ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช | พระสังฆาธิการ

  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปัญญาธรานุวัตร (เคล้า ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดแดง
ทป.จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูพินิตธรรมสุนทร (บัญญัติ มุนินฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง
เจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสดิ์
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูพรหมเขตคณารักษ์ (ชัยสิทธิ์ โชติปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก
จอ.ชพ.(๒๕๖๕)
  พระครูวรดิตถานุรักษ์ (ถาวร )
เจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตกาญจนคุณ (ประดิษฐ์ กาญฺจนวณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่
เจ้าอาวาสวัดมุขธาราม
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูชลธรรมวงศ์ (วิทยา )
เจ้าคณะอำเภอสิชล
เจ้าอาวาสวัดศิลาชลเขต
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูจารุวรรณโสภิต
เจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
เจ้าอาวาสวัดเขาปรีดี
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูบัณฑิตธรรมรัต (มานิตย์ )
เจ้าคณะอำเภอฉวาง
เจ้าอาวาสวัดควนยูง
จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูโพธยานุรักษ์ (ชาติชาย )
เจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิวงศาราม
จอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุเมธปริยัติคุณ (สุพจน์ สุเมโธ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลการะเกด
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูภาวนาจันทคุณ (แจ้ง จนฺทวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดชายนา
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิศาลคุณาทร (สุชาติ สจฺจาสโภ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณคณาภิวัฒน์ (พุ่ม โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลท่าวัง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูกาแก้ว (จรัส ขนฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณสารธารี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
เจ้าอาวาสวัดพระอาสน์
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรพจนบัณฑิต (สหัส ฐิตสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอมรพุทธิวงศ์ (สมพงศ์ ฐานธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสังวรศีลบัณฑิต (มานพ จิตฺตสํวโร)
ทผจล.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูกิตติสุตากร (ปน ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
เจ้าอาวาสวัดไทรห้อง
รจอ.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูประโชติกิจจาภรณ์ (สุริยัญ )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดท้าวราษฎร์
รจอ.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจิรธรรมนิวิฐ (พ่วง จิรตฺถิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอวด
เจ้าอาวาสวัดห้วยแหยง
รจอ.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจิรธรรมานุยุต (อาภรณ์ )
เจ้าคณะตำบลกุแหระ
จต.ชอ
  พระครูสุวรรณาภรณ์ (หนูราย ฐิตปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่
เจ้าอาวาสวัดทาบทอง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุธรรมปิยาภรณ์ (สมยศ ธมฺมกาโม)
เจ้าคณะตำบลปากพนัง
เจ้าอาวาสวัดปิยาราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวรธรรมาราม (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลเคร็ง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิศาลชัยธรรม (ฉัตรชัย )
เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอนุรักษ์จันทคุณ (ไพศาล ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลขนอม
เจ้าอาวาสวัดจันทน์ธาตุทาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรสุวรรณรักษ์ (วิชิต )
เจ้าคณะตำบลกะทูน
เจ้าอาวาสวัดทองทำนุ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาสุทธิคุณ (สุวิช สุรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดท่าพญา
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูบัณฑิตธรรมชัย (มาศ ปณฺฑิโต)
เจ้าคณะตำบลนาสาร
เจ้าอาวาสวัดน้ำรอบ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสันติคุณาธาร (อุดร สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลแหลม
เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลรัตนธรรม (วิรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลท่าเสม็ด เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวีรสิริคุณ (ศรีเงิน อินฺทวีโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางขัน
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติอินทคุณ (สนั่น อินฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดสำนักขัน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประทีปชัยธรรม (สุวรรณ )
เจ้าคณะตำบลคลัง
เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุจิณธรรมโสภิต (ชัยเจริญ )
เจ้าคณะตำบลถ้ำใหญ่
เจ้าอาวาสวัดไตรวิทยาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาสิริสุนทร (อุดมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลนากะชะ
เจ้าอาวาสวัดไม้เรียง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิเขตตานุรักษ์ (ทวี )
เจ้าคณะตำบลดอนตรอ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเฟื้อ
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูจิตตสุนทร (พิชิต )
เจ้าคณะตำบลหัวไทร
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสิทธิอุดมคุณ (สุนัน )
เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
เจ้าอาวาสวัดโคกเหล็ก
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูประทีปสุตากร (คณพศ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลควนชุม
เจ้าอาวาสวัดสามัคยาราม
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูโสภณพัฒนบัณฑิต (สมปอง ฐานิสฺสโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลในเมือง
รองเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูวิศาลธรรมจารี (ไพโรจน์ )
เจ้าคณะตำบลฉลอง
จต.ชอ(๒๕๖๕)
  พระครูภาวนาโสภณ (บรรชา เตชปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลพรหมโลก
จต.ชท.วิ.(๒๕๖๕)
  พระครูขันติศรัทธาคุณ (สุพร )
เจ้าคณะอำเภอปากพนัง
เจ้าอาวาสวัดบ้านงาม
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูอนุรักษ์สุทธิธรรม (สุทธิ ปณฺฑิโต)
เจ้าคณะตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
เจ้าอาวาสวัดดอนรักษา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปุญญาภิมณฑ์ (บุญสิน อสิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลคลองกระบือ
เจ้าอาวาสวัดนาควารี
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูไพศาลพัฒนานุยุต (สกนธ์ สิริวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูธำรงภูมิธรรม (ยงยุทธ เตชธโร)
เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอดุลธรรมโกวิท (ประสิทธิ์ ธมฺมสาโร)
เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิเขตตารักษ์ (จีรชัย ปริสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลนาหลวงแสน
เจ้าอาวาสวัดสำโรง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสีลาภิรักษ์ (พันธ์พิพัฒน์ ฐานสีโล)
เจ้าคณะอำเภอนาบอน
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตกิจโสภิต (บุญธรรม สิริสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลขุนทะเล
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูคีรีรัตนาภิรม (มนตรี ฉนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลหินตก
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรพรหมคุณ (นิคม นิคโม)
เจ้าคณะตำบลนาพรุ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสันติธาราทร (กฤติศักดิ์ สนฺติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลถ้ำพรรณรา
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปิยสีมารัต (วัชรพงษ์ ปิยวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลพิปูน
เจ้าอาวาสวัดศรีมาราม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูศีลปุญญากร (จรวย ปุญฺญลาโภ)
เจ้าคณะตำบลเสาเภา - เปลี่ยน
รองเจ้าอาวาสวัดศิลาชลเขต
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา จารุวํโส)
เจ้าคณะตำบลศาลามีชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตสุวาที (สุรศักดิ์ ญาณมุนี)
เจ้าคณะตำบลหนองหงส์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาปรีดี
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโรจนธรรมาภรณ์ (สุวิทย์ ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเขาโร
เจ้าอาวาสวัดเขาโร
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิธรรมบาล (ปัญญา ตนฺติปาโล)
เจ้าคณะตำบลท่าขนาน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ใหม่
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมนุญวัฒนโสภณ (ธรรมนูญ มนุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลควนกรด
เจ้าอาวาสวัดคงคาเจริญ
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิบูลสุตาลังการ (สนิท ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลควนเกย
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิเชียรสุวรรณารักษ์ (สนธยา )
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูถาวรพิสุทธิ์ (เริงศักดิ์ ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลฉวาง
เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติปัญญาสุนทร (สมเกียรติ กิตติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลท่าซอม
เจ้าอาวาสวัดปากด่าน
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปทุมธรรมาภิรม (บัญญัติ ฉนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลท่าเสม็ด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพรุบัว
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประคุณปัญโญภาส (ชำนาญ เตชปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลที่วัง
เจ้าอาวาสวัดธรรมเผด็จ
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูอมรธรรมานันท์ (นนนนน อมรานนฺโท)
เจ้าคณะตำบลปากนคร
เจ้าอาวาสวัดนารีประดิษฐ์
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูเทวธรรมนิมิต (เมธี ติสฺสเทโว)
เจ้าคณะตำบลเสาธง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูพิพัฒนานุการ (โชคชัย ชินปุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลปากแพรก
รองเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
จต.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูเกษมธรรมาธร (วิชัย ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดเขาตาสัก
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรัทธาวิหารธรรม (เฉลิม )
เจ้าอาวาสวัดคงคาวง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์ (วีระพัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดควนอุโบสถ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติธรรมสาร (ปลอบ )
เจ้าอาวาสวัดน้ำรอบ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณชัยสิทธิ์ (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดป่าระกำใต้
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูถาวรธรรโมภาส
เจ้าอาวาสวัดคีรีวง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลอินทโชติ
เจ้าอาวาสวัดอินทคีรี
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูเทพสิทธิการ
เจ้าอาวาสวัดเทพสิทธาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปิยสมาธิวัตร (ชม ปิยธโร)
เจ้าคณะตำบลทุ่งสัง
เจ้าอาวาสวัดควนคลัง
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูสุทธิญาณวิมล (ภคสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมเขตชลาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูนิวิฐธรรมาภิรักษ์ (ชวน )
เจ้าอาวาสวัดโพเตมีย์
จร.ชอ.(๒๕๖๕)
  พระครูภาวนาจันทคุณ (กรีฑา )
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาหัวช้าง
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูภาวนากิจสุนทร (ฉัตรชัย )
เจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาธรรมโกศล (ต้นบูรณ์ ผลธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดลานสกา
จร.ชท.วิ.(๒๕๖๕)
  พระครูกันตธรรมทัต (ประหยัด )
เจ้าอาวาสวัดคงคาวดี
จร.ชท.(๒๕๕๒)
  พระครูกิตติกาญจนารักษ์ (สุพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญากิตตยาธร (ธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดท่าสูง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวีรสุตากร (ชากรี ปญฺญาวีโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอพระพรหม
เจ้าอาวาสวัดพระพรหม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติกิจสุนทร (สุธีร์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจินต์เขมคุณ (สมจิตร )
เจ้าอาวาสวัดชลธาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิสุวรรณารักษ์ (จรัญ )
เจ้าอาวาสวัดธารทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุคันธมงคล (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดป่ายางประดู่หอม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลศีลคุณ (คลาด )
เจ้าอาวาสวัดพัทธเสมา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิศาลสังฆกิจ (เทพฤทธิ์ ผลญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมชัย (ประภาท ชยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถิรธรรมชัย (ชัยยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดหอยกัน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนคีรีเขต (เกษม สุเมธโส)
เจ้าอาวาสวัดอู่แก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิโครธปัญญานันท์ (ไพรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดไทรขาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสังวรมงคล (สำรวม ปสุโต)
เจ้าอาวาสวัดคงคาเลื่อน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูจิรธรรมกิตติ์ (สมเกียรติ )
เจ้าอาวาสวัดคลองน้อย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมพัฒนกิจ (เกษม เขมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดชะเมา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูชัยธารารักษ์ (มนตรี มนฺตชาโต)
เจ้าอาวาสวัดชัยธารามประดิษฐ์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสถาพรธรรมรังษี (วิไล )
เจ้าอาวาสวัดรังษีบูรณาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโฆสิตศาสนกิจ (ศุภัฑฒกร ปสุโต)
เจ้าอาวาสวัดวังฆ้อง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสิทธิเทวธรรม (เทพประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนันทพลาภิรม (นวพล นวพโล)
เจ้าอาวาสวัดเกล็ดแรด
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูเหมคุณสุนทร (ภิญโญ จนฺทสุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดโคกกะถิน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธาภิรมสถิตย์ (วิทูน สุธีโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูไพศาลคีรีรัต (อุดมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดคีรีวรรณา
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูถาวรจันทคุณ (ชำนาญ )
เจ้าอาวาสวัดจันทร์
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสถิตธรรมนันท์ (สมจิตต์ )
เจ้าอาวาสวัดท่าสะท้อน
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูไพบูลย์ธรรมสาร (จรัล )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยวน
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูชัยคุณาภิมณฑ์ (ธีระชัย ธีรชโย)
เจ้าอาวาสวัดบางตะพาน
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูเกษมคุณาภิรัต (ณัฐพล )
เจ้าอาวาสวัดบางวงศ์
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูสิทธิพรหมสาร (พรหมสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดมะม่วงขาว
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูเทวธรรมพิพัฒน์ (พูลเทพ )
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูมงคลประภัศร์ (เปลี่ยน )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูโอภาสวรเวช (ชนน )
เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวิมลชัยสุนทร (สุชัย )
เจ้าอาวาสวัดสระสี่มุม
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูกัลยาณมงคล (ลอบ )
เจ้าอาวาสวัดอู่ทอง
จร.ชท.(๒๕๖๕)
  พระครูวรธรรมวิภัช (เสฎฐี สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางขัน
เจ้าอาวาสวัดก้างปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตโสภณ
เจ้าอาวาสวัดควนกอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุห์ฐานันดร
เจ้าอาวาสวัดบางสาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมนิเทศก์ (เอียด วรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสุตากร (ปราโมทย์ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลเขาพังไกร
เจ้าอาวาสวัดคลองแดน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติวิมล
เจ้าคณะตำบลช้างกลาง
เจ้าอาวาสวัดสวนขัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรปัญญาคุณ
เจ้าอาวาสวัดหัวไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินโทปมคุณ
เจ้าอาวาสวัดเขากลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ
รองเจ้าอาวาสวัดควนคลัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธีรธรรม (สมรักษ์ )
เจ้าคณะตำบลนาแว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทราภรณ์
เจ้าอาวาสวัดควนส้าน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมคณารักษ์ (ข้อย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอลานสกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์วิหารกิจ
เจ้าอาวาสวัดชายคลองที่วัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีเมธาวิมล (อำนวย มหาปุญฺโญ ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าดี
เจ้าอาวาสวัดดินดอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ (กษม )
เจ้าคณะอำเภอถ้ำพรรณรา
เจ้าอาวาสวัดถ้ำทองพรรณรา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรวิริยคุณ (ปราโมทย์ ปสุโต)
เจ้าอาวาสวัดท้าวโคตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทปัญญากร (อรุณ อินฺทปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดท่าแพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสัทธาธรรมโสภณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งส้าน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตตากร
เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนารัตนวิสิฐ (วัชรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลกะหรอ
เจ้าอาวาสวัดนพรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวุฒิธาดา (ภิญโญ ปนฺตรโต ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าอาวาสวัดนันทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมาวุธ (นิยม ชุตินฺธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
เจ้าอาวาสวัดนากุน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรโพธยาคม (สมโพธิ )
เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
เจ้าอาวาสวัดบนถนน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริคณาพิทักษ์ (บัญญัติ ธมฺมสาโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่
เจ้าอาวาสวัดบ่อล้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมคุณ
เจ้าอาวาสวัดบางบูชาชนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐปุญญากร (วีรพงศ์ )
เจ้าคณะตำบลบางรูป
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธาจารวัตร (สมพิศ วิสุทฺธิจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลาย
เจ้าอาวาสวัดปลักปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลธรรมรัต
เจ้าอาวาสวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรหารวุฒิชัย
เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตพรหมคุณ (บุญนำ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรธรรมรังษี (เอื้อม )
เจ้าคณะตำบลไทยบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระเลียบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีกิตติธำรง
เจ้าคณะตำบลกำแพงเซา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมาภิรักษ์ (จำเริญ สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลท่าซอม กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดพัทธสีมา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิตตาภิรม (ภูมิพัฒน์ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลท่ายาง
เจ้าอาวาสวัดภูเขาดิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิลาศธรรมนิเทศ (ดุสิต ญานธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง
เจ้าอาวาสวัดมะปรางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตาพิมล (ชำนาญ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลนวพินิจ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ธรรมวาที
เจ้าอาวาสวัดวังรีบุญเลิศ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปสารธรรม
เจ้าอาวาสวัดสระใคร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภาจารวิมล
เจ้าอาวาสวัดสำนักม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทวัชรคุณ (เพชร อินฺทวีโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดสโมสรสันนิบาต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดิสัยธรรมศาสก์ (ชอบ อติเมโธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลบุญเขต
เจ้าอาวาสวัดหน้าเขาเหมน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์อินทมุนี (สมนึก ฉนฺทธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหรงบน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสก์
เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตบุญสาร (บุญฤทธิ์ เตชปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหัวค่าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรัทธาธนวัฒน์ (เชื่อธรรม ฉนฺทกโร)
เจ้าอาวาสวัดหัวช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์วรธรรม (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลกะเบียด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนันต์คุณาทร (เผียน อโนมคุโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าระกำ
เจ้าอาวาสวัดอัฑฒศาสนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนพนมกิจ
เจ้าอาวาสวัดเขาพนมไตรรัตน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต )
เจ้าคณะตำบลทุ่งปรัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญเขตพิทักษ์ (เรียง )
เจ้าคณะตำบลสามตำบล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาเดิม (นิกร )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์เสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตเทวธรรม
เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัณณาภรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสิทธิคุณ (พร้อม โอภาโส ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาบอน
เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวิมล
เจ้าอาวาสวัดเทวดาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเนกขัมมาภิราม
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัครธรรมโชติ
เจ้าอาวาสวัดเภาเคือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรบุญทัต (บุญให้ )
เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดโคกตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประพัฒน์ธรรมสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลทรายขาว
เจ้าอาวาสวัดโคกยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตโพธาภิรม (สมปอง ยโสธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลานสกา
รองเจ้าอาวาสวัดโคกโพธิ์สถิตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณธราภรณ์ (อ่ำ ญาณธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดโคกโพธิ์สถิตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิจธรรโมภาส (คะนึง โอภาโส)
เจ้าคณะตำบลป่าระกำ
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ธาราวดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมธัช
เจ้าคณะอำเภอพิปูน
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนวรกิจ (จัด )
เจ้าคณะตำบลดอนตะโก
เจ้าอาวาสวัดโมคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมวัฒน์ (อนันต์ )
เจ้าคณะตำบลนบพิตำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาจริยานุกูล (จารึก )
รองเจ้าอาวาสวัดพรหมโลก
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูบรรพตบุญญานุกูล (วิชาญ )
รองเจ้าอาวาสวัดเขาขนอม
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตวัฒนานุกูล (ธนาพงศ์ ธนวฑฺฒโก)
เจ้าคณะตำบลกำโลน
รองเจ้าอาวาสวัดโคกโพธิ์สถิตย์
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลธรรมญาณ (เอี่ยม )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
ผจร.(๒๕๖๕)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิศาลวิหารวัตร (บุญให้ ปทุโม)
เจ้าอาวาสวัดท่าม่วง
ทจอ.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูบุญการโกศล (นิกร )
เจ้าคณะตำบลพิปูน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมังคลาราม
ทจอ.ชพ. (๒๕๖๕)
   พระครูวิจิตรคณาทร (นิพนธ์ )
เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
จอ.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูสุพัฒนวรกิจ (สมพักต์ )
เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่ (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูธรรมจักรจริยวัฒน์ (จักรี ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลปากพูน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมะม่วงทอง
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุนทรเจติยาภิมณฑ์ (สันติ สนฺติกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวีรโพธิรัต (วีระ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูเมธีธรรมโภช (ฉลอง กลฺยาณเมธี ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูโอภาสโพธิรัตน์ (วิริทธิพล )
เจ้าคณะตำบลท่าวัง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูธรรมรัตนโสภิต (วินัย )
เจ้าอาวาสวัดพระเพรง
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโอภาสธรรมนิวิฐ (อร่าม )
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูวิเวกรัตนคุณ (สภาพ ป.ธ.๓)
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูขันติประสิทธิคุณ (กฤษนา )
เจ้าอาวาสวัดศรีมาประสิทธิ์
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูภัทรธรรมาภรณ์ (พิภพ )
เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๕)
   พระครูโพธิธรรมวุฒิ (จีระพันธ์ ฐานวุฒฺโฑ)
เจ้าคณะตำบลสิชล (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสังวราภิรม (อรชุน อภิจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลเชียรเขา (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๕)
   พระครูไพศาลปัญญาวิศิษฏ์ (ไพสิทธิ )
เจ้าคณะตำบลเกาะทวด - บ้านใหม่ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๕)
   พระครูวิโรจน์ธรรมโกศล (บุญญฤทธิ์ กุสลจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูถาวรศีลวัตร (ถาวร ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดมุจลินทราวาส (บ่อจิก)
จร.ชอ. (๒๕๓๗)
   พระครูมงคลชโยดม (วิชยุตม์ )
เจ้าอาวาสวัดคลองเหลง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูวิชัยศีลวัตร (วิชัย )
เจ้าอาวาสวัดพิศาลนฤมิตร
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูธีรปัญญาวิมล (ธรณินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดสระมโนราห์ภูผาราม
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูวิริยพรหมคุณ (วิพล )
เจ้าอาวาสวัดโท
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูมงคลกาญจโนภาส (ผ่อง )
เจ้าอาวาสวัดในปุดกาญจนาคีรี
จร.ชท. (๒๕๖๕)
   พระครูสุนทรธรรมวินิฐ (สมพงศ์ )
เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ - ชะอวด - ทุ่งสง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเมธีวรคุณ (สามารถ )
เจ้าคณะอำเภอหัวไทร - เฉลิมพระเกียรติ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุรัตวิหารการ (เมษา )
เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี - นบพิตำ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุเมธมงคลญาณ (บุนเลี่ยม ฐิตเมโธ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุภัทรชยาภรณ์ (ไชยภัทร )
เจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิศิษฎ์คณาทร (วิมล )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเหมเจติยาภิบาล (โสพิทร์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลลานสกา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลอินคิรี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูบริหารสังฆกิจ (ทวี กนฺตสีโล)
เจ้าคณะอำเภอปากพนัง
เจ้าอาวาสวัดรามประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอรรคธรรมโกวิท (อำนวย )
เจ้าคณะอำเภอฉวาง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุทัยธรรมประภาส (สุรีย์ )
เจ้าคณะตำบลเกาะเพชร (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวีรกิจโสภณ (เวียง )
เจ้าคณะตำบลปากพนัง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook