ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอรรถสารเมธี (จำนง อติเมโธ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์สารคุณ (อ่อนจันทร์ ชุตินฺธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
ทป.จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริธรรมนิเทศก์ (พูลสวัสดิ์ ติสฺสเทโว ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด
เจ้าอาวาสวัดศรีนวล
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรสิริสาร (ชาย เตชวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดชัยศรี
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนทีปาภิบาล (บัวลา พุทฺธวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสกิจจานุกิจ (สุบิน ปภสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอซำสูง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิสารโสภณ (ทวีศักดิ์ ชิโนรโส)
เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
เจ้าอาวาสวัดสระชัย
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสารพัฒนาทร (ทองพูน วิสารโท ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอภูเวียง
เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองพัฒนาราม
จอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูมงคลสารกิจ (ทองหลาง ฉินฺนาลโย)
เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
เจ้าอาวาสวัดศิริชัยมงคล
จอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสิริพลญาณพิสุทธิ์ (สวัสดิ์ สจฺจวาที ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอพล
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณวชิรธรรม (สุพุฒ วชิรมโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอสีชมพู
เจ้าอาวาสวัดสีชมพู
จอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูอดุลสีลาภรณ์ (สมพร ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลศิลา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตราชูวนาราม
ทจอ.ชพ.
  พระครูปริยัติสารสุนทร (สุธรรม ติกฺขปญฺโญ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
เจ้าอาวาสวัดธาตุกุดกว้าง
ทจอ.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูสุนทรศีลวงศ์ (บุญศรี สจฺจวโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองตูม
ทจอ.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูปริยัติสุวิธาน (ณัฐพงศ์ รกฺขิโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน
ทจอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูรังษีธรรมสาร (จูม ธมฺมวโร)
เจ้าคณะอำเภอชุมแพ
เจ้าอาวาสวัดราษี
ทจอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริจันทวรนิมิต (อภัยดิษฐ์ จนฺทวํโส ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต
ทจอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุตศาสนการ (ไพฑูรย์ เขมธโร ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำพอง
เจ้าอาวาสวัดพุทธเกษม
ทจอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูพิเศษสารคุณ (ประพันธ์ ฐานจาโร ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลศิลา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสวรรค์วนาราม
ทจอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสารธรรมาภรณ์ (เฉย ญาณธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
เจ้าอาวาสวัดสระเกษ
ทป.จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ (จำเริญ ปสุโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
จอ.ชอ.
  พระครูญาณสารโสภณ (เสาวภาคย์ )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง
เจ้าอาวาสวัดบัวระพา
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิวชิราภรณ์ (วชิร กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอนุกูลสารธรรม (สวิตย์ ถิรธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรสารญาณ (ถาวร ญาณวโร)
เจ้าคณะอำเภอหนองนาคำ
เจ้าอาวาสวัดโนนงาม
จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติประสิทธิคุณ (สุเนตร ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ประสิทธิ์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประภากรสารกิจ (ทองม้วน )
รองเจ้าคณะอำเภอกระนวน
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิบูลสารการ (ภู ปญฺญาธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดสระบัวแก้ว
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลสารโสภณ (หวด ขนฺติพโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
เจ้าอาวาสวัดสว่างธรรมวราราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสารปิยธรรม (สุริยา ปิยธมฺโม ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
เจ้าอาวาสวัดสะอาด
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสิริปริยัติสาร (สุบรรณ สิรินฺธโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีกิตติวรญาณ (อดุลย์ กิตฺติญาณเมธี ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูวิสุทธิธีรคุณ (ประวัติ เขมิโก ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลดูนสาด
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตธรรมภาณี (สำนวน โอภาโส ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีปริยัติบัณฑิต (ปพน กตสาโร ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น
รองเจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติเจติยานุกูล (เจษฎา ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณเจติยานุบาล (วิโรจน์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตสารวิสุทธิ์ (สุนทร ป.ธ.๓)
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ (บัวฮอง )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีพุทธิบัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมนันทสาร (ณรงค์ เขมานนฺโท)
เจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
เจ้าอาวาสวัดท่าละหาน
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตสารานุกูล (ชัยชาญ สารธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอพระยืน
เจ้าอาวาสวัดศรีตาล
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตธรรมวรคุณ (สนิท )
รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา
รจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติภัทรวิธาน (น้อย กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอสีชมพู
เจ้าอาวาสวัดสามัคคยาราม
รจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติกิจโสภณ (ประจักษ์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
เจ้าอาวาสวัดเทวราช
รจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูปิยธรรมวิศิษฐ์ (สุพันธ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทรายมูล เขต ๑
จต.ชอ.วิ.(๒๕๕๕)
  พระครูวิริยธรรมโสภณ (บุญมาก ยสปาโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดอุตสาหะ
จต.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาวรการ (คำมูล )
ทปจต.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูจันทสารบุญโชติ (สุพจน์ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลใหม่นาเพียง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดมหรรณพาราม
จต.ชอ
  พระครูวัชรธรรมาภิรม (สมเพชร )
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติปัญญารังษี (สังคม ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะอาด
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอาทรสารกิจ (สมเดช )
เจ้าคณะตำบลเขาสวนกวาง เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุตสารพิมล (พิมพา ธฺมมทินฺโน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวังหินลาด
เจ้าอาวาสวัดโนนศิลา
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมวีราภรณ์ (สง่า เขมวีโร)
เจ้าคณะตำบลโนนท่อน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอมรธรรมสาร (สกล )
เจ้าคณะตำบลหนองแวง
เจ้าอาวาสวัดจอมศรีมุนี
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาสารโชติ (ปฏิคม )
รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง
เจ้าอาวาสวัดสว่างเลิงแสง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิธรรมสาร (ไสว )
เจ้าคณะตำบลในเมือง
เจ้าอาวาสวัดสะอาดโนนงาม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิเขมากร (สุภัทร เขมาภิรโต)
เจ้าคณะตำบลโจดหนองแก
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูพิมลปัญญาสาร (จันทรา )
เจ้าคณะตำบลเปือยใหญ่ - หนองปลาหมอ
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสิริรัตนานุกูล (แหลมทอง )
เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูจันทสิริสาร (สุดสาคร จนฺทสิริ)
เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดท่าบึง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุทธิโพธิคุณ (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านลาน เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูอาทรบุญเขต (ศักดิ์ดา )
เจ้าคณะตำบลนาเพียง เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูประโชติรัตนธรรม (ไพฑูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดยอดแก้ว
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูบวรอรัญญเขต (บุญทัน )
เจ้าคณะตำบลวังเพิ่ม
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูประโชติเขตตานุรักษ์ (ศุภลักษณ์ )
เจ้าคณะตำบลท่ากระเสริม
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติชัยกิจ (คำพอง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ้านเม็ง เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูสุตวรสโมธาน (ประยุทธ ปวรญฺญู ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนเรียน
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูสุวัฒน์กิจจานุกิจ (สืบศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลภูเวียง
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูสุตธรรมกิตติ (เกียรติศักดิ์ กิตฺติโมฬี ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูกิตติวราภินันท์ (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพนเลา
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูสุมนจันทสารคุณ (มะนัส จนฺทสโร)
เจ้าคณะตำบลคอนฉิม
เจ้าอาวาสวัดโนนสัมพันธ์
จต.ชท.
  พระครูโฆษิตจารุวรรณ (กังวาฬ จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลดอนหัน
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์ธรรมานุการ (เจียม ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านหัน เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปธรรมโกศล (สมเกียรติ ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิวรธรรมคุณ (วิลัย สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลท่าพระ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนันทพัฒนานุกิจ (สุรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลภูผาม่าน เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถิรญาณสุนทร (รังสรรค์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาสกิจจานุกูล (ระเบียบ ธมฺมทินฺโน)
เจ้าคณะตำบลโคกสำราญ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุบลธรรมรัตน์ (สากล )
เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๓
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิวรรณากร (นิมิตร )
เจ้าคณะตำบลหัวหนอง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปภัสร์ธรรมนิเทศ (จำปา )
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติวัฒนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลป่าหวายนั่ง
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอินทธรรมสาร (ประทวน )
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประสิทธิกิตติญาณ (วีระ กิตฺติญาโณ)
เจ้าคณะตำบลหินตั้ง เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทรประสิทธิ์
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูคัมภีร์สโมธาน (ประชุม )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดท่าประชุม
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุวรรณธรรมวิมล (ทองใบ )
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูรัตโนภาสวิมล (ประไพ )
เจ้าคณะตำบลดอนดู่ เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูบวรสารเขต (ฉลวย อริยวํโส)
เจ้าคณะตำบลไชยสอ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบรม
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิบูลวรธรรม (เสริฐ รณญฺชโย)
เจ้าคณะตำบลพระบุ
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพิทักษ์สิริสาร (อำพร )
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูโกศลอิสรธรรม (ชัยยัน อิสฺสรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลดงลาน
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประภัสสรวิมลกิจ (เล็ก อานนฺโท)
เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูปฏิภาณธรรมรังษี (จิตอนงค์ )
เจ้าคณะตำบลโนนคอม
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสิทธิชาครธรรม (อดิศักดิ์ อติชาคโร)
เจ้าคณะตำบลแดงใหญ่
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิสุทธิสิริสาร (สง่า วิสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดสว่างดงเค็ง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวีรกิจจานุกูล (สุรัช )
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุวรรณสารประยุต (สังวาล )
เจ้าคณะตำบลลอมคอม
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอัมพวันธรรมาทร (ทองพูล )
เจ้าอาวาสวัดสีสมพาน
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอุบลรัตนาภรณ์ (สมพาน สีลเตโช)
เจ้าคณะตำบลศรีสุขสำราญ เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประภัสร์ปัญญาภรณ์ (ประภากรณ์ ปภสฺสรจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลวังหิน
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประสิทธิ์กาญจนาภรณ์ (สากล ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
จร.ชอ.
  พระครูโกวิทสารสุนทร (เวียง )
เจ้าอาวาสวัดจิตปาลิวัน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูนันทธรรมวิมล (โฆสิต )
เจ้าอาวาสวัดนันทพิมพาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตวีรสุนทร (สมศักดิ์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบำรุงวิริยะ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอรัญขันติธรรม (ถนอม )
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปรีชาธรรมภิวัฒน์ (บุญถึง )
เจ้าคณะตำบลขามป้อม
เจ้าอาวาสวัดสระโนน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติมงคลธรรม (อร่าม )
เจ้าอาวาสวัดสว่างวังหิน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปรีชาธรรมสถิต (นิวรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกุงธนสาร
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิภัชธรรมานุยุต (เสถียร )
เจ้าอาวาสวัดอิสานโพธิ์ทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประภากรชัยคุณ (สุจีนต์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนศิลา
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิธรรมาภินันท์ (สำราญ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพัฒนสารธรรม (คำฝน )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ตาก
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตสารธรรม (สมจิตร )
เจ้าอาวาสวัดตลาดคลอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมประโชติ (สมบัติ )
เจ้าอาวาสวัดทามเรืองศรี
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจักษ์สารกิจ (สมยศ )
เจ้าอาวาสวัดบัวระพา
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวีรสุทธิสุนทร (เฉลิม )
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนบุรุษ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปุณณวีรธรรม (เต็ม )
เจ้าอาวาสวัดสระทรงศิลา
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสโพธินันท์ (หนูทัศน์ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรญาณสาร (แสงคมกฤต )
เจ้าอาวาสวัดอรัญญาสุทธาวาส
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอัมพวันภัทรคุณ (ประพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูถิรธรรมาทร (ขุน ถิรจิตโต)
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วสามัคคี
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูศีลธรรมาภิราม (ทรงศรี )
เจ้าอาวาสวัดโนนสำราญ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูธรรมสารโพธิคุณ (ประยูร )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ (วุฒิพัน โสภโณ)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกลาง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูมนูญฐิติญาณ
เจ้าอาวาสวัดกลางสระขาม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริภัทรสาร (สุธรรม )
เจ้าอาวาสวัดจุมพล
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประสิทธิสุธรรมสาร (สุพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดชัยประสิทธิ์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตสารโสภิต (โกวิทย์ ฐานเมธี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดนาถวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติบุรพศาสน์ (อรชุน ปสนฺนจิตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบัวระพา
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาสารภิรม (ธวัชชัย )
เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรมยาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลย์ปัญญารักษ์ (บุญถม )
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพรหมวิหารการ (สมจิตร )
เจ้าอาวาสวัดพรหมวิหารธรรม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูจันทสิริโชติ (ช่วง )
เจ้าอาวาสวัดศรีชมพู
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูกัลยาณ์สิริคุณ (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูชินวงศ์ธรรมวิจิตร (สมจิตร กณฺตวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดสำราญ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตสารสุนทร (โกศล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหนองดู่
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอมรวราภิวัฒน์ (พรมงคล )
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตธรรมสโมธาน (รณรงค์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดท่าประชุม
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูกันตสีลกิจจาทร (สุนทร กนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดสระทอง
จร.ชท.
  พระครูประภาสธำรงธรรม (วุฒิชัย )
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวาปีกิตติสุนทร (วิญญู )
เจ้าอาวาสวัดคลองบุรี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรคุณาภิรัต (สมพบ )
เจ้าอาวาสวัดคำมูล
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูบรรพตเขตตาภิรักษ์ (ฉลอง )
เจ้าอาวาสวัดซำภูทองเหนือ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาโชติวุฒิ (สุธรรม ชุติบญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพุทธิชัยโสภณ (ผ่อย )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งชัย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาโพธิภิมณฑ์ (ทรงเดช )
เจ้าอาวาสวัดป่าดวงจันทราวาส
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรัญกิตติสาร (มานิต )
เจ้าอาวาสวัดป่าพร้าว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรัญสุนทรกิจ (จันทร์เพ็ญ )
เจ้าอาวาสวัดป่าวิปัสสนา
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุพลจันทสาร (บุญเฮียง )
เจ้าอาวาสวัดพรหมวาสี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรังษีพัฒนาภรณ์ (สุดใจ )
เจ้าอาวาสวัดภูศรีสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวัฒน์ปัญญาคม (ประสาท )
เจ้าอาวาสวัดศรีบวร
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมสมาจาร (ติ )
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิเศษสารกิจ (ทองแดง )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุข
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูไพศาลสารวิมล (มิตรชัย )
เจ้าอาวาสวัดสนวนวารีพัฒนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรังษีธรรมวงศ์ (วรกาญจน์ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติจารุธรรม (จำนงค์ จรณธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนาหว้า
เจ้าอาวาสวัดสว่างวิทยาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิธานธรรโมภาส (สมจิตร )
เจ้าอาวาสวัดสว่างเวหา
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสวีรธรรม (วีระศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างแวงฮี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติพัฒนาทร (สำเนียง )
เจ้าอาวาสวัดสว่างแสงจันทร์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสสิทธิสาร (ประจวบ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างโนนรัง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสันติสารคุณ (สงัด )
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมพัฒนบัณฑิต (สมภาร )
เจ้าอาวาสวัดอุดมวิทยาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิรัตนากร (จับจอง )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุธรรมโพธิวรคุณ (สมุด )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรวีรากร (ชากล้า )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณพุทธิสาร (ทองมา )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนปัญญาธำรง (มณี )
เจ้าอาวาสวัดกลาง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติสารกิจ (ทองยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดคำบง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโฆษิตประชารักษ์ (สำเนียง )
เจ้าอาวาสวัดชนบำรุง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสันติโพธิสาร (บุญตา )
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเวฬุพัฒนาทร (ไกรศิลป์ )
เจ้าอาวาสวัดดุสิตาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาสบุญสาร (บุญศรี )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุภัทรรัตนธรรม (ยงยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งโป่ง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสารกิจวิบูล (ณรงค์พร )
เจ้าอาวาสวัดบริบูรณ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบูรพาสารโสภิต (คำศรี )
เจ้าอาวาสวัดบัวระพา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบูรพาสุขวัฒน์ (อัศวิน )
เจ้าอาวาสวัดบูรพาทิศ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถิรธรรมานุวัตร (พินิจ )
เจ้าอาวาสวัดภูมิหลักฐาน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูขันติธรรมรุจิ (วิ )
เจ้าอาวาสวัดฤาษี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสารธรรมาภิรัต (อภินันท์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูญาณกิจโสภณ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิศีลโสภิต (วิวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีหานาท
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทสาราภิมณฑ์ (กองพัน )
เจ้าอาวาสวัดสมจิตอาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลปุญโญภาส (เคน )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอรุณ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิโรจน์สังฆภาร (วิรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างโนนทองหลาง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณสารรักษา (พรชัย )
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลอัมพารักษ์ (อภิเดช )
เจ้าอาวาสวัดอัมพาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอินทวิหารการ (วิศิษฎ์ สุมโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแวงโสกพระ
เจ้าอาวาสวัดอินทร์แปลง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลสารสุนทร (สวาท )
เจ้าอาวาสวัดแสงจันทร์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตสารสุนทร (ธนพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนศิลา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิสุทธิรักษ์ (ไพรรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ขุมดิน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณจันทาภิมณฑ์ (บุญเกิด )
เจ้าอาวาสวัดคำจันทราราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูบรรพตธรรมานันท์ (อังชัญ )
เจ้าอาวาสวัดดงสะคร่าน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุภัทรสารประสิทธิ์ (ศักดิ์สิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนิโรธสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดนิโรธาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประโชติรัตนสาร (พิชัย )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหัวหนอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุจิณธรรมธาดา (ทองคำ สุจิณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดบึงพลาญชัย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุภัทรบุญญาภรณ์ (ธนันพัชร์ )
เจ้าอาวาสวัดประดู่ทอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปภัสร์ธรรมวัฒน์ (วิจิตร )
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมวัฒน์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมาภิสมัย (ทองเลื่อน )
เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพุฒิสารคุณ (เสรี อิทฺธิเตโช)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดมณฑป
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติเมธาภรณ์ (เกียรติชัย )
เจ้าอาวาสวัดศิลาลำโจด
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลบุญวัฒน์ (บุญเที่ยง )
เจ้าอาวาสวัดสว่างทุ่งน้อย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิพิพัฒนคุณ (สุดใจ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างโนนโพธิ์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสังฆกิจบุญญากร (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดสังข์ทอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุมนสารนิวิฐ (ฎีกา )
เจ้าอาวาสวัดสุตาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดรธรรมสถิตย์ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดอุดรมีชัย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณศิลาดล (ทองพูน )
เจ้าอาวาสวัดแท่นศิลาอาสน์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประดิษฐ์โพธิธรรม (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูบวรสุทธิสโมธาน (สุรพล )
เจ้าอาวาสวัดจอมศรีวนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูปทุมสุวรรณาภรณ์ (ทองคำ )
เจ้าอาวาสวัดบัวสีมา
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูกัลยาณสิทธิธรรม (บุญธรรม )
เจ้าอาวาสวัดบูรณะสิทธิ์
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูกิตติญาณวิศิษฏ์ (สุวิท )
เจ้าอาวาสวัดศรีเรืองชัย
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิชิตมงคลธรรม (ณัฐวุฒิ )
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุรนาทธรรมากร (สุกัลป์ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างหนองไฮ
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประโชติมงคลการ (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอรุณ
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประดิษฐ์ธรรมาวุธ (อาวุธ )
เจ้าอาวาสวัดสิมมาราม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูกิตติประชานาถ (เสริม )
เจ้าอาวาสวัดสุทธารมณ์
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประโชติปัญญาวุฒิ (บรรยง )
เจ้าอาวาสวัดแสงสว่างอารมณ์
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณประชานาถ (วิยะกร )
เจ้าอาวาสวัดโสกตลิ่งโสภณาราม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีทัศนคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิวรคุณ (รันดร )
เจ้าคณะตำบลคำม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสารวิโรจน์
เจ้าคณะตำบลโนนอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาชัยคุณ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารธรรมานุวัตร (เสาร์ สุจิตโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนข่า
เจ้าอาวาสวัดคลองธรรมิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรพัฒนกิจ
เจ้าคณะตำบลบัวเงิน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนวการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาตนวการ (ไพบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมพิมล
เจ้าคณะตำบลนางิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรญาณนุยุต (นิพนธ์ ญาณวีโร)
เจ้าอาวาสวัดจอมมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรธรรมสาร
เจ้าคณะตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสารกิจ (ทองดำ ธเนโส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอกระนวน
เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตสุนทรธรรม (สมควร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลหนองโน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบูรพาธรรมประโชติ
เจ้าคณะตำบลชนบท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกสารวิมล
เจ้าคณะตำบลกุดกว้าง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณโพธานุวัตร
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสารกิจ (ถวิล )
เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติขันตยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลแวงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารสมาจาร
เจ้าคณะตำบลคูคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์บุญญากร (สมโภชน์ )
เจ้าคณะตำบลขามป้อม
เจ้าอาวาสวัดมาลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสารโสภณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลห้วยแก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีภัทราภิรักษ์ (ชัยภัทร ชินทตฺโต ป.ธ.๖)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลดงเค็ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารธรรมมงคล
เจ้าคณะตำบลหว้าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติพีรานุวัฒน์
เจ้าคณะตำบลยางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมวินิฐ
เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๒ กิตติมศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสารสุนทร
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติภัทราลังการ (จักรภพ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมสาร
เจ้าคณะตำบลหนองเรือ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดตระคลองโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปุญญสาร
เจ้าคณะตำบลกุดกว้าง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตญาณสาร
เจ้าคณะตำบลหนองสองห้อง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุธรรมโชติคุณ
เจ้าคณะตำบลโคกสง่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรสารธรรม
เจ้าคณะตำบลเพ็กใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจารณ์สารกิจ (คำเฟือง กตวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านผือ
เจ้าอาวาสวัดตะคลองหัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทคุณสาร
เจ้าคณะตำบลจระเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมธรรมสุนทร (กฤษณพล เขมธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนาฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรสารคุณ (หิว อมโร)
เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวรดิตถ์ (คำภา )
รองเจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสารการ
เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประยุตจักรธรรม (สาย จกฺกวโร)
เจ้าอาวาสวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติโพธิธรรม
เจ้าคณะตำบลกุดธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารโชติคุณ
เจ้าคณะตำบลขนวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชติสารโสภณ (บุญเกิด )
เจ้าคณะตำบลหนองแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสรานุกิจ (บุญถิ่น )
เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตธรรมสาร (ถวิล )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแคนเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพัฒน์สารวิมล (จำเริญ )
เจ้าคณะตำบลใหม่นาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมานุกูล (ทอมสัน สุตธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า
เจ้าอาวาสวัดนายมวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตวีราภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองโก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสารวิมล (สุภาพ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลตะกั่วป่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลสารกิจ (บัวลา )
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิบุญสาร
เจ้าคณะตำบลไชยสอ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสารสุนทร (เสงี่ยม เวปุลฺโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระบุ
เจ้าอาวาสวัดบริบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสารวิจิตร (สวย ปญฺญาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบารมีชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมมงคล (บุญธรรม จกฺกธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอชนบท
เจ้าอาวาสวัดบึงแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์บุญธรรม (สมคิด ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบุญบาลประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลรัตโนภาส (อ่อนสา )
เจ้าคณะตำบลป่าปอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณกิจวิวัฒน์ (คูณ ญาณจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแวงน้อย
เจ้าอาวาสวัดบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ธรรมสาร (วันชัย วิสารโท)
เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดประสิทธิ์ธรรมสาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวรธรรมสาร (สังวรณ์ )
เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติพิพัฒนาภรณ์ (วิชยุตม์ ป.ธ.๔)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัติสุธี (สุริยัน จนฺทนาโม ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลบ้านกง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญธรรมสุนทร (เสาร์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตสีลานุยุต (กาวี )
เจ้าคณะตำบลกุดเค้า เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดป่ามัญจาคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตธรรมพินิจ (เผด็จ )
เจ้าคณะตำบลศรีสุขสำราญ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมญาณธรรมวินิฐ (ไกร )
เจ้าคณะตำบลกระนวน
เจ้าอาวาสวัดป่าศิริธรรมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีระกิจจานุกูล
เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจินต์ธรรมวิมล (สมจิตร )
เจ้าคณะตำบลหินตั้ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตเขตตานุรักษ์ (สมัย )
เจ้าคณะตำบลวังสวาบ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตวิหารธรรม (สัญชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองกุงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติปัญญาทร (วีระศิลป์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลวังชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลธรรมทาน (หนูจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลศรีสุข เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยคุณสาร (สมศรี วิริโย)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด
เจ้าอาวาสวัดพิมลธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรปัญญาคุณ (บุญทา ปญฺญาปวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านกง เขต ๒
รองเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติปัญญารัตน์ (โสภรรณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเมืองเฟีย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธธรรมสาร (วรรณ สุเมโธ)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดมรรคสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรสารสุนทร (เสถียร )
เจ้าคณะตำบลทางขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชติธรรมสาร (ไมย์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านลาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมวิทยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยคุณวัฒน์ (สายศิลป์ )
เจ้าคณะตำบลหัวทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมภิวัฒน์ (บุญธรรม )
เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปัญญาคม (คำสิงห์ อตฺตาคโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพล
เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองพลาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยาภินันท์ (สงกรานต์ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลเก่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีชยานุวัตร (ไพจิตร ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอภูเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณญาณวัฒน์ (คำใบ )
เจ้าคณะตำบลทรายมูล เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรธรรมสิริ (ทองยนต์ อาภากโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงเมืองแอม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดยางคำทุ่งบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติมงคล
เจ้าคณะตำบลบ้านเม็ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตปัญญาวิกรม (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลแวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์ลัฏฐิวัน (นิพนธ์ ฐานุตฺตโร)
รักษาการเจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่
เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรธรรมประคุณ
เจ้าคณะตำบลดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมวิจารณ์ (สงการนต์ ธมฺมทินฺโน)
เจ้าคณะตำบลสำราญ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวิจารณ์สว่างโศก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสารวุฒิคุณ (หนูเต็ม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบึงเนียม
รองเจ้าอาวาสวัดวุฒาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฉันทกิจวิมล (อาคม )
เจ้าคณะตำบลโนนพะยอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมานุโยค (คำพอง ปโยโค)
ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเรือ
เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชัยสาร (สายทอง ยโสธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสีชมพู เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีชัยวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชุมพลคุณสาร (สุรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลโคกสำราญ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ (ปิยะวัฒน์ ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริบุญวิโรจน์ (หนูแดง )
เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลสารสังวร (ถาวร ติสฺสวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนศิลา
เจ้าอาวาสวัดศรีประชาสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสิทธิคุณ (ทวีศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริคุณสาร
เจ้าคณะตำบลโคกงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลกิจจานุกูล
เจ้าคณะตำบลบ้านโต้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิอรรถสาร
เจ้าคณะตำบลหนองเรือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสุวรรณสาร
เจ้าคณะตำบลป่ามะนาว
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทธรรมสาร (บุญมี )
เจ้าคณะตำบลโนนศิลา
เจ้าอาวาสวัดศรีสง่าวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสตถิบุญวัฒน์ (หนูแดง )
เจ้าคณะตำบลท่าวัด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติกิจจาทร (คำผัน )
เจ้าคณะตำบลหนองโก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสาโรภาส
เจ้าคณะตำบลนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสารภาณ
เจ้าคณะตำบลดอนดู่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลสารโสภิต
เจ้าคณะตำบลห้วยเตย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรัชพัฒนาทร (วิลาส )
เจ้าคณะตำบลโพนเพ็ก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมมงคล (มนูญ )
เจ้าคณะตำบลโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรธรรมสาร
เจ้าคณะตำบลโสกนกเต็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (มงคล จิรสุโภ)
เจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวาง
รองเจ้าอาวาสวัดศิริพนปุญญาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติปัญญาประโชติ (กสัน )
เจ้าคณะตำบลดงเมืองแอม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์กิตติคุณ (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจารณ์ธรรมโฆษิต (เสียงระพน )
เจ้าคณะตำบลโนนฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัตยาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลพังทุย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสารญาณ (บุญ )
เจ้าคณะตำบลเขาสวนกวาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสระกัญญาราช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ (วาสนา อนาลโย)
เจ้าคณะตำบลบ้านเป็ด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสระทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสารสิทธิ์
รองเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์ไชย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสรานุกิจ (ทองพูน )
เจ้าคณะตำบลหันโจด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์ (กฤษณะพงษ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอชุมแพ
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสารธรรม
เจ้าคณะตำบลสะอาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสารโกศล (สอน รวิวณฺโณ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติรัโนภาส
รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
เจ้าอาวาสวัดสระโอภาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติสารสุนทร (เสริม )
เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลรัตโนบล
เจ้าคณะตำบลห้วยโจด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอานันท์สารคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านไผ่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสังวรธรรม (รัชชานนท์ สิวโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอโนนศิลา
เจ้าอาวาสวัดสว่างน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสารสุนทร (มานิตย์ )
เจ้าคณะตำบลหนองกุงเซิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ธรรมสาร (ทนงศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลชุมแพ เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิ์ชัยวุฒิสาร
เจ้าคณะตำบลโนนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสารธรรม (สมพร จนฺทโชโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณกิจจาภรณ์ (อำนาจ )
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดสว่างโนนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณชัยคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองกุงธนสาร เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์ธรรมนิเทศ
เจ้าคณะตำบลหนองแวงนางเบ้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมานันท์
เจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสารเสวี
เจ้าคณะตำบลคำแคน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมานุวัฒน์ (น้อย วีตาลโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแปน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภณ
เจ้าคณะตำบลบ้านไผ่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสารานุยุต (สี สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดขอนแก่น
เจ้าอาวาสวัดสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสารโสภิต
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านหว้า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทร์สารกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองเสาเล้า
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรมงคลจิต (หนูกิจ ถาวรจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาคมบุญรักษ์ (บุญมา )
เจ้าคณะตำบลโนนทอง
เจ้าอาวาสวัดสาลวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณาธิคุณ (สมานชัย )
เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ขรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิสารโสภิต (อร่าม ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสารานุกูล (บุญกอง กิตฺติสทฺโท ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส
เจ้าอาวาสวัดสีสปาวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวรดิษฐ์ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลดอนดั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธปุญญสาร (บุญช่วย โสติญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง
เจ้าอาวาสวัดสุทธิจิตตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุตาคม (หนูไหล นิทฺทโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
รองเจ้าอาวาสวัดหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฉันทสารคุณ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองกุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรสารธรรมากร (แหวน )
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล ธมฺมวํโส ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์มงคลธรรม (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติบุญญาภรณ์ (อนงค์ กตปุญโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลท่าพระ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาสอรัญญเขต
เจ้าคณะตำบลภูเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตธรรมสาร (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัมพวันสารกิจ (วิทยา วรสทฺโธ)
เจ้าคณะอำเภอเปือยน้อย
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารธรรมประโชติ
เจ้าคณะตำบลซับสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปสารสุนทร (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
เจ้าอาวาสวัดเกาะศิริ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติรัตโนบล (เทพา ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัติวรากร (วรจักร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัติวราภรณ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระยืน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนวกรรมกิจจาทร (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลวังสวาบ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตธีรคุณ
เจ้าคณะตำบลคึมชาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยคุณาธาร
เจ้าคณะตำบลละหานนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตสารวิมล (สังทอง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลม่วงหวาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยมงคลรัตน์ (ถาวร )
เจ้าคณะตำบลบ้านหัน เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมคุณาทร (บัวเงิน )
เจ้าคณะตำบลโนนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมสโรภาส
เจ้าคณะตำบลวังแสง
เจ้าอาวาสวัดแท่นศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกสุมสังฆกิจ
เจ้าคณะตำบลนาเพียง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสารนิวิฐ (สุเมธ )
เจ้าคณะตำบลเปือยน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณสารเขต ( อรุโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี
เจ้าอาวาสวัดโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมบูรณ์ธรรมสาร
เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสีลาภิวัฒน์ (ศักดิ์นรินทร์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสกิจจานุรักษ์ (ผดุง )
เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง
เจ้าอาวาสวัดโนนศรีเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติบุญสาร (บุญมี ขนฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลห้วยโจด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนสัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาโพธิคุณ (สมชาย กนฺตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยโพธิสาร (ศิริ ปิยธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านทุ่ม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตคุณวัตร
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสารภาร (จวน นิมฺมโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทวรรโณภาส (บุญช่วย )
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมณฑ์สุนทรธรรม (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลสีชมพู เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรจิตตาภิรม
เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมกิจวิธาน
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวรรณสาร (เกรียง จารุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโพธิวัฒน์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติโพธิสาร (ประดิษฐ์ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสารมงคลกิตติ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดธาตุ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุเทศธรรมสาร
รองเจ้าคณะอำเภอชนบท
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิสารวิมล (เขียน )
รองเจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมวรากร (ฉัตร )
เจ้าคณะตำบลทุ่งโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัสร์สุวรรณคุณ
เจ้าคณะตำบลบัวเงิน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมจักรสารคุณ
เจ้าคณะตำบลทุ่งชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวชิรญาณ (ดำรง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองเขียด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญชยากร (วสันต์ )
เจ้าคณะตำบลสาวะถี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดไชยศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรชายนุกูล
เจ้าคณะตำบลพระยืน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเขมาภิยุต (เฉลิม )
เจ้าคณะตำบลสำราญ
เจ้าอาวาสวัดไตรคามบำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุธรรมสาร (สายทอง )
เจ้าคณะตำบลหนองเม็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ (จรัส จนฺทรํสี)
รองเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
รจร.
  พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล (ดชานนท์ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
รองเจ้าอาวาสวัดกลาง
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูนวการกิจโกศล (สุรพล )
รองเจ้าอาวาสวัดสระเกษ
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติพัฒนบัณฑิต (มิตร ป.ธ.๔)
รองเจ้าอาวาสวัดโนนศิลา
รจร.(๒๕๖๕)
  พระครูวุฒิธรรมาภิราม (สุบิน )
เจ้าคณะตำบลดอนช้าง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวุฒาราม
ผจร.
  พระครูสุตรัตนานุกิจ (วุฒิกรณ์ ปทุมวโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตธรรมวิธาน (สมนึก ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทรประสิทธิ์
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสกิจโกศล (สมศักดิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูขันตยานุกิจโกศล (วิญญู )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศน์วิทยาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอนุกูลธรรมวุฒิ (จรัล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวุฒาราม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสุภัทรประชานุกูล (ศุภมงคล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีประชาสรรค์
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูปทุมกิจจานุกูล (ไสว )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีประทุม
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตวิริยานุกูล (ธิยะพงษ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเฉลียงทอง
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมานุกิจ (พิชสุกัณฑ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสิฐสารานุกูล (โชติ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศิริชัยมงคล
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูวชิรกิจจานุกูล (เพชรรุ่ง )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง
ผจร.(๒๕๖๕)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูจิตตโสภณ (โสม สุจิตโต)
รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระบาทภูพานคำ
รจจ.
   พระครูธรรมสารพินิจ (พรหม ธมฺมสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโนนชัยวนาราม
จอ.ชพ.
   พระครูกันตธรรมานุรักษ์ (ทองดี กนฺตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชนบท (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคล์
จอ.ชพ. (๒๕๕๒)
   พระครูกิตติมงคลคุณ (บุญธรรม กิตฺติญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอสีชมพู (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วพัฒนา
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณกิตติสาร (เสกสรร กิตฺติสาโร)
เจ้าคณะอำเภอชุมแพ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีบุรี
จอ.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุนทรปัญญาภรณ์ (อานนท์ )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสีชมพู (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีวังมน
ทป.จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูถาวรธรรมธาดา (วิชาญ ภิรคุโณ)
เจ้าคณะตำบลขัวเรียง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโนนคูณ
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูชัยวัฒน์พิศาล (สุริยา ชวโน)
เจ้าคณะอำเภอโนนศิลา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูเขาดิน
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูประสาทสาสนกิจ (ประสาท มหานาโค)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอภูเวียง - เวียงเก่า (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอาคเนย์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุธีจริยวัฒน์ (สาคร ชิตงฺกโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.
   พระครูธรรมาภิสมัย (สมัย ผาสุโก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแฮด - พระยืน (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูพิริยสารคุณ (วีระ จนฺทวีโร)
เจ้าคณะตำบลพระลับ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมิ่งโพธิ์วนาราม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณธรรมกิจ (โกศล จิตฺตปาโล)
เจ้าคณะอำเภอน้ำพอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดซำขามถ้ำยาว
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูไพศาลสารธรรม (วิรัตน์ จารุวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาจาน (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูพุทธิสารคุณ (ทองแดง พุทธสโร)
เจ้าคณะตำบลตะกั่วป่า (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๕)
   พระครูประยุตสารธรรม (วรชัด ปยุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลศิลา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่ารัตนมงคล
จต.ชอ (๒๕๖๕)
   พระครูกิตติชัยคุณ (ชนะ ธมฺมิโก)
เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าอรุณวนาราม
จต.ชอ (๒๕๖๕)
   พระครูสุทธิชยาภรณ์ (สุทธิชัย สุทฺธิชโย)
เจ้าคณะตำบลกุดเค้า (ธ)
เจ้าอาวาสวัดวงกฎคีรี
จต.ชอ (๒๕๖๕)
   พระครูพิศาลปัญญาวัฒน์ (ประหยัด ปญฺญาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังเพิ่ม (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๕)
   พระครูวิบูลธรรมประโชติ (สนั่น สิริปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านแฮด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหนองฮี
จต.ชอ (๒๕๖๕)
   พระครูวินัยสารพิลาส (วนิตย์ จนฺทวํโส)
เจ้าคณะตำบลหนองแดง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแดง
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูโอภาสธรรมรัตน์ (อนุยุต ฐิโตภาโส)
เจ้าคณะตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูพิพัฒนสารสิทธิ (บรรลุ นาคสีโล)
เจ้าคณะตำบลวังชัย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมหาชัย
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูจารุธรรมสาร (ทองดี สุวีโร)
เจ้าคณะตำบลวังเพิ่ม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม
จต.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูวรเดชคุณสาร (ชาญชัย เตชวโร)
เจ้าคณะตำบลน้ำพอง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย
จต.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูบริหารสารธรรม (จำเริญ จนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลโนนศิลา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดระหอกโพธิ์
จต.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูปัญญาสารานุโยค (ผุย วิชาโน)
เจ้าคณะตำบลโพนเพ็ก (ธ)
จต.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูจันทรญาณโสภณ (ผาง )
เจ้าอาวาสวัดศิริธรรม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสันติธรรมคุณากร (จำเนียร รกฺขิตฺธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลธรรมสิริ (บัณฑิต )
เจ้าอาวาสวัดเขาดินวนาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโอภาสธรรมคุณ (มานิตย์ อาภาธโร)
เจ้าคณะตำบลทุ่งชมพู (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านโป่งสังข์
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูธรรมศาสน์โสภิต (ชมเชย ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าหัวฝาย
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูวิมลปัญญาธร (สุบรรณ )
เจ้าอาวาสวัดป่าโพนเพ็ก
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูพิศิษฏ์สารโสภณ (พิเชษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านค้อ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูพิบูลสารกิจ (โสภณ )
เจ้าอาวาสวัดป่าบุญทันธรรมาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูพิมลธรรมานุวัตร (ทองแดง )
เจ้าอาวาสวัดโพธิการาม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูนนทธรรมสาร (สุนันท์ ธมฺมสาโร)
เจ้าคณะตำบลโนนทอง - โนนทัน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์เจริญ
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูสังวรธรรมสาร (สง่า )
เจ้าอาวาสวัดป่าขันติธรรมวนาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูโกศลธรรมสาร (สายัญ )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองศาลา
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูวีรสารสุนทร (สุรชัย วายาโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไฮ
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูอดุลสารนิเทศ (สุพัตร์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูวิบูลปัญญาสารโสภณ (เมฆ เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเขาสวนกวาง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดฝางศรีงามราษฎร์
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูวิจิตรปัญญาสารคุณ (สวาท )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีแก้ว
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูสารปัญญากร (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเกาะเมตตา
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูสิทธิสารรังสี (สมนึก )
เจ้าอาวาสวัดนิคมพรหมรังสี
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูมงคลธรรมสาร (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดป่าค้อสุทธาราม
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูวิธานวีรวัฒน์ (ธนวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดดู่ใหญ่วนาราม
จร.ชต. (๒๕๕๘)
   พระครูวิภัชธรรมสาร (สมโภชน์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านโนนอุดม
จร.ชต. (๒๕๕๘)
   พระครูเกษมปริยัติกิจ (ไสว อารยธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอบ้านฝาง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ (บัวทอง ทมโก)
เจ้าคณะอำเภอบ้านไผ่ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดคุ้มจัดสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิบูลธรรมรส (วิรัตน์ ธมฺมรโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองพล (ธ)
เจ้าอาวาสวัดจันทรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสถาพรธรรมสาร (ชัยนาท ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลจระเข้ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเกษมธรรมจารี (วิจัย เขมจาโร)
เจ้าคณะอำเภอเวียงเก่า (ธ)
เจ้าอาวาสวัดจันทร์เขมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒน์ธรรมาภิบาล (ประไพ ธมฺมปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเมืองเก่าพัฒนา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมธราจารย์ (ไสว ธมฺมธโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าชัยวัน
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริสารธรรมาภรณ์ (มนัสชัย สิริธโร)
เจ้าคณะตำบลเมืองเก่าพัฒนา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโอภาสธรรมปโพธ (มานิตย์ โอภาโส)
เจ้าคณะตำบลปอแดง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมวิเวก
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอิสรธรรมคุณ (พิชัย )
เจ้าคณะตำบลนาฝอย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปุณณธรรมานุวัตร (วินิตย์ ปริปุณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดป่าปริปุณณธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุทธิจิตติมงคล (จิตติพงษ์ ฉนฺทโก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภออุบลรัตน์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศีลคุณาภิวัฒน์ (หนูสินธุ์ รกฺขิตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสวนหม่อน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าวิโมกขาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมสารสุธี (ประยูร สุธีโร)
เจ้าคณะอำเภอแวงใหญ่ - แวงน้อย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ
เจ้าอาวาสวัดป่าศิริวันวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิบูลศีลโสภณ (มณเฑียร เปมิโย)
เจ้าคณะตำบลหนองกุงธนสาร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าศิริสมบัติ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอนันตสารคุณ (จุฬา สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองเรือ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าอนันตคุณ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิสุทธิสีลาภรณ์ (ชมเชย สุทฺธสีโล)
เจ้าอาวาสวัดป่าเกษมคงคาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูถาวรธรรมรัตน์ (โอบอ้อม ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลแวงใหญ่ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดรัตนมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาสารโกศล (ภคินทร์ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านหว้า - บ้านทุ่ม (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปุณณธรรมาภรณ์ (ดำรง ปริปุณฺโณ)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอชนบท (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริอุบลวนาภิรักษ์ (ชัยวัลย์ ฐานวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีประทุมวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเขมวุฒิกร (อำนวย เขมปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอภูเวียง - หนองนาคำ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีภูเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูคัมภีร์ปัญญากร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิวิธธรรมคุณ (ประหยัด เขมธโร)
เจ้าคณะตำบลภูเวียง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโอภาสธรรมพิเชษฐ์ (พิเชษฐ์ ฐิตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระลับ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสว่างหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูญาณวรวิสุทธิ์ (ปรีชา อนลโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอภูเวียง - หนองนาคำ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสันติการาม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติวัฒนวิสุทธิ์ (นฐกร กิตฺติวิสาโล)
เจ้าคณะตำบลชุมแพ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสุทธิไชยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริกัลยาณคุณ (หนูเชิด มหาปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลนาจาน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรังษี
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิบูลธรรมวัฒน์ (รัตน์ ขตฺติโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอกระนวน - เขาสวนกวาง - ซำสูง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประภัสสรสารคุณ (สุวัฒน์ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลหนองโก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสันตาจารคุณ (ประเวช สนฺตจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกุงธนสาร (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิวิฐสมณวัตร (นงค์ ปคุโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุดเค้า (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอุดมคงคาคีรีเขต
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเกษมสุขวัฒน์ (ทองจันทร์ เขมจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง - เปือยน้อย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเกาะสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอดุลธรรมาจารย์
เจ้าอาวาสวัดโนนม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมสารบัณฑิต (จำนอง ปณฺฑิโต)
เจ้าอาวาสวัดโนนศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสถิตสมณคุณ (สมาน ถาวโร)
เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโนนสำนัก
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปิยธรรมโสภณ (รัน ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองสองห้อง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโพธิธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโฆษิตธรรมสาร (จุมพล โฆสโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาชุมแสง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเกษมกิตติสาร (กิตติวัฒน์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์เขมาราม
ผจร. (๒๕๖๕)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook