ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ (แยกตามอำเภอ) | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

เขตคลองสาน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีภาวนานุศาสก์ (สมนึก เตชปญฺโญ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริสุวรรณคุณ (สวัสดิ์ ทสฺสนีโย ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูศรีปริยัติธำรงค์ (พิษณุ สญฺญเมโธ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูโสภณภาวนานุศาสก์ (มานัส โสภณจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผจล.ชอ.วิ. (๒๕๖๒)
  พระครูภัทรกิจจานุกิจ (เสมอ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปทุมนันทสาร (บัว )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิธานกิตติโสภณ (วิเศษ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณกิตติวิธาน (สังเวียน กิตฺติโสภโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภณมงคลธรรม (สหัส อคฺคธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ (จักรพันธ์ ขนฺตฺยาคโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูโสภณวรญาณ (สมพงษ์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดทองเพลง
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูศรีนพคุณ (ทองสุข อตฺถปาลี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงคลองสาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตวิสุทธิธรรม (ติ๊บ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
ผจร. (๒๕๕๙)

 

เขตคลองสามวา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประสิทธิ์ดิลกธรรม (วีระวัฒน์ ฐิตญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดคู้บอน
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูธำรงวงศ์วิสุทธิ์ (ธีรศักดิ์ ธีรสกฺโก)
เจ้าอาวาสวัดสุทธิสะอาด
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูมนูญวรธรรม (เดชา )
เจ้าอาวาสวัดสุขใจ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ (เกรียงไกร ปญฺญาปทีโป)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรปทุมกิจ (ดำรงค์ )
เจ้าคณะแขวงคลองสามวา
เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตชยาภินันท์ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสังฆกิจ (กมล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุขใจ
ผจร. (๒๕๕๘)
  พระครูสถิตธรรมานุศาสก์ (เสถียร )
เจ้าอาวาสวัดแป้นทองโสภาราม
ผจร. (๒๕๕๙)
  พระครูวิธานวรานุกูล (ศักดิ์สิทธิ์ ถาวรคุโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลำกะดาน
ผจร. (๒๕๖๒)

 

เขตคลองเตย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิพิธวรกิจจานุการ (มานิตย์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
ผจร. (๒๕๕๖)
  พระครูสังฆกิจจานุยุต (บุญธรรม )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
ผจร. (๒๕๕๘)
  พระครูอาทรสิทธิการ (วุทธิชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะพาน
ผจร. (๒๕๕๙)

 

เขตคันนายาว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประจักษ์ศุภกิจ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตจตุจักร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอาทรสุนทรกิจ (ทม ทมจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูโฆสิตบุญญากร (ธนิต )
เจ้าอาวาสวัดเทวสุนทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรปริยัติคุณ (สนิท ฉนฺทปาโล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตจอมทอง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูขันติธรรมากร (บุญลือ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูกิตติญาณวัฒน์ (ศรี ญาณวโร)
เจ้าอาวาสวัดไทร
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิมลรัตนาธาร (จรินทร์ จิรวฑฺโฒ)
เจ้าคณะแขวงบางขุนเทียน
เจ้าอาวาสวัดแก้วไพฑูรย์
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูประกาศศาสนวงศ์ (ศาสนพงษ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางนองวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูวิจิตรกิจจาทร (วิษณุ อธิจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบางประทุนนอก
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูโกศลวิสุทธิธรรม (ประสพ )
เจ้าอาวาสวัดนาคนิมิตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมสุตาภรณ์ (กมล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตบุญญาทร (มนัส )
รองเจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดยายร่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิศีลคุณ (มนูญ )
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมรส (เสถียรพงศ์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดศาลาครืน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนวการวิมล (สง่า สิริธโร)
เจ้าอาวาสวัดสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (วราห์ ปุญญวโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนเขมากร (ประเมิน )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมาภิวัฒน์ (ดำรงค์ ธมฺมธโร)
เจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๕๕)
  พระครูปริยัติประภัสสร (สมบูรณ์ ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์
ผจร. (๒๕๖๒)

 

เขตดอนเมือง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีปริยัติศาสก์ (สาคร อติชาคโร ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตต์
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูวศินวรกิจ (วิชาญ ชาตวีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูวิสุทธิกิจจาภรณ์ (สุทิ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิธานธรรมปรีชา (ธีระวัฒน์ ธีรปญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูสุภัทรกิจวิธาน (พัทรพล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติคุณาทร (องอาจ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดคลองบ้านใหม่
จว.ชอ (๒๕๕๒)
  พระครูธรรมรัตนวิมล (ทองใบ วิมโล)
เจ้าอาวาสวัดสีกัน
จร.ชอ. (๒๕๔๖)
  พระครูพิทักษ์พรหมรังษี (สมพล เขมธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
จร.ชอ. (๒๕๕๖)
  พระครูวิวิธธรรมานุสิฐ (วัชชิระพร อริยวาที ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะแขวงสีกัน - ทุ่งสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตดินแดง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุธรรมคุณวัฒน์ (สมยศ เขมาสโย)
รองเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรกิจจานุกิจ (อภิเศก สีลเตโช)
เจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดกุนนทีรุทธาราม
ผจร. (๒๕๕๙)

 

เขตดุสิต

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูเมธีชยาภิวัฒน์ (ไพทูล อตฺถวํโส ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดจอมสุดาราม
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูศรีกิตติวัฒน์ (นิยม อริยวํโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภณวิริยคุณ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทองเสน
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูพิทักษ์รัตนวงศ์ (ปารีส นาควํโส)
เจ้าคณะแขวงดุสิต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูวิธานสัพพกิจ (ไชยทอง )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโกศลธรรมคุณ (สำลี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดธรรมาภิรตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลธรรมสาธก (เตียง ป.ธ.๓)
จ้าอาวาสวัดประชาระบือธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญกิจจานุยุต ( ธีรภทฺโท)
รองเจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
รองเจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลวิมลรัตน์ (บรรจง )
เจ้าคณะแขวงถนนนครไชยศรี
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภกิจจานุรักษ์ (กรุ่น กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิจจานุกิจ (เฉลิมพล ฐิตพโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
ผจร. (๒๕๖๒)

 

เขตตลิ่งชัน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิสิฐวรานุกิจ (ประดิษฐ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูสิทธิวัฒนคุณ (พรพรหม ฐิตคุโณ)
รองเจ้าคณะแขวงบางระมาด - ฉิมพลี
เจ้าอาวาสวัดกระจัง
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๔)
  พระครูภาวนาธีรวรคุณ (ไพรัช วรโท ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเพลง
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๗)
  พระครูวศินปริยัตยากร (สมภูมิ สมจิตฺโต ป.ธ.๓)
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิธานสุตสุนทร (มานิตย์ สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูโกศลศาสนบัณฑิต (กฤษณะ ตรุโณ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเรไร
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริสิทธิวัฒน์ (นิพนธ์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดพิกุล
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูอนุกูลวิบูลกิจ (อุดม รกฺขิโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรสัทธาธิการ (ระเวง ปสนฺโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสิทธิธรรมโสภณ (สุเทพ ภูริปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเทพพล
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูประกาศโพธิกิตติ์ (ประสพชัย ปภากโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติชัยมงคล (ทวี ฐานธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพุทธจักรมงคลชยาราม
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูโสภณรัตนาภิรักษ์ (จำลอง อภโย)
เจ้าอาวาสวัดแก้ว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวรานุศาสก์ (บุญชู เตชวโร)
เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูโอภาสสุวรรณวัฒน์ (น้อม อตฺตมโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกระโจมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจริยาภิรม (สยาม ปญฺญาปชฺโชโต)
เจ้าอาวาสวัดจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติยาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดตะเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตภารการ (มนต์ )
เจ้าอาวาสวัดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลกิจจาภิรม (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดประสาท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมานุศาสก์ (บรรจง ปิยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสะพาน
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตทวีวัฒนา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ์ (วัชรินทร์ )
เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนา
เจ้าอาวาสวัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกมุทสิทธิการ (พิทักษ์ เกสโร)
เจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานธรรมศาสน์ (ธีราภิสุทธิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
ผจร. (๒๕๕๖)
  พระครูเกษมปริยัตยาทร (ชลภัช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโกมุทพุทธรังสี
ผจร. (๒๕๕๘)

 

เขตทุ่งครุ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุนทรจารุวรรณ (ชาญ จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงทุ่งครุ
เจ้าอาวาสวัดทุ่ง
ทจข.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูสุทธิญาโณภาส (อุสา ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี (จรัญ )
เจ้าอาวาสวัดบางมดโสธราราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสจริยานุวัตร (สมคิด )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งครุ
ผจร. (๒๕๕๘)

 

เขตธนบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวิมลธรรมโสภิต (กมล กมลจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดอินทารามวรวิหาร
จล.ชอ.
  พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ โชติวโร)
เจ้าคณะแขวงบางยี่เรือ
เจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง
จล.ชอ. (๒๕๕๖)
  พระครูศรีภาวนาพิธาน (สุชาติ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ. (๒๕๖๒)
  พระครูสิริสารบัณฑิต (สุกรี สุจิตฺโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริกัลยาณกิตติ์ (ชัยนาท ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร (ทวีป ปรกฺกโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (พัชร์นพ อภิชาโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตธนบุรี
เจ้าอาวาสวัดบางน้ำชน
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๓)
  พระครูปริยัติวรานุสิฐ (ชาลี ปญฺญาวโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูโกศลธรรมทัต (ประสิทธิ์ สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหิรัญรูจีวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลธรรมานุสิฐ (จันทร์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสิริบุญโสภิต (บุญนิธิ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงตลาดพลู
เจ้าอาวาสวัดใหม่ยายนุ้ย
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๖)
  พระครูสิริภิญโญภาส (ภิญญู ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดบางสะแกนอก
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดบุคคโล
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวิฐสารบัณฑิต (จักราวุธ ญาณวีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูประโชติธรรมารักษ์ (จรูญ ฐานิสฺโร)
เจ้าอาวาสวัดกันตทาราราม
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูเกษมมงคลกิจ (คมรัฐ )
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูกิตติธรรมานันท์ (สมเกียรติ ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดกลางดาวคนอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูติลกานุรักษ์ (ปราโมทย์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดดาวคะนอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธวิริยากร (สนับ )
เจ้าอาวาสวัดบางสะแกใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิ์สรคุณ (เสนาะ วรธมฺโม)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวรธรรมวิเทศ (ศักรินทร์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวรคุณ (สนิท กาญฺจนาโภ)
เจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัฒนาทร (สมพงษ์ สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมาภรณ์ (บุตร สุขีโว)
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตวราทร (ชัยสิทธิพงษ์ ธมฺมสโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรามาตยภัณฑสาราราม
ผจร. (๒๕๕๙)
  พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ (ธฤติ วิโรจโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์
ผจร. (๒๕๖๒)
  พระครูพิพัฒน์ธรรมคุณ (ธนิพัฒน์ ชุติปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุคคโล
ผจร. (๒๕๖๕)

 

เขตบางกอกน้อย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกิตติสุวรรณาภรณ์ (เฉลียว ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ. (๒๕๖๒)
  พระครูเกษมสุตารักษ์ (ประทีบ เขมจิตฺโต ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิหารกิจจานุการ (พนม พลวุฑฺโฒ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูโฆสาภิวัฒน์ (องอาจ ฉนฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติวิสุทธิวงศ์ (สมพงษ์ วิสุทฺธิจารี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูสิริรัตนบัณฑิต (สุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูสุธีจันทวงศ์ (ชอบ จนฺทวํโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูปิยกิจวรวัฒน์ (พจน์ )
เจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๖)
  พระครูรัตนโสภณ (สุรัฐ สิริปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดนายโรง
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูประภัสสรสุตกิจ (เฉลิมชัย ปภสฺสโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองแวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูชิโนวาทธำรง (ปรีดา ปีติธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (วัชระ ภทฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูกิตติสุตวัฒน์ (กิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูวิมลสิริธรรม (สถิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดเพลงวิปัสสนา
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ (อำนวย วิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เรียง
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูอาทรศาสนบัณฑิต (บุญชู เขมจารี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดมะลิ
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูสิริกิจจากร (นวน เขมนิวตฺโต ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดสีหไกรสร
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูโกวิทศาสนกิจ (อัมพร ฉนฺทกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ
ทผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูวิจัยธรรมบัณฑิต (เจิม สุวโจ ป.ธ.๓)
ทผจล.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูพิศิษฏ์ชัยโชติ (สำรวย โชติวโร)
เจ้าอาวาสวัดไชยทิศ
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูสิริปริยัตยาภรณ์ (สำรวย ขิปฺปาภิญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดปฐมบุตรอิศราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีสุตกิจ (ประทุม จินฺตคุโณ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพระยาทำวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุวรรณรัต (ทองแดง )
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมภาณ (ธัมมา จิตฺตปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดอมรทายิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมานันท์ (เฉลิม ฐิตเมธี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงบางขุนศรี
เจ้าอาวาสวัดอัมพวา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐสาธุวัตร (ทองล่ำ ยโสธโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางกอกน้อย
เจ้าอาวาสวัดเจ้าอาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเขมาภิวุฒิ (สังเวียน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยางสุทธาราม
ผจร. (๒๕๕๘)
  พระครูวิจัยภัทรบัณฑิต (ลี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนายโรง
ผจร. (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาสารบัณฑิต (เมธา จนฺทสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดรวกสุทธาราม
ผจร. (๒๕๕๙)

 

เขตบางกอกใหญ่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปริยัติวชิรธรรม (วิเชียร วชิโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีสิทธิบัณฑิต (ถวิล กลฺยาณธมฺโม ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูประภัทรสุตธรรม (วีรศักดิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูศรีพัฒนบัณฑิต (ทองคำ ป.ธ.๖)
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูสถิตรัตนพงศ์ (นพพร อาภาธโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูอรุณธรรมญาณ (ณัฐดนัย คุตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริรัตนาภิรม (บุญนาค สญฺญโต ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูอรุณธีรานุวัตร (ชวลิต จนฺทวํโส ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูอาทรวรานุโยค (จิรเดช ฐิตปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูเกษมธรรมวงศ์ (เพลิน )
เจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุชาตวรคุณ (อภิชาติ สนฺติกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิธานกิจโสภณ (อำนาจ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวิรุฬห์ธรรม (สวัสดิ์ ธมฺมทีโป)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลวุฒิสุนทร (มานิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดดีดวด
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณชัยวัฒน์ (ชัยวัฒน์ ชยวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม
จร.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูสิริวัฒนกร (เริ่ม ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล
จร.ชต. (๒๕๖๕)
  พระครูมงคลกิจจานุกูล (ธงชัย โชติโย)
เจ้าอาวาสวัดท่าพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม (กำพร้า อกฺกทตฺโต ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศสมณคุณ (วิฑูร นนฺทิโก ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมปฏิภาณ (สมภพ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตบางกะปิ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุนทรพัฒนาภิราม (มโน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรวีรวงศ์ (จันดา รวิวํโส ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูศรัทธากิจจานุกูล (ประสิทธิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูพิพัฒน์สิรินาถ (สมชาย สิริธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูสุตจันทวงศ์ (สมบูรณ์ ฉนฺทสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดจันทวงศาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวิมล (จวง สุจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมพัฒนคุณ (นิพนธ์ )
เจ้าคณะแขวงบางกะปิ
เจ้าอาวาสวัดพระไกรสีห์
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตบางขุนเทียน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอดุลนวการ (สำราญ )
เจ้าคณะเขตบางขุนเทียน
เจ้าอาวาสวัดแสมดำ
ทจข.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูสิริพัฒนวิกรม (สมบูรณ์ ปภากโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะแขวงจอมทอง - บางมด
เจ้าอาวาสวัดกก
ทจข.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูพรหมสราภิรักษ์ (สาโรจน์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ (สละ กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ
จร.ชท. (๒๕๒๕)
  พระครูประสิทธิ์สังฆคุณ (ถวิล สญฺญจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีสุขาราม
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูพัฒนธรรมคุณ (รังสรรค์ สนฺติกโร)
เจ้าคณะแขวงท่าข้าม
เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธนสาร (สมบัตร อุชุจาโร)
เจ้าอาวาสวัดบางกระดี่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมารักษ์ (ประพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดวัดปทีปพลีผล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทูรสุนทรกิจ (ชาญณรงค์ ติกฺขญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเลา
ผจร. (๒๕๕๗)
  พระครูสกลกิจวิธาน (กล้า อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดเลา
ผจร. (๒๕๕๙)
  พระครูชยจันทรังสี (ธงชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเลา
ผจร. (๒๕๖๕)

 

เขตบางคอแหลม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ สุเมโธ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะเขตบางคอแหลม
เจ้าอาวาสวัดราชสิงขร พระอารามหลวง
จล.ชอ. (๒๕๕๕)
  พระครูอดุลธรรมานุวัตร (ประสิทธิ์ อุคคเตโช)
เจ้าอาวาสวัดไผ่เงินโชตนาราม
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูปทุมโชติวัฒน์ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูปริยัตยานุกูล (ธรรมนูญ ฐิตสีโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
จว.ชอ (๒๕๕๖)
  พระครูสุวรรณสารโกวิท (ภาณุวัฒน์ อติพโล)
เจ้าอาวาสวัดจันทร์นอก
จร.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูปิยศีลาภรณ์ (จำปี )
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทวรกิจ (สุพจน์ โกวิโท)
เจ้าอาวาสวัดบางโคล่นอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโชติญาณ (สอน ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐกิจจานุกิจ (เทพดรุณ ฐานเทโว)
เจ้าอาวาสวัดวรจรรยาวาส
ผจร. (๒๕๖๒)

 

เขตบางซื่อ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูบวรสุตกิจ (สาธิต อิทฺธิวิชฺโช ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรธรรมบัณฑิต (ธวัชชัย ถาวรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดเลียบราษฎร์บำรุง
ทผจล.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูกิตติมงคลรัตน์ (แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดเวตวันธรรมาวาส
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูธีรปัญญากร (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดประชาศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปริยัติวงศ์ (เสถียร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงบางซื่อ
เจ้าอาวาสวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตบางนา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปิยธรรมวาที (อดิศักดิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูประจักษ์วรานุกิจ (บุญสม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนาใน พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโกศลธรรมานุศาสก์ (นิวัตน์ นิวตฺตโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลธรรมานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางนานอก
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตบางบอน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปรีชาวุฒิกร (มาโนช วชิรวุโธ)
เจ้าคณะแขวงบางบอน
เจ้าอาวาสวัดบางบอน
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูถาวรวิหารคุณ (หรั่ง ฐิตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางบอน
เจ้าอาวาสวัดนินสุขาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตบางพลัด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริธนสาร (สมบัติ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิธานสุตาภรณ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภคินีนาถวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูศรีธรรมกิจโกศล (สมศักดิ์ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดสิงห์
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุวิมลกิตติญาณ (สุวรรณ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเพลง
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุพจนธาดา (สมยงค์ )
เจ้าอาวาสวัดบางยี่ขัน
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูสิริมงคลกิจ (มงคล จกฺกวโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูปัญญาพัฒนบัณฑิต (พิชิต ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเทพนารี
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูสุธรรมจริยาภิรม (จารุวัช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวัชรจริยคุณ (วัชรินทร์ โชติเวที)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูปริยัตยานุสิฐ (ทวีบูลย์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๕)
  พระครูอนุกูลวีราภรณ์ (สมศักดิ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตยาธาร (ณัฐกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดฉัตรแก้วจงกลณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมานุรักษ์ (สุพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดพระยาศิริไอยสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ (สำรอง ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตบางพลัด
เจ้าอาวาสวัดวิมุตยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีวิรุฬหกิจ (วสันต์ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรคีรี
ผจร. (๒๕๕๘)

 

เขตบางรัก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอาทรศาสนกิจ (สุเทพ อาภากโร)
เจ้าคณะแขวงบางรัก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๓)
  พระครูปริยัติวัฒนกิจ (สมาน ญาณวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๕)
  พระครูพิพิธสุตกิจ (ชินพัฒน์ สมพโล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิมลกิตติญาณ (สมบุญ )
เจ้าอาวาสวัดม่วงแค
ทผจล.ชพ.
  พระครูนิวิฐกิจจานุกูล (ธงชัย ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูโกศลกิจจานุสิฐ (สมบัติ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติปรัชญากร (ปรัชญา ปภาธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูวิธานอาจารวัตร (บุญส่ง จนฺทสุวณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภณรัตนานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
ผจร.
  พระครูสุนทรรัตนวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
ผจร.
  พระครูอนุสิฐวัชรธรรม (ถวิล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่วงแค
ผจร. (๒๕๕๘)
  พระครูวิหารกิจจาทร (ธนเดช )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วแจ่มฟ้า
ผจร. (๒๕๕๙)

 

เขตบางเขน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุนทรกิจจารักษ์ (ประพันธ์ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูรัตนาภิรักษ์ (ประวิทย์ )
เจ้าคณะแขวงอนุสาวรีย์ - ลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูพิสิฐวิหารการ (มนัส สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดบางบัว
จร.ชท.
  พระครูอาทรศิริวงศ์ (พงษ์พัฒน์ มารชิโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
ผจร. (๒๕๕๙)

 

เขตบางแค

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอรรถกิจจานุกูล (สุพจน์ ฐานธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒนสุตานุกูล (วีรวัฒน์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิ์เขมาภินันท์ (บรรจง เขมนนฺโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๕)
  พระครูโสภณปุญญรังสี (กฤตชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูจันทสโรทัย (สุรินทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดม่วง
ผจร. (๒๕๕๘)
  พระครูอาทรปริยัติธำรง (วิสุทธิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาแดง
ผจร. (๒๕๕๙)

 

เขตบึงกุ่ม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูธีรพัฒนาภรณ์ (ประเสียร )
เจ้าอาวาสวัดนวลจันทร์
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูพัฒนการโกวิท (เทพฤทธิ์ ยสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบางเตย
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุภัทรสีลคุณ (สุทิน )
เจ้าอาวาสวัดพิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศสมาธิคุณ (ศรีสมุทร เขมทตฺโต)
เจ้าคณะแขวงคันนายาว
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตปทุมวัน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประยุตปุญญากร (บุญยง )
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมคุณ (เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะแขวงป้อมปราบ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกมุทสราภิวัฒน์ (สาย )
เจ้าอาวาสวัดสระบัว
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตประเวศ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณพิหารกิจ (สุรศักดิ์ วิริยธโร)
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเนกขัมมคุณาจาร (จันทร์แดง คุณวีโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนา
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีพิสุทธิศาสตร์ (อนุชา นนฺทญาโน ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูสรวุฒิพิศาล (สายัณห์ สุญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนันทกิตติคุณ (กิจการ โชติปญฺโญ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุตกิจธำรง (นิกร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสิตาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสิริดิสวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดดิสานุการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิปัญญาคม (โอวาท ปญฺญาโสภโณ)
รักษาการเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมากร
เจ้าอาวาสวัดเทวีวรญาติ
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตพญาไท

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสถิตสารสุนทร (ทะเล )
เจ้าอาวาสวัดไผ่ตัน
จร.ชอ. (๒๕๕๗)

 

เขตพระนคร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิพัฒนสารธรรม (แสวง จนฺทสาโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.
  พระครูพิศาลกิจจานุกูล (สุรพล ปภากโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูวิธานสมณวัตร (สมชาย อภิวณฺโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีวิสุทธิศาสก์ (ศรณชัย ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูกิตติปัญญารัตน์ (ปัญญา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรโชตยานุวัตร (ปราโมทย์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูวชิรญาณโกวิท (ขาบ โกวิโท ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูวิริยธำรงค์ (อัฏฐพร ฐิตวิริโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูพิพัฒนานุกูล (เทียม นนุทโก ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูมงคลศีลวัตร (ทองอินทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูเกษมธรรมทัต (อนุชา ภทฺทสุธี ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.วิ. (๒๕๖๒)
  พระครูอุปถัมภ์วิหารการ (ทองคำ โชติปาโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.
  พระครูวุฒิธรรมสาร (คำคูณ ฐานิสฺสโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๕)
  พระครูบวรวิหารการ (วินัย วินโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหรรณพารามวรวิหาร
ผจล.ชท.
  พระครูโกศลสมิทธิการ (สัมฤทธิ์ สมิทฺธิโก ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอาจารวิธาน (กิตติมา กิตฺติมานนฺโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอุดมสังวร (พล อภิปุญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูบวรวิหารกิจ (ธีรพงษ์ ธีรวํโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูประภาสวรวุฒิ (ศรีศักดิ์ เตชวโร ป.ธ.๓)
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูอาคมสุนทร (ชวลิต อุลิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์สังฆาราม (จิรวัฒน์ จนฺทโสภโณ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาจารย์ (บัณฑิต จกฺกวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตวีรธรรม (สว่าง อคฺควีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลธรรมภาณ (มานพ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรวิชัย (อำนวย วราสโภ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีปัญญาวุธ (จำนงค์ ถาวโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์จริยานุยุต (ยิ่งศักดิ์ อภิวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสุตาภรณ์ (คำนึง ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวรนุช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสังวรคุณ (คำเบา ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๔๔)

 

เขตพระโขนง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูภาวนาสังวรกิจ (สุวิทย์ สุวิชฺโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรโกศล (สมบูรณ์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูพิจิตรพัฒนวิธาน (ชัยวัฒน์ วฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิจจาภิรม (นิพนธ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุญรอดธรรมาราม
ผจร. (๒๕๕๘)

 

เขตภาษีเจริญ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิทิตสุตคุณ (บุญมี อินฺทโชโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
เจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศวรวิหาร
จล.ชอ. (๒๕๕๔)
  พระครูพิศาลพัฒนคุณ (ไพศาล วิสาโล)
เจ้าอาวาสวัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร
จล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสมาธิวิหารี (จักรพล ฉฆฺฐภาคี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
ผจล.ชพ.วิ. (๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรธรรมพาที (มงคล วรธมฺมวาที ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูศรีวิสุทธิวรกิจ (สุทธิศักดิ์ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุธีธรรมโสภิต (เสน่ห์ สิเนหธมฺโม ป.ธ.๖)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูธีรธรรมานันท์ (ญาณกฤษฏิ์ ธมฺมานนฺโท)
เจ้าคณะแขวงบางแวก
เจ้าอาวาสวัดบางแวก
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๑)
  พระครูสิริพัฒนบัณฑิต (บุญถึง ชุตินฺธโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดตะล่อม
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูธีรกิตติ์ธำรง (จิรศักดิ์ จิรกิตฺติ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโตนด
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูปุญญสาสน์โกศล (บุญเชิด ปุญฺญสุโข)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูกิตติปริยัตยากร (อดุลย์ ธมฺมาตุโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมหาวราทร (สุวัฒน์ สุวฑฺโฒ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสีลสุตาธิคุณ (สันติ มหาสนฺติ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูรัตนโชติคุณ (สุรัตน์ รตนโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูพินิจสุนทรกิจ (นิตย์ นิตโย)
เจ้าอาวาสวัดอ่างแก้ว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรสารสุนทร (ถวัลย์ ขนฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดวิจิตรการนิมิตร
จร.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูประทีปธรรมรัต (ทองแคล้ว ทีปโก)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมาทร
เจ้าคณะแขวงคูหาสวรรค์ เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์วรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวรานุกิจ (ประกาย )
เจ้าอาวาสวัดทองศาลางาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตตาภรณ์ (สมเจต )
เจ้าอาวาสวัดนก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธีวรานุวัตร (สาย )
เจ้าอาวาสวัดประดู่บางจาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ปทุมกิจ (เชาวลิต )
เจ้าอาวาสวัดรางบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจโสภณ (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเพลง
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตมีนบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมจารุวรรณ (คำไล้ จารุวํโส)
เจ้าคณะเขตมีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวรศีลาจาร (จำลอง อคฺคสีโล)
เจ้าคณะแขวงมีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหม่ลำนกแขวก
จร.ชอ. (๒๕๕๐)
  พระครูสุนทรกิจจานุวัตร (สมพงษ์ ธมฺมพโล)
เจ้าอาวาสวัดทองสัมฤทธิ์
จร.ชต. (๒๕๕๖)
  พระครูถาวรธรรมานุสิฐ (สุเทพ )
เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์วรคุณ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีกุเรชา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์วิมลธรรม (ไพโรจน์ วิโรจโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ
ผจร. (๒๕๖๕)

 

เขตยานนาวา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูขันติวโรภาส (ขาว ขนฺติโก ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดช่องลม
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูพิศาลศาสนธรรม (สมโภช )
เจ้าอาวาสวัดคลองภูมิ
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุทธิธรรมานุกูล (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดคลองใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลศีลสุนทร (พิมล เปมสีโล ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดช่องนนทรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตบุญวัฒน์ (ชาญ ถิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะเขตยานนาวา
เจ้าอาวาสวัดด่าน
รักษาการเจ้าอาวาสวัดดอกไม้
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตราชเทวี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุนทรพัฒนวิมล (วิฑูรย์ ธมฺมทตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงทุ่งพญาไท
เจ้าอาวาสวัดดิษหงสาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิการโกศล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดิสหงษาราม
ผจร. (๒๕๖๒)

 

เขตราษฎร์บูรณะ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุทธิวรนายก (สุทธิ โชติคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดสน
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรธีราภิวัฒน์ (สุธีร์ สุนฺทโร)
เจ้าอาวาสวัดเกียรติประดิษฐ์
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสถิตกิจจานุการ (สกล )
เจ้าอาวาสวัดบางปะกอก
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูอาทรวิหารานุวัตร (สมบูรณ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสารอด
ผจร. (๒๕๕๙)

 

เขตลาดกระบัง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูมานิตธรรมคุณ (มานพ )
เจ้าคณะแขวงทับยาว
เจ้าอาวาสวัดราชโกษา
ทจข.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีปทุมาภินันท์ (สุรพล ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดบึงบัว
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูเกษมสุทธิคุณ (สุขสันต์ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูโสภณสุวรรณนิธิ (พุทธิพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดขุมทอง
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน์ (สมจิตร์ ฐานวุฑโฒ)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาโภชน์
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูอุทัยธรรมวัตร (คงศักฐิ์ ปณฺฑิโต)
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรมาราม
จร.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูอนุกูลสารกิจ (ประยูร อคฺควณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตลาดกระบัง
เจ้าอาวาสวัดบำรุงรื่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลวรานุกิจ (วสันต์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขุมทอง
ผจร. (๒๕๕๘)
  พระครูวิธานพัฒนาทร (ปรีชา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพลมานีย์
ผจร. (๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลบุญเขต (ทรงวิทย์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานบุญ
ผจร. (๒๕๖๒)

 

เขตลาดพร้าว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิมลบุญญาธร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาครสุ่นประชาสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตวังทองหลาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

เขตวัฒนา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุกูลพัฒนกิจ (ดรุณ สุนฺทราจาโร)
เจ้าคณะแขวงคลองเตย
เจ้าอาวาสวัดภาษี
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตสวนหลวง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวรกิจจาทร (ถวัลย์ จกฺกวโร)
เจ้าคณะเขตสวนหลวง
เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
จข.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิสิตธีรวัฒน์ (วัฒนชัย อภิวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดต้นไทรย์
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิธานอุดมกิจ (ฉัตรชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูวิธานกิจจาทร (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูสารกิจไพศาล (ณัฐวุฒิ ปิยปุตฺโต)
เจ้าคณะแขวงสวนหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยาง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๕๕)
  พระครูดิลกโชติวัฒน์ (สุวัฒน์ จิตฺตกาโร)
เจ้าอาวาสวัดทองใน
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสถิตปริยัติกิจ (เสนอ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งเสรี
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูโกวิทสิริวัฒน์ (สงกา )
เจ้าอาวาสวัดขจรศิริ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณกิจจาทร (เกษม )
เจ้าอาวาสวัดใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร
รองเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ
รจร.
  พระครูวิสิฐกิจจารักษ์ (กฤษฎา รตนโชโต)
รองเจ้าอาวาสวัดมหาบุศย์
รจร.

 

เขตสะพานสูง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประทุมบุษโยภาส (จำนงค์ )
เจ้าคณะแขวงประเวศ
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
จว.ชอ (๒๕๕๖)

 

เขตสัมพันธวงศ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีพรหมคุณ (พรชัย วรญาโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะแขวงสัมพันธวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๕)
  พระครูศรีวิสุทธานุวัตร (สมนึก ถิรวํโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๖)
  พระครูภัทรธีรคุณ (ไสว ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุตธรรมโกวิท (บุญมี ธมฺมโกวิโท ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูศรีสังฆโสภณ (วสุพัศย์ ปิยสีโล ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิสุตคุณ (สายชล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติคุณาธาร (อนนท์ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
  พระครูพิศาลรัตนวงศ์ (อนันต์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูวรวงศ์วิสุทธิ์ (สนอง ภาณุวํโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิบูลพิริยกิจ (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิธานพิสุทธาภรณ์ (ณัฐภูมิ ญาณโชติโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
  พระครูวชิรญาณวัฒน์ (สุทิตย์ วชิรญาโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๕๕)

 

เขตสาทร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอาทรประสิทธิโสภณ (ไชยยศ กนฺตสิริ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูพิบูลกิจจานุยุต (กว้าง ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรประสิทธิธรรม (ประสิทธิ์ ชุตินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
  พระครูโกศลวิบูลกิจ (อุดม ปุญฺญกาโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิศาลศาสนคุณ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดบรมสถล
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (วิรัต โสภณสีโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.
  พระครูสถิตวิสุทธิญาณ (สุเวช พลญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูไพบูลย์ศาสนกิจ (วิศาล ปุญฺญสมฺปนฺโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)

 

เขตสายไหม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริบุญญาภินันท์ (มนตรี ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดอยู่ดีบำรุงธรรม
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูอาทรอมรกิจ (ปรางค์ ธมฺมวฑฺฒโน ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดอมราวราราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ (ณรงค์กิจ สุกิจฺโจ)
รองเจ้าคณะแขวงสายไหม
เจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมรังษี (คง ปิยวณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตมงคลวัตร (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดเกาะสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิหารธรรมาทร (ธีรชัย )
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตโชติวัฒน์ (ธนวัฒน์ )
เจ้าคณะแขวงสายไหม
เจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิจธรรมานุวัตร (ไพโรจน์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
ผจร. (๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร (สมเกียรติ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมาราม
ผจร. (๒๕๕๘)
  พระครูอาทรกุศลกิจ (ทองคำ อินฺทโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกจ้าหล่า
ผจร. (๒๕๖๒)
  พระครูเกษมนิยมธรรม (สำราญ สุทนฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
ผจร. (๒๕๖๕)
  พระครูปิยญาณคุณ (คำพา ฐิตญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่
ผจร. (๒๕๖๕)

 

เขตหนองจอก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสีลพลาธร (มานพ )
เจ้าคณะแขวงลำผักชี
เจ้าอาวาสวัดอู่ตะเภา
จว.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูเกษมธรรมารักษ์ (โกมล ฐิตลาโภ)
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนากิตติคุณ (อริย์ธัช เตชวโร)
เจ้าอาวาสวัดประยงค์กิตติวนาราม
จร.ชท.วิ. (๒๕๖๕)
  พระครูประดิษฐ์สิทธิคุณ (เฉลียว )
เจ้าอาวาสวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปัญญาภรณ์ (ลำใย ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะแขวงคลองสิบสอง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจารณ์กิจจานุกิจ ( โชติปาโล)
เจ้าอาวาสวัดลำต้อยติ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์ )
เจ้าอาวาสวัดสีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกิจโกวิท (โกวิท จารุวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงกระทุ่มราย
เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตหนองแขม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพินิตวรการ (จำนง )
เจ้าคณะแขวงหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานวิหารกิจ (แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดหลักสาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมปัญญาธร (วีระ )
เจ้าอาวาสวัดอุดมรังสี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลอรรถวาที (ยงยุทธ อุปคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดไผ่เลี้ยง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมโมภาส (จรัส จกกฺวโร)
เจ้าอาวาสวัดวงษ์ลาภาราม
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๔๐)

 

เขตหลักสี่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีปุญญากร (ประทุม กตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (สม สุทฺธิปภาโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ (สิน ฐิตเมธี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวีรปริยัตยาภรณ์ (สมจิต สุวีโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)

 

เขตห้วยขวาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุทัยธรรมานุกูล (สามารถ อิทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะเขตพญาไท
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมสังวรกิจ (มานิตย์ )
รองเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์ศาสนกิจ (มานะ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ช่องลม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรัทธากิจจานุกูล (วรวุฒิ เขมปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
ผจร. (๒๕๖๕)

 

 

 

ธรรมยุต

 

เขตคลองสามวา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

เขตดุสิต

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูศรีวิมลกิตติ (ณัฐภัทร์ กิตฺติเมธี ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุนทรธรรมพิทักษ์ (บุญเลิศ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูภัทรกวีวัฒน์ (คำรณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูศรีปริยัติกิจ (ไพฑูรย์ อคฺควชิโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูวิศาลธรรมโรจ (สมใจ อุทโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)

 

เขตทุ่งครุ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

เขตธนบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

เขตบางกอกน้อย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์ (ภัลลภ อภิปาโล)
เจ้าอาวาสวัดรังสีรัตนวารี (วัดเชิงเลน)
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๙)

 

เขตบางกอกใหญ่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูธีรธรรมาภรณ์ (ธีระศักดิ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)

 

เขตบางขุนเทียน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิบูลธรรมบาล
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตบางซื่อ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูชัยวัฒนธรรมานุยุต (แวงชัย ธมฺมกาโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)

 

เขตบางนา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูปภัสสราธิคุณ ( ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตบางพลัด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโชติธรรมสุนทร (ช่วง โชติปาโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูอรรคปัญญาภรณ์ (นาค ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูคุณสารสาทร (เพียร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูศรีวีรคุณสุนทร (บุญนา ฐานวีโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูประภัสสรศีลโสภิต (สุริยา ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูชุติธรรมาภรณ์ (สมเดช ชุตินฺธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)

 

เขตบางเขน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูศรีศาสนกิจโกศล (จามร พฺรหฺมจาโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)

 

เขตบางแค

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

เขตปทุมวัน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ (สนอง ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูสิริธรรมนิเทศ (เหรียญชัย อติวีโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูปัญญาฐิติวัฒน์ (สุทิน ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิบูลอาจารวัฒน์ (เฉลิมพล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูเกษมธรรมากร (นิพนธ์ เขมงฺกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูกิตติวินัยวัฒน์ (กิตติ ธีรวีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูวิเทศปัญญารังษี (ชยพล เขมปญฺโญ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูวินัยรักขิต (สุขุม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุจิณธรรมคุณ (ฉอ้อน สุจิณฺโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูประพัฒน์เขมคุณ (พนม สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดดวงแข
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูภัทรสังวรคุณ (พรชัย วรมงฺคโล ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมโชติ (สัมพันธ์ โชติวโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดวงแข
ผจร. (๒๕๖๒)

 

เขตประเวศ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูกิตตินันทคุณ (กิตติ กิตฺตินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดคุณแม่จันทร์
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูศรีสุตาลังการ (สุวิทย์ ถิรจนฺโท ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
   พระครูพิศาลธรรมโสภณ (วิชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูนิบุณจริยาทร (นิคม นิพฺภโย ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูอรรถจริยานุวัตร (สุเทพ สุวณฺโณ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูเมธีธรรมานุยุต (เตชนวิทย์ ญาณสุโภ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูประจักษ์ธรรมโชติ (ประสพ ธมฺมโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)

 

เขตพระนคร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูปริยัติเมธาวัฒน์ (พงษ์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูอเนกสารคุณ (บุญเสริม โสมปุญฺโญ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุธีสุตวัฒน์ (วิวัฒน์ ถามวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุธีวัชราภรณ์ (สุวรรณ์ ธนวํโส ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูปริตรโกศล (พีรเดช ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูศรีสุทธิชยากร (สุทธิชัย มนฺตชโย ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูวิจารณ์ธุรกิจ (วันชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูโสภณวิหารกิจ (ไชยนรินทร์ อภิชโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูโสตถิธรรมากร (กรกฤษณ์ กมฺมสุทฺโธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูวิวัฒนปัญญาคุณ (พิเชษฐ วรปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูวิมลสุตวัฒน์ (ณรงค์ ชยาลงฺกาโร)
ผู้ข่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒน์ธรรมกิจ (โอภาส โอภาโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตพระโขนง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูธรรมภาณโกวิท (ภานุกร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตราชเทวี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

เขตลาดกระบัง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุกิจวิศาล (เคลือบ ธมฺมเตโช)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงลำปลาทิว ธ.
เจ้าอาวาสวัดทิพพาวาส
ทปจว.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูโฆษิตสุทธสร
เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตลาดพร้าว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโชติญาณประยุต (คำจันทร์ โชติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุทธิธรรมโชติ (อ่อนสี ธมฺมโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิริกมลาวาส
ผจร. (๒๕๖๕)

 

เขตวัฒนา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสีลคุณสโมธาน (วลิขิต กิจฺจมโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวินัยวรวัฒน์ (ธวัช มนวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูพุทธวจนาภรณ์ (ประจักษ์ศิลป์ อาทโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุนทรชัยสิทธิ (วันชัย วิชยวโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิจิตรวีรญาณ (โปย สุญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูไพบูลย์ธรรมคุต (ไพบูลย์ คุตฺตธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)

 

เขตสัมพันธวงศ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิบูลศีลขันธ์ (จำรัส ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูนิวิฐธรรมสิทธิ์ (วุฒิชัย ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูบวรโชติวัฒน์ (นิวัฒน์ โชติโก ป.ธ.๓)
ทผจล.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูโอภาสสมาจาร (อบ กาญจโน ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตหนองจอก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุภัทรวิหารการ
เจ้าอาวาสวัดเจียระดับ
ไม่ทราบข้อมูล

 

เขตหนองแขม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

เขตห้วยขวาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสิริธรรมสาร (ไชยา สิริธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook