ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดปราจีนบุรี | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดปราจีนบุรี

มหานิกาย

 

อำเภอกบินทร์บุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดคชรัตน์  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองกลาง  ตำบลกบินทร์
จร. พระมหาเดี่ยวสิงห์ สุทฺธิจิตฺโต
วัดท่าพาณิชย์  ตำบลกบินทร์
จร. พระใบฎีกา มนูญ จกฺกวโร
วัดทุ่งแฝก  ตำบลกบินทร์
จร. พระครูสุตปัญญาวัฒน์ (ประยูร ป.ธ.๓)
วัดนางเลง  ตำบลกบินทร์
จร. พระอธิการสมชาย ฐิตวโร
วัดปากแพรก  ตำบลกบินทร์
จร. พระครูโสภณสารกิจ (สุภี อาภสฺสโร)
วัดพระยาทำ  ตำบลกบินทร์
จร. พระครูสุปัญญาภรณ์
วัดศรีกบินทร์  ตำบลกบินทร์
จร. พระครูกิตติวรานุกูล (ณรงค์)
วัดสระดู่  ตำบลกบินทร์
จร. พระครูกิตติคุณ
วัดโคกป่าแพง  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสมสุทธาวาส  ตำบลกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชามีพุทโธวาท  ตำบลนนทรี
จร. พระมหาชาตินันท์ ขนฺติสาโร
วัดตันทาราม  ตำบลนนทรี
จร. พระครูกิตติสุขวัฒน์ (สมเกียรติ ฐานิสฺสโร)
วัดนูประสาทวราวาส  ตำบลนนทรี
จร. พระครูวิมลธรรมโฆสิต (สุพล)
วัดบ้านโคกสว่าง  ตำบลนนทรี
รก.จร. พระไพศาล ปริปุณฺโณ
วัดปิตาวนาราม  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุ่งประสิทธิ์  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุวรรณาราม  ตำบลนนทรี
รก.จร. พระมงคล สนฺตมโณ
วัดสระขุด  ตำบลนนทรี
จร. พระครูวชิรกิจโสภณ (วัชรินทร์)
วัดหนองบัว  ตำบลนนทรี
จร. พระอธิการสมศักดิ์ กนฺตวีโร
วัดอ่างศิลา  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลนนทรี
จร. พระครูวิมลวีรธรรม
วัดโพธิ์ทองหนองดุม  ตำบลนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าอุดมสมบูรณาราม  ตำบลนาแขม
รก.จร. พระธเนตร คุณสมฺปณฺโณ
วัดบรรพตเขมาราม  ตำบลนาแขม
จร. พระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์
วัดศรีสวัสดิ์  ตำบลนาแขม
จร. พระอธิการมณเทียร วรสทฺโธ
วัดสำโรงวนาราม  ตำบลนาแขม
รก.จร. พระพรหมมินทร์ ฐิตาโภ
วัดเจริญราษฎร์รังสรรค์  ตำบลนาแขม
จร. พระครูวิมลสุทธิวัฒน์ (วิรัตน์ จนฺทสีโล)
วัดเนาวรัตนาราม  ตำบลนาแขม
จร. พระอธิการยุทธนา กนฺตสีโล
วัดกรุงราษฎร์บำรุง  ตำบลบ่อทอง
จร. พระครูโชติพรหมคุณ
วัดบ่อทองรังสรรค์  ตำบลบ่อทอง
จร. พระครูสังฆรักษ์ สมบัติ วิสุทฺโธ
วัดราษฎร์รังษี  ตำบลบ่อทอง
จร. พระครูอรุณธรรมธาดา (ทนงค์)
วัดหนองไผ่ล้อม  ตำบลบ่อทอง
จร. พระมหาฉลอง คณุตฺตโม
วัดเหลืองทองรังษี  ตำบลบ่อทอง
จร. พระอธิการคำผาย กนฺตสีโล
วัดคลองชันราษฎร์บำรุง  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคำ  ตำบลบ้านนา
จร. พระครูสุวรรณกิตติพิมล (มนัส กิตฺติคุโณ)
วัดบุเสี้ยวเจริญธรรม  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวัฒนารังษี  ตำบลบ้านนา
จร. พระครูรังษีบุญวัฒน์
วัดสมศรีราษฎร์  ตำบลบ้านนา
จร. พระอธิการสมรัก สมจิตฺโต
วัดหนองนาใน  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสังข์  ตำบลบ้านนา
จร. พระครูประทีปสราภิวัฒน์ (สุทิน)
วัดหนองโดน  ตำบลบ้านนา
จร. พระอธิการเดชา สนฺตจิตฺโต
วัดเขาน้ำจั้น  ตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองแสง  ตำบลย่านรี
จร. พระอธิการจำเนียร ฐานกโร
วัดตรอกปลาไหล  ตำบลย่านรี
จร. พระใบฎีกา สวัสดิ์ ฐิตาโภ
วัดบ้านไผ่รส  ตำบลย่านรี
จร. พระอธิการประดิษฐ์ ธีรปญฺโญ
วัดย่านรี  ตำบลย่านรี
รก.จร. พระอธิการเนระมิตร ปญฺญาทีโป
วัดวาปีรัตนาราม  ตำบลย่านรี
จร. พระอธิการสุเมธ จกฺกธมฺโม
วัดสิกขวัฒนาราม  ตำบลย่านรี
จร. พระอธิการวิชัย ชฺยธมฺโม
วัดเขาวงศ์  ตำบลย่านรี
จร. พระครูกิตติปัญญาธร (ทองเติม)
วัดโคกสว่าง  ตำบลย่านรี
จร. พระครูอรุณจันทวงศ์ (ไพบูลย์ จนฺทวํโส)
วัดคลองร่วมพัฒนา  ตำบลลาดตะเคียน
จร. พระอธิการพิรมย์ พุทฺธรกฺขิโต
วัดบุญเกิด  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปทุมสราราม  ตำบลลาดตะเคียน
จร. พระอธิการประดิษฐ์ กิตฺติปญฺโญ
วัดป่าภาวนาธรรม  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดลาดไพรจิตร  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคล้า  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตลาด  ตำบลลาดตะเคียน
จร. พระอธิการสาคร กนฺตวีโร
วัดหนองนมหนู  ตำบลลาดตะเคียน
จร. พระครูวิสิฐวรรณาภรณ์ (วินัย)
วัดเขาลูกช้าง  ตำบลลาดตะเคียน
จร. พระครูปริยัติวรานุยุต (เสน่ห์ ป.ธ.๔)
วัดโคกมะม่วง  ตำบลลาดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรัตนชมภู  ตำบลวังดาล
จร. พระครูรัตนสุทธิคุณ (โพธิ์ศรี ญาณวีโร)
วัดรัตนโชติการาม  ตำบลวังดาล
จร. พระครูรัตนโชตยารักษ์
วัดสามัคคีสโมสร  ตำบลวังดาล
จร. พระครูวิจิตรธรรมรังษี (ไสว)
วัดหนองศรีวิชัย  ตำบลวังดาล
จร. พระครูวิชัยสิริคุณ (หงษ์ทอง)
วัดอินทร์ประชาราษฎร์  ตำบลวังดาล
จร. พระครูสุกิจประชานุกูล (สมประสงค์)
วัดใหม่พรหมสุวรรณ  ตำบลวังดาล
จร. พระครูกิตติพรหมคุณ
วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ  ตำบลวังดาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองระกำ  ตำบลวังตะเคียน
รก.จร. เจ้าอธิการจิตรกร ฐิตสิปฺโป
วัดจันทรังษี  ตำบลวังตะเคียน
จร. เจ้าอธิการอุกฤษ ณตฺฐิโก
วัดบ้านแก่ง  ตำบลวังตะเคียน
จร. พระครูสุนทรโชติธรรม (บุญมา)
วัดป่าเขากระแต  ตำบลวังตะเคียน
จร. พระอาจ ฐานวโร
วัดวังตะเคียน  ตำบลวังตะเคียน
จร. พระอธิการสมศักดิ์ สุมโณ
วัดหนองคล้า  ตำบลวังตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหอย  ตำบลวังตะเคียน
จร. พระอธิการสมคิด มหาวีโร
วัดเนินสูง  ตำบลวังตะเคียน
จร. พระอธิการวิสาล ธีรปญฺโญ
วัดโนนฝาวพุทธาราม  ตำบลวังตะเคียน
จร. เจ้าอธิการจิตรกร ฐิตสิปฺโป
วัดโพธิ์ศรีถาวร  ตำบลวังตะเคียน
จร. พระครูปรีชาธรรมวิมล
วัดใหม่สระบุรี  ตำบลวังตะเคียน
จร. พระอธิการทองคำเทพ เทวธมฺโม
วัดคลองสิบสอง  ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระอธิการบุญทัน ปภาโส
วัดวังกวาง  ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระครูประโชติพรหมวรคุณ (จวน พฺรหฺมโชโต)
วัดวังดินสอ  ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระครูวินัยธร ชะโอด สนฺตจิตฺโต
วัดวังทอง  ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระอธิการมงกุด สุนฺทโร
วัดวังท่าช้าง  ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระครูมงคลนาคดิตถ์ (สมศักดิ์ สนฺตจิตฺโต)
วัดวังมะกรูด  ตำบลวังท่าช้าง
รก.จร. พระกำธร กมโล
วัดเนินทอง  ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระอธิการพีระ สิริธโร
วัดโปร่งพัฒนาราม  ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระอธิการบุญมี เตชปุญฺโญ
วัดคลองมะเลา  ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีวนาลัย  ตำบลหนองกี่
จร. พระอธิการสถิตย์ สิริธมฺโม
วัดอุดมสันติ  ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินแสงทอง  ตำบลหนองกี่
จร. พระมหาสำเนียง ธมฺมวโร
วัดโคกขี้เหล็ก  ตำบลหนองกี่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกลาน  ตำบลหนองกี่
จร. พระอธิการบุญตา เตชวโร
วัดโคกอุดม  ตำบลหนองกี่
จร. พระครูปลัด ราตรี อาภาธโร
วัดป่าหาดนางแก้ว  ตำบลหาดนางแก้ว
จร. พระอธิการเดช จิตฺตกาโร
วัดวังบัวทอง  ตำบลหาดนางแก้ว
จร. พระครูอุดมธรรมธารี
วัดหาดสูง  ตำบลหาดนางแก้ว
จร. พระอธิการสันติ รวิวํโส
วัดคลองตามั่น  ตำบลเขาไม้แก้ว
จร. พระอธิการสมชาย ธมฺมทินฺโน
วัดบรรพตรัตนาราม  ตำบลเขาไม้แก้ว
จร. พระมหาจอม ปุญฺญาธโร
วัดพุทธาราม  ตำบลเขาไม้แก้ว
จร. พระอธิการอุทัย จิตฺตปญฺโญ
วัดโปร่งสะเดา  ตำบลเขาไม้แก้ว
จร. พระอธิการประกอบ กนฺตสีโล
วัดใหม่เชตวัน  ตำบลเขาไม้แก้ว
จร. พระครูวินัยธร เดชา สจฺจาสโภ
วัดกลางเมืองเก่า  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระครูมัชฌิมธรรมวิบูล
วัดท่าข่อย  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระครูวรดิษถ์กิตติสาร
วัดนครกบินทร์  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระครูใบฎีกา วรสิทธิ์ เตชวโร
วัดมหาไชย  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระอุทัย กิตฺติญาโณ
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระครูพิสิษฐ์พัฒนาทร
วัดศรีษะเมือง  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระปลัด สมศักดิ์ สิริธมฺโม
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระครูโอภาสจันทสิริ ,ดร.
วัดหลวงบดินทร์เดชา  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์
วัดอัมพวัน  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระอธิการทองสุข กตปุญฺโญ
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระสมุห์ จำเนียร กนฺตสีโล
วัดแก้วฟ้ารังษี  ตำบลเมืองเก่า
จร. พระครูรัตนปัญญารังษี (ไพบูล ติกฺขปญฺโญ)

 

อำเภอนาดี

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองปลาดุกลาย  ตำบลทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคลองเตยสามัคคีธรรม  ตำบลทุ่งโพธิ์
จร. พระอธิการท้าว วิสุทฺธสีโล
วัดทุ่งแฝก  ตำบลทุ่งโพธิ์
จร. พระอธิการประสงค์ ขนฺติสาโร
วัดป่าสวนพฤกษชาติ  ตำบลทุ่งโพธิ์
จร. พระใบฎีกา ปฏิญญา ปญฺญาวชิโร
วัดโพธาราม  ตำบลทุ่งโพธิ์
จร. พระครูวิชัยโพธาภิรมย์ (เชี่ยวชาญ)
วัดด่านตะกั่วสามัคคี  ตำบลนาดี
จร. พระครูญาณวัฒโนภาส (คำภา)
วัดนาดี  ตำบลนาดี
จร. พระครูสุนทรสารคุณ
วัดบุสูง  ตำบลนาดี
รก.จร. พระครูญาณวัฒโนภาส (คำภา)
วัดระเบาะเกตุ  ตำบลนาดี
จร. พระครูมงคลวีรญาณ (ซ่อน)
วัดสระจาน  ตำบลนาดี
จร. พระอธิการพิกุล กิตฺติญาโณ
วัดสระแท่น  ตำบลนาดี
จร. พระครูสันติกิจจานุกูล
วัดสามัคคีพัฒนาราม  ตำบลนาดี
รก.จร. พระครูโพธิกิจจานุการ (สมาน)
วัดโนนสูง  ตำบลนาดี
จร. พระครูวิโรจนธรรมสถิต (ทวี)
วัดทับลาน  ตำบลบุพราหมณ์
จร. พระมหาศุภโชค อธิปญฺโญ
วัดอุดมพฤกษาราม  ตำบลบุพราหมณ์
จร. พระอธิการเฉลย อตฺถกาโม
วัดแสนสุขรัตนาราม  ตำบลบุพราหมณ์
จร. พระอธิการสม อธิวโร
วัดชะอม  ตำบลสะพานหิน
จร. พระอธิการนัยนา เตชธโร
วัดทุ่งวิจิตร  ตำบลสะพานหิน
จร. พระอธิการสิริยวงศ์ ถิรปญฺโญ
วัดคลองชุมพลสามัคคีธรรม  ตำบลสำพันตา
จร. พระอธิการสุรินทร์ ปญฺญาธโร
วัดทุ่งสามัคคี  ตำบลสำพันตา
จร. พระครูสังฆรักษ์ ประสิทธิ์ ฐานิโย
วัดบูรณะราษฎร์ศรัทธาทำ  ตำบลสำพันตา
จร. พระอธิการสำอางค์ กิตฺติปญฺโญ
วัดผาสุขไพบูลย์  ตำบลสำพันตา
จร. พระอธิการอภัย อินฺทสโร
วัดรัตนเนตตาราม  ตำบลสำพันตา
จร. พระครูรัตนเขตตาภิรม (สิริลักษณ์ ธีรวํโส)
วัดสารวนาราม  ตำบลสำพันตา
จร. พระอธิการกุล อติเมโธ
วัดหนองแหน  ตำบลสำพันตา
จร. พระอธิการนิวัฒน์ มหาปุญฺโญ
วัดโคกกระจง  ตำบลสำพันตา
จร. พระพศ ขนฺติธโร
วัดโคกสว่าง  ตำบลสำพันตา
จร. พระครูปริยัติบุญวัฒน์
วัดโพธิ์ศรีสำพันตา  ตำบลสำพันตา
จร. พระครูวีรญาณประยุต (ทองสุข)
วัดคลองดินแดง  ตำบลแก่งดินสอ
จร. พระสมุห์ สมโภชน์ อตฺตทนฺโต
วัดคลองตลาด  ตำบลแก่งดินสอ
จร. พระอธิการประเสริฐ ปภสฺสโร
วัดคลองมะไฟ  ตำบลแก่งดินสอ
จร. พระครูถาวรสุวรรณโชติ (ทองสุข ถาวโร)
วัดทับไทรธรรมาราม  ตำบลแก่งดินสอ
จร. พระครูศรีธรรมวิสุทธิ์ (สนาม อริโย ป.ธ.๖)
วัดบ้านเขาขาด  ตำบลแก่งดินสอ
จร. พระใบฎีกา สุวิทย์ ปรกฺกโม
วัดแก่งดินสอ  ตำบลแก่งดินสอ
จร. พระมหารณพง กิตฺติวุฑโท
วัดแก่งหินเทิน  ตำบลแก่งดินสอ
จร. พระอธิการน้อย กตนาโถ

 

อำเภอบ้านสร้าง

วัด เจ้าอาวาส
วัดกระทุ่มแพ้ว พระอารามหลวง  ตำบลกระทุ่มแพ้ว
จล. พระสิทธิวีรานุวัฒน์ (กิจจา สุเมโธ)
วัดบางกระเบา พระอารามหลวง  ตำบลบางกระเบา
จล. พระศรีวัชรธรรมภาณ (สมนึก กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙ ,ดร.)
วัดสมบูรณ์ทรัพย์  ตำบลบางขาม
จร. พระครูอุดมขันติคุณ
วัดนิคมพัฒนา  ตำบลบางปลาร้า
จร. พระครูนิคมพัฒนคุณ
วัดบางปลาร้า  ตำบลบางปลาร้า
จร. พระครูวิเศษวรธรรม (สมพิศ)
วัดวังขอน  ตำบลบางปลาร้า
จร. พระครูกิตติคุณประยุต (จำลอง กิตฺติญาโณ)
วัดพิกุลวนาราม  ตำบลบางพลวง
จร. พระครูไพศาลวุฒิคุณ
วัดพิทักษ์โสภณ  ตำบลบางพลวง
จร. พระครูปิยธรรมพิทักษ์
วัดหัวไผ่  ตำบลบางพลวง
จร. พระครูโอภาสทีปคุณ (ประทีป)
วัดอินทาราม  ตำบลบางยาง
จร. พระครูสิริวิสุทธิคุณ
วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม  ตำบลบางยาง
จร. พระครูพิทักษ์บุญญาราม (สุจินต์ สุจิณฺโณ)
วัดใหม่โพธิ์เย็น  ตำบลบางยาง
จร. พระครูประภากรโพธิวัฒน์ (สมยศ)
วัดคลองหอทอง  ตำบลบางเตย
จร. พระครูปัญญาพัฒนคุณ
วัดคลองเฆ่  ตำบลบางเตย
จร. พระครูนิมมานวรคุณ
วัดบางเตย  ตำบลบางเตย
จร. พระครูโฆสิตปริยัติกิจ (วิชัย ป.ธ.๓)
วัดยายเม้าเตี้ย  ตำบลบางเตย
จร. พระครูสิทธิวีรานุวัฒน์
วัดบางต้นจิก  ตำบลบางแตน
จร. พระครูโชติสารธรรม
วัดบางแตน  ตำบลบางแตน
จร. พระครูโกศลถาวรกิจ (ถาวร กตกุสโล)
วัดทวีชลขันธ์  ตำบลบ้านสร้าง
จร. พระอธิการสมพงษ์ ชาคโร
วัดท่ากระทุ่ม  ตำบลบ้านสร้าง
จร. พระครูมงคลธรรมสิทธิ์ (กอง)
วัดบ้านสร้าง  ตำบลบ้านสร้าง
จร. พระครูอาทรพลธรรม

 

อำเภอประจันตคาม

วัด เจ้าอาวาส
วัดกำแพง  ตำบลคำโตนด
จร. พระอธิการละออ เขมปญฺโญ
วัดคำภู  ตำบลคำโตนด
จร. พระครูสิทธิวรพิพัฒน์
วัดคำเลียบ  ตำบลคำโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตะเคียนทอง  ตำบลคำโตนด
จร. พระอธิการสุดทน ธมมเตโช
วัดนิโครธาวาส  ตำบลคำโตนด
จร. พระมหาอาทิตย์ อธิวโร
วัดมะกอกแก้ว  ตำบลคำโตนด
จร. พระครูวิจิตรรัตนคุณ (สุนิพล อคฺคจิตฺโต)
วัดศรีจันทราราม  ตำบลคำโตนด
จร. พระครูจันทศีลคุณ
วัดศรีสุทธาวาส  ตำบลคำโตนด
จร. พระครูพิพัฒน์ปัญญาภรณ์
วัดสอนิมิตร  ตำบลคำโตนด
จร. พระครูเขมคุณากร (วิเชียร เขมเปโม)
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลคำโตนด
จร. พระอธิการจำปี ชินวโร
วัดหนองคุ้ม  ตำบลคำโตนด
จร. เจ้าอธิการประสิทธิชัย อุปสโม
วัดอรัญญาราม  ตำบลคำโตนด
จร. พระอธิการสมชาย ปิยรตโน
วัดเกตุการาม  ตำบลคำโตนด
จร. พระครูอรุณมงคลธรรม (จำนงค์)
วัดเนินสูง  ตำบลคำโตนด
จร. พระอธิการขวัญชัย ปญฺญาทีโป
วัดใหม่กวางทอง  ตำบลคำโตนด
จร. พระครูสุวรรณธรรมานุรักษ์
วัดจันทรังษี  ตำบลดงบัง
จร. พระอธิการวุฒิศักดิ์ จนฺทธมฺโม
วัดดงบัง  ตำบลดงบัง
จร. พระครูวิมลศีลวัฒน์
วัดบ้านโนน  ตำบลดงบัง
จร. พระครูสุเมธธรรมโกศล (สมพงษ์)
วัดศรีมงคล  ตำบลดงบัง
จร. พระครูสถิตคุณารักษ์
วัดเนินผาสุข  ตำบลดงบัง
จร. พระครูอินทวีรประยุต
วัดคลองคล้า  ตำบลบ้านหอย
จร. พระลำพัน จนฺทธมฺโม
วัดบ้านหอย  ตำบลบ้านหอย
จร. พระครูชลธารโสภิต (สายชล)
วัดหนองชาติ  ตำบลบ้านหอย
จร. พระครูสังฆรักษ์ ญาณพัฒน์ สนฺตจิตฺโต
วัดเกาะมะไฟ  ตำบลบ้านหอย
จร. พระมหาณรงค์ ปญฺญฺวุฑโฒ ป.ธ.๔
วัดเกาะแดง  ตำบลบ้านหอย
จร. พระครูสถิตธรรมกิจ (เสถียร)
วัดขิงกระชาย  ตำบลบุฝ้าย
จร. พระอธิการยงยุทธ์ อภิชิโต
วัดตะคร้อ  ตำบลบุฝ้าย
จร. พระครูวิมลวนานุรักษ์
วัดนาแขม  ตำบลบุฝ้าย
จร. พระครูประทีปสิทธิคุณ (จรูญ)
วัดบ้านด่าน  ตำบลบุฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหว้าน  ตำบลบุฝ้าย
จร. พระครูพิพิธชยาภิรักษ์ (วิทยา)
วัดบุฝ้าย  ตำบลบุฝ้าย
จร. พระครูประสิทธิวรธรรม (บุญสงค์)
วัดโคกสว่าง  ตำบลบุฝ้าย
จร. พระครูประโชติสารธรรม (สมจันทร์ อินฺทปญฺโญ)
วัดดงไชยมัน  ตำบลประจันตคาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทัพช้าง  ตำบลประจันตคาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางไผ่  ตำบลประจันตคาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประจันตคาม  ตำบลประจันตคาม
จร. พระครูถาวรสิริโชติ (ไสว)
วัดแจ้ง  ตำบลประจันตคาม
จร. พระครูมงคลธรรมโสภณ
วัดป่าทุ่งพญาหาญ  ตำบลหนองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมประสิทธิ์  ตำบลหนองแก้ว
จร. พระครูปรีชาประสิทธิคุณ (แสวง คมฺภีรปญฺโญ)
วัดหนองแก้ว  ตำบลหนองแก้ว
จร. พระครูปิยศีลโสภณ (จันทร์ กนฺตสีโล)
วัดโคกเขื่อน  ตำบลหนองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรงาม  ตำบลหนองแก้ว
รก.จร. พระปลัด ปริญญา รตนปญฺโญ
วัดบ้านไผ่  ตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประดิษฐาราม  ตำบลหนองแสง
จร. พระครูสุภัทรปัญญาคุณ (ภาติญะ)
วัดประสาทรังสฤษดิ์  ตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหัวคู  ตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหนองอ้อ  ตำบลเกาะลอย
จร. พระมหาอุกฤษ​ ปภสฺสโร ป.ธ.๗
วัดบ้านด่านศรัทธาอุดม  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลชัย  ตำบลเกาะลอย
จร. พระครูวิบูลปัญญาวุธ (ไพฑูรย์)
วัดมงคลนิมิตภาวนาราม  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสัปปโคน  ตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระจับ  ตำบลเกาะลอย
จร. พระครูปัญญาประสิทธิ์
วัดไชยมงคล  ตำบลเกาะลอย
จร. พระครูปริยัติชัยโสภณ (จรูญ ป.ธ.๓)
วัดบ้านคุ้ม  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านยาง  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประเถท  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรหมรังษี  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไม้เอก  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทร์ไตรย์  ตำบลโพธิ์งาม
จร. พระอธิการสนอง ถิลสีโล
วัดเขาน้อย  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกรวด  ตำบลโพธิ์งาม
จร. พระอธิการพันธ์ ตปสีโล
วัดโคกบ้าน  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกอู่ทอง  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสะอาด  ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์งาม  ตำบลโพธิ์งาม
จร. พระครูสุทธโพธิกิจ (วิชาญ)

 

อำเภอศรีมหาโพธิ

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งประพาส  ตำบลกรอกสมบูรณ์
จร. พระธรรมธร ชุมพล อาจาโร
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม  ตำบลกรอกสมบูรณ์
จร. พระครูประสุตศีลคุณ
วัดสุทธิธรรม  ตำบลกรอกสมบูรณ์
จร. พระครูสังฆรักษ์ สมชาย ธมฺมธโร
วัดแสงจันทร์  ตำบลกรอกสมบูรณ์
จร. พระครูจันทปภากร
วัดใหม่นาบุญ  ตำบลกรอกสมบูรณ์
จร. พระครูบุญเขตตาภรณ์
วัดชัยมงคล  ตำบลดงกระทงยาม
จร. พระปลัด ศีริศักดิ์ ตโมนุโท
วัดดอนใหญ่  ตำบลดงกระทงยาม
จร. พระใบฏีกา บุญเรือง จารุวณฺโณ
วัดราษฎรนิยม  ตำบลดงกระทงยาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ดงกระทงยาม  ตำบลดงกระทงยาม
จร. พระอธิการ วัชระ ชุตินฺธโร
วัดบุยายใบ  ตำบลท่าตูม
จร. พระอธิการสุชาติ สทฺธาธิโก
วัดศรีโพธิมาลัย  ตำบลท่าตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลังถ้ำ  ตำบลท่าตูม
จร. พระปลัด ปพลศิล ฐานวุฒฺโฒ
วัดโป่งไผ่  ตำบลท่าตูม
จร. พระครูศรีเมตตาภรณ์ (สมคิด เมตฺตาจิตฺโต ป.ธ.๖)
วัดอัมพวันครุฑธาวาส  ตำบลบางกุ้ง
จร. พระครูอัมพรคุณารักษ์
วัดประทุมบูชา  ตำบลบ้านทาม
จร. พระครูพิพัฒน์ธรรมภาณี (ธนชัย)
วัดหาดนางแก้ว  ตำบลบ้านทาม
จร. พระครูปลัด ฐณปฎล กิตฺติวํโส
วัดอรัญไพรศรี  ตำบลบ้านทาม
จร. พระครูวิมลสิริสาร
วัดโพธิ์ทอง  ตำบลบ้านทาม
จร. พระครูสังฆรักษ์ อโนไทย อนุภทฺโท
วัดมะขามทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ
จร. พระมหาธนทรณ์ สุนฺทรธมฺโม
วัดหนองหอย  ตำบลศรีมหาโพธิ
จร. พระอธิการสานิตย์ ธมฺมวโร
วัดหว้าเอน  ตำบลศรีมหาโพธิ
จร. พระอธิการสมพร จนฺทเสโน
วัดอินทรแบก  ตำบลศรีมหาโพธิ
จร. พระมหาวิชัย ปภสฺสโร
วัดใหม่กรงทอง  ตำบลศรีมหาโพธิ
จร. พระราชปริยัติวัชราจารย์ (สุดใจ ยโสธโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
วัดบ้านกุดตาเสก  ตำบลสัมพันธ์
จร. พระครูจันทสารสุนทร (วันชัย จนฺทสาโร)
วัดสัมพันธ์  ตำบลสัมพันธ์
จร. พระอธิการปรีชา กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดนพคุณทอง  ตำบลหนองโพรง
จร. พระครูขันตินพคุณ (วินัย ขนฺติธมฺโม)
วัดปทุมวนาวาส  ตำบลหนองโพรง
จร. พระครูโสภณโพธาภิบาล (น้อย)
วัดปรือวนาราม  ตำบลหนองโพรง
จร. พระครูสมุห์ มงคล ปภสฺสโร
วัดปรือวายใหญ่  ตำบลหนองโพรง
จร. พระอธิการโฉมตรู จิตฺตมุตฺโต
วัดหนองโพรง  ตำบลหนองโพรง
จร. พระครูมงคลผาสุกิจ (จรูญ ผาสุโก)
วัดแปลงประดู่  ตำบลหนองโพรง
จร. พระอธิการอุดม สุนฺทโร
วัดโพธิญาณ  ตำบลหนองโพรง
จร. พระครูสันติโพธิคุณ (สงบ สุวณฺโณ)
วัดใหม่ประชุมชน  ตำบลหนองโพรง
จร. พระอธิการเผด็จ สุจิตฺโต
วัดคลองสมบูรณ์  ตำบลหัวหว้า
จร. พระอธิการสมชาย สุทินฺโน
วัดหนองปรือน้อย  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองระเนตร  ตำบลหัวหว้า
จร. พระอธิการบัญญัติ ปญฺญาวโร
วัดหนองหูช้าง  ตำบลหัวหว้า
จร. พระครูโพธิธรรมคุณ (บุญส่ง จนฺทวํโส)
วัดหัวซาธรรมิการาม  ตำบลหัวหว้า
จร. พระอธิการณรงค์
วัดหัวหว้าสามัคคี  ตำบลหัวหว้า
จร. พระครูพิศิษฏ์สรการ (ภาณุพงศ์)
วัดเกาะสมอ  ตำบลหัวหว้า
จร. พระครูสุวัฒน์กันตาภิรม (ณรงค์)
วัดเกาะแก้วสถาวร  ตำบลหัวหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินผาสุกผลาราม  ตำบลหัวหว้า
จร. พระอธิการชาย ชายคโร
วัดโคกอุดมดี  ตำบลหัวหว้า
จร. พระมหาสำภาส ฐานวุฑโฒ
วัดต้นตาล  ตำบลหาดยาง
จร. พระครูวิสิฐกิจจาภรณ์ (สามารถ อภิชาโต)
วัดธรรมโพธิ์ศรี  ตำบลหาดยาง
จร. พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ (ถนอมศักดิ์ ถาวรธมฺโม ,ดร.)

 

อำเภอศรีมโหสถ

วัด เจ้าอาวาส
วัดคู้ลำพัน  ตำบลคู้ลำพัน
จร. พระอธิการสมบูรณ์ เตชวโร
วัดราษฎร์รังสฤษฎิ์  ตำบลคู้ลำพัน
จร. พระครูโกศลธรรมาภรณ์ (กุสโล)
วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ  ตำบลโคกปีบ
จร. พระครูภาวนามหาโพธิ (อนุสรณ์)
วัดม่วงขาว  ตำบลโคกปีบ
จร. พระใบฎีกา สมพร ถาวโร
วัดศรีมโหสถ  ตำบลโคกปีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระมะเขือ  ตำบลโคกปีบ
จร. พระครูปิยสีลากร (เปสโล)
วัดหนองสะแก  ตำบลโคกปีบ
จร. พระครูอภินันทวรคุณ (ณรงค์)
วัดโคกปีบ  ตำบลโคกปีบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระข่อย  ตำบลโคกไทย
จร. พระครูกิตติธรรมโฆสิต (เกรียงศักดิ์ โฆสโก)
วัดสระมรกต  ตำบลโคกไทย
จร. พระครูจันทสราธิคุณ
วัดสามัคคีสุขาราม  ตำบลโคกไทย
จร. พระอธิการแหลม ขนฺติธมฺโม
วัดหนองเกตุ  ตำบลโคกไทย
จร. พระใปฎีกา ศีลปากร ปภากโร
วัดแสงสว่าง  ตำบลโคกไทย
จร. พระครูวิโรจน์สุทธิคุณ
วัดโคกพนมดี  ตำบลโคกไทย
จร. พระครูปริยัติสุทธิโสภณ (สำรอง สุขิโต ป.ธ.๔)
วัดสนามพลี  ตำบลไผ่ชะเลือด
จร. พระราเชนทร์ รตนญาโณ
วัดไผ่งาม  ตำบลไผ่ชะเลือด
จร. พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ (สำรวย สิริปญฺโญ)

 

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดคุ้มเจริญ  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระอธิการทองห่อ สิริจนฺโท
วัดดงขี้เหล็ก  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมารังสฤษฎิ์  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระปลัด เสมอ จนฺทธมฺโม
วัดธรรมารามประดิษฐ์  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระครูวรธรรมาภิบาล
วัดนิโครธาวาส  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระครูพัฒนกิจธำรง (จันทร์ กาตพฺโพ)
วัดประสาธน์รังสรรค์  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภักดีสุนทราวาส  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระครูขันติธรรมธร (ประดิษฐ์)
วัดรัตนรังษี  ตำบลดงขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระครูกันตมงคลธรรม
วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระสุชาติ กนฺตธโน
วัดสุนทรศรัทธาธรรม  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระบุญเขียน จนฺทสาโร
วัดหนองจวง  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระครูมงคลธรรมภาณ (โสภา มงฺคโล)
วัดหนองทะเล  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระอธิการจรัญ อิทฺธิญาโญ
วัดโคกมะกอก  ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระครูสถิตสุทธิคุณ
วัดดงพระราม  ตำบลดงพระราม
จร. พระครูจารุสารธรรม (วิชัย)
วัดลำดวน  ตำบลดงพระราม
จร. พระครูชัยกิจพิพัฒน์ (ชาญ โชติปาโล)
วัดหนองกระจับ  ตำบลดงพระราม
จร. พระครูจันทศีลวิสุทธิ์
วัดแก้วสามัคคี  ตำบลดงพระราม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระแจะ  ตำบลท่างาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหาดสะแก  ตำบลท่างาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลียบ  ตำบลท่างาม
จร. พระครูถาวรธรรมานุรักษ์ (กำจัด)
วัดสง่างาม  ตำบลบางบริบูรณ์
จร. พระครูสิริพัฒนโสภณ (เสริม ฐิตธมฺโม)
วัดสามัคคีภิรมย์  ตำบลบางเดชะ
จร. พระอธืการมานพ ฐานกโร
วัดหัวกรด  ตำบลบางเดชะ
จร. พระปลัด วีระพงษ์ ชยรตโน
วัดบ้านพระ  ตำบลบ้านพระ
จร. พระอธิการดิเรก ธมฺมทตฺโต
วัดบ้านยาง  ตำบลบ้านพระ
จร. พระครูใบฎีกา สุเทพ ปสาโท
วัดสันติวิเศษสุข  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจอก  ตำบลบ้านพระ
จร. พระอธิการเสกสรร ปภสฺสโร
วัดหนองบัว  ตำบลบ้านพระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองประเทือง  ตำบลบ้านพระ
จร. พระครูชาครธรรมพิพัฒน์ (สมเดช ชาครธมฺโม)
วัดหัวเขา  ตำบลบ้านพระ
จร. พระอธิการสวย ฐิตปุญฺโญ
วัดเขาอีโต้  ตำบลบ้านพระ
จร. พระมหาวินัย ธมฺมวินโญ
วัดเนินดินแดง  ตำบลบ้านพระ
จร. พระครูจันทวรกิจจาภรณ์
วัดบางคาง  ตำบลรอบเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบางตาล่า  ตำบลรอบเมือง
จร. พระอธิการสุทธิชัย กิตฺติสาโร
วัดเรไร  ตำบลรอบเมือง
จร. พระครูคัมภีร์ธรรมาภิรักษ์ (ชูชาติ)
วัดต้นสะตือ  ตำบลวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันทรีย์  ตำบลวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโบสถ์  ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระครูสุทธิสารโสภณ
วัดศรีมงคล  ตำบลหน้าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวงปรีชากูล  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ อายุวฑฺฒโก ป.ธ.๔)
วัดอุดมวิทยาราม  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระครูสังฆรักษ์ บุญชอบ ปุญฺญกาโม
วัดเทวบุตร  ตำบลหน้าเมือง
จร. พระอธิการบุญเลิศ เขมิโย
วัดแจ้ง  ตำบลหน้าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าศาลา  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธารเลา  ตำบลเนินหอม
จร. พระอธิการศักดาเดช ปญฺญาธโร
วัดนาปรือ  ตำบลเนินหอม
จร. พระครูปลัด ประภัสสร ปสนฺนจิตฺโต
วัดบ่อแร่  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังน้ำขุ่น  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองงูเหลือม  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเต่า  ตำบลเนินหอม
จร. พระครูโสรัจธรรมาทร
วัดหนองแท่นพระ  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเกษียร  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขาพระธรรมขันธ์  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินบาก  ตำบลเนินหอม
จร. พระอธิการประเสริฐ ขนฺติปญฺโญ
วัดเนินสูงวนาลัย  ตำบลเนินหอม
จร. พระครูประสิทธิมงคลการ (บุญมี ปภํกโร)
วัดเนินหอม  ตำบลเนินหอม
จร. พระครูสุนทรสุคนธคุณ (ธรรมนูญ สุนฺทโร)
วัดเนินไม้หอม  ตำบลเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนื่องเกียรตินิกร  ตำบลเนินหอม
จร. พระครูกิตติพัฒนกุล (พฤหัส)
วัดใหม่สูงเนิน  ตำบลเนินหอม
จร. พระอธิการสลิด ขนฺติพโล
วัดคชสารมุนี  ตำบลโคกไม้ลาย
จร. พระครูจารุสารคุณ (ใช้)
จร. พระครูคฃสารมุนีวงศ์ (ใบ)
วัดท้าวอู่ทอง  ตำบลโคกไม้ลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึง  ตำบลโคกไม้ลาย
จร. พระครูชลาสัยรักษา (ธงชัย)
วัดป่ามะไฟ  ตำบลโคกไม้ลาย
จร. พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป ,ดร.)
วัดหนองชะอม  ตำบลโคกไม้ลาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงคุย  ตำบลโนนห้อม
จร. พระอธิการกฤษฎี กตปุญฺโญ
วัดดงยาง  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งตะลุมพุก  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งไม้ค้าง  ตำบลโนนห้อม
จร. พระครูมงคลธรรมอุดม (อุดร)
วัดบางแขยง  ตำบลโนนห้อม
จร. พระครูอุดมสิทธิคุณ
วัดประชาวาสอัมพวัน  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเงินเจริญสุข  ตำบลโนนห้อม
จร. พระมหาวิชาญ เตชธมฺโม ,ดร.
วัดสุวรรณวิทยาราม  ตำบลโนนห้อม
จร. พระอธิการวีระพงษ์
วัดเทพประสิทธยาราม  ตำบลโนนห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจิกสูง  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเรือ  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปรือ  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกาะเค็ดนอก  ตำบลไม้เค็ด
จร. พระครูประภากรกิจพิมล
วัดเกาะเค็ดใน  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเนินอีแจน  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมหิน  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแหลมไผ่  ตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกบินทร์บุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดโนนสูง   ตำบลกบินทร์
จร. พระอธิการทวี ฐิตเปโม
วัดหนองจรเข้   ตำบลบ่อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเขาถ้ำ   ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระครูสิทธิปัญญาวุธ (สมใจ ปญฺญาวุโธ)
วัดป่าญาณวิสุทธาวาส   ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระครูสุทธิวรญาณ (ภักดี)
วัดป่าอุดมสุข   ตำบลวังท่าช้าง
จร. พระครูสุทธิปัญญาโสภณ (นิกร เตชปญฺโญ)
วัดป่าเกษมสุข   ตำบลหนองกี่
จร. พระครูศาสนกิจดิลก
วัดป่าประดู่   ตำบลเมืองเก่า
รก.จร. พระก้านศักดิ์ สุภกิจฺโจ
วัดป่าเมืองเก่า   ตำบลเมืองเก่า
จร. พระมหารังสรรค์ สญฺญโม

 

อำเภอบ้านสร้าง

วัด เจ้าอาวาส
วัดพระธาตุพงษ์คุณ   ตำบลบางกระเบา
จร. พระใบฎีกา เอกสิทธิ์ กิตฺติปาโล
วัดมูลเหล็ก   ตำบลบ้านสร้าง
จร. พระครูธรรมทีปาจารย์

 

อำเภอประจันตคาม

วัด เจ้าอาวาส
วัดทุ่งยาว   ตำบลโพธิ์งาม
จร. พระครูนวกิจจการี (สมชาติ ปิยธโร)
วัดบ้านโง้ง   ตำบลโพธิ์งาม
จร. พระบูรพาคณาจารย์ (น้อม วรนินฺโท)
วัดประจันตคามเสมาราม   ตำบลโพธิ์งาม
จร. พระสมุห์ สำเภา สนฺติญาณโก
สำนักสงฆ์หนองนกกระเรียน   ตำบลโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีมหาโพธิ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าญาณสิริสุทธาราม   ตำบลกรอกสมบูรณ์
จร. พระครูวินัยธร ธรรมรัตน์ เขมธโร ,ดร.
วัดป่าทรงธรรม   ตำบลท่าตูม
จร. พระครูสีตจิตธรรมคุณ (เย็น ฐิตจิตฺโต)
วัดเขาดิน   ตำบลท่าตูม
จร. พระสมุห์ สนธยา ปุญฺญกโร
วัดบุพพาราม   ตำบลบางกุ้ง
จร. พระครูพิพิธธรรมสิริ (ปรีชา พิมุ)
วัดมาบเหียง   ตำบลหนองโพรง
รก.จร. พระครูสังฆรักษ์ จตุรภัทร อภิธมฺโม
วัดป่าหนองใหญ่   ตำบลหัวหว้า
จร. พระสุพจน์ ฐิตวินโย

 

อำเภอศรีมโหสถ

วัด เจ้าอาวาส
วัดป่าทรงนิมิตร   ตำบลโคกปีบ
จร. พระครูพิศาลธรรมกิจ
วัดพรหมเสนาราม   ตำบลโคกปีบ
จร. พระครูสันตกิจโกศล (สงัด สนฺตโก)

 

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

วัด เจ้าอาวาส
วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง   ตำบลหน้าเมือง
จล. พระครูยุตติคุณากร (สายหยุด คุณยุตฺโต ,ดร.)
วัดห้วยเกษียรใหญ่   ตำบลดงขี้เหล็ก
จร. พระครูวิโรจญาณวิสุทธิ (วิโรจน์ ฐานวโร)
วัดป่าทรงคุณ   ตำบลดงพระราม
จร. พระครูปลัด ธีระชัย อชิโต ,ดร.
วัดโยธาราษฎร์ศรัทธาธรรม   ตำบลดงพระราม
จร. พระครูธรรมคุณาลังการ (บุญเรือง)
วัดอมาตยาราม   ตำบลบ้านพระ
จร. พระครูจิตตสิริคุณ (นิคม)
วัดมะกอกสีมาราม   ตำบลรอบเมือง
จร. พระครูสมุห์ ปาน โชติปญฺโญ
วัดหนองพังพวย   ตำบลรอบเมือง
จร. พระอธิการทองเติม ฐานิสฺสโร
วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์   ตำบลวัดโบสถ์
จร. พระครูพิจิตรธรรมการ (ชัยพร อิฏฺฐพโล)
วัดป่าเนินกลาง   ตำบลเนินหอม
จร. พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ เตชปาโล)
วัดปวิเวการาม   ตำบลไม้เค็ด
จร. พระครูสิริเมธากร (โชควรรธน์ อาภากโร)
วัดสุขแสงธรรม   ตำบลไม้เค็ด
จร. พระอธิการจูม ปภากโร

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook