ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดพิษณุโลก แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ย
รจจ.
  พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ (นวล )
เจ้าคณะอำเภอวังทอง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอุปถัมภ์สันติคุณ (เสนอ )
เจ้าคณะอำเภอชาติตระการ
เจ้าอาวาสวัดโพนไทรงาม
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอดุลธรรมสาร (บัญญัติ โอภาโส)
เจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิบูลธรรมวงศ์ (เสนาะ ธมฺมวํโส)
เจ้าคณะอำเภอนครไทย
เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าว
จอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิบูลสิทธิธรรม (บุญชัย จนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
เจ้าอาวาสวัดหนองพยอม
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูศุภกิจจาภิรัต (สมโชค ตาณรโต)
เจ้าคณะตำบลหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดคลองตาล
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุเมธธรรมโสภณ (สำอางค์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านป่า
เจ้าอาวาสวัดพิกุลวราราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติรัตนานุกูล (จันดี กิตฺติญาโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิสิฐรัตนาภิรักษ์ (พรหมสวรรค์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลท่าทอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริรัตนสุนทร (มณเฑียร ตนฺติปาโล ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัสสรสันติคุณ (ศักดิ์นรินทร์ กตสาโร)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีรัตนาทร (ฐานะวะ คมฺภีรเวที ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูรัตนสุตาภรณ์ (ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนสารสาทร (ชาญ สิรินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปิยรัตนานุวัตร (วรยุทธ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิทักษ์บุรีเขต (กุมาร ปทุมวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครไทย
เจ้าอาวาสวัดนาเมือง
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสถาพรธรรมประสิทธิ์ (ถนอม )
รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสันติจันทคุณ (บุญมี จนฺทูปโม)
เจ้าคณะตำบลบึงพระ
เจ้าอาวาสวัดสันติวัน
จต.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทพัฒนาทร (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลวังน้ำคู้
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูถาวรคุณวัตร (พล )
เจ้าคณะตำบลดินทอง
เจ้าอาวาสวัดสะเดา
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูอดุลสุตวัฒน์ (เกรียงศักดิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลดงประคำ เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูประโชติวราคม (อาคม โชติวโร)
เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต (ธีระพงษ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอนครไทย
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสังวรยติวัฒน์ (ทะนัง สงฺวโร)
รองเจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดบ้านเนินมะครึด
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธพัฒนกิจ (จำลอง )
เจ้าคณะตำบลวัดตายม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรโชติวัฒน์ (ณัฐวิทย์ รตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญโพธิ์ทอง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์โสตถิคุณ (สมปอง ตโมนุโท)
เจ้าคณะตำบลจอมทอง
เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอุภัยโกศล (เจริญ )
เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม
เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูเมธากิตตยาทร (ณัฏฐ์ธน )
เจ้าคณะตำบลนครไทย
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลสนามคลี
เจ้าอาวาสวัดกำแพงมณี
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูโอภาสสถาพร (วานิช นราสโภ)
เจ้าคณะตำบลท่าสะแก
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูนครวรานุสิทธิ์ (ทวีป )
เจ้าคณะตำบลยางโกลน
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูพิศาลธรรมรังสี (รุ่ง )
เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังสำโรง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูถาวรคามเขต (ลำใย ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลหินลาด
เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูผาสุกวรนิเวศน์ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลวังนกแอ่น
เจ้าอาวาสวัดวังนกแอ่น
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูบริบูรณ์โกวิท (วัลลพ )
เจ้าคณะตำบลตลุกเทียม
เจ้าอาวาสวัดสันติกาวาส
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ (สุทิน )
เจ้าคณะตำบลเนินมะปราง
เจ้าอาวาสวัดเนินมะปราง
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูไพบูลจันทสาร (บัวศรี จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองกาดำบำรุงธรรม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุภาจารประสิทธิ์ (ไสว คมฺภีโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านมุง
เจ้าอาวาสวัดอัมพรินทร์คูหา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐจันทประโชติ (บุญหลาย จนฺทาโภ)
เจ้าคณะตำบลสวนเมี่ยง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประคุณธรรมวิจารณ์ (แช่ม )
เจ้าคณะตำบลนครชุม
เจ้าอาสวัดนาลานข้าว
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรศีลสังวร (บุญล้ำ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลชาติตระการ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์ธรรมนิวิฐ (สังเวียน ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองพระ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประกาศขันติคุณ (จำรัส ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านดง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิรุฬห์จันทโชติ (พยับ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลแก่งโสภา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปากยาง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรธรรมประพุฒิ (รังสัน ธมฺมธีโป)
เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิลาสธรรมประทีป (ทวีป ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์กิตติคุณ (สง่า กิตฺตินธโร)
เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสันติวนานุรักษ์ (ชูชาติ อภิวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลดงประคำ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐธรรมทัต (ชัยกฤช ทสฺสนธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลชุมแสงสงคราม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประทีปธรรมานุรักษ์ (ทินกร )
เจ้าคณะตำบลหัวรอ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธาประยุตต์ (สุเมธ สุเมโธ)
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรมงคลวิบูลย์ (ไพบูลย์ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิต
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยธรรมาลังการ (วสุ )
เจ้าอาวาสวัดสวนอธิษฐาน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์ปสาทกิจ (สำเริง )
เจ้าอาวาสวัดเนินกุ่ม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูฉันทธรรมโสภณ (มะลิ ฉนฺทธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตคุณาธาร (อ่อง )
เจ้าอาวาสวัดเชิงเขาวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอมรสุตกิจ (นิยม ฉนฺทวาที ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประกาศพุทธิคุณ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดโสภาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูฉันทสีลวัตร (ทองดี ฉนฺทสีโล)
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวรเขตบัณฑิต (สุชาติ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านมุง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิพิธเหมรักษ์ (เลี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดวังนัยราษฏร์อุทิศ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูศีลาภิมณฑ์ (บญมี )
เจ้าอาวาสวัดเขาพนมทองคีรีเขต
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมฐานานุยุต (บุญเสริม )
เจ้าอาวาสวัดตาลสุวรรณ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิสณฑ์กิจจานุกิจ (รวม )
เจ้าอาวาสวัดทับยายเชียง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรขันตยาภิรม (สมทรง )
เจ้าอาวาสวัดปากพิงตะวันออก
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิฑูรธรรมโสภณ (เริง )
เจ้าอาวาสวัดหนองหม้อแกง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิลาสสีลาจาร (ลำยงค์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประสุตปัญโญภาส (นุกูล )
เจ้าอาวาสวัดหัววังกร่างวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตธรรมประคุณ (ยงยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์สิทธิคุณ (แปลก )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรายมูล
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิธรรมคุณ (จักรภพ )
เจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐฉันทานุศาสก์ (จำรัสพัฒนา )
เจ้าอาวาสวัดนาบัว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถาวรฉันทานุโยค (มุกดา )
เจ้าอาวาสวัดบึงช้าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐกิตติสุนทร (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดปากคลองชุมแสง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติสุวรรณคุณ (แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดวังไม้แก่น
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณวโรภาส (ชินวร )
เจ้าอาวาสวัดหนองสะแก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์พัฒนากร (บัญชา )
เจ้าอาวาสวัดเข็กใหม่พัฒนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมนูญบุญวาท (การุณ )
เจ้าอาวาสวัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์มโนธรรม (สมประสงค์ )
เจ้าอาวาสวัดคลองแค
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมภาณพิสิฐ (พิทักษ์ สุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดทองหลาง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมกาญจนกิจ (อำนวย สงฺกิจฺโจ)
เจ้าอาวาสวัดทองแท้
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประคุณมโนมัย (มัย ผลปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านแยง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุปถัมภ์สุทธิวัตร (ธีรพงษ์ ชีวสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าคายวนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลบุญญาคม (บุญสม ปสโว)
เจ้าอาวาสวัดวังสาร
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประภาตธรรมทิน (อมรทัต ธมฺมกาโม)
เจ้าอาวาสวัดสุพรรณพนมทอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุทัยธรรมนิเทศ (บุญเทียน ถิรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองดู่สามัคคีธรรม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนิวาสขันติคุณ (มานพ )
เจ้าอาวาสวัดหนองนา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุจิณอาจารคุณ (วันชัย อาจารคุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดโนนสูงอรัญญา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอภัยธุราทร (ชำนาญ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่อภัยยาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุพัฒนโสภิต (อาคเนย์ )
เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติบุรีกร
เจ้าอาวาสวัดวังวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิตติพิลาส
เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองขมิ้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรรถธรรมาภรณ์ (ผล )
เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวราภิรัต (เศรษฐวุฒิ )
เจ้าคณะตำบลมะขามสูง
เจ้าอาวาสวัดจอมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินิตศีลขันธ์ (นิ่ม )
เจ้าคณะตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจจานุกรม (พิน ฉินฺนาลโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลชัยคุณ (มนู ชยปาโล)
เจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดช่างเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต (สมบูรณ์ ญาณเตโช)
เจ้าคณะตำบลชมพู
เจ้าอาวาสวัดซำรัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลธรรมคุณ (สุชาติ )
เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมกิจโกศล (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลคุยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวราภินันท์ (สำเริง )
เจ้าคณะตำบลเนินกุ่ม
เจ้าอาวาสวัดดงหมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมานุยุต (สุวรรณ ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบึงกอก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดตะโม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธบุญเขต (มนตรี )
เจ้าคณะตำบลไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมานัสวรดิตถ์ (มณู วรลาโภ)
เจ้าคณะตำบลท่าหมื่นราม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถาพรบุญสาร (จันทร์ )
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศน์บุญญากร (บำรุง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลดอนทอง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดธรรมจักร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิณวรธรรม (สุวรรณ )
เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
เจ้าอาวาสวัดนาขุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทิตตันติคุณ (แจง ตนฺติปาโล)
เจ้าอาวาสวัดน้ำคบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทปัญญาวิมล (คูณ จนฺทปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิ์เขมาภินันท์ (อวน )
เจ้าคณะตำบลบ่อภาค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานสาธุกิจ (ดำรงค์ )
รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง
เจ้าอาวาสวัดบัวทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภัยจริยาภรณ์ (บุญชู ชินวํโส)
เจ้าคณะตำบลวัดพริก
เจ้าอาวาสวัดบางทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมวาปีพิสัย (ณัฐพล )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดบึกกระดาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฉันทธรรมานุสิฐ (ประวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลบุญสาร (ประเสริฐ ปุญฺญผโล)
เจ้าคณะตำบลห้วยเฮี้ย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าคาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธพัฒโนดม (บุญธรรม )
เจ้าคณะตำบลวงฆ้อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลธรรมกิจ (ธรรมนูญ อารยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลป่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ชัยสิทธิ์ (จง )
เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง
เจ้าอาวาสวัดพระขาวชัยสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมวิภัช (สำอางค์ ธมฺมภาโค)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญารัตนาทร (เชาว์ )
เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนเสนาภิมุข (สุวิทย์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลพลายชุมพล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ (ธวัช )
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรกิจจานุยุต (กฤษณพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลมะต้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรนิคมเขต (อาจหาญ )
เจ้าคณะตำบลท่านางงาม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดย่านใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมวิภัช (สำลี วราโภ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์นิติสาร (บุญส่ง )
เจ้าคณะตำบลท่าตาล
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์นวกิจ (สมปอง )
รองเจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมรักขิต (สมหวัง )
รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง
เจ้าอาวาสวัดวังทองวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์สีลาจาร (สมบัติ )
เจ้าคณะตำบลมะตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิษณุกิตติธาดา (เสนาะ )
เจ้าคณะตำบลแม่ระกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลขันติสาร (จันทร์ทรา )
เจ้าคณะตำบลวังโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์สารธรรม (อภิชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
เจ้าอาวาสวัดวังไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรอรรถสาร (ศรีไพร อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลสมอแข
เจ้าอาวาสวัดสมอแข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตธรรมสุนทร (สุรทิน ญาณสุโภ)
เจ้าคณะตำบลศรีภิรมย์
เจ้าอาวาสวัดสวนร่มบารมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปัญญาภิสุทธิ์ (สุภี )
เจ้าคณะตำบลบ้านน้อย - วังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมโชติ (บุญสม )
เจ้าคณะตำบลนครป่าหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรจันทคุณ (สมจันทร์ จิตฺตคุโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัฒนานคร
เจ้าอาวาสวัดสุธรรมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐวีรธรรม (วิรัช )
รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
รองเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมสาร (สมพร )
เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภกิจชยาภรณ์ (ศุภชัย )
เจ้าคณะตำบลทับยายเชียง
เจ้าอาวาสวัดหนองมะคัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์สิทธิคุณ (สัมฤทธิ์ ปุงฺคโว)
เจ้าคณะตำบลปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยวรรณสุนทร (สนอง )
เจ้าคณะตำบลวังวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรกิตติรัต (ประยูร )
เจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัฒนานุยุต (ประดับ )
เจ้าคณะตำบลหอกลอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพัฒนพิธาน (แร่ รกฺขิตสีโล)
เจ้าคณะตำบลคันโช้ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยวีรกิจ
เจ้าอาวาสวัดอินทรีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานศีลวัตร (ฉลอง อธิสีโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านแยง
เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุขวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ (เอกอุดม ธีรวํโส)
เจ้าอาวาสวัดเสาหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครููถาวรธรรมเจดีย์
เจ้าอาวาสวัดแหลมเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์อาจารคุณ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรโรจนคุณ (ปิยะพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลอรัญญิก
เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรศาสน์กิจจาทร (ธีระพง )
เจ้าคณะตำบลวงฆ้อง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนเวฬุวัน (ชัยพร )
เจ้าคณะตำบลปากโทก
เจ้าอาวาสวัดไผ่ค่อมรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติพนาทร (ศรศิริ )
รองเจ้าอาวาสวัดสันติวัน
รจร.(๒๕๕๗)
  พระครูสุวิธานธรรมรักขิต (จิรวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลวังอิทก
รองเจ้าอาวาสวัดกลางสุริยวงศ์
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูมนูญจันทสาร (ภราดร จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลดอนทอง เขต ๑
รองเจ้าอาวาสวัดเขื่อนขันธ์
รจร.(๒๕๖๒)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์ )
เจ้าคณะอำเภอบางระกำ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบางระกำ
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)
เจ้าคณะอำเภอนครไทย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอภัยสุพรรณภูมิ
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี )
เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุวรรณสุนทร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวัชรธรรโมทัย (สันดร อุปสนฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิษณุโลก - วังทอง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook