ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ (แยกตามอำเภอ) | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ (พัฒน์ )
เจ้าคณะอำเภอเปิ้นดัง
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวเจอซี่
ทผจล.ชพ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูศรีธีรวิเทศ (สายรุ้ง ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปารีส
ทผจล.ชพ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูศรีภาวนาวิเทศ (บุญชู ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม
ทผจล.ชพ.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิเทศญาณวิมล (ประมวล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวิปัสสนา
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูวชิรชยาทร (บุญลือ วชิรเมธี ป.ธ.๕)
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูไพบูลย์ธรรมวิเทศ (สุรีย์ สุธมฺโม ป.ธ.๓)
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาพุทธิวิเทศ (มังกร ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคี
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูปทีปธรรมาภรณ์ (บุปผา ทีปธมฺโม ป.ธ.๔)
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีวชิราทร (มนตรี กมโล ป.ธ.๖)
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูภาวนาญาณวิเทศ (รณรวี รวิปโภ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๗)
  พระครูภาวนาคุณวิเทศ (กฤตสกล )
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๗)
  พระครูวรญาณวิเทศ (พิพัฒนพร กิตฺติสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครบริสเบน
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิเทศจินดาภรณ์ (ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุคนธ์คุณวิเทศ (สมชาย สุคนฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดพุทธจาการ์ต้า
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศ (ชัชวาล ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูภาวนาชาครวิเทศ (ชาติชาย ชาคโร)
เจ้าอาวาสวัดภาวนาปาล์มบีช
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณปัญญาวิเทศ (บัวสาย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธภูมิ
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูพุทธิธรรมวิเทศ (พรพิทักษ์ พุทฺธิญาโณ)
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูธีรญาณวิเทศ (ประดิษฐ์ อริญฺชโย)
เจ้าอาวาสวัดพุทธสุมาตรา
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิเทศจิรธรรม (จำเนียร จิรสทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคี
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุตญาณวิเทศ (ทูลถวาย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจติยาราม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูวิเทศธรรมรังษี (ชน ชุติมนฺโต)
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูไพศาลศาสนกิจวิเทศ (สมพงษ์ กนฺตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไทยออสเตรียธรรมาราม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูวิเทศสีลคุณ (สมโภช )
เจ้าอาวาสวัดนครธรรม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวรธรรมวิเทศ (นิคม วรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมโม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิเทศวิหารธรรม (สมชัย อกฺกโชโต)
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิเทศวิริยคุณ (อดิเรก อารทฺธวิริโย)
เจ้าอาวาสวัดโพธิวารีรังสฤษฎ์
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูกมลธรรมวุฒิ (เคน กมโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาโพธิวิเทศ (วิทยา ปญฺญาวโร)
เจ้าอาวาสวัดปุพพาราม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส)
เจ้าอาวาสวัดอโยธยาราชธานี
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอาทรธรรมโฆสิต (วิน โฆสิตธมฺโม)
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิศิษฐ์ธรรมวิเทศ (พิศิษฐ์ ฐานธมฺโม)
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวีรธรรมวิเทศ (เฉลิมชัย มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมสาทิส
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิเทศศีลโสภิต (เหียนกิม )
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสถิตธรรมวิเทศ (ชัยพิชิต )
เจ้าอาวาสวัดหลวงอาร์เจนตินา
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสิริวชิรธรรมวิเทศ (ประสพ เตชธมฺโม ป.ธ.๕)
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูอนุกูลสิทธิวิเทศ (บุญลือ )
ทผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูวิเทศรัตนาภรณ์ (นวรัตน์ ครุโก ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตา
ทผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูปรีชาธรรมวิเทศ (อมร อริโย)
ทผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูวิศาลธรรมวิเทศ (ฐานะ วิสารโท)
รองเจ้าคณะอำเภอบาลิง - กัวลามูดา
เจ้าอาวาสวัดสังฆาราม
รจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิมลธรรมรังสี (สุภาพ เขมรํสี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทธรรมานุกูล (จันทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุตตมญาณมุนี
ผจร. (๒๕๕๘)

 

 

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิศาลธรรมวิเทศ (ตี๋ ปิยสีโล ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมฟิลแลนด์
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิศิษฏ์ภาวนาวิธาน (ชัชวาลย์ สุภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดป่าอนาลโย
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิทูรธรรมโกศล (พิชิต ธมฺมวิชิโต)
เจ้าอาวาสวัดสโปแคนธัมมาราม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลธรรมวิเทศ (จันที ณฏฺฐาโน)
เจ้าอาวาสวัดเนวาด้าธรรมาราม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook