ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอินทญาณรังษี (มา ปญฺญาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจอมทอง
เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต
ทป.จอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูธรรมาภิรม (อินถา วรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อหลวง
จอ.ชพ.
  พระครูบุรีตารกานุรักษ์ (บุญทา วชิรปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
จอ.ชพ.
  พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม (ปิน คมฺภีรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ
เจ้าอาวาสวัดอรัญญวาสี
จอ.ชพ.(๒๕๕๑)
  พระครูอาทรวิสุทธิคุณ (บุญตัน ปริสุทฺโธ)
เจ้าคณะอำเภอหางดง
เจ้าอาวาสวัดหนองตอง
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรธรรมานุโยค (สมพงษ์ เกสโร)
เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโขงขาว
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวินิจสุภาจาร (ชัยวรรณ สุภาจาโร)
เจ้าคณะอำเภอแม่ออน
เจ้าอาวาสวัดสันกำแพง
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานธรรมโสภณ (คำอ้าย สิริธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอแม่อาย
เจ้าอาวาสวัดแม่อายหลวง
จอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  ่ พระครูศรีพัฒนโกศล (วารินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลสันต้นหมื้อ
เจ้าอาวาสวัดสันต้นหมื้อ
ทจอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูพิศิษฏ์พิพิธการ (บุญปั๋น ปญฺญาธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดข่วงสิงห์
ทป.จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสังวรประภัศร์ (คำปัน ปภสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่งอน
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยแก้ว
ทป.จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูรัตนชัยธรรม (ชัยรัตน์ ชยธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองหอย
เจ้าอาวาสวัดเมืองสาตรหลวง
ทป.จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุทธิญาณรังษี (สมใจ สุจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอแม่วาง
เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาราม
จอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโกศลธรรมวิจัย (สุวรรณ ธมฺมวิจาโร)
เจ้าคณะอำเภอสันทราย
เจ้าอาวาสวัดข้าวแท่นหลวง
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒน์วรธรรม (เจริญ ฐานวโร)
เจ้าคณะอำเภอสะเมิง
เจ้าอาวาสวัดงาแมง
จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสิริอาภากร (บุญธรรม )
เจ้าคณะอำเภอแม่ริม
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรขันติรัต (คำนึง ขนฺติพโล)
เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
เจ้าอาวาสวัดศรีเกิด
จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูเขมาภิราม (ถวิลทอง ชุติปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
เจ้าอาวาสวัดยางทอง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูมงคลศีลวงศ์ (อนันต์ เตชธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
เจ้าอาวาสวัดสารคามรังสรรค์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ (ดวงคำ ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ
เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูปริยัติยานุศาสน์ (ไสว เทวปุญฺโญ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดฝายหิน
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุคันธศีล (สิงห์ สจฺจานนฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโอภาสมงคลธรรม (สุทัศน์ )
รองเจ้าคณะอำเภอแม่อาย
เจ้าอาวาสวัดสว่างไพบูลย์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนธรรมพินิต (สิงห์แก้ว ธมฺมธีโร)
รองเจ้าคณะอำเภอหางดง
เจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอดุลสีลกิตติ์ (ประพัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลหายยา
เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอดุลธรรมโสภิต (สิงหวรรณ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอฝาง
เจ้าอาวาสวัดประทุมมาวาส
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ (ธีรพงษ์ สิรินฺธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ (ประเสริฐ วิสุทฺธาจาโร)
เจ้าคณะตำบลป่าแดด
เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาวัชราวุธ (สมเพชร ปญฺญาวโร)
รองเจ้าคณะอำเภอหางดง
เจ้าอาวาสวัดวัดศรีสุพรรณ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ศรศักดิ์ จนฺทรํสี)
เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต ๕
เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูชัยมังคลารักษ์ (พิรุณ สิริจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลแม่นาวาง
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประภาสปริยัติวิมล (อรุณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลสันผีเสื้อ
เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยใต้
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลบุญญาคม ( อคฺคปุญโญ)
เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิพิธปุญโญภาส (ชัยณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลแม่ทะลบ
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสาธุกิจจานันท์ (อุดม )
รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยน้อย
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสถาพรพิพัฒน์ (ประชัน )
รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย
เจ้าอาวาสวัดเมืองขอน
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสังวรธรรมนันท์ (บุญปั้น )
เจ้าคณะตำบลแม่สูน
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณสุวรรณาทร (เพชร วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลดอยแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิมลญาณประยุต (บุญชู ปญฺญาปชฺโชโต)
เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
เจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง
ผจล.ชพ.
  พระครูวิทิตศาสนาทร (เกษม อุปสนฺโต)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๓)
  พระครูสิริเจติยบรรพต (ชนธร วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสิริปริยัตยาภิรัต (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริปริยัติวิสิฐ (ธีราวุฒิ ธีราวุฑฺโฒ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิปริยัตยานุกูล (สุทธิพงษ์ ถิรเมธี ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติเจติยานุรักษ์ (ชัยวิชิต ชยาภินนฺโท ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณปริยัติ (ชรินทร์ อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูมนูญกิจจานุกิจ (สมจิตร ติกฺขวีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูสถาพรเขมกิจ (เกษม ฐิตญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูศรีปริยัตยานุกิจ (สุรชัย ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ (ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม
เจ้าอาวาสวัดพันแหวน
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริญาณวัชร์ (วิตัน วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีวุฒิคุณ (ไพศาล ฐานวุฑฺโฒ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลรัตนวัฒน์ (รุ่งโรจน์ ฐานวีโร)
เจ้าอาวาสวัดพวกช้าง
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูภาวนาพุทธิวิเทศ (ชเนศร์ ชุตินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ผจล.ชอ.วิ.
  พระครูอาทรสมาธิวัตร (สันติ ถาวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๕)
  พระครูวิรัชภาวนานุสิฐ (สุชิน วิมโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิทธิภาวนานุศาสก์ (ศุภชัย สิริญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดศรีสองเมือง
ทผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูประกาศธรรมานุยุต (จำรัส )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสาทรธรรมสิทธิ์ (สิทธิพันธ์ เตชธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตรัตนาทร (สมแก้ว สุจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูธวัชชัยสังฆพิทักษ์ (ธงชัย ปุญฺญชโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประวิตรวรานุยุต (เสน่ห์ ธมฺมวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติปริยัตยาทร (สงค์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสิฐสุตานุกูล (โอรส วชิรเมธี ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ (ดวงคำ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูกิตติภัทรานุยุต (จักรินทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสิริสุตานุสิฐ (อำนาจ อภิปุญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยผาตั้ง
ทผจล.ชอ.(๒๕๔๗)
  พระครูศรีปทุมรักษ์ (แสน สุทฺธิเมธี ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดปทุมสราราม
ทผจล.ชอ.(๒๕๔๙)
  พระครูประสิทธิ์พุทธศาสน์ (กฤษฎา สิริวณฺโณ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดกลางเวียง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศิษฏ์ปทุมวัฒน์ (วงศกร )
เจ้าคณะตำบลหนองตอง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตกิจจาภิรม (อุทัย อาทิจฺโจ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลดอนเปา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอยสัพพัญญู
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรเจติยารักษ์ (พิณ )
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูธีรสุตพจน์ (สง่า ธีรสํวโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลสุเทพ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดผาลาด
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูโชติธรรมบัณฑิต (อัมพร ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูโกศลปริยัติคุณ (เฉลิมพล สิริวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดสันทรายต้นกอก
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิสุทธิภัทรการ (ชินภัทร ชินภทฺโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลธรรมจารี (พิชัยนาท สิริจนฺโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุภัทรวชิรานุกูล (นวัชภัทร์ วชิรญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิโรจน์จริยานุกูล (ประจวบ วุฑฺฒิจารี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวีรศาสน์ธำรง (สุวรรณ เตชวโร)
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ (ชิตชัย ฐิตปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลรัตนานุวัตร (ดวงแก้ว ฐาติธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลสุวรรณวัฒน์ (อิศรา อภิวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพิลาสธรรมากร (ณัฐพล จนฺทิโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิสุทธิเขมรัต (เกษม )
รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
เจ้าอาวาสวัดป่าตึง
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวชิรปัญญาวิมล (สมบัติ จิตฺตปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอพร้าว
เจ้าอาวาสวัดแม่แวน
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูรัตนสุภาจาร (จันทร์แก้ว เขมรํสี)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่วาง
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมนูญบุญญากร (คมสัน สิริปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอแม่ริม
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถาน
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูนันทเจติยาภิบาล (สักขี กิตฺติโสภโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอแม่แตง
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุนันทา
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุจิตปัญญารัตน์ (นิกร จิตฺตปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง
เจ้าอาวาสวัดบ้านแปะ
รจอ.ชอ.(๒๕๖๓)
  พระครูโกศลสังฆพิทักษ์ (มนตรี ญาณเมธี)
รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว
เจ้าอาวาสวัดพระนอนสบคาบ
รจอ.ชอ.(๒๕๖๓)
  พระครูพิพัฒน์ศีลสังวร (สังวร สํวโร)
รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย
เจ้าอาวาสวัดสันทรายมูล
รจอ.ชอ.(๒๕๖๓)
  พระครูพิทักษ์อรัญวัตร (คำมูล ติกฺขปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
เจ้าอาวาสวัดป่าฝาง
รจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูประภัสสรการ (บวร )
รองเจ้าคณะอำเภอสารภี
เจ้าอาวาสวัดบวกครกเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมาภินันท์ (จันทร์ )
รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
เจ้าอาวาสวัดอินทวิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์สมาจาร (มานัส ธมฺมวุฑฺโฒ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช้างม่อย
เจ้าอาวาสวัดชมพู
ทปจต.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรธรรมวิจิตร (บุญเรือง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทรายมูล
เจ้าอาวาสวัดดอนมูล
จต.ชอ
  พระครูโสภณกิตติคุณ (จันทร์ กิตฺติญาโณ)
เจ้าคณะตำบลลวงเหนือ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ชลประทานชูชาติ
จต.ชอ(๒๕๔๕)
  พระครูสถาพรธรรมประโชติ (ปัญญา โชติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดอนชัย
จต.ชอ(๒๕๔๙)
  พระครูโสรัจพัฒนคุณ (เสงี่ยม จิรวฒฺฑโณ)
เจ้าคณะตำบลสะเมิงใต้ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทรายมูล
จต.ชอ(๒๕๔๙)
  พระครูอดุลญาณประยุต (จันทร์ทิพย์ อินฺทญาโน)
เจ้าคณะตำบลร้องวัวแดง
เจ้าอาวาสวัดม่วงม้าใต้
จต.ชอ(๒๕๕๐)
  พระครูพิศาลวิริยกิจ (ประเสริฐ มหาวิริโย)
เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดมะองค์นก
จต.ชอ(๒๕๕๓)
  พระครูเทพวรธรรม (ดี เทวธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสะเมิงเหนือ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งล้อม
จต.ชอ(๒๕๕๔)
  พระครูธีรปัญญานุโยค (อินปั๋น ปญฺญาธีโร)
เจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดนิวาสไพรสณฑ์
จต.ชอ(๒๕๕๔)
  พระครูวิมลจันทรังษี (สมพร )
เจ้าคณะตำบลข่วงเปา
เจ้าอาวาสวัดขะแมด
จต.ชอ(๒๕๕๕)
  พระครูพุทธิธรรมรักษ์ (บุญเท็น พุทฺธรกฺขิโต)
เจ้าคณะตำบลแม่โป่ง - แม่ฮ้อยเงิน
เจ้าอาวาสวัดกัญจน์นิธยาราม
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูโสภิตพัฒนโชติ (สุพรรณ โชติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลช่อแล
เจ้าอาวาสวัดช่อแลพระงาม
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูพิศิษฏ์ปุญญาภิรักษ์ (เสาร์ )
เจ้าคณะตำบลนาคอเรือ
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูพิพิธบุญญาภิรม (สอน )
เจ้าคณะตำบลสบเตี๊ยะ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสบเตี๊ย
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูขันติสราภิรักษ์ (สามารถ )
เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูวิบูลธรรมพิพัฒน์ (ทวี )
เจ้าคณะตำบลแม่สา
เจ้าอาวาสสว่างบรรเทิง
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูอัมพวนานุรักษ์ (อุดม อานนฺโท)
เจ้าคณะตำบลสำราญราษฎร์
เจ้าอาวาสวัดสันต้นม่วงเหนือ
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสาทรกิจโกศล (ชาญ ชวนปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอสารภี
เจ้าอาวาสวัดสารภี
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสุธรรมานุสิฐ (วิชัย วณฺณเมธี)
เจ้าอาวาสวัดห้วยเกี๋ยง
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูวิภาตวรคุณ (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลดอยหล่อ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดอรัญญวาส
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูโกวิทธรรมาวุธ (คธา ธมฺมธีโร)
เจ้าคณะตำบลป่าไหน่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านโล๊ะปูเลย
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูปราการวรศาสน์ (นพดล )
เจ้าคณะตำบลเมืองแหง
เจ้าอาวาสวัดกำแพงใหม่
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูประภัศร์ชัยคุณ (นิเวศน์ ปภงฺกโร)
เจ้าคณะตำบลสันปูเลย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดชัยสถาน
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปรีชาปริยัตยาทร (ศรัญญู ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลน้ำบ่อหลวง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิศีลโสภณ (สุวิน ชีวสุทฺโธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่แฝก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสาลธรรมานุยุต (นวล )
เจ้าคณะตำบลยุหว่า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดมะกับตอง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอุปถัมภ์ปทุมรัตน์ (สุทัศน์ )
เจ้าคณะตำบลแม่ข่า
เจ้าอาวาสวัดศรีบัวเงิน
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูศาสนกิจโกศล (ศรายุทธ )
เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก
เจ้าอาวาสวัดอินทราราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูประจักษ์สังวรคุณ (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลไชยสถาน
เจ้าอาวาสวัดอุโบสถ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสังวรประชานุสิฐ (นิกร )
เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดทรายมูล
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอมรสาธุวัตร (อินสม อินฺทปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลป่าไหน่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดท้าวพญาผาบ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวรวรรณวิวัฒน์ (นพบุรี มหาวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด
เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสันตจิตตาภิรัต (ประทิน อริยวํโส)
เจ้าคณะอำเภอดอยเต่า
เจ้าอาวาสวัดประถมการาม
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปิยธรรมบัณฑิต (ปัญญา ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลทุ่งข้าวพวง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดห้วยเป้า
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประพัฒน์สังฆกิจ (ดวงจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต ๒
รองเจ้าอาวาสวัดอุตตาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูชาคริยานุรักษ์ (ถนอม ชาคโร)
เจ้าคณะตำบลแม่สาบ
เจ้าอาวาสวัดแม่ตุงติง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์รัตนโชติ (โชติ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลแม่ศึก - แม่นาจร
เจ้าอาวาสวัดแม่วาก
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตปุญญาภินันท์ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองควาย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดอยแก้ว
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาพิสุทธิ์ (จรัญ )
เจ้าคณะตำบลสองแคว
เจ้าอาวาสวัดทุ่งท้อ
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูพิมลสุตกิจ (ผ่อง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเมืองนะ
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูปิยสีลธัช (เกตุ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลอินทขิล เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านปง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมจริยานุกูล (กิตติชัย เขมจารี)
เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดปางมะกง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิ์ปัญญาคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูวรวรรณวิทิต (มนตรี อภิวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าลาน - ตลาดขวัญ
เจ้าอาวาสวัดป่าลาน
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูพิมลสุตากร (บุญธรรม ธมฺมสิริ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลสันทรายหลวง
เจ้าอาวาสวัดป่าลาน
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูพิทักษ์วีรคุณ (วิเชียร )
เจ้าคณะตำบลชมภู
เจ้าอาวาสวัดพญาชมภู
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูวิจิตรสุตาภรณ์ (จรัญ จิตฺตสํวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลมะขุนหวาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดมะขุนหวาน
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูวิวัฒน์สุภาคม (อาคม อภิวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลป่าตุ้ม เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณบุญวัตร (อุทัย จนฺทรํสี)
เจ้าคณะตำบลป่าเมี่ยง - เทพเสด็จ
เจ้าอาวาสวัดกำแพงหิน
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูวิสิฐธรรมจารี (จำเนียร )
เจ้าคณะตำบลหนองควาย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดขุนเส
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูสุคนธ์คุณธาดา (วิฑูรย์ คนฺธวํโส)
เจ้าคณะตำบลต้นเปา
เจ้าอาวาสวัดต้นผึ้ง
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูวิบูลพัฒนานุยุต (อาคม )
เจ้าคณะตำบลออนเหนือ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเมืองออน
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณบุญโญภาส (บุญต่อ )
เจ้าคณะตำบลหารแก้ว
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูโอภาสมงคลกิตติ์ (กรกต )
เจ้าคณะตำบลทุ่งข้าวพวง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสว่างมงคล
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูสุตสิริชัยวิสุทธิ์ (เคน สนฺติกโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเมืองงาย
เจ้าอาวาสวัดสะอาดชัยศรี
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูวินัยสารโสภิต (ดวงจันทร์ กนฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลสันทรายน้อย - สันพระเนตร
เจ้าอาวาสวัดสันศรี
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูธีรกิจโกศล (ศรีทนต์ )
เจ้าคณะตำบลเปียงหลวง
เจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูชาคริยานุวัตร (ศรชัย )
เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว - ท่ากว้าง
เจ้าอาวาสวัดใหม่ธรรมชัยยาราม
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูสุพัฒนเขต (สุวัตสาร )
เจ้าคณะตำบลเมืองก๋าย
เจ้าอาวาสวัดบ้านออบ
จต.ชท.
  พระครูสุเมธพนารักษ์
เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า
เจ้าอาวาสวัดป่าตึงงาม
จต.ชท.
  พระครูสุนทรปิยวรรณ (ศตายุ )
เจ้าคณะตำบลแม่ปั๋ง เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูโสภิตชนาธิการ (นิกร )
เจ้าคณะตำบลบ้านแปะ เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอาภัสรัตนธาดา (วิรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลแม่เหียะ
เจ้าอาวาสวัดต้นปิน
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูนิมิตธรรมวัชร์ (ธวัช วชิโร)
เจ้าคณะตำบลห้วยทราย
เจ้าอาวาสวัดตำหนักธรรมนิมิตร
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูไพจิตปัญญาภิรัต (ถนอม )
เจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสาทรวีรกิจ (วีรชาติ )
เจ้าคณะตำบลท่าวังพร้าว
เจ้าอาวาสวัดสันควงคำ
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสถาพรธรรมพิศิษฏ์ (พิศิษฏ์ )
เจ้าคณะตำบลโป่งน้ำร้อน
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุเมธธรรมวงศ์ (อุดม )
เจ้าคณะตำบลดอนเปา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดอนเปา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาภิมณฑ์ (บุญปั๋น ปญฺญาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองตอง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพฤกษาราม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูถาวรสังฆกิจ (ประมวล อธิจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลอินทขิล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังแดง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุปุญญานุยุต (บุญชู )
เจ้าคณะตำบลสะลวง
เจ้าอาวาสวัดสะลวง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประภัศร์พุทธิคุณ (สนิท )
เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสันห่าว
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสีลขันธ์สังวร (ประโยชน์ )
เจ้าคณะตำบลฮอด
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพัทธนาธิมุต (ประพันธ์ สุทฺธจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลช้างคลาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดอุปคุต
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิบูลกมลธรรม (กมล กมโล)
เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปางเฟือง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประจักษ์กิจจานุวัตร (สมบูรณ์ อภโย)
เจ้าคณะตำบลเมืองคอง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทรกิจจารักษ์ (นิคม กิจฺจสาโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านจันทร์ - แจ่มหลวง
เจ้าอาวาสวัดจันทร์
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตบุญญาวาส (ศราวุฒิ โสภโณ)
เจ้าคณะตำบลแม่ตื่น - ม่อนจอง
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณจริยาภิรัต (ประพันธ์ อตฺตทนฺโต)
เจ้าคณะตำบลสันป่าเปา
เจ้าอาวาสวัดสันต้นเปา
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกันตชัยสิทธิ์ (ศิริชัย กนฺตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลแม่อาย เขต ๒ (มะลิกา)
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตเจติยารักษ์
เจ้าคณะตำบลแม่แฝก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แม่ครัว
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมธรรมถาวร (จำนงค์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเชิงดอย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสุขเกษม
จต.ชท.(๒๕๖๓)
  พระครูสุนทรพัฒนการ (อาทิตย์ อภิวฒฺฑโณ)
เจ้าคณะตำบลศรีภูมิ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดวงดี
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูถาวรบุญรังสี (บุญเรือง ฐานวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลแม่คือ
เจ้าอาวาสวัดป่าแพ่ง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูถาวรนพรัฐ (สุเทพ )
เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีนวรัฐ
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูธีรธรรมพิสุทธิ์ (เสาร์คำ ธีรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสะเมิง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวีรปุณณเขต (สมเพ็ญ )
เจ้าคณะตำบลมะขุนหวาน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสันทรายมูล
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูถาวรพัฒนโกวิท (โกวิท ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลยางเนิ้ง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูชัยมงคลปทุมรักษ์ (สยาม ธีรวํโส)
เจ้าคณะตำบลเขื่อนผาก - แม่แวน
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพิศิษฏ์พัฒนสาร (สุชาติ สุวฑฺฒโก)
เจ้าคณะตำบลแม่แดด - แจ่มหลวง
เจ้าอาวาสวัดห้วยบง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิชาญศาสนคุณ (ไกลนาค )
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูธีรธรรมานนท์ (อานนท์ ธมฺมธีโร)
เจ้าคณะตำบลออนกลาง
เจ้าอาวาสวัดออนกลาง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูประดิษฐ์ชัยโกศล (ณัฏฐชัย )
เจ้าคณะตำบลดอยเต่า - โป่งทุ่ง
เจ้าอาวาสวัดแปลงห้า
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูปรีชานิภากร (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลฟ้าฮ่าม
เจ้าอาวาสวัดฟ้าฮ่าม
จต.ชต.
  พระครูสุนทรจิรธรรม
เจ้าคณะตำบลมืดกา
จต.ชต.(๒๕๓๓)
  พระครูสังวรสีลานุรักษ์ (อนุรักษ์ )
เจ้าคณะตำบลป่าบง
เจ้าอาวาสวัดป่าบงหลวง
จต.ชต.(๒๕๖๑)
  พระครูวรสัจจานุกูล (คำแสน สจจวโร)
เจ้าคณะตำบลป่าไผ่
รองเจ้าอาวาสวัดเมืองขอน
จต.ชต.(๒๕๖๕)
  พระครูชัยธรรมวุฒิ (ธงชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านแหวน
เจ้าอาวาสวัดชัยวุฒิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทชาครธรรม (ธีรศักดิ์ ชาคโร)
เจ้าคณะตำบลยั้งเมิง
เจ้าอาวาสวัดบ้านป้อก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมธารี (สุริยัน อาภาธโร)
เจ้าคณะตำบลอมก๋อย - ยางเปียง
เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลพัฒนโกวิท (เทือง นาถสีโล)
เจ้าอาวาสวัดบ้านเด่น
จร.ชอ.(๒๕๔๕)
  พระครูสุตธรรมวิจิตร (วินัย วิจิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส
จร.ชอ.(๒๕๕๑)
  พระครูชลธารพิทักษ์ (อินจันทร์ ฐิตายุโก)
เจ้าอาวาสวัดแม่ฮ่องไคร้
จร.ชอ.(๒๕๕๑)
  พระครูสิริอมราภิรัต (จำลอง ฐานรโต ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดอมราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูบรรพตศาสนกิจ (มานพ กิตฺติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดดอยจอมแจ้ง
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูสุนทรพัฒนาภิรัต (จรัญ สุเมโธ)
เจ้าอาวาสวัดพันหลัง
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูอมรสุตคุณ (อินผล อนุตฺตโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสุขวิเวการาม
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูโกวิทวิหารการ
เจ้าคณะตำบลท่าวังตาล
เจ้าอาวาสวัดบ้านกลาง
จร.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูวิรุฬห์บุญญาภรณ์ (สมประสงค์ )
เจ้าคณะตำบลท่าเดื่อ
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลีวุฒาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูไพศาลสุตากร (ชัน จกฺกวโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งป่าเก็ด
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูกมลวรโกศล (อุ่นใจ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปรีชาภิวัฒน์ (อภิชิต )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสิฐสุตากร (วินัย ธมฺมวิชโย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดปากทาง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจารณ์ศุภวัตร (บัณฑิต )
เจ้าอาวาสวัดป่าดอยธรรมประทีป
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยวัณณากร (สันติสุข ปิยวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดป่าเห็ว
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติกิตติวิมล (บุญชู กิตฺติสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภิตศีลคุณ (นิรันดร์ )
เจ้าอาวาสวัดสันป่าสัก
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปวรธรรม (สมพร )
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิวิธประชานุกูล (ธนวรรธน์ )
เจ้าอาวาสวัดหัวริน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสังวรยติกิจ (อินทร )
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองหอย
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสังวรศีลาภิรักษ์ (ถนอม )
เจ้าอาวาสวัดทรายมูล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติวีรคุณ (ชูชาติ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดทรายมูล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมจริยาภิวัฒน์ (จำเริญ )
เจ้าอาวาสวัดปราสาท
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูถาวรสาธุวัตร (คำจันทร์ )
เจ้าอาวาสวัดปากกอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนสุตาภิมณฑ์ (นิรันดร์ รตนปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดปางต้นเดื่อ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประพัฒน์ชินวงศ์ (ผดุง ชินวํโส)
เจ้าอาวาสวัดป่าเหมือด
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโชติพรหมวิหาร (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดพรหมวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทกิจวิโรจน์ (ดวงศรี )
เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณภัทรรังษี (ประพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยทราย
เจ้าอาวาสวัดล้านทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณพัฒนโกศล (มานิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีอรุณ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุจิณรัตนญาณ (ประพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดสบสอย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประคุณจิตการ (เชี่ยวชาญ )
เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตพัฒโนดม (วรเมศร์ จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทรังสีพิทักษ์ (วสันต์ จนฺทสิริ)
เจ้าอาวาสวัดเหล่าจันทรังษี
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิริยกิจพิศาล (วีรพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดแม่แก้ดหลวง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์ (ปกรณ์ กิตฺติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสารภี - หนองแฝก
เจ้าอาวาสวัดกอประจำโฮง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโอภาสวรกิตติ์ (พรชัย )
เจ้าอาวาสวัดกิ่วแลน้อย
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุสีลานุรักษ์ (นิพันธ์ รกฺขิตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดขุนคง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุภัทรปราโมทย์ (ปราโมทย์ )
เจ้าอาวาสวัดท่าศาลา
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูคัมภีรธรรม (บุญเป็ง )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งปูน
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสังวรเขมนิวิฐ (เกษม )
เจ้าอาวาสวัดน้อย
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิจารณ์พัฒนกิจ (บญเลิศ )
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูมณีวรรณประดิษฐ์ (บรรพต )
เจ้าอาวาสวัดมณีประดิษฐ์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตภัทรกิตติ์ (ณัชภพ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดร้องสร้าน
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวชิรสุตคุณ (อิสรเชษฐ์ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดสว่างเพชร
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประภัศร์ปัญญากร (สุริยนต์ )
เจ้าอาวาสวัดหางดง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณชโยดม (สวิง )
เจ้าอาวาสวัดอุดมชัยราษฎร์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาพัฒนสิทธิ์ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุชัยพัฒนกิจ
เจ้าอาวาสวัดเวียงไชยปราการ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสันติธาดา (ณัฐศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลออนใต้
เจ้าอาวาสวัดแม่ผาแหน
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวีรสารโกวิท (องอาจ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ดอนแก้ว
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปุณณชัยวัฒน์ (วันชัย )
เจ้าอาวาสวัดกองแขก
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูประดิษฐ์ธีรพล (ธีรพล )
เจ้าอาวาสวัดกุมภประดิษฐ์
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวรสุตสุนทร (วีระ อคฺคจิตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดกู่ม่านมงคลชัย
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูพิพัฒน์ปริยัตยาภรณ์ (อภิวัฒน์ กนฺตสีโล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งขี้เสือ
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอัมพวันจิรภัทร์ (จิรภัทร )
เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวิบูลปริยัติการ (สมศักดิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์แปลงสอง
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูวรคุณารักษ์ (ดวงดี )
เจ้าอาวาสวัดหนองสี่แจ่ง
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรพิมลศีล (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูอินทคุโณภาส (วิรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่สวรรค์
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูรัตนานุวัตร (แก้ว รตนโต)
เจ้าอาวาสวัดบ่อสร้าง
จร.ชท.(๒๕๔๒)
  พระครูจันทพรหมทัศน์ (สุทัศน์ สิริจนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาราม
จร.ชท.(๒๕๕๒)
  พระครูขันติศุภการ (บรรจง ขนฺติธโร)
เจ้าคณะตำบลป่าลาน - ตลาดขวัญ
เจ้าอาวาสวัดศรีประดู่
จร.ชท.(๒๕๕๒)
  พระครูหิรัญศุภธาดา (ยอดชาย สิรินฺธโร)
รองเจ้าคณะตำบลแม่โป่ง - แม่ฮ้อยเงิน
เจ้าอาวาสวัดแม่ฮ้อยเงิน
จร.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูกิตติธรรมประกาศ (ประพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอภิวัฒนวิกรม (บรรยง อภิวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดปากทางเจริญ
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุวัฒนวรคุปต์ (ภูมิตร )
เจ้าอาวาสวัดเชฏฐาวรคุปต์
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลบุญโญปถัมภ์ (บุญช่วย )
เจ้าคณะตำบลบวกค้าง
เจ้าอาวาสวัดกอสะเลียม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทคุณานุสรณ์ (อุเทน )
เจ้าอาวาสวัดคุณานุสรณ์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูชลธารรัตนารักษ์ (สิงห์แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดชลประทาน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลชัยสถิต (กิตติศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดชัยสถิต
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตวีรวัตร (วีรเดช )
เจ้าอาวาสวัดช้างค้ำ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิภาตปัญญาคุณ (ประทวน )
เจ้าอาวาสวัดดอกคำ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุคนธ์สีลาภิรม (สิงห์แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดท่าหลุกวังปลาสร้อย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพัฒนการโสภิต (ธนู )
เจ้าอาวาสวัดบุณฑริกาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูชัยธรรมานันท์ (ธรรมชัย )
เจ้าอาวาสวัดป่ากล้วย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณสีโลภาส (ทิพย์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าพร้าวใน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวัชรสารวิสุทธิ์ (สมเพ็ชร์ )
เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าตนหลวง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิศาลบุญโญภาส (บุญ อธิปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลแม่นะ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์อุดมคุณ (สายคำ )
เจ้าอาวาสวัดศรีอุดม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณพัฒนโชติ (พัฒนา )
เจ้าอาวาสวัดสองยอด
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิมลจันทวงศ์ (สมชาติ )
เจ้าอาวาสวัดสันกลางใต้
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูไพบูลย์ธีรพงษ์ (ธีรพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองเต่าคำ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวรธรรมนาถ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองเหียง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุเมธรัตนสุนทร (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนจันทรังษี (จันทร์แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดหาดสำราญ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์อรัญคุณ (แดง )
เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิมิตธรรโมทัย (อุทัย )
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุเมธกิจวิธาน (เดช )
เจ้าอาวาสวัดเปาสามขา
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิบูลศีลาภินันท์ (เสริมสุข )
เจ้าอาวาสวัดแม่คาว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประภัศร์วีรธรรม (บรรดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดแม่สาว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตสีลคุณ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดไชยพฤกษาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิรุฬห์ศีลนิวิฐ (ธีรศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดไร่ดงพุทธาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติภัทรกิจ (ชูชาติ )
เจ้าอาวาสวัดกองกาน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณเจติยคุณ (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดกู่คำ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตทัศนียคุณ (โสภณต์ )
เจ้าอาวาสวัดจันทะธรรมรังษี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวินิตโสตถิคุณ (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำดอกคำ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบริรักษ์นาคดิตถ์ (อินสอน )
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุจิตชัยภัทร (สุภัทรชัย )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวีรมงคลสถิต (สมพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดปงกา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิริยกิตติสุนทร (เกรียงศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดปางเปา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสันติรัตนากร (สมประสงค์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าเปา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสารกิตติวิมล (กิตติชัย )
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขุนโก๋น
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโฆษิตวรศาสน์ (ถวิล ชินวโร)
เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนวราภิรม (อินถา )
เจ้าอาวาสวัดรัตนวราราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิกิตยาภรณ์ (จีรศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบุญวชิรารักษ์ (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดสบแจ่ม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาธนาภิรัต (สุชาติ )
เจ้าอาวาสวัดสันปูเลย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์ศุภกิจ (วัลลภ )
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าแสะ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชัยวัฒน์สุนทร (ชินกร )
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประดิษฐ์ธีรคุณ (อดิศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดอุโบสถ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมนันทกิจ (พิมล )
เจ้าอาวาสวัดเด่นสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสีลรัตโนภาส (ถา )
เจ้าอาวาสวัดเมืองกื๊ด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวิริยาภรณ์ (ประทีป ฐิตวิริโย)
เจ้าอาวาสวัดเมืองเล็น
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเวฬุวนาภิรัต (พนมพร )
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกันตบุญโญปถัมภ์ (บุญส่ง )
เจ้าอาวาสวัดเสาหิน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุภัทรธรรมรังษี (พิสูตร สุภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดจอมธรรม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประกาศชินธรรม (ดุสิต ชินปุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลช้างคลาน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดช่างฆ้อง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวรคุณพิพัฒน์ (กำพล คุณวโร)
เจ้าอาวาสวัดดอกแดง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมานัสสุทธิกร (สังวาลย์ สุทฺธมานโส)
เจ้าอาวาสวัดดอนชื่น
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอรรถการวิสิฐ (สมชาย อคฺคจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดดอนเจียง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูถาวรสุวรรณวัตร (สุคำ ถิรจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดต้นรุง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประโชติจารุวรรณ (ทวีชัย จารุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดท่าต้นแหน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกัลยาณกิจจานันท์ (อานันต์ )
เจ้าอาวาสวัดทาน้ำงาม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุเมธกิตติสุนทร (กฤษดา สุเมธี)
เจ้าอาวาสวัดท่าสะแล
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลกิตติสาร (ถวัลย์ กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่า
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูถิรบุญวัฒน์ (มงคล ฐิตมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดป่าตาล
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิเจติยาภิบาล (สุระ วิสุทฺธิญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมแตง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสิทธิวโรทัย (อุเทนะ อุเทโน)
เจ้าอาวาสวัดพระป้าน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุทธิชัยธัช (ธงชัย วิสุทธิญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดม่วงพี่น้อง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุจิตเมธาภรณ์ (นวพล สุเมโธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปราโมทย์วุฒิกร (บรรเทิง ญาณวุฒฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดศรีมูลเรือง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูไพสิฐธรรมโชติ (ประเสริฐ โชติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองก๋าย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสุทธิ์ศีลขันธ์ (นพดล )
เจ้าอาวาสวัดหลวงฮอด
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุจิณรัตนาลังการ (ทวน สุจินโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านแอ่น - บงตัน
เจ้าอาวาสวัดหล่ายแก้ว
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลสิทธิวัฒน์ (วิรัตน์ สิริวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดห้วยส้าน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมนูญธรรมศาสก์ (พุทธกร ทินฺนญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประดิษฐ์พัฒนสาร (โยธิน ฐิตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูศุภชัยธัช (ฉัตรชัย กมฺมสุโก)
เจ้าอาวาสวัดแม่เหียะ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิสุวรรณวัฒน์ (สมมิตร สมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองเจริญ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิมลสุขวัฒน์ (สุธรรม )
เจ้าอาวาสวัดกิ่วลม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูคีรีเขตสิทธิการ (สิทธิศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดคีรีเขต
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิรุฬห์ธรรมานันท์ (ทนงเดช จิตฺตสํวโร)
เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอรุณสุวรรโณภาส (คำจันทร์ )
เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูชัยประดิษฐ์โสภณ (ประดิษฐ์ รกฺขิตธมฺโม)
รองเจ้าคณะตำบลป่าป้อง - สง่าบ้าน
เจ้าอาวาสวัดชัยประดิษฐ์
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุภัทรรัตนากร (เจริญศักดิ์ สิริภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูโสตถิกิจวิธาน (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดดับภัย
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูถิรธรรมวัชร์ (วัชระพล )
เจ้าอาวาสวัดต้นเปา
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูนิวิฐสีลาภรณ์ (คมกริช )
เจ้าอาวาสวัดท่าศาลา
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูจันทสรการ (ชาญณรงค์ จนฺทสโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหมื่นน้อย
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูภัทรญาณวิโรจน์ (ศิวภัช ภทฺรญาโณ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูมานิตรัตนคุณ (อนันต์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าลาน
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิภัชบุญสาร (จีรเดช )
เจ้าอาวาสวัดยางคราม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุภัทรปุญญากร (ธนาพล )
เจ้าอาวาสวัดล้องอ้อ
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุนทรกิจจาภิรม (ศราวุธ )
เจ้าอาวาสวัดสันกลางเหนือ
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสังวรเขมกิจ (เกษม )
เจ้าอาวาสวัดสันหลวง
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุมนสังวราภิรม (นิกร )
เจ้าอาวาสวัดห้วยโจ้
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสถิตรัตนวงศ์ (ฐิติกร )
เจ้าอาวาสวัดหัวดง
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูนิมิตนันทคุณ (พรชัย )
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตนันทาราม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสถิตธุราทร (ประหยัด ฐานธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม
จร.ชต.
  พระครูโสภิตวีรานุวัตร (วีระพันธ์ ญานวิโร)
เจ้าอาวาสวัดเชียงแสน
จร.ชต.(๒๕๖๒)
  พระครูประดิษฐ์บุญสาร (มงคล ฐิตปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าบง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกองทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตศีลานุยุต
เจ้าคณะอำเภอเวียงแหง
เจ้าอาวาสวัดกองลม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตวรานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลแม่สาว
เจ้าอาวาสวัดกาวีละ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลกัลยาณกิตติ์
เจ้าคณะตำบลช่างเคิ่ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบนนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมาวุธ (จวน )
เจ้าคณะตำบลป่าแป๋ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปัญญาโสภิต (คำปัน สิริปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลทุ่งต้อม
เจ้าอาวาสวัดก่อเก๊า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์เขมคุณ (วิจารณ์ )
เจ้าคณะตำบลป่าแป๋ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพัฒนสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว
เจ้าอาวาสวัดพระนอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรกรรมโกศล
รองเจ้าคณะอำเภอฝาง
เจ้าอาวาสวัดหนองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิตติญาณ
เจ้าคณะตำบลเวียง - ทุ่งหลวง
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลชัยสถิต
เจ้าอาวาสวัดแม่ตอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธ์บุญญากร
เจ้าคณะตำบลสันติสุข
เจ้าอาวาสวัดคันธาวาส (ทุ่งปุย)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปถัมภ์กิจจานุกูล (อนุรักษ์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์พัฒนาทร (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลเชียงดาว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรกิจจารักษ์ (รักษ์ )
เจ้าอาวาสวัดจอมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรปุญญาภินันท์ (นิเวศน์ เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลขุนคง - สบแม่ข่า
เจ้าอาวาสวัดจันทราวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมโชติ (ทวนทอง ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านกาด
เจ้าอาวาสวัดจำลอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจมงคล (มงคล ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอสารภี
เจ้าอาวาสวัดช่างเคิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลกิตติรักษ์ (สายัณห์ ยสปาโล)
เจ้าอาวาสวัดช่างแต้ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสปัญญาคม (ทวี ปริชาโน)
รองเจ้าคณะอำเภอสะเมิง
เจ้าอาวาสวัดดับภัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันตยากรมานิต (มานิตย์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลป่าตุ้ม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดต้นกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลสังวรประยุต (อำนวย )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมโชติ
เจ้าคณะตำบลสบเปิง
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรกิจโกศล (อื่นคำ )
เจ้าคณะตำบลหนองจ๊อม
เจ้าอาวาสวัดท่าเกวียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมทัต (ทองอินทร์ ปิยธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งต้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรธรรมสารัตถ์
รองเจ้าคณะอำเภอพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐปุญญาภรณ์
เจ้าคณะตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมภิรัต
เจ้าคณะตำบลสันโป่ง
เจ้าอาวาสวัดนันทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถาพรพัฒนวงศ์ (ฐาปนพงศ์ ฐิตวฑฺฒโณ)
เจ้าคณะตำบลแม่แรม
เจ้าอาวาสวัดน้ำตกแม่สา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลน้ำแพร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมพินิจ
เจ้าคณะตำบลบ่อหลวง
เจ้าอาวาสวัดบ่อพะแวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนกิจโกศล (เจริญ )
เจ้าคณะตำบลบ้านแม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้างดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสีลานุรักษ์ (วิชาญ รกฺจิตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดบ้านท่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรสังวรคุณ
เจ้าอาวาสวัดบ้านท่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณกิตติรัต (สัมพันธ์ กลฺยาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบ้านสัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุเทนปัญญารังษี (ภานุพงศ์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านเปียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุชาตธรรมาวุธ
เจ้าคณะตำบลแม่วิน
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ปางเติม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลวิสิฐ (วิศิษฐ์ )
เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม
เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมรักษ์ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวรญาณ
เจ้าอาวาสวัดป่าตัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนเขมคุณ
เจ้าอาวาสวัดป่าสหธรรมิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิวนาพิทักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัสสรนิรันดร์ (นิรันดร์ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลแม่ปูคา
เจ้าอาวาสวัดปูคาเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธบทโสภิต (ทักษิณ )
เจ้าคณะตำบลท่าผา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตตานุรักษ์ (แก้ว ทนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอฝาง
เจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ (ชรัมภ์ ธมฺมวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
ผู้รักษาแทนเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญยากรวิโรจน์
เจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพันเตา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธาธรรมประยุต
เจ้าอาวาสวัดฟ่อนสร้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยกิจปรีชา
เจ้าคณะตำบลดอยหล่อ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดฟ้าหลั่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทธรรมโสภณ
เจ้าคณะตำบลหนองแหย่ง
เจ้าอาวาสวัดร้องเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาวิรัช (สุพันธ์ อาจิณฺณสีโล)
เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลธรรมรักษ์
เจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทิตปัญญาคุณ (ถนอม ปัญญา)
เจ้าคณะตำบลหนองแก๋ว
เจ้าอาวาสวัดละโว้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลริมใต้
เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมกิตยากร (ศรจันทร์ กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสันผักหวาน
เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมรสวิจิตร (พิชัย )
เจ้าคณะตำบลหางดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังลุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรคุณสถิต (ทองดี คุณวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองตอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวาฬุการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปัญญาวุธ (กุลวุฒิ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลหนองหาร
เจ้าอาวาสวัดวิเวกวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิตปัญญาธร
เจ้าคณะตำบลศรีดงเย็น เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสุวัฒนาภรณ์ (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลเวียง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสิทธิพิมล
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาคุณโสภิต
เจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรธรรมวงศ์ (ธนู ติสฺสวํโส)
เจ้าคณะตำบลแม่ทา - ทาเหนือ
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ
รองเจ้าคณะตำบลหายยา
เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประยุตขันติคุณ (สีมา )
เจ้าคณะตำบลหางดง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศิลานิมิตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปรีชาปริยัตยาทร (บรรจง จนฺทคุตฺโต ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปัญญาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดสันก้างปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรสีลพิพัฒน์
เจ้าคณะตำบลแม่ก๊า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสันกาวาฬ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันตยาลังการ
เจ้าคณะตำบลท่าตอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตมันตาภรณ์ (วัลลภ )
เจ้าคณะตำบลสันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสุตสุนทร (อิ่นแก้ว สุวโจ)
เจ้าคณะตำบลวัดเกตุ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันป่าข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาวิทิต
รองเจ้าคณะตำบลต้นเปา
เจ้าอาวาสวัดสันมะฮกฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิจพิธาน
เจ้าคณะตำบลทุ่งรวงทอง
เจ้าอาวาสวัดสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐธรรมากร (วิบาล )
เจ้าคณะตำบลสันกลาง
เจ้าอาวาสวัดสีมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนกิตติสาร
เจ้าคณะตำบลสันป่ายาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมวงศ์
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแม่แตง
เจ้าอาวาสวัดหนองหล่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิพัฒนโกศล (สายหนุน อิทฺธิภิญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหนองหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตปุญโญภาส
เจ้าคณะตำบลสบเตี๊ยะ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองอาบช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีจันโทภาส (ทรัพย์ )
เจ้าคณะตำบลมะขามหลวง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรญาณรังษี (สุรินทร์ วชิรญาณโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองเต่าคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตบุญญาภรณ์ (บุญชุม จิตฺตสุโภ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสารภี
เจ้าอาวาสวัดหนองแฝก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญพัฒนโกวิท (สว่าง )
เจ้าคณะตำบลสันนาเม็ง
เจ้าอาวาสวัดหลักพัน
เจ้าอาวาสวัดหลักพัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภิวัฒน์สวัสดิการ (สวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลช่างเคิ่ง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบริรักษ์ธรรมวิจิตร
เจ้าอาวาสวัดห้วยห้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยคุณธาดา (อภิชาติ )
เจ้าคณะตำบลบ้านช้าง - กื๊ดช้าง
เจ้าอาวาสวัดห้วยไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสศีลวิบูลย์
รองเจ้าคณะอำเภอเชียงดาว
เจ้าอาวาสวัดห้วยไส้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิจสารนิวิฐ (แสวง )
เจ้าคณะตำบลหางดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประพัฒโนทัย (มนตรี )
เจ้าคณะตำบลแสนไห
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมานุศาสน์ (สุนันท์ สุนนฺโท)
เจ้าคณะอำเภอพร้าว
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนผาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวรรณพิพัฒน์
เจ้าอาวาสวัดเดชดำรงค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมณฑ์จันทสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านตาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวรคุณ (ดวงทิพย์ สิริภทฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพระสิงห์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเมธัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกศุภการ
เจ้าคณะตำบลช้างเผือก - ป่าตัน
เจ้าอาวาสวัดเมืองลัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาดุสิตาภรณ์ (ดุสิต )
เจ้าคณะตำบลแม่หอพระ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานนวกรรม (อินสอน )
เจ้าคณะตำบลแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิจจาภรณ์ (สวัสดิ์ ญาณวโร)
เจ้าคณะตำบลแม่ก๊า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดแม่ก๊า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทรัตโนภาส (จันทร์แก้ว )
เจ้าคณะตำบลแม่หอพระ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาพิลาศ (คำกอง โชติปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่สอย
เจ้าอาวาสวัดแม่สอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิรธรรมประภัศร์ (นิรันดร์ )
เจ้าคณะตำบลสันมหาพน
เจ้าอาวาสวัดแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมานิตภัทรคุณ
เจ้าอาวาสวัดแม่โป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรวิภาต (สมบูรณ์ ธมฺมนนฺโท)
เจ้าคณะอำเภออมก๋อย
เจ้าอาวาสวัดแสนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐปัญญาวัฒน์ (ผดุงพันธ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโป่งแยง
เจ้าอาวาสวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวุฒิกร
รองเจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง
เจ้าอาวาสวัดโรงวัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรานุวัตร (สองเมือง )
เจ้าคณะตำบลม่อนปิ่น
เจ้าอาวาสวัดโสตยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถาพรพัฒนรังษี (อังคาร )
เจ้าคณะตำบลยางคราม
เจ้าอาวาสวัดใหม่พัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาตกิจจานุยุต (นคร ติกฺขปญฺโญ)
รองเจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูประภาตบุญโชติ (อินสม )
รองเจ้าอาวาสวัดท้าวบุญเรือง
รจร.(๒๕๖๕)
  พระครูประจักษ์ศีลานุยุต (ยุทธนา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดน้ำริน
ผจร.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภิตพัฒนกิตติ์ (ไวพจน์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
ผจร.(๒๕๖๕)
  พระครูวัชรบุญญาภรณ์ (วิเชียร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประถมการาม
ผจร.(๒๕๖๕)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูจิตตภัทราภรณ์ (บุญฤทธิ์ จิตฺตสุโภ)
เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง - แม่ออน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี
จอ.ชพ.
   พระครูธรรมวิวัฒนคุณ (เจริญ จตฺตสลฺโล)
เจ้าคณะอำเภอแม่แตง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก (บ้านปง)
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูธรรมวารีนุรักษ์ (คำหล้า วรสุวณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอแม่ริม - สะเมิง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำริน
จอ.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูสิริธรรมเมธี (อุดร ทีปวํโส ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ทจอ.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูโสภณธรรมประทีป (ประทีป ธมฺมปทีโป)
เจ้าคณะอำเภอจอมทอง - สันป่าตอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลธรรมรัต (ศรีนวล วิมโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูจันทสีลคุณ (บุญจันทร์ จนฺทสีโล)
จอ.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูโสภณพัฒนกิจ (โยธิน ชยานนฺโท)
เจ้าคณะอำเภอเชียงดาว - เวียงแหง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าธาราภิรมย์
จอ.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุนทรอรรถสิทธิ (อรรถสิทธิ์ ชินวํโส)
เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีมุงเมือง
จอ.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูอินทรวงศาจารย์ (ภูมิพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดสันป่าสักวรอุไร
จอ.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูโสภณกิตยาภรณ์ (เมธา สุเมโธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.วิ. (๒๕๖๒)
   พระครูวินัยสารโกศล (ยอด สุธมฺโม ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๑)
   พระครูสิริมหาเจติยานุกูล (บรรเจิด ฐิตมโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุขุมบุญวัฒน์ (เจษฎาพร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูกิตติจันทโรภาส (จักรกริศน์ จนฺโทภาโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ (จิตติชัย จิตฺติชโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูไพบูลย์พัฒนาทร (สมพร ปุณฺณฉนฺโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุตธรรมาภิรม (ครรชิต )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูปิยธนาทร (อภิชา ธนสกฺโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูนิรมิตวิทยากร (วิทยา กิจฺจวิชฺโช)
เจ้าคณะตำบลแม่คะ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
จต.ชอ (๒๕๕๖)
   พระครูสันตยาธิคุณ (สันติ )
เจ้าอาวาสวัดป่าสะลวง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุจิณณานุวัตร (หนูพิน ฐานุตฺตโม)
เจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปั๋ง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูขันตยาธิคุณ (บญมา )
เจ้าอาวาสวัดขันติวนาราม
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุพรหมธรรมาภิวัฒน์ (สรยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม
จร.ชท. (๒๕๕๗)
   พระครูสถาพรธรรมโสภณ (วิชิต )
เจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์มั่น
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูถาวรวรคุณ (สาม )
เจ้าอาวาสวัดดอยพระเจ้า
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูปุญญนันทคุณ (จำนงค์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าดอยกุสุม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูขจิตปุญญโสภณ (ณธนพงศ์ )
เจ้าอาวาสวัดกู่เบี้ย
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูสุนทรธรรมสถิต (พรพจน์ ฐานวุฑฺฒฺโน)
เจ้าอาวาสวัดบ่อสร้าง
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูสันติธรรมากร (สุวิทย์ )
เจ้าอาวาสวัดสันติบถ
จร.ชต. (๒๕๕๘)
   พระครูวิชิตวรคุณ (วิชิต )
เจ้าคณะตำบลสันกำแพง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวิมลวรการ (บุญเป็ง )
เจ้าคณะตำบลข่วงเปา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสาทรกิตติยากร (กฤษดา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าน้ำริน
ผจร. (๒๕๖๒)
   พระครูสุนทรธรรมมานิต (มานิจ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี
ผจร. (๒๕๖๒)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook