ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดนครปฐม | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดนครปฐม

มหานิกาย

 

อำเภอกำแพงแสน

วัด เจ้าอาวาส
วัดทะเลบก  ตำบลกระตีบ
จร. พระครูสุมนสุนทรกิจ (สุนทร สุมโน)
วัดห้วยม่วง  ตำบลกระตีบ
จร. พระครูวิสุทธิ์ธีรคุณ (ธีระ)
วัดโพธิ์งาม  ตำบลกระตีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่รื่นรมย์  ตำบลกระตีบ
จร. พระครูวิมลชัยสิทธิ (ล้อม ชยธมฺโม)
วัดทุ่งกระพังโหม  ตำบลกำแพงแสน
จร. พระครูวิธานธรรมนาถ (อนุศักดิ์)
วัดสว่างชาติประชาบำรุง  ตำบลกำแพงแสน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนทอง  ตำบลดอนข่อย
จร. พระอธิการเอกชัย อิสฺสโร
วัดดอนมะกอก  ตำบลดอนข่อย
จร. พระปลัด เสงี่ยม ญาณสีโล
วัดบ่อน้ำจืด  ตำบลดอนข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธสันติธรรม  ตำบลดอนข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระพัง  ตำบลดอนข่อย
จร. พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์)
วัดหนองปลาไหล  ตำบลทุ่งกระพังโหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลักไม้ลาย  ตำบลทุ่งขวาง
จร. พระครูสุธรรมนาถ (สมนึก นาโถ)
วัดสุวรรณรัตนาราม  ตำบลทุ่งขวาง
จร. พระครูปฐมเมธาภรณ์ (วิศิษฎ์ วิสุทฺโธ)
วัดหนองขามพัฒนา  ตำบลทุ่งขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิยมธรรมวราราม  ตำบลทุ่งบัว
จร. พระอธิการเอกกุญชร อุชุจาโร
วัดปฐมโพธิญาณ  ตำบลทุ่งลูกนก
จร. พระอธิการศรีอาริยะ ปิยสีโล
วัดศาลาตึก  ตำบลทุ่งลูกนก
จร. พระครูปฐมปัญญาคุณ (ปัญญา สิริปญฺโญ)
วัดหนองจิก  ตำบลทุ่งลูกนก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองศาลา  ตำบลทุ่งลูกนก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยผักชี  ตำบลทุ่งลูกนก
จร. พระครูสุนทรวิทยคุณ (โสภณวิชญ์ มหาวีโร)
วัดไร่แตงทอง  ตำบลทุ่งลูกนก
จร. พระครูปฐมจินดากร (สายชล)
วัดประชาราษฎร์บำรุง  ตำบลรางพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำเขียว  ตำบลวังน้ำเขียว
จร. พระครูโกศลธรรมรัตน์ (ประพันธ์ จิตฺตกโร)
วัดสระสี่มุม  ตำบลสระพัฒนา
จร. พระมหาบุญเผื่อน สุจิตฺโต ป.ธ.๗
วัดหนองหมู  ตำบลสระพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญราษฎร์บำรุง  ตำบลสระพัฒนา
จร. พระครูอดุลประชารักษ์ (เอกลักษณ์ กิตฺติธโร)
วัดดอนเตาอิฐ  ตำบลสระสี่มุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม  ตำบลสระสี่มุม
จร. พระครูวิธานสังฆการ (อารมณ์ สารโท)
วัดสี่แยกเจริญพร  ตำบลหนองกระทุ่ม
จร. พระครูปฐมสาธุวัฒน์ (คณิศร ฐิตสาโร)
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเจริญธรรม  ตำบลหนองกระทุ่ม
จร. พระครูสมุห์ ไพฑูรย์ สิริภทฺโท
วัดลาดหญ้าไทร  ตำบลห้วยขวาง
จร. พระครูพินิตสุตาคม (สมพงษ์ สุตาคโม)
วัดสองห้อง  ตำบลห้วยขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ้อน้อย  ตำบลห้วยขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเสา  ตำบลห้วยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมทองสุทธาราม  ตำบลห้วยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกำแพงแสน  ตำบลห้วยหมอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโพธิ์  ตำบลห้วยหมอนทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอดอนตูม

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนพุทรา  ตำบลดอนพุทรา
จร. พระครูปฐมวรญาณ (คง ญาณวโร ป.ธ.๓)
วัดหัวถนน  ตำบลดอนพุทรา
จร. พระครูวิถีธรรมประวรรต (พิเชษฐ์)
วัดสระสี่เหลี่ยม  ตำบลดอนรวก
จร. พระครูวิชัยธรรมานุกูล (วันชัย ป.ธ.๔)
วัดสุขวราราม  ตำบลดอนรวก
จร. พระครูปฐมสิทธิชัย (สิทธิชัย อคฺคเตโช)
วัดบ้านหลวง  ตำบลบ้านหลวง
จร. พระครูวรคามภินันท์ (จอม พลเมโธ)
วัดหนองกระพี้  ตำบลบ้านหลวง
จร. พระใบฎีกา นิคม จิตฺตทนฺโต
วัดลำลูกบัว  ตำบลลำลูกบัว
จร. พระครูสันติธรรมานันท์
วัดทุ่งสีหลง  ตำบลลำเหย
จร. พระครูปฐมปัญญาภรณ์ (ปัญญา ป.ธ.๖)
วัดลำเหย  ตำบลลำเหย
จร. พระครูนันทสิริคุณ (สุด นนฺทโก)
วัดดอนตูม  ตำบลสามง่าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะโกสูง  ตำบลสามง่าม
จร. พระครูนิมมานสุนทร (สมพงษ์ ปิยธโร)
วัดสามง่าม  ตำบลสามง่าม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมมะเกลือ  ตำบลสามง่าม
จร. พระครูสิริสิกขกิจ (พลลภัตม์ สิกฺขาสโภ ป.ธ.๕)
วัดกงลาด  ตำบลห้วยด้วน
จร. พระครูสุจิตพิพัฒน์ (ประเสริฐ)
วัดทุ่งผักกูด  ตำบลห้วยด้วน
จร. พระครูปฐมศุภกิตติ์ (บุญเกียรติ จิตสุโภ)
วัดทุ่งพิชัย  ตำบลห้วยพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยพระ  ตำบลห้วยพระ
จร. พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์ (สมเกียรติ)
วัดเลาเต่า  ตำบลห้วยพระ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนครชัยศรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดประชานาถ  ตำบลขุนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลขุนแก้ว
จร. พระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง ธมฺมทินฺโน)
วัดงิ้วราย  ตำบลงิ้วราย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทร  ตำบลท่ากระชับ
จร. พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆส (สายันต์ โฆสธมฺโม)
วัดท่าใน  ตำบลท่าพระยา
จร. พระครูสมุห์ จิรพันธ์ จิรพนฺธโว
วัดน้อยเจริญสุข  ตำบลท่าพระยา
จร. พระมหาเสวย ติสฺสวํโส ป.ธ.๗
วัดสิงห์  ตำบลท่าพระยา
จร. พระอธิการปลื้ม รตนรํสี
วัดหลวงประชาบูรณะ  ตำบลท่าพระยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางบางแก้ว  ตำบลนครชัยศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สุปดิษฐาราม  ตำบลนครชัยศรี
จร. พระครูปฐมชยาภิวัฒน์ (สมชาย วรมุนี)
วัดตุ๊กตา  ตำบลบางกระเบา
จร. พระครูวิบูลสิริธรรม (สันติ สมจิตฺโต)
วัดกลางบางพระ  ตำบลบางพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อตะกั่วพุทธาราม  ตำบลบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางแก้ว  ตำบลบางแก้ว
จร. พระครูปฐมสรคุณ (พรประสิทธิ์ ปภากโร)
วัดแก้วเจริญยศ  ตำบลบางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางพระ  ตำบลบางแก้วฟ้า
จร. พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (สำอางค์ ปภสฺสโร)
วัดห้วยตะโก  ตำบลพะเนียด
จร. พระครูปฐมวิบูลกิจ (ไพบูลย์ กตปุโญ)
วัดพุทธธรรมรังษี  ตำบลลานตากฟ้า
จร. พระครูสิริชัยรังสี (ประยุทธ)
วัดลานตากฟ้า  ตำบลลานตากฟ้า
จร. พระครูปฐมกิตติวรรณ (กิตติ กิตฺติวณฺโณ)
วัดพิศาลโพธิญาณ  ตำบลวัดละมุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดละมุด  ตำบลวัดละมุด
จร. พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม)
วัดลานแหลม  ตำบลวัดละมุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สุคนธาราม  ตำบลวัดละมุด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรง  ตำบลวัดสำโรง
จร. พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ)
วัดแค  ตำบลวัดแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยาวาส  ตำบลวัดไทยาวาส
จร. พระครูสังวรสาธุวัตร (สำรวย สํวโร)
วัดศรีมหาโพธิ์  ตำบลศรีมหาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศีรษะทอง  ตำบลศีรษะทอง
จร. พระมหากาเหว่า ชาติสิริ ป.ธ.๓
วัดเสถียรรัตนาราม  ตำบลศีรษะทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกกตาล  ตำบลสัมปทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลางคูเวียง  ตำบลสัมปทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัมปตาก  ตำบลสัมปทวน
จร. พระครูสิริชัยสถิต (เหลือ)
วัดห้วยพลู  ตำบลห้วยพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท้องไทร  ตำบลแหลมบัว
จร. พระครูปลัด ขวัญชัย สุจิตฺโต
วัดทุ่งน้อย  ตำบลแหลมบัว
จร. พระครูจันทเขมคุณ (เกษม)
วัดโคกเขมา  ตำบลแหลมบัว
จร. พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน อภิชาโน ป.ธ.๔)
วัดโคกพระเจดีย์  ตำบลโคกพระเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางเลน

วัด เจ้าอาวาส
วัดบางภาษี  ตำบลคลองนกกระทุง
จร. พระครูโสภณกิจวิบูล (สุรพล สุรพโล)
วัดดอนยอ  ตำบลดอนตูม
จร. พระครูปฐมสิริคุณ (ทัน มนฺตชาโต)
วัดลาดสะแก  ตำบลดอนตูม
จร. พระครูปฐมมงคลรัตน์ (แหวน ฐานธโร)
วัดลานคา  ตำบลดอนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนราภิรมย์  ตำบลนราภิรมย์
จร. พระครูพิศาลบุญญากร (เฟื่อง กตปุญฺโญ)
วัดพระอมรพิสัย  ตำบลนราภิรมย์
จร. พระครูสถิตอมรพิสัย (ดุสิต ป.ธ.๓)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลนราภิรมย์
จร. พระครูโสภณสาโรภาส (อภิวัฒน์ ฐิตสาโร)
วัดนิลเพชร  ตำบลนิลเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวปากท่า  ตำบลนิลเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวหวั่น  ตำบลบัวปากท่า
จร. พระครูวิจิตรปทุมานันท์ (ฉะอ้อน)
วัดบางปลา  ตำบลบางปลา
จร. พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร)
วัดพุทธาราม  ตำบลบางปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประชาวัฒนาราม  ตำบลบางปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะแรต  ตำบลบางปลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเสมียนตรา  ตำบลบางภาษี
จร. พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย ฐานิสฺสโร)
วัดบึงลาดสวาย  ตำบลบางภาษี
จร. พระสุเมธมุนี (ลำพวน ธมฺมธโร ป.ธ.๗)
วัดรางกระทุ่ม  ตำบลบางภาษี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรางกำหยาด  ตำบลบางภาษี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรางไทร  ตำบลบางภาษี
รก.จร. พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓)
วัดสุขวัฒนาราม  ตำบลบางระกำ
จร. พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ (พเยาว์ เตชธมฺโม)
วัดบางน้อยใน  ตำบลบางหลวง
จร. พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ ป.ธ.๖
วัดบางหลวง  ตำบลบางหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สามัคคี  ตำบลบางหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลัฏฐิวนาราม  ตำบลบางหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางเลน  ตำบลบางเลน
จร. พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร)
วัดเกษมสุริยัมนาจ  ตำบลบางเลน
จร. พระครูโสภณจิตรการ (ชาลี)
วัดโฆสิตาราม  ตำบลบางเลน
จร. พระปลัด เกรียงเดช ฐานธมฺโม
วัดบางไผ่นารถ  ตำบลบางไทรป่า
จร. พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ กตปุญฺโญ)
วัดผาสุการาม  ตำบลบางไทรป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลำพญา  ตำบลลำพญา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลลำพญา
จร. พระครูไพศาลกิตติวรรณ (ศรีวรรณ)
วัดคลองคูเมือง  ตำบลหินมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนสามสิบ  ตำบลหินมูล
จร. พระครูปฐมธรรมโชติ (กอบกุล โชติธมฺโม)
วัดศิลามูล  ตำบลหินมูล
จร. พระมหาสมโภช สุเมโธ ป.ธ.๓
วัดเกษตราราม  ตำบลไทรงาม
จร. พระครูวิบูลสีลากร (ไพทูรย์ เตชปญฺโญ)
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ  ตำบลไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่จรเข้  ตำบลไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่สามตำลึง  ตำบลไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่หูช้าง  ตำบลไผ่หูช้าง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพุทธมณฑล

วัด เจ้าอาวาส
วัดมงคลประชาราม  ตำบลคลองโยง
จร. พระครูโสภณธรรมมงคล (สมจิตร์)
วัดมะเกลือ  ตำบลคลองโยง
จร. พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน ปวโร)
วัดสาลวัน  ตำบลศาลายา
จร. พระครูวิศิษฏ์ธรรมสาร (นิวัฒน์)
วัดสุวรรณาราม  ตำบลศาลายา
จร. พระครูปฐมสุวรรณาภรณ์ (ศิลา ธมฺมธีโร ป.ธ.๓)
วัดหทัยนเรศวร์  ตำบลศาลายา
จร. พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ (ดวง ฐิตธมฺโม)
วัดเทพนิมิต  ตำบลศาลายา
จร. พระครูนิมิตกัลยาณวัตร

 

อำเภอสามพราน

วัด เจ้าอาวาส
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  ตำบลไร่ขิง
จล. พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร ป.ธ.๓)
วัดนครชื่นชุ่ม  ตำบลกระทุ่มล้ม
จร. พระครูมงคลประภาส (สนั่น)
วัดเพลินเพชร  ตำบลกระทุ่มล้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปรีดาราม  ตำบลคลองจินดา
จร. พระครูเกษมสาธุวัฒน์ (สมชาย)
วัดวังน้ำขาว  ตำบลคลองจินดา
จร. พระครูปฐมจินดาภรณ์ (ครรชิต สนฺตกาโย)
วัดบางช้างเหนือ  ตำบลคลองใหม่
จร. พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม รตนาโภ)
วัดจินดาราม  ตำบลตลาดจินดา
จร. พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี ครุธมฺโม)
วัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตำบลตลาดจินดา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรงคนอง  ตำบลทรงคนอง
จร. พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ ป.ธ.๗
วัดท่าข้าม  ตำบลท่าข้าม
จร. พระครูปฐมวรดิตถ์ (ณัฐพงษ์ อุปสนฺโต)
วัดญาณเวศกวัน  ตำบลบางกระทึก
จร. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙ ,ศ.(พิเศษ))
วัดดอนหวาย  ตำบลบางกระทึก
จร. พระเมธีธรรมานันท์ (สำเริง ธมฺมานนฺโท ป.ธ.๙)
วัดบางช้างใต้  ตำบลบางช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชิงเลน  ตำบลบางช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทียนดัด  ตำบลบ้านใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสรรเพชญ  ตำบลยายชา
จร. พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์ (สีรมณ์ เขมธมฺโม)
วัดเดชานุสรณ์  ตำบลยายชา
จร. พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย)
วัดดงเกตุ  ตำบลสามพราน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามพราน  ตำบลสามพราน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม  ตำบลหอมเกร็ด
จร. พระมหาโกมล กมโล ป.ธ.๘ ,ผศ.
วัดหอมเกร็ด  ตำบลหอมเกร็ด
จร. พระครูจารุวัฒนคุณ (จักรวาล จารุวณฺโณ)
วัดคลองอ้อมใหญ่  ตำบลอ้อมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ้อมใหญ่  ตำบลอ้อมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าพูด  ตำบลไร่ขิง
จร. พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก)

 

อำเภอเมืองนครปฐม

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร  ตำบลพระปฐมเจดีย์
จล. พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)
วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร  ตำบลพระประโทน
จล. พระราชเจติยาภิบาล (จวน ธมฺมธโร)
วัดพระงาม พระอารามหลวง  ตำบลพระปฐมเจดีย์
จล. พระอุดมธรรมเมธี (สมศักดิ์ รตนปญฺโญ ป.ธ.๙)
วัดดอนขนาก  ตำบลดอนยายหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม
จร. พระครูปฐมวราจารย์ (อวยพร ฐิติญาโณ)
วัดสะแกราย  ตำบลดอนยายหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาก้อง  ตำบลตาก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะวังไทร  ตำบลถนนขาด
จร. พระครูโกวิทธรรมสุนทร (สุนทร โกวิโท)
วัดทัพหลวง  ตำบลทัพหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งรี  ตำบลทัพหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงตารศ  ตำบลทัพหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมศาลา  ตำบลธรรมศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม  ตำบลบ่อพลับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม  ตำบลบางแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางแขม  ตำบลบางแขม
จร. พระครูพิพัฒน์สุตกิจ (ประดับ ฐิตเมโธ ป.ธ.๔)
วัดลาดปลาเค้า  ตำบลบางแขม
จร. พระมงคลวรสิทธิ (ยิ้ม อิสฺสโร)
วัดบ้านยาง  ตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระโดน  ตำบลบ้านยาง
จร. พระครูปฐมสุตากร (รัตนะ สิทฺธิรตโน ป.ธ.๔)
วัดห้วยจระเข้  ตำบลพระปฐมเจดีย์
จร. พระครูสุจิตกิจจานุกูล (เฉลียว)
วัดไผ่ล้อม  ตำบลพระปฐมเจดีย์
จร. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (คมน์กฤตย์ กิตฺติจิตฺโต)
วัดไร่เกาะต้นสำโรง  ตำบลพระประโทน
จร. พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง ติกฺขเวโท)
วัดพะเนียงแตก  ตำบลมาบแค
จร. พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ จารุโภ)
วัดลำพยาสุทธาราม  ตำบลลำพยา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังตะกู  ตำบลวังตะกู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ปิ่นเกลียว  ตำบลวังตะกู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังเย็น  ตำบลวังเย็น
จร. พระครูสุจิตตานันท์ (จำนงค์ หิตจิตฺโต ป.ธ.๓)
วัดลาดหญ้าแพรก  ตำบลสระกระเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ดอนทราย  ตำบลสระกระเทียม
จร. พระครูประภัสร์มโนธรรม (ธงทิพย์)
รก.จร. พระครูประภัสร์มโนธรรม (ธงทิพย์)
วัดรางปลาหมอ  ตำบลสวนป่าน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ห้วยลึก  ตำบลสวนป่าน
จร. พระปลัด มณี วฑฺฒโน
วัดสามกระบือเผือก  ตำบลสามควายเผือก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองงูเหลือม  ตำบลหนองงูเหลือม
จร. พระปลัด มานพ ฐานมุตฺตโม
วัดหนองดินแดง  ตำบลหนองดินแดง
จร. พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา อติฉนฺโท ป.ธ.๓)
วัดหนองเสือ  ตำบลหนองดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทัพยายท้าว  ตำบลหนองปากโลง
จร. พระครูสีลสุทธิคุณ (สะอาด ขนฺติโก)
วัดรัตนรังสี  ตำบลโพรงมะเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวิสารวาจา  ตำบลโพรงมะเดื่อ
จร. พระครูปฐมญาณวัฒน์ (ชัยวัฒน์ ญาโณภาโส)
วัดหว้าเอน  ตำบลโพรงมะเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทราราม  ตำบลโพรงมะเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพรงมะเดื่อ  ตำบลโพรงมะเดื่อ
จร. พระครูปฐมธรรมรักษ์ (ประสิทธิชัย ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกำแพงแสน

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าศรัทธาธรรม   ตำบลทุ่งขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกร่าง   ตำบลทุ่งลูกนก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองตัน   ตำบลวังน้ำเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอนาลโย   ตำบลสระพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแกเล็กสุวรรณาราม   ตำบลสระพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระมงคล   ตำบลสระสี่มุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระน้ำส้ม   ตำบลห้วยขวาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนครชัยศรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดท่ากระชับ   ตำบลท่ากระชับ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าตำหนัก   ตำบลท่าตำหนัก
จร. พระวินัยสังวร (กฤษฎา สุภทฺโท)
วัดป่าศรีถาวร   ตำบลบางแก้วฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัมปทวน   ตำบลวัดแค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมมณฑล   ตำบลสัมปทวน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางเลน

วัด เจ้าอาวาส
วัดอุดมสิทธิกุล   ตำบลนราภิรมย์
จร. พระครูปลัด ไพบูลย์ ญาณโสภโณ
วัดบอนใหญ่   ตำบลบัวปากท่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมนุมศรัทธา   ตำบลบางไทรป่า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพุทธมณฑล

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าศรีถาวรคลองโยง   ตำบลคลองโยง
จร. พระครูปัญญาถาวรวงศ์ (ปัญญา ปญฺญาทีโป)
วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน   ตำบลศาลายา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิริวัฒนาราม   ตำบลศาลายา
จร. พระสิริวชิรเวที (ไพสาร วรสาโร)

 

อำเภอสามพราน

วัด เจ้าอาวาส
วัดสิรินธรเทพรัตนาราม   ตำบลอ้อมใหญ่
จร. พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ)

 

อำเภอเมืองนครปฐม

วัด เจ้าอาวาส
วัดเสนหา พระอารามหลวง   ตำบลพระปฐมเจดีย์
จล. พระวินัยโกศล (ธัญญวัฒน์ เขมธโร)
วัดแหล่งทองแดงพรหมสราราม   ตำบลตาก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งน้อยสามัคคี   ตำบลทุ่งน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระกะเทียม   ตำบลสระกระเทียม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าปฐมชัย   ตำบลหนองปากโลง
จร. พระครูภาวนาโสภิต (นิพนธ์ ธมฺมทีโป)

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook