ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดภูเก็ต แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูเมตตาภิรม (วิรัตน์ อตฺถธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพรหมประภัสสร (เศวก อาภสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอถลาง
เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูอาทรธรรมคุณ (วรรณา อคฺควณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูนิมิตรมังคลาทร (สุริยา สุนทราจาโร)
เจ้าคณะตำบลฉลอง
เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณธรรมวินิจ (วิรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีเขต
จร.ชอ.
  พระครูรัษฎากิจจาภิวัฒน์ (ประยุต )
เจ้าอาวาสวัดรัษฏาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุพจน์ธรรมาทร (ปิยะพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุเทพสิริวัฒน์ (อรุณ )
เจ้าอาวาสวัดเทพกระษัตรี
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูบรรพตสารธรรม (ชาตรี กนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดเขารังสามัคคีธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูการุญกิจจานุยุต (ประเวศน์ )
เจ้าคณะตำบลศรีสุนทร
เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติญาณโกวิท (อมรศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโฆษิตวิหารธรรม (สมชาย โชติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลตลาดเหนือ
เจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร
จร.ชท.
  พระครูโอภาสศิลปคุณ (นำศิลป์ )
เจ้าอาวาสวัดแขนน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทวินัยสาร (เชย จิตฺตสีโล ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกะทู้
เจ้าอาวาสวัดกะทู้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรสังฆานุยุต
เจ้าอาวาสวัดกิตติวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ (เติม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองภูเก็ต
เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนิตวิหารการ
เจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูครุกิจจานุการ
เจ้าอาวาสวัดนาคาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรกิตยานุกูล
เจ้าอาวาสวัดในหาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล (บุญออด สุวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลเทพกษัตรี
เจ้าอาวาสวัดพระทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสัทธาวราภิยุติ
เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตยานุยุต (แนบ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสิริวัฒน์ (จ้อย ญาณธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีสุนทร
เจ้าอาวาสวัดศรีสุนทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรธรรมมงคล
เจ้าอาวาสวัดสะปำธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรสุวรรณกิจ
เจ้าคณะตำบลกะทู้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิปัญญากร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวงก์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ (แผ้ว อภินนฺโท ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกะทู้
เจ้าอาวาสวัดอนุภาษกฤษฎาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทราภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพลธรรม
เจ้าอาวาสวัดโสภณวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณกิจจานุกูล (นพรัตน์ )
รองเจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวนาราม
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูสุทธิสีลานุโยค (เสน่ห์ สุทฺธสีโล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
ผจร.

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิสุทธิธรรมโสภิต
เจ้าอาวาสวัดท่าฉัตรไชย
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิทักษ์สมณกิจ
เจ้าอาวาสวัดพิทักษ์สมณกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูจารุธรรมพินิจ (เสมียน )
เจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่ เขต ๑ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอร่ามรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook