ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิพัฒนกิจวิมล (วิจิตร ถาวรสีโล)
เจ้าคณะอำเภอลาดบัวหลวง
เจ้าอาวาสวัดคู้สลอดวุฒิโสภณ
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณวราสัย (สมพร นนฺทโก)
เจ้าคณะอำเภอมหาราช
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูชินธรรมาภรณ์ (ประยูร ชินปุตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอบางบาล
เจ้าอาวาสวัดสีกุก
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน (วีรยุทธ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอวังน้อย
เจ้าอาวาสวัดพะยอม
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยคุณากร (สมบัติ ธมฺมทฺธโช)
เจ้าคณะอำเภอนครหลวง
เจ้าอาวาสวัดปรีดาราม
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลจริยากร (สำราญ )
รองเจ้าคณะอำเภอบางบาล
เจ้าอาวาสวัดเสาธง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริวัฒนธรรม (ธวัช ชาตวีโร ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอนครหลวง
เจ้าอาวาสวัดพระนอน
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติสิริคุณ
เจ้าคณะตำบลแม่ลา
เจ้าอาวาสวัดลาย
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดตาลเอน
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูภาวนาวชิรคุณ (วัชรินทร์ วชิรธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดตึก
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนารัตนพิสุทธิ์ (รุ่ง สุขุมาโล ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมนครกิจ (ธรรมนูญ )
เจ้าคณะตำบลนครหลวง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูไพศาลสิริวัฒน์ (สุวิชัย )
เจ้าอาวาสวัดป้อมใหญ่
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูธรรมิกาจารคุณ (ธรรมภณ )
เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๑
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริพุทธิศาสตร์ (นพรักษ์ ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลเทพมงคล
เจ้าอาวาสวัดสุคนธาราม
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนาภัทรคุณ (อติโชติ ธมฺมวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิชาญธรรมโชติ (พิชาชาญ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเลน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ (ธีระวัฒน์ ฉนฺทชาโต)
เจ้าคณะอำเภออุทัย
เจ้าอาวาสวัดโตนดเตี้ย
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูอนุวัตรวรกิจ (ปรีชา ฉนฺทสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลาดบัวหลวง
เจ้าอาวาสวัดหลักชัย
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิบูลรัตนากร (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหัวเวียง
เจ้าอาวาสวัดบันไดช้าง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูเกษมวัฒนาภรณ์ (วัฒนะ เขมปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหงษ์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิชัยเดชารักษ์ (พิชัย )
เจ้าคณะตำบลเกาะเรียน
เจ้าอาวาสวัดช่างทอง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทัศน์ธรรมาภรณ์ (จักษุพัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหว้า
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล (ธนพล เขมปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดลาดชะโด
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลปัญญาธร (ดิเรก )
เจ้าคณะตำบลขนอนหลวง
เจ้าอาวาสวัดบ้านเลนสระกระจับ
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาจุฬารักษ์ (รักษ์ )
เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริภัทรธำรง (บุญส่ง สุภทฺโท ป.ธ.๕)
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณขันตยาภิวัฒน์ (ณรงค์ศักดิ์ ฐิตสาโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธวิหารการ (สมาน กตปุญฺโญฺ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริชัยมงคล (สำรอง ชยธมฺโม ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาวิรัช
เจ้าคณะตำบลกุฎี
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม
จต.ชอ(๒๕๕๕)
  พระครูอภิรมศาสนกิจ (สุรศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลลำตาเสา
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บรรจง
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสุพัฒนาภรณ์ (สมบูรณ์ จนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลบางซ้าย
เจ้าอาวาสวัดดอนพัฒนาราม
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูอุดมภาวนาธิมุต (ลำเพย อุตฺตโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ
เจ้าอาวาสวัดบึง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ)
เจ้าคณะตำบลบางนมโค
เจ้าอาวาสวัดสุธาโภชน์
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูประทีปปัญญาวิสิฐ (สมจิตร )
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส
เจ้าอาวาสวัดธรรมสินธุ์โสภา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์อรัญกิจ (วิชัย ฐิติคุโณ)
เจ้าคณะตำบลปากท่า
เจ้าอาวาสวัดแคอรัญญิก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวศินสันติคุณ (เงิน ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลบ่อตาโล่
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณปัญโญภาส (นิคม จิตฺตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลพิตเพียน
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิรุฬห์กิจโกศล (บัณฑิต วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านแพรก
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ (สมจิตร ยสปาโล)
เจ้าคณะอำเภอบางซ้าย
เจ้าอาวาสวัดบางซ้ายนอก
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลวิริยกิจ (เอื้อน อตฺตมโน)
เจ้าอาวาสวัดวังแดงใต้
จร.ชอ.
  พระครูวิศาลพัฒนกิจ
เจ้าคณะตำบลคู้สลอด
เจ้าอาวาสวัดปทุมวัน
จร.ชอ.(๒๕๔๘)
  พระครูอุดมปิยธรรม (เกรียงศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลอมฤต
เจ้าอาวาสวัดหน้าโคก
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูปิยธรรมานันท์ (ปิยวุฒิ )
เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
เจ้าอาวาสวัดสำมะกัน
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลอุทัยสาร (นพวรรณ คุณสาโร)
เจ้าคณะตำบลสามบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดเสนานิมิต
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิสุทธิ์คุณากร (สนธยา สุทฺธิลาโภ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดใบบัว
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปวัชราภรณ์ (วิเชียร ปญฺญาทีโป)
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์ปัญญารัต (วิโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตชินวงศ์ (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เอน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมจันทวิมล (สำราญ )
เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอุทัยกิจจารักษ์ (สุรางค์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปภัทรสรคุณ (ธวัชชัย )
เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสระบัว
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยพลากร (ชุมพล )
เจ้าอาวาสวัดมารวิชัย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลธรรมวงศ์ (สมใจ ธนิสฺสโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดตองปุ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมปุญญากร (อรรถชัย )
เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิธรรมนิวิฐ (อุดร )
เจ้าอาวาสวัดมาบโพธิ์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิโรจน์สุทธาภรณ์ (ไพโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดคงษาสุทธาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูไพศาลธรรมสาร (อุดม )
เจ้าอาวาสวัดยม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอมรรัตนธรรม (อำนาจ )
เจ้าอาวาสวัดยมนาตามธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทพัฒนกิจ (โกสนธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่สองห้อง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตสมณานุวัตร (ยุทธภูมิ สิริสาโร)
เจ้าอาวาสวัดลอดช่อง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปราโมทย์ปิยธรรม (ปราโมทย์ )
เจ้าอาวาสวัดจอมเกษ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุทัยนิติธรรม (พีรัชเดช )
เจ้าอาวาสวัดหนองไม้ซุง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร (สนชัย )
เจ้าอาวาสวัดโคกม่วง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประภัสสรคุณ (บุญเรือง )
เจ้าอาวาสวัดนางกุย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโฆษิตรัตนากร (สำราญ )
เจ้าอาวาสวัดแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสสัทธากร (เริ่ม )
เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูขันติธรรมาลังการ (อภิชาต )
เจ้าอาวาสวัดสนามไชย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตสมณาจาร (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดบางกะทิง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมโชติ (สนิท )
เจ้าอาวาสวัดท้าวอู่ทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสันติวุฒาจารย์ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดสันติการาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประทีปธรรมวิจิตร (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดเสาธงใหม่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชาครธรรมโสภณ (รำพึง )
เจ้าอาวาสวัดราชบรรทม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยเขมคุณ (เริงชัย )
เจ้าอาวาสวัดโคกกรวด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวรกิจสมาทาน (สมคิด )
เจ้าอาวาสวัดโคกทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุพจนวีราภรณ์ (พจน์ )
เจ้าอาวาสวัดบัวงาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรพัฒนานุกิจ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ประสิทธิ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูศุภกิจวิบูล (เจริญผล อตฺถสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดลุ่ม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิหารกิจโกศล (สุชิน )
เจ้าอาวาสวัดกลางเกาะระกำ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมปุญญาคม (สำราญ )
เจ้าอาวาสวัดสง่างาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิวรการ (ชินพัธน์ ชุตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดวัง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุทัยธรรมาภิวัฒน์ (ศักดา สุรสกฺโก)
เจ้าอาวาสวัดอุทัย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวินิจสังฆการ (สายัณห์ อตฺตสิโน)
เจ้าอาวาสวัดดอนหญ้านาง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนิวัติสิริวงศ์ (สำรวย ปญฺญาวโร)
เจ้าอาวาสวัดลำตะเคียน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประภัสสรธรรมพิสุทธิ์ (สวง ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดทางยาว
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปิยสีลพิสุทธิ์ (อดุลย์ เปมสีโล)
เจ้าอาวาสวัดเก้าห้อง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสมบูรณ์จริยธรรม (แม้น อาจารสมฺปนฺโน)
เจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประยุตเขมกิจ
รองเจ้าคณะตำบลบางซ้าย
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพนารักษ์
เจ้าอาวาสวัดมฤคทายวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมโฆสิต (บุญเลื่อน อภิปฺปสนฺโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
เจ้าอาวาสวัดดอกไม้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพิพัฒนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลพระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดดอนกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสันติคุณ (วิชาญ อุปสนฺโต)
เจ้าคณะตำบลดอนหญ้านาง
เจ้าอาวาสวัดหัวคุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ (ชัยวัฒน์ สุทฺธจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลภาชี
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลธรรมโสภิต (ดำรงศักดิ์ ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลวัดตูม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสุกิจ (ทอง อิสฺสโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปจิตบุญญวัฒน์
เจ้าคณะตำบลโพธิ์สามต้น
เจ้าอาวาสวัดโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมรักษ์ (สาลี สีลธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลธนู
เจ้าอาวาสวัดสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวรคุณ ( สุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบางคล้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตสิทธิการ
เจ้าคณะตำบลอุทัย
เจ้าอาวาสวัดโคกช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตกิตติคุณ
เจ้าคณะตำบลน้ำเต้า
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตสีลาภรณ์ (อนันต์ กนฺตวาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าเรือ
เจ้าอาวาสวัดไม้รวก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรการโกศล (ประดิษฐ์ ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน
เจ้าอาวาสวัดนนทรีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรโชติวัฒน์
เจ้าคณะตำบลตลาดเกรียบ
เจ้าอาวาสวัดตลาดเกรียบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลวัฒนคุณ (อานัฐชัย สีลธโร)
เจ้าคณะตำบลพระนอน
เจ้าอาวาสวัดเรือแข่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลประชากิจ
เจ้าคณะตำบลโคกช้าง
เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจินดาพัฒนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบางปะหัน
เจ้าอาวาสวัดเกาะเลิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิจสังฆกร
เจ้าคณะตำบลพุทเลา
เจ้าอาวาสวัดพระงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชาญวีรกิจ (ปรีชา มหาวีโร)
เจ้าคณะตำบลเสาธง
เจ้าอาวาสวัดนาค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตยาธิคุณ (เหมือน อติภทฺโท ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอท่าเรือ
เจ้าอาวาสวัดสะตือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์บุญโญภาส (จรัญ โอภาโส)
รองเจ้าคณะอำเภอบางไทร
เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมกิจ (ทองดี )
เจ้าคณะอำเภอบางไทร
เจ้าอาวาสวัดกระแชง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฐิติญาณวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอาวาสวัดบันได
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรกิจจาทร (บุญส่ง ธมฺมจารี)
เจ้าคณะตำบลสำเภาล่ม
เจ้าอาวาสวัดกลางปากกราน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาวิริยานุโยค วิ. (บุญยงค์ ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดนครหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ (สมเกียรติ สปฺปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหอรัตนไชย
เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาสวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลอาจารพิพัฒน์
เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสามวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปริยัตยานุยุต
เจ้าอาวาสวัดวัดจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลธรรมประสาธน์ (พยนต์ อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดหนองโสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตกิตติคุณ (วิเชียร อาสโก)
เจ้าคณะตำบลบ่อโพง
เจ้าอาวาสวัดมาบพระจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์วรวิทย์ (เฉวียง )
เจ้าคณะตำบลผักไห่
เจ้าอาวาสวัดตึกคชหิรัญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมานุวัตร (เอกนารถ )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางซ้าย
เจ้าอาวาสวัดบางซ้ายใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติกัลยาณคุณ
เจ้าคณะตำบลกบเจา
เจ้าอาวาสวัดใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลกัลยาณคุณ
เจ้าคณะตำบลบางนางร้า
เจ้าอาวาสวัดอินกัลยา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมวุฒิกร
เจ้าคณะตำบลคลองจิก
เจ้าอาวาสวัดลาดระโหง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศุภกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านกลึง
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวันพัฒนาทร
เจ้าคณะตำบลสวนพริก
เจ้าอาวาสวัดไผ่โสมนรินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมโชติธรรม
เจ้าคณะตำบลมหาราช
เจ้าอาวาสวัดอุโลม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูทักษิณวรกิจ
เจ้าคณะตำบลไม้ตรา
เจ้าอาวาสวัดท่าซุงทักษิณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลบุญญากร
เจ้าคณะตำบลบ้านแพน
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ (ล่าง)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรธรรมรส
เจ้าคณะตำบลท่าตอ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ปากบาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยานุยุต (วิทู อตฺตทโม ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าอาวาสวัดเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (กำพล สิริภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลภูเขาทอง
เจ้าอาวาสวัดสำเภาล่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศน์ธรรมธาดา (ประเสริฐ อิสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าเรือ
เจ้าอาวาสวัดช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวชิรคุณ (ฉลอง ปญฺญาวชิโร)
เจ้าคณะอำเภอภาชี
เจ้าอาวาสวัดผดุงธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวราธรรม (ประทุม ปญฺญาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดบ้านหีบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมโฆสิต
เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดไชยภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตจิรธรรม
เจ้าคณะตำบลมหาพราหมณ์
เจ้าอาวาสวัดนกกระจาบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฎ์ประชาทร
เจ้าคณะตำบลเจ้าเจ็ด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดแก้วสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมนวการ
เจ้าคณะตำบลพระขาว - น้ำเต้า
เจ้าอาวาสวัดบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตธรรมาภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
เจ้าอาวาสวัดศิริสุขาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลประสาธน์
เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมากร (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
เจ้าอาวาสวัดไก่จ้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติพัฒนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีปริยัตยาภรณ์ (สมพงค์ อุทโย ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอบางปะอิน
เจ้าอาวาสวัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์ ฐานิโก)
เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา
เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรัทธาบุญกิจ
เจ้าคณะตำบลปลายกลัด
เจ้าอาวาสวัดทางหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณปรีชาธร (ปรีชา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดชิด
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิมลปริยัติวัฒน์ (ทรงพล พลวฑฺฒโน ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูปัญญาคุณารักษ์ (พิพัฒน์ )
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูวินัยการโกวิท (บุญตอม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูวิจิตรธรรมโกศล (คำปุน คุณปุญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูจักรธรรมนิวิฐ (จักรพงษ์ อภิชาโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูกิตติสารสุมณฑ์ (จิตรติ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสุภัทรธรรมานุยุต (ยงยุทธ ติณฺณธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูมงคลธรรมวิจิตร (บำรุง )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลธรรมธารี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวุฒิกิจโกศล (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลเชียงราก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูไพศาลพิพัฒนาภรณ์ (อำนาจ )
เจ้าคณะตำบลหัวรอ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวรรณธรรมรังสี
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook