ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
รจจ.
  พระครูวรกิจจาภิรม (ประทุม สจฺจวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง
ทป.จอ.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูอุดมวรรักษ์ (อัศวิน )
เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง
เจ้าอาวาสวัดซับจำปา
จอ.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูอนุยุตศาสนกิจ (สำรวล )
เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง
เจ้าอาวาสวัดยวด
จอ.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
เจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวัฒน์จันทโชติ (อำไพ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูภัทรธรรมคุณ (อำนาจ )
เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตคุณากร (เฉลิม คุณกโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
เจ้าอาวาสวัดมหาสอน
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรสุทธาการ (อำนวย สิริจนฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๓)
  พระครูสิริธรรมกิตติ์ (สมเกียรติ ธมฺมปาโล ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลชอนม่วง
เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรธรรมทิน (ดาว ธมฺมทินฺโน)
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
เจ้าอาวาสวัดสิงหาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกโพธิธรรม (อั้น ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสำราญ
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประสิทธิ์ภาวนาวิสุทธิ์ (พรชัย สุกธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดมงคลประสิทธิ์
ทผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูวรวิหารานุรักษ์ (วันชัย อคควโร)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพรหมมาสตร์
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลสุนทร (ทองสุข )
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
เจ้าอาวาสวัดหนองโก
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิมลสังวรกิจ (ประทุม ฐานิสสโร)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
เจ้าอาวาสวัดเทพอำไพ
รจอ.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์สีลวงศ์ (สมพงษ์ ญาณมุนี)
เจ้าคณะตำบลเชียงงา
เจ้าอาวาสวัดกลางสว่างอารมณ์
จต.ชอ
  พระครูประภากรวิสุทธิ์ (ธีระ ปภงฺกโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว
เจ้าอาวาสวัดเนินยาว
จต.ชอ(๒๕๕๔)
  พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ (ชนิด ฉนฺทโก)
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
เจ้าอาวาสวัดวังจั่น
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรกิจจาทร (ทองคูณ )
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่สามัคคี
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูพิทักษ์ศีลคุณ (พิทักษ์ )
เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
เจ้าอาวาสวัดกระดานเลื่อน
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรสิงหกิจ (ธงชัย )
เจ้าคณะตำบลบัวชุม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูศีลสังวรพิมล (กำจัด )
รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอมรธรรมรัต (อดุลย์ ยสินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลซับจำปา
เจ้าอาวาสวัดทะเลวังวัด
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูพิมลจริยาภรณ์ (เอก เอกธมฺมจารี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ้านเบิก
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูนิคมธรรมานุรักษ์ (มะลิต )
เจ้าคณะตำบลน้ำสุด
เจ้าอาวาสวัดน้ำสุด
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุสีลาภรณ์ (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลท้ายตลาด
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสาธุกิจบริหาร (พิพัฒน์ ปณีตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลโคกสลุด - บางลี่
เจ้าอาวาสวัดบางลี่
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอนุกูลเหมวรรณ (สังวาลย์ )
เจ้าคณะตำบลนิยมชัย เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลโชติวัฒน์ (วิฑูรย์ โชติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลพุคา
เจ้าอาวาสวัดสระตาแวว
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ (ชาตรี ธมฺมคุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนิมิตมงคล
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิ์ญาณวัฒน์ (ทุเรียน )
เจ้าคณะตำบลหัวลำ
เจ้าอาวาสวัดหัวลำ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธาจารวัฒน์ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุคนธปราการ (วิรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลคลองเกตุ เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมจริยากร (บุญส่ง ธมฺมรโต)
เจ้าคณะตำบลโคกแสมสาร
เจ้าอาวาสวัดโคกกลุ่ม
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณปัญญาวุธ (โกมิน จนฺทวํโส)
เจ้าคณะตำบลโพนทอง
เจ้าอาวาสวัดกัทลีพนาราม
จต.ชท.
  พระครูประภากรวิวัฒน์ (บุญเรือง ปภงฺกโร)
ที่ปรีกษาเจ้าคณะตำบลโพนทอง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งทะเลหญ้า
จต.ชท.
  พระครูพิบูลปัญญากร (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลหินปัก
เจ้าอาวาสวัดหินปักใหญ่
จต.ชท.
  พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์ (บุญรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลชอนสมบูรณ์ เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูสุวัฒน์กิตติสาร (จรัญ กิตฺติสาโร)
เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอุทุมพรพัฒนคุณ (ฉลวย )
เจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดอุทุมพรวนาราม
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอาทรโพธิคุณ (อัญชนะ )
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสัทธาวิริยคุณ (สวัสดิ์ ญาณสาโร)
เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวรรณวราราม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนวิริยคุณ (ชม มหาปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลคลองเกตุ เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูผาสุกพัฒนสุนทร (ฉลวย ตนฺติปาโล)
เจ้าคณะตำบลโคกสลุง
เจ้าอาวาสวัดโคกสำราญ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมธารคุณ (จาก ฉนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลเขาลวก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์วิหารการ (อุดร เหมวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว
เจ้าอาวาสวัดวังโพรงเข้
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถาพรบุญเขต (บุญธรรม ฐานวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลหนองแขม เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภาจารวัตร (สุรัตน์ สุภาจาโร)
เจ้าคณะตำบลดงมะรุม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเกาะรี
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิทักษ์สิทธิคุณ (สิทธิวันท์ กิตฺติภทฺรเมโธ)
เจ้าคณะตำบลโคกเจริญ
เจ้าอาวาสวัดพุกะชัด
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูบรรพตชยาภินันท์ (สมเดช มหาวีโร)
เจ้าคณะตำบลห้วยหิน
เจ้าอาวาสวัดเขากำพร้า
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสีลกันตาภรณ์ (ประสิทธิ์ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
เจ้าอาวาสวัดบ้านโคก
จต.ชต.
  พระครูพิมลปัญญา
เจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว
เจ้าอาวาสวัดหนองทรายขาว
จต.ชต.
  พระครูวิมลธรรมวงศ์ (วันชัย สุกฺกธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองกระเบียน
เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย
จต.ชต.
  พระครูปิยธรรมธีราภรณ์ (พิบูลย์ ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสนามแจง
เจ้าอาวาสวัดคลองสุทธาวาส
จต.ชต.
  พระครูถาวรวิหารธรรม (ทนงศักดิ์ ถาวรจิตโต)
เจ้าคณะตำบลบางขาม
เจ้าอาวาสวัดประชาแสวงธรรม
จต.ชต.(๒๕๖๐)
  พระครูชัยวัฒน์สุตกิจ (สะริ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดซับยาง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุธรรมรัตนรักษ์ (คำทรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดบันไดสามแสน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิศิษฏ์ปัญญาวุธ (จะเล )
เจ้าอาวาสวัดบ้านดาบ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูกันตธรรมารักษ์ (อารักษ์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบ้านม่วง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวบิูลธรรมานันท์ (อดุลย์ )
เจ้าอาวาสวัดซับกระทิงวราราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณวรานุรักษ์ (ต๋อย )
เจ้าอาวาสวัดเนินทองวราราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณวิลาศ (วิจิตร สุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดข่อยใต้
จร.ชท.(๒๕๕๑)
  พระครูกิตติปัญญาโสภณ (ทนง กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเขาสนามแจง
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวาปีนครานุรักษ์ (สราวุธ เขมกาโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองเมือง
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวิริยกิจธำรง (สมควร ชยวุฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดรังเตี้ย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณวิสุทธิ์ (สมชัย )
เจ้าอาวาสวัดถนนใหญ่
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนคีรีบริรักษ์ (หนัก ฐานสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนคีรี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณกิตติธำรง (วิโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดบ่อเงินเจริญสุข
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพัฒนกิจวิบูล (สกูล )
เจ้าอาวาสวัดคลองกระชาย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอดุลธรรมารักษ์ (พูนศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดพานิชธรรมิการาม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณธาราภรณ์ (ชาญณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดวังทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชลสิทธิ์พัฒนกิจ (ประนอม )
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปิยคามพัฒนกิจ (สุวัช )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมี่ใหญ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมหาสรานุรักษ์ (จอม )
เจ้าอาวาสวัดสระใหญ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพัฒนาภิบาล (อนุชา )
เจ้าอาวาสวัดช่องสาริกา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวรดิตถ์สิทธิคุณ (เพิ่มศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองมน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนวกรรมาธิวัฒน์ (อธิวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวาปีคุณวัฒน์ (จำรัส )
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณสังฆานุรักษ์ (รากรี ปภากโร)
เจ้าอาวาสวัดน้ำซับสังฆาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณคุณวัตร (โสภณ โสภโณ)
เจ้าอาวาสวัดน้ำบ่างามวิชา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปราการเขมคุณ (จันทร์เกษม ปุณฺณญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิรุฬห์ปัญญาคุณ (ชลอ ชลปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดโป่งยอ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวาปีรัตนวิบูล (ไพบูลย์ )
เจ้าอาวาสวัดชอนสารเดช
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสิฐธรรมานุศาสก์ (ธรรมชาติ จารุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดห้วยเขว้าเจริญธรรม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุจิตธรรมาทร (จำนงค์ อาทโร)
เจ้าอาวาสวัดหนองแกชฎาทอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสิทธิธาราคุณ (นิยม )
เจ้าอาวาสวัดท่าใหญ่สามัคคี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริจริยาภรณ์ (ศิลปชัย สิปฺปชโย ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมโฆษิต
เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญสิริวัฒน์
เจ้าคณะตำบลงิ้วราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ (ประดิษฐ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาตธรรมสุนทร (ทองแถม )
เจ้าคณะตำบลชอนสารเดช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตรัตนคุณ
เจ้าคณะตำบลกกโก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศุภาจารคุณ (ป้อ )
เจ้าคณะตำบลหนองมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมโนสิทธิการ (มโนรม )
รองเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลนันทสาร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าตาล
เจ้าอาวาสวัดป่าหวายเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตนิมมานการ (สำริด ปวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรพรตธำรง
เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง - บางงา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรธรรโมภาส (คชสาร )
เจ้าคณะตำบลทะเลชุบศร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติญาณประยุต
เจ้าคณะตำบลโก่งธนู
เจ้าอาวาสวัดญาณเสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลนิมมานการ
เจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธีราภรณ์ (วินัย )
เจ้าคณะตำบลลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ (ชล จนฺทสาโร)
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
เจ้าอาวาสวัดเขาจรเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรปัญญาวุธ
เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลเขาสมอคอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรปุญญาทร
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวิสุทธิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลบางคู้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธบุญเขต
เจ้าคณะตำบลบ้านข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธารากร (วิรัตน์ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมารักษ์ (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก - พรหมมาสตร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนจันทราภิรม (วิสูตร )
เจ้าคณะตำบลวังเพลิง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วจันทราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์นวการ (ประมุข ปชากุโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
เจ้าอาวาสวัดจงโก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติสารโสภณ (สนธยา โสภิโณ)
เจ้าคณะตำบลวังขอนขว้าง
เจ้าอาวาสวัดห้วยวัวตายสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัสธรรมคุณ (สมชาย ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดสระเตยใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเวกสันติคุณ (สุรพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยกิจจารักษ์ (สมวงศ์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองยายโต๊ะ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธกิจจานุยุต
เจ้าคณะตำบลท่าดินดำ
เจ้าอาวาสวัดท่าดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุวัตรนันทสาร
เจ้าคณะตำบลมะกอกหวาน
เจ้าอาวาสวัดอัมพวันวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมพัฒนานุรักษ์ (กฤษดา )
เจ้าคณะตำบลนิคมลำนารายณ์
เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรังษีกิจจาทร
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรจิตตาภิรักษ์ (สมบูรณ์ วรจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ โอวาทกาโม)
เจ้าคณะตำบลแก่งผักกูด
เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนโชติวัตร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลช่องสาริกา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปากช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์พัฒนคุณ (พายัพ )
เจ้าคณะตำบลช่องสาริกา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลวิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดโป่งน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมนันท์
เจ้าอาวาสวัดหนองถ้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตโพธิธรรม
เจ้าอาวาสวัดใหม่โพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิวัฒน์บุญโชติ (บุญถึง ชนาสโภ)
เจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิจิตตานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมประยุต
รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ
เจ้าอาวาสวัดหัวเขาสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคุณสัมบัน
เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสราภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลสระโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลพัฒนาภรณ์ (สมประสงค์ สีลวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลนิยมชัย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์กิตติสาร (สวง )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาภากรวิวัฒน์ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลดีลัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมนิวิฐ
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
เจ้าอาวาสวัดหนองนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีธรรมรักษ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
เจ้าอาวาสวัดวาปีอัมพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ (ประทิน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลตะลุง
เจ้าอาวาสวัดตะลุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์บุญโชติ (บุญมา )
เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมาภิรักษ์ (ขันธ์ วราโภ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสะแกราบ
เจ้าอาวาสวัดลิ้นทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนาภิราม (บำรุง )
เจ้าคณะตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนาธิคุณ (ไพฑูลย์ รตนฺวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลมหาสอน
เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๖๐)
  พระครูอัมพวันกิจวิธาน (ไพโรจน์ )
รองเจ้าอาวาสวัดอัมพวันวนาราม
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรสุทธานุกิจ (สมพงษ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูวรกิจจานุกิจ (สมาน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซับจำปา
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภณธรรมสิริ (นิพนธ์ )
เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง - ลำสนธิ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพุพะเนียง
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์ )
เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง - บ้านหมี่ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดรัมภาราม
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์ )
เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีพัฒนาราม
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑ (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูวรญาณโกศล (ทวีศักดิ์ ญาณวโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าเทพเนรมิต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
ผจล.ชอ.วิ. (๒๕๖๒)
   พระครูภาวนานุโยค (หล ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลบัวชุม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุภัทรวิหารกิจ (สมศรี จารุสิริ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด )
เจ้าคณะตำบลชัยนารายณ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธารีรัฐการาม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
   พระครูภาวนาปรีชา (อริยะ )
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒ (ธ)
จต.ชอ.วิ. (๒๕๕๗)
   พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (ณัฏฐชัย อภิปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหนองม่วง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ทอง
จต.ชอ.วิ. (๒๕๖๒)
   พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสันติสุข
ทปจต.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ อาภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสว่างจิต
จต.ชท. (๒๕๕๗)
   พระครูพิศาลปัญญาโศภิต (ไสว ปญฺญาทีโป)
เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคูหา
จต.ชท. (๒๕๕๗)
   พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ (เกรียงศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดลพบุรีวราราม
จต.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูพิสิฏฐ์ธรรมสาร (ยงยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วรัตนวนาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
   พระครูโกศลธรรมาภิบาล (อำนวย )
เจ้าอาวาสวัดดอนประดู่
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูโสรัจธรรมนันท์ (วารี )
เจ้าอาวาสวัดป่าเนินหาญ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูพุทธิธรรมสังวร (ฉลวย )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เกษตร
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูพิสณฑ์วีรวัฒน์ (วิชาญ )
เจ้าอาวาสวัดนิคมเกษม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูพิพัฒน์วีรญาณ (เทอม )
เจ้าอาวาสวัดวงษ์เพชร
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสุภัทรธรรมาจาร (สุภาพ )
เจ้าอาวาสวัดซับตะกั่ว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูพิศาลธรรมนิวิฐ (พัก อุชุจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระวิปัสสนาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูพิศิษฐศีลาจารย์ (ธีรวิสิฏฐ์ รกฺขิตฺสีโล)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำม่วง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูกิตติวุฒิคุณ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดวังอ่าง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูวิบูลศีลโสภิต
เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง - โคกเจริญ - สระโบสถ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดคีรีธรรมมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
เจ้าคณะตำบลเขาพระงาม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูมนูญธรรมรังสี
เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์ - นิคมสร้างตนเอง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอมรสมณคุณ
เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลปุญญาทร
เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพลญาณวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลหนองรี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิลาสปัญญาโกศล (สมบุญ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว
ผจร. (๒๕๕๗)
   พระครูประกาศศีลวัฒน์ (บัญชาพงษ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
ผจร. (๒๕๕๙)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook