ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดอุดรธานี | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง ยโสธโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดพระแท่น
รจจ.
  พระครูญาณวิโมกข์ (สถิตย์ อคฺคญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด
เจ้าอาวาสวัดจอมมะณีย์
จอ.ชพ.(๒๕๕๓)
  พระครูปริยัติโพธิพิทักษ์ (สัญญา ฐานวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีทุ่ง
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิรินันทบรรหาร (บาง เขมานนฺโท ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูอาทรวนกิจ (คทาธร )
เจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
เจ้าอาวาสวัดลุมพินีวันวราราม
จอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดมกิจจาภรณ์ (อุดร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
เจ้าอาวาสวัดเทพสุรินทร์
จอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสีลคุณารักษ์ (สาคร )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
เจ้าอาวาสวัดสังฆคณาราม
ทจอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูกิตติรัตนสุนทร (แก้ว สุนฺทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
เจ้าอาวาสวัดเกียรติไพบูลย์
ทป.จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประสิทธิ์กิตติสาร
เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ
เจ้าอาวาสวัดชัยภูมิ
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลพุทธิธำรง (วีรพล )
เจ้าคณะอำเภอสร้างคอม
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวินิตคุณวัฒน์ (ดุสิต )
เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ
จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูพัฒนถาวรคุณ (ลำพูน )
เจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
เจ้าอาวาสวัดอาสาพัฒนาราม
จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูพุทธบทบริรักษ์ (คำห่วง )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทบัวบก
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาธุราทร (ทองลี )
เจ้าคณะตำบลสร้างแป้น เขต ๒
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสิริโพธิชัยคุณ (ธรรมวัตร มนาโป ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลเขือน้ำ เขต ๒
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูไพศาลกิจจานุกูล (พงษ์ศักดิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดไวกูลฐาราม
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริปัญญาวิกรม (สมจิต ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลข้าวสาร เขต ๑
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดรภาวนาคุณ (สุรเชษฐ์ สจฺจสโก ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหนองเม็ก
ทผจล.ชอ.วิ.(๒๕๖๕)
  พระครูกิตติสารสังฆคุณ (กิตติศักดิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประจักษ์คณารักษ์ (สุวรรณรัตน์ สุวณฺณวํโส ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
เจ้าอาวาสวัดดอนคง
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวิธานกิจจาภรณ์ (สุวิทย์ )
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด
เจ้าอาวาสววัดศิรินทราวาส
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูภาวนาโพธิธรรม (บญกอง )
รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาธรรมสาทร (คารมย์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอไชยวาน
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลสุทธิคุณ (สุวิทย์ )
รองเจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์
รจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูโกศลสิริธรรม (เกียงพล )
รองเจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
รจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอาทรสิริธรรม (ถวิล ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอกุดจับ
เจ้าอาวาสวัดอัมพวันวิทยาราม
รจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดรสุนทรเขต (พิสิฐพล ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำโสม
เจ้าอาวาสวัดโคเขตตาราม
รจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูโพธิวราภิวัฒน์ (คำผา ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี
รจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุธีธรรมธร (อำพล สุธีโร)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม
รจอ.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิริยธรรมาวุธ (เชวง )
ทปจต.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิริยคุณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๑
จต.ชอ
  พระครูกิตติสารวิบูลย์ ( กิตฺติโสภณคุโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
จต.ชอ
  พระครูพิศาลธรรมปสุต (ทวี กตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนายูง
เจ้าอาวาสวัดเทพชุมพล
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูโอภาสวีรวัฒน์ (บุญโฮม )
เจ้าคณะตำบลนาพู่ เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์ (ประคอง )
เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาสิทธิวัฒน์ (สุมิตร )
เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่ เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตเจติยานุรักษ์ (สมหวัง ธิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดธาตุสว่างอารมณ์
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติสิริวัฒน์ (เผิน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิเจติยานุรักษ์ (สมัย )
เจ้าคณะตำบลหินโงม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญารัตนวิมล (มนตรี )
เจ้าคณะตำบลทับกุง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตภัทรคุณ (ประพันธ์ ฐิตฺปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสามพร้าว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณธรรมกิจ (สุพรม )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรีสำราญ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมธัญญาภิรักษ์ (อัศวิน )
เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมสุวรรณาภรณ์ (ทองวัน )
เจ้าคณะตำบลขอนยุง เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรญาณโสภิต (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลหายโศก เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูประทีปรัตนคุณ (ชัยมงคล )
เจ้าคณะตำบลผาสุก เขต ๓
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูพิศาลธรรมรัตน์ (สม )
เจ้าคณะตำบลดอนกลอย
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุจิตวิริยคุณ (สมนึก )
เจ้าคณะตำบลพันดอน เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมาภิบาล (คำสิงห์ กลฺยานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านขาว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมปัญญาภิวัฒน์ (สุวิชชา )
เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุตสุวรรณาภรณ์ (วิชัย ป.ธ.๓)
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมเจติยาภินันท์ (นุกูล )
เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนธาตุเจดีย์
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิจันทราภรณ์ (บัวศร )
เจ้าคณะตำบลท่าลี่ เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมธรรมนิมิต (มงคล )
เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูโสภิตสิริธรรม (สำรวย สิริธโร)
เจ้าคณะตำบลหนองนาคำ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดอนภู่
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณสุตาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลข้าวสาร เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอยสวรรค์
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูอรัญสารสุนทร (สงวน อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลเชียงพิณ
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูสุเมธธรรมกิจ (หยาด ฐิตเมโธ)
เจ้าคณะตำบลไชยวาน เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติทัศนานุรักษ์ (ทองลา ป.ธ.๔)
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณญาณประยุต (สุพล )
เจ้าคณะตำบลทมนางาม
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูกิตติคุณสุนทร (จำรัส )
เจ้าคณะตำบลเชียงแหว เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูวิชิตชัยโสภณ (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณ
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูอุดมธีรธรรม (ทศพร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่ เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูไพโรจน์ธีราภรณ์ (บุญสร ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลแสงสว่าง
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูอุดรพุทธิวงศ์ (มหัฆพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลอ้อมกอ
จต.ชท.
  พระครูจันทสโรภาส
เจ้าคณะตำบลวังทอง
จต.ชท.
  พระครูโพธิชยานุการ
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๒
จต.ชท.
  พระครูจันโทภาส (แสงเดือน )
เจ้าคณะตำบลขอนยูง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดงสคูห์วิทยา
จต.ชท.(๒๕๔๗)
  พระครูอุดมวชิรธรรม (วีระ )
เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูวชิรเขมากร (อดิศักดิ์ อนุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลน้ำโสม เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุทัยวนาภิรักษ์ (อุเทน อุทโย)
เจ้าคณะตำบลนาสะอาด เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวิธานสุนทรกิจ (วทัญญู )
เจ้าคณะตำบลเชียงดา
เจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมธีรวัฒน์ (ดนุพงษ์ ธีรวํโส)
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดสีหนาทศาสดาราม
รักษาการเจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมปัญญารัตน์ (จินดา ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านยา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณชยาภิวัฒน์ (ปรีชา อนาลโย)
เจ้าคณะตำบลนาชุมแสง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรวนารักษ์ (สำเนา สุนฺทโร)
เจ้าคณะตำบลตำบลศรีสุทโธ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูธีรธรรมาภิมณฑ์ (ทศพร ธมฺมธิโร)
เจ้าคณะตำบลเพ็ญ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลประชาภิวัฒน์ (อมร สิริจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลสร้าก่อ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตรัตนรักษ์ (สงวน ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลคอนสาย เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลภัทโรภาส (ไพบูลย์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านจีต เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิวชิรคุณ (รังษี วชิโร)
เจ้าคณะตำบลสร้างคอม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสร้างคอม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอดุลธรรมถาวร (สำเนา ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลหนองหลัก เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตสุวรรโณภาส (แดง ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลนาข่า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตูมคำ
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณบุญสาร (กรุณพล สิริสุวณฺโณ)
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิทักษ์ปุณณโชติ (ลำพอง ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๔
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมบัณฑิต (วีระศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลถ่อนนาลับ
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติวรพิพัฒน์ (มงคล สุมงฺคโล)
เจ้าคณะตำบลเวียงคำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเกาะเกษวาริการาม
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูรัตนธรรมคุณ (ขวัญชัย กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านหยวก
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโอภาสกัลยาณวุฒิ (ทองพูล ฉฬภิญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมคุณานุยุต (สวรรค์ คุณยุตโต)
เจ้าคณะตำบลผาสุก เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูจารุวรรณพิสณฑ์ (จรูญ ป.ธ.๓)
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดมสมาจาร (สมัย สมาจาโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อม
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านถ่อน
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดมวโนภาส (พะเนียง อาภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลสามพร้าว เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านมืด
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุวรรณธรรมวิสิฐ (ไพรินทร์ ป.ธ.๓)
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดมสีลาภิวัฒน์ (วิมล )
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวุฒิสิริคุณ (ขันธชัย สิรินฺโท)
เจ้าคณะตำบลสามัคคี
เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญสุข
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูปภัสสรธรรมสถิต (คำรณ )
เจ้าคณะตำบลกุดหมากไฟ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอัครธรรมสถิต (วรวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๔
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดรรัตนวิจิตร (สิมมา วิจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลสีออ
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูโพธิจันโทภาส (บรรทม )
เจ้าคณะตำบลบ้านชัย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูธำรงสุตาภรณ์ (สังคม สิรินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลหมากหญ้า
เจ้าอาวาสวัดไร่สรรค์
จร.ชอ.(๒๕๕๓)
  พระครูปัญญาวชิรธรรม (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดจินดาราษฎร์บำรุง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสันติธรรมรักษ์ (ตุ่น )
เจ้าอาวาสวัดท่าหนองเทา
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติปทุมาภรณ์ (สมชัย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมโชติ (สุตตา )
เจ้าอาวาสวัดวังแสนสุข
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปทุมสราภิรม (วิษณุ )
เจ้าอาวาสวัดสระปทุม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสันติบุญญาทร (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุพจน์ธรรมาภรณ์ (ไวพจน์ วรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสามพร้าว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสามพร้าว
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณปัญญานุยุต (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดเทพศิริมงคล
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิวรานุรักษ์ (อุ่น อาภาธโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิวราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยโพธิวัฒน์ (คำพอง )
เจ้าคณะตำบลเชียงหวาง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมานุวัตร (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์ชัยโสภณ (ชัยวิชิต )
เจ้าอาวาสวัดดงธาตุ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิญาณโสภิต (อดิศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดธาตุดูกวัวอุศุภราช
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตสิริธรรม (ชาลี )
เจ้าอาวาสวัดนครศรีสวรรค์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิธรรโมภาส (เฮือง )
เจ้าอาวาสวัดปุญญาธิการาม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชิตธรรมรักษ์ (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดพิชิตมงคล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุมนวุฒิสุนทร (มนตรี )
เจ้าอาวาสวัดวันทนียวิหาร
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมสีลาภรณ์ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสน์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทพัฒนคุณ (เต็ม )
เจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์พัฒนา
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพศาลรัตโนภาส (วิลยู )
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลเขมากร (หัดชา )
เจ้าอาวาสวัดโนนมะพลับ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปฏิภาณวิสุทธิคุณ (สุริยา ญาณกโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านขาว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิธรรมโฆสิต (สำเนียง ฐานิสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์สีลาภรณ์ (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดประชาสามัคคี
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตธรรมนาถ (สนิท )
เจ้าอาวาสวัดป่าคำอ้อ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตธรรมสานติ์ (สมัชชินทร์ ชุติปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพุทธิสิริวรรณ (อิทธิพล อินฺทวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด
เจ้าอาวาสวัดพุทธไพรวรรณ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูบรรพตสิริธรรม (ชัยวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดภูดิน
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสารธรรมวิวัฒน์ (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคลาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณวชิรวงศ์ (ทองดี )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุชินธรรโมภาส (พล )
เจ้าอาวาสวัดศรีอินทร์แปลง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิปัญญาคม (สำลี )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลชยาภิวัฒน์ (ทองล้วน )
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลสามัคคีธรรม
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดรปัญญารัต (นวลจันทร์ )
เจ้าอาวาสวัดดงสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดมธรรมาภิบาล (เจียมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่ายาง
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดมปัญญาวิสุทธิ์ (อุบล )
เจ้าอาวาสวัดมัคคราราม
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดรวิริยกิจ (สุรพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดวิริยกิจพิศาล
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูปริยัติธรรมาภิวัฒน์ (นนทพร อานนฺโท ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุตคุณาวสัย (โสภณ สุจิณฺโณ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูประทีปโพธิวัฒน์ (จันทร์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีแก้ว
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดรสุทธิธรรม
เจ้าคณะตำบลนาม่วง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวัดศรีบุญเรือง
จร.ชท.
  พระครูนิมิตสาธุวัฒน์ (บุญเมือง ชวโน)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองแสง
เจ้าอาวาสวัดภูทองเทพนิมิต
จร.ชท.(๒๕๔๗)
  พระครูโกวิทบวรธรรม (สินธุ์ )
เจ้าอาวาสวัดนิยมบวร
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูรัตนสีลโสภิต (สุภี )
เจ้าคณะตำบลห้วยเกิ้ง เขต ๓
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูอภินันท์มงคลธรรม (ชวลิต อภินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลนาดี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูสุวรรณบรรณกิจ (สุบรรณ )
เจ้าอาวาสวัดกุญชรดาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติสิทธิคุณ (อภิชาติ )
เจ้าอาวาสวัดกุษาวดี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสเขมาภรณ์ (ก้าน )
เจ้าอาวาสวัดชัยสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐปัญญาภรณ์ (สัมฤทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวรสัจจาภิรม (สังเวียน )
เจ้าอาวาสวัดนาพูนทรัพย์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปทุมมงคลวัฒน์ (บัวขาว )
เจ้าอาวาสวัดบัวรพามังคลาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสมงคลวัฒน์ (สว่าง )
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาสีนวล
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิมลสมานคุณ (ทองดา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองสวรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีวิชัยคุณ (วิชาญ วิชฺชโย)
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองยาง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมวนานุยุต (เทียม )
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลย์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรโพธิคุณ (จอนสัน )
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ธาชัย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอมรธรรมาภิศิษฏ์ (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดพิศิษฏ์ภมราราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสันติสีลาจาร (อุดม )
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิรุฬห์มงคลกิจ (กิตติ )
เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรมงคลรัตน์ (อำพร )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตจันทสาร (ปานจันทร์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสว่างวราราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลจารุธรรม (กองมี )
เจ้าอาวาสวัดสิงห์นิมิตบำเพ็ญ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูขันติธรรมนาถ (สุธรรม )
เจ้าอาวาสวัดอัตตวีวิหาร
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิมิตกิจจาภิวัฒน์ (เกตุ )
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประสิทธิ์ธรรมธาดา (ประสาท )
เจ้าอาวาสวัดโนนน้ำย้อย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิชัยวัตร (กษเมณ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมคุณาธาร (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดกลางสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุพัฒน์ชัยมงคล (สุพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจิรธรรมาภิวัฒน์ (สมปอง )
เจ้าอาวาสวัดท่าศิลา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวโรภาส (สุวิทย์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลกุดสระ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดธาตุสว่างโนนยาง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูขันติบุญโญภาส (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดนีลถาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพัชรธรรมสถิต (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมนิเวศน์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมพัฒนสุนทร (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดวังใหญ่พัฒนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวิริยานุยุต (เพทาย )
เจ้าอาวาสวัดวารินดำรง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาตสิทธิคุณ (ไสว )
เจ้าอาวาสวัดศรีวิลัย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอัมพวันรัตนาภิรักษ์ (สมชัย )
เจ้าอาวาสวัดศรีแก้วอัมพวัน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรังษีสุทธิญาณ (จันทร์สี )
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรธรรมานุวัฒน์ (ยศพร )
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคลชัย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาธรรมาภิมณฑ์ (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดสวนมอญธรรมาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสศุภคุณ (จำเนียร )
เจ้าอาวาสวัดสว่างนาทัน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุคนธ์บุญวัฒน์ (บุญลุ )
เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลสุวรรโณภาส (คำจันทร์ )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทสารวุฒิคุณ (ล้อม จนฺทสาโร)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณเกษร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสชัยรังษี (พิชัย )
เจ้าอาวาสวัดอรุณธรรมรังษี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกัลยาณ์วรานุกิจ (พิชิต )
เจ้าอาวาสวัดเทพชัยพร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรธรรมประยุต (วิระชัย )
เจ้าอาวาสวัดเทพประทานพร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทธรรมประยุต (เสงี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดเทพภูดิน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสโชติคุณ (ปรีชา )
เจ้าอาวาสวัดแสงสว่างวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิญาณโสภิต (สิทธิชัย )
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลโพธิวัฒน์ (ถม อายุวฑฺฒโก)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยยาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตรปิยคุณ (อนันท์ )
เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิตร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนธรรมประสิทธิ์ (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดกู่แก้วรัตนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลวิรุฬห์เขต (คำไสย์ วชิรญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดคอนสวรรค์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติพุฒิสาร (บุดดี )
เจ้าอาวาสวัดจอมพล
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประสิทธิ์จันทคุณ (จันมี )
เจ้าอาวาสวัดจันทประสิทธาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปิยสีลานุวัตร (วัชรชัย ปิยสีโล)
เจ้าอาวาสวัดจันทราราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูธำรงกิตติคุณ (ปัญญา กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างวราราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมภัทรคุณ (เพชร สุภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดธรรมศิริบัณฑิต
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประทีปปัญญาโสภิต (อ้ม )
เจ้าอาวาสวัดนาสีนวล
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูบูรพาสารสุนทร (ปราโมทย์ กตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดบัวระพา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมกิตติวิธาน (สมควร )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมธโรภาส (สมพาน )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคีธรรม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูรัตนวีราภรณ์ (คำกอง )
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ววราราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโอภาสธรรมวุฒิ (สุกรรณ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างบำเพ็ญผล
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณรัตนาภิวัฒน์ (มณี อุตโม)
เจ้าคณะตำบลดอนหายโศก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณวารี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอรัญจันทารักษ์ (ฉัตรเวช ภูริปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดอรัญญาจันทาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปภัศร์สุวรรณบรรพต (ประยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดเขาทองคำ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิชิตชยานุวัฒน์ (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดโนนชัยศิลป์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประสิทธิ์กัลยาณวัตร (วิศิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองวนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตขันตยาภรณ์ (ทองดี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีราษฎร์บำรุง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวุฒิธรรมานุวัตร (ประทีป )
เจ้าอาวาสวัดชัยเจริญ
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูมงคลปทุมากร (สี )
เจ้าอาวาสวัดประทุมทองวนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุจิตตาภิรัต (หนุน )
เจ้าอาวาสวัดป่านาพู่
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูนิมิตเขมคุณ (นเรศ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูธีรธรรมประยุต (สุรจิตร ธีรวโร)
เจ้าอาวาสวัดวารีศรีสะอาด
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิสุทธิกัลยาณวัตร (ยศกร )
เจ้าอาวาสวัดวิสุทธาวาส
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอุดรสันติคุณ (บุญหนัก )
เจ้าอาวาสวัดศรีดาราม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประทีปธรรมพินิต (ผดุง )
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูนิวาสธรรมากร (ประสิทธิ์ ธมฺมิโก)
เจ้าอาวาสวัดสว่างบรมนิวาส
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพุทธิญาโณภาส (พุดธา )
เจ้าอาวาสวัดสว่างลัฏฐิวัน
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูมงคลปุณณวัฒน์ (หลง )
เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีชมภู
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอรุณธรรมาทร (สุนทร )
เจ้าอาวาสวัดสว่างหายโศก
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประโชติคุณาวสัย (แสง โชติโก)
เจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิจักษ์วโรปการ (ปัดถา )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูมงคลโพธิอุดม (ถาวร ปสาโท)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวุฒิธรรมสุนทร (ดาววี )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีเจริญ
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุวรรณจันทสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านดุง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนาภิรม
รองเจ้าคณะอำเภอกุดจับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิเศษมงคลการ
เจ้าคณะตำบลนาพู่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยพัฒนาคุณ
เจ้าคณะตำบลกัดจับ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมสุนทร
เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตกิจโกศล (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลนาแค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุการโกศล (สาคร )
เจ้าคณะตำบลโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรดิตถ์ชัยวัฒน์
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดมีชัยท่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมจันทรังษี (สนิท )
เจ้าคณะตำบลสะแบง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดจันทร์เพ็งวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมคุต
รองเจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตปุณโชติ
เจ้าคณะตำบลนาไหม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิจันทราภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านม่วง
เจ้าอาวาสวัดศิริสุทโธ (วัดป่าคำชะโนด)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิวรรณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลนาสะอาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐมงคลวัฒน์ ( ฐิตวํโส)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลธรรมาภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลปะโค เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสรัตนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเพ็ญ
เจ้าอาวาสวัดหลวงเพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตคณานุกิจ
เจ้าคณะตำบลคำด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมโชติ (ชาย )
เจ้าคณะตำบลหายโศก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลนาทม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรปัญญาวิทิต (พินิจ ปญญฺญาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
เจ้าอาวาสวัดดงคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญสารโสภณ (บุญถม )
เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมคุณาธาร ( กลฺยาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดดงอุดมวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรกิจวิบูล (บุญเหลี่ยม )
รองเจ้าคณะอำเภอสร้างคอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปรัตโนภาส (เทียนชัย )
เจ้าคณะตำบลนาบัว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติรัตนคุณ (เขียน ติสฺสเทโว ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวังสามหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสบุญโญปถัมภ์ ( จิตฺคปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสว่างศรีไพฑูรย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมพัฒน์
เจ้าอาวาสวัดธรรมเสนาพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมธาดา
เจ้าคณะตำบลแซแล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดธาตุจอมศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวรกิจ (สุรยันต์ )
เจ้าคณะตำบลสร้อยพร้าว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฉันทธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลคอนสาย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดธาตุโพนเสมา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิญาณวัฒน์ (บัลลังค์ )
เจ้าคณะตำบลแซแล เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทุมพิทักษ์ ( คมฺภีโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทรัตนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชินวรวิวัฒน์ (นวพร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองกุงทับม้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมานุศาสก์ (สุวรรณ )
รองเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์ธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลสะแบง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบูรพาภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรสิริคุณ ( สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดบูรพาวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภัสสรกิตติคุณ ( ปภากโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐ์วนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคุณสารรักษา (จันทบูล )
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสิริวัฒน์
เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาชัยสาร
เจ้าคณะตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปุณณโชติ
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลธรรมโชติ
เจ้าคณะตำบลเชียงหวาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมรัต (ไพฑูรย์ )
เจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมปทุมรักษ์ (สุภีร์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณขันติธรรม (สมยศ )
เจ้าคณะอำเภอน้ำโสม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาธุกิจจารักษ์ (เหรียญชัย มหาปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธพรหมคุณ
เจ้าคณะตำบลนาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริรัตนคุณ
เจ้าคณะตำบลเมืองพาน เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสิทธิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลโพนสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนวิมลกิจ ( ยานวโร)
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์โพธิชัย
เจ้าคณะตำบลห้วยสามพาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านก้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลสังวรคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านจีต เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมประยุต
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๔
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสโมธาน ( สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนจันทสาร (วสันต์ )
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรสีลโสภณ (เพชรดี มนาโป)
เจ้าคณะตำบลคำเลาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมประสุต (ถาวร ถาวรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนิคมสงเคราะห์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรบุญโญภาส (สำรอง )
เจ้าคณะตำบลพันดอน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรสาธุกิจ ( ปภากโร)
เจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวิทยานุกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมศีลวิจิตร (บัณฑิต )
เจ้าคณะตำบลโสมเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริจันทราภรณ์ ( วิสารโท)
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทราราม
รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศรอุดมกิจ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัจน์วโรดม ( สุวโจ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองนาคำ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดศรีชมภูบูรพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรมงคลประยุต (บุญเสริม )
เจ้าคณะตำบลบะยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสิริวัฒน์ (ณรงค์ฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลจอมศรี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสาธุกิจ ( สาธุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดศรีทัศน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฐิติสุวรรณวัฒน์
เจ้าคณะตำบลหัวนาคำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุประมัญชา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมโสภณ
เจ้าคณะตำบลเวียงคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์อาจารคุณ
เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีร์สีลาคุณ ( คมฺภีโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีลาวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสีลพิพัฒน์ (อนันต์ )
เจ้าคณะตำบลปะโค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรกิตติญาณ ( กิตฺติญาโณ)
เจ้าคณะตำบลกุดสระ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตอุดมกิจ (ไพศาล สญฺญจิตฺโต ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างบรมสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสิริธรรม (สุดใจ สุจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสุมเส้า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างวงศ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชติธรรมรังษี (คำดี )
เจ้าคณะตำบลโนนทอง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลปัญญานุยุต
เจ้าคณะตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมมงคลธรรม
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชัยธรรม
เจ้าคณะตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมวิจารณ์ (สมจิต )
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมศีลวัฒน์ (วิชัย สุทฺธสิโล)
เจ้าคณะอำเภอกุดจับ
เจ้าอาวาสวัดสระบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมภัทราภรณ์ ( สุภาจาโร)
เจ้าอาวาสวัดสระบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวีรคุณาธาร (เกรียงไกร ญาณวีโร ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดสระมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมรักขิต (สุกัญญา )
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนจันทวิมล (สุดใจ จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านโปร่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ธรรมรังษี
เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโชติสาร
เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิปัญญาคุณ
เจ้าคณะตำบลจอมศรี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยสมาจาร
เจ้าคณะตำบลโคกกลาง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสันติธรรม ( กรุโณ)
เจ้าคณะตำบลหมากแข้ง
เจ้าอาวาสวัดสว่างสันติธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีรธรรมกิตติ
เจ้าคณะตำบลหนองสระปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลญาณประยุต (เลื่อน โชติปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมานุวัตร (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลตูมใต้ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสว่างโยมาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโชติคุณ (คำปัน ฉนฺทธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองแสง
เจ้าอาวาสวัดสะอาดเรืองศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุจินดาภรณ์ (สมคิด จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวิริยากร
เจ้าคณะตำบลคำบง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์สุวรรณคุณ (สมภาร )
เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวิมลกิจ (สนิท )
เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสิริคุณ ( สุตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลโนนสูง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณุทการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณจารุกิจ
เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธีรธรรม (วิมงคล )
เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตจันทคุณ
เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านยวด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรพัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านดุง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทุมพรภัทรธรรม (พิชัย )
เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมวิริยาภรณ์ ( วิริโย)
เจ้าอาวาสวัดอุ่มเม่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสุตคุณ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลอูบมุง
เจ้าอาวาสวัดอูบมุงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนทีปานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมโฆสิต (ไพฑูรย์ )
เจ้าคณะตำบลสร้อยพร้าว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์
เจ้าคณะอำเภอนายูง
เจ้าอาวาสวัดเทพสิงหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลนาม่วง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวรานุรักษ์ (หัด )
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพจน์วรนาถ (นคร )
เจ้าคณะตำบลหนองหาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตวิริยคุณ (สุเทพ วราโภ)
เจ้าคณะตำบลโนนหวาย
เจ้าอาวาสวัดโคกหนองแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลบุญเขต
เจ้าคณะตำบลเชียงแหว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมชยาภรณ์ ( สุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองหลัก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมวิจัย ( กลฺยาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหมูม่น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโบราณศรีราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสิทธิกิจ ( ปสิทธิโก)
เจ้าอาวาสวัดโพธิสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิพัฒนกิจ (อำพร )
เจ้าคณะตำบลจำปาโมง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลพังงู เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิคุณาวลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมโพธานุรักษ์ (แพง สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสุมเส้า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชุมพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโพธาภิบาล
เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมประโชติ
เจ้าคณะตำบลบ้านจันทน์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสิริรักษ์ (จันโท จนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลจำปาโมง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐกัลยาณคุณ
เจ้าคณะตำบลนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลโพธิกิจ ( สมาจาโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิตติวัฒน์ (นิยม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสิริวรรณ (ดำรงค์ศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลตาดทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสีลาภรณ์
เจ้าคณะตำบลโคกกลาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิชินวงศ์
เจ้าคณะตำบลนาบัว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลปัญญากร (สมคิด ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองหาน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรโพธิคุณ
เจ้าคณะตำบลศรีธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณโพธิสุนทร
เจ้าคณะตำบลตูมใต้ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาภิรม (สมพร ยโสธโร)
รองเจ้าคณะอำเภอนายูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสิริวัฒน์ (ทองพูล )
เจ้าคณะตำบลหนองกุงศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลกุดจับ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยสิทธิการ ( จนฺทวํโส)
เจ้าคณะอำเภอไชยวาน
เจ้าอาวาสวัดไชยนาถวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตชัยธำรง (สนิท สุทฺธจิต​ฺโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านจั่น
เจ้าอาวาสวัดไชยราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลเขือน้ำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิศาลปัญญาคุณ (บุญมี มงฺคโล)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดท่าโสม
รจจ.
   พระครูเมตตากิตติคุณ (สมหมาย อตฺตมโน)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสันติกาวาส
รจจ. (๒๕๖๒)
   พระครูปิยสีลาจารย์ (ไชยา อภิชโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ
ทป.จอ.ชพ.วิ. (๒๕๖๒)
   พระครูวัชรธรรมประยุต (บุญช่วย )
เจ้าคณะอำเภอทุ่งฝน (ธ)
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูโสภณจริยาทร (คำบุ สีลคุโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจดีย์
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูศาสนูปกรณ์ (จูมจี )
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุดรธานี (ธ)
จอ.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูอรรถกิจสุนทร (อรรถพล )
เจ้าคณะอำเภอหนองหาน (ธ)
จอ.ชอ.วิ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุวรรณกัลยากร (ทองอินทร์ ติกฺขวีโร)
เจ้าคณะอำเภอหนองแสง (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูสิริธรรมสุนทร (สายัน อภิปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอวังสามหมอ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอนาลโยภูค้อ
จอ.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูเกษมธรรมานุรักษ์ (ปัญญา )
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จอ.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูบริหารมงคลธรรม (ดำรง )
เจ้าคณะตำบลกลางใหญ่ (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูไพศาลรัตนานุรักษ์ (ทองใบ เขมจิตโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีผดุงวัฒนา
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูอดุลธรรมโกศล (สุรชัย อาจารเชฏฺโฐ)
เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูปิยเจติยาทร (คมสันต์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลกุมภวาปี - เชียงแหว (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
จอ.ชท.
   พระครูสารธรรมคุณาธาร (บุญเติม )
เจ้าคณะตำบลหมากแข้ง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์ (วิชาน อภิชาโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอนายูง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูอุดรปัญญาคุณ (สุพจน์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองทอง
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูเมธีธรรมนิติ (จันทร์หอม ชิตเมธี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูโพธิธรรมสังวร (ทองใบ กนฺตธมฺโม ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูประกาศธรรมสุนทร (คณธัช คุณธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูอุดรคณานุศาสน์ (ทิวากร ญาโณภาโส ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูเขมปัญญาภรณ์ (ปัญญา เขมรโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผาสุก (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูไพศาลเจติยารักษ์ (ผดุง )
เจ้าคณะตำบลเสอเพลอ - ห้วยเกิ้ง (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูประสิทธิธรรมานุศาสน์ (สมใจ )
เจ้าคณะตำบลเชียงพิณ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดไชยาราม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูอุดมธรรมโกศล (อำคา )
เจ้าคณะตำบลน้ำพ่น (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูอุดมธรรมโกศล (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งฝน (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูภาวนากิจวิธาน (สวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลนาคำ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูปุญญวรากร (อาคม )
เจ้าคณะตำบลบ้านเชียง (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๕)
   พระครูวิบูลธรรมโกศล (ทองทศ )
เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูบวรธรรมสาร (ประสาร อิฎฺฐวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองหาน (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสิริธรรมปคุณ (ธวัช สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านเลื่อม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบ่อสร้าง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูกิตติพรหมคุณ (พรหม )
จต.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูสังวรสีลสมาจาร (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลหายโศก (ธ)
จต.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูธีรธรรมคุณ (มงคล )
เจ้าคณะตำบลอูบมุง (ธ)
จต.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูไพโรจน์ธรรมโสภณ (ไสว ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าซำป่ารัง
จร.ชอ. (๒๕๕๓)
   พระครูโฆษิตธรรมคุณ (ไชยวุฒิ )
เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญศรีรัตนมงคล
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุนทรวิมลกิจ (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดป่าเหวไฮ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูเขมกาญจโนภาส (สุพรรณ )
เจ้าอาวาสวัดภูตะเภาทอง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุนทรธรรมปฏิภาณ (รังสัน )
เจ้าอาวาสวัดดอนสวรรค์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุวิมลพัฒนาทร (นิยม )
เจ้าอาวาสวัดป่าท่าวารีศรีสาคร
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูอมรมงคล (เจริญ อมโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูวังทอง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูปัญญาสีลคุณ (สังคม )
เจ้าอาวาสวัดป่าสาระวารี
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิชัยธรรมคุณ (มีชัย )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองหิน
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูธีรปัญญานุยุต (ประยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านม่วง
จร.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูอดุลสุนทร (วิมล )
เจ้าอาวาสวัดป่าบ่อแก้ว
จร.ชท.วิ. (๒๕๖๒)
   พระครูวิศิษฐธรรมรักษ์ (ทองสัย )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำใหญ่พรหมวิหาร
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูจันทศีลคุณ (สายันต์ เตชธโร)
เจ้าคณะตำบลท่าลี่ - เวียงคำ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าจันทน์ศีลคุณาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวรธรรมานุกิจ (สันทัด )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองกบนาแมน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวินิตธรรมากร (วินิจ )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแวง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูปัญญาสีลาจาร (อุสา ปญฺญาสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนชัยศิลป์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวุฒิคณารักษ์ (ชูศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสารธรรมประกาศ (ปรภาส สารธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าพอก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูชิโนวาทธำรง (ชาญณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีสมภรณาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิจิตรธรรมโชติ (สมจิตร โชติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าดำรงธรรม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูวิมลปัญโญภาส (ชาญวิทย์ )
เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌิมวงศ์รตนาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูพิศาลปุญญากร (บรรจง )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งพัฒนา
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูสุวรรณวโรปมคุณ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดป่าดงบ้านดูน
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูสุนทรศีลคุณ (สมเกียรติ )
เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตร
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูอุดมรัตนาภรณ์ (นครินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูธรรมชยาภินันท์ (โยธิน )
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านฝาง
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูประทีปญาณคุณ (ทองทัด )
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนทอง
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูอรุณวุฒิธรรม (มานิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดโชคชัยสามัคคีธรรม
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูมงคลธรรมโชติ (สีใส )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำหีบ
จร.ชต. (๒๕๕๙)
   พระครูนิมิตรเมธากร (ประสิทธิ์ ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลพันดอน - เสอเพลอ เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอดุลธรรมประภาส (สุริยา )
เจ้าคณะตำบลคำด้วง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสังวรธรรมานุวัตร (มงคล )
เจ้าคณะตำบลโนนทอง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูถาวรธรรมโกศล (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลบุ่งแก้ว - สีออ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสังวรวุฒิธรรม (คอนชัย )
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปภัศรสิริคุณ (สว่าง )
เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมชัยเมธี (ประครอง )
เจ้าคณะตำบลบ้านตาด เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริศาสนกิจ (ไชโย )
เจ้าคณะตำบลหนองแสง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโกวิทสังฆการ (อรรฆวรรธน์ รตนปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านผือ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิทธิชยากร (ธงชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอมรธรรมธารี (สว่าง )
เจ้าคณะตำบลนิคมสงเคราะห์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมปัญญาโสภณ (ธงศิลป์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านหยวก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาสารธรรม (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลบ้านก้อง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมวินิฐ (ทองคูณ )
เจ้าคณะตำบลเพ็ญ - สุมเส้า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสมาธิวิริยปัญญาภรณ์ (วิโรจน์ ฉฺนทกโร)
เจ้าคณะอำเภอไชยวาน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูวังงาม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธวัชรคุณาภรณ์ (ธวัชชัย )
เจ้าคณะตำบลแชแล (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสมาธิโพธิคุณ (สมุทร )
เจ้าคณะตำบลโนนสูง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณกิตติธรรม (สุพล สีลธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกุมภวาปี - ประจักษ์ศิลปาคม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอินทปัญญาภรณ์ (สัมพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลนาไหม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวิมลสีลาจารย์ (สงวนศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธีรธรรมสาร (สามารถ )
เจ้าคณะตำบลนาข่า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริธรรมรังสี (ศิลป์ชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองแวง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปรีชาญาณมงคล (ปริญญา )
เจ้าคณะตำบลเขือน้ำ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมชัยคณารักษ์ (ศรี สิริธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไชยวาน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนทองอินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพีระจิตรโกศล (อ่อนจันทร์ โชติปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศาสนกิจสุนทร (จำรัส )
เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ (ศราวุฒิ )
เจ้าคณะตำบลปะโค (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณปัญญาคม (สมจิตร ทนฺตจิตฺโต)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง - เพ็ญ (ธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านดุง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูบวรธรรมวิสุทธิ์ (บัวเรียน ปวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดงเย็น (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลบวรกิจ (สุนทร )
เจ้าคณะตำบลกุมภวาปี - อุ่มจาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูรัตนสีลคุณ (รัตนรังษี )
เจ้าคณะตำบลหายโศก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสาทรพุทธศาสตร์ (อุเทน )
เจ้าคณะตำบลหนองไฮ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมรักขิต (วีรพล )
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวุฒิปัญญาภรณ์ (ปรีชา )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวินัยปัญญาคุณ (บัวทอง )
เจ้าคณะอำเภอบ้านดุง - เพ็ญ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปฏิภาณธรรมวาที (อัศวิน ฐิตปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีธาตุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธีรธรรมคุณาภรณ์ (สายัณห์ ธมฺมสิริ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอกุดจับ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูจิตตภาวนาญาณ (ชารี ถิรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนายูง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูก้อน
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๓๙)
   พระครูสุวรรณปัญญาคม (ถิรคุณวิสิษฎ์ รกฺขิตธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์
ผจร. (๒๕๕๘)
   พระครูวินัยสารวิมล (สุเทพ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนคำ
ผจร. (๒๕๖๒)
   พระครูบวรธรรมชัย (บวร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่ากัลยาณมิตร
ผจร. (๒๕๖๒)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook