวศรี
จร. พระครูสถิตอรัญเขต
วัดห้วยม่วง  ตำบลตะนาวศรี
จร. พระครูวิศิษฏ์ธรรมรักษ์ (บุญรอด)
วัดท่าเคย  ตำบลท่าเคย
จร. พระอธิการสุวรรณ ฐิตธมฺโม
วัดมะขามเอน  ตำบลท่าเคย
จร. พระอธิการณัฐพล กมฺพโล
วัดวังน้ำเขียว  ตำบลท่าเคย
จร. พระครูพิทักษ์อรัญเขต (ตี๋ อิสิญาโณ)
วัดหนองหมี  ตำบลท่าเคย
จร. พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ (วัลลภ จริยธฺมโม)
วัดเขากลิ้ง  ตำบลท่าเคย
จร. พระอธิการขันเงิน ชาคโร
วัดเขาวงกตเจริญธรรม  ตำบลท่าเคย
จร. พระอธิการณรงค์ รตฺนวณฺโณ
วัดเขาไก่แจ้  ตำบลท่าเคย
จร. พระอธิการสมชาย ชาตวีโร
วัดชัฎป่าหวาย  ตำบลป่าหวาย
จร. พระครูปทุมาภิรักษ์
วัดทุ่งแหลม  ตำบลป่าหวาย
จร. เจ้าอธิการธานินทร์ ถาวโร
วัดบ้านกล้วย  ตำบลป่าหวาย
จร. พระอธิการชัยพร เตชวโร
วัดหนองขาม  ตำบลป่าหวาย
จร. พระครูวีรคุณสุนทร (กวี กนฺตวีโร)
วัดห้วยทรายทอง  ตำบลป่าหวาย
จร. พระครูปลัด นิพนธ์ นาควํโส
วัดห้วยผากเทพประทานพร  ตำบลสวนผึ้ง
จร. พระครูสุขุมสมณวัฒน์

 

อำเภอเมืองราชบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดมหาธาตุ วรวิหาร  ตำบลหน้าเมือง
จล. พระธรรมปัญญาภรณ์ (ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗)
วัดช่องลม พระอารามหลวง  ตำบลหน้าเมือง
จล. พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ (ประกอบ ปญฺญาทีโป)
วัดเขาวัง พระอารามหลวง  ตำบลหน้าเมือง
จล. พระภาวนาวิหารกิจ วิ. (ทองย้อย สญฺญโม)
วัดหนองหอย พระอารามหลวง  ตำบลเขาแร้ง
จล. พระราชวัลภาจารย์ วิ. (ดาวเรือง อาจารคุโณ)
วัดบางศรีเพ็ชร  ตำบลคุ้งกระถิน
รก.จร. พระสำเริง วรสทฺโธ
วัดศาลเจ้า  ตำบลคุ้งกระถิน
จร. พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สันติ คนฺธสีโล)
วัดคุ้งกระถิน  ตำบลคุ้งน้ำวน
จร. พระอธิการเสกสรรค์ พนฺธมุตฺโต
วัดจันทคาม  ตำบลคุ้งน้ำวน
จร. พระมหาพิพัฒน์ วชิรวํโส
วัดท่าสุวรรณ  ตำบลคุ้งน้ำวน
จร. พระครูธรรมสารสุนทร (พิศิษฏ์ ญาณจิตฺโต)
วัดราชคาม  ตำบลคุ้งน้ำวน
จร. พระอธิการจิตตวี ธีรปญฺโญ
วัดโคกพิกุลเรียง  ตำบลคุ้งน้ำวน
จร. พระครูสมุห์ ปาน จินฺตามโย
วัดคูบัว  ตำบลคูบัว
จร. พระครูปทุมกิจจานุรักษ์ (สฤษดิ์)
วัดท่าช้าง  ตำบลคูบัว
จร. พระครูสมุห์ ภักดี ภทฺทโก
วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลคูบัว
จร. พระครูวุฒิธรรมาภรณ์ (ณัฐวุฒิ ป.ธ.๔)
วัดบ้านโพธิ์  ตำบลคูบัว
จร. พระอธิการบุญสม นาถสีโล
วัดหนามพุงดอ  ตำบลคูบัว
จร. พระครูดำรงวีรธรรม (กล้า ฐิตธมฺโม)
วัดแคทราย  ตำบลคูบัว
จร. พระครูพิพัฒน์ศาสนการ (เฉลิม จนฺทธมฺโม)
วัดโขลงสุวรรณคีรี  ตำบลคูบัว
จร. พระครูใบฎีกา สุพจน์ ธีรวํโส
วัดดอนตะโก  ตำบลดอนตะโก
จร. พระครูธำรงปริยัติวงศ์ (ไพรัช ธมฺมรตโน ป.ธ.๓)
วัดดอนแจง  ตำบลดอนตะโก
จร. พระอธิการจรูญ ปริชาโน
วัดเขาลอย  ตำบลดอนตะโก
จร. พระครูคุณาภิรม
วัดใหม่นครบาล  ตำบลดอนตะโก
จร. พระครูพัฒนกิจสุนทร
วัดทุ่งหญ้าคมบาง  ตำบลดอนแร่
จร. พระครูวินัยธร เขียว โชติโย
วัดนาหนอง  ตำบลดอนแร่
จร. พระครูวินัยธร อำนาจ อนุภทฺโท
วัดคลองโพธิ์เจริญ  ตำบลท่าราบ
จร. พระครูเกษมธรรมวัฒน์
วัดบางกระ  ตำบลท่าราบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกล้วย  ตำบลท่าราบ
จร. พระครูสุธรรมธิติ (ธิติ)
วัดบ้านซ่อง  ตำบลท่าราบ
จร. พระครูรัตนวโรภาส
วัดเก่าบางกระ  ตำบลท่าราบ
จร. พระครูใบฎีกา สุริยะ กิตฺติธโร
วัดถ้ำเขาชุมดง  ตำบลน้ำพุ
จร. พระใบฎีกา ฐิระวัชร์ ปญฺญาวชิโร
วัดน้ำพุไชยสิทธิ์  ตำบลน้ำพุ
จร. พระอธิการสุชาติ อตฺตสาโร
วัดมณีมงคล  ตำบลน้ำพุ
จร. พระใบฎีกา ปกรณ์ เขมงฺกโร
วัดหนองนางแพรว  ตำบลน้ำพุ
จร. พระครูพิทักษ์ถาวรเขต (สุพัฒน์)
วัดหนองแช่เสา  ตำบลน้ำพุ
จร. พระครูสมุห์ ประดิษฐ์ ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดห้วยไม้เต็ง  ตำบลน้ำพุ
จร. พระอธิการลิน กมโล
วัดพเนินพลู  ตำบลบางป่า
จร. พระอธิการสุวิทย์ วิทยกาโม
วัดอัมพวัน  ตำบลบางป่า
จร. พระครูนวกรรมวิสุทธิ์
วัดใหม่ต้นกระทุ่ม  ตำบลบางป่า
จร. พระครูธรรมธร รัตนะ รตนเทโว
วัดไผ่ล้อม  ตำบลบางป่า
จร. พระครูใบฎีกา เลอพงษ์ อุตฺตมธมฺโม
วัดบ้านไร่อู่เรือ  ตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม  ตำบลบ้านไร่
จร. พระครูวิบูลพัฒนวิธาน
วัดท้ายเมือง  ตำบลพงสวาย
จร. พระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ (มงคล)
วัดธรรมวิโรจน์  ตำบลพงสวาย
จร. พระครูวิโรจน์ธรรมานุสิฐ
วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ  ตำบลพงสวาย
จร. พระครูวาทีธรรมวัฒน์ (บุญเลิศ ฐิตวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
วัดพิกุลทอง  ตำบลพิกุลทอง
จร. พระครูสุวรรณวิหารการ (เดชา จนฺทโชโต)
วัดเกาะเจริญธรรม  ตำบลสามเรือน
จร. พระครูใบฎีกา ช้าง ชาตวีโร
วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม  ตำบลสามเรือน
จร. พระครูจิรศรัทธาคุณ
วัดบางกระ  ตำบลหนองกลางนา
จร. พระครูวินัยธร สมพงศ์ เขมวํโส
วัดศรีชมพู  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูจารุวรรณโกวิท (เจตน์)
วัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระมหาผ่อง ผลิตฺตธมฺโม
วัดเขาเหลือ  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูบริรักษ์คามเขต (สุกิจ วรกิจโจ)
วัดเทพอาวาส  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูศรีธรรมวาที (ศักดา อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖)
วัดโรงช้าง  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูคชสาลาภิรักษ์ (สมศักดิ์)
วัดหนองน้ำขุ่น  ตำบลห้วยไผ่
จร. พระครูสังฆกิจจานุรักษ์ (สาคร ยโสธโร)
วัดหนองหลวง  ตำบลห้วยไผ่
จร. พระมหาสมเกียรติ ปญฺญาทีโป
วัดห้วยไผ่  ตำบลห้วยไผ่
จร. พระครูวิหารกิจโสภณ
วัดอรุณรัตนคีรี  ตำบลห้วยไผ่
จร. พระครูกิตติสังวร (อนุวัตร กิตฺติสํวโร)
วัดทุ่งน้อย  ตำบลหินกอง
จร. พระอธิการใจ นิติสาโร
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหินกอง
จร. พระครูประโชติธรรมวิมล (ประเสริฐ นาควโร)
วัดหนองตาหลวง  ตำบลหินกอง
จร. พระครูใบฎีกา ใจ จารุวํโส
วัดห้วยปลาดุก  ตำบลหินกอง
จร. พระปลัด บรรจง จนฺทปญฺโญ
วัดหินกอง  ตำบลหินกอง
จร. พระอธิการฐนพนธ์ ชาตปญฺโญ
วัดท่ามะเฟือง  ตำบลอ่างทอง
จร. พระครูสังฆรักษ์ ประพันธ์ ญาณภทฺโท
วัดห้วยชินสีห์  ตำบลอ่างทอง
จร. พระมหาสำรวย ปญฺญาสาโร ป.ธ.๖
วัดเขาน้อย  ตำบลอ่างทอง
จร. พระมหานนธรรมพล ขนฺติวโร
วัดโพธิ์ดก  ตำบลอ่างทอง
จร. พระอธิการทุเรียน คุณธโร
วัดใหญ่อ่างทอง  ตำบลอ่างทอง
จร. พระอธิการสมยศ ยโสธโร
วัดไผ่ล้อม (เก่า)  ตำบลอ่างทอง
จร. พระครูพิมลภาวนานุศาสก์ (วินัย อคฺคปญฺโญ)
วัดดอนตลุง  ตำบลเกาะพลับพลา
จร. พระครูศาสนกิจจานุโยค
วัดราชสิงขร  ตำบลเกาะพลับพลา
จร. พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์ พุทฺธสโร
วัดห้วยตะแคง  ตำบลเกาะพลับพลา
จร. พระครูสังฆรักษ์ วิชัย มหาวีโร
วัดเกาะลอย  ตำบลเกาะพลับพลา
จร. พระครูสังฆรักษ์ สายชล ฐิตสาโร
วัดเขากรวด  ตำบลเกาะพลับพลา
รก.จร. พระอำนาจ โสภณปญฺโญ
วัดเขาถ้ำกรวย  ตำบลเขาแร้ง
จร. พระครูสถิตญาณคุณ (จรัญ พลญาโณ)
วัดเขาวังสดึงษ์  ตำบลเขาแร้ง
จร. พระครูวิจิตรคีรีรักษ์ (สนั่น)
วัดโสดาประดิษฐาราม  ตำบลเขาแร้ง
จร. พระครูเกษมขันติคุณ
วัดทุ่งตาล  ตำบลเจดีย์หัก
จร. พระครูศาสนกิจวิบูลย์ (สมบูรณ์)
วัดห้วยหมู  ตำบลเจดีย์หัก
จร. พระครูจันทสีลากร
วัดเขางู  ตำบลเจดีย์หัก
จร. พระสมุห์ วศิน วิสุทฺโธ
วัดเจติยาราม  ตำบลเจดีย์หัก
จร. พระมหาธนพัฒน์ กนฺตธมฺโม
วัดบางลี่เจริญธรรม  ตำบลโคกหม้อ
จร. พระครูโสภณวิภูษิต (บรรจบ สีลภูสิโต)
วัดพญาไม้  ตำบลโคกหม้อ
จร. พระครูธรรมธร ธงชัย สุทฺธจิตฺโต
วัดศิริเจริญเนินหม้อ  ตำบลโคกหม้อ
จร. พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์

 

อำเภอโพธาราม

วัด เจ้าอาวาส
วัดกลาง  ตำบลคลองข่อย
จร. พระครูสังฆรักษ์ สุเทพ สุเทโว
วัดจอมปราสาท  ตำบลคลองข่อย
จร. พระอธิการนิพล กิตฺติสาโร
วัดมณีโชติ  ตำบลคลองข่อย
จร. พระครูสมุห์ เผือก กิตฺติธโร
วัดวิหารสูง  ตำบลคลองข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคงคาราม  ตำบลคลองตาคต
จร. พระครูสันตยาภิรัต (สันติ)
วัดบ้านหม้อ  ตำบลคลองตาคต
จร. พระครูสุภัทรากร
วัดป่าไผ่  ตำบลคลองตาคต
จร. พระครูเวฬุวนาภิรมย์
วัดหนองกลางดง  ตำบลชำแระ
จร. พระครูอรัญกันทราภิรม (บุญทิ้ง)
วัดดอนกระเบื้อง  ตำบลดอนกระเบื้อง
จร. พระครูโสภณปริยัติคุณ
วัดดอนทราย  ตำบลดอนทราย
จร. พระครูวิมลปัญญานุกูล
วัดท่ามะขาม  ตำบลดอนทราย
จร. พระครูสุธรรมวิชัย
วัดบางลาน  ตำบลดอนทราย
จร. พระอธิการประเทือง ชวนปญฺโญ
วัดชัยรัตน์  ตำบลท่าชุมพล
จร. พระอธิการประพัฒน์ ปภาโต
วัดท่าหลวงพล  ตำบลท่าชุมพล
จร. พระครูสถิตธรรมวัฒน์
วัดเฉลิมอาสน์  ตำบลท่าชุมพล
จร. พระครูโชติสุวรรณคุณ
วัดถ้ำสาริกา  ตำบลธรรมเสน
จร. พระมหาเจด็จ โฆสิตธมฺโม
วัดรัตนบรรพต  ตำบลธรรมเสน
รก.จร. พระปรีชา จิตฺตสํวโร
วัดศรีมฤคทายวัน  ตำบลธรรมเสน
จร. พระปลัด สุมิตร สมจิตฺโต
วัดเนินม่วง  ตำบลธรรมเสน
จร. พระอธิการมานพ จนฺทสาโร
วัดแก้วฟ้า  ตำบลธรรมเสน
จร. พระครูรัตนคุณาทร (ละมูล คุณวโร)
วัดถ้ำน้ำ  ตำบลนางแก้ว
จร. พระอธิการพนอ วรธมฺโม
วัดนางแก้ว  ตำบลนางแก้ว
จร. พระครูสุวัฒน์รัตนคุณ
วัดป่าพุทธาราม  ตำบลนางแก้ว
จร. พระสมุห์ สุรินทร์ รตนโชโต
วัดเขาค่าง  ตำบลนางแก้ว
จร. พระครูจิรธรรมพิพัฒน์
วัดเขาดินสุวรรณคีรี  ตำบลนางแก้ว
จร. พระสมุห์ พงษ์พัฒน์ สุรปญฺโญ
วัดแก้วพฤกษาราม  ตำบลนางแก้ว
จร. พระสมุห์ สมศักดิ์ ภทฺทปญฺโญ
วัดบางโตนด  ตำบลบางโตนด
จร. พระอธิการสุชิน สุธมฺโม
วัดศรีประชุมชน  ตำบลบางโตนด
จร. พระอธิการสมพร ฉนฺทสุโภ
วัดสมถะ  ตำบลบางโตนด
จร. พระครูพิทักษ์บุญวิมล (สำลี สิริปญฺโญ)
วัดดีบอน  ตำบลบ้านฆ้อง
จร. พระครูวิภัชธรรมวิสิฐ
วัดบ่อมะกรูด  ตำบลบ้านฆ้อง
จร. พระมหาสุวัฒน์ คุณวุฑฺโฒ
วัดบ้านฆ้อง  ตำบลบ้านฆ้อง
จร. พระครูโสภณกิตติคุณ (ด้วง สวาคโต)
วัดกำแพงเหนือ  ตำบลบ้านสิงห์
จร. พระครูสันติถิรธรรม
วัดกำแพงใต้  ตำบลบ้านสิงห์
จร. พระครูสมุห์ วิโรจน์ คุณวีโร
วัดบางกะโด  ตำบลบ้านสิงห์
จร. พระครูวิชัยพัฒนาภรณ์ (สุวิชา)
วัดบ้านสิงห์  ตำบลบ้านสิงห์
จร. พระครูสุภัทรกิจโสภณ
วัดหนองอ้อ  ตำบลบ้านสิงห์
จร. พระครูสุนทรพิพิธการ (ฉัฏฐ์ อิฏฺฐผโล)
วัดบ้านเลือก  ตำบลบ้านเลือก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระศรีอารย์  ตำบลบ้านเลือก
จร. พระครูวิทิตพัฒนโสภณ (สง่า ฐานิสฺสโร)
วัดหนองรี  ตำบลบ้านเลือก
จร. พระครูสารกิจสุนทร (บุนพัง)
วัดหุบมะกล่ำ  ตำบลบ้านเลือก
จร. พระครูพิสุทธิธรรมากร (มานัส)
วัดโบสถ์  ตำบลบ้านเลือก
จร. พระครูคุณสารานุกูล (ประพัช)
วัดขนอน  ตำบลสร้อยฟ้า
จร. พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ)
วัดม่วง  ตำบลสร้อยฟ้า
จร. พระครูพัฒนวิหารธรรม (สวัสดิ์ ปวฑฺฒโน)
วัดสร้อยฟ้า  ตำบลสร้อยฟ้า
จร. พระอธิการทองบาง จนฺทสีโล
วัดเกาะ  ตำบลสร้อยฟ้า
จร. พระอธิการจุมพล ฐิติคุโณ
วัดหนองกวาง  ตำบลหนองกวาง
จร. พระอธิการเติมพงษ์ ตนฺติสาโร
วัดหนองกวาง  ตำบลหนองกวาง
จร. พระครูสังฆรักษ์ อินสม ชุตินฺธโร
วัดหนองครึม  ตำบลหนองกวาง
จร. พระอธิการเปรียว ปณีโต
วัดหนองใยบัว  ตำบลหนองกวาง
จร. พระครูพิหารปทุมรักษ์ (สถิตย์ อนาวิโล)
วัดหนองโพ  ตำบลหนองโพ
จร. พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ
วัดป่าศรีมงคลธรรม  ตำบลเขาชะงุ้ม
จร. พระอธิการศุภชัย สุภชโย
วัดพุลุ้ง  ตำบลเขาชะงุ้ม
จร. พระอธิการศุภกร สุภกิจฺโจ
วัดระฆังทอง  ตำบลเขาชะงุ้ม
จร. พระอธิการนิเวศน์ ฐานกโร
วัดหนองมะค่า  ตำบลเขาชะงุ้ม
จร. พระอธิการเบิ้ม ฉนฺทกาโม
วัดเขาชะงุ้ม  ตำบลเขาชะงุ้ม
จร. พระครูปลัด พัน นิติสาโร
วัดเขาส้ม  ตำบลเขาชะงุ้ม
จร. พระครูภาวนาคุณาธาร (สุชิน คุณธาโร)
วัดเขาสะแก  ตำบลเขาชะงุ้ม
จร. พระอธิการชูชีพ อาภสฺสโร
วัดเขาเขียว  ตำบลเขาชะงุ้ม
จร. พระอธิการน่วม ตปสมฺปนฺโน
วัดเขาแหลม  ตำบลเขาชะงุ้ม
จร. พระครูพลธรรมาภิรัต (นิพนธ์ พลวโร)
วัดสนามชัย  ตำบลเจ็ดเสมียน
จร. พระครูสมุห์ สัญชัย สญฺญโม
วัดหิรัญราษฎร์  ตำบลเจ็ดเสมียน
จร. พระอธิการยงยุทธ สํวโร
วัดเจ็ดเสมียน  ตำบลเจ็ดเสมียน
จร. พระครูสีลวิสุทธิคุณ (พิชิต คุณสีโล)
วัดใหม่ชำนาญ  ตำบลเจ็ดเสมียน
จร. พระอธิการบุญเหลือ สหชฺโช
วัดนครทิพย์  ตำบลเตาปูน
จร. พระสมุห์ ดิเรก อติเรกสุโภ
วัดเขาช่องพราน  ตำบลเตาปูน
จร. พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓ ,ดร.)
วัดเขาพระ  ตำบลเตาปูน
จร. พระครูวรวิสุทธิวัตร (สวัสดิ์ อธิวโร ป.ธ.๓)
วัดเขาราบ  ตำบลเตาปูน
จร. พระอธิการยันต์ อธิมุตฺโต
วัดโคกทอง  ตำบลเตาปูน
จร. พระครูปลัด ณรงค์ชัย วราสโภ
วัดโชค  ตำบลโพธาราม
จร. พระครูกันตชัยธรรม
วัดโพธาราม  ตำบลโพธาราม
จร. พระครูโพธิวราทร (ประทีป)
วัดโพธิ์ไพโรจน์  ตำบลโพธาราม
จร. พระมหาพิสิษฐ์ โสภิโต ป.ธ.๖
วัดไทรอารีรักษ์  ตำบลโพธาราม
จร. พระครูพิศาลสุทธากร (ไพศาล สุทฺธจิตฺโต)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอจอมบึง

วัด เจ้าอาวาส
วัดเทพประทานพร   ตำบลปากช่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปากชัฎ   ตำบลแก้มอ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวันอรัญญวิเวก   ตำบลแก้มอ้น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางแพ

วัด เจ้าอาวาส
วัดบุญมงคล   ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหนือบางแพ   ตำบลบางแพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหลวง   ตำบลวัดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีถาวรราชบุรี   ตำบลหัวโพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทัพโพธิ์ทอง   ตำบลโพหัก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านคา

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าพระธาตุเขาน้อย   ตำบลบ้านคา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดงคา   ตำบลบ้านบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพุบอน   ตำบลบ้านบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโป่งกระทิง   ตำบลบ้านบึง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านโป่ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าปลักประดู่   ตำบลดอนกระเบื้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอริยวงศาราม   ตำบลดอนกระเบื้อง
จร. พระอุดมคัมภีรญาณ (มานพ จาครโต ป.ธ.๗)
วัดป่าวิมุตยาราม   ตำบลสวนกล้วย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอปากท่อ

วัด เจ้าอาวาส
วัดเขาพุนก   ตำบลห้วยยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองโกเจริญธรรม   ตำบลอ่างหิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยต้นห้าง   ตำบลอ่างหิน
จร. พระครูสุจิตธรรมาภิวัฒน์ (นภดล)
วัดอ่างหิน   ตำบลอ่างหิน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสวนผึ้ง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าหินสูงเจริญธรรม   ตำบลท่าเคย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบ่อ   ตำบลสวนผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชุมพลแสน   ตำบลสวนผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองราชบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร   ตำบลหน้าเมือง
จล.กิตติ์ พระราชเมธาภรณ์ (ประยูร ฐิตจิตฺโต)
รก.จล. พระมงคลธรรมาภรณ์ (ถาวร สุธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร   ตำบลหน้าเมือง
จล. พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (ไสว วฑฺฒโน)
วัดสุรชายาราม พระอารามหลวง   ตำบลหลุมดิน
จล. พระครูโสภณธรรมสังวร (อภิชาติ อภิชาโต)
วัดเกตุน้อยอัมพวัน   ตำบลคุ้งกระถิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม   ตำบลคุ้งกระถิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหนือวน   ตำบลคุ้งน้ำวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดญาณสัมปันนาราม   ตำบลดอนแร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขานกกระจิบ   ตำบลน้ำพุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดเมธังกร   ตำบลบางป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตรีญาติ   ตำบลพงสวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประเสริฐราษฏร์รังสรรค์   ตำบลหนองกลางนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโขลง   ตำบลหลุมดิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางสองร้อย   ตำบลหลุมดิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาถ้ำกุญชร   ตำบลห้วยไผ่
จร. พระครูวิมลรัตนคุณ (สุนทร)
วัดอรัญญิกาวาส   ตำบลเจดีย์หัก
จร. พระมหาณัฐชัย อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๗
วัดอมรินทราราม   ตำบลโคกหม้อ
จร. พระปิยทัสสี (วิษณุ ปิยธโน)

 

อำเภอโพธาราม

วัด เจ้าอาวาส
วัดสันติธรรมาราม   ตำบลคลองตาคต
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook