ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดชลบุรี | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดชลบุรี

มหานิกาย

 

อำเภอบ่อทอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองมือไทร  ตำบลธาตุทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุทอง  ตำบลธาตุทอง
จร. พระครูอุดมพัฒนาการ (วันชัย วชิรญาโณ)
วัดบวรราษฎร์บำรุง  ตำบลธาตุทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินดินแดง  ตำบลธาตุทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโปร่งเกตุ  ตำบลธาตุทอง
จร. พระครูรุจิธรรมรส (วันลพ)
วัดสำเภาทอง  ตำบลบ่อกวางทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเกต  ตำบลบ่อกวางทอง
จร. พระครูถาวรศุภกิจ (ประเสริฐ)
วัดหนองเสม็ดสันติธรรมาราม  ตำบลบ่อกวางทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาบ่อกวางทอง  ตำบลบ่อกวางทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับเจริญ  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง  ตำบลบ่อทอง
จร. พระมหาณรงค์ อุตฺตโร ป.ธ.๕
จร. พระมหาคมสันต์ ชินวโร ป.ธ.๙
วัดบุญญาวาส  ตำบลบ่อทอง
จร. พระราชพัชรมานิต วิ. (อัครเดช ถิรจิตฺโต)
วัดวังรีคีรีวันวนาราม  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมพนมวนาราม  ตำบลบ่อทอง
จร. พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล ป.ธ.๘
วัดเขาสามชั้น  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาโชคชัยวังทอง  ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองตาเพชร  ตำบลพลวงทอง
จร. พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์ (มานพ)
วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน  ตำบลพลวงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลุมมะนาว  ตำบลพลวงทอง
จร. พระมหาภูวนาถ อาภากโร ป.ธ.๖
วัดเขาชะอาง  ตำบลพลวงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาห้ายอด  ตำบลพลวงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาใหญ่  ตำบลพลวงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งศาลา  ตำบลวัดสุวรรณ
จร. เจ้าอธิการสิทธิพร ธมฺมวโร
วัดสุวรรณารัญญิกาวาส  ตำบลวัดสุวรรณ
จร. พระมหาศุภจิตร์ ธมฺมาโภ ป.ธ.๔
วัดคลองมะเดื่อ  ตำบลเกษตรสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองโค  ตำบลเกษตรสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ่างกระพงศ์  ตำบลเกษตรสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษตรสุวรรณ  ตำบลเกษตรสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาช้างแก้ว  ตำบลเกษตรสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดิน  ตำบลเกษตรสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขามะกรูด  ตำบลเกษตรสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางละมุง

วัด เจ้าอาวาส
วัดชัยมงคล พระอารามหลวง  ตำบลหนองปรือ
จล. พระราชสารโสภณ (อนันต์ ธมฺมโชโต)
วัดต้นกระรอก  ตำบลตะเคียนเตี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาลิกวนาราม  ตำบลตะเคียนเตี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังทองเจริญธรรม  ตำบลตะเคียนเตี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสังกะเปรียว  ตำบลตะเคียนเตี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาโป่งสะเก็ตพุฒาจารย์  ตำบลตะเคียนเตี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม  ตำบลนาเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองใหญ่  ตำบลนาเกลือ
จร. พระครูมงคลประชาคม (ยงยุทธ เขมธโร)
วัดใหม่สำราญ  ตำบลนาเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่ากระดาน  ตำบลบางละมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางละมุง  ตำบลบางละมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชุมคงคา  ตำบลบางละมุง
จร. พระครูวิสุทธาจาร (เฉลียว อุปจาโร)
วัดศรีธรรมาราม  ตำบลบางละมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวนาราม  ตำบลบางละมุง
จร. พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ (คำนึง สิริภทฺโท)
วัดสุกรีบุญญาราม  ตำบลบางละมุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมสามัคคี  ตำบลหนองปรือ
จร. พระครูพิศาลจริยากร (สมบูรณ์ เลขธมฺโม)
วัดบุญสัมพันธ์  ตำบลหนองปรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุณย์กัญจนาราม  ตำบลหนองปรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีประชาราม  ตำบลหนองปรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุทธาวาส  ตำบลหนองปรือ
จร. พระมหาถาวร ฐานวโร ป.ธ.๙
วัดหนองปรือ  ตำบลหนองปรือ
จร. พระครูพิพิธกิจจารักษ์ (สนัด กนฺตจาโร)
วัดเขามะกอก  ตำบลหนองปรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาเสาธงทอง  ตำบลหนองปรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาโพธิ์ทอง  ตำบลหนองปรือ
จร. พระครูวินัยธร ธีรพงษ์ ธีรวํโส
วัดพุทธิวราราม  ตำบลหนองปลาไหล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติคาม  ตำบลหนองปลาไหล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเกตุน้อย  ตำบลหนองปลาไหล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเกตุใหญ่  ตำบลหนองปลาไหล
จร. พระครูวิมลจริยาลังการ (ประเสริฐ)
วัดตะเคียนทอง  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรประภานิมิต  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบฟักทอง  ตำบลห้วยใหญ่
จร. พระครูวิกรมศาสนกิจ (เจตจำนงค์ จิรธมฺโม)
วัดยางใหญ่  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิมลคุณาราม  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติธาราวาส  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยใหญ่  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทนาราม  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาบุญมีดาราราม  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพบุตร  ตำบลห้วยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายสุคนธ์  ตำบลเขาไม้แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาไม้แก้ว  ตำบลเขาไม้แก้ว
จร. พระครูสุนทรรัตนาภิรม (นฤพล)
วัดทวนทอง  ตำบลโป่ง
จร. พระครูปลัด วรพจน์ วิโรจโน
วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม  ตำบลโป่ง
จร. พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ (อัมพร)
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านบึง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกุณฑีธาร  ตำบลคลองกิ่ว
จร. พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง)
วัดตะเคียนคู่  ตำบลคลองกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบคล้า  ตำบลคลองกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์เรืองสุข  ตำบลคลองกิ่ว
จร. พระครูวิสุทธิพรหมจรรย์ (ณรงค์)
วัดหนองน้ำเขียว  ตำบลคลองกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองอ้อ  ตำบลคลองกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดินร่มโพธิ์ทอง  ตำบลคลองกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาน้อยคีรีวัน  ตำบลคลองกิ่ว
จร. พระครูพิบูลสมณานุวัตร (นวน)
วัดเดือนเพ็ญ  ตำบลคลองกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงบวรสถิตย์  ตำบลบ้านบึง
จร. พระครูสุธีสุตาลังการ (เริงศักดิ์ ป.ธ.๖)
วัดบุญญฤทธยาราม  ตำบลบ้านบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญธรรม  ตำบลบ้านบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบไผ่  ตำบลมาบไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแรต  ตำบลมาบไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส  ตำบลหนองชาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเขิน  ตำบลหนองชาก
จร. พระครูวิสาลธรรมทัศน์ (สมศักดิ์)
วัดเนื่องจำนงค์  ตำบลหนองชาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชากนิมิตวิทยา  ตำบลหนองซ้ำซาก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลสวัสดิ์  ตำบลหนองซ้ำซาก
จร. พระครูสวัสดิมงคลธรรม (เบ็ญจะ)
วัดพยอม  ตำบลหนองบอนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำนักขาม  ตำบลหนองบอนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบอนแดง  ตำบลหนองบอนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยาง  ตำบลหนองบอนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองใหญ่สถิตยาราม  ตำบลหนองอิรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลดำผดุงราษฎร์  ตำบลหนองอิรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่อใหญ่  ตำบลหนองอิรุณ
จร. พระครูวิมลธรรมาภิรักษ์ (สมบัติ)
วัดหนองชันจันทนาราม  ตำบลหนองอิรุณ
จร. พระครูวิมลธรรมสถิต (โสน)
วัดหนองสรวง  ตำบลหนองอิรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ่างเวียน  ตำบลหนองอิรุณ
จร. พระครูภัทรกิจสุนทร (สาย)
วัดเขาถ้ำ  ตำบลหนองอิรุณ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิมมานราษฎร์บำรุง  ตำบลหนองไผ่แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ายุบบุญญาราม  ตำบลหนองไผ่แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภัททันตะอาสภาราม  ตำบลหนองไผ่แก้ว
จร. พระครูภาวนาวราลังการ (สมศักดิ์ โสรโท)
วัดหนองไผ่แก้ว  ตำบลหนองไผ่แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพนัสนิคม

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านช้าง  ตำบลกุฎโง้ง
จร. พระมหารุ่งโรจน์ จารุธมฺโม
วัดกุฏโง้ง  ตำบลกุฏโง้ง
จร. พระอธิการอนันต์ อานนฺโท
วัดไตรรัตน์วนาราม  ตำบลกุฏโง้ง
จร. พระครูบริรักษ์รัตนาภรณ์ (วิชิต ฉนฺทสุโภ)
วัดพรหมรัตนาราม  ตำบลท่าข้าม
จร. พระครูสังฆรักษ์ ประดิษฐ์ สุชาโต
วัดโคกพนมดี  ตำบลท่าข้าม
จร. พระอธิการผัน มหาวุฒฺโฑ
วัดทุ่งขวาง  ตำบลทุ่งขวาง
จร. พระครูวินัยธร พล ถาวรธมฺโม
วัดนากระรอก  ตำบลทุ่งขวาง
จร. พระปลัด มิ่งขวัญ ฐิตสีโล
วัดหนองกระดูกควาย  ตำบลทุ่งขวาง
จร. พระครูวิริยากรโสภณ (สุนทร)
วัดนามะตูม  ตำบลนามะตูม
จร. พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (ขวัญชัย ธมฺมวโร)
วัดห้วยสูบ  ตำบลนามะตูม
จร. พระอธิการบุญช่วย วิชโย
วัดใหม่ท่าโพธิ์  ตำบลนามะตูม
จร. พระครูประจักษ์โพธิคุณ
วัดอัมพวนาราม  ตำบลนาวังหิน
จร. พระครูสุธรรมพิสุทธิ์
วัดใหม่นาวังหิน  ตำบลนาวังหิน
จร. พระสมุห์ ปรีชา ปชฺโชโต
วัดเนินสัก  ตำบลนาเริก
จร. พระอธิการสง่า สมจิตฺโต
วัดเนินแร่  ตำบลนาเริก
จร. พระอธิการทองอยู่ จารุธมฺโม
วัดโคกพระศิลาราม  ตำบลนาเริก
จร. พระครูชลธีสมานคุณ
วัดโป่งปากดง  ตำบลนาเริก
จร. พระมหาแก้ว นาถสีโล
วัดเนินหลังเต่า  ตำบลบ้านช้าง
จร. พระอธิการปัทมากร ฐานปุญฺโญ
วัดบ้านศาลา  ตำบลบ้านเซิด
จร. พระครูวิจิตรชลธรรม
วัดเซิดสำราญ  ตำบลบ้านเซิด
จร. พระครูวินัยธร สมหมาย กนฺตวีโร
วัดกลางทุมมาวาส  ตำบลพนัสนิคม
จร. พระอธิการอำนาจ อธิปุญฺโญ
วัดพลับ  ตำบลพนัสนิคม
จร. พระครูสังฆรักษ์ ธนิต จินฺตกุโล
วัดพิมพฤฒาราม  ตำบลพนัสนิคม
จร. พระครูบวรกิตติวัฒน์ (กิตติชัย อธิฐาโน)
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์  ตำบลพนัสนิคม
จร. พระครูพิทักษ์ทีปรัตน์ (สมพงษ์ ฐานวโร)
วัดเขาดินวังตาสี  ตำบลพนัสนิคม
จร. พระอธิการเลี่ยง พุทฺธสโร
วัดหลวงพรหมาวาส  ตำบลวัดหลวง
จร. พระครูสิทธิธรรมานุวัตร (ประโยชน์ ป.ธ.๔)
วัดแก้วน้อย  ตำบลวัดหลวง
จร. พระปลัด มนู ฐานจาโร
วัดดอนทอง  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระครูธรรมธร บุตร สุทฺธจิตฺโต
วัดโคกพุทธา  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระครูไพศาลกิตติคุณ (สำลี)
วัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ (ผจญ)
วัดบ้านในบน  ตำบลสระสี่เหลี่ยม
จร. พระครูพนัสบุรารักษ์ (บุรี อธิปญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดแก้วศิลาราม  ตำบลสระสี่เหลี่ยม
จร. พระอธิการมนตรี ชุติมนฺโต
วัดแหลมประดู่  ตำบลสระสี่เหลี่ยม
รก.จร. พระวินิจ สุมโน
วัดหนองขยาด  ตำบลหนองขยาด
จร. พระอธิการบุญสืบ รกฺขิตสีโล
วัดหนองม่วงเก่า  ตำบลหนองขยาด
จร. พระครูภาวนาขันตยากร (เกรียงศักดิ์ ขนฺติโก)
วัดหนองม่วงใหม่  ตำบลหนองขยาด
จร. พระอธิการธนพล กตธมฺโม
วัดทรงธรรม  ตำบลหนองปรือ
จร. พระครูสารัตถ์ธรรมโกศล (เสมียน)
วัดสระลอยประทุมมาวาส  ตำบลหนองปรือ
จร. พระครูปลัด สงัด สทฺธาธิโก
วัดหนองปรือ  ตำบลหนองปรือ
จร. พระอธิการสุนันท์ เถรธมฺโม
วัดหนองไก่เถื่อน  ตำบลหนองปรือ
จร. พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๙ ,ดร.
วัดหนองไผ่  ตำบลหนองปรือ
จร. พระอธิการบุญศรี เขมโก
วัดใหม่ทรายมูล  ตำบลหนองปรือ
จร. พระครูสุภัทรศาสนกิจ (ทวน สุภทฺโท)
วัดสำเภา  ตำบลหนองเหียง
จร. พระครูสังฆรักษ์ มงคล ปภากโร
วัดหนองข่า  ตำบลหนองเหียง
จร. พระครูโอภาสสิริวงศ์ (สมพงษ์)
วัดหนองสังข์ประชาบำรุง  ตำบลหนองเหียง
จร. พระอธิการชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน
วัดหนองเม็ก  ตำบลหนองเหียง
จร. พระใบฎีกา ณัฐพล จนฺทสาโร
วัดหนองไผ่แก้ว  ตำบลหนองเหียง
จร. พระครูโกวิทนิมมานการ (อำนวย)
วัดเนินหิน  ตำบลหนองเหียง
จร. เจ้าอธิการวีรชาติ ฐานธมฺโม
วัดแปลงเกตุศรีนิคม  ตำบลหนองเหียง
จร. พระครูพิพัฒน์คีรีเขต
วัดโพธาราม  ตำบลหนองเหียง
จร. พระครูโพธาภิราม (เมี้ยน ยโสธโร)
วัดบ้านกลาง  ตำบลหน้าพระธาตุ
จร. พระอธิการปราโมทย์ ฐานวโร
วัดบ้านใหม่  ตำบลหน้าพระธาตุ
จร. พระครูสุวัฒน์ธรรมาทร (เจริญ)
วัดศาลาแดง  ตำบลหน้าพระธาตุ
จร. พระใบฎีกา วินัย ณฎฺฐิโก
วัดหน้าพระธาตุ  ตำบลหน้าพระธาตุ
จร. พระมหามนัส ปสนฺโน ป.ธ.๓
วัดใหม่เชิงเนิน  ตำบลหน้าพระธาตุ
จร. พระปลัด จันทร์สุวรรณ จนฺทวํโส
วัดชุมแสงศรีวนาราม  ตำบลหมอนนาง
จร. พระครูกิตติบุญญวัฒน์ (สมเกียรติ)
วัดทุ่งเหียง  ตำบลหมอนนาง
จร. พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ)
วัดหนองไทร  ตำบลหมอนนาง
จร. พระอธิการไพโรจน์ โพธิปตฺโต
วัดหมอนนาง  ตำบลหมอนนาง
จร. พระอธิการโพธิรัตน์ จิตฺตปญฺโญ
วัดป่าแก้ว  ตำบลหัวถนน
รก.จร. พระมหาณรงค์ ยโสธโร
วัดหัวถนน  ตำบลหัวถนน
จร. พระครูบุญญาวรคุณ (จรวด มหาปุญฺโญ)
วัดเขาคีรีรมย์  ตำบลหัวถนน
จร. พระครูถาวรภาวนานุรักษ์
วัดเขาดินญาณนิมิต  ตำบลหัวถนน
จร. พระใบฎีกา เสถียร สจฺจวโร
วัดแปลงกระถิน  ตำบลหัวถนน
จร. พระอธิการอาภากร อนาลโย
วัดท่ากระดาน  ตำบลโคกเพลาะ
จร. พระครูพิพัฒน์อาจารสุนทร
วัดเนินตามาก  ตำบลโคกเพลาะ
จร. พระปลัด ไพโรจน์ สิริจนฺโท
วัดโคกเพลาะ  ตำบลโคกเพลาะ
จร. พระครูวิรุฬห์ศีลาจาร (ไฮ้ ตนฺติปาโล)
วัดกลางคลองหลวง  ตำบลไร่หลักทอง
จร. พระครูสุชินชยาภิวัฒน์ (สุรชัย สุชินฺโน ป.ธ.๓)
วัดเกาะแก้วคลองหลวง  ตำบลไร่หลักทอง
จร. พระครูประทีปวรวัฒน์ (บุญศรี)
วัดเนินสังข์สฤษฎาราม  ตำบลไร่หลักทอง
จร. พระครูวิจิตรกิจจากร (สมวงษ์)
วัดใต้ต้นลาน  ตำบลไร่หลักทอง
รก.จร. พระคมสันต์ สนฺตจิตฺโต
วัดไร่หลักทอง  ตำบลไร่หลักทอง
รก.จร. พระครูใบฎีกา พัฒนะ อิสฺสโร
วัดตระพังทอง  บลนาวังหิน
จร. พระอธิการหิรัญ ฐานากโร

 

อำเภอพานทอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดบางนาง  ตำบลบางนาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชลธีบุญญาวาส  ตำบลบางหัก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเก่า  ตำบลบ้านเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประชาราม  ตำบลบ้านเก่า
จร. พระครูกิตติสารพิสุทธิ์ (ประสิทธิ์)
วัดพานทอง  ตำบลพานทอง
จร. พระครูปิยวรรณสถิต (วิจิตร ปิยวณฺโณ)
วัดโคกท่าเจริญ  ตำบลพานทอง
จร. พระครูปลัดสัมพิพัฒนมงคลวราจารย์ (ธีระ อคฺคธมฺโม ป.ธ.๓)
วัดท้ายเซิด  ตำบลมาบโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไร่  ตำบลมาบโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาบโป่ง  ตำบลมาบโป่ง
จร. พระมหาทรงยศ ยโสธโร ป.ธ.๘
วัดหนองแช่แว่น  ตำบลมาบโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ้อมแก้ว  ตำบลมาบโป่ง
จร. พระครูสุทธิรัตนธรรม (สุเทพ)
วัดบ้านงิ้ว  ตำบลหนองกะขะ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระทุ่ม  ตำบลหนองกะขะ
จร. พระครูโกศลวีราภรณ์ (มนูญ)
วัดหนองตำลึง  ตำบลหนองตำลึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกะขะ  ตำบลหนองหงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกาน้ำ  ตำบลหนองหงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยยาง  ตำบลหนองหงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งตามุข  ตำบลหนองหงษ์
จร. พระครูวิทยาภินันท์ (ชัยณรงค์ ญาณงฺกโร)
วัดแหลมแค  ตำบลหน้าประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยุคลราษฎร์สามัคคี  ตำบลเกาะลอย
จร. พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ (ไพฑูรย์ ขนฺติโก)
วัดหนองอ้อ  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะลอย  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกขี้หนอน  ตำบลโคกขี้หนอน
จร. พระมงคลวัชรวิสุทธิ์ (หลุ่ม ฐิตนาโค)

 

อำเภอศรีราชา

วัด เจ้าอาวาส
วัดบางพระ วรวิหาร  ตำบลบางพระ
จล. พระธรรมวชิราลังการ (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.๗)
วัดบ้านนา  ตำบลทุ่งสุขลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปชานาถ  ตำบลทุ่งสุขลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมโนรม  ตำบลทุ่งสุขลา
จร. พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม อนีโฆ)
วัดสันติคีรีเขต  ตำบลทุ่งสุขลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินบุญญาราม  ตำบลทุ่งสุขลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมฉบัง  ตำบลทุ่งสุขลา
จร. พระครูวิสิฐพัฒนาทร (ประสิทธิ์)
วัดแหลมทอง  ตำบลทุ่งสุขลา
จร. พระครูธรรมปรีชากร (ธีระเวทย์ ปุญญฺมโน)
วัดใหม่เนินพยอม  ตำบลทุ่งสุขลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันเสด็จใน  ตำบลบ่อวิน
จร. พระครูสุภัทรธรรมธาดา (บุญรอด)
วัดมาบบอน  ตำบลบ่อวิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางเอน  ตำบลบ่อวิน
จร. พระครูพิศาลชลธรรม (ประวัติ)
วัดศรีพุ่มโพธิ์  ตำบลบ่อวิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติคีรี  ตำบลบ่อวิน
จร. พระครูพินิจชลธาร (บรรลือ ลกฺขโณ)
วัดห้วยปราบ  ตำบลบ่อวิน
จร. พระครูไพศาลสันติธรรม (วิชาญ)
วัดเนินกระบก  ตำบลบ่อวิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งสะเก็ด  ตำบลบ่อวิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตโปทาราม  ตำบลบางพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านห้วยกรุ  ตำบลบางพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปาลิไลยวัน  ตำบลบางพระ
จร. พระครูรักขิตวันพิทักษ์ (มนตรี)
วัดป่าเขาพุวนาราม  ตำบลบางพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมาวาส  ตำบลบางพระ
จร. พระครูประภาสชลธรรม (ดุสิต)
วัดสัจจธรรมอุเทนถวาย  ตำบลบางพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองข่า  ตำบลบางพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาบางพระ  ตำบลบางพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาไม้แดง  ตำบลบางพระ
จร. พระครูวิสิฐธรรมโสภณ (สง่า)
วัดจุกกะเฌอ  ตำบลบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบึง  ตำบลบึง
จร. พระครูสุวัฒน์จิตตาภรณ์ (จำเริญ จิตฺตปุญฺโญ)
วัดหนองคล้า ในพระสังฆราชูปถัมถ์  ตำบลบึง
จร. พระครูวิมุติธรรมาภิรม (บุญส่วน ปริมุตฺโต)
วัดหนองปรือ  ตำบลบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลบึง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์นิยมธรรม  ตำบลศรีราชา
จร. พระครูสาธิตกิตติญาณ (สมภพ)
วัดนาพร้าว  ตำบลสุรศักดิ์
จร. พระครูพินิจสมาจาร (ธูป)
วัดนาพร้าวเก่า  ตำบลสุรศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากน้ำศรีราชา  ตำบลสุรศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระประทานพร  ตำบลสุรศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพิบูลสัณหธรรม  ตำบลสุรศักดิ์
จร. พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
วัดรังษีสุทธาวาส  ตำบลสุรศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังหิน  ตำบลสุรศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัตนาราม  ตำบลสุรศักดิ์
จร. พระครูประภัทร์ชลธรรม (บรรยงค์ กตปุญฺโญ)
วัดเขาน้อยพัฒนาราม  ตำบลสุรศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาพุทธโคดม  ตำบลสุรศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาแตงอ่อน  ตำบลสุรศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเครือศรัทธาธรรม  ตำบลสุรศักดิ์
จร. พระครูศรัทธาสีลคุณ (ธนาพงศ์)
วัดหนองขาม  ตำบลหนองขาม
จร. พระครูโสภิตจันทโรภาส (ลุ้ย จนฺทาโภ)
วัดหนองฆ้อ  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยายบู่  ตำบลหนองขาม
จร. พระครูวิลาศวรกิจ (ไชยเยศ ถาวโร)
วัดหนองเลง  ตำบลหนองขาม
จร. พระครูพินิจชลเขต (พันเรือง)
วัดหินกอง  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาชีธรรมนิมิต  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดินวนาราม  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาตะแบก  ตำบลหนองขาม
จร. พระครูญาณประยุต (สมชาย)
วัดเนินตอง  ตำบลหนองขาม
จร. พระครูมธุรสธรรมภาณ (วิวัฒน์)
วัดเนินแสนสุข  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโค้งดารา  ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพันเสด็จนอก  ตำบลเขาคันทรง
จร. พระครูสาทรวรกิตติ์ (พลภัทร)
วัดระเวิงรังสรรค์  ตำบลเขาคันทรง
จร. พระครูสุนทรธรรมวินิจ (มนิด)
วัดสุรศักดิ์  ตำบลเขาคันทรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหุบบอนวนาราม  ตำบลเขาคันทรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาคันทรง  ตำบลเขาคันทรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาช่องลม  ตำบลเขาคันทรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาหินลาด  ตำบลเขาคันทรง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสัตหีบ

วัด เจ้าอาวาส
วัดทรัพย์นาบุญญาราม  ตำบลนาจอมเทียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาจอมเทียน  ตำบลนาจอมเทียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจับเต่า  ตำบลนาจอมเทียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพาราม  ตำบลนาจอมเทียน
จร. พระครูปิยกิจวิบูลย์ (นกแก้ว ปิยทสสี)
วัดเขาบำเพ็ญบุญ  ตำบลนาจอมเทียน
จร. พระครูภาวนาประชานาถ (ณัฐพล ป.ธ.๓)
วัดทรงเมตตาวนาราม  ตำบลบางเสร่
จร. พระครูเมตตาธิการี (ชูชาติ)
วัดบางเสร่คงคาราม  ตำบลบางเสร่
จร. พระครูวิธานธรรมานุยุต (บรรยาย)
วัดสามัคคีบรรพต  ตำบลบางเสร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาชีจรรย์  ตำบลบางเสร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่อยู่สงัด  ตำบลบางเสร่
จร. พระครูศรีสิทธิวิมล (ธงชัย ป.ธ.๖)
วัดทุ่งโปรง  ตำบลพลูตาหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรังสีสุนทร  ตำบลพลูตาหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สามัคคี  ตำบลพลูตาหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาบายศรี  ตำบลพลูตาหลวง
จร. พระครูพิศาลธรรมานุกิจ (อนันต์)
วัดป่ายุบ  ตำบลสัตหีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัตหีบ  ตำบลสัตหีบ
จร. พระวชิรคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย)
วัดเขาคันธมาทน์  ตำบลสัตหีบ
จร. พระครูสีลสาราธิคุณ (ชะออม อตฺตสาโร)
วัดเขาน้อย  ตำบลสัตหีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพประสาท  ตำบลสัตหีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่องแสมสาร  ตำบลแสมสาร
จร. พระครูวิสารทสุตากร (รัตนะ ป.ธ.๔)

 

อำเภอหนองใหญ่

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองตะเคียน  ตำบลคลองพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองพลู  ตำบลคลองพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองพลูราษฎร์ประสงค์  ตำบลคลองพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิญาณรังสี  ตำบลคลองพลู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจรุงปรีชาราม  ตำบลหนองเสือช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยมะระ  ตำบลหนองเสือช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาห้วยมะระ  ตำบลหนองเสือช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเฉลิมลาภ  ตำบลหนองเสือช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม  ตำบลหนองใหญ่
จร. พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดำรง จกฺกวโร)
วัดบรรพตนิมิตธรรมาราม  ตำบลห้างสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อน้ำซับ  ตำบลห้างสูง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินสี่  ตำบลห้างสูง
จร. พระครูศีลานุโลมคุณ (ปฐม กิตฺติภทฺโท)
วัดไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง  ตำบลห้างสูง
จร. พระครูพิศิษฏ์ประชานุกูล (วิชาญ อธิปญฺโญ)
วัดคลองสิบแปด  ตำบลเขาซก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาซก  ตำบลเขาซก
จร. พระครูไพจิตรพัฒนการ (สมนึก)
สำนักสงฆ์เขาอ่างแก้ว  ตำบลหนองใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเกาะจันทร์

วัด เจ้าอาวาส
วัดกะบกคู่  ตำบลท่าบุญมี
จร. พระครูวิมลสีลพรต (แตง)
วัดท่าบุญมี  ตำบลท่าบุญมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระพุทธบาทเขานางนม  ตำบลท่าบุญมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองงูเหลือม  ตำบลท่าบุญมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองลำดวนพรมศรี  ตำบลท่าบุญมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะโพธาวาส  ตำบลท่าบุญมี
จร. พระครูสุธีวราลังการ (อมร อริยเมธี ป.ธ.๖)
วัดทับบริบูรณ์  ตำบลเกาะจันทร์
จร. พระครูปิยกิจจาธาร (ปราโมทย์ กตปุญฺโญ)
วัดปรกฟ้า  ตำบลเกาะจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโชติธรรม  ตำบลเกาะจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธศาสตร์  ตำบลเกาะจันทร์
จร. พระอธิการพีรพล อาวุธปญฺโญ
วัดสระตาพรหม  ตำบลเกาะจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายวารี  ตำบลเกาะจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองชุมเห็ด  ตำบลเกาะจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบอนบุญญาราม  ตำบลเกาะจันทร์
จร. พระครูพิพัฒน์ปัญญาวุฒิ (ชินพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
วัดเกาะจันทน์  ตำบลเกาะจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจ็ดเนิน  ตำบลเกาะจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเกาะสีชัง

วัด เจ้าอาวาส
วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร  ตำบลท่าเทววงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำยายปริก  ตำบลท่าเทววงษ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองชลบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง  ตำบลบางปลาสร้อย
จล. พระชัยสิทธิสุนทร (วรนัยน์ กตทีโป ป.ธ.๓)
วัดบุญญราศรี  ตำบลคลองตำหรุ
จร. พระครูธรรมธร วิชาติ วิชาโต
วัดชากสมอ  ตำบลดอนหัวฬ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนดำรงธรรม  ตำบลดอนหัวฬ่อ
จร. พระครูถาวรธรรมวิสิฐ (วิศิษฐ์)
วัดมาบสามเกลียว  ตำบลดอนหัวฬ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสังกะสี  ตำบลดอนหัวฬ่อ
จร. พระครูปลัด ศุภกิตติ์ สุวิริโย
วัดท้องคุ้ง  ตำบลนาป่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเขื่อน  ตำบลนาป่า
จร. พระครูบรรหารสีลานุวัตร
วัดราษฎร์สโมสร  ตำบลนาป่า
จร. พระมหาโสภณ โสมทตฺโต ป.ธ.๗
วัดช่องลม  ตำบลบางทราย
จร. พระครูสุทธิวาตวรคุณ (สมนึก)
วัดต้นสน  ตำบลบางปลาสร้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนอก  ตำบลบางปลาสร้อย
จร. พระครูอุดมธรรมรส (ชัยยุทธ อสิญาโณ)
วัดเนินสุทธาวาส  ตำบลบางปลาสร้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่พระยาทำ  ตำบลบางปลาสร้อย
จร. พระครูอรรถกิจพิมล (ประสิทธิ์ อตฺถโกสโล ป.ธ.๓)
วัดใหม่เกตุงาม  ตำบลบ้านปึก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมภูแก้ว  ตำบลบ้านสวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมนิมิตต์  ตำบลบ้านสวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อย  ตำบลบ้านโขด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทยานนที  ตำบลบ้านโขด
จร. พระครูสิริธรรมวิธาน (ชาญวิทย์ เตชปญฺโญ ป.ธ.๕)
วัดโพธิ์  ตำบลบ้านโขด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลาง  ตำบลมะขามหย่ง
จร. พระครูโกวิทสุตธรรม (อุดม ป.ธ.๔)
วัดกำแพง  ตำบลมะขามหย่ง
จร. พระครูชลธารคุณากร (ปฏิพล)
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลมะขามหย่ง
จร. พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (วิจิตร นิพฺภโย)
วัดเครือวัลย์  ตำบลมะขามหย่ง
จร. พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส ป.ธ.๘
วัดสำนักบก  ตำบลสำนักบก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองศรีสงวน  ตำบลสำนักบก
จร. พระครูชลญาณวิสุทธิ์ (ถวิล)
วัดหนองแฟบ  ตำบลสำนักบก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนันทวัน  ตำบลหนองข้างคอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวชิรบรรพต  ตำบลหนองข้างคอก
จร. พระราชวชิรธรรมวิธาน (ตอง ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๖)
วัดผาสุการาม  ตำบลหนองข้างคอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังตะโก  ตำบลหนองข้างคอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนน้ำตก  ตำบลหนองข้างคอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่องมะเฟือง  ตำบลหนองรี
จร. พระครูพิพัฒน์เขมากร (เกษม)
วัดป่าอัมพวัน  ตำบลหนองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสำราญจิต  ตำบลหนองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมานราษฎร์  ตำบลหนองรี
จร. พระวิเทศโพธิคุณ (สุเทพ อกิญฺจโน ป.ธ.๓ ,ดร.)
วัดหนองรี  ตำบลหนองรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพโลทัย  ตำบลหนองไม้แดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอู่ตะเภา  ตำบลหนองไม้แดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจรูญราษฎร์  ตำบลห้วยกะปิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาดิน  ตำบลห้วยกะปิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม  ตำบลห้วยกะปิ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอ่างศิลา  ตำบลอ่างศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกมุทรัตนาราม  ตำบลอ่างศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเตาปูน  ตำบลเสม็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสม็ด  ตำบลเสม็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาลล้อม  ตำบลเหมือง
จร. พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ ป.ธ.๗
วัดราษฎร์ศรัทธา  ตำบลเหมือง
จร. พระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี โสภโณ)
วัดสันติภักดิ์  ตำบลเหมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหน้าเขาบ่อยาง  ตำบลเหมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่าโบราณ  ตำบลเหมือง
จร. พระครูสุทธิธรรมสมาจาร (จำเนียร)
วัดบางเป้ง  ตำบลแสนสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้งเจริญดอน  ตำบลแสนสุข
จร. พระครูวิจิตรพัฒนโสภณ (ปิ้น ถามิโก)
วัดแสนสุขสุทธิวราราม  ตำบลแสนสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไตรมุขชยาราม  ตำบลแสนสุข
จร. พระครูชลธีสมานกิจ (อารมณ์ อาภากโร ป.ธ.๕)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอบ่อทอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดถ้ำจระเข้   ตำบลเกษตรสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางละมุง

วัด เจ้าอาวาส
วัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร   ตำบลห้วยใหญ่
จล. พระโสภณคณาภรณ์ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน ป.ธ.๗)
วัดป่าสามัคคีธรรมาวาส   ตำบลตะเคียนเตี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวนาราม   ตำบลตะเคียนเตี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดช่องลมนาเกลือ   ตำบลนาเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิสัมพันธ์   ตำบลนาเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสุทธิภาวัน   ตำบลหนองปลาไหล
จร. พระครูพิลาสธรรมนิติ (พิษณุ นิติธมฺโม ป.ธ.๔)
วัดถ้ำประทุน   ตำบลโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านบึง

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม   ตำบลคลองกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวัฑฒนาราม   ตำบลคลองกิ่ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาหาดทราย (ป่าธรรมชาติ)   ตำบลคลองกิ่ว
รก.จร. พระโพธินันทมุนี วิ. (พนมศักดิ์ พุทฺธญาโณ ,ดร.)
วัดเขาไผ่   ตำบลหนองอิรุณ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพนัสนิคม

วัด เจ้าอาวาส
วัดอุทกเขปสีมาราม   ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระชลญาณมุนี (สมโภช ธมฺมโภชฺโช ป.ธ.๓ ,ดร.)

 

อำเภอพานทอง

วัด เจ้าอาวาส
วัดวรพรตสังฆาวาส   ตำบลบางนาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีราชา

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ่อวิน   ตำบลบ่อวิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิเวการาม   ตำบลบางพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาไม้หน้าวนาราม   ตำบลบางพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมหาราชา   ตำบลศรีราชา
จร. พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย)
วัดสวนสันติธรรม   ตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเกาะจันทร์

วัด เจ้าอาวาส
วัดหงษานิตยาราม   ตำบลท่าบุญมี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลิศรัตนาราม   ตำบลท่าบุญมี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองชลบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง   ตำบลบางทราย
จล. พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)
วัดอรัญญิกาวาส   ตำบลบ้านสวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมืองใหม่   ตำบลเสม็ด
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook