ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร อริโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
เจ้าอาวาสวัดนาทวี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดในวัง พระอารามหลวง
รจจ.
  พระครูศรีคณาภิรักษ์ (พงศธร เขมจาโร ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา
เจ้าอาวาสราษฎร์บำรุง
รจจ.
  พระครูโชตยาธิคุณ (ดวงแข โชติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดในวัง พระอารามหลวง
จล.ชอ.
  พระครูภัทรคุณาภรณ์ (แดง ภทฺทวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพา
เจ้าอาวาสวัดสุริยาราม
ทป.จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริจันทโชติ (ปาน จนฺทสุวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาทวี
เจ้าอาวาสวัดเขตตารา
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณคณาภิบาล (กล่อม ปญฺญาคโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง
เจ้าอาวาสวัดโคกเหรียง
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์ (จวง )
เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทุ่งคา
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะอำเภอสะเดา
เจ้าอาวาสวัดยางทอง
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติธรรมวิธาน (พริ้ม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลควนรู
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติสิกขการ (สะพรั่ง กิตฺติญาโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลระวะ
เจ้าอาวาสวัดใหญ่
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริเมตตาภรณ์ (จบ )
เจ้าคณะตำบลสทิงหม้อ
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมานุรักษ์ (จร ธมฺมปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทับช้าง
เจ้าอาวาสวัดสะท้อน
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย พุทฺธสุภโร)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
จอ.ชท.
  พระครูอาทรวรคุณ (สุนทร เตชธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.
  พระครูเกษมโพธิกิจจาทร (สมบูรณ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณรัตนบัณฑิต (เทพรัตน์ อริยวํโส ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์งาม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมโชติวัฒน์ (เฉิน )
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมเขต
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวาทีธรรมวิภัช (สุชาติ )
เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อ
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ
เจ้าอาวาสวัดพะโคะ
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูชยุตสุตคุณ (ชยันต์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติธำรง (ดำ )
เจ้าคณะอำเภอควนเนียง
เจ้าอาวาสวัดบางเหรียง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวรคุณโสภณ (สุขสวน )
เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
เจ้าอาวาสวัดวังใหญ่
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิศิษฏ์สารธรรม (สุทธิ )
เจ้าคณะตำบลสะพานไม้แก่น
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติกิตติสาร (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลวัดขนุน
เจ้าอาวาสวัดวาส
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิสุตรักษ์ (พิศ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลแม่ทอม
เจ้าอาวาสวัดศาลาโพธิ์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติปริยัติสุนทร (สนอง กิตฺตปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลทุ่งขมิ้น
ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดแม่เปียะ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิธรรมญาณ (ผิน )
เจ้าคณะตำบลควนเนียง
เจ้าอาวาสวัดโพธิธรรมาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุตธรรมโชติ (ไพรัตน์ ธมฺมโชโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลกำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดธรรมาวาส
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุทธิธรรมวาที
เจ้าคณะตำบลคูขุด เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนากัลยาณคุณ (พลกฤต กลฺยาณธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม
จต.ชท.วิ.(๒๕๖๕)
  พระครูประภัสสรปัญญาคุณ (ไสว ชวนปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลจะโหนง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งแนะ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณธรรมรักขิต (นิพนธ์ ฐิติโก)
เจ้าคณะตำบลนาหม่อม
รองเจ้าอาวาสวัดป่ากอสุวรรณาราม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปาโมกข์คณานุรักษ์ (สมบูรณ์ อโสโก)
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าอาวาสวัดวารีปาโมกข์
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนวรากร (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลระโนด เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภิตกิตติวัฒน์ (พิภพ )
เจ้าคณะตำบลเทพา
เจ้าอาวาสวัดควนหมาก
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเหมธรรมคุณ (บุญคง เหมวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลควนโส
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิจารณ์ธรรมโสภณ (สุทัศน์ มุนินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลพะวง
รองเจ้าอาวาสวัดสระเกษ
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณนิโครธารักษ์ (ยอดโดม สิริปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสุภัทรธรรมรส (โชคชัย )
เจ้าอาวาสวัดบางศาลา
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวรสุตาภรณ์ (ประเสริฐ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดควนหวาด
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพลิทธิธรรมวงศ์ (สมทรง อิทฺธิพโล)
เจ้าอาวาสวัดชะแม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรสุตาภรณ์ (ชัชรินทร์ จตฺตภโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านพรุ
เจ้าอาวาสวัดชินวงศ์ประดิษฐ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูญาณโกศล (กล้าย ญาณสํวโร)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำตลอด
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุเมธปริยัติสุนทร (สนอง ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดหัวป้อมนอก
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิมลธรรมวิจิตร (จรูญ )
เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมพัฒนคุณ (จันทร์ )
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุภัทรธรรมพินิจ (เฉย )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งไพล
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอรัญญานุรักษ์ (เอื้อม )
เจ้าอาวาสวัดป่ายาง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโสตถิธาดา (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเนินพิจิตร
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวาปีบุญญากร (ไกรสร )
เจ้าอาวาสวัดปลักหนูเหนือ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูไพบูลย์ปริยัตยาภรณ์ (ภูษิต ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดพรุตู
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูคชสารรักษา (อนุชิต )
เจ้าอาวาสวัดช้างคลอด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูติตถานุรักษ์ (ชัยวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดท่าพรุ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูธรรมกถาสุนทร (อิทธิกร )
เจ้าอาวาสวัดนางเหล้า
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนวการวิจิตร (สัญญา )
เจ้าอาวาสวัดนิคมประสาท
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรภัทรคุณ (จักรภัทร )
เจ้าอาวาสวัดศาลาหลวงบน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณคีรีสถิตย์ (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒนมงคล (วิชัย )
เจ้าอาวาสวัดเจริญภูผา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลสมณกิจ (เสรี )
เจ้าอาวาสวัดแพรกสุวรรณ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปราโมทย์สมณกิจ (มาโนช กตบุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดคูเต่า
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูจันทคุณาทร (วิจิตร )
เจ้าอาวาสวัดจันทร์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตชลธารสถิต (สุภาพ ปิยธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสถิตย์ชลธาร
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติอัมพรักษ์ (ศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวินิจธรรมานุกูล
เจ้าอาวาสวัดกาหรำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรสุตคุณ
เจ้าคณะอำเภอจะนะ
เจ้าอาวาสวัดขุนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสตถิธีรคุณ
เจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรจิตคุณ
เจ้าอาวาสวัดคลองยอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์
เจ้าคณะตำบลคูขุด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจุมพลวรพินิต
เจ้าคณะตำบลชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนโชติ
เจ้าคณะตำบลคูเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมานุกิจ (จำลอง สุนฺทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย
เจ้าอาวาสวัดคูหา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรกิจจานุยุต ( ญานธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ
รองเจ้าอาวาสวัดจะทิ้งพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทปัญญาทร
เจ้าคณะตำบลบ้านโหนด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ
เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรปริยัติกิจ (เจริญ อติชาคโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร
เจ้าคณะตำบลพะตง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธยาภิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณภัทรธรรม
เจ้าคณะตำบลป่าขาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ (ถาวร ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหวังใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลชิงโค เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทสารกิจ
เจ้าคณะตำบลจะทิ้งพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร
เจ้าคณะตำบลคลองทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลท่าประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเขตศาสนคุณ (จวน เขมจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจะโหนง
เจ้าอาวาสวัดนาเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเทพธรรมโชติ (อิ้น ธมฺมโชโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพา
เจ้าอาวาสวัดนิคมเทพา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์
เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์
เจ้าคณะตำบลสนามชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทปัญญารัตน์
เจ้าคณะตำบลวัดสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติกิจโกศล
เจ้าคณะตำบลปริก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกิตศาสนการ (นิคม )
เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ
เจ้าอาวาส วัดบางหยี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตตยาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดประจ่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมาภิยุต
เจ้าอาวาสวัดหัวถิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลระโนด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธรรมธาดา (อุเทน )
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
เจ้าอาวาสวัดม่วงค่อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธสุตคุณ
เจ้าคณะตำบลควนลัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์เมธากร
เจ้าคณะตำบลลำไพล - ท่าม่วง
เจ้าอาวาสวัดลำไพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณวิริยานุศาสก์ (สว่าง วิริยาโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพังลา
เจ้าอาวาสวัดวังปริง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมคุณากร
เจ้าคณะตำบลน้ำน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
เจ้าอาวาสวัดสระเกษ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพบูลกัลยาณวัตร
เจ้าคณะตำบลทำนบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาศาสนกิจ
เจ้าคณะตำบลนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรรถกิจไพศาล (อนันต์ )
เจ้าคณะตำบลสะบ้าย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรสุตาธิคุณ (ประเสริฐ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอระโนด
เจ้าอาวาสวัดสามบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมตตาธรรมรัต (ไมตรี )
เจ้าคณะอำเภอเทพา
รองเจ้าอาวาสวัดสุริยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน สนฺตจิตโต)
เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหงษ์ประดิษฐาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณสิงหธรรม
เจ้าคณะตำบลม่วงงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมรัตนาภิรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริญาณวิมล
เจ้าคณะตำบลคูหาใต้
เจ้าอาวาสวัดเกาะบกรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสาธุรส
เจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจจาภิรม (กระจาย ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตกิตตยาทร (วิชิต )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลท่าชะมวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตรัตนบรรพต (ณพฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิสุตากร
เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง
เจ้าอาวาสวัดเลียบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธราภรณ์
เจ้าคณะตำบลชิงโค เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณกิจจานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ (นิคม )
เจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแหลมทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ธรรมโชติ (พันธ์ ธมฺมโชโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกระแสสินธุ์
เจ้าอาวาสวัดโตนดด้วน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสุตโพธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประคุณกิจจานุยุต (อุทัย สหอุทโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลถาวรกิจ (กรวิทย์ )
เจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล )
เจ้าคณะตำบลหัวเขา
รองเจ้าอาวาสวัดวาส
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูพัฒนาปัญญาทร (ประยงค์ ปญฺญาทีโป)
รองเจ้าอาวาสวัดโคกเหรียง
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูจิรกิจจานุยุต (วินัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเอก
ผจร.(๒๕๕๕)
  พระครูภัทรกิจจานุกูล (เจริญ วฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเอก
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูบวรชัยวัฒน์ (วันชัย เมธิโก)
เจ้าคณะอำเภอสะเดา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกอบกุลรัตนาราม
จอ.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูปริยัติธรรมวัฒน์ (จารึก ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ)
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
เจ้าอาวาสวัดห้วยพุด
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูพลปุณยาภิบาล (สุรวุฒิ )
เจ้าคณะอำเภอเทพา (ธ)
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูประภัสสรสีลโสภณ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลสะเดา - จังหวัดสตูล (ธ)
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุศีลคุณาจาร (ประจวบ คมฺภีรโต)
เจ้าคณะตำบลจะนะ (ธ)
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูเกษมสาธุกิจ (ไสว ฉนฺทโก)
เจ้าอาวาสวัดบางหรอด
ทปจต.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุธรรมเขตคณารักษ์ (สุชิน ธมฺมธโร)
เจ้าอาวาสวัดปัจจันตาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูกิตติศาสนคุณ (อุดมเกียรติ )
เจ้าอาวาสวัดควนเจดีย์
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุภัทรปัญญาคุณ (สุรีย์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาล้อม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูภัทรธนากร (ธนภัทร )
เจ้าอาวาสวัดตาแปด
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูศาสนการโกวิท (สมพงษ์ )
เจ้าคณะอำเภอระโนด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริญาณวิมล (อุบ )
เจ้าคณะอำเภอจะนะ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒน์สังฆกิจ (วิชัย อภิวิชโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจะนะ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติสารธรรมวัตร
เจ้าคณะตำบลระโนด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสันตยาภิยุต
เจ้าคณะตำบลคอหงส์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิสุทธิธรรมประโชติ (ชัยยุทธ )
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒน์สิริชัย (เอื้อม )
เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ - นาหม่อม - รัตภูมิ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุภัทรธรรมากร (ประเทือง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุพัฒนสมาจาร
เจ้าคณะตำบลชะแล้ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิพิษฐ์สมาจาร (ประกิจ อาทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณวินัยการ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุธรรมวรประสาธน์
เจ้าคณะตำบลเทพา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดลำพดจินดาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโกศลอรรถกิจ (ชัยศักดิ์ เปสโล)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดโคกเปี้ยว
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook