ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดอุบลราชธานี | พระสังฆาธิการ

ทำเนียบเจ้าอาวาส จังหวัดอุบลราชธานี

มหานิกาย

 

อำเภอกุดข้าวปุ้น

วัด เจ้าอาวาส
วัดนาสะแบง  ตำบลกาบิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านก่อ  ตำบลกาบิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนมะเขือ  ตำบลกาบิน
จร. พระครูสุภกิจมงคล (สง่า)
วัดสุมานาราม  ตำบลกาบิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอินทาราม  ตำบลกาบิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยธราวาส  ตำบลกาบิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคันธวารี  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเจริญ  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธัญญุตตมาราม  ตำบลข้าวปุ้น
จร. พระครูวิมลกิจจาทร
วัดบ้านตาดแต้  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุรีรมย์  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาสีดา  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศิลาราม  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังนอง  ตำบลข้าวปุ้น
จร. พระครูประโชติจันทโรบล (บุญมี)
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรัญญวาสี  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอาทิตย์อุทัย  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอาภาราม  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกศรีวนาราม  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกลาง  ตำบลข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฐิตาราม  ตำบลหนองทันน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านชาติ  ตำบลหนองทันน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุบผาราม  ตำบลหนองทันน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปฐมวัน  ตำบลหนองทันน้ำ
จร. พระครูสุวีรากร (สมัคร)
วัดรวมไทย  ตำบลหนองทันน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสมบูรณ์แหลมทอง  ตำบลหนองทันน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเชียงใหม่  ตำบลหนองทันน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสองคอน  ตำบลหนองทันน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนอุดม  ตำบลหนองทันน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขุมคำ  ตำบลแก่งเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนทีศรัทธาวาส  ตำบลแก่งเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านตาดโตน  ตำบลแก่งเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบัวไข  ตำบลแก่งเค็ง
จร. พระครูนันทปัญญานุกิจ (ไสว สจฺจวโร)
วัดศรีสว่างวนาราม  ตำบลแก่งเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลแก่งเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสายคำ  ตำบลแก่งเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลแก่งเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองลุมพุก  ตำบลแก่งเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้งกกก่อ  ตำบลแก่งเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนไพศาล  ตำบลแก่งเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉันทาราม  ตำบลโนนสวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคำแม่มุ่ย  ตำบลโนนสวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำรุง  ตำบลโนนสวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่าง  ตำบลโนนสวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุดมมาราม  ตำบลโนนสวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมสนุก  ตำบลโนนสวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหว้า  ตำบลโนนสวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดรภาราม  ตำบลโนนสวาง
จร. พระครูโอภาสธัญญกิจ (แดง มหาปุญฺโญ)
วัดโคกสว่าง  ตำบลโนนสวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยชนะ  ตำบลโนนสวาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอดอนมดแดง

วัด เจ้าอาวาส
วัดคำอ้อ  ตำบลคำไฮใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำไฮใหญ่  ตำบลคำไฮใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหิน  ตำบลคำไฮใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแล้ง  ตำบลคำไฮใหญ่
จร. พระครูอุบลสราภิรักษ์ (โกสีย์)
วัดแสงสว่าง  ตำบลคำไฮใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดกั่ว  ตำบลดอนมดแดง
จร. พระครูสังวรวัฒนคุณ (คำภา)
วัดดงบังเหนือ  ตำบลดอนมดแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงบังใต้  ตำบลดอนมดแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนอก  ตำบลดอนมดแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านยาง  ตำบลดอนมดแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแคน  ตำบลดอนมดแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางวังไฮ  ตำบลดอนมดแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังพระ  ตำบลดอนมดแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนยาง  ตำบลดอนมดแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชลธาร  ตำบลท่าเมือง
จร. พระครูชลธารวรานุรักษ์ (สาย)
วัดท่าเมือง  ตำบลท่าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนาดี  ตำบลท่าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโอด  ตำบลท่าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองไฮ  ตำบลท่าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางกระเดา  ตำบลท่าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่าง  ตำบลท่าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งตอย  ตำบลท่าเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวาง  ตำบลท่าเมือง
จร. พระครูอมรกาญจนคุณ (สุวรรณ อมโร)
วัดกระบูน  ตำบลเหล่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าลาด  ตำบลเหล่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าศิลา  ตำบลเหล่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านค้อ  ตำบลเหล่าแดง
จร. พระครูประทีปสุวรรณคุณ (ทองดำ)
วัดบ้านแดง  ตำบลเหล่าแดง
จร. พระครูวิชัยธรรมาภรณ์
วัดบูรพา  ตำบลเหล่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหล่ม  ตำบลเหล่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหล่าแดง  ตำบลเหล่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอตระการพืชผล

วัด เจ้าอาวาส
วัดภาราวาส  ตำบลกระเดียน
จร. พระครูโอภาสกันตาภิรม (รุ่งเรือง กนฺตสีโล)
วัดราษฎร์ประดิษฐ์  ตำบลกระเดียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุมังคลาราม  ตำบลกระเดียน
จร. พระครูสรกิจโกศล
วัดสระบัว  ตำบลกระเดียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขาวาส  ตำบลกระเดียน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดการุณญาวาส  ตำบลกุดยาลวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทนที  ตำบลกุดยาลวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไผ่  ตำบลกุดยาลวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ากุดยาลวนศรีมงคล  ตำบลกุดยาลวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมย์  ตำบลกุดยาลวน
จร. พระครูโอภาสสิริธรรม (สุรัตน์)
วัดเวฬุวัน  ตำบลกุดยาลวน
จร. พระครูพิศิษฏ์พัฒโนบล (ทองสุข)
วัดบุรีรัฐ  ตำบลกุศกร
จร. พระครูสถิตพิริยคุณ
วัดบูรพา  ตำบลกุศกร
จร. พระครูมงคลภัทโรบล (สุบรรณ)
วัดมุจจลินทาราม  ตำบลกุศกร
จร. พระครูมุจลินท์วิริยคุณ
วัดราษฎร์สมดี  ตำบลกุศกร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุการาม  ตำบลกุศกร
จร. พระครูขันติพลธรรม (กรัณย์พล)
วัดโนนกระโจม  ตำบลกุศกร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สระปทุม  ตำบลกุศกร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยมงคล  ตำบลกุศกร
จร. พระครูมงคลวิริยกิจ (แดง จนฺทวณฺโณ)
วัดไชยรักษ์  ตำบลกุศกร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าบ่อแบง  ตำบลขามเปี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาตาหมุด  ตำบลขามเปี้ย
จร. พระครูพิสิฐสังฆภาร (ประเสริฐ จตฺตสลฺโล)
วัดป่าเชือกธรรม  ตำบลขามเปี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูมิภาค  ตำบลขามเปี้ย
จร. พระครูสุวรรณนิคมเขต
วัดศรีลำดวน  ตำบลขามเปี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนตาล  ตำบลขามเปี้ย
จร. พระครูปราโมทย์ธรรมาภรณ์ (ปรีดา)
วัดสะอาด  ตำบลขามเปี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลขามเปี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุตตมผลาราม  ตำบลขามเปี้ย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนสนุก  ตำบลขามเปี้ย
จร. พระครูถิรธรรมโกศล
วัดกุญชราราม  ตำบลขุหลุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระบรมธาตุ  ตำบลขุหลุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีตระการ  ตำบลขุหลุ
จร. พระสมุห์ วิชัย อภิปุญฺโญ
วัดศรีโพธิ์ชัย  ตำบลขุหลุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิทธิทนนชัย  ตำบลขุหลุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนสูง  ตำบลขุหลุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคำ  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองบัว  ตำบลคอนสาย
จร. พระมหายุธยา อภิปุญฺโญ ป.ธ.๗
วัดศรีบูรพา  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุดร  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยหวาย  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวสะพาน  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลคอนสาย
จร. พระครูบวรรัตนคุณ (แก้ว ธมฺมทินฺโน)
วัดโป่งน้อย  ตำบลคอนสาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมแสง  ตำบลคำเจริญ
จร. พระครูกมลธรรมโสภิต
วัดบ้านดอนมากมาย  ตำบลคำเจริญ
จร. พระครูกิตติวัชโรบล
วัดป่าศรีทองวนาราม  ตำบลคำเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลคำเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุขเกษม  ตำบลคำเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวินไชย  ตำบลคำเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเอี่ยมวนาราม  ตำบลคำเจริญ
จร. พระครูพิมลวนาภิรักษ์ (หนูจัน)
วัดจอมศรีมณีวรรณ  ตำบลตระการ
จร. พระครูอุดมสิริวัฒน์ (นิยม)
วัดสังฆนิวาส  ตำบลตระการ
จร. พระครูวชิรบุญญาภรณ์ (เพชร)
วัดอำพาพล  ตำบลตระการ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งหอไตร  ตำบลตระการ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยมงคล  ตำบลตระการ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำปะโอะ  ตำบลตากแดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองขุ่น  ตำบลตากแดด
จร. พระครูวาปีธรรมากร (สนอง)
วัดศรีตัสสาราม  ตำบลตากแดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไผ่ล้อม  ตำบลตากแดด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกันตะภาราม  ตำบลถ้ำแข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบ๋าหอย  ตำบลถ้ำแข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีลาราม  ตำบลถ้ำแข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยทีเหนือ  ตำบลถ้ำแข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสำราญ  ตำบลถ้ำแข้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสินศรี  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลท่าหลวง
จร. พระครูวิสุทธิปุญญากร (ชาตรี กตปุญโญ)
วัดเทวัญวนาราม  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้งอะฮวน  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคัมภีราวาส  ตำบลนาพิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธชาวาส  ตำบลนาพิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านม่วง  ตำบลนาพิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพาราณสี  ตำบลนาพิน
จร. พระครูวรกิจจาภิวัฒน์
วัดราษฎร์อำนวย  ตำบลนาพิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเกษ  ตำบลนาพิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลนาพิน
จร. พระครูโชติพุทธิคุณ
วัดโนนฮาง  ตำบลนาพิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธาราม  ตำบลนาพิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำผักแว่น  ตำบลนาสะไม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสมบูรณ์  ตำบลนาสะไม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปัจฉิมมณีวัน  ตำบลนาสะไม
จร. พระครูภัทรชัยคุณ (ศิลปชัย สนฺตจิตฺโต)
วัดศิริธรรมวนาราม  ตำบลนาสะไม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลนาสะไม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุทกวารี  ตำบลนาสะไม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอโนดาษ  ตำบลนาสะไม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมะลิวัลย์  ตำบลบ้านแดง
จร. พระครูสุธรรมโฆสิต (สุระศักดิ์)
วัดอุดมธัญญาวาส  ตำบลบ้านแดง
จร. พระครูอุดมธัญญกิจ
วัดแสงอุทัย  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนบก  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนโพธิ์  ตำบลบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งศรี  ตำบลสะพือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลสะพือ
จร. พระครูสถิตบูรพาภิวัฒน์ (บุญเวียน)
วัดศรีชมภู  ตำบลสะพือ
จร. พระครูอินทปัญญาโสภณ (ทองชุน)
วัดศรีสุมังค์  ตำบลสะพือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงหาญ  ตำบลสะพือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนไพร  ตำบลสะพือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำเต่า  ตำบลหนองสะโน
จร. พระครูภัทรสันติคุณ (สงบ สิริภทฺโท)
วัดธัมมปติฏฐาราม  ตำบลหนองเต่า
จร. พระครูขันติปรีชากร (สุรสิทธิ์ ขนฺติโก)
วัดป่าเขืองน้อย  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเรืองบุญ  ตำบลหนองเต่า
จร. พระครูปภัศร์วโรบล (ประศาสตร์)
วัดแหลไหล่  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ศรีทอง  ตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชัยวนาราม  ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนก่อ  ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาดอกไม้  ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
จร. พระครูสุเขตรัตนาภิบาล (สุดใจ ยโสธโร)
วัดร่องสมบูรณ์  ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยฝ้ายพัฒนา  ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอโศการาม  ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกึ่งพุทธกาล  ตำบลเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิคมเกษม  ตำบลเกษม
จร. พระครูนิคมกิจโกวิท (ฉลาด ยโสธโร)
วัดพนานิวาส  ตำบลเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรุกขาวาส  ตำบลเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดาวเรือง  ตำบลเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงหาญ  ตำบลเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุนันทาวาส  ตำบลเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมธัญญาหาร  ตำบลเกษม
จร. พระครูอุดมธัญญานุรักษ์ (เทิน)
วัดเกษมสำราญ  ตำบลเกษม
จร. พระครูเกษมธรรมานุวัตร (บุญชู อตฺถกาโม)
วัดเวฬุวนาราม  ตำบลเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหมือดแอ่ผดุงธรรม  ตำบลเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจิกสูง  ตำบลเซเป็ด
จร. พระครูมุจลินท์ฐิตาภรณ์
วัดนรากุมภกาวาส  ตำบลเซเป็ด
จร. พระครูสุมนสารธรรม
วัดนันทาวาส  ตำบลเซเป็ด
จร. พระครูนันทการโกวิท
วัดป่าดอนบาก  ตำบลเซเป็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมณีจันทร์  ตำบลเซเป็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอันตรมัคคาราม  ตำบลเซเป็ด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉิมพลี  ตำบลเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนบาก  ตำบลเป้า
จร. พระครูบุญญาภิมณฑ์ (ทึน ยโสธโร)
วัดป่าสันติมงคล  ตำบลเป้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปุญญานิวาส  ตำบลเป้า
จร. พระครูไพโรจน์บุญญากร (สมเพียร)
วัดวนวาสี  ตำบลเป้า
จร. พระครูอุดมธรรมวาสี (อภิชาติ)
วัดศรีไสยาวาส  ตำบลเป้า
จร. พระครูสุทธิจันทโชติ
วัดจอมศรี  ตำบลโคกจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาตาล  ตำบลโคกจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโคกใหญ่  ตำบลโคกจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปติฏฐาราม  ตำบลโคกจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอภัยคีรี  ตำบลโคกจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลโคกจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหญ่ไชยมงคล  ตำบลโคกจาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุศลศรีสวัสดิ์  ตำบลโนนกุง
จร. พระครูโสตถิธรรมโกศล (กุศล)
วัดคำแคนน้อย  ตำบลโนนกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนกเขียนวนาราม  ตำบลโนนกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำคำ  ตำบลโนนกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านพัฒนา  ตำบลโนนกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาบุญ  ตำบลโนนกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร่องข่า  ตำบลโนนกุง
จร. พระครูพิสิฐธรรมทัศน์ (สำลี)
วัดร่องหมู  ตำบลโนนกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพลแพง  ตำบลโนนกุง
จร. เจ้าอธิการบุญลอง กตธมฺโม
วัดศรีลาลัย  ตำบลโนนกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจุฬามณี  ตำบลไหล่ทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงไม้งาม  ตำบลไหล่ทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลไหล่ทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธนิมิต  ตำบลไหล่ทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงงาม  ตำบลไหล่ทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมูลผลาวาส  ตำบลไหล่ทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวุฒิวาส  ตำบลไหล่ทุ่ง
จร. พระครูปริยัติวุฒิสาร (อภิชาติ ป.ธ.๔)
วัดสิทธิวราราม  ตำบลไหล่ทุ่ง
จร. พระครูสิทธิธรรมานุรักษ์
วัดเสลาวาส  ตำบลไหล่ทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉิมพลี  อำเภอสะพือ
จร. พระครูประภากรวิมล

 

อำเภอตาลสุม

วัด เจ้าอาวาส
วัดคำหว้า  ตำบลคำหว้า
จร. พระครูสุภัทโรบล (สนอง)
วัดนาทมใต้  ตำบลคำหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาอุดม  ตำบลคำหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยดู่  ตำบลคำหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกกลางแสนสุข  ตำบลคำหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค้อโคน  ตำบลจิกเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจิกลุ่ม  ตำบลจิกเทิง
จร. พระครูมุจจลินท์สมณวัตร
วัดดอนยูง  ตำบลจิกเทิง
จร. พระครูปริยัติวโรบล (แสง ป.ธ.๔)
วัดบ้านดอนโด่  ตำบลจิกเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลจิกเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปัจฉิมวาส  ตำบลจิกเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเชียงแก้ว  ตำบลจิกเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนตะลี  ตำบลตาลสุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนพันชาด  ตำบลตาลสุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนรังกา  ตำบลตาลสุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนามน  ตำบลตาลสุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนามนใต้  ตำบลตาลสุม
จร. พระครูสุเขตปัญญากร (สมศรี)
วัดนาห้วยแคน  ตำบลตาลสุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอัมพวันสุทธาวาส  ตำบลตาลสุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงโคน  ตำบลตาลสุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งกบ  ตำบลตาลสุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนงาม  ตำบลตาลสุม
จร. พระครูโสภณพัฒนานุกูล (หนูยี่ รวิวณฺโณ)
วัดคำหนามแท่ง  ตำบลนาคาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำฮี  ตำบลนาคาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำเจริญ  ตำบลนาคาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนขวาง  ตำบลนาคาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนหวาย  ตำบลนาคาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนยาง  ตำบลนาคาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีชมภู  ตำบลนาคาย
จร. พระครูสุวรรณสิริกิจ (ทอง เหมวณฺโณ)
วัดหนองเป็ด  ตำบลนาคาย
จร. พระสุนทรปริยัติเมธี (ประเด็น เตชวโร ป.ธ.๗)
วัดโนนจิก  ตำบลนาคาย
จร. พระครูโชติธรรมพินิจ (บุญศรี)
วัดป่าสำโรงใต้  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรงใต้  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรงใหญ่  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโน  ตำบลสำโรง
จร. พระครูวิโรจน์คุณาทร (ประเทือง)
วัดคำเตย  ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำเตยใต้  ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำแคน  ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองกุง  ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกุงน้อย  ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกุงใหญ่  ตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอทุ่งศรีอุดม

วัด เจ้าอาวาส
วัดกุดปลาตอง  ตำบลกุดเรือ
จร. พระครูสถิตวิริยาธิการ (ธรรมา ถิรวิริโย)
วัดกุดเรือ  ตำบลกุดเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดแก  ตำบลกุดเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซำงู  ตำบลกุดเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งช้าง  ตำบลกุดเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาโท  ตำบลนาห่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนาห่อม  ตำบลนาห่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองหิน  ตำบลนาห่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจิก  ตำบลนาห่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองน้ำขุ่น  ตำบลนาห่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวอารีย์  ตำบลนาห่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหิน  ตำบลนาห่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนจาน  ตำบลนาห่อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อยพัฒนา  ตำบลนาเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทุ่งศรีอุดม  ตำบลนาเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาเกษม  ตำบลนาเกษม
จร. พระราชมงคลวชิรากร วิ. (ปา สุธมฺโม)
วัดโนนกลาง  ตำบลนาเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสนาม  ตำบลนาเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลนาเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนใหญ่  ตำบลนาเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองสวัสดิ์  ตำบลหนองอ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเบญจ  ตำบลหนองอ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนรัง  ตำบลหนองอ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสันติธรรม  ตำบลหนองอ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขี้เห็น  ตำบลหนองอ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองอ้ม  ตำบลหนองอ้ม
จร. พระครูกิตติอุดมคุณ (ไพทูรย์ กิตฺติปญฺโญ)
วัดอารีย์ประชาสรรค์  ตำบลหนองอ้ม
จร. พระครูมงคลประชาสรรค์ (เปลี่ยน)
วัดทุ่งมณีธรรมาราม  ตำบลโคกชำแระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพะลานเวียงชัย  ตำบลโคกชำแระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสนม  ตำบลโคกชำแระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกชำแระ  ตำบลโคกชำแระ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนดู่  ตำบลโคกชำแระ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนาจะหลวย

วัด เจ้าอาวาส
วัดคำโทน  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงขวาง  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทองมา  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าก่อ  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาจะหลวย  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาจะหลวย  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูพลานสูง  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพรหม  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้งขี้เหล็ก  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้งเรือง  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกใหญ่  ตำบลนาจะหลวย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำบอน  ตำบลบ้านตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนยาว  ตำบลบ้านตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเงิน  ตำบลบ้านตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านตูม  ตำบลบ้านตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสักทอง  ตำบลบ้านตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสันติธรรม  ตำบลบ้านตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกน้อย  ตำบลบ้านตูม
จร. พระใบฎีกา รอง จิตฺติกาโร
วัดโนนเจริญ  ตำบลบ้านตูม
จร. พระครูสุนทรสารวัฒน์ (สมศักดิ์)
วัดโนนแดง  ตำบลบ้านตูม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคุ้ม  ตำบลพรสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบุ่งคำ  ตำบลพรสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านม่วง  ตำบลพรสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฝั่งเพ  ตำบลพรสวรรค์
จร. พระครูชาครภัทโรบล (อ่อนจันทร์ ชาครธมฺโม)
วัดฝั่งเพใน  ตำบลพรสวรรค์
จร. พระครูอุดมวีรกิจ (เลอศักดิ์)
วัดหนองกระโดน  ตำบลพรสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้งขอ  ตำบลพรสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนชะนี  ตำบลพรสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกวางดีด  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าก้าว  ตำบลโนนสมบูรณ์
จร. พระครูสารจันทวิมล (เหรียญ)
วัดป่าพอก  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนสุข  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเทียม  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำอุดม  ตำบลโนนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปัจฉิม  ตำบลโนนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพรสวรรค์  ตำบลโนนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวฮี  ตำบลโนนสวรรค์
จร. พระครูอุบลคุณาวสัย (อำพร รตินฺธโร)
วัดแก้งกกไฮ  ตำบลโนนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนป่ารัง  ตำบลโนนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำม่วง  ตำบลโสกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนชัยชนะ  ตำบลโสกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทับไฮ  ตำบลโสกแสง
จร. พระครูเมตตาอุดมกิจ (ถวิน)
วัดทุ่งเพียง  ตำบลโสกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไร่  ตำบลโสกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลโสกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนแอวขัน  ตำบลโสกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสกแสง  ตำบลโสกแสง
จร. พระครูพิพัฒโนภาส

 

อำเภอนาตาล

วัด เจ้าอาวาส
วัดค้อน้อย  ตำบลกองโพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลกองโพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลกองโพน
จร. พระอธิการคำตัน ขนฺติธโร
วัดศรีสว่าง  ตำบลกองโพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมสะอาด  ตำบลกองโพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลกองโพน
จร. พระครูโสภณธรรมาภิราม (สุชิน)
วัดโนนสำราญ  ตำบลกองโพน
จร. พระครูเกษมสีลาธร (วิชิต)
วัดไตรมิตรสงเคราะห์  ตำบลกองโพน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทรงาม  ตำบลกองโพ่น
จร. พระครูภัทรวิศาลคุณ (ประมวล สิริภทฺโท)
วัดชัยมงคล  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนงิ้ว  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาสะตัง  ตำบลนาตาล
จร. พระครูสุเขตกาญจนคุณ
วัดบ้านโนนตาล  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนเจริญ  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าลุมพุก  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีธาตุ  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลนาตาล
จร. พระครูวิริยปัญญาภรณ์ (เพียร ปญฺญาพโล)
วัดศรีโพธิ์ไทร  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่าง  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนงาม  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนบก  ตำบลนาตาล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูง  ตำบลนาตาล
จร. พระครูวิบูลบุญญากร (สุรบูล)
วัดทุ่งเกลี้ยง  ตำบลพะลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านพลาน  ตำบลพะลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระโต  ตำบลพะลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทร์  ตำบลพะลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนธรรม  ตำบลพะลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวภูถ้ำทอง  ตำบลพะลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโอภาสธรรมธาราม  ตำบลพะลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สำราญรมย์  ตำบลพะลาน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด่านหม่วน  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาทีทองเพชรเจริญ  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาอุดม  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเวียง  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยุทธิการาม  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีรัตนะ  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระเมือง  ตำบลพังเคน
จร. พระครูโสรัจธรรมกิจ (หนูกาญจน์)
วัดสิงห์ทองสุภารักษ์  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหอย  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนตูม  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนพัฒนาราม  ตำบลพังเคน
จร. พระครูโสภณวัฒนคุณ (ชาตรี)
วัดโนนสว่าง  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ศรีอุดมสุข  ตำบลพังเคน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนาเยีย

วัด เจ้าอาวาส
วัดขี้เหล็ก  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาดี  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาดู่  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแปนสุทธาวาส  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิญาณวนาราม  ตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาจาน  ตำบลนาเยีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาประชุม  ตำบลนาเยีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเยีย  ตำบลนาเยีย
จร. พระมหาสุพิศ ตปสีโล ป.ธ.๔
วัดป่านาเจริญ  ตำบลนาเยีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาเยีย  ตำบลนาเยีย
จร. พระครูอรุณธรรมโกศล (อุทัย)
วัดอุดมวนาสันติ์  ตำบลนาเยีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลนาเยีย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเรือง  ตำบลนาเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระบือ  ตำบลนาเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินลาด  ตำบลนาเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนม่วง  ตำบลนาเรือง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอน้ำขุ่น

วัด เจ้าอาวาส
วัดขี้เหล็ก  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูจารุรัตนคุณ (ไพบูลย์ จารุวํโส)
วัดตาโอง  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูวิไล  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขอน  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองดินดำ  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมูลเหล็ก  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแสง  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยเสลา  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวรรค์  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซำสะกวยน้อย  ตำบลตาเกา
จร. พระครูวชิรปัญญาวิสุทธิ์ (วิเชียร ปญฺญาวชิโร)
วัดตาเกา  ตำบลตาเกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำขุ่น  ตำบลตาเกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองกระโดน  ตำบลตาเกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์บำเพ็ญ  ตำบลตาเกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรุ่งแสงจันทร์  ตำบลตาเกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมากแหน่ง  ตำบลตาเกา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาโกย  ตำบลโคกสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนหนองไฮ  ตำบลโคกสะอาด
จร. พระครูอุบลวรประโชติ (แสง โชติวโร)
วัดห้วยยาง  ตำบลโคกสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสะอาด  ตำบลโคกสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนยาง  ตำบลโคกสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสง่า  ตำบลโคกสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนเจริญ  ตำบลไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนโมกข์  ตำบลไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีอุดม  ตำบลไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองดุม  ตำบลไพบูลย์
จร. พระครูสุทธิพัฒนกิจ (สุภกิจ)
วัดหนองโด  ตำบลไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนถาวร  ตำบลไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพบูลย์วนาราม  ตำบลไพบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอน้ำยืน

วัด เจ้าอาวาส
วัดบุเปือย  ตำบลบุเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าค้อเจริญธรรม  ตำบลบุเปือย
จร. พระครูวิบูลญาณคุณ (บรรจง)
วัดป่าสร้างเชียงอินทร์  ตำบลบุเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแสนสุขเจริญธรรม  ตำบลบุเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองพะลาน  ตำบลบุเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษตรสมบูรณ์  ตำบลบุเปือย
จร. พระครูเกษมกิจจานุยุต (แคล้ว)
วัดเปือย  ตำบลบุเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้งโตน  ตำบลบุเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลาขาว  ตำบลยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าจันทรังษี  ตำบลยาง
จร. พระครูรังษีนวกิจ
วัดป่ายางกลาง  ตำบลยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางกลาง  ตำบลยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคู  ตำบลยาง
จร. พระครูกิตติปริยัติคุณ (สมเกียรติ)
วัดโนนป่าเลา  ตำบลยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำสะอาด  ตำบลยางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงกระชู  ตำบลยางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนสวาง  ตำบลยางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางใหญ่  ตำบลยางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวายน้อย  ตำบลยางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกระต่าย  ตำบลยางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดซำหวาย  ตำบลสีวิเชียร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดถ้ำน้ำทิพย์  ตำบลสีวิเชียร
จร. พระครูอุบลวรบรรพต (สำราญ)
วัดนาสามัคคี  ตำบลสีวิเชียร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าห้วยแก้วเจริญธรรม  ตำบลสีวิเชียร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง  ตำบลสีวิเชียร
จร. พระครูศรีธรรมโสภิต (ก้อง ป.ธ.๖)
วัดคำกลาง  ตำบลเก่าขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนสูง  ตำบลเก่าขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุคำ  ตำบลเก่าขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองทัพ  ตำบลเก่าขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่าขาม  ตำบลเก่าขาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดตาโม  ตำบลโซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้อยรัตนมงคล  ตำบลโซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำยืน  ตำบลโซง
จร. พระครูวีรกิจชลธาร (สุรินทร์ กนฺตวีโร)
วัดบ้านโซง  ตำบลโซง
จร. พระครูวิรัชศาสนการ (ประจักษ์ ธนิสฺสโร)
วัดป่าตาโม  ตำบลโซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค้อ  ตำบลโดมประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขอน  ตำบลโดมประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโพด  ตำบลโดมประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแข้ด่อน  ตำบลโดมประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูง  ตำบลโดมประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนทอง  ตำบลโดมประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบุณฑริก

วัด เจ้าอาวาส
วัดดงเมย  ตำบลคอแลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแขม  ตำบลคอแลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวินัย  ตำบลคอแลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลคอแลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลคอแลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยทราย  ตำบลคอแลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวาสดิ์  ตำบลคอแลน
จร. พระครูอาทรรัตนคุณ (จงมี เตชธโร)
วัดโนนสำราญ  ตำบลคอแลน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนตะโน  ตำบลนาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเจริญ  ตำบลนาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเกษม  ตำบลนาโพธิ์
จร. พระครูเกษมธรรมกิตติ์ (อุปถัม)
วัดโพธาราม  ตำบลนาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวงาม  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสร้างถ่อ  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหัวแข้เจริญธรรม  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุนทร  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยปอ  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยปอเจริญ  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอมรินทราราม  ตำบลบัวงาม
จร. พระครูสิริปัญญากร (ทินกร ปญฺญาเมธี ป.ธ.๕)
วัดคูหาสวรรค์  ตำบลบ้านแมด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบกเจริญ  ตำบลบ้านแมด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนแท่นเทพนิมิต  ตำบลบ้านแมด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขมาราม  ตำบลบ้านแมด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเมตตาราม  ตำบลบ้านแมด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลบ้านแมด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกรุงเจริญ  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจงเจริญ  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุนางพญาพาสุข  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโนนจิก  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลหนองสะโน
จร. พระครูสุจิตปสาทคุณ (ถนอม)
วัดม่วงเจริญ  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุทธาวาส  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมพรรัตนาราม  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดส้มเสี้ยว  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองม่วง  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมชาติ  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนธรรม  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ทองเจริญ  ตำบลหนองสะโน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำบาก  ตำบลห้วยข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธรรมิกาวาส  ตำบลห้วยข่า
จร. พระครูอุดมปุญญาภรณ์ (อภิญญา)
วัดบกมันแกว  ตำบลห้วยข่า
จร. พระครูสุธรรมวรานุศาสก์ (อำนวย)
วัดสุคันธาราม  ตำบลห้วยข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลห้วยข่า
จร. พระครูภัทรกิจวิมล (สมบัติ)
วัดหนองเหนี่ยว  ตำบลห้วยข่า
จร. พระครูเมธีปริยัติวิมล (ประกาศ อริยเมธี ป.ธ.๖)
วัดหนองแปก  ตำบลห้วยข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแปน  ตำบลห้วยข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่ากลาง  ตำบลห้วยข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้งสมบูรณ์  ตำบลห้วยข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้งสว่าง  ตำบลห้วยข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโสกก่อ  ตำบลห้วยข่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนสวนเจริญธรรม  ตำบลโนนค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยู  ตำบลโนนค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองศิลา  ตำบลโนนค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนนิวาส  ตำบลโนนค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลโนนค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหมากเดือย  ตำบลโนนค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเตี้ย  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสันติสุข  ตำบลโพนงาม
จร. พระครูวิบูลสุนทโรบล (สุดใจ)
วัดหนองแสง  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโกศลนิวาส  ตำบลโพนงาม
จร. พระครูอินทธรรมโกศล (อินฺทปญฺโญ)
วัดโนนน้อย  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนศิลาราม  ตำบลโพนงาม
จร. พระครูปริยัติคณานุกิจ (รอนสันต์ นิรุตฺติสุธี ป.ธ.๔)
วัดโนนสูง  ตำบลโพนงาม
จร. พระครูอุบลศาสนวิจิตร (บ่าย ปญฺญาวโร)

 

อำเภอพิบูลมังสาหาร

วัด เจ้าอาวาส
วัดคำเม็ก  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนชี  ตำบลกุดชมภู
จร. พระครูพิบูลกิจจาภรณ์ (จิตทวี จนทูปโม)
วัดผาสุการาม  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธรักษา  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังดู่ทรงธรรม  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระปทุมมาลัย  ตำบลกุดชมภู
จร. พระครูโกศลปทุมกิจ (ทองจันทร์)
วัดห้วยกว้าง  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งศิลา  ตำบลกุดชมภู
จร. พระครูประทีปอัครธรรม (คำนวน อคฺครธมฺ)
วัดแก่งเจริญทัศน์  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโชคอำนวย  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนจิก  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนโพธิ์งาม  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่นาคลอง  ตำบลกุดชมภู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนใหญ่  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งแสงตะวัน  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเจริญนอก  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดอนจิก  ตำบลดอนจิก
จร. พระครูวิบูลธรรมวรากร (อุดร)
วัดป่าทุ่งเทวา  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าห้วยกว้าง  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพบูรมย์  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดม่วงงาม  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมุจลินทวราราม  ตำบลดอนจิก
จร. พระครูสุคนธเขมคุณ
วัดศรีนวนลำดวน  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริวัน  ตำบลดอนจิก
จร. พระครูจันทธรรมสถิต (สมคิด จนฺทธมฺโม)
วัดสว่างอัมพา  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแสง  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพามงคล  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพนิมิต  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลียบมงคล  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลียบวิลัย  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลดอนจิก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดน้ำเที่ยง  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านชาด  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีลาวิลัย  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอัมพวัน  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลทรายมูล
จร. พระครูสถิตพิบูลคุณ (พรห์มฤทธิ์ กนฺตธมฺโม)
วัดโพธาราม  ตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชุมพลรัตนาวัน  ตำบลนาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีอุดมธรรม  ตำบลนาโพธิ์
จร. พระครูมงคลธรรมพิบูล (เชื่อม)
วัดป่าโพธิ์สุวรรณ  ตำบลนาโพธิ์
จร. พระครูสุวรรณโพธิเขต (คูณ)
วัดมงคลไชยศรี  ตำบลนาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลนาโพธิ์
จร. พระครูวิบูลธรรมประโชติ (วุฒิ)
วัดสว่างมงคล  ตำบลนาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรุณวดี  ตำบลนาโพธิ์
จร. พระครูอรุณวิหารกิจ (บุญโฮม)
วัดอัมพามงคล  ตำบลนาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนนาเยีย  ตำบลบ้านแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาชุม  ตำบลบ้านแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคูณ  ตำบลบ้านแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสำราญ  ตำบลบ้านแขม
จร. พระครูนิวิฐธรรมพิบูล (วิรัตน์ ถิรธฺมโม)
วัดอ่างหินน้อย  ตำบลบ้านแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแขมเหนือ  ตำบลบ้านแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแขมใต้  ตำบลบ้านแขม
จร. พระครูกิตติวิบูลธรรม (ยศบาลี กิตฺติสาโร)
วัดโนนสวรรค์  ตำบลบ้านแขม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกลาง  ตำบลพิบูล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนสวรรค์  ตำบลพิบูล
จร. พระครูสิริปริยัติโสภณ (สุนันท์ วิสุทธฺสีโล ป.ธ.๔)
วัดหลวง  ตำบลพิบูล
จร. พระครูสุตกิตยาภรณ์ (สมาน สมาจาโร ป.ธ.๓)
วัดโพธิ์ตาก  ตำบลพิบูล
จร. พระครูพิศาลโพธานุวัตร (ทัน)
วัดกิตติราชเจริญศรี  ตำบลระเว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาจาน  ตำบลระเว
จร. พระครูสุวรรณเตชธรรม (คำพันธ์ เตชธมฺโม)
วัดป่าภูกระต่าย  ตำบลระเว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดระเว  ตำบลระเว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวาลุการาม  ตำบลระเว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีคุณเมือง  ตำบลระเว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณาราม  ตำบลระเว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวขาว  ตำบลหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวทอง  ตำบลหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวแดง  ตำบลหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาหว้า  ตำบลหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวงค์  ตำบลหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีธรรม  ตำบลหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกอก  ตำบลหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสองห้อง  ตำบลหนองบัวฮี
จร. พระครูสุนทรกัลยาณคุณ
วัดโนนยานาง  ตำบลหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนก่อ  ตำบลอ่างศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอ่างศิลา  ตำบลอ่างศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฏร์เจริญ  ตำบลอ่างศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศีลวิสุทธาราม  ตำบลอ่างศิลา
จร. พระครูวิสุทธาภิวัฒน์ (ทองคำ ถาวโร)
วัดโนนสว่าง  ตำบลอ่างศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองไฮเจริญธรรม  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสำราญ  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาไหล  ตำบลโนนกลาง
จร. พระครูโสภณพัฒนาทร (สมร สุภโร)
วัดสว่างรัตนาราม  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะเกลือ  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุปผาราม  ตำบลโนนกาหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าก้าว  ตำบลโนนกาหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชพฤกษ์  ตำบลโนนกาหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคู  ตำบลโนนกาหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งดูกใส  ตำบลโนนกาหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงเกษม  ตำบลโนนกาหลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค้อใต้  ตำบลโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเจริญ  ตำบลโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าภาวนาสามัคคี  ตำบลโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวารีอุดม  ตำบลโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะพือเหนือ  ตำบลโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะพือใต้  ตำบลโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองอุดม  ตำบลโพธิ์ศรี
จร. พระครูประโชติเมธาภรณ์ (เด่น)
วัดโนนยาง  ตำบลโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเจริญ  ตำบลโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีเหนือ  ตำบลโพธิ์ศรี
จร. พระครูโพธิสิริชินวงศ์ (เชวงศักดิ์)
วัดโพธิ์ศรีใต้  ตำบลโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำยาง  ตำบลโพธิ์ไทร
จร. พระครูสุตธรรมพิบูล (คำใส ธมฺมรกฺขิโต ป.ธ.๓)
วัดถิ่นสำราญ  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทรัพย์เจริญ  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าช้าง  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากโดม  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังแคน  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสนามชัย  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสร้างแก้วเหนือ  ตำบลโพธิ์ไทร
จร. พระครูรัตนจันทวงศ์ (บรรจง)
วัดสร้างแก้วใต้  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสะพานโดม  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเดื่อโดม  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ไทร  ตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชมภูรัตนาราม  ตำบลไร่ใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลไร่ใต้
จร. พระครูโอภาสธรรมวิจิตร (สมพร อาทโร)
วัดศรีสว่าง  ตำบลไร่ใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญศรีสุข  ตำบลไร่ใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งสว่าง  ตำบลไร่ใต้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งอำนวย  ตำบลไร่ใต้
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอม่วงสามสิบ

วัด เจ้าอาวาส
วัดดงยาง  ตำบลดุมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดุมใหญ่  ตำบลดุมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าลาด  ตำบลดุมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวยาง  ตำบลดุมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโพนเพ็ก  ตำบลดุมใหญ่
จร. พระครูอรัญธรรมกิตติ (สุธรรม)
วัดหนองแสง  ตำบลดุมใหญ่
จร. พระครูประโชติธรรมรังษี (เลี่ยม ธมฺมธโร)
วัดอัมพาวัน  ตำบลดุมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฮ่องไผ่  ตำบลดุมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลิงน้อย  ตำบลดุมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนส้มป่อย  ตำบลนาเลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งมณี  ตำบลนาเลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเลิง  ตำบลนาเลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัว  ตำบลนาเลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองผือ  ตำบลนาเลิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทาวาส  ตำบลม่วงสามสิบ
จร. พระครูจันทเขตโสภณ (อดุลย์ กนฺตสีโล)
วัดตำแย  ตำบลม่วงสามสิบ
จร. พระครูคัมภีรธรรมวัตร (ณรงค์)
วัดป่าวิเวก  ตำบลม่วงสามสิบ
จร. พระครูโพธิวนานุรักษ์ (วรรณจิตต์ ชิตมาโร)
วัดม่วงสามสิบ  ตำบลม่วงสามสิบ
จร. พระครูอุบลธรรมวิโรจน์ (ไพลบ)
วัดหนองขอน  ตำบลม่วงสามสิบ
จร. พระอธิการสุรัตน์ สุรธมฺโม
วัดหนองหัวลิง  ตำบลม่วงสามสิบ
จร. พระอธิการอำนาจ อภินนฺโท
วัดเทพา  ตำบลม่วงสามสิบ
จร. พระครูปทีปธรรมสถิต
วัดเหล่าข้าว  ตำบลม่วงสามสิบ
จร. พระครูสุตปรีชากร (ประเสริฐ ป.ธ.๔)
วัดโนนค้อ  ตำบลม่วงสามสิบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาหนองล้ำ  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
จร. พระครูอัครเขตโสภณ (สุรสิทธิ์)
วัดบ้านดอนก่อ  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนาดี  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
จร. พระครูสุเขตวิริยคุณ (เคน)
วัดบ้านยางเทิง  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแคน  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าวิสุทธิมงคล  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางสักกระโพหลุ่ม  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางเครือ  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
จร. พระครูกิตติชยากร (วิชัย)
วัดสุภัททมงคล  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวแดง  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแฝก  ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
จร. พระครูอุบลสราภรณ์ (สมัย)
วัดน้ำอ้อม  ตำบลยางโยภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโพธิศรี  ตำบลยางโยภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผักกะย่า  ตำบลยางโยภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางโยภาพ  ตำบลยางโยภาพ
จร. พระครูอุดมเขมคุณ (หัน)
วัดศรีโพธิ์  ตำบลยางโยภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ
จร. พระครูจารุปริยัติการ (สมบัติ จารุธมฺโม)
วัดหนองผำ  ตำบลยางโยภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสองห้อง  ตำบลยางโยภาพ
จร. พระครูวิบูลปุญญาภรณ์ (ไพบูลย์)
วัดโนนรังน้อย  ตำบลยางโยภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสีมา  ตำบลยางโยภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระโรจน์  ตำบลหนองช้างใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทร์ธรรมาภาส  ตำบลหนองช้างใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีพิทยาคม  ตำบลหนองช้างใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุพนอาราม  ตำบลหนองช้างใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิมเก่าหนองช้างใต้  ตำบลหนองช้างใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโภคการาม  ตำบลหนองช้างใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไพบูลย์  ตำบลหนองช้างใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนประทาย  ตำบลหนองฮาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาดี  ตำบลหนองฮาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาดีนาฮ่อม  ตำบลหนองฮาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดร้าง  ตำบลหนองฮาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคู  ตำบลหนองฮาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองฮาง  ตำบลหนองฮาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหล่าบาก  ตำบลหนองฮาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนสว่าง  ตำบลหนองเมือง
จร. เจ้าอธิการสมปอง ฉนฺทโก
วัดนาขาม  ตำบลหนองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคึห์  ตำบลหนองเมือง
จร. เจ้าอธิการเกษา กุสโล
วัดสร้างมิ่ง  ตำบลหนองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนงัว  ตำบลหนองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเมือง  ตำบลหนองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่หนองเมือง  ตำบลหนองเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งใต้  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอนแดงใหญ่  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดงโขง  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางธาตุ  ตำบลหนองเหล่า
จร. พระครูสุตธรรมสาร (บุญจันทร์ กิตฺติธโร ป.ธ.๓)
วัดวังมน  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังสี  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองดูน  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหล่ม  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเหล่า  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไม้ตาย  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเลียบ  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านก่อ  ตำบลหนองไข่นก
จร. พระครูสุนทรธรรมประสุต (เพชรรัตน์ ปสุโต)
วัดป่าหนองไข่นก  ตำบลหนองไข่นก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยอ  ตำบลหนองไข่นก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไข่นก  ตำบลหนองไข่นก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ศรีบุญเรือง  ตำบลหนองไข่นก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำเกิ่ง  ตำบลเตย
จร. พระครูสุวรรณวีราภรณ์ (พร)
วัดนายูง  ตำบลเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำคำน้อย  ตำบลเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำคำแดงเหนือ  ตำบลเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำคำแดงใต้  ตำบลเตย
จร. พระครูอดุลสารกิจ
วัดบ้านเตย  ตำบลเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าน้ำคำเกิ่ง  ตำบลเตย
จร. พระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภฺทโท)
วัดป่าหนองจิก  ตำบลเตย
จร. พระครูอรัญวรกิจ (นิกร)
วัดผาสุก  ตำบลเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีโพธิ์ชัย  ตำบลเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองซองแมว  ตำบลเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเค็ม  ตำบลเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนขวาว  ตำบลเตย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขมิ้น  ตำบลเหล่าบก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนไม้คูณ  ตำบลเหล่าบก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพรหมาราม  ตำบลเหล่าบก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางน้อย  ตำบลเหล่าบก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยูงน้อย  ตำบลเหล่าบก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสงยาง  ตำบลเหล่าบก
จร. พระครูปัญญาวชิโรบล (ประสิทธิ์)
วัดหนองหลัก  ตำบลเหล่าบก
จร. พระครูศรีธรรมวิบูล (วิเชียร ป.ธ.๖)
วัดโนนชาติ  ตำบลเหล่าบก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดชักแล่น  ตำบลโพนแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลโพนแพง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเป็ด  ตำบลโพนแพง
จร. พระครูปิยจารคุณ (สาคร)
วัดโพนแพง  ตำบลโพนแพง
จร. พระครูจิรปัญญาภรณ์ (สัญญา)
วัดดอนแดง  ตำบลไผ่ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวนาราม  ตำบลไผ่ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิงห์ทอง  ตำบลไผ่ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองปลาค่อ  ตำบลไผ่ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะทอ  ตำบลไผ่ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลไผ่ใหญ่
จร. พระครูเวฬุวันสุตกิจ (พิชิต อนุตฺตโร)
วัดเหล่าค้อ  ตำบลไผ่ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงไผ่  ตำบลไผ่ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนรังใหญ่  ตำบลไผ่ใหญ่
จร. พระครูสุวรรณปุณณวัฒน์ (ทองเพ็ญ)

 

อำเภอวารินชำราบ

วัด เจ้าอาวาส
วัดคำขวาง  ตำบลคำขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแค  ตำบลคำขวาง
จร. พระครูอุบลสิกขการ (บุญมาก จารุวณฺโณ)
วัดบ้านแต้  ตำบลคำขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแฮ  ตำบลคำขวาง
จร. พระครูพิเชษฐ์ธรรมวงศ์ (ประจวบ)
วัดป่าเกษตร  ตำบลคำขวาง
จร. พระครูสังวรธรรมนิมิต (สุบิน)
วัดสวนสวรรค์  ตำบลคำขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอาศรมสันติวัน  ตำบลคำขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเกษตรพัฒนา  ตำบลคำขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเค็ง  ตำบลคำขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำนางรวย  ตำบลคำน้ำแซบ
จร. พระครูปริยัติสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดท่าหลวง  ตำบลคูเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนจิก  ตำบลคูเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีษะกระบือ  ตำบลคูเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยข้าวสารเจริญธรรม  ตำบลคูเมือง
จร. พระครูปุญญธรรมวิสิฐ (เอกฤทธิ์)
วัดโนนจิก  ตำบลคูเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าลาด  ตำบลท่าลาด
จร. พระครูกิตติธรรมวิมล (หนูจันทร์ กิตฺติสทฺโท)
วัดบ้านถ่อน  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฏร์สำราญ  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกินปลา  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทราย  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเกษม  ตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจังกาจิตต์  ตำบลธาตุ
จร. พระครูสุวรรณกิจสโมธาน (ประมวล สุวณฺโณ)
วัดบ้านดอนกลาง  ตำบลธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบัววัด  ตำบลธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประดู่วนาราม  ตำบลธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสองห้อง  ตำบลธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่าน้อย  ตำบลธาตุ
จร. พระครูถิรญาณวงษ์ (สำเริง)
วัดดอนชาติ  ตำบลบุ่งหวาย
จร. พระครูสุธรรมประสุต (บัวสี สุธมฺมโม)
วัดท่างอย  ตำบลบุ่งหวาย
จร. พระครูอดุลวุฒิสาร (เที่ยง)
วัดทุ่งบอน  ตำบลบุ่งหวาย
จร. พระครูพิพัฒนาทร (เฉลิมพัฒน์)
วัดบ้านวังยาง  ตำบลบุ่งหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุ่งหวาย  ตำบลบุ่งหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านานาชาติ  ตำบลบุ่งหวาย
จร. พระภาวนาวัชราจารย์ วิ. (เกวลี)
วัดป่าหนองหวาย  ตำบลบุ่งหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าอุบลแก้ว  ตำบลบุ่งหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังยาง  ตำบลบุ่งหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห่องชัน  ตำบลบุ่งหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนน้อย  ตำบลบุ่งหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนบอน  ตำบลบุ่งหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดปลาขาว  ตำบลบุ่งไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดระงุม  ตำบลบุ่งไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านยาง  ตำบลบุ่งไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเทพประทานพร  ตำบลบุ่งไหม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวังกางฮุง  ตำบลบุ่งไหม
จร. พระครูวิมลสุตกิจ (ทิม ปสุโต)
วัดดอนงิ้ว  ตำบลวารินชำราบ
จร. พระครูพิทักษ์ธรรมเวท (ประทวน)
วัดผาสุการาม  ตำบลวารินชำราบ
จร. พระครูเกษมรัตโนบล (บุญสัว ญาณวโร)
วัดวรรณวารี  ตำบลวารินชำราบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดวารินทราราม  ตำบลวารินชำราบ
จร. พระศรีรัตโนบล (สุริโย อุตฺตมเมธี ป.ธ.๙ ,ผศ.ดร.)
วัดหาดสวนสุข  ตำบลวารินชำราบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงเจริญ  ตำบลสระสมิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาชุม  ตำบลสระสมิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาพิมาน  ตำบลสระสมิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองบัว  ตำบลสระสมิง
จร. พระครูโชติธรรมรัต (จันทร์ ชุตินฺธโร)
วัดสระสมิง  ตำบลสระสมิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองตาปู่  ตำบลสระสมิง
จร. พระครูวชิรธรรมาวุธ (ประนอม)
วัดโคกเซบูรณ์สามัคคี  ตำบลสระสมิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนยาง  ตำบลสระสมิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนใหญ่  ตำบลสระสมิง
จร. พระครูพิพิธพัฒนโกศล (บุญชู)
วัดกุดชุม  ตำบลหนองกินเพล
จร. พระครูสุจิตคุณากร
วัดขัวไม้แก่น  ตำบลหนองกินเพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูสว่าง  ตำบลหนองกินเพล
จร. พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา)
วัดทางสาย  ตำบลหนองกินเพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาสะแบง  ตำบลหนองกินเพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากกุดหวาย  ตำบลหนองกินเพล
จร. พระครูโสภิตธรรมภาณี (มงคล)
วัดป่าพูนสิน  ตำบลหนองกินเพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกินเพล  ตำบลหนองกินเพล
จร. พระครูวาปีปทุมกิจ (ฉลวย)
วัดหนองกินเพลใต้  ตำบลหนองกินเพล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเมืองใหม่  ตำบลห้วยขะยุง
จร. พระครูนิวิฐบุญญาวัฒน์ (ประกอบ)
วัดน้ำเที่ยง  ตำบลห้วยขะยุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าน้ำคำ  ตำบลห้วยขะยุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองเม็ก  ตำบลห้วยขะยุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยขะยุง  ตำบลห้วยขะยุง
จร. พระมหาภมรประสิทธิ์ ฐิติสมฺปนฺโน ป.ธ.๘
วัดโนนยาง  ตำบลห้วยขะยุง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแขม  ตำบลเมืองศรีไค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแมด  ตำบลเมืองศรีไค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมดง่าม  ตำบลเมืองศรีไค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีไค  ตำบลเมืองศรีไค
จร. พระครูวิโรจน์ธรรมานุศาสน์
วัดอุดมชาติ  ตำบลเมืองศรีไค
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านก่อนอก  ตำบลแสนสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านธาตุ  ตำบลแสนสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไม้ค้าง  ตำบลแสนสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสง่าวนาราม  ตำบลแสนสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่ทองสวาง  ตำบลแสนสุข
จร. พระครูอุดมธรรมกิจ (ขุน อนุตฺโร)
วัดทุ่งเกษม  ตำบลโนนผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีจันทราราม  ตำบลโนนผึ้ง
จร. พระครูปัญญาธรรมสถิต
วัดสมบูรณาราม  ตำบลโนนผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุเนตตาราม  ตำบลโนนผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองป่าพง  ตำบลโนนผึ้ง
จร. พระเทพวชิรญาณ วิ. (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)
วัดคอนสาย  ตำบลโนนโหนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาโหนนน้อย  ตำบลโนนโหนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพาราม  ตำบลโนนโหนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองคู  ตำบลโนนโหนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลโนนโหนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิริวัฒนาราม  ตำบลโนนโหนน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคู  ตำบลโนนโหนน
จร. พระครูสุนทรโชติคุณ
วัดบ้งมั่ง  ตำบลโพธิ์ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านร่องก่อ  ตำบลโพธิ์ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสร้างขุนศรี  ตำบลโพธิ์ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสร้างเม็ก  ตำบลโพธิ์ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไข่นก  ตำบลโพธิ์ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงสว่าง  ตำบลโพธิ์ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ใหญ่  ตำบลโพธิ์ใหญ่
จร. พระครูกมลเขมกิจ (สำราญ กตปุญฺโญ)

 

อำเภอศรีเมืองใหม่

วัด เจ้าอาวาส
วัดคลองสำราญ  ตำบลคำไหล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนสุวรรณ  ตำบลคำไหล
จร. พระครูสุวรรณถิรธรรม
วัดธรรมรังษี  ตำบลคำไหล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุรังษี  ตำบลคำไหล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลคำไหล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแสงน้อย  ตำบลคำไหล
จร. พระครูอุบลสุวรรณประดิษฐ์ (สุรพงษ์)
วัดห้วยหมากน้อย  ตำบลคำไหล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งจุการ  ตำบลคำไหล
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านทุ่งขุน  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระปทุม  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอรุณวนาราม  ตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้วมงคล  ตำบลดอนใหญ่
จร. พระครูโสภณนพรัตน์ (มงคล)
วัดแก้วรังษี  ตำบลดอนใหญ่
จร. พระครูรังษีรัตนาธร (วิเชียร วิชฺชาธโร)
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลตะบ่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านตาแหลว  ตำบลตะบ่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหินโงม  ตำบลตะบ่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบูรพา  ตำบลตะบ่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีธาตุ  ตำบลตะบ่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลตะบ่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลตะบ่าย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนสว่าง  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนโปง  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเวียง  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าทุ่งบุญ  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีเมืองใหม่  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเมืองใหม่  ตำบลนาคำ
จร. พระครูอดุลนวกิจ (บุญเลิศ จนฺทสาโร)
วัดแจ้งสว่าง  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกุง  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวาง  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ตาก  ตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพุทธธรรมค้ำคูณ  ตำบลนาเลิน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุวรรณวงศาราม  ตำบลลาดควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเที่ยงประดิษฐ์  ตำบลลาดควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยมงคล  ตำบลลาดควาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขวัญมงคล  ตำบลวาริน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอนโพธิ์  ตำบลวาริน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองหอย  ตำบลวาริน
จร. พระครูวาปีจิตตารักษ์ (มนตรี)
วัดป่าห้วยโสกช้าง  ตำบลวาริน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมิ่งมงคล  ตำบลวาริน
จร. พระครูมงคลวโรภาส (คำผอง)
วัดศรีมงคล  ตำบลวาริน
จร. พระครูพิทักษ์สิริมงคล (สมพงษ์)
วัดโนนคูณ  ตำบลวาริน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอยมณี  ตำบลสงยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาบะหว้า  ตำบลสงยาง
จร. พระครูสถิตกิจจานุกูล (สวย)
วัดบ้านสิม  ตำบลสงยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหนองไผ่  ตำบลสงยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสงยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวฬุวัน  ตำบลสงยาง
จร. พระครูเวฬุวันวชิรกิจ (จันทร์ดี)
วัดเหล่าผักหอม  ตำบลสงยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโป่งเป้า  ตำบลสงยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธาราม  ตำบลสงยาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาทอย  ตำบลหนามแท่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราชวงศาราม  ตำบลหนามแท่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีดงบาก  ตำบลหนามแท่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสร้างถ่อพัฒนาราม  ตำบลหนามแท่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนหินผานางคอย  ตำบลหนามแท่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างวงเจียม  ตำบลหนามแท่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนามแท่งน้อย  ตำบลหนามแท่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหุ่งหลวง  ตำบลหนามแท่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโชติการาม  ตำบลหนามแท่ง
จร. พระครูโกศลโชตยานุรักษ์ (สุบิน)
วัดกุดวารี  ตำบลเอือดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดฉิมพลี  ตำบลเอือดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบก  ตำบลเอือดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมงคลสวรรค์  ตำบลเอือดใหญ่
จร. พระครูมงคลชยากร
วัดสมสนุก  ตำบลเอือดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเจริญ  ตำบลเอือดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนงาม  ตำบลเอือดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจอมศรี  ตำบลแก้งกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลแก้งกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาโพธิ์น้อย  ตำบลแก้งกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอัมพวัน  ตำบลแก้งกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไชยมงคล  ตำบลแก้งกอก
จร. พระครูมงคลชยานุรักษ์

 

อำเภอสว่างวีระวงศ์

วัด เจ้าอาวาส
วัดกุญชรดิตถาราม  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำโพธิ์  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าช้างน้อย  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าช้างใหญ่  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งนาใน  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวเทิง  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสะโน  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแคนพัฒนา  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่สารภี  ตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนดู่  ตำบลบุ่งมะแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนพอก  ตำบลบุ่งมะแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุ่งมะแลง  ตำบลบุ่งมะแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุ่งมะแลงน้อย  ตำบลบุ่งมะแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าข่า  ตำบลบุ่งมะแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีประดู่  ตำบลบุ่งมะแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีมงคล  ตำบลบุ่งมะแลง
จร. พระครูอรรถกิจมงคล (บุญมี อตฺถกาโม)
วัดสุขสมบูรณ์  ตำบลบุ่งมะแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหวายยาว  ตำบลบุ่งมะแลง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำข่า  ตำบลสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำสมิง  ตำบลสว่าง
จร. พระครูวชิรธรรมานุยุต (วิเชียร)
วัดทุ่งเพียง  ตำบลสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแพง  ตำบลสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสว่างบุญ  ตำบลสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่าง  ตำบลสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสำโรง  ตำบลสว่าง
จร. พระครูสุนทรปุญญานุกูล (สัมผัส กตปญฺโญ)
วัดทุ่งศรีเจริญ  ตำบลแก่งโดม
จร. พระครูวีรวงศ์บรรหาร (เวที อตฺตทนฺโต)
วัดป่าคำกลาง  ตำบลแก่งโดม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผึ้งโดม  ตำบลแก่งโดม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีเจริญ  ตำบลแก่งโดม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเที่ยงธรรมวนาราม  ตำบลแก่งโดม
จร. พระครูชินวงศ์วิสิฐ (พันธ์ศรี ชินวํโส)
วัดแก่งโดม  ตำบลแก่งโดม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสำโรง

วัด เจ้าอาวาส
วัดขามป้อม  ตำบลขามป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนแคน  ตำบลขามป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกระแอกน้อย  ตำบลค้อน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดค้อน้อย  ตำบลค้อน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำสว่าง  ตำบลค้อน้อย
จร. พระครูโสภิตสุวรรณากร (บุญชู)
วัดทรายโหง่น  ตำบลค้อน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประชาสามัคคี  ตำบลค้อน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศิลาดล  ตำบลค้อน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสร้างแก้ว  ตำบลค้อน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอาเลา  ตำบลค้อน้อย
จร. พระครูอุบลจิตตาภิรม (หัดธา)
วัดเหล่ากลาง  ตำบลค้อน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสูงสุทธาวาส  ตำบลค้อน้อย
จร. พระครูโสภิตสุทธิคุณ
วัดโนนหล่อง  ตำบลค้อน้อย
จร. พระครูกมลธรรมโชติ (เก๋ง)
วัดบ้านค้อบอน  ตำบลบอน
จร. พระครูวรกิจพิพัฒน์ (คล้าย)
วัดบ้านบอน  ตำบลบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านห่องยูง  ตำบลบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหัวงัว  ตำบลบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห่องขอน  ตำบลบอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสำโรง  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านหว้าน  ตำบลสำโรง
จร. พระครูปภาตจันทคุณ (วิจิตร จนฺทุปโม)
วัดประสิทธิยาราม  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผับแล้ง  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองสองห้อง  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเทา  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนยาง  ตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวน  ตำบลสำโรง
จร. พระครูวิริยปุญญวัฒน์ (บุญรอด)
วัดกุดอุดมสมบูรณ์  ตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนานวล  ตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาแก  ตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำเกลี้ยง  ตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสุธรรมาราม  ตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสุภัททเจดีย์  ตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสร้างโหง่น  ตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไฮ  ตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเรือง  ตำบลโคกก่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านผำ  ตำบลโคกก่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจำนัก  ตำบลโคกก่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองจิก  ตำบลโคกก่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแกนาคำ  ตำบลโคกก่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกก่อง  ตำบลโคกก่อง
จร. พระครูวรจินดาภรณ์
วัดโนนสูง  ตำบลโคกก่อง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกะแอก  ตำบลโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านคุ้ม  ตำบลโคกสว่าง
จร. พระครูพิสิฐคุณาธาร (ยุทธศักดิ์)
วัดบ้านนาดี  ตำบลโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านคุ้ม  ตำบลโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ามณีรัตน์  ตำบลโคกสว่าง
จร. พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ
วัดสระดอกคูณ  ตำบลโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระดอกเกษ  ตำบลโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างทรงธรรม  ตำบลโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพหิทธานุกร  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโคกสว่าง  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมัง  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหิน  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห่องแดง  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกสว่าง  ตำบลโนนกลาง
จร. พระครูพิสุทธิ์พัฒโนบล (พิพัฒน์พงษ์ วชิรธมฺโม)
วัดโนนสัง  ตำบลโนนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดน้ำเที่ยง  ตำบลโนนกาเล็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอนผึ้ง  ตำบลโนนกาเล็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบุ่ง  ตำบลโนนกาเล็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสว่าง  ตำบลโนนกาเล็น
จร. พระครูโอภาสรัตนวัฒน์ (วิรัตน์)
วัดบ้านเปือย  ตำบลโนนกาเล็น
จร. พระครูโสภิตกิจจาภรณ์ (บรรจบ อปฺปกิจฺโจ)
วัดป่าศรีมงคล  ตำบลโนนกาเล็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกาเล็น  ตำบลโนนกาเล็น
จร. พระครูอุบลพัฒนบัณฑิต (ฉลาด)
วัดโพนงาม  ตำบลโนนกาเล็น
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนเมือง  ตำบลโนนกาเล็น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสิรินธร

วัด เจ้าอาวาส
วัดดอนชี  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งศรีวิไล  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งเกษม  ตำบลคันไร่
จร. พระครูเขมพัฒนาภรณ์ (มนา จนฺทวโร)
วัดนาเจริญใน  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาสุขนาราม  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์ศรัทธา  ตำบลคันไร่
จร. เจ้าอธิการเหรียญชัย คุตฺตจิตฺโต
วัดศรีทาวนาราม  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสุ่งช้าง  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองนกเขียน  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโดน  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยน้ำใส  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกเที่ยง  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโชครังสรรค์  ตำบลคันไร่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคันเปือย  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำเขื่อนแก้ว  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดมาลาวนาราม  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสระแก้วรังษี  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยไฮ  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวสะพาน  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
จร. พระครูอุบลพลากร (ณัฐพล อุชุโต)
วัดอวดคงคา  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใหม่นาคำ  ตำบลคำเขื่อนแก้ว
จร. พระครูสุวรรณนวเขต (พรหมวิเศษ)
วัดด่านเม่น  ตำบลช่องเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหนองบัว  ตำบลช่องเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งหนองใหญ่  ตำบลช่องเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโพธิญาณ  ตำบลช่องเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสามัคคีสังฆาราม  ตำบลช่องเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเม็ก  ตำบลช่องเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยน้ำใส  ตำบลช่องเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหินสูง  ตำบลช่องเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สว่าง  ตำบลช่องเม็ก
จร. เจ้าอธิการประพัฒน์ ธีรสาโร
วัดคำกลาง  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำน้ำแซบ  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำม่วง  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำวังยาง  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำเจริญสุข  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนิคมสังฆสามัคคี  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
จร. พระครูนิคมนันทการ (วิเชียร อานนฺโท)
วัดป่าบุญญาวาส  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีอุดม  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
จร. พระครูสิริปุญญาคม
วัดสุขสำราญ  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหินกอง  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหินสูง  ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสิทธิอุดม  ตำบลฝางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเจริญทัศน์  ตำบลฝางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนจิกน้อย  ตำบลฝางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอกคำใต้  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบากชุม  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านห้วยเดื่อ  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าเลา  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนก่อ  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพลาญชัย  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูปอ  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดภูไทพัฒนา  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเหล่าคำ  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก่งศรีโคตร  ตำบลโนนก่อ
จร. พระครูวิบูลกิจโกศล (เต็ม สุภทฺโท)
วัดแหลมทอง  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนก่อ  ตำบลโนนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเขมราฐ

วัด เจ้าอาวาส
วัดนานกเขียน  ตำบลขามป้อม
รก.จร. พระทศพร ขนฺติโก
วัดบูรพา  ตำบลขามป้อม
จร. พระครูชยปุญญากร (พลปญฺโญ)
วัดป่าแสนสำราญ  ตำบลขามป้อม
จร. พระอธิการธงชัย สิรินฺธโร
วัดลัฏฐยาวาส  ตำบลขามป้อม
จร. พระครูวิศาลเขมกิจ (วีระพล ทีปธมฺโม)
วัดศรีบุญนาค  ตำบลขามป้อม
จร. พระอธิการวิเศษ วิชิโต
วัดศรีโคกกลาง  ตำบลขามป้อม
รก.จร. พระสมเกียรติ กิตฺติสมฺปนฺโน
วัดเหมือดแอ่  ตำบลขามป้อม
จร. พระครูวิมลพัฒนคุณ (ขุนทา ฐานวโร)
วัดโนนแดงจันทราวาส  ตำบลขามป้อม
จร. พระอธิการศิริภรณ์ ธมฺมจาโร
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลขามป้อม
จร. พระอธิการศรีอุทัย อรุโณ
วัดนาสะอาด  ตำบลนาแวง
จร. พระอธิการไทยสงวน มหายโส
วัดบุ่งขี้เหล็ก  ตำบลนาแวง
จร. พระครูสุนทรพัฒโนดม (จันทร์หอม)
วัดอรุณวนาราม  ตำบลนาแวง
จร. พระครูอรุณธรรมานุรักษ์ (ทองดี ผาสุโก)
วัดโขงเจียมปุราณวาส  ตำบลนาแวง
จร. พระมหาสว่าง วิสุทฺโธ ป.ธ.๓
วัดโบกม่วง  ตำบลนาแวง
จร. พระครูอัมพวันมงคลการ (ทองดำ โอภาโส)
วัดโพธิ์ศรี  ตำบลนาแวง
จร. พระอธิการสำราญ อาทโร
วัดโพธิ์เมืองวนาราม  ตำบลนาแวง
จร. พระครูโพธินครานุกิจ (ทองลัย ฐานวโร)
วัดคีรีบรรพต  ตำบลหนองนกทา
รก.จร. พระทองมี อาภาธโร
วัดทองสมประสงค์  ตำบลหนองนกทา
จร. พระอธิการบัวกัน กนฺตสีโล
วัดนาสะแบง  ตำบลหนองนกทา
จร. พระอธิการเดชกล้า เตชธโร
วัดศรีสว่างอารมณ์  ตำบลหนองนกทา
จร. พระอธิการบัวเรียน สุมโน
วัดสุธรรมาราม  ตำบลหนองนกทา
จร. พระมหานิโรจน์ วฑฺฒโน ป.ธ.๔
วัดหนองแฝก  ตำบลหนองนกทา
จร. พระครูสุคนธ์เขมคุณ (บุญจันทร์ สุจิณฺโณ)
วัดเภาชมภู  ตำบลหนองนกทา
จร. พระอธิการยม สิริปญฺโญ
วัดนาดี  ตำบลหนองผือ
จร. พระครูสุเขตธรรมาภิรักษ์ (รังสรรค์ รํสิโย)
จร. พระครูสุเมธธรรมสถิต
วัดบ๋าพอก  ตำบลหนองผือ
จร. พระอธิการวิชัย เตชธมฺโม
วัดบ๋าฮี  ตำบลหนองผือ
รก.จร. พระธีระยุทธ สีลเตโช
วัดพนมดีวนาราม  ตำบลหนองผือ
จร. พระอธิการบุญโสม โชติโก
วัดสระบัว  ตำบลหนองผือ
จร. พระอธิการณรงค์สิทธิ์ กิตฺติสาโร
วัดอรุณสวัสดิ์  ตำบลหนองผือ
จร. พระครูอรุณโสตถิธรรม (สมพงค์ ฐาตุกาโม)
วัดโคกสว่างวนาราม  ตำบลหนองผือ
จร. พระอธิการยุพิน กิตฺติญาโณ
วัดชาติเจริญ  ตำบลหนองสิม
จร. พระอธิการสุวรรณ ตปสีโล
วัดนาหว้า  ตำบลหนองสิม
จร. พระครูวชิรธรรมโสภณ (วิเชียร วิชโย ป.ธ.๓)
วัดป่งคอมสามัคคี  ตำบลหนองสิม
จร. พระอธิการสุพล ฐิตธมฺโม
วัดวังม่วง  ตำบลหนองสิม
จร. พระครูอัมพวันเขมากร (สมศักดิ์ อุตฺตโม)
วัดหนองโพนเพ็ง  ตำบลหนองสิม
จร. พระมหาพิศนุศักดิ์ ปิยธโร ป.ธ.๓
วัดนาฬิกาวาส  ตำบลหนอนกทา
จร. พระครูสุตประภัศรคุณ (สมบัติ ปภสฺสโร ป.ธ.๔ ,ดร.)
วัดดาวคะนองพุทธาราม  ตำบลหัวนา
จร. พระอธิการคำสี อาภากโร
วัดตาดภูขาม  ตำบลหัวนา
จร. พระมหาทินกร ธมฺมทินฺโน ป.ธ.๖
วัดทุ่งสว่างอารมณ์  ตำบลหัวนา
จร. พระอธิการศักดิ์ดา จนฺทูปโม
วัดบ้านตาแหลว  ตำบลหัวนา
จร. พระอธิการพีรกุล คุณากโร
วัดบูรพา  ตำบลหัวนา
จร. พระครูกิตติบูรพาภิรักษ์ (ประศาสตร์ กิตฺติธโร)
วัดยางเครือ  ตำบลหัวนา
จร. พระมหาสุวรรณ ปญฺญาคโม ป.ธ.๓
วัดสว่างโพธิ์ศรี  ตำบลหัวนา
จร. พระครูสุมนโพธิกิจ (บัวลา สุมโน)
วัดสังขะเสนาราม  ตำบลหัวนา
จร. พระอธิการเคน อนาวิมโล
วัดอ่างศิลาราม  ตำบลหัวนา
จร. พระครูโชติสีลาภรณ์ (ธนายุทธ โอภาโส)
วัดโคกสว่าง  ตำบลหัวนา
จร. พระอธิการสุพล กตคุโณ
วัดชัยภูมิการาม  ตำบลเขมราฐ
จร. พระมหาพรชัย ฉนฺทธมฺโม ป.ธ.๓
วัดนาสนาม  ตำบลเขมราฐ
จร. พระอธิการแสวง ฐิตกุสโล
วัดบ้านไทรย้อย  ตำบลเขมราฐ
จร. พระปลัด ทวี ยโสธโร
วัดบุ่งซวย  ตำบลเขมราฐ
จร. พระอธิการกัมปนาท ฉนฺทกาโม
วัดภูหินฮาว  ตำบลเขมราฐ
จร. พระอธิการต๋อย อุชุจาโร
วัดศรีสมบูรณ์วราราม  ตำบลเขมราฐ
จร. พระอธิการยงยุทธ กลฺยาโณ
วัดสนามชัย  ตำบลเขมราฐ
จร. พระอธิการถาวร สุเมธโส
วัดหนองวิไล  ตำบลเขมราฐ
รก.จร. พระครูวรกิจโกวิท (เลื่อน เตชวโร)
วัดห้วยยาง  ตำบลเขมราฐ
จร. พระอธิการเกษมพล เขมพโล
วัดอรัญญสุข  ตำบลเขมราฐ
จร. พระอธิการสุริต ปหฏฺโฐ
วัดอูบมุง  ตำบลเขมราฐ
จร. พระครูเขมสังวราภิยุต (สมควร สญฺญโม)
วัดเหนือ  ตำบลเขมราฐ
จร. พระอธิการเอกดนัย กนฺตจารี
วัดโพธิ์  ตำบลเขมราฐ
จร. พระครูวรกิจโกวิท (เลื่อน เตชวโร)
วัดดอนติ้ว  ตำบลเจียด
จร. พระครูวิจิตรกาญจนดิตถ์ (พิจิตร เถรธมฺโม)
วัดถ้ำพระศิลาทอง  ตำบลเจียด
จร. พระอธิการคารมย์ โอภาโส
วัดพระธาตุภูเขาเงิน  ตำบลเจียด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารุณ  ตำบลเจียด
รก.จร. พระมนตรี กตธมฺโม
วัดอรุณธราราม  ตำบลเจียด
จร. พระอธิการชาติชาย กตธมฺโม
วัดเถาวัลยิกาวาส  ตำบลเจียด
จร. พระครูอุบลรัตนวิมล (ภิรมย์ อนาวิโล)
วัดโพธิ์พฤกษาราม  ตำบลเจียด
จร. พระครูโพธิธรรมประสุต (ประสิทธิ์ ปสุโต)
วัดดงน้อยนาสนาม  ตำบลเทพวงศา
จร. พระครูสุธรรมปทุมมาลัย (ณรงค์ สุธมฺโม)
วัดนาน้ำคำ  ตำบลแก้งเหนือ
รก.จร. พระอนันต์ ผาสุโก
วัดนาหนองทุ่ง  ตำบลแก้งเหนือ
จร. พระมหาสมพร ปภสฺสโร ป.ธ.๓
วัดนาแมด  ตำบลแก้งเหนือ
จร. พระครูปริยัตยานุการ (จริต จารุวณฺโณ ป.ธ.๔ ,ดร.)
วัดบ้านนาขนัน  ตำบลแก้งเหนือ
จร. พระครูศรีสุตาลังการ (หนูกาญจน์ นิภากโร ป.ธ.๖ ,ผศ.ดร.)
วัดพิชโสภาราม  ตำบลแก้งเหนือ
จร. พระภาวนาสุตาภิรัต วิ. (ชอบ พุทฺธสโร ป.ธ.๕)
วัดสนมหมากหญ้า  ตำบลแก้งเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห่องไผ่  ตำบลแก้งเหนือ
จร. พระสมุห์ นิด นิภสฺสโร
วัดนาเจริญ  อำเภอขามป้อม
จร. พระครูเขมราฐเมธี (บันทอน สุธีโร ป.ธ.๖)
จร. พระครูปลัด ชาญชัย จตฺตสลฺโล

 

อำเภอเขื่องใน

วัด เจ้าอาวาส
วัดบ้านกลางน้อย  ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสวน  ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโคก  ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบึงเขาหลวง  ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีธาตุ  ตำบลกลางใหญ่
จร. พระครูรัตนเจติยาภรณ์ (เจียม ขนฺติโก)
วัดโพธิ์ศรีบ้านไผ่  ตำบลกลางใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงยาง  ตำบลก่อเอ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งสว่าง  ตำบลก่อเอ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนามน  ตำบลก่อเอ้
จร. พระครูสุตเขตโกศล ( โกสโล ป.ธ.๓)
วัดบ้านก่อ  ตำบลก่อเอ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านท่าลาด  ตำบลก่อเอ้
จร. พระครูอุบลธรรมวิจิตร (โกศล)
วัดบ้านพับ  ตำบลก่อเอ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเอ้  ตำบลก่อเอ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าจันทราวาส  ตำบลก่อเอ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าบ้านโนนเก่า  ตำบลก่อเอ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดยางน้อย  ตำบลก่อเอ้
จร. พระรัตนวิมล (ศรี ติขิโณ ป.ธ.๗)
วัดศรีจุมพลโนนใหญ่  ตำบลก่อเอ้
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนโพธิ์  ตำบลก่อเอ้
จร. พระครูโพธิธรรมโสภณ
วัดกุดผักตบ  ตำบลค้อทอง
จร. พระครูกิตติชัยโสภณ (เชิดชัย)
วัดนาโพธิ์  ตำบลค้อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกลาง  ตำบลค้อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนสูงสุปัฎนาราม  ตำบลค้อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดส้มป่อย  ตำบลค้อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองขุ่น  ตำบลค้อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเป้าหัวทุ่ง  ตำบลค้อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแก้งโพธิ์  ตำบลค้อทอง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งศรีวิไล  ตำบลชีทวน
จร. พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี)
วัดธาตุสวนตาล  ตำบลชีทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านท่าศาลา  ตำบลชีทวน
จร. พระครูสิทธิธรรมานุสิฐ
วัดบ้านหวาง  ตำบลชีทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีธาตุ  ตำบลชีทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีนวล  ตำบลชีทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองฮี  ตำบลชีทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองโน  ตำบลชีทวน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าค้อ  ตำบลท่าไห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าไห  ตำบลท่าไห
จร. พระครูปริยัติธรรมจารี (จำนงค์ อนุตฺจารี ป.ธ.๓)
วัดบ้านโนนจานใหม่  ตำบลท่าไห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแสง  ตำบลท่าไห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนจาน  ตำบลท่าไห
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำไฮ  ตำบลธาตุน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดินดำ  ตำบลธาตุน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุน้อย  ตำบลธาตุน้อย
จร. พระครูปริยัติเจติยาภรณ์ (ทองใบ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
วัดบ้านทัน  ตำบลธาตุน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคำใหญ่  ตำบลนาคำใหญ่
จร. พระครูสุวรรณเขตตาธิคุณ (บุญมี อคฺคสาโร)
วัดป่าข่า  ตำบลนาคำใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสงน้อย  ตำบลนาคำใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาแก้ว  ตำบลบ้านกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกอก  ตำบลบ้านกอก
จร. พระครูศรีพัฒนพิบูล (ลิขิต ผาสุโก ป.ธ.๖)
วัดป่านาเหล่า  ตำบลบ้านกอก
จร. พระครูปุณณธรรมเขต (บุญเพ็ง)
วัดป่าเรไรรัตนาราม  ตำบลบ้านกอก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดทุ่งใหญ่  ตำบลบ้านไทย
จร. พระครูภัทรเขตพิทักษ์ (สีหา)
วัดบ้านชาติ  ตำบลบ้านไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านโพนทราย  ตำบลบ้านไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไทย  ตำบลบ้านไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่า  ตำบลบ้านไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหอไตร  ตำบลบ้านไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเก่าหนองบัว  ตำบลบ้านไทย
จร. พระครูมงคลพรหมาจารย์ (ดำรงค์)
วัดโนนดู่  ตำบลบ้านไทย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดก่อน้อย  ตำบลยางขี้นก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำสมอ  ตำบลยางขี้นก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองสองพี่น้อง  ตำบลยางขี้นก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผักแว่น  ตำบลยางขี้นก
จร. พระครูอินทสุตาภรณ์ (ถนอม อินฺทวณฺโณ ป.ธ.๓)
วัดเหนือยางขี้นก  ตำบลยางขี้นก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนสิม  ตำบลยางขี้นก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดใต้ยางขี้นก  ตำบลยางขี้นก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดงไม้แดง  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดู่น้อย  ตำบลศรีสุข
จร. พระครูอินทสังฆกิจ (บัวลอง)
วัดทุ่งกว้าง  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาศรีนวล  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนาดี  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเค็ง  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดงมะขาม  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสุข  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองกวาง  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองห้าง  ตำบลศรีสุข
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดตากล้า  ตำบลสร้างถ่อ
จร. พระครูอัครปุญญากร (บุญเลิศ)
วัดขามป้อม  ตำบลสร้างถ่อ
จร. พระครูนันทธรรมาภิวัฒน์ (ทองกุล)
วัดดอนเชียงโท  ตำบลสร้างถ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปลาฝา  ตำบลสร้างถ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดรังแร้ง  ตำบลสร้างถ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีบัว  ตำบลสร้างถ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสร้างถ่อ  ตำบลสร้างถ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองหล่ม  ตำบลสร้างถ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเซือมเหนือ  ตำบลสร้างถ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเซือมใต้  ตำบลสร้างถ่อ
จร. พระครูวาปีรัตนโสภณ (สุมิต)
วัดธาตุกลาง  ตำบลสหธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุลุ่ม  ตำบลสหธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดธาตุเทิง  ตำบลสหธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกอก  ตำบลสหธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำหมี  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคูขาด  ตำบลหนองเหล่า
จร. พระครูโสภณขันติธรรม (อุดม ขนฺติโก)
วัดป่าก่อ  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่ามงคลญาณ  ตำบลหนองเหล่า
จร. พระครูจันทสีลานุวัฒน์ (จันทา จนฺทสีโล)
วัดหนองเหล่า  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนเมือง  ตำบลหนองเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าวารี  ตำบลหัวดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านวังถ้ำ  ตำบลหัวดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเสียม  ตำบลหัวดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแขม  ตำบลหัวดอน
จร. พระครูโสภณอาภากร (พนม อาภากโร)
วัดวังอ้อ  ตำบลหัวดอน
จร. พระพิพัฒน์วชิโรภาส
วัดสา  ตำบลหัวดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวดอน  ตำบลหัวดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหัวดูน  ตำบลหัวดอน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกวางคำ  ตำบลเขื่องใน
จร. พระครูอุบลวัชโรภาส (สมาน)
วัดกุดกะเสียน  ตำบลเขื่องใน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจานเขื่อง  ตำบลเขื่องใน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนาดูน  ตำบลเขื่องใน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์  ตำบลเขื่องใน
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเขื่องกลาง  ตำบลเขื่องใน
จร. พระครูสุภกิจธรรมประโชติ (นิราช)
วัดเขื่องใน  ตำบลเขื่องใน
จร. พระครูโสภิตธรรมานุกูล (สุนทร)
วัดบ้านทุ่ง  ตำบลแดงหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบุตร  ตำบลแดงหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดงใหญ่  ตำบลแดงหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแดงหม้อ  ตำบลแดงหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาซาว  ตำบลโนนรัง
จร. พระครูอุบลปรีชากร (สมาน)
วัดบ้านขวาว  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านนาผาย  ตำบลโนนรัง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนรัง  ตำบลโนนรัง
จร. พระครูสุภัทรวรวุฒิ (ประเสริฐ)

 

อำเภอเดชอุดม

วัด เจ้าอาวาส
วัดบัวเทียม  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านกลาง  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบก  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเม็กใหญ่  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหมากมาย  ตำบลกลาง
จร. พระครูอุดมมัชฌิมนิคม (เหลื่่อม อนุตฺตโร)
วัดหมากมาย  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลุบเลา  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเม็กน้อย  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนคำกลาง  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสวรรค์  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสุขสันต์  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนโพธิ์  ตำบลกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนใหญ่  ตำบลกลาง
จร. พระครูวิมลกิจโกวิท (จันทร์แดง กตปุญฺโญ)
วัดกุดประทาย  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำนาแซง  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนม่วย  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าคำนาแซง  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าสุธรรมรังษี  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระธาตุนครแสนคูณ  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสว่างวนาราม  ตำบลกุดประทาย
จร. พระครูโอภาสวนานุรักษ์ (ประคอง)
วัดสุขสมบูรณ์  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองคู  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแวง  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมสุข  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแสนสุข  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกอย  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนขาม  ตำบลกุดประทาย
จร. พระครูประทีปพุทธิคุณ
วัดโนนบก  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเค็ง  ตำบลกุดประทาย
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำครั่ง  ตำบลคำครั่ง
จร. พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (บุญมี)
วัดดอนชี  ตำบลคำครั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาประดู่  ตำบลคำครั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาสมบูรณ์  ตำบลคำครั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าพุทธญาณ  ตำบลคำครั่ง
จร. พระครูสถิตวโรบล (สุตัน)
วัดคำตาว  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำสำราญ  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านพันโต  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านสองคอน  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านไผ่  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโพธิ์ไทรเจริญธรรม  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดศรีสองคอนรัตนาราม  ตำบลตบหู
จร. เจ้าอธิการบุญเลี้ยง ปุญฺญโก
วัดเสาเล้า  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนกาเร็น  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสนาม  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนเกษม  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนแก้ง  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนแคน  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนแสนสุข  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์ไทร  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพนดวน  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยบุญมี  ตำบลตบหู
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าโพธิ์ศรี  ตำบลท่าโพธิ์ศรี
จร. พระครูโพธิธรรมวัฒน์ (จันทร์ศรี วรธมฺโม)
วัดธาตุทองหลาง  ตำบลท่าโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอีสาณสามัคคี  ตำบลท่าโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนธาตุ  ตำบลท่าโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนหลี่  ตำบลท่าโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโพธิ์สง่า  ตำบลท่าโพธิ์ศรี
จร. พระครูมงคลโพธานุวัตร (สมจิตร)
วัดทุ่งเทิง  ตำบลทุ่งเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวเจริญ  ตำบลทุ่งเทิง
จร. พระครูโพธิวัฒนกิจ
วัดบ้านโนน  ตำบลทุ่งเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองขี้เห็นใหญ่  ตำบลทุ่งเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองยาว  ตำบลทุ่งเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกป่ากุงเจริญธรรม  ตำบลทุ่งเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนจันทร์  ตำบลทุ่งเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนทอง  ตำบลทุ่งเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนากระแซง  ตำบลนากระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนากระแซงใต้  ตำบลนากระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเตย  ตำบลนากระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไทรทอง  ตำบลนากระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองเงินฮ้อย  ตำบลนากระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแต้  ตำบลนากระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองไฮ  ตำบลนากระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหม้อทอง  ตำบลนากระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไทยพัฒนา  ตำบลนากระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาส่วงเหนือ  ตำบลนาส่วง
จร. พระครูศาสนธุราทร
วัดนาส่วงใต้  ตำบลนาส่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาห้วยแคน  ตำบลนาส่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเสาเล้า  ตำบลนาส่วง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเจริญ  ตำบลนาเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านห่องคำ  ตำบลนาเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าหนองบัวแดง  ตำบลนาเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าห่องเตย  ตำบลนาเจริญ
จร. พระครูสุภัทรปุณณธาดา (บุญมา)
วัดโนนสวาง  ตำบลนาเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดจันทร์ทุมมาวาส  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนชี  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนชีปทุมมาวาส  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาเลิง  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบัวทอง  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สามัคคี  ตำบลบัวงาม
จร. พระครูประทีปภัทรคุณ
วัดหนองสนม  ตำบลบัวงาม
จร. พระครูวาปีศาสนการ
วัดอุดมชาติ  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโคกพัฒนา  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนแฝกใหญ่  ตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำกลาง  ตำบลป่าโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโมง  ตำบลป่าโมง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโมงใหญ่  ตำบลป่าโมง
จร. พระครูมหาวนาภิรักษ์ (วีระพงษ์ สุมงฺคโล)
วัดท่าหลวง  ตำบลสมสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาคำ  ตำบลสมสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาดี  ตำบลสมสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านม่วง  ตำบลสมสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีรัตนะ  ตำบลสมสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดราษฎร์สำราญ  ตำบลสมสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมสะอาด  ตำบลสมสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนฝ้าย  ตำบลสมสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองบัวหลวง  ตำบลสมสะอาด
จร. พระครูสุวรรณปทุมกิจ
วัดโนนสนาม  ตำบลสมสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดกุดหวาย  ตำบลเมืองเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าไทรงาม  ตำบลเมืองเดช
จร. พระราชภาวนาวัชรมุนี วิ. (เอนก ยสทินฺโน)
วัดภูกระแต  ตำบลเมืองเดช
จร. พระครูอุดมปัญญาวัฒน์ (ชาญณรงค์)
วัดศิริสารคุณ  ตำบลเมืองเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสมสะอาด  ตำบลเมืองเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหลวง  ตำบลเมืองเดช
จร. พระครูสุตเขมากร (ระลึก ป.ธ.๓)
วัดห้วยไผ่เจริญธรรม  ตำบลเมืองเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเทพเกษม  ตำบลเมืองเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดเวตวันวิทยาราม  ตำบลเมืองเดช
จร. พระครูเวตวันวรกิจ (จรัส สารธมฺโม)
วัดเวียงเกษม  ตำบลเมืองเดช
จร. พระครูเขมกิจจาภิวัฒน์ (ฐิระวัฒน์)
วัดเหล่าเจริญ  ตำบลเมืองเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแขมเจริญ  ตำบลเมืองเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดแจ้งสว่าง  ตำบลเมืองเดช
จร. พระมหาเจริญ ฐิตวิริโย ป.ธ.๓
จร. พระมหาเจริญ ฐิตวิริโย ป.ธ.๓
วัดแสงเกษม  ตำบลเมืองเดช
จร. พระรัตโนภาสวิมล (เลียม ทนฺตจิตฺโต)
วัดโคกเถื่อนช้าง  ตำบลเมืองเดช
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านยาง  ตำบลแก้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านแก้ง  ตำบลแก้ง
จร. พระครูวรการโสภิต
วัดบุ่งคล้า  ตำบลแก้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดประหูต  ตำบลแก้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าดงหอย  ตำบลแก้ง
จร. พระครูอุบลกาญจนวัฒน์ (ทองลา)
วัดป่าบ้านแก้ง  ตำบลแก้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดห้วยสำราญ  ตำบลแก้ง
ไม่ทราบข้อมูล
วัดไฮตาก  ตำบลแก้ง
จร. พระครูโสภณวรานุกิจ (มงคล ญาณโสภโณ)
วัดขนวน  ตำบลโนนสมบูรณ์
จร. พระครูอุดมปัญญาภิรัต (บุญทัน)
วัดทันเวลาสามัคคี  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาอุดม  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาแก  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่านาแก  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดสวนสวรรค์  ตำบลโนนสมบูรณ์
จร. พระครูปัญญาภูริทัต (อำนาจ)
วัดโนนงาม  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสมบูรณ์  ตำบลโนนสมบูรณ์
จร. พระครูไพบูลย์วิริยธรรม (วีระศักดิ์)
วัดใหม่พัฒนา  ตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
วัดคำสำราญ  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดท่าเจริญ  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าตรัยรัตนาราม  ตำบลโพนงาม
จร. พระปลัด สมประสงค์ เขมฺโก
วัดป่าหนองยาว  ตำบลโพนงาม
จร. พระครูอรัญกิจโกศล (พุทธา พุทฺธจิตฺโต)
วัดป่าโนนหนองค้า  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าโนนแสงธรรม  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดอุดมพัฒนา  ตำบลโพนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดโนนสว่าง  ตำบลโพนงาม
จร. พระครูโอภาสธรรมาภรณ์

 

อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วัด เจ้าอาวาส
วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง  ตำบลในเมือง
จล. พระวชิรกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก ป.ธ.๔ ,ดร.)
วัดกระโสบ  ตำบลกระโสบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนางิ้ว  ตำบลกระโสบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดนาใต้  ตำบลกระโสบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ่อหวาย  ตำบลกระโสบ
จร. พระครูมงคลสราภิรักษ์ (เทียม)
วัดบ้านดอน  ตำบลกระโสบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านดอนนกชุม  ตำบลกระโสบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านเค็ง  ตำบลกระโสบ
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหมากมี่  ตำบลกระโสบ
จร. พระครูมงคลธรรมธีรคุณ (บุญ ธมฺมธีโร)
วัดกุดลาด  ตำบลกุดลาด
จร. พระครูวิลาสปัญญาภรณ์ (ธีรพล อคฺคธมฺโม)
วัดนาคำ  ตำบลกุดลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านค้อ  ตำบลกุดลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดบ้านบาก  ตำบลกุดลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดปากน้ำ  ตำบลกุดลาด
จร. พระศรีวิสุทธิมุนี (วิมาน กนฺตสีโล ป.ธ.๘)
วัดผาแก้วน้อย  ตำบลกุดลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดผาแก้วใหญ่  ตำบลกุดลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพระคุณศรี  ตำบลกุดลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดพุทธนิคมกิตยาราม  ตำบลกุดลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองมะนาว  ตำบลกุดลาด
ไม่ทราบข้อมูล
วัดก้านเหลือง  ตำบลขามใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขามเทิง  ตำบลขามใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขามใหญ่  ตำบลขามใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดดอนกลาง  ตำบลขามใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดด้ามพร้า  ตำบลขามใหญ่
จร. พระครูวิจิตรศาสนการ (พูล)
วัดบ้านหนองหว้า  ตำบลขามใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าศรีโชคเมือง  ตำบลขามใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าแสงธรรม  ตำบลขามใหญ่
จร. พระครูกิตติธรรมประโชติ (ทม)
วัดหนองปลาปาก  ตำบลขามใหญ่
จร. พระครูอุดมกิจวิมล (มอญ)
วัดหัวคำ  ตำบลขามใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขี้เหล็กนอก  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดขี้เหล็กใน  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูอุบลวชิราภรณ์ (บุญมี)
วัดนาไหทอง  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดป่าประชาศรัทธาธรรม  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูภาวนาประชารักษ์ (ประเสริฐ)
วัดหนองควายน้อย  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูวิจิตรธรรมวาปี (วินัย ธีรปญฺโญ)
วัดหนองตอแก้ว  ตำบลขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
วัดหนองแต้  ตำบลขี้เหล็ก
จร. พระครูสันติธรรมสาร (ประมวล สญฺญโม)
วัดมงคลโกวิทาราม  ตำบลปทุม
ไม่ทราบข้อมูล
วัดข่าโคม  ตำบลปะอาว
ไม่ทราบข้อมูล